ZAPISNIK 4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Reteče–Gorenja

Comments

Transcription

ZAPISNIK 4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Reteče–Gorenja
< Krajevna skupnost Reteče – Gorenja vas < Reteče 33 < 4220 Škofja Loka < DŠ: 32039425 < MŠ.:5030455 <
< TRR: 01322-6450850577 Banka Slovenije <
ZAPISNIK
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Reteče–Gorenja vas,
ki je potekala v sredo 22.04.2015 ob 20.00 uri,
v prostorih kulturnega doma Reteče
Tomaž Jenko, Bojan Tišler, Alfonz Šnuderl, Tomaž Avguštin, Milan
Gartnar, Polona Drenik Trop, Darja Volčič
Prisotni vabljeni: Predstavniki Občine: Andrej Omejc, Polona Gortnar, Davor Prelogar ter krajani
Vigreda: Vera Hafner, Lidija Honzak, Ladimir Jeke, Mateja in Edo Ališič,
Vlasta Lavrih, Janja Marolt, Vid in Miha Marolt, Gregor Prodan, Breda
Stepančič, Nataša in Igor Smirnov
Opravičeno odstotni: Irena Milanovič, Tomaž Štembal
Prisotni:
Za 4. redno sejo je bil predlagan in sprejet dnevni red:
1. Komunalna ureditev v Vigredih
2. Pregled zapisnika 3. redne seje
3. Razno
Na seji je bilo obravnavano naslednje gradivo:
-
Zapisnik 3. redne seje
Ad. 1
Predstavnik Občine, g. Andrej Omejc je predstavil plan izgradnje sekundarnega voda v Vigredu na
relaciji od stanovanjske hiše Barbare Bobnar, Reteče do stanovanjske hiše Smirnov, Reteče 97.
Izdelan je bil gradbeni načrt, ki je na vpogled na Občini Škofja Loka. Predvidena je vgradnja
vodovodne napeljave, kanalizacijskih vodov ter ob zaključku gradnje tudi možnost asfaltiranja
cestišča. Predvidena gradnja se prične 28.4.2015. Izvajalec je Rekon iz Ivančne Gorice, nadzornik
izgradnje pa g. Tomaž Medved. Izgradnja naj bi se pričela pri zadrževalniku. Izkop naj bi se izvajal na
330 cm globine do 170 cm na koncu poti.
Gospa Polona Gortnar je obrazložila predlog Občine Škofja Loka, da se po zaključku gradnje
komunalne infrastrukture, obstoječa cesta (v obstoječi širini) asfaltira in uredi odvodnjavanje. Cesta
poteka po zasebnih zemljiščih in občina ne more investirati proračunskih sredstev v zasebna zemljišča.
Iz navedenega razloga je potreben prenos lastninske pravice na teh zemljiščih v korist občine. Da bo
Občina izvedla projekt, je potrebno pridobiti soglasje vseh lastnikov oz. predhoden podpis
predpogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice. Predpogodba je pripravljena kot en
dokument, za vse lastnike skupaj. Po zaključku del bo občina na svoje stroške najprej naročila
parcelacijo nepremičnin v smislu odmere že obstoječe ceste. Po zaključku parcelacije in vpisu novih
parcel v zemljiški kataster in zemljiško knjigo, bi občina z lastniki oz solastniki posameznih parcel
sklenila glavno pogodbo, na podlagi katere bodo na Občino Škofja Loka brezplačno prenesli
lastninsko pravico na posamezni parceli, po kateri v naravi poteka cesta. Glavno pogodbo bi nato
sklepali z vsakim lastnikom zemljišča posebej. Istočasno se iz zemljiške knjige izbriše vpisane
služnosti poti. Če so hipoteke na določeno zemljišče, je potrebno dovoljenje banke. Občina se
zavezuje, da bo po pridobitvi lastninske pravice cesto tudi kategorizirala in s tem prevzela obveznost
