ekologija za boljši jutri ecology for better tomorrow

Comments

Transcription

ekologija za boljši jutri ecology for better tomorrow
X. MEDNARODNO
ZNANSTVENI
POSVET/KONFERENCA
X. INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
SYMPOSIUM/CONFERENCE
VSEBINA POSVETA:
Na mednarodno znanstvenem posvetu/konferenci na
temo EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI, se bodo s
svojimi prispevki in izdelki predstavili udeleţenci iz vse
Slovenije ter domači in tuji strokovnjaki. Znanstveni
posvet/konferenca bo trajal dva dni. Konferenca je
namenjena znanstvenemu in strokovnemu nivoju.
Znanstveni prispevki bodo objavljeni v znanstveni
monografiji z naslovom »Sodobni ekološki izzivi
v procesu izobraţevanja«, primeri dobre prakse
– referati, projektne naloge, pa bodo objavljeni v
biltenu z naslovom Ekologija za boljši jutri.
Vljudno vabljeni!
KOMU JE POSVET/KONFERENCA NAMENJEN:
EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI
ECOLOGY FOR BETTER
TOMORROW
Posvet/konferenca je namenjen vsem, ki so zaposleni
v VVZ, zavodih, OŠ, srednjih šolah, ustanovah, ki so
na kakršen koli način povezani z ekologijo oz. jih
tovrstna tematika zanima.
PROGRAM:
Ĉetrtek, 26. marec 2015
od 26. 3. do 27. 3. 2015
Sveĉana otvoritev ob 13.00 uri 26. marca
Official opening at 13.00 p.m. on March 26
12.30 – 13.00 Prijava in registracija udeleţencev
13.00 – 13.20 Otvoritev znanstvenega posveta in
pozdravni
nagovor
podţupanje
Mestne obĉine Murska Sobota
Jasmine Opec
13.20 – 15.30 Predavanja:
Lendavska 28, Rakičan,
9000 Murska Sobota
Tel. št.: 02 535 18 96
Fax: 02 535 18 97
e-mail: [email protected]
http://www.ris-dr.si
- Vesna Kostović-Vranješ, Mila Bulić (HRV)
Moodle System in Promotion of Education for
Sustainable Development
- Jelena Prtljaga in Predrag Prtljaga (SRB)
Environmental Protection Awareness as one of the
Key Features of Kindergarten Teacher – Tempus
Project Perspective
- Jerneja Herzog, Matjaţ Duh
Sodobno umetniško delo kot izhodišče za didaktično
načrtovanje pouka likovne umetnosti z vidika ekologije
- Muhamed Omerović, Farizada Alispahić, Mirsada
Tulumović-Kalajac, Nermin Tufekĉić, Nedim Ćirić
(BIH)
Pedagogical Values of School in Nature
- Ĉrtomir Rozman, Karmen Paţek, Stanislav Tojnko,
Adrijan Ĉernelĉ
Vrednotenje travniških nasadov z metodo DEX na območju
kozjanskega regijskega parka
- Albina Fifer
Spodbujanje ekološke ozaveščenosti z dramskim kroţkom
- Martina Smogavec
Nazaj k naravi s planinskim kroţkom
- Renata Krivec
»Meme« kot način spodbujanja ekološke ozaveščenosti
- Renata Krivec
Kakšno razliko lahko naredijo ekološko-prijazne obljube?
- Tanja Horvat Baum
Ekologija na področju medosebnih odnosov v šoli
15.30 – 15.50 Odmor
15.50 – 19.15 Predavanja:
- Samo Fošnariĉ, Martina Rajšp
Paradigma prostega časa skozi prizmo ekološkega
osveščanja
- Matejek Ĉrtomir, Planinšec Jurij
Ţivljenjski slog študentk razrednega pouka
- Jana Ambroţiĉ-Dolinšek, Šepiĉ M.
Obisk botaničnega vrta univerze v Mariboru s predšolskimi
otroci
- Darinka Sikošek, Tamara Martinĉeviĉ
Načrtovanje realizacije vodo-varčevalnih nalog kot
didaktične
oblike
razvijanja
okoljske
kulture:
osnovnošolčeve kompetenčne dejavnosti osnovane na
okoljski etiki
- Damjana Dornik Tibaut
Kako se naučiti uţivati zdravo
- Bernarda Barbo
Spletni kotiček za najmlajše
