Navodila za izvajanje sheme v šolskem letu 2015/2016

Comments

Transcription

Navodila za izvajanje sheme v šolskem letu 2015/2016
NAVODILA osnovnim šolam in zavodom za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za
izvajanje ukrepa:
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN
ZELENJAVE
za šolsko leto 2015/2016
in NAVODILA
za prijavo
za šolsko leto 2016/2017
Nosilci ukrepa:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
Izvajalec ukrepa:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
Spoštovani,
Pred vami so navodila, namenjena vsem osnovnim šolam in zavodom za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: šole),
ki se vključujejo v izvajanje sheme šolskega sadja in zelenjave (v nadaljnjem
besedilu: SŠSZ), ki je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in
zelenjave.
Navodila opredeljujejo napotke v zvezi z razdeljevanjem svežega sadja in
zelenjave, načrtovanjem spremljevalnih aktivnosti, vrednotenjem izvajanja SŠSZ in
uveljavljanjem finančne pomoči ter prijavni postopek za šolsko leto 2016/2017.
Navodila so informativnega značaja in niso pravna osnova za izvajanje ukrepa.
Pravna osnova za izvajanje SŠSZ v Sloveniji je Uredba o izvajanju sheme šolskega
sadja (Uradni list RS, št. 64 /12, 7/13 in 54/14).
2
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
KAZALO:
1. Uvod ......................................................................................................................................................... 4
2. PRAVNE PODLAGE ZA IZVANJANJE UKREPA ............................................................................................. 5
3. RAZDELJEVANJE SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE ...................................................................................... 5
3.1. Upravičene vrste svežega sadja in zelenjave..................................................................................... 5
3.2. Razdeljevanje..................................................................................................................................... 6
3.3. Primer načrta razdeljevanja .............................................................................................................. 6
3.4. Upravičenci ........................................................................................................................................ 7
4. Izplačilo podpore ...................................................................................................................................... 7
4.1. Upravičenci do podpore .................................................................................................................... 7
4.2. Upravičeni stroški .............................................................................................................................. 7
4.3. Povračilo stroškov DDV ..................................................................................................................... 7
4.4. Zahtevek ............................................................................................................................................ 8
4.5. Izplačilo podpore ............................................................................................................................. 10
4.6. Izkoriščenost sredstev ..................................................................................................................... 11
5. LOČENO VODENJE KNJIGOVODSKIH PODATKOV ................................................................................... 11
6. SPREMLJEVALNE IZOBRAŽEVALNE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI ........................................................ 12
6.1. Izvajanje spremljevalnih dejavnosti ................................................................................................ 12
6.2. Sodelovanje z območnimi enotami Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Javno službo
kmetijskega svetovanja pri kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ....................................................... 12
6.3. Sistemsko organizirani spremljevalni ukrepi ................................................................................... 13
6.4. Dokazila o izvedenih spremljevalnih izobraževalnih oz. promocijskih aktivnostih ......................... 14
6.5. Primeri spremljevalnih dejavnosti v šoli.......................................................................................... 15
7. KONTROLA na terenu ............................................................................................................................. 15
7.1. Pregledi na kraju samem ................................................................................................................. 15
8. SANKCIJE ................................................................................................................................................. 16
8.1. Odvzem odobritve ........................................................................................................................... 16
8.2. Goljufija, resna malomarnost .......................................................................................................... 16
8.3. Presežen rok za oddajo zahtevka .................................................................................................... 16
9. VREDNOTENJE SŠSZ ................................................................................................................................ 16
10. DOBAVITELJI SADJA IN ZELENJAVE ....................................................................................................... 17
Kako izberemo dobavitelja sadja in zelenjave? ...................................................................................... 17
11. PRIJAVNI POSTOPEK za šolsko leto 2016/2017 .................................................................................... 18
11.1. Upravičenci .................................................................................................................................... 18
11.2. Prijava – VLOGA ZA ODOBRITEV.................................................................................................... 18
11.3. Odločitev o odobritvi – ODLOČBA O ODOBRITVI .......................................................................... 18
11.4. Vloga v primeru spremembe v statusu šole .................................................................................. 19
12. KONTAKTI ............................................................................................................................................. 19
13. DVE UPORABNi SPLETNi STRANi o SŠSZ ............................................................................................... 19
13.1. Spletna stran o SŠSZ na ARSKTRP .................................................................................................. 19
13.2. Spletna stran o SŠSZ ...................................................................................................................... 20
3
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
1. UVOD
Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku
vsakega posameznika. Znano je, da prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne
zaužijemo priporočenih količin sadja in zelenjave, kar pogosto vpliva kot dodaten
dejavnik tveganja pri pojavu številnih kroničnih obolenj in prezgodnje smrti.
Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranskih
vlaknin in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na
zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih
pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Študije
namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta večje količine
hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas.
Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka vrednost ter
kakovost.
SŠSZ je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.
Namen tega ukrepa je spodbuditi porabo sadja in zelenjave, izboljšati prehranske
navade otrok in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in
debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih
nenalezljivih bolezni sodobnega časa.
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi
lahko dolgoročno pripomogel k večji porabi sadja in zelenjave. V ta namen Evropska
unija Državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno
razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer daje še poseben
poudarek pomenu spremljevalnim izobraževalnim in promocijskim aktivnostim.
Navodila so oblikovana na osnovi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni
list RS, št. 64/12, 7/13 in 54/14). Glede na to, da od leta 2014 ni bilo sprememb te
uredbe, navodila ne vsebujejo novosti, razen v poglavju 11(Prijavni postopek).
Zainteresirana osnovna šola se za vsako šolsko leto posebej prijavi v SŠSZ, kjer ji
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija) dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči. V teh navodilih
se informacije o prijavi nanašajo na prijavo za šolsko leto 2016/2017.
