Povzetek mnenj v okviru Programskih svetov Glede na

Comments

Transcription

Povzetek mnenj v okviru Programskih svetov Glede na
Povzetek mnenj v okviru Programskih svetov
Glede na dogovor na kolegiju dekana FERI dne 3. oktobra 2014 ter po obravnavi na 38. seji Senata
FERI dne 19. 12. 2014 o ustanovitvi »Programskih svetov«, ki so namenjeni vzpostavitvi tesnejšega
sodelovanja z delodajalci, smo organizirali tri tovrstna srečanja:
Datum
ŠP
4. 12. 2014
Elektrotehnika
in
Mehatronika
Število
Delodajalec/podjetje
udeležencev
7
dr. Amor CHOWDHURY, Margento R&D d.o.o.,
Maribor,
dr. Gregor ČERNIVEC, Bosch Rexroth AG, Indramat
elektromotorji d.o.o. , Škofja Loka,
Matjaž MLINŠEK, Siemens d.o.o., Ljubljana,
dr. Pavel OMAHEN, ELES d.o.o., Ljubljana,
dr. Martin PEC, EmSiSo d.o.o., Maribor,
dr. Zvonko TOROŠ, Elektro Primorska d.d., Nova
Gorica,
Andrej TUMPEJ, DEM d.o.o., Maribor.
11. 12. 2014
Vsi ŠP, ki
vključujejo
prakso
23
Jurij BIZJAK, Petrol Energetika d.o.o., Ravne na
Koroškem
Damjan CVETKO, Amis d.o.o., Maribor
Jasna ČARMAN, Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije, Ljubljana
Doris DELAGIĆ, BSH-hišni aparati d.o.o., Nazarje
Nina GLJUK, Amis d.o.o., Maribor
Jože HRASTNIK, Izoelektro d.o.o., Limbuš
Simona KAPLER UDOVIČ, Javni sklad RS za razvoj
kadrov in štipendije, Ljubljana
Boštjan KODRIČ, SORS s.p. Maribor
Tomaž KOKOT, Tom88 d.o.o., Poljčane
Lidija KORITNIK, ICEM-TC, Maribor
Simona KOVAČ, Elrad international d.o.o., Gornja
Radgona
Uroš KRAŠOVIC, Lxnav d.o.o., Celje
Konrad LANG, pmOne, Wien, Avstrija
Aleksandra LEPENIK, Elpro [email protected], d.o.o.,
Miklavž na Dravskem polju
Irena PERMANŠEK, Gorenje d.d., Velenje
Milena PIRNAT BAHUN, Gorenje d.d., Velenje
Kristijan PUKŠIČ, INCEPTO d.o.o., Maribor
Andrej ROTOVNIK, MIEL elektronika d.o.o., Velenje
Ivan SELAR, COMTRON d.o.o., Maribor
Boris ŠAJNOVIĆ, IAESTE LC Maribor, Maribor
Luka TOPOLOVEC, Drugi Vid d.o.o., Maribor
Darja VODUŠEK VTIČ, TALUM d.d., Kidričevo
Andreja ZORKO, Elektro Maribor d.d., Maribor
3.3.2015
RIT, ITK in TK
8
- računalništvo: Milan GABOR, Viris d.o.o., Ljubljana,
Simon JURIČ, INOVA IT d.o.o., Pesnica pri Mariboru,
Darko ZAGORŠEK, LANCom d.o.o., Maribor;
- informatika: dr. Boštjan GRAŠIČ, INFONOVA GmbH,
Graz, dr. Dean KOROŠEC, VZAJEMNA, d.v.z.,
Ljubljana, Darja MURKOVIČ ŽIGART, Pošta Slovenije
d.o.o., Maribor;
- telekomunikacije: mag. Bojan ŠTOK, ISKRATEL
d.o.o., Kranj, Aleš ŠTRICELJ Termoelektrarna
Brestanica d.o.o., Brestanica.
Povzetek ugotovitev:
Pripomba/predlog
Komentar
Diplomanti FERI v splošnem
enakovredni diplomantom UL
(FE in FRI)
Malo konkretnih pripomb na
predmetnik ali strokovne
vsebine.
Sposobnost samostojnega
reševanja praktičnih
problemov po zaključeni prvi
stopnji slabša v primerjavi s
starimi diplomanti
Posledica bolonjske prenove.
Večina sodelujočih je razpravljala
o kompetencah drugostopenjskih
diplomantov«stari« dipl. inž.
Pomanjkljivosti na področju
»soft-skills«:
samoiniciativnost,
nesamostojnost, slabo
obvladanje angleščine
(strokovna terminologija),
Poudarjali številni udeleženci.
Možni ukrepi
