PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2014/15

Comments

Transcription

PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
Osnovna šola Škofljica
PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
OŠ ŠKOFLJICA – RAZREDNA STOPNJA
Izvajalec
Interesna dejavnost
Irena Balažic
plesni krožek
Razred
Čas izvajanja
(dan in ura)
Mateja Adamič
ustvarjanje iz odpadnih
3. in 4.
Ponedeljek,
materialov
razred
13.15 – 14.00
Ustvarjali bomo z različnimi likovnimi tehnikami, z motivi pa sledili letnim časom.
Poudarek bo na uporabi naravnih in odpadnih materialov.
3. in 4.
Sreda,
razred
13.15-14.15
Plesni krožek je namenjen učencem in učenkam, ki so željni gibanja in plesnega
ustvarjanja, sprostitve ob dobri glasbi ter učenja novih plesnih gibov. Tudi to leto
bomo spoznavali skupinske plese (show, muzikal, navijaški, ustvarjalni gib). Učenje
plesnih koreografij in priprave na različne nastope bo zagotovo zabavno, zato se
nam pridruži.
Špela Bešter
gledališko-recitacijski
od 3. do 5. Po dogovoru.
krožek
razreda
Z učenci se bomo pripravljali na posamezne nastope z uprizoritvijo določenih kratkih
odlomkov. Prav tako bomo za različne šolske in občinske prireditve izbrali, vadili in
izvedli pesmi slovenskih ustvarjalcev.
Regina Bokan
vrtnarjenje
1. razred
V času PB.
Vrt je življenjski prostor, ki predstavlja učilnico v naravi in omogoča izkustveno
učenje. Vrtnarjenje omogoča spoznavanje ekološke naravnanosti, socialnih veščin
ter sobivanja z naravo.
Regina Bokan
tutorstvo - razredna
od 1. do 5.
Po dogovoru.
stopnja
razreda
Učenci se učijo in nudijo pomoč na področju učenja, igre, kreativnosti in socialnih
stikov.
Jerica Brložnik
zabavna matematika
4. in 5.
četrtek,
razred
11.55-12.40
Pri zabavni matematiki bomo razvijali logično mišljenje, poglabljali matematično
znanje in razvijali ustvarjalno mišljenje. Reševali in sestavljali bomo naloge zabavne
matematike, logike, miselne igre, uganke, vaje orientacije – s pomočjo papirja ali
računalnika.
Darinka Cajhen
Kuharski krožek
4. razred
Po dogovoru.
Kuharski krožek je namenjen učencem 4. razreda. Pripravljali bomo preproste jedi in
sladice, se navajali na kulturno uživanje hrane, se veliko naučili o zdravih
Šolsko leto 2014/15
1
Osnovna šola Škofljica
prehranjevalnih navadah in spoznali še veliko zanimivih stvari.
Metka Cotič
ročna dela, šivanje in
od 3. do 5. Po dogovoru.
izdelava nakita
razreda
Pri urah šivanja in ročnega dela bodo učenke in učenci kvačkali, izdelovali nakit,
štikali ter šivali na šivalnem stroju in ročno.
Lucija Erčulj, Draga
filmski abonma
od 1. do 5.
Druge sobote v
Košak
razreda
mesecu.
Filmski abonma je namenjen vsem, ki si želijo risane filme ogledati na velikem
platnu. V otroškem abonmaju, ki bo potekal v spremstvu učiteljev, si bomo ogledali
7 pretežno risanih filmov, v pop abonmaju pa bodo učenci v dvorani samostojno, na
šoli jih lahko uredimo prijave.
Ksenija Jemenšek
angleški krožek
1. in 3.
Odvisno od
razred
števila prijav.
Osnove angleškega jezika bomo spoznali ob pesmicah, izštevankah, igrah vlog,
branju pravljic …
Lili Ana Jaklič
fotografski krožek
Lili Ana Jaklič
likovni krožek
Mojca Strgar
nemški krožek
Draga Košak
Pilova Vesela šola
od 4. do 9.
Po dogovoru v
razreda
okviru PB.
Fotografski krožek je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z osnovami
fotografiranja in se naučiti uporabljati fotoapara. Spoznali bodo različne tehnike
fotografiranja, fotografirali šolske prireditve, razne delavnice, imeli vaje v
računalniški učilnici, na terenu, prirejali samostojne fotografske razstave ter
sodelovali na natečajih in tekmovanjih.
od 2. do 5.