Šole morajo pri izvajanju SŠSZ smiselno uporabljati določbe zakona, ki ureja šolsko
prehrano, v delu, ki se nanaša na organizacijo šolske prehrane. Zato naj šole pri
izvajanju smiselno upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih
zavodih, ki jih je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Trenutno veljavne strokovne usmeritve in navodila najdete na spletnih straneh
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_
osnovno_solstvo/prehrana/
4
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
2. PRAVNE PODLAGE ZA IZVANJANJE UKREPA
Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.
decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov
in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št.
1037/2001 in (ES) št. 1234/2007, (v nadaljnjem besedilu: Uredba o enotni
SUT).
Uredba Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi
ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno
ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2013, str.
12) (v nadaljevanju: Uredba Sveta)
Uredba Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009 o določitvi
podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s
pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in
zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi
sistema razdeljevanja sadja v šolah (v nadaljevanju: Uredba Komisije)
Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja; Uradni list RS, št. 64/12, 7/13 in
54/14 (v nadaljevanju: Uredba)
Strategija za izvajanje sheme šolskega sadja v obdobju 2015-2016 (v
nadaljevanju: strategija)
3. RAZDELJEVANJE SVEŽEGA SADJA IN ZELENJA VE
3.1. Upravičene vrste svežega sadja in zelenjave
Posebej velja opozoriti, da se smejo razdeljevati le vrste SVEŽEGA sadja in zelenjave,
ki so navedene v uredbi, vključno z določenimi predelanimi proizvodi: kislo zelje in
kisla repa ter suho sadje naslednjih sadnih vrst: jabolka, hruške, slive, kaki, češnje.
Sveže sadje in zelenjavo se mora uživati SVEŽE in NE predelano (kuhano, praženo,
kandirano, soljeno…). Izjema so zgoraj navedeni proizvodi. Lešniki in orehi se uživajo
suhi, vendar ne praženi, karamelizirani ali drugače predelani. Če šola v okviru
spremljevalnih dejavnosti izvede delavnice v zvezi z uporabo sadja in zelenjave v
prehrani, lahko sveže sadje in zelenjavo tudi predela (npr. za juhe, solate, omake,
jedi v kombinaciji z mlečnimi proizvodi ipd.)
Šola lahko izbira med naslednjimi vrstami SVEŽEGA sadja in zelenjave:
Sadje:
Zelenjava:
lešniki*
paradižnik
orehi*
zelje
fige
kolerabica
mandarine
cvetača
grozdje
korenje
melone
rdeča redkvica
lubenice
zelena (stebelna)
5
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
jabolka
repa
hruške
redkev
marelice
kumare
češnje in višnje
komarček
breskve in nektarine
šparglji
slive
paprika
kaki
bučke
kivi
jagode
maline
borovnice
črni ribez
rdeči ribez
žižola
*le posušeni, ne smejo biti praženi, soljeni , kandirani ipd.
Šola lahko izbira med naslednjimi vrstami PREDELANE zelenjave in suhega sadja:
kislo zelje
kisla repa
suho sadje sledečih sadnih vrst: jabolka, hruške, slive, kaki, češnje
3.2. Razdeljevanje
Šola mora razdeljevati sadje in zelenjavo kot dodatni obrok poleg redne šolske
prehrane. To pomeni, da šola sadja in zelenjave, ki ga ponuja v okviru šolske
prehrane, ne sme nadomestiti s sadjem in zelenjavo iz SŠSZ.
Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave.
Priporočamo, da šola sadje in zelenjavo razdeljuje enakomerno (najmanj 1-krat
tedensko) skozi vse šolsko leto.
3.3. Primer načrta razdeljevanja
- 400 učencev
- skupna vrednost pomoči: 400 x 6 € = 2.400 €
- razdeljevanje 1-krat tedensko (sreda)
- 30 razdelitev (dni s 'šolskim sadjem in zelenjavo')
Predvidene razdelitve (skupaj v vrednosti 2.380 €):
15 obrokov jabolk po 0,14€ (1 kg jabolk = 0,70€ = 5 kosov):
6
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
15×400×0,14€=840 €
5 obrokov kakija po 0,33€ (1 kg kakija = 2€ = 6 kosov):
5×400× 0,33€=660 €
6 obrokov korenčka po 0,1€ (1 kg korenčka = 1 € = 10 porcij):
6×400×0,1€=240 €
4 obrokov jagod po 0,4€ (1 kg jagod = 4€ = 10 porcij):
4×400×0,4€=640 €
3.4. Upravičenci
Upravičenci do podpore iz SŠSZ v obliki dodatnega obroka sadja in zelenjave so
učenci v osnovnih šolah ter otroci in mladostniki v zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (to so vsi otroci in
mladostniki v zavodu, ne le osnovnošolci).
4. IZPLAČILO PODPORE
4.1. Upravičenci do podpore
Do finančne podpore je upravičena šola, ki ji je agencija z odločbo o odobritvi
odobrila pomoč. Šola prejme odločbo o odobritvi, v kateri je podatek o višini
pomoči, v oktobru 2015. Pozitivne odločbe o odobritvi lahko pričakujejo vse šole, ki
so na agencijo, ARSKTRP Dunajska 160, 1000 Ljubljana, pravočasno (do 1. 12. 2014)
vložile pravilno izpolnjeno vlogo za odobritev za SŠSZ 2015/2016. Šola sredstva za
sadje in zelenjavo v okviru SŠSZ lahko uporabi samo za svoje učence od 1. do 9.
razreda, ki so vpisani v aktualno šolsko leto.
PAZI !
Agencija do 3. septembra 2015 pošlje negativne odločbe o odobritvi vsem šolam, ki
niso pravočasno poslale popolne vloge za odobritev (poslane po 1. 12. 2014). Šola,
ki ji agencija ni izdala negativne odločbe o odobritvi, lahko začne z razdeljevanjem
svežega sadja in zelenjave iz SŠSZ že prvi dan pouka in zaključi najkasneje zadnji
dan pouka.
