Poročilo o maturi 2015 - Škofijska klasična gimnazija

Comments

Transcription

Poročilo o maturi 2015 - Škofijska klasična gimnazija
Zavod sv. Stanislava
Škofijska klasična gimnazija
Matura
2015
Šolsko leto 2014/2015
POROČILO O MATURI V SPOMLADANSKEM ROKU
V Sloveniji poteka matura pri petih predmetih. Trije so obvezni: materinščina (slovenščina),
matematika in tuji jezik (angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina ali ruščina). Dva,
lahko pa tudi tri predmete si maturant sam izbere. Na Škofijski klasični gimnaziji poteka matura iz
naslednjih predmetov: slovenščina, angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina, latinščina,
grščina, matematika, fizika, biologija, kemija, informatika, geografija, zgodovina, filozofija,
psihologija in umetnostna zgodovina.
Splošni uspeh na maturi se ocenjuje s točkami, pri čemer se seštevajo točke pridobljene iz vsakega
predmeta posebej. Točke pri posameznih predmetih izhajajo iz ocen od 1 do 5 oziroma od nezadostno
do odlično. Nezadostna ocena je 1, ostale so pozitivne. Pridobljena ocena pomeni hkrati število točk.
Nezadostna ocena prinese 1 točko, zadostna 2, dobra 3, prav dobra 4 in odlična 5 točk. Če kandidat
opravlja maturitetni izpit na višji ravni zahtevnosti, dobi k posameznim ocenam dodatne točke in sicer:
1, 2 ali 3 dodatne točke.
Višjo raven izpita lahko dijaki izberejo pri matematiki ali tujem jeziku. Če izbere dva tuja jezika
(vključno z grščino in latinščino) na višji ravni zahtevnosti, potem se pri splošnem uspehu upošteva
ocena po povišani ocenjevalni lestvici le pri jeziku, pri katerem je boljše ocenjen. Posebnost je
materinščina, ki je enonivojska in dijak dobi največ 8 točk.
Za pozitiven uspeh morajo dijaki zbrati vsaj 10 točk, vendar tako, da so pri vseh predmetih pozitivni.
Če ne izberejo nobenega predmeta na višji ravni, lahko dosežejo največ 28 točk (pri slovenščini največ
8 točk). Kandidat z dvema predmetoma na višji ravni zahtevnosti lahko zbere najvišje število možnih
točk na maturi. To je 34 (3x8 + 2x5 = 34) točk.
Spomladanski rok
Spomladanskega roka mature se je udeležilo 153 kandidatov (od tega je 1 kandidat opravljal maturo v
dveh delih) s statusom rednega dijaka Škofijske klasične gimnazije in 9 drugih kandidatov. 7
kandidatov je opravljalo prilagojene maturitetne izpite kot kandidati s posebnimi potrebami.
Uspeh rednih dijakov Škofijske klasične gimnazije je bil 98,7 %. 150 kandidatov je bilo uspešnih. En
popravni izpit ima en kandidat ter dva popravna izpita tudi en kandidat. Padel ni nihče.
Maturitetne izpite je opravljalo tudi 9 kandidatov, ki nimajo statusa rednega dijaka ŠKG. Od 5
kandidatov, ki so izboljševali ocene je 4 to tudi uspelo. En kandidat je uspešno opravil oba popravna
izpita, en kandidat pa popravnega izpita ni opravil. Dva kandidata s ponovnim opravljanjem celotne
mature nista uspela izboljšala prejšnjega dosežka na maturi.
Uspeh dijakov ŠKG glede na doseženo število točk:
Št. točk
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
Št. dijakov
1
2
3
6
6
9
9
7
11
12
7
Poročilo o maturi 2015
2/5
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
10
10
10
10
16
8
5
4
1
1
1
0
1
0
Povprečno število točk maturantov, ki so v spomladanskem roku prvič opravljali in opravili maturo:
na ŠKG:
23,52
v Sloveniji: 20,12
Pregled splošnega uspeha glede na razvrstitev po točkah:
Dosežene točke
Neuspešno
10 do 15
16 do 21
22 do 27
28 do 34
Število dijakov
2
4
53
57
36
Odličnjaki:
Hudovernik
Frlic
Štrancar
Jerala
Kavčič
Pestotnik
Cunder
Kavčič
Klanjšček