- Ana Bavec
Ekološke vrednote v učnem načrtu
- Marija Tolar
Čiščenje dimnih plinov v termoelektrarni Šoštanj
17.30 – 17.40 Odmor
- Viktorija Dijak in Špela Ilovar
Mesec brez industrijskih igrač
- Mira Vizjak
Svetlobno onesnaţevanje
- Betina Podgajski
Mladi in okolje v luči socialnega podjetništva
- Cvetka Ivanĉiĉ
Ekološka zavest, vrednote in mnenja učencev
- Helena Prosen Zupanĉiĉ
Z eko načinom ţivljenja do druţbene integracije otrok s
posebnimi potrebami
- Irena Domanjko Seršen
Vrtovi v veselje vsem – malim in velikim Vrtca Manka
Golarja Gornja Radgona, enota Negova
- Maja Skaza
Razumevanje okoljskih vsebin pri predšolskih otrocih
- Martina Petelinek
Gozdna učna pot Hrastje
- Nika Golob
Izkustven pouk v okolju in okoljske spremembe
- Nijaz Karić (BIH)
Social Problems and Environmental Risks of Modern
Society
- Slavoljub Hilĉenko (SRB)
Serbia More and More Transforming into Europe’s
Environmental Black Spot
19.15 Zakljuĉek in veĉerja
Petek, 27. marec 2015
8.30 – 10.45 Predavanja:
- Andrej Omulec
Pomen primarne socializacije za razvoj ekoloških vrednot
- Evelina Katalinić
Pomen sekundarne socializacije za razvoj ekoloških
vrednot
- Marjanca Kos
Prosta igra predšolskih otrok v gozdu – dejavnost visoke
pedagoške vrednosti?
- Vladimir Grubelnik, Marko Marhl
Ozaveščanje otrok o sevanju v procesu izobraţevanja
- Paţek Karmen, Breda Ribiĉ Petko, Marjan
Janţekoviĉ, Rozman Ĉrtomir, Vjekoslav Par, Mario
Njavro, Lari Hadelan
Aplikacija metodologije za oceno tveganja – študija
primera iz kmetijstva
- Rolf Laven, René Stangl (AUT)
Aesthetic Development in the Educational Process
- Robert Repnik, Luka Pajk
Nevidni ubijalci - prašni delci mikrometrskih velikosti
- Tina Balantiĉ
Pustne maske
- Zalika Horvat
Bodi prijazen do okolja - ločuj odpadke
10.45 – 11.00 Odmor
11.00 – 13.00 Predavanja:
- Mitja Slavinec
Energetske perspektive sodobnega sveta
- Tomaţ Zupanĉiĉ
Trajnostna in okoljevarstvena problematika v likovnih
delih evropskih srednješolcev
- Dane Kataliniĉ
Okoljska vzgoja skozi projektno aktivnost in
kompetence za vseţivljenjsko učenje in trajnostni
razvoj
- Zorica Petrović:
Ekologija čustev v ekologiji sveta: ţivali kot naši
zavezniki in učitelji
- Tanja Ujĉić, Jelica Lukenda Matulja (HRV)
Motivation – a Very Important Factor for Eating Habits
Developement
- Dragica Zver
Tudi v podaljšanem bivanju smo lahko EKOFACE
- Zoran Kos
Tabor sonaravnega preţivljanja prostega časa gibanje je zakon
- Zoran Kos
Gibanje in eko hranjenje
- Kristina Weiner, Maja Skrinjar, Alenka Kulas
(HRV)
“PROJEKT POSTCARD” – MeĎusobno povezivanje
13.00 – 14.00 Kosilo
14.00 – 15.45 Predavanja:
- Marijana Ferenc
Okoljska vzgoja v vrtcu in stališča vzgojiteljic o okoljski
vzgoji
- Katja Golob
Ekologija v kontekstu trajnostnega razvoja v eko in neeko
šolah
- Bernarda Ţalik
Integracija eko vsebin v učni proces
- Mirjana Jelanĉiĉ
Pomen obšolskih vrtov in naravnega učnega okolja za
znanje, vzgojo, delo in skupnost
- Marija Narat
Ekološke vrednote na dnevu dejavnosti
- Lara Tabor
Naš kraj v prihodnosti
- Bernarda Jeriĉ
Na vasi ţivimo zdravo
- Tanja Podlesek
Projekt varnost in mobilnost za vse z vidika okoljske vzgoje
- Maja Kiš
Krepitev ekološke zavesti pri predšolskih otrocih
- Romana Slatinek
Cvetlični lončki
15.45 Zakljuĉek s podelitvijo potrdil