4.2. Upravičeni stroški
Šola je upravičena do povrnitve stroškov nabave sadja in zelenjave tistih vrst, ki so
navedene v tabeli pod točko 3.1. Povrnitev stroškov je omejena do skupne vrednosti
pomoči na šolo, ki je določena v odločbi o odobritvi šole, in je odvisna od števila
vpisanih učencev. Pomoč na učenca na šolsko leto bo izračunana, ko bo znano
uradno število vpisanih otrok. Okvirna letna vrednost pomoči na učenca je 6 EUR,
končna vrednost pomoči na učenca pa se izračuna na podlagi podatkov o številu
vpisanih učencev, ki jih MIZŠ posreduje agenciji do 30. septembra 2015 (Glej točko
11.3. !).
4.3. Povračilo stroškov DDV
Šoli se lahko povrne tudi strošek DDV, ki ga je plačala pri nabavi sadja in zelenjave za
7
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
PAZI !
SŠSZ. Izjeme so šole, ki plačani DDV lahko uveljavljajo kot odbitek vstopnega DDV v
skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (UL RS št. 117/06, spremembe
33/09, 85/09, 10/10, 85/10, 13/11, 18/11) – v tem primeru se šoli povrne za toliko
odstotkov manj stroškov DDV, kolikor znaša njen odbitni delež DDV-ja. Če šola
uveljavlja povrnitev stroškov DDV, mora v zahtevku točno izpolniti 6. točko.
Odobrena najvišja skupna vrednost pomoči, ki je šoli sporočena na odločbi o
odobritvi, ne zajema povračila stroškov DDV. Le-ta se šolam izplača ob vsakem
zahtevku posebej glede na podatek o DDV na računih in podatek o odbitku
vstopnega DDV.
4.4. Zahtevek
Šola vlaga Zahtevek za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šoli (v
nadaljevanju: zahtevek), ki je v Prilogi 3 Uredbe, izključno na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana,
priporočeno po pošti ali ga odda na vložišču agencije, v naslednjih rokih:
do 31. marca leta, v katerem se konča obdobje SŠSZ, za obdobje razdelitve
svežega sadja in zelenjave od 1. septembra do 31. decembra leta, v katerem
se začne obdobje SŠSZ;
do 30. junija leta, v katerem se konča obdobje SŠSZ, za obdobje razdelitve
svežega sadja in zelenjave od 1. januarja do 31. marca leta, v katerem se
konča obdobje SŠSZ;
do 15. julija leta, v katerem se konča obdobje SŠSZ, za obdobje razdelitve
svežega sadja in zelenjave od 1. aprila do 24. junija leta, v katerem se konča
obdobje SŠSZ.
Čeprav je z Uredbo določeni rok, v katerem šola poda zahtevek za izplačilo daljši, je
pomembno, da šola vloži zahtevek čim prej po zaključku pouka (konec junija in
začetek julija), saj agencija od šole mnogokrat potrebuje dodatna pojasnila in
dopolnitve zahtevkov. Če jih ne dobi pravočasno, se izplačilo pomoči lahko zavleče.
V mesecu juliju in avgustu namreč na agenciji poteka intenzivno preverjanje
upravičenosti prejetih zahtevkov, na podlagi katerih šole v avgustu in septembru
prejmejo izplačilo pomoči. Pravočasen zaključek vseh izplačil za SŠSZ je tudi pogoj za
povračilo EU sredstev Sloveniji še v tekočem proračunskem letu. Zato šole
naprošamo, da tudi v naslednjih letih upoštevajo rok 15. julij.
Roki za obdobje 2015-2016:
Obdobje razdeljevanja svežega Rok za vložitev zahtevka:
sadja in zelenjave:
od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015
do 31. 3. 2016
od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
do 30. 6. 2016
od 1. 4. 2016 do 24. 6. 2016
do 15. 7. 2016
V obrazcu za zahtevek je potrebno vedno izpolniti vse rubrike (razen če ni navedeno
drugače):
1. Podatki o vlagatelju: poleg naziva šole vpišete tudi št. odobritve vlagatelja,
ki jo prepišete iz odločbe o odobritvi;
2. Skupno število vpisanih učencev v obdobju izvajanja sheme: navede se
število vpisanih učencev v zadevnem šolskem letu (uraden podatek iz
8
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
organizacijskega poročila za tekoče šolsko leto - 2015/2016);
3. Obdobje izvajanja sheme: vpiše se šolsko leto v katerem se izvaja SŠSZ
(2015/2016);
4. Obdobje razdeljevanja: obkroži se, na katero obdobje razdeljevanja sadja in
zelenjave iz SŠSZ se nanaša zahtevek.
5. Podatki o razdelitvah, kjer se za vsako posamezno razdelitev navede
zahtevane podatke:
datum razdelitve: (ne more biti pred datumom na dobavnici ali na
soboto (razen delovno) in nedeljo ter na praznik);
razdeljena količina: število kg mora biti skladno s podatki o količini
na računu (in dobavnici);
vrsta sadja in zelenjave: le upravičene vrste sadja in zelenjave iz
Priloge 2 Uredbe; če je v eni razdelitvi več vrst sadja in zelenjave, se
izpolni za vsako vrsto sadja in zelenjave posebej vrstica (celotna
vrstica);
številka plačanega računa: vpiše se št. računa, na osnovi katerega je
bilo sadje in zelenjava iz posamezne vrstice plačano; zato se morajo
podatki na priloženem računu (datum, količina, vrsta sadja in
zelenjave) skladati s podatki v posamezni vrstici;
Če je vrstic v tabeli premalo, se naredi še ena kopija obrazca za zahtevek kjer se v 5.
točki vpiše vse preostale razdelitve;
6. Odbitni delež DDV: rubrika se vpiše le, če šola uveljavlja odbitek DDV-ja –
takrat se vpiše odbitni delež v odstotkih; odbitek DDV-ja uveljavljajo samo
tiste šole, ki izvajajo tudi različne vrste pridobitne dejavnosti (npr. oddajanje
telovadnice…), ostalim šolam se povrne celotna vrednost plačanega DDVja.)
