Zdravje po faraonsko

Comments

Transcription

Zdravje po faraonsko
Horove palice zavirajo avtoimunske bolezni in upo~asnjujejo staranje
Zdravje po faraonsko
K
o vzamemo v roke bakreni in
cinkov valj, Horove palice, se
v telesu ustvari napetost 0,8 do
1 volta, ki blagodejno vpliva na telo.
Ruski znanstvenik dr. Valerij Mihajlovi~ Uvarov z Ruske akademije za nacionalno varnost, kjer so skrivnost palic
razvozlali, je s sodelavci odkril in razvil sistem zdravljenja s palicami, ki so
se, za zdravilne namene, pojavile tudi
v Sloveniji. Uporabo palic spremlja priro~nik, iz katerega povzemamo njihov
namen in na~in uporabe.
Horove palice so kovinski valji, ki so
jih na{li v Egiptu v piramidah in so pogosto upodobljene v rokah egiptovskih
sve~enikov in faraonov. Menili so, da posve~enim omogo~ijo
prestopiti »mejo smrti«. Raziskave potrjujejo zelo ugoden
vpliv na ljudi, saj obnavljajo in
stimulirajo ‘iv~ni, energetski
in imunski sistem. Ne nazadnje naj bi redna uporaba palic
zavirala avtoimunske bolezni
in tako upo~asnila staranje.
Horove palice naj bi vplivale predvsem na kri,
spremenile njen pH in tako neposredno
vplivale na zdravje.
ko neposredno vplivale na zdravje,
natan~neje na krvo‘ilni sistem.
NOVO
HARMONI^NO
POLJE
Tok, ki ste~e skozi telo, ko vzamemo
v roke bakreno in cinkovo palico oziroma valja iz teh kovin, ki sta napolnjena
z razli~nimi vsebinami, naj bi uravno-
vesil zaradi elektromagnetnih motenj
poru{eno razmerje med nabitimi delci
v krvi in tako uravnal viskoznost krvi
in tudi sicer »izbolj{al« kri ter s tem
vplival na celotno zdravje. Izbolj{al naj
bi presnovo kalcija, ioni kalcija pa uravnavajo kr~enje sr~ne mi{ice, prehodnost
celi~nih ovojnic, zmanj{ujejo ob~utljivost na alergene, ustavljajo krvavenje
in imajo {e vrsto vplivov na delovanje
telesa.
Natan~nega vedenja, kako
so v starodavnem Egiptu nastale prve palice, ni, vendar
ruski strokovnjaki domnevajo,
da so med drugim nastale zato, da bi se z njimi ubranili slabih vplivov na zdravje, ki prihajajo iz vesolja. Kar danes sli{imo ob biometeorolo{kih napovedih, so vedeli ‘e nekdaj;
magnetne nevihte s Sonca dose‘ejo zemljo in slabo vplivajo na zdravje. Horove palice
naj bi vplivale predvsem na
kri, spremenile njen pH in ta-
Foto J. Vetrovec
VPLIV NA KRI
Palici sta namenjeni le enemu uporabniku, saj se kristali v njih uskladijo s poljem ~loveka, ki se zdravi.
Predvsem pri te‘jih boleznih je prepovedano, da bi iste palice uporabljalo ve~ ljudi. Palici je mogo~e
energetsko o~istiti v posebni piramidi. Za to poskrbi prodajalec.
-
SEPTEMBER
06 -
Misteriji 9
ZDRAVJE
PO FARAONSKO
Horove palice se od sodobnih zdravilskih instrumentov razlikujejo predvsem po tem, da se zaradi
rahlega elektromagnetnega nihanja med kristali
kremena, ki je osnovno polnilo vsakega valja, prilagodijo ~loveku ki jih ima v rokah in pomagajo vzpostaviti njegov bioritem; palice vplivajo na ‘iv~evje,
delovanje ‘lez in posledi~no na imunski sistem.
Raziskave ka‘ejo, da palice v interakciji s ~lovekovim poljem ustvarijo novo harmoni~no polje, ki
vzpodbudi obrambni mehanizem organizma. To pa
pomeni tudi skraj{ano pooperativno okrevanje in
pove~an u~inek zdravil. Novoustvarjeno polje deluje na celice: sposobnost vsrkavanja energije pove~a tudi do {tirideset odstotkov, sposobnost ustVse Horove palice imajo vtisnjen poseben za{~itni znak,
ki jam~i, da so narejene po spoznanjih Ruske akademije
za nacionalno varnost. Po svetu se pojavlja pod razli~nimi imeni ve~ vrst palic; dr. Valerij Mihajlovi~ Uvarov
zatrjuje, da znanja niso odstopili nikomur in da jam~i za
delovanje le palic z za{~itnim znakom, kakr{en je
vtisnjen na palicah na fotografiji.
Foto L. Z.
