Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra - racunalnistvo

Comments

Transcription

Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra - racunalnistvo
Podatki o subjektu AGP PRO, racunalništvo, d.o.o., maticna številka: 1999885000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. tocki drugega
odstavka 7. clena ZSReg
na dan 07.07.2015 ob uri 10:18,
datum in ura izpisa: 07.07.2015 ob uri 10:22
Signature Not Verified
Digitally signed by Poslovni register Slovenije
Date: 2015.07.07 10:22:57 +02:00
Reason: Podpis e-izpiska PRS
Location: Ljubljana
Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.
OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU
status subjekta:
vpisan
datum vpisa subjekta v sodni register:
07.09.2004
matična številka:
1999885000
davčna številka:
SI 57132895
firma:
AGP PRO, računalništvo, d.o.o.
skrajšana firma:
AGP PRO, d.o.o.
sedež:
Zgornja Besnica
poslovni naslov:
Podrovnik 24, 4201 Zgornja Besnica
pravnoorganizacijska oblika:
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
osnovni kapital:
8.763,00 EUR
število delnic:
ni vpisa
vrsta organa nadzora:
ni vpisa
DRUŽBENIKI
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:
439996
EMŠO - podatek ni javen
POTOČNIK JANEZ
Podrovnik 24, 4201 Zgornja Besnica
ne odgovarja
27.08.2004
POSLOVNI DELEŽI
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:
25711
8.763,00 EUR
100,0000%
zap.št. družbenika 439996, POTOČNIK JANEZ
OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika:
326675
vrsta zastopnika:
direktor
identifikacijska številka:
EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:
POTOČNIK JANEZ
naslov:
Podrovnik 24, 4201 Zgornja Besnica
datum podelitve pooblastila:
27.08.2004
način zastopanja:
samostojno
omejitve:
Zastopa brez omejitev.
ČLANI ORGANA NADZORA
ni vpisov
Stran 1 od 2
Podatki o subjektu AGP PRO, racunalništvo, d.o.o., maticna številka: 1999885000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. tocki drugega
odstavka 7. clena ZSReg
na dan 07.07.2015 ob uri 10:18,
datum in ura izpisa: 07.07.2015 ob uri 10:22
SKUPŠČINSKI SKLEPI
ni vpisov
RAZNO
ni vpisov
SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA
datum vpisa spremembe v sodni register:
31.05.2012
datum sklepa o spremembi:
31.05.2012
Stran 2 od 2