Po dogovoru v
razreda
okviru PB.
Likovni krožek je namenjen predvsem učencem, ki se želijo seznaniti z novimi
likovnimi tehnikami in materiali, ki jih pri pouku redkeje srečujejo. Sodelovali bodo
na likovnih natečajih, razstavah in tekmovanjih, pomagali pri izvedbi likovnih
delavnic in projektih, skrbeli za estetsko ureditev šole in njene okolice.
od 1. do 3.
Petek,
razreda
11.55-12.40
V sproščenem vzdušju bomo, preko igre in pesmic spoznavali lepote nemškega
jezika. Naučili se bomo šteti, predstaviti se, poimenovati barve, spoznali bomo člane
družine, živali, dele telesa, dneve v tednu, letne čase ...
od 4. do 6.
Tečajna oblika.
razreda
Vesela šola želi mlade spodbuditi k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja,
veščin in spretnosti - zato se je v Veseli šoli učiti in motiti zabavno, saj ponuja
znanje na zanimiv, zabaven in hudomušen način. Ponuja predvsem tiste uporabne
teme, o katerih učenci od 4. do 6. razreda OŠ, ki jim je namenjena, v šoli izvedo
manj. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa,
Šolsko leto 2014/15
2
Osnovna šola Škofljica
obeleževanje posebnih dogodkov ali preprosto dopolnjevanje znanja s področij težje
razumljivih tem. V temah je poudarjen izobraževalni moment, dragocena pa je
povezljivost vsake tematike z različnimi šolskimi področji. Vesela šola zaokrožuje
tematske niti z zaključnim tekmovanjem, ki se bo odvijalo spomladi 2015.
Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko ter državno tekmovanje.
Priporočljivo je, da udeleženci Vesele šole naročijo revijo Pil, v katerem je vsak
mesec objavljeno gradivo za pripravo na tekmovanje.
Draga Košak
računalništvo
od 3. do 5.
Tečajna oblika
(delni prispevek staršev)
razreda
Udeleženci so po predznanju razdeljeni v skupine. Učenci osvojijo osnove
urejevalnika besedila v program Word – priprava in urejanje besedila, oblikovanje
preglednic, oblikovanje slike in fotografije … Naučijo se uporabljati splet, iskati
podatke in jih uporabiti v novo ustvarjenih dokumentih. V programu Power Point se
naučijo izdelati predstavitev in jo predstaviti na interaktivni tabli. Dejavnost je delno
plačljiva.
Karmen Mihelič
glasbene urice
2. in 3.
Torek,
Čampa
razred
13.30-14.15
Temeljni cilj glasbenih uric je seznanjati otroke z lepoto slovenske ljudske in umetne
zborovske pesmi ter pesmi drugih narodov in obenem razvijati glasovne in
muzikalne sposobnosti. Z učenci sodelujemo na šolskih prireditvah in v širšem
slovenskem prostoru, poglabljamo zavest o kulturni dediščini, razvijamo in
kultiviramo pevski glas ter vsestransko razvijamo osebnost.
Mateja Pečar
Igriva košarka (fantje in
dekleta)
mini košarka - fantje
od 1. do 3. Petek,
razreda
13.00-13.45
Mateja Pečar
od 4. do 5. Torek,
razreda
13.00-13.45
Mateja Pečar
mala košarka - dekleta
od 4. do 5. Četrtek
razreda
13.00-13.45
Fantje in dekleta bodo skozi najrazličnejše vaje, igrice, štafete ter seveda pravo
košarkarsko igro na sproščen in zabaven način spoznali osnove športa z imenom
košarka. Da bo vadba še bolj zanimiva, bomo organizirali tudi prijateljske tekme,
turnirje in medšolska tekmovanja, kjer bodo lahko učenci in učenke pridobljeno
znanje tudi prikazali.
Sašo Pirnat
šah
od 2. do 5.