TIPI HOROVIH PALIC
www.palice.eu
MONO
Horove palice MONO vsebujejo kremen v obliki monokristalov. Ti valji so bili namenjeni za
uporabo sve~enikov-zdravilcev. S temi palicami ustvarjen energijski »zapredek« u~inkovito
ugla{uje energijsko polje bolnika, hkrati pa vanj prena{a signale iz zavesti zdravilca.
Valji z enim monokristalnim kremenom so namenjeni tistim, ki {ele razvijajo svoje zdravilske
ve{~ine ter so prehodna stopnja pred uporabo MONO-6, MONO-9 in MONO-12 valjev.
MONO-6
Palice s 6x bru{enim kristalom so namenjene osebam z dobro uravnote‘enim in pripravljenim
energijskim sistemom. Na {est povr{in bru{eni kristali potencirajo delovanje samih palic.
Heksagonalni kristali med drugim usklajujejo ~lovekov energijski sistem z energijskim sistemom Zemlje.
MONO-9
Palice z 9x bru{enim kristalom stimulirajo in usklajujejo ~lovekov energijski sistem z energijskimi tokovi 9. ravni vesoljnega energijskega sistema, transformiranega v Zemljinem jedru.
Te palice lahko uporabljajo samo tisti, ki najmanj eno leto redno delajo s palicami MONO,
KONT, QUARTZ ali CRYSTAL.
MONO-12
Palice z 12x bru{enim kristalom stimulirajo in usklajujejo 12 ~lovekovih energijskih teles z 12
energijskimi sistemi na{ega oson~ja in Vesolja (Boga), prek energijskega sistema Zemlje.
Njihovo delovanje temelji na na~elu {tevila dvanajst: 12 planetarnih teles, 12 mesecev, 12
letnih ciklusov, 12 ur dneva in 12 ur no~i. Te palice lahko uporabljajo samo tisti, ki najmanj
eno leto redno delajo s palicami MONO-6, MONO-9 in BJA.
10 - SEPTEMBER 06 -
ZDRAVJE
varjanja beljakovin se pove~a do petinsedemdeset odstotkov. Prepoznavni
u~inki so {e pove~ana presnova kalcija, krepitev vezivnega tkiva, pospe{eno
celjenje zlomov kosti, pove~ana prekrvitev tkiv in ve~ja aktivnost L-limfocitov.
Seveda pa sve~eni{ke in faraonske
palice niso univerzalno zdravilo in pred-
CRYSTAL
(ve~ kristalov
v vsakem valju)
vsem njihov u~inek ni takoj{en. Redna
uporaba palic, na dan naj bi jih dr‘ali v
rokah vsaj dve uri, velja pa pravilo »~im
dlje, tem bolj{e«, poka‘e u~inke {ele ~ez
~as. Res pa je, da nimajo stranskih u~inkov in se telo na njihovo delovanje ne
navadi. Zato so dobrodejna pomo~ predvsem za vse tiste, ki se zdravijo na dolge
proge, saj privedejo do stanj, ko je po-
PO FARAONSKO
trebno jemati manj ali ni~ zdravil. Seveda pa to vedno ugotovi zdravnik.
NI VSAKA PALICA
ZA VSAKOGAR
Razli~ne bolezni imajo vzrok v razli~nih energijskih stanjih. Velja pa tudi obratno: razli~ne bolezni povzro~ajo razli~na energijska polja. Horove palice v in-
Delujejo podobno kot Horove palice MONO, vendar manj intenzivno, ker nimajo
popolnoma homogene kristalne strukture. Njihov u~inek je bolj splo{en. So vmesno
orodje med Horovimi palicami QUARTZ in MONO.
QUARTZ
large grain
Namenjene so osebam z normalnim vaskularnim (energijskim) sistemom. U~inkovito na
splo{no stimulirajo ~lovekov energijski, ‘iv~ni in ‘lezni sistem. So zelo u~inkovite v kombinaciji s slanimi kopelmi. Vse vrste QUARTZ palic premagujejo stres, nespe~nost in napetost,
normalizirajo pa tudi nizek krvni tlak in nekroni~no hipertenzijo.
QUARTZ
medium
grain
Imajo mo~nej{i stimulacijski u~inek. Uporabljajo se v primerih, ko je potreben mo~nej{i vpliv
na vaskularni (energijski) sistem, kot naslednja faza po uporabi Horovih palic QUARTZ fine
grain. V kombinaciji s slanimi kopelmi so zelo u~inkovite pri artritisu, artrozi in poliartritisu.
QUARTZ
fine grain
Namenjene so osebam z oslabljenim vaskularnim (energijskim) sistemom ter tistim, ki so pred
kratkim utrpeli sr~ni infarkt ali kap. Imajo namre~ blag stimulacijski u~inek, ki ne povzro~a
neprijetnih ob~utkov.
