Nov urnik odvoza odpadkov

Comments

Transcription

Nov urnik odvoza odpadkov
Nov urnik odvoza odpadkov
za krajevne skupnosti Besnica, Bitnje, Gorenja Sava, Jošt,
Mavčiče, Orehek - Drulovka, Stražišče, Žabnica
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
P
T
S
Č
P
S
N
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
27
28
29
30
31
odvoz mešanih
komunalnih odpadkov
P
3
T
4
S
5
Č
6
P
7
S 18
N 29
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24
25
26
27
28
MLWLO
LA
S
?FLIL¦HFE LW
LAM>AH
LS
SP>H
MBQBH+
Oktober 2015
September 2015
Avgust 2015
Julij 2015
P
T
S
Č
P
S
N
Junij 2015
Maj 2015
April 2015
24 31
25
26
27
28
29
30
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
odvoz odpadne
embalaže
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
odvoz bioloških
odpadkov
Novost! Podaljšali smo obdobje tedenskega odvoza bioloških odpadkov.
Na dan odvoza pravočasno pripravite samo zabojnik s tistimi odpadki, ki jih po urniku odvažamo.
Z odvozom odpadkov začnemo ob 6. uri zjutraj.
Previdno z odlaganjem pepela!
Glede na poveËano število uniËenih zabojnikov, ki smo jim morali zamenjati zaradi odlaganja vroËega pepela,
ponovno pozivamo k previdnemu ravnanju. Odlaganje vroËega pepela v zabojnik je prepovedano, saj poleg
poškodb zabojnika lahko povzroËite poæar. V zabojnik za mešane odpadke odloæite samo ohlajen pepel.
Izjemoma smo poškodovane zabojnike zamenjali brezplaËno. V bodoËe prosimo, da ste pri odlaganju pepela
previdnejši in odlagate samo ohlajen pepel. »e bo do ponovnih poškodb ponovno prišlo, menjava poškodovanega
zabojnika ne bo brezplaËna.
V primeru najema ste zabojnik dolæni uporabljati pravilno in odgovorno. »e zabojnik uporabljate v nasprotju z
njegovim namenom oz. pride do poškodb iz malomarnosti, ste sami odgovorni za škodo.
Poskrbite, da so pokrovi zabojnikov zaprti, saj nasprotno lahko hitro pride do poπkodb pokrova in do raztrosa
odpadkov zaradi vetra in æivali. V Ëasu vetrovnega vremena postavite zabojnik na varno.
Vprašali ste nas
Zahvaljujemo se za vaša vprašanja in pobude, ki jih dnevno pošiljate na naš elektronski naslov [email protected]
Kako lahko oddam odpadke, ki vsebujejo azbest?
PooblašËena prevzemnika sta podjetji EKOL d.o.o. (080 2150) in Eræen d.o.o. (041 618 998). Za veË informacij obišËite
www.krlocuj.me.
Kako lahko naroËim odvoz kosovnih odpadkov?
Odvoz kosovnih odpadkov naroËite z dopisnicama Komunale Kranj, ki ju prejmete za tekoËe leto. Po
prejemu vaše dopisnice, vas pokliËemo in se skupaj dogovorimo za dan odvoza. Z dopisnicami lahko naroËite
odvoz pohištva, sanitarne opreme, odpadne elektriËne in elektronske opreme, vzmetnic, preprog, vrtne
opreme, koles, smuËi... Dopisnice niso namenjene odvozu gradbenega materiala, odpadkov, ki vsebujejo azbest,
avtomobilskih delov, nevarnih odpadkov, pnevmatik, okenskih okvirjev s steklom in zelenega odreza.
Dodatno nudimo tudi najem zabojnikov razliËnih velikosti, za 5 ali veË kubiËnih metrov odpadkov. Zabojnik lahko
najamete za veË dni. Pri tem lahko uveljavite dopisnici in si s tem zniæate stroške.
Kdaj lahko pripeljem odpadke v zbirni center?
V zbirnem centru Tenetiše odpadke sprejemamo od ponedeljka do petka med 13. in 19. uro (v zimskem Ëasu med 12.
in 18. uro) in ob sobotah med 8. in 12. uro. V zbirnem centru Zarica pa od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in ob
sobotah med 8. in 16. uro. Imam še uporabne izdelke, ki jih ne potrebujem veË.
Oddate jih lahko v prostorih centra ponovne rabe v zbirnem centru Zarica.
VeË informacij: www.omamljen.si, www.facebook/omamljen.si, [email protected], tel. 04/255 12 18
V naselju veËkrat opazim kupe odloæenih odpadkov.
Kljub urejenemu sistemu zbiranja odpadkov, ljudje prepogosto malomarno odloæijo odpadke. V takih primerih
govorimo o divjih odlagališËih. Zaradi vse pogostejših kršitev na terenu z inšpekcijsko sluæbo izvajamo poostren
nadzor. MedobËinski inšpektorat Kranj v skladu s pristojnostmi ustrezno ukrepa, izreËe kazen in odredi sanacijo.
Zakaj je pomembno, da kuhinjske in vrtne odpadke odlagam loËeno?
Bioloπke odpadke je prepovedano odlagati na odlagaliπËa, saj se pri tem sproπËa metan, toplogredni plin, ki ima
negativen vpliv na okolje. Bioloπke odpadke moramo zbirati loËeno. Odpadke lahko predelamo sami, tako da
jih kompostiramo v hiπnem kompostniku na vrtu. »e te moænosti nimamo oz. tega ne æelimo, bioloπke odpadke
odlagamo v zabojnik za bioloπke odpadke. S tem smo vkljuËeni v redni odvoz bioloπkih odpadkov. Odpadke
Komunala Kranj odpelje v predelavo. Ne glede na naËin loËevanja bioloπkih odpadkov, ki ga izberemo, v zabojniku
za meπane odpadke ne sme biti bioloπkih odpadkov.
Vsi veËji odpadki z vrtov sodijo med t. i. zeleni odrez, ki se kompostira loËeno od ostalih kuhinjskih odpadkov. Zato
prosimo, da te odpadke pripeljete v zbirni center za loËeno zbiranje odpadkov, kjer bomo poskrbeli, da se bodo
ustrezno predelali.
Lahko odpadke odloæim poleg zabojnika?
Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano in kaznivo. Edina izjema je, ko imate obËasno veË
odpadkov in na sedeæu Komunale Kranj kupite oznaËene namenske vreËe za mešane komunalne odpadke ali odpadno
embalaæo.
V zabojnike na ekološkem otoku sem æelel odloæiti veËjo plastiËno embalaæo in veËjo kartonsko škatlo. Ker
odprtine niso dovolj velike, sem odpadke odloæil poleg zabojnikov.
Tako ravnanje ni dopustno! Smetarsko vozilo je opremljeno samo za praznjenje zabojnikov, zato smetarske ekipe,
ki izvajajo redni odvoz, nepravilno odloæenih odpadkov ne morejo pobrati. Embalaæo pred odlaganjem spraznite,
stisnite, zloæite ali strgajte. »e je embalaæa kljub veËja od odprtine zabojnika, jo pripeljite v zbirni center, kjer
zbiramo kar 40 razliËnih frakcij odpadkov.
Gospodinjstva lahko enkrat meseËno brezplaËno oddate do koliËine enega kubiËnega metra komunalnih odpadkov
iz gospodinjstev, kosovne odpadke ter dvakrat letno štiri avtomobilske gume brez platišË.