7. Izjava šole:
- Z izjavo šole o višini zahtevanega zneska finančne pomoči, ki predstavlja
povrnitev sredstev za upravičene stroške nakupa sadja in zelenjave, in z
izjavo o višini zahtevanega zneska za povrnitev DDV šola potrjuje, da je
višina zahtevane finančne pomoči oz. zneska za povrnitev DDV enaka
skupni vrednosti iz priloženih računov. To pomeni, da šola ne vpisuje
zahtevanega zneska finančne pomoči neposredno v zahtevek, temveč ta
znesek določi Agencija z administrativni pregledom, ko primerja podatke v
5. točki zahtevka s podatki na priloženih računih in potrdilih o plačilu.
- Pomembna je izjave šole, da v stroške za dobavo sadja in zelenjave v okviru
SŠSZ šola ni zaračunavala stroškov redne prehrane.
8. Plakat izdelan: Šola mora skladno z EU zakonodajo izpolnjevati ta pogoj,
zato se obkroži DA že v prvem zahtevku. V naslednjih dveh zahtevkih se
polje lahko pusti prazno. S tem podatkom šola zagotavlja, da je plakat v času
izvajanja SŠSZ izobešen na šoli, kot to predpisuje Uredba. Od 1. 1. 2014 se
uporablja nova Uredba o enotni SUT, v kateri je naziv ukrepa »sistem
razdeljevanja sadja v šolah« spremenjen v »shema šolskega sadja in
zelenjave«, zato mora biti plakat izdelan skladno s to spremembo.
Primer plakata je na spletni strani agencije, šola pa ga lahko dodatno opremi z
risbami, slikami, dodatnim besedilom itd. ali pa pripravi lasten plakat, vendar
ob upoštevanju predpisanih minimalnih zahtev za plakat:
9
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
- velikost plakata: vsaj A3
- velikost črk: vsaj 1 cm
- naslov: Evropska shema šolskega sadja in zelenjave
- vsebina: najmanj naslednje besedilo: 'Naša šola sodeluje v evropski shemi
šolskega sadja in zelenjave« s finančno podporo Evropske unije.'
Na plakatu mora biti simbol Evropske unije:
9. Pod to točko so posebej našteta dokazila, ki jih mora šola priložiti k
zahtevku:
kopije računov za dobavljeno sadje in zelenjavo, ki sta bila razdeljena v
zadevnem obdobju razdeljevanja v okviru SŠSZ; lahko je za več razdelitev en
račun;
potrjen izpisek plačil vseh računov: večina šol izvrši plačila preko Uprave RS
za javna plačila (UJP); v tem primeru mora izpisek plačil potrditi ali šola z
žigom in podpisom odgovorne osebe – ravnatelj/ica ali ga potrdi UJP; da je
izpisek plačil preko UJP potrjen, zadostuje elektronski podpis UJP. Če pa je
bilo plačilo izvršeno preko banke, mora biti potrjen z žigom banke.
Vsi dokumenti morajo biti pravilno izpolnjeni (kopija računa: kdo, komu, kdaj, kaj,
koliko kg, cena, skupni znesek, št. računa, podpisi…). Pri računu mora biti vedno
zapisana tudi stopnja oz. vrednost DDV. Tudi če je DDV= 0 EUR, mora biti to
zapisano na računu.
S 1. januarjem 2015 morajo skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10, 111/13; v nadaljevanju
ZOPSPU) vsi dobavitelji sadja in zelenjave ob izstavitvi računa le-tega šolam
posredovati v elektronski obliki. To velja tako za pravne kot fizične osebe.
Dobavitelji sadja in zelenjave posredujejo šolam e-račune prek poslovnih bank ali
prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o
izmenjavi e-računov, oz. prek portala UJP e-računi. Navedeni portal je namenjen
manjšim izdajateljem računov (npr. kmetom, fizičnim osebam), ki nimajo svoje
tehnične podpore in v javni sektor na mesečni ravni pošljejo največ 5 e-računov.
Portal podpira ročni vnos podatkov računa, na podlagi katerih se pripravi e-račun,
ki ga izdajatelj (v našem primeru kmet) prek portala brezplačno pošlje šoli.
4.5. Izplačilo podpore
Agencija izplača podporo v treh mesecih od dneva vložitve pravilno izpolnjenega in
veljavnega zahtevka za pomoč.
Agencija ob plačilu podpore šoli posebej povrne tudi strošek davka na dodano
vrednost, plačanega v zvezi z dobavami sadja in zelenjave, vendar le, če šola ne
more plačanega davka na dodano vrednost uveljavljati kot odbitek vstopnega davka
v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost. Če pa šola uveljavlja
odbitek DDV-ja, mora v zahtevek (6. točka) vpisati, kolikšen je delež tega odbitka. Ta
delež potem agencija upošteva pri izračunu povrnitve stroškov DDV-ja zadevni šoli.
10
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
4.6. Izkoriščenost sredstev
Šola mora nakup sadja in zelenjave načrtovati tako, da bo njen izkoristek sredstev iz
odločbe o odobritvi čim višji. Od izkoriščenosti sredstev posamezne šole je namreč
odvisen skupen izkoristek sredstev Slovenije glede na sredstva, ki jih je Sloveniji z
odločbo odobrila Evropska komisija.
V posameznem šolskem letu je vrednost pomoči na učenca okvirno 6 EUR, s čimer
želimo prispevati k čim večji izkoriščenosti sredstev: celotna ovojnica za šole se po
prejetju uradnega števila vpisanih učencev razdeli med učence vseh prijavljenih šol.
To pomeni, da ne bo zavrnjena nobena pravočasno vložena pravilna vloga za
odobritev, glede na število vpisanih učencev pa bo lahko vrednost na učenca tudi
nekoliko nižja ali višja od 6 EUR .
Če šola z računi nekoliko preseže svojo vrednost pomoči iz odločbe o odobritvi, prav
tako priloži vse račune, vendar ji bo agencija lahko izplačala sredstva le do skupne
vrednosti pomoči iz odločbe o odobritvi.
Primer:
Šoli je bila v odločbi o odobritvi določena pomoč v vrednosti do 1.000 EUR.
