Peter Zajc - OdprimoPoti.si

Comments

Transcription

Peter Zajc - OdprimoPoti.si
Zakonodaja, pridobivanje podatkov, organiziranje
Peter Zajc, RRA Koroška
SAMOINICIATIVNOST
ODPRTOST
SODELOVANJE
DIALOG
NA DOLGI ROK
Foto: Aleš Fevžer, Denis Cindro, Peter Zajc
GOZD
1. Skoraj 60 % površja Slovenije gozd
2. Zakon o gozdovih >> gozd ≠ gozdni prostor
3. Za graditev objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor
je treba pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije
4. Conacija gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma
O conaciji na strani ZGS + prostorski podatki v .shp
http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/conacija_gozdnega_prostora/index.html
GIS spletni pregledovalnik
http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik
NARAVA
1. Okoli 40 % površja Slovenije varovana območja
2. Varovana območja = zavarovana + Natura 2000
3. Za posege na varovana območja potrebno pridobiti dovoljenje >> načelo
previdnosti!
Naravovarstveni atlas – GIS spletni pregledovalnik
http://www.naravovarstveni-atlas.si/nvajavni/
Atlas okolja – GIS spletni pregledovalnik
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/[email protected]
ARSO prostorski podatki
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx
PLANINSKE POTI
1. Okoli 9.000 km
2. Zakon o planinskih poteh >> dvonamenska raba
3. Merila za dvonamensko rabo planinskih poti
http://www.pzs.si/vsebina.php?pid=141
Planinske poti – GIS spletni pregledovalnik
http://www.planinske-poti.si ali http://www.geopedia.si
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
1. Okoli 23 % površja Slovenije
2. Država določa, kaj lahko na kmetijskih zemljiščih
2. “Težave, na katere lahko naletijo prireditelji MTB dogodkov”
http://odprimopoti.blogspot.com/2015/03/tezave-na-katere-lahko-naletijo.html
Dejanska raba zemljišča – GIS spletni pregledovalnik
http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer
Dejanska raba zemljišč – prostorski podatki v .shp
http://rkg.gov.si/GERK/
PROSTORSKO NAČRTOVANJE
1. Država >> določa pravila (izhodišča, usmeritev in pravil za načrtovanje prostorskih ureditev
na vseh ravneh)
2. Občina >> izvaja pravila na svojem območju
(cilji in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov
v prostor, načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena)
Občina na osnovi sprejetih načrtov (OPN, OPPN) določa pogoje za vsak
poseg v prostor!
PISO
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/
iObčina – GIS spletni pregledovalnik
http://info.iobcina.si/iobcina3/
ZAČETEK
1. Idejna zasnova (kaj, za koga, zakaj, kje, priložnosti, omejitve +
zemljevidi, fotografije, opis, upravljanje, vzdrževanje I)
ZAČETEK
2. Preveriti izhodišča:
- conacija gozdnega prostora
- varovana območja
- merila za dvonamensko rabo planinskih poti
3. Vzpostaviti kontakte s potrebnimi posamezniki in institucijami
PRIMER 1
PRIMER 2
Enostaven objekt (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6200
Potrebujemo:
- pravico graditi
- ni potrebno gradbeno dovoljenje
- ne sme biti v nasprotju s prostorskim aktom
PRIMER 3 – bike park (več trejlov, več objektov I)
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje >> športno
igrišče na prostem?
1. do 1000m2 = enostaven objekt (brez gradbenega, ne sme biti v nasprotju s
prostorskim aktom – dolžnost investitorja, da preveri)
2. 1000m2 do 10.000m2 = nezahteven objekt (gradbeno dovoljenje na podlagi
enostavne skice, brez projektiranja; pri izdaji gradbenega dovoljenja je potrebno
preveriti skladnost s prostorskim aktom)
3. > 10.000 m2 = manj zahteven objekt (gradbeno dovoljenje na podlagi projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga lahko izdela samo odgovorni projektant)
+ predhodni postopek ali ima poseg pomembne vplive na okolje (če da, potem
PVO)
Občina Prevalje z Jamnico
>> Občina pripravlja nov občinski prostorski načrt (OPN) I
>> I OPN = temeljni prostorski akt občine (usmeritve, namenska raba,
prostorsko izvedbeni pogoji, merila in pogoji) I