Po dogovoru.
razreda
Šah spodbuja intelektualni razvoj, zlasti vpliva na razvijanje logičnega mišljenja in
na pridobivanje miselnih navad in veščin. Razvija vse sestavine ustvarjalnega
mišljenja, vzgaja in oblikuje značaj. Šahovska partija ni samo spopad dveh umov,
ampak tudi primerjanje ali spopad dveh volj in značajev. Je enako primeren in
koristen za dekleta in fante, za nadarjene in manj nadarjene. Izkušnje nas učijo, da
je v osnovni šoli logično mišljenje primerneje trenirati s pomočjo šahovskega
igranja, saj je znano, da se človek v procesu igre uči mnogo bolj motivirano in
učinkovito, kot na ostale načine.
Šolsko leto 2014/15
3
Osnovna šola Škofljica
Metka Pukšič Mavsar
folklora
od 1. do 5.
torek,
razreda
13.00–13.45
Folkoro obiskujejo učenci, ki želijo spoznati slovensko kulturno dediščino – ljudske
plese, ljudske pesmi, otroške igre in ljudske običaje. Folklora je interesna dejavnost,
pri kateri učenci lahko v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in
ustvarjalnostjo kot posamezniki in kot del skupine.
Helena Tomšič
otroški pevski zbor
Petra Pavlin
živali
Barbara Obolnar
Naša mala knjižnica
Barbara Obolnar
Pravljična prebujevalnica
4. in 5.
Ponedeljek,
razred
12.45-13.30
Pevski zbor je namenjen učencem četrtega in petega razreda. Pri pevskih urah se
bodo učenci seznanili s slovensko ljudsko in umetno zborovsko pesmijo ter s
pesmimi drugih narodov, gojili veselje do petja, razvijali svoje glasovne sposobnosti.
Z učenci bomo sodelovali na prireditvah v okviru šole in izven nje.
od 1. do 3.
Po dogovoru.
razreda
Spoznavali bomo različne živali. Postali bomo novinarji in živali spraševali kje živijo,
kaj najraje jedo, kdo je njihov prijatelj in kakšne so njihove navade. Živali bomo
risali, opisovali, primerjali ter skrivali v uganke. Preizkusili se bomo tudi v pantomimi
in bomo brez besed prikazali živali.
4. in 5.
Četrtek,
razred
13.00 -13.45
Projekta Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja in dvigovanju bralne
pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Spoznavali bomo izbrane knjige
priljubljenih slovenskih in svetovnih avtorjev. Vsak učenec prejme Ustvarjalnik,
zabavni delovni zvezek, ki služi kot pomoč pri pogovoru o prebranem ter je
namenjen tudi poustvarjanju po branju. Na naših srečanjih bomo reševali tudi
posebno literarno detektivsko nalogo, prejemali pisma presenečenj, pošiljali
razglednice, sodelovali na različnih natečajih in še in še.
1. in 2.
7.15-8.00
razred
Enkrat tedensko bo knjižnica v jutranjem času rezervirana za učence prvih in drugih
razredov. Skupaj bomo prebirali pravljice in zgodbice, se o njih pogovarjali in kdaj
tudi poustvarjali na izbrano tematiko. Glavni namen dejavnosti je učencem približati
branje in kvalitetno čtivo, pa tudi knjižnico kot prostor prijetnega druženja in
umirjenega preživljanja prostega časa.
Vsi prijavljeni učenci bodo lahko v okviru popoldanskih dejavnosti
vključeni v projekt Zdrav življenjski slog, ki ga izvajamo v sodelovanju z
Zavodom za šport RS Planica, Evropskimi strukturnimi skladi in
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Prijavljenim učencem
bomo brezplačno omogočili dodatne ure športne aktivnosti in tako
poskušali odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina
življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje prekomerne
Šolsko leto 2014/15
4
Osnovna šola Škofljica
telesne teže, razvoj splošne vzdržljivosti). Projekt bosta predvidoma
izvajala Petra Veršnjak in Klemen Bučar, učitelja športa.
PONUDBE ZUNANJIH IZVAJALCEV DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
Obveščamo vas, da so za izvajanje teh dejavnosti odgovorni izvajalci dejavnosti, s
katerimi se kot zavod dogovorimo za izpolnjevanje določenih pogojev.
BREZPLAČNE DEJAVNOSTI
Rokometni klub
mini rokomet - fantje
od 3. do 6.
TOR, 15.00-16.00
Škofljica
razreda
ČET, 15.00-16.00
Rokomet je šport, ki ima v naših krajih dolgo tradicijo in navdušuje vedno več
mladih, ki se želijo osnov tega športa. Prav zato bomo nadaljevali z interesno
dejavnostjo, kjer se bodo učenci naučili osnovne tehnike, izpopolnjevali igro in se
pripravljali za tekmovanja.