Šola je v prvem obdobju razdelila sadje v vrednosti 300 EUR, v drugem pa 400 EUR
in za oboje prejela skupaj 700 EUR.
V zadnjem obdobju je razdelila sadje v vrednosti 305 EUR in je k zahtevku priložila
kopijo skupnega računa v vrednosti 305 EUR.
Ne glede na znesek na računu ji bo agencija lahko izplačala sredstva v vrednosti 300
EUR, 5 EUR bo morala šola pokriti iz svojih virov.
Pri porabi skupnih odobrenih sredstev, ki so šoli določena v odločbi o odobritvi, je
treba upoštevati, da se višina odobrenih sredstev upošteva za nakup sadja in
zelenjave brez DDV (Glej točko 4.5. !). Do sedaj je namreč precej šol porabilo manj
sredstev, ker niso upoštevale, da se povrnitev stroškov DDV vodi ločeno od
odobrenih sredstev za nakup sadja in zelenjave.
5. LOČENO VODENJE KNJIGOVODSKIH PODATKOV
Šola mora ločeno voditi podatke:
o dobavljenih in porabljenih količinah svežega sadja in zelenjave v okviru
SŠSZ (s strani dobavitelja in prejemnika potrjene dobavnice),
o plačanih računih za posamezno dobavo svežega sadja in zelenjave v okviru
SŠSZ,
o dokazilih o plačilu računov za dobavo svežega sadja in zelenjave v okviru
SŠSZ;
11
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
6. SPREMLJEVALNE IZOBRAŽEVALNE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
6.1. Izvajanje spremljevalnih dejavnosti
Šola mora obvezno izvesti spremljevalne dejavnosti za vse učence.
Šola mora izvesti najmanj eno spremljevalno dejavnost. Če šola izvede le eno
spremljevalno dejavnost, mora vanjo vključiti tako učence kot delavce šole in starše.
Medpredmetno povezovanje o pomenu sadja in zelenjave, ki zajame vse učence, se
lahko šteje kot izpolnitev pogoja glede izvedbe spremljevalnih dejavnosti. Vendar
mora šola v tem primeru o pomenu sadja in zelenjave seznaniti tudi starše.
Vsaka šola pripravi načrt spremljevalnih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti za
učence, delavce šole in starše (izpolni e-vprašalnik: glej pod točko 9.!). Vključenost
staršev je dodana vrednost, ki se jo posebej spodbuja. Aktivnosti naj bodo
usmerjene tudi v povezavo z lokalnim okoljem, zato je dobro, če šola v izvajanje
spremljevalnih aktivnosti vključi pridelovalce sadja in zelenjave ter lokalne
strokovnjake na področju kmetijstva in zdravja.
6.2. Sodelovanje z območnimi enotami Nacionalnega inštituta za javno zdravje
in Javno službo kmetijskega svetovanja pri kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije
Šola naj pri načrtovanju spremljevalnih dejavnosti čim bolj izkoristi možnosti, ki jih
ponuja lokalno okolje.
Šolam zato priporočamo, da se povežejo s strokovnjaki Javne službe kmetijskega
svetovanja (JSKS) na regijskih kmetijsko gozdarskih zavodih in območnimi enotami
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ, nekdanji zavodi za
zdravstveno varstvo) (glej seznam spodaj). Strokovnjaki teh zavodov so seznanjeni z
evropskim ukrepom SŠSZ in lahko s svojim bogatim znanjem in izkušnjami na
področju pridelave sadja in zelenjave oz. zdravstvenega pomena vključevanja sadja
in zelenjave v prehrano in v življenje ljudi brezplačno pomagajo pri izvedbi
spremljevalnih aktivnosti .
Seznam območnih enot NIJZ s kontaktnimi podatki:
1. Območna enota Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje; Telefon: 03 425
1200
2. Območna enota Koper, Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper; Telefon: 05
663 0899 / 05 663 0801
3. Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj; Telefon: 04
201 7100 / 04 201 7197/ 059 681 800
4. Območna enota Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana; Telefon: 01
586 3900
5. Območna enota Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor; Telefon: 02
450 0100 / 02 45 00 153 / 02 45 00 180
6. Območna enota Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 2b, 9000
Murska Sobota; Telefon: 02 530 2110
7. Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000
12
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
Nova Gorica; Telefon: 05 330 86 12
8. Območna enota Ravne na Koroškem, Ob suhi 11, 2390 Ravne na
Koroškem; Telefon: 02 870 5600
9. Območna enota Novo Mesto, Med vrti 5, 8000 Novo Mesto; Telefon: 07
393 4100
Priporočamo, da šola v izobraževalne dejavnosti vključuje tudi lokalne pridelovalce,
ki lahko učencem s svojim praktičnim znanjem predstavijo pridelavo sadja in
zelenjave v njihovem lokalnem okolju. V tem primeru se šola poveže z območno
javno službo kmetijskega svetovanja (glej seznam spodaj) ali se dogovori
neposredno s pridelovalcem sadja ali zelenjave. Pomaga si lahko tudi s spiskom
pridelovalcev zelenjave, ki je na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije (kontakt dobite na spletni strani za SŠSZ, ki je napisana na koncu teh
navodil).
Seznam kmetijsko gozdarskih zavodov KGZS s kontaktnimi podatki (sedeži javne
službe kmetijskega svetovanja in sadjarskih centrov):
1. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Celovška 135, 1000 Ljubljana; Tel:
01 513 07 00
2. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo
mesto; Tel: 07 373 05 70
3. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor; Tel: 02
228 49 00
4. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška 28, 2250 Ptuj; Tel: 02 749 36
10
5. Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje; Tel: 03
425 55 00
6. Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj; Tel: 04 280
46 30
7. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Vipavska c. 13, Rožna dolina,
5000 Nova Gorica; Tel: 05 335 12 00
8. Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000
Murska Sobota; Tel: 02 539 14 10
9. Sadjarski center Gačnik, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru; Tel: 02
654 29 10
10. Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292 Renče; Tel: 05 305 41 76
6.3. Sistemsko organizirani spremljevalni ukrepi
Pri izbiri izobraževalnih dejavnosti bodo šolam, tako kot lansko leto, na voljo
naslednji sistemsko organizirani spremljevalni ukrepi:
a) regijska izobraževanja za delavce šole;
b) projektne vsebine v okviru šole v naravi;
c) projektna izvedba šolskega vrta.