>> I določa za vsako parcelo zemljiškega katastra, kaj je lahko tam I
>> I za OPN se izdela celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) z okoljskim
poročilom.
Občina Prevalje z Jamnico
>> Občina zaprosi RRA Koroška za smernice I
>> Dixi da pobudo občana za Kolesarski park Jamnica I
Občina Prevalje z Jamnico
Občina Prevalje z Jamnico – OPN
39. člen
(usmeritve za prostorski razvoj kmetijstva)
>> Spodbuja se tiste aktivnosti, ki so s kmetijsko dejavnostjo združljive, kot npr.
sprehajanje, tek, kolesarjenje po obstoječih kolovoznih poteh.
Občina Prevalje z Jamnico – OPN
41. člen
(usmeritve za prostorski razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti)
>> Zaradi zgodovinsko pogojenega razvoja dejavnosti v krajini je občina
privlačna za razvoj dejavnosti kot so: planinarjenje, pohodništvo in gorsko
kolesarjenje, kar se vključuje v turistično ponudbo, kot dopolnilno dejavnost na
kmetiji.
Občina Prevalje z Jamnico – OPN
41. člen
(usmeritve za prostorski razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti)
>> Kolesarski park na Jamnici se razvija kot dopolnilna dejavnost na kmetiji v
okviru obstoječih poti;
>> pri urejanju teh poti je prepovedano zmanjševanje ali uničevanje habitata
vrst gozdnega postavneža in črtastega medvedka ali poseganje v povirni del
naravne vrednote Jamniški potok;
>> načrtovana umestitev nove povezave kolesarskega parka s Šentanelom, naj
se izvede v sodelovanju investitorja in ZRSVN OE Maribor (upoštevati omejitve
na širšem območju rastišča divjega petelina).
Občina Prevalje z Jamnico – OPN
SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PIP)
69. člen
(splošni PIP za gradnjo in urejanje cestnega omrežja)
>> Gorsko kolesarski park Jamnica I uporabljajo na se izključno
obstoječe traktorske poti, kolovozi in gozdne vlake;
>> pri urejanju poti je prepovedano zmanjševanje ali uničevanje habitata vrst
gozdnega postavneža in črtastega medvedka (sekanje velikega jesena ali
uničenje okoliških travišč);
>> območje kolesarskih poti ne sme posegati na območje naravne vrednote
Jamniški potok;
Občina Prevalje z Jamnico – OPN
SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PIP)
69. člen
(splošni PIP za gradnjo in urejanje cestnega omrežja)
>> na severovzhodnem delu je pomembno preprečevanje negativnega vpliva
na rastišča divjega petelina;
>> investitor bo na robnih območjih postavil opozorilne table za »tiha
območja« z usmerjevalnimi znaki ter upošteval časovno omejitev gibanja na
tem območju.
>> natančna opredelitev trase (povezava med kolesarskim parkom in
Šentanelom) bo določena šele po usklajevanju investitorja s pristojno ZRSVN.
Občina Prevalje z Jamnico – OPN
120., 121., 122. člen
(podrobna merila in pogoji za območje K1, K2, in G)
>> Na območju kolesarskega parka Jamnica se mora izdelati ustrezno
projektno dokumentacijo in pridobiti vsa soglasja pristojnih služb;
>> upošteva naj se uredba, ki obravnava vožnjo z vozili v naravnem okolju;
>> trase naj ne posegajo v območje divjega petelina (območje zarisano v
okoljskem poročilu), v 1.5 km pasu pa se upošteva omejitve (prepoved
vožnje) glede vznemirjanja v času od januarja do julija;
Občina Prevalje z Jamnico – OPN
120., 121., 122. člen
(podrobna merila in pogoji za območje K1, K2, in G)
>> na območju omejitev naj se postavijo opozorilne table prepovedi vožnje
izven urejenih poti;
>> na območju trase se ne sme posegati v struge vodotokov, razen ob
predhodnem soglasju pristojnega ministrstva;
>> poseganje v gozdni rob naj bo omejeno, ob nujnem posegu naj se gozdni
rob ustrezno zaščiti in sanira
>> poti trase naj se izognejo prečkanju naravne vrednote Jamniški potok,
oziroma se mora za tovrstne ureditve predhodno pridobiti soglasje pristojne
službe za ohranjanje narave.
ORGANIZIRANJE
1. Obstoječe društvo
2. Ustanovitev društva
http://www.cnvos.si/article/id/169/cid/317
3. Pridružitev širšim zvezam
FINANČNA SREDSTVA
1. Občinski razpisi
2. Fundacija za šport
http://www.fundacijazasport.org
3. LAS – lokalne akcijske skupine (LEADER)
http://www.program-podezelja.si/sl/