Rokometni klub
mini rokomet - dekleta
od 2. do 5.
TOR, 15.00-16.00
KRIM MERCATOR
razreda
ČET, 15.00-16.00
ZAKAJ ROKOMET? Ker je to kolektivna športna panoga, kjer se bodo dekleta poleg
zabavnih elementarnih iger lahko naučila osnovnih tehnik rokometne igre, pravil
igranja mini rokometa ter se spoznala tudi z nekaterimi ostalimi športi. Hkrati bodo
navezovala nova prijateljstva, se družila z vrstnicami iz nekaterih drugih osnovnih
šol, na katerih klub že dolga leta organizira tovrstno vadbo. Večkrat letno
organiziramo turnirje in festivale mini rokometa, na katerih bomo pokazali, česa
smo se naučili na naši vadbi. Dekleta se seznanjajo tudi z zdravo mero
tekmovalnosti, ki je v življenju še kako dobrodošla.
PLAČLJIVE DEJAVNOSTI
Izvajalec
Dejavnost
Razred
Čas izvajanja
(dan in ura)
Po dogovoru.
Marjanca Firbas
ritmična gimnastika z
od 1. do 4.
Nifosi
italijanščino
razreda
Učenke bodo spoznavale ritmično gimnastiko in hkrati osnove italijanščine preko
igre in gibanja. Pri vajah bodo uporabljale žogo, kolebnico in trak. Z igro in na
zabaven način bodo pridobile osnove motorike, obvladale osnove ritmične
gimnastike in hkrati usvojile štetje, barve in druge izraze za gibanje v italijanščini.
Dejavnost je plačljiva.
MojSalto
od 1. do 5.
Po dogovoru.
razreda
Vadba je vedno zasnovana na postopnem in prijaznem telesnem in gibalnem
razvoju preko igre, vendar se že lotevamo gimnastičnih osnov. Deklice in dečki bodo
s primernim delom lahko osvojili osnovne tehnične elemente gimnastike na vseh
štirih orodjih in tudi na mali prožni ponjavi. Razvili bodo pravilno gibanje, lepo in
Šolsko leto 2014/15
športna gimnastika
5
Osnovna šola Škofljica
pravilno telesno držo, spretnost ter lepoto in eleganco gibanja s pomočjo
gimnastičnih vaj. Ob izvajanju številnih akrobatskih in orodnih elementov, ki
otrokom predstavljajo pravo zabavo in veliko potrditev ob osvojitve le teh, pa
privzgajajo še določeno mero samodiscipline, poguma, odločnosti, motivacije in
odgovornosti. Dejavnost je plačljiva.
Plesna šola Prostyle
plesni tečaj
od 1. do 5.
Ponedeljek,
razreda
15.00-16.00.
Otroci se v času plesnih vaj naučijo pravilnega ogrevanja in se začnejo zavedati in
razvijati svoje motorične sposobnosti. Začne se gibalni razvoj otroka, ki se izvaja
pod vodstvom plesnega pedagoga in se izraža preko plesnih koreografij. Otroci
preko naučenih plesnih korakov in preko lastne improvizacije spoznavajo plesno
gibanje. Plesni pedagog preko plesa, iger in improvizacije pripravi otroka na delo v
skupini: ga spozna z glasbo, ritmom, tempom; mu pomaga pri odkrivanju prostora
okoli sebe; spoznavajo vse zvrsti plesa: HIP-HOP, JAZZ, PLESI V PARKU, FOLKLORA,
… Ples je dober uvod v vse ostale športe, saj predstavlja celotno telesno in duhovno
razgibanje. Dejavnost je plačljiva.
Shotokan karate klub karate
od 1. do 5.
PON: 15.00-16.00
Škofljica
razreda
SRE: 15.00-16.00
Karate ni le borilna veščina, je tudi način življenja, ki razvija skromnost, spoštovanje
do sočloveka ter nenazadnje spoštovanje do nasprotnika. V Shotokan karate klubu
Škofljica se trudimo, da poleg učenja karate tehnik in samoobrambe vzgajamo naše
vadeče in jih usmerjamo na pravo pot, tako da se s pomočjo športa lažje izognejo
različnim pastem ulice. Vadba karateja pomaga pri sproščanju od vsakodnevnega
stresa, pri vzpostavitvi zdravega načina življenja ter premagovanju strahu pred
nastopi. Klub se udeležuje tudi tekmovanj, na katerih smo zelo uspešni. Dejavnost
je plačljiva.
