Vloga za sprejem otroka v vrtec

Comments

Transcription

Vloga za sprejem otroka v vrtec
Datum prejema
vloge (izpolni vrtec)
Datum želenega
sprejema (izpolnijo
Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna
 07 34 35 160, faks 07 34 35 170
e- [email protected]
starši)
Datum vključitve
(izpolni vrtec)
VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC (ŠOLSKO LETO 2015/2016)
Podpisani/a______________________________________, prosim za sprejem svojega otroka
(ime in priimek starša)
_______________________________, spol M Ž, rojenega dne________________________________
(ime in priimek otroka)
(obkroži )
(dan, mesec, leto)
v/na __________________________________________
(kraj rojstva)
s stalnim bivališčem _________________
________________________________________________________________________
(kraj, občina)
oz. z začasnim prebivališčem_______________________________________________, v Vrtec Deteljica Mirna.
(če ga ima (kraj, občina))
1. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH ( tiskano)
Stalno
Začasno
Ime in priimek Telefonska
prebivališče
prebivališče
številka
(naslov , pošta,
(naslov , pošta
občina).
občina).
Delovni čas
staršev
(od , do)
Zaposlitev
staršev,
zastopnika
IME
PODJETJA
MATI
OČE
ZAKONITI
ZASTOPNIK
1
Razvojne in druge posebnosti vašega otroka, na katere nas morate opozoriti (alergije, otrok s posebnimi
potrebami…)
__________________________________________________________________________________
Priloge, ki dajejo prednost pri vpisu (ustrezno obkrožite):
a) potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti družine
b) listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami
Vaše želje, ki jih bomo upoštevali v okviru naših možnosti:
Od kdaj do kdaj želite imeti otroka v vrtcu?
Od__________________ do ____________________( delovni – poslovni čas vrtca je od 5.30 – 16.00).
2. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC:
Če je prijav več kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec.
V skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec Deteljica komisija najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste
otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so starši priložili mnenje Centra
za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter sprejme o tem sklep, saj imajo ti otroci
prednost pri sprejemu.
Ostale vpisane otroke izbere komisija na podlagi naslednjih kriterijev:
Prednostni kriteriji
ustrezno obkrožite
Prebivališče (upošteva se ena izmed variant točke a. ali b.
1.
ter c)
a. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno DA
NE
prebivališče na območju občine Mirna.
b. Starši nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, a imajo DA
NE
skupaj z otrokom začasno prebivališče na območju občine
Mirna in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v
Republiki Sloveniji
c. ob izpolnjevanju kriterija 1. a in 1. b imajo/ima na DA
NE
območju Občine Mirna starši prebivališče neprekinjeno
najmanj od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom
novincev
2.
Zaposlenost (ali imata/a status študenta ali kmeta) obeh
staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino.
DA
NE
3.
Zaposlenost (ali status študenta ali kmeta) samo enega od
staršev.
DA
NE
4.
Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam v preteklem letu in
v vrtec ni bil sprejet, ker tudi med letom ni bilo prostega
mesta.
DA
NE
5.
Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo.
DA
NE
6.
Otrok je bil že sprejet v vrtec, pa so ga starši zaradi
zdravstvenih težav morali izpisati ali odkloniti sprejem.
DA
NE
7.
V vrtec Deteljica je že vključen otrokov brat ali/in sestra
Ime in priimek vključenega otroka:__________________
DA
NE
8.
Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil starost:
Najmanj enajst mesecev in več do vključno 1. 9. in takrat
2
tudi prosijo starši za sprejem
Enajst mesecev do vključno 1. 10.
Enajst mesecev do vključno 1. 11.
Enajst mesecev do vključno 1. 12.
Enajst mesecev do vključno 1. 1.
Enajst mesecev do vključno 1. 2.
Izpolni VRTEC:
9.
Otrok ustreza starostni skupini, kjer je še prosto mesto
DA
NE
Če dva ali več otrok tudi po točkovanju z dodatnimi kriteriji dosežejo enako število točk, komisija pri
določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost otroka, pri čemer ima prednost starejši otrok.
Priloge k vlogi:
1. Potrdilo delodajalca o zaposlitvi obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino oz. če je
zaposlen samo eden od staršev oziroma potrdilo o statusu (študent) ali zavarovanju.
2. Če so starši zaradi zdravstvenih težav morali izpisati ali odkloniti sprejem priložijo zdravniško
potrdilo.
3. Listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec:
 Mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
 Odločba o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
O SPREJEMU ALI NESPREJEMU V VRTEC VAS BOMO PISNO OBVESTILI V 8 DNEH PO SEJI
KOMISIJE.
OPOZORILO STARŠEM:
V kolikor otroka v roku 8 dni ne pripeljete v vrtec z dnem, ki je določen za začetek prihoda v vrtec in o
njegovem izostanku ne obvestite ali izostanka ne opravičite s tehtnimi razlogi, se otroka izpiše, na njegovo
mesto pa se sprejme otroka, ki je prvi na čakalnem seznamu za določeno starostno skupino.
VLOGO ODDATE DO 10. 4. 2015 DO 16.00 NA UPRAVI VRTCA (OŠ MIRNA ALI V VRTCU)
ALI POŠLJETE PO POŠTI.
IZJAVA STARŠA OZIROMA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:
Vrtcu dovoljujem zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov v skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu
osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur.l. RS, 80/2004). Vsi moji podatki v vlogi za sprejem
otroka v vrtec so resnični, zato zanje odgovarjam in se zavedam, da so podvrženi možnosti preverjanja.
Ime in priimek obeh staršev oz. zakonitih zastopnikov:
Podpis:
______________________________________________________________________________________________
(vpišite z velikimi tiskanimi črkami)
____________________________________________________________________________________________
(vpišite z velikimi tiskanimi črkami)
Kraj in datum: ___________________________________
Vrtec Deteljica Mirna zagotavlja, da bodo osebni podatki o starših in otrocih, zbrani v vlogi, uporabljeni
samo v namene vodenja zakonsko predpisanih evidenc vrtca, potrebe obveščanja staršev in poravnave
oskrbnine.
3