KONT
Polnjene so z ogljikom in feromagnetnim materialom. Namenjene so ljudem, ki imajo te‘ave z
visokim krvnim tlakom, potrebujejo hitro okrevanje po stresu ali izbolj{anje spanca. Imajo poudarjen impulzni u~inek za pospe{itev odziva organizma (kar je pomembno v kriti~nih situacijah),
vendar zaradi tega energijski (prani~ni) zapredek, ki ga ustvarijo palice KONT, ni dolgotrajen.
^e v stanju neravnovesja za~nemo delati s palicami KONT, lahko to povzro~i zelo neprijetne
ob~utke. Vedeti moramo, da je vsako patolo{ko stanje organizma je posledica poru{enega
ravnovesja med jinom in jangom, ki poru{i ritem energijskih vibracij in posledi~no celega
organizma. Zato je priporo~eno, da za~nemo delati s Horovimi palicami, polnjenimi s kremenom, ki z ne‘nim nihanjem in popolnoma naravnim vplivom obnovijo na{ bioritem ter popravijo neravnovesje jina in janga.
BJA FARAON
V tej vrsti Horovih palic je eden izmed valjev napolnjen z meteoritskim ‘elezom. Stari Egip~ani so to ‘elezo imenovali »bja« ali »rajska kovina«. Poskusi s temi palicami so pokazali, da
ima to ‘elezo vrsto edinstvenih, izjemnih lastnosti. Stimulirajo in pove~ujejo ~lovekove psihi~ne sposobnosti ter vplivajo na ~lovekov energijski sistem, tako da okrepijo senzibilnost ~utov
in pove~ajo odpornost organizma pred negativnimi vplivi son~nih in magnetnih neviht.
-
SEPTEMBER
06 -
Misteriji 11
PO FARAONSKO
Foto L. Z.
Z DRAVJE
Jo‘ef Huzjan je uvoznik in hkrati svetovalec. Povezan je z ruskimi strokovnjaki in se z njimi
posvetuje, kadar gre za kak netipi~en ali zahteven zdravstveni problem. Saj ~lovek ni enak ~loveku
in je v~asih potreben povsem oseben pristop pri izbiri palic, s katerimi ni mogo~e zdraviti le vrste
fizi~nih bolezni, kot so rak, krvni tlak, glavobol, sr~no ‘ilne bolezni ..., marve~ je mogo~e pose~i
tudi na podro~je zdravljenja psiholo{ko du{evnih bolezni in celo na podro~je parapsihologije.
Bakreno palico vedno dr‘imo v desni roki, v levi pa cinkovo, ker je na{a
desna stran nabita pozitivno in leva negativno.
Delovanja palic ni mogo~e primerjati
z zdravili; ta navadno delujejo silovito,
vsak silovit u~inek pa vzpodbudi odpor
organizma. Palice pa delujejo blago in
D
Foto arhiv J. H.
terakciji z energijskim poljem bolnika
ustvarijo novo, uravnove{eno polje, ki
omogo~a, da se organizem energijsko
uravnovesi, zdravi. Da bi bilo zdravljenje ~imbolj uspe{no, so ruski strokovnjaki pripravili vrsto Horovih palic. Iz knjige povzemamo vrste palic in njihov namen (glej tabelo na prej{njih straneh).
v organizmu ne vzbujajo obrambnih
reakcij, pri tem pa vplivajo na najgloblja ‘ari{~a energijskih procesov. Zato je
njihova u~inkovitost delno odvisna tudi
od ‘iv~nega in ~ustvenega stanja uporabnika.
Ob uporabi palic se ljudje po~utijo
razli~no. Nekateri ne ob~utijo ni~esar,
kar utegne pomeniti, da imajo organizem precej »oblo‘en« in bi si morali telo
o~istiti z o~i{~evalno dieto. To pomeni,
naj bi {estindevetdeset ur, to je {tiri dni,
u‘ivali sadje in zelenjavo ter pri tem ~utili lakoto. Egip~ani so se pred obredom
posvetitve postili deset dni. A tudi ~e
ni~ ne ~utimo, palice delujejo.
Ve~ina ljudi pa ‘e ob prvem stiku s
palicama ob~uti toploto ali hlad, utripanje v rokah, rahlo {~emenje, v~asih povi{an sr~ni utrip in sem ter tja tudi omoti~nost.
Nekaj manj ljudi pa takoj, ko palici
vzame v roke, ob~uti mo~ne notranje
vibracije, ki jih pogosto spremlja izguba ob~utka tipa v prstih. Ob~utljivej{i
zaznajo valove energije, ki se pretakajo
v telo in iz njega, ~utijo pritisk navzgor
ali dobijo ob~utek, da bo njihovo telo
poletelo.
Jo‘e Vetrovec
Rusi so ob palicah razvili tudi dopolnila, ki pove~ujejo u~inkovitost pri ustvarjanju energetskega polja: na voljo so bakreni obli‘i in vlo‘ki za ~evlje.
12 - SEPTEMBER 06 -