Kolar
Mulej
Tomc
Frelih
Gajšek
Poljanc
Schwarzmann
Šavli
Treven
Černe
Jemec
Jocif
Kočar
Ela
Karin
Vida
Nina
Teja
Mateja
Meta
Veronika
Nina
Neža
Neža
Matej
Andraž
Miriam
Matevž
Jon
Veronika
Lenart
Peter
Danijela
Vida
Ana
34
33
33
32
32
32
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
Poročilo o maturi 2015
3/5
Delež v %
1,3
2,6
34,9
37,5
23,7
Kunstelj
Levstek
Taškov
Troha
Zoubek
Fabjančič
Hribar
Jelovčan
Jesenko
Juvančič
Kolbezen
Kukovica
Marzi
Štefan
Peter
Maruša
Nataša
Martin
Petra
Matevž
Anamarija
Gašper
Neža
Špela
Gašper
Špela
Sebastijan
Patricija
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Pri matematiki – višja raven je največ – 100 odstotnih točk dosegla Ela Hudovernik, kar je najboljši
rezultat v Sloveniji.
Jesenski rok
Na jesenskem roka mature je bilo 6 kandidatov: 3 so izboljševali ocene s spomladanskega roka, 2
kandidata sta imela popravne izpite, 1 kandidat pa je opravljal maturo v dveh delih.
Od treh, ki so izboljševali oceno, je dvema to tudi uspelo. En kandidat je uspešno opravil popravni
izpit in je s tem opravil maturo, en kandidat pa je en popravni izpit opravil, enega pa ne. Kandidat, ki
je opravljal maturo v dveh delih, je bil pri enem predmetu uspešen, pri enem pa ne.
Pisni izpiti so potekali od ponedeljka, 24. avgusta 2015, do petka, 28. avgusta 2015. V naslednjem tednu so bili
še ustni izpiti pri slovenščini, matematiki in angleščini. Nekateri pisni maturitetni izpiti so potekali na Gimnaziji
Šentvid.
Do sedaj je Škofijsko klasično gimnazijo uspešno zaključilo 2973 maturantov.
Priprave na maturo in izvedba mature
Razredniki maturantov v šolskem letu 2014/15 so bili: Matej Petrevčič v 4.a, Olga Osredkar v 4.b,
Margareta Meglič v 4.c, dr. Martin Tine Perger v 4.č in Tone Rozman v 4.d.
Na maturo so naše dijake pripravljali profesorji:
Mateja Gomboc, mag. Bernarda Podlipnik in dr. David Puc za slovenščino,
mag. Gregor Pavlič, Tone Rozman, Pavle Šijanec, mag. Janez Šparovec in Milan Zeman za
matematiko,
Alenka Battelino, Valerija Lah Peternel in Eva Pišljar Suhadolc za angleščino,
Irena Bolta in Peter Prašnikar za nemščino,
Barbara Cergolj za francoščino,
Daša Deželak Oberč za španščino,
Simon Feštanj za ruščino,
Olga Osredkar za latinščino,
Dragica Fabjan Andritsakos za grščino,
mag. Tine Golež in mag. Iztok Kukman za fiziko,
Ana Bavec za biologijo,
Marjeta Prašnikar in mag. Nasta Zupančič za kemijo,
Helena Medvešek za informatiko,
Marjeta Hočevar in Matej Petrevčič za geografijo,
Robert A. Jernejčič za zgodovino,
Poročilo o maturi 2015
4/5
dr. Jernej Pisk za filozofijo,
Mirjam Erce Vratuša za psihologijo in
mag. Bernarda Podlipnik za umetnostno zgodovino.
Matura je potekala brez zapletov. Vodja vzdrževalcev Andrej Šega in njegova tehnična ekipa so
pripravili prostore kot zahteva pravilnik. Ob koncu poročila se zahvaljujem kolegicam in kolegom, ki
so bili razporejeni na posamezna mesta pri pisnih in ustnih izpitih ter bili mentorji seminarskih nalog
in svojo odgovorno nalogo dobro opravili.
Šolsko maturitetno komisijo za splošno maturo so letos sestavljali: Simon Feštanj, Marjeta Prašnikar,
mag. Janez Šparovec, Irena Bolta, Andrej Bartol, mag. Tomaž Debevec, Matej Petrevčič in zunanji
član dr. Aljoša Bavec z Medicinske fakultete in Nina Ostan iz Zavoda RS za šolstvo, OE Ljubljana.
Opomba:
V poročilu so zajeti tudi ugodno rešeni ugovori na Državno komisijo za splošno maturo, ki smo jih
prejeli do 16. 9. 2015.
Ljubljana, september 2015
mag. Janez Šparovec, tajnik šolske maturitetne komisije
Poročilo o maturi 2015
5/5