13
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
a) Regijska izobraževanja za delavce šole:
- predvidene so delavnice za kuharje, ki smo jih v lanskem šolskem letu izvedli kot
pilotni projekt v ljubljanski regiji;
- v kolikor iz objektivnih razlogov delavnic za kuharje ne bi mogli izvesti, bomo
izvedli različne oblike izobraževanja in promocije v organizaciji NIJZ; o podrobnostih
bodo šole posebej obveščene ;
b) Projektne vsebine v okviru šole v naravi:
- šola v skladu z zakonom izvaja del pouka kot šolo v naravi. V okviru šole v naravi je
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki
za učence razvil projektne vsebine na temo sadja in zelenjave v povezavi s
kmetijstvom, zdravo prehrano in okoljem. V izvajanje bodo vključeni tudi lokalni
kmetje oziroma kmetije;
- programi se izvajajo v domovih CŠOD po vsej Sloveniji;
- programske vsebine so naslednje: izobraževalne malice, obisk na kmetiji, obisk
kmeta na CŠOD, obisk strokovnjaka za kmetijstvo ali za zdravje na CŠOD, delavnice:
degustacija ali priprava hrane.
- v program CŠOD je lahko vključenih do 46.000 učencev na šolsko leto (v lanskem
šolskem letu je bilo v te projektne vsebine v okviru šole v naravi vključenih 774
skupin otrok s skupaj 34.000 učenci).
c) Projektna izvedba šolskega vrta:
- namen: vzpostavitev šolskega vrta kot učnega orodja v vzgojno-izobraževalnem
procesu;
- izvajalec, ki bo izbran preko postopka javnega naročanja, bo prijavljenim šolam
nudil celovito strokovno podporo, pomoč in svetovanje pri načrtovanju, postavitvi,
delovanju in učni rabi šolskega vrta;
- prijavljenim šolam bo izvajalec nudil strokovna izobraževanja v zvezi z učnovzgojno rabo šolskih vrtov;
- izvajalec bo zadolžen za oskrbo šol z osnovno opremo oz. materialom za
vrtnarjenje (vrtno orodje, seme, sadike,…);
- delo na vrtu bo potekalo po ekoloških načelih pridelave;
- za sodelovanje šol v projektu Šolski vrt' bo potrebna predhodna prijava; v lanskem
šolskem letu se je svoj šolski vrt dobilo 60 šol, v šolskem letu 2015/2016 je za 'Šolski
vrt' predvidenih dodatnih 60 šol.
V vse tri sistemsko organizirane spremljevalne ukrepe je vključeno spremljanje in
vrednotenje (v povezavi z NIJZ, ki izvaja spremljanje in vrednotenje za Shemo), kar
ne bo vplivalo na dosedanje sodelovanje šol pri vrednotenju.
Vključitev šole v sistemsko organiziran spremljevalni ukrep se šteje kot ena izmed
spremljevalnih dejavnosti šole.
6.4. Dokazila o izvedenih spremljevalnih izobraževalnih oz. promocijskih
aktivnostih
Šola mora dokazila o izvedenih spremljevalnih aktivnostih hraniti še 5 let od
14
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
zaključka šolskega leta, v katerem so se izvajala. O izvedenih spremljevalnih
aktivnostih šola poroča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob koncu
šolskega leta v e-vprašalniku za vrednotenje (glej točko 9.!). Dokazila je šola dolžna
priložiti pri reviziji EU, če bo izbrana za pregled na kraju samem.
Primeri dokazil so zlasti:
- zapiski v dnevniku,
- seznami udeležb na dogodkih v zvezi s SŠSZ,
- vabila na dogodke v zvezi s SŠSZ (posveti, roditeljski sestanki…),
- fotografije razstav, dogodkov v zvezi s SŠSZ,
- kopije člankov…
6.5. Primeri spremljevalnih dejavnosti v šoli
- razredne ure, ki vključujejo vsebine s področja sadja in zelenjave;
- medpredmetno vključevanje vsebin s področja sadja in zelenjave, ki zajame vse
učence;
- izvedba naravoslovnih dni na temo sadja in zelenjave: druženje učencev, staršev,
učiteljev;
- izvedba delavnice: npr. priprava jedi iz sadja in zelenjave (v tem primeru ob
uporabi sadja in zelenjave iz SŠSZ lahko zelenjavo in sadje ponudite tudi v solati,
stisnete v sok ali pripravite kuhano, pečeno ipd., saj je namen predvsem praktično
izobraževanje);
- izdelava plakatov, panojev, razstav ter opremljanje jedilnic, učilnic, oglasnih desk
na temo sadja in zelenjave;
- izvedba anket, prireditev ter tematskih razgovorov na temo sadja in zelenjave;
- informiranje o dejavnostih šole glede SŠSZ na spletni strani šole, šolskem radiu,
glasilu ter na roditeljskih sestankih za starše in delavce šole;
- poročanje o dejavnostih v občinskem glasilu, radijski oddaji;
- šolski (spletni) portal (izobraževalne teme, kviz…)
- predavanja zunanjih strokovnjakov, predstavnikov društev ipd.,
- predstavitev SŠSZ učiteljem, staršem;
- ogled kmetije, sadovnjakov, pridelave vrtnin…;
- delo v šolskem sadovnjaku in zelenjavnem vrtu oz. postavitev le-teh.
7. KONTROLA NA TERENU
7.1. Pregledi na kraju samem
Ker je SŠSZ ukrep EU, se morajo pri upravičencih izvajati tudi kontrolni pregledi na
šoli, t.i. pregledi na kraju samem, ki jih izvajajo kontrolorji agencije, pa tudi
kontrolorji Evropske revizije.
