2. november 2014

Comments

Transcription

2. november 2014
Č. 6. nov.: +Jože Sever, Alojz Mehle, Frančiška, Franc, druž. Rataj; -- +Frančiška,
Martin in Anton Petrič, Ivan Garbas, Pavlina Godec; -- +Koprivčevi starši, Anton in
Ivana, sinovi Tone, Jože in Ivan, Janez in Alojzija Rebolj, Marija Koprivšek, Alojzija
in Ivan Perme, Franc Mlakar, Alojz Andoljšek;
P. 7. nov.: +druž. Poderžaj in Kne, pozabljene duše; -- +Špeharjevi, Pekolj in
Minca Polc; -- +Vinko Zajc, starši Pajk, teta Anica; -- +Erčulovi iz Čušperka; -+druž. Brodnik, Marija, Franc Brodnik, druž. Kastelic iz Račne, Frančiška in Ludvik
Okorn, +duhovniki in duše v vicah;
S. 8. nov.: +Marija, Rudolf Zabukovec, Matija in Bojan Zajc, Drago Bukovski; -+Jamnikovi iz Predol: Stane, Ludvik, Ignacij, Neža, Jože, Marija, s. Karitas Kastelic,
Stanislav in Franc Fink, Franjo Maček, Uršni, Bucovarjevi, Koširjevi, Pirkarjevi,
Ponikvar, Žnedarjevi, Fani Kastelic, Ivana Vodičar;
P. 10. nov.: +starši, bratje, sestre Mohar, Anton Valentinčič; --+druž. Sever,
Dobravec, Zofija Sommaruga; -- +druž. Mežan; -- +Jožef Šteh, Spodnji Vrbetovi,
starši Pust; -- +Lukežkovi, Andreja Rački, Lipetovi; -- +Frančišek Škoda, Jožefa,
Frančiška, Feliks Blatnik, Ahčinovi iz Predol, Marija in Vinko Šteh, žpk. V. Pristov in
verne duše;
T. 11. nov.: +Stanislava, Franc Fink, Alojzija, starši Ahčin, Marija, Jože Škerjanc,
Franjo Maček, Stane, Ludvik Kastelic, Frančiška in Marija Fink, Žebranovi; -+Anton, Vika Šteh, Ana Kastelic, Marija Šipelj, Jožef Šteh;
S. 12. nov.: +Jožef Šteh, Spodnji Vrbetovi, starši Pust; -- +Jože Adamič, Kovačevi,
Šemetovi, v vojski pobiti, pozabljene duše; -- +Jože Ahčin, Ahčinovi, Jamnikovi,
Ančka Križman, Bucovarjevi, Fani Kastelic, pozabljene duše; -- +Franc in Ana Fink,
Franc Mlakar;
Č. 13. nov.: Rozalija Perme, starši Medvedovi, Klemenovi, Franc, Marija Perme; -+Vidic, Vidmar, Kušarjevi, Stane Okorn, pogrešani padli, duše v vicah; -- +Rudi
Podržaj, Ana, Anton, Franc Tonkli, starši Podržaj in sorodniki;
P. 14. nov.: +Milan Novljan, Alojzij, Alojzija, Marica, Kadunčevi iz Gabrja, Jožef
Vidic in Marija, Stanislav Marn, Franc Mlakar, Bojan Sašek, Polde Zabukovec, žpk.
V. Pristov, Košakovi, verne duše; -- +starša, Alojzija, Frančiška Mehle, brat Franc; - +Franc in Kristina Šircelj, Lojzova Mici in Ivan, Micka Šircelj, Manca Šteh, Janez
Dolšak;
S. 15. nov.: +Okornovi iz Čušperka, Emil Jan; -- +Gornji Vrbetovi, Lukčovi, žpk. I.
Kogovšek, žpk. V. Pristov; -- +druž. Berdajs, Mrzel, Koman, Martinovčevi,
Erčuljevi, Terezija Kocman, Ljubo Lavrič, duše v vicah -- +Jožefa Gruden, Ivan
Erčulj, Fani Kastelic, Jože in Ivana Berdajs;
Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; [email protected]
http://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2014_11_02.pdf
Številka: 22, leto: VII, 2. november 2014
TRETJE POGLAVJE
VERUJEM V SVETEGA DUHA
136. Kaj hoče povedati Cerkev, ko izpoveduje: "Verujem v Svetega
Duha"?
Verovati v Svetega Duha se pravi izpovedovati, da je Sveti Duh tretja
oseba svete Trojice, ki izhaja iz Očeta in Sina in ga skupaj "z Očetom in
Sinom molimo in slavimo". Duh je bil "poslan v naše srce" (Gal 4,6), da
bi prejeli novo življenje kot Božji otroci.
137. Zakaj sta poslanje Sina in Duha neločljiva?
V nerazdeljivi Trojici sta Sin in Duh različna, vendar neločljiva. Od
začetka do dovršitve časa, namreč, ko Oče pošlje svojega Sina, pošlje
tudi svojega Duha, ki nas zedinja s Kristusom v veri, da moremo kot
posinovljeni otroci klicati Boga "Oče" (Rim 8,15). Sveti Duh je neviden,
vendar ga spoznavamo po njegovem delovanju, ko nam razkriva
Besedo in ko deluje v Cerkvi.
138. Kakšni so nazivi Svetega Duha?
"Sveti Duh" je lastno ime tretje osebe svete Trojice. Jezus ga imenuje
tudi: Duh Paraklet (Tolažnik, Advocatus) in Duh resnice. Nova zaveza ga
imenuje tudi: Kristusov Duh, Gospodov Duh, Božji Duh, Duh slave, Duh
obljube.
(Katekizem katoliške Cerkve)
SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 3. 11., sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
Kopanj 17.00 + JANEZ, JOŽE, MARIJA ERČULJ