V izvedbenem delu ŠP mogoče
povečati delež seminarskega
in/ali projektnega dela,
povečati število javnih
predstavitev, več uporabe
angleške strokovne
vodenje projektov,
komunikacije z naročniki in
uporabniki, ….
Premalo prakse
literature,…..
Večkrat poudarjeno, da je obseg
praktičnega izobraževanja
premajhen.
Povečati število ECTS za
praktično izobraževanje.
Vpeljati prakso na vseh ŠP.
Vpeljati prakso tudi na II. st.
Delodajalci težko najdejo
primerne diplomante
Izpostavlja se strokovna
ustreznost in predvsem potreba
po »dobrih« kadrih, željnih
samopotrjevanja.
Pomanjkljiva praktična znanja
Tesnejša povezava z našim
kariernim centrom.
Objava povpraševanj po točno
določenih profilih.
Več praktičnih diplomskih nalog
v sodelovanju z mentorji iz
gospodarstva.
Vključevanje diplomantov v
aplikativne projekte.
Nejasna diferenciacija med UN
in VS diplomanti
Problem je poznan in se ga
zavedamo.
Zelo pozitivne izkušnje ELES-a
z diplomanti FERI in z
raziskovalnimi projekti
Smo veseli.
Opozorilo, da vzdržujemo
raven temeljnih znanj
Zaradi razmer na trgu dela
preozka specializacija ni
primerna. Pomembno je, da
imajo diplomanti širok nabor
temeljnih znanj, kar povečuje
fleksibilnost pri zaposlovanju.
Diplomanti RIT in ITK se
srečujejo z veliko konkurenco
(FDV, FVV, FOV,…)
Dve možnosti:
 Drobni popravki učnih
vsebin.
 Počakamo, kaj se bo zgodilo
z binarnostjo v novem
zakonu in se potem temeljito
lotimo problema.
Več skupnih predmetov po
posameznih ŠP in usmeritvah!
Večji vpliv FERI pri
habilitacijskih postopkih in
potrditvi doktorskih tem na
UM.
Nedorečeno vprašanje
matičnosti na UM.
Bolj agresivno nastopanje v
javnosti na področju IKT.
Diplomanti FERI so praktično
izrinjeni iz posavske regije, kjer
na področju elektrotehnike
zaposlujejo izključno
diplomante Fakultete za
energetiko
Prvič tako eksplicitno izraženo.
FERI se ni nikoli uspela tako
uspešno pozicionirati niti v
podravski regiji.
Še tesnejše sodelovanje z
delodajalci, informiranje o
dejansko doseženih
kompetencah diplomantov, bolj
agresivno predstavljanje v
javnosti, …..
Velike razlike v kompetencah
med posameznimi diplomanti
istega ŠP
Tudi podpovprečni študenti z
vztrajnostjo uspejo zaključiti
študij.
Za posamezne učne enote
pripraviti minimalne standarde
znanja.
Dvigniti zahtevnost pri
opravljanju vmesnih
obveznosti.
Več sodelovanja na področju
praks in pripravništva
Intenzivirati stike med
delodajalci in koordinatorjem
praks oz. KC FERI.
Koristnost pridobivanja
izkušenj v tujini (Erasmus
izmenjava …).
Spodbujati naše študente, da se
vključujejo v programe
Erasmus+.
Ocenjujemo, da so bila vsa tri srečanja izjemno produktivna in nam nakazujejo nekatere smernice za
nadaljnje odločitve. Predlagamo, da krog sodelujočih v prihodnje še razširimo in tovrstna srečanja
organiziramo letno ali vsaki dve leti. V prihodnosti načrtujemo še sklic Programskega sveta za ŠP
Medijske komunikacije. Povzetki ugotovitev Programskih svetov morajo postati sestavni del letnih
samoevalvacijskih poročil FERI.
Maribor, 5. 3. 2015
Prodekan FERI
prof. dr. Bojan Grčar

Similar documents