Agencija pred izplačilom izvede določeno število kontrolnih pregledov na izbranih
šolah, t.i. preglede na kraju samem. Pregled se lahko izvede kadarkoli pred
izplačilom podpore. Pregled na kraju samem zajema pregled:
knjigovodske dokumentacije, kot so dobavnice, računi in izpiski plačil,
15
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
uporabe subvencioniranih pridelkov v skladu z zakonodajo, zlasti če obstaja
sum za nepravilnosti,
če so bili subvencionirani pridelki razdeljeni samo učencem šole,
če so bili subvencionirani pridelki razdeljeni poleg redne šolske prehrane,
če sta razdeljeno sadje in zelenjave uvrščena na seznam upravičenih vrst
sadja in zelenjave,
druge knjigovodske dokumentacije, ki je posredno ali neposredno povezana
z razdeljevanjem sadja in zelenjave v okviru SŠSZ,
Pri pregledu na kraju samem bo agencija preverjala, ali se sadje in zelenjava,
ki je bilo nabavljeno za SŠSZ, ni porabilo za redno šolsko prehrano.
če je šola izobesila plakat v skladu z določili Uredbe Komisije.
8. SANKCIJE
8.1. Odvzem odobritve
Če Agencija ugotovi, da šola ne izpolnjuje več pogojev in obveznosti iz Uredbe
Komisije, se odobritev šoli začasno odvzame za dobo od enega do dvanajstih
mesecev ali umakne, odvisno od teže nepravilnosti.
8.2. Goljufija, resna malomarnost
Šola mora v primeru goljufije ali resne malomarnosti, za katero je odgovorna, poleg
vračila neupravičeno plačanih zneskov plačati znesek, ki je enak razliki med začetno
plačanim zneskom in zneskom, do katerega je vlagatelj upravičen.
8.3. Presežen rok za oddajo zahtevka
Če je rok za oddajo zahtevka presežen za manj kot dva meseca, se pomoč še vedno
izplača, vendar se zniža:
a) za 5 %, če je rok presežen za en mesec ali manj;
b) za 10 %, če je rok presežen za več kot mesec, vendar manj kot dva meseca.
Če je rok za oddajo zahtevka presežen za dva meseca, se pomoč zniža za 1 % na vsak
dodatni dan.
9. VREDNOTENJE SŠSZ
Vsaka šola, ki se vključi v SŠSZ je dolžna sodelovati z izvajalcem vrednotenja. Učinke
izvajanja SŠSZ bo spremljal in vrednotil NIJZ, ki mu je šola dolžna posredovati
naslednje izpolnjene obrazce:
Načrt izvedbe SŠSZ (na začetku šolskega leta)
NIJZ je za šolsko leto 2015/16 pripravil spletni vprašalnik "Načrt izvedbe" za
odgovorno osebo na šoli. Načrt izvedbe bodo odgovorne osebe na šoli lahko
izpolnile med 18. septembrom in 30. oktobrom 2015 na spletnem naslovu:
http://anketa.nijz.si/SSSN. O spletnem dostopu do vprašalnika bodo šole obveščene
16
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
z okrožnico.
Vprašalnik za učence (na začetku in na koncu šolskega leta)
Šola je ob začetku in koncu šolskega leta dolžna narediti posnetek stanja o uživanju
sadja in zelenjave med učenci. Učenci v ta namen izpolnijo spletni vprašalnik za
učence, ki bo dostopen na spletnem naslovu: http://anketa.nijz.si/SSS na začetku in
na koncu šolskega leta. Na začetku šolskega leta bo do vprašalnika za učence možno
dostopati od 18. septembra do 30. oktobra 2015, na koncu šolskega leta pa v
zadnjih dneh pouka (od 18. maja do 24. junija 2016). O spletnem dostopu do
vprašalnika za učence ob koncu šolskega leta bodo šole obveščene z okrožnico.
Vprašalnik za vrednotenje (do konca julija2016).
Spletni vprašalnik za vrednotenje naj izpolni šola do konca julija 2015. O spletnem
dostopu do vprašalnika za vrednotenje ter času dostopa bodo šole prav tako
obveščene z okrožnico.
Ker mora MKGP skladno z EU zakonodajo v začetku leta 2017 poslati na Evropsko
komisijo poročilo o vrednotenju za zadnjih 5 let, bomo v letošnjem šolskem letu
opravili obširnejše vrednotenje. Za ta namen bomo naključno izbrali 10 šol, pri
katerih bomo izvedli merjenje uživanja sadja in zelenjave pri učencih/učenkah.
10. DOBAVITELJI SADJA IN ZELENJAVE
Kako izberemo dobavitelja sadja in zelenjave?
Pri izboru dobaviteljev svežega sadja in zelenjave naj šola v okviru svojih možnosti in
možnosti trga poišče lokalnega dobavitelja, pri katerem bo nabavljala lokalno
pridelano in sezonsko pridelano sadje in zelenjavo. Če je mogoče, naj bo to tudi
ekološko pridelano ali integrirano. Zato priporočamo, da šola kot dobavitelje izbere
lokalne pridelovalce sadja oz. zelenjave.
Pri iskanju in izboru dobaviteljev si šola lahko pomaga tudi s seznamom
pridelovalcev sadja in zelenjave (tu so podatki o pridelovalcu – naslov, telefon, vrste
sadja in zelenjave, količine,…), ki je na voljo na spletni strani Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije:
http://www.kgzs.si/Portals/0/Dokumenti/novice/v-srediscu/prijave-shemaexcel_1.xls
ali
http://www.kupujmodomace.si/kupdom/
17
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
11. PRIJAVNI POSTOPEK ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
11.1. Upravičenci
Do odobritve pomoči za izvajanje SŠSZ, ki pomeni finančno pomoč za dobavo
svežega sadja in zelenjave učencem, so upravičene osnovne šole, vpisane v razvid, ki
ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva so namenska in jih
šola lahko uporabi le za učence v skladu z Uredbo.