Torek, 4. 11., sv. Karel (Drago) Boromejski, škof
Kopanj 17.00 + JANEZ STRAH, JOŽEFA POTOKAR
Sreda, 5. 11., sv. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
Čušperk 17.00 V ČAST KOPANJSKI MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
Četrtek, 6. 11., sv. Lenart, opat
Kopanj 17.00 + MARTIN, MARTINA HOSTNIK
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 7. 11., prvi petek, vabljeni k zakramentom
Kopanj 17.00 + V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (Bah.)
Sobota, 8. 11., sv. Gotfrid (Bogomir), škof
Čušperk 17.00 + JOŽE SEVER
32. NEDELJA MED LETOM, 9. 11. 2014, ZAHVALNA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANGELA, ALOJZ ŠKERJANC
(okrogle obletnice porok, zahvala)
Ponedeljek, 10. 11., sv. Leon Veliki, papež
Kopanj 17.00 + LUDVIK GRUDEN
Torek, 11. 11., sv. Martin (Davorin) iz Toursa, škof
Kopanj 17.00 + ALOJZIJ NOVLJAN, MARIJA KOŠAK
Sreda, 12. 11., sv. Jozafat Kunčevič, škof in mučenec
Čušperk 17.00 + ALOJZ, DRUŽ. PODERŽAJ
Četrtek, 13. 11., sv. Stanislav Kostka
Kopanj 17.00 + STANE, LUDVIK KASTELIC
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 14. 11., sv. Lovrenc Irski, škof
Kopanj 17.00 + BETIČEVI
h
Ob 20 veroučno srečanje za mlade, vabljen tudi lanski 9. razred!
Sobota, 15. 11., sv. Albert Veliki, škof
Kopanj 17.00 + IVANA, ALOJZ PERKO (KOCMANOVA)
33. NEDELJA MED LETOM, 16. 11. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEFA IN DRUŽ. PERME (MEDVEDOVI)
OBVESTILA:
BOG POVRNI vsem, ki ste v petek in še prej pomagali pri spravilu drv za
ogrevanje župnišča in učilnice. Prišlo vas je 28. Hvala!
Prihodnjo nedeljo je ZAHVALNA NEDELJA, ko se Bogu Stvarniku posebej
zahvaljujemo za vse poljske pridelke in tudi za vse službe. Vse je Božji dar. Ob tej
priliki se tudi sam zahvalim vsem, ki ste se ali se še boste spomnili na bero. Jezus
je dejal: »Delavec je vreden svojega plačila.« Bog povrni! Po stari navadi dajte
bero tudi cerkovniku župnijske cerkve, za oba organista pa jo oddajte v župnišče.
Iskrena zahvala vsem dobrotnikom cerkve in kapel, organistoma Venčeslavu in
Sabini, pevcem obeh zborov, bralcem beril in prošenj, članom župnijskega sveta,
vsem ključarjem, vsem, ki čistite in krasite cerkev, vsem, ki pomagate pri
gospodarskih delih pri župnišču in pri cerkvi, Timoteju in animatorjem za oratorij,
katehistinji Mojci, pritrkovalcem (Cirilu) in ministrantom.
Na zahvalno nedeljo se bomo pri 10. sv. maši posebej zahvalili za okroglo
prehojeno pot naših zakoncev: 10. obletnica poroke, 20. obletnica, 25. obletnica
(srebrna poroka), 40. obletnica in 50. obletnica (zlata poroka). Jubilanti lepo
vabljeni!
V soboto, 15. novembra, bo od 9. do 13. ure srečanje članov ŽPS v Zavodu sv.
Stanislava. Lepo vabljeni!
MOLITEV ZA RAJNE – Po stari navadi ves mesec november molimo za naše rajne
očenaše vsak dan po sv. maši. V Kopanjskem zvonu bodo napisana imena, kateri
dan v tednu bomo molili za koga. K tem sv. mašam ste vabljeni v večjem številu.
Spisek lahko vržete tudi v cerkvi v nabiralnik.
P. 3. nov.: +Lojze in Bucovarjevi, Jamnikovi iz Pred., Rozka in Vinko Adamič, žpk.
V. Pristov in I. Kogovšek, + iz Predol, krstni in birmanski botri, Megličevi,
Škerjančevi, za duše v vicah; -- +Fani Kastelic, Marija Močnik; -- +Marija, Janez,
Jože, Ivan Erčulj, Majda Kržič; -- + iz Pirke, Fani Kastelic, Ludvik Gruden,
+duhovniki iz župnije, Marija Močnik, duše v vicah;
T. 4. nov.: +Angela, Alojz, Jože Škerjanc; -- +Šuštarjevi, druž. Bregar, Pepe Škoda,
žpk. V. Pristov in drugi župniki; -- +druž. Oven, Boh in Jamnik; -- +starši, Alojz in
Frančiška Jerič, Pepca Omahen, oba Ignacija Selan; -- +druž. Zaviršek, Škerjanc in
Kodrovi, žpk. I. Kogovšek, žpk. V. Pristov; -- +Hrovatovi, Ovnovi in Zajčevi;
S. 5. nov.: +Alojz, Antonija, Irma Okorn, Anton, Angela Pajk, Lazarjeva teta Pepca;
-- +druž. Ponikvar, Pate, Koražija in Bergant; -- +druž. Mežan, Kotnik, Fröhlich,
Turinek; -- +Japljevi, Betičevi, Rozalija Perme, Pirkarjevi iz Male Račne; -- +druž.
Škufca, Jerič, Brodnik, Kamnikar, žpk. V. Pristov, s. Helena, Francka Zupančič,
duše v vicah;

Similar documents