NK Brinje-Grosuplje
nogomet
od 1. do 3.
Sreda,
razreda
7.30-8.15
Šport in gibanje sta pomembna dejavniki celostnega razvoja otroka. Krožek je
namenjen vsem, ki bi radi spoznali nogometno igro. Osnovni cilj dejavnosti je preko
nogometa zagotoviti razvoj motoričnih sposobnosti učencev in učenk. Tako bodo
udeleženci krožka seznanjeni z osnovnimi pravili in elementi nogometne igre.
Aktivnost bo potekala v telovadnici Osnovne šole Škofljica. Dejavnost je plačljiva.
ŠD Bober
borilne veščine
VEDO
Angleški tečaj
od 1. do 5.
PON: 15.00-16.00
razreda
SRE: 15.00-16.00
Omogočite svojim otrokom spopad s stresnimi situacijami življenja z obvladanjem
veščine Ju-jitsu. Program je prirejen starosti otrok in dokazano pozitivno vpliva na
razvoj, tako fizični kot psihični in posledično izboljša tudi učni uspeh. Dejavnost je
plačljiva.
1. in 2.
Po dogovoru.
razred
Začetni tečaji tujih jezikov so namenjeni najmlajšim VEDOželjnežem v prvem
Šolsko leto 2014/15
6
Osnovna šola Škofljica
vzgojno-izobraževalnem obdobju. Razvijali bomo komunikacijske spretnosti, širili
besedišče (pozdravljanje, predstavljanje, barve, števila, živali, deli telesa, hrana,
igrače …), se učili preko različnih senzornih kanalov in razvijali ustvarjalno mišljenje.
Učenje bo potekalo predvsem preko družabnih in gibalnih iger, glasbe, plesa, zgodb
– dejavnosti, ki za otroka v tem obdobju predstavljajo najbolj naraven način učenja.
Dejavnost je plačljiva.
Aikido športni klub
Krim
aikido
od 6. do 9.
razreda
Po dogovoru.
Aikido je sodobna borilna veščina, ki jo je nekje v 20. stoletju zasnoval Morihei
Ueshiba in temelji na starejših japonskih borilnih veščinah. Ta se od drugih borilnih
veščin razlikuje po tem, da se do nasprotnika obnašamo spoštljivo in da ga ne
poškodujemo, temveč ga samo onesposobimo oziroma mu onemogočimo nadaljnji
napad, kar pripelje do zmanjšanja nasilja in posledično do vzpostavitve harmonije in
miru, ki je še kako potrebna v našem življenju. Za aikido ne potrebujemo posebne
moči (zato je primeren za oba spola ter tudi za telesno šibkejše), saj je pomembno,
da upoštevamo zakon ravnotežja, pravilno gibanje ter uporabo vzvodov. S hitrimi predvsem krožnimi gibi - spravimo nasprotnika iz stabilnega položaja oziroma
ravnotežja ter mu s pravilnimi vzvodi in tehniko metov onemogočimo nadaljnji
napad. Aikido tudi ni tekmovalni šport, saj stremi k razvijanju naše notranje energije
(ki - ja), samozavesti, duhovnemu razvoju ter mirnemu reševanju konfliktov – da
sprejmemo, kar nam je dano in iz tega potegnem največ, kar se da za naš razvoj.
Za vse tiste, ki vam aikido ni znan, lahko povem, da je filmski igralec Steven Seagal
mojster aikida 7° Dan Aikikai.
Ob tem vam bodo na uvodnih roditeljskih sestankih v avli svojo ponudbo pokazali še
nekateri drugi izvajalci, ki se zanimajo za izvajanje dejavnosti na šoli. To so:
 Športno plesni klub AK-RO,
 Mala šola juda (program je namenjen učencem prve triade),
 Plesna šola Ples plus (celoletna plesna šola za osnovnošolce Smer
zvezde – Pop dance ali baletna pripravnica) …
Roman Brunšek, ravnatelj
Škofljica, 1. 9. 2014
Šolsko leto 2014/15
7