11.2. Prijava – VLOGA ZA ODOBRITEV
Šola, ki se želi vključiti v SŠSZ in s tem prejemati pomoč za dobavo svežega sadja in
zelenjave, mora najprej izpolniti vlogo za odobritev vlagatelja za pomoč za dobavo
svežega sadja in zelenjave v šoli (v nadaljnjem besedilu: vloga za odobritev). Vloga
za odobritev je na predpisanem obrazcu in je na voljo v Uredbi o izvajanju sheme
šolskega sadja - Priloga 1 (Ur. l. RS, št. 64/12, 7/13 in 54/14) ter na spletni strani
SŠSZ:
(http://www.arsktrp.gov.si/si/delovna_podrocja/intervencijski_in_specificni_ukrepi
_rastlinski_del/shema_solskega_sadja/).
V obrazcu je treba izpolniti vse zahtevane podatke in s podpisom potrditi na obrazcu
napisane izjave.
PAZI !
Šola mora za izvajanje SŠSZ v 2016/2017 vlogo poslati najkasneje do 1. decembra
2015.
Vloga se pošlje priporočeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali se jo odda na
vložišču agencije.
NOVO !
Agencija je pripravila elektronski sistem (računalniško aplikacijo) za vlaganje vlog , ki
je na voljo šolam za prijavo v SŠSZ za šolsko leto 2016/2017. Vendar ta aplikacija še
ne podpira elektronskega podpisa, zato je poleg elektronske oddaje potrebno vlogo
tudi natisniti, podpisati in ožigosati ter poslati po pošti na ARSKTRP, kot navadno
izpolnjeno vlogo.
Kljub temu ima elektronsko izpolnjevanje vloge prednosti. Aplikacija namreč
opozarja na napake pri vnosu. Tako je vloga pravilno izpolnjena in verjetnost, da bo
treba vlogo kasneje dopolnjevati, je bistveno manjša. Obenem pa se skrajša tudi čas
obdelave vloge na agenciji.
Posebna navodila za prijavo v SŠSZ za šolsko leto 2016/2017 (predvsem glede evlog) so na spletni strani agencije:
http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/shema_
solskega_sadja_in_zelenjave/
11.3. Odločitev o odobritvi – ODLOČBA O ODOBRITVI
Agencija bo za vsako obdobje izvajanja SŠSZ izdala šolam odločbe o odobritvi.
Agencija bo izdajala odločbe o odobritvi za šolsko leto 2015/2016 do 31. oktobra
18
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
2015 in za šolsko leto 2016/2017 do 31. oktobra 2016. V odločbi se šoli določi
največjo skupno vrednost pomoči na osnovi:
- uradnih podatkov MIZŠ o številu vpisanih učencev v zadevnem šolskem letu,
- vrednosti pomoči na učenca (okvirno 6 EUR), ki se izračuna iz podatka o skupnih
sredstvih za SŠSZ za Slovenijo (ta se letno določijo na osnovi odobrenih sredstev EU
pomoči, ki jih vsako leto določi Evropska komisija pred začetkom šolskega leta - do
31. marca) in skupnem številu vpisanih učencev (podatek prejme agencija od MIZKŠ
do 30. septembra).
PRIMER izračuna vrednosti pomoči na učenca:
Skupna sredstva (EU + RS) za nakup sadja in zelenjave = 800.000 EUR
Skupno število vpisanih učencev šol v SŠSZ = 132.000
Vrednost pomoči na učenca = 800.000 EUR / 132.000 = 6,06 EUR*
* Pozor, to je le primer, vrednost bo znana oktobra 2015!
11.4. Vloga v primeru spremembe v statusu šole
Če se od vložitve vloge do začetka šolskega leta spremeni status šole, mora šola, ki
je njena pravna naslednica, za pridobitev pomoči SŠSZ sporočiti spremembo na
obrazcu iz priloge 5 'Vloga – sprememba v statusu šole'. Vlogo mora poslati
priporočeno po pošti na agencijo ali oddati na vložišču agencije do 15. septembra v
letu, v katerem se obdobje izvajanja sheme začne.
12. KONTAKTI
Kontaktna oseba za SŠSZ:
Tanja Polak Benkič
Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Tel. številka:
01/ 478 90 45
Posebni e-naslovi :
•
[email protected] : za kakršnakoli vprašanja ali sporočila v zvezi s SŠSZ
• [email protected] : za vrednotenje SŠSZ (NIJZ)
• [email protected] : za administrativne postopke – vloge, zahtevki
(ARSKTRP)
13. DVE UPORABNI SPLET NI STRANI O SŠSZ
13.1. Spletna stran o SŠSZ na ARSKTRP
Spletna stran o SŠSZ, ki je pomoč za administrativne zadeve v zvezi z izvajanjem
SŠSZ v Sloveniji, se nahaja na spletni strani agencije (glej spodaj). Tu lahko najdete
informacije:
19
Ljubljana, september 2015
NAVODILA: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2015/2016
IN PRIJAVA ZA 2016/2017
- o vlaganju zahtevkov za izplačilo in primere najpogostejših napak pri izpolnjevanju
zahtevkov;
- o odobritvah šol, vključno s seznamom odobrenih šol;
- o izplačilih;
- o vrednotenju učinkov SŠSZ;
- plakat;
- pravne podlage;
- obrazce (za vlogo za odobritev in zahtevke, ki se pošiljajo na Agencijo);
- vse povezave v zvezi s SŠSZ;
- navodila;
-…
http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/shema_
solskega_sadja_in_zelenjave/
13.2. Spletna stran o SŠSZ
Posebna spletna stran o SŠSZ, ki je namenjena obveščanju javnosti o shemi,
predvsem pa šolam, staršem, otrokom in dobaviteljem sadja in zelenjave, se
nahaja na povezavi:
http://www.shemasolskegasadja.si/
Prek te spletne strani lahko dostopate na spletno stran facebook-a Shema šolskega
sadja in zelenjave.
Šolam je na voljo tudi posebni e-naslov za vprašanja ali sporočila v zvezi s SŠSZ:
[email protected]
20
Ljubljana, september 2015

Similar documents