za redno letno in zimsko vzdrževanje. Vse stroške geodetskih postopkov v zvezi z odmero
nepremičnin, sestave predpogodbe in glavne pogodbe ter stroške vpisa v zemljiško knjigo nosi Občina
Škofja Loka.
G. Davor Prelogar:
Odvodnjavanje na novo asfaltirane poti bi bilo urejeno z rešetkastimi kinetami in ustreznimi zbiralniki,
vse skupaj pa bi bilo speljano v novi kanalizacijski vod, ki bo sedaj grajen na tej trasi (stan.hiša
Barbara Bobnar - Smirnov). Odgovorni projektant iz družbe ECOLOGIC d.o.o., ki je projektiral
kanalizacijski vod in gradbena dela na tej trasi, odvodnjavanja klančine na relaciji stan.hiša Albin
Bernard - Ališič, zaradi kapacitete meteornih voda, ni dal soglasja/dovoljenja za speljavo meteornih
voda v novozgrajeni kanalizacijski vod. Celotno odvodnjavanje klančine je tudi v bodoče predvideno
po že obstoječem sistemu odvodnjavanja in poteka/se zaključi preko stan. parcele Reteče 94 - Ališič.
Ga. Nataša Smirnov je poudarila, da je potrebno obvezno utrjevanje in urejevanje brežine reke Sore.
G. Davor Prelogar je obljubil, da se bo osebno oglasil pri g. Ališiču in si ogledal sedanje
odvodnjavanje klanca, ki na zaključku sistema, s prosto štrlečo cevjo iz brežine in prostim padcem
meteornih voda - višina ca. 30 m, vsekakor tehnično ni ustrezna in spodjeda breg/brežino.
SKLEP 1
Stanovalci Vigreda:
Vera Hafner, Reteče 134, Lidija Honzak, Reteče 96, Ladimir Jeke, Reteče 92, Edo in Mateja Ališič,
Reteče 94, Vlasta Lavrih, Reteče 93, Janja Marolt, Vid In Miha Marolt, Reteče 95, Gregor Prodan,
Reteče 131, Breda Stepančič Breda, Reteče 89, Igor in Nataša Smirnov, Reteče 97, so potrdili, da bodo
v roku enega meseca poskušali pridobiti vsa soglasja za podpis pogodbe o brezplačnem prenosu
lastninske pravice v zvezi z cesto, ki naj bi jo Občina ustrezno uredila. 1 mesec od dneva sestanka je
tudi zadnji rok za dogovor med vsemi lastniki parcel in Občino Škofja Loka glede prekategorizacije in
asfaltiranja obstoječe ceste.
Ad. 2
Člani sveta KS na zapisnik 3. redne seje niso podali pripomb.
SKLEP 2
Člani sveta KS na zapisnik 3. redne seje niso podali pripomb
Ad. 3
Ob začetku našega mandata smo na Občino poslali okvirni investicijski plan, v katerem smo zapisali,
da bi v letošnjem letu kupili tudi defibrilator in za nakup namenili 2.000 € iz občinskega proračuna. K
sodelovanju smo povabili tudi naše gasilce, ki so se vabilu z veseljem odzvali in so pripravljeni kriti
razliko pri nakupu, hkrati pa bodo poskrbeli tudi za izobraževanje svojih članov in za rokovanje z
aparatom. V ta namen smo zbrali nekaj predračunov, pridobili soglasje PGD Reteče – Gorenja vas in
mnenje ZD Škofja Loka.
SKLEP 3
Po pregledu predračunov smo se odločili za nakup defibrilatorja Zoll Plus podjetja AMS Meding iz
Dramelj višini 1.967,86 €. Podobne defibrilatorje uporabljajo tudi številna gasilska društva v naši
neposredni bližini in ZD Medvode.
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.
Reteče, 23.04.2015
Zapisala:
Darja Volčič
Predsednik KS Reteče-Gorenja vas
Tomaž Jenko, l. r.

Similar documents