SKLIC 18. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SGG Tolmin d.d.

Comments

Transcription

SKLIC 18. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SGG Tolmin d.d.
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d.,
Brunov drevored 13, 5220 TOLMIN, uprava družbe
sklicuje
18. sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 21. julija 2015 ob 8,30 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik
odvetniške pisarne Matelič, za preštevalko glasov se izvoli Magda Logar. Skupščini bo
prisostvoval notar g. Edvard Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2014 s strani nadzornega
sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2014.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2014 se razporedi po predlogu uprave in nadzornega sveta.
6.
Seznanitev skupščine s prenehanjem mandata člana nadzornega sveta - predstavnika
delavcev in seznanitev z imenovanjem novega člana nadzornega sveta - predstavnika
delavcev.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je članu nadzornega sveta g. Mihaelu Črniču prenehal mandat z dnem
17.07.2015. V skladu s sklepom sveta delavcev družbe je za novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev, imenovan Mihael Črni z mandatom do 21.07.2019.
7.
Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je članoma nadzornega sveta g. Simonu Kovšci in g. Milošu Merviču
prenehal mandat z dnem 17.07.2015.
Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev
imenujeta g. Simon Kovšca in g. Martin Murovec z mandatom do 21.07.2019.
8. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za revizijo računovodskih izkazov za leto
2015.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta družbe se za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto
2015 imenuje družba: AUDIT&CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE d.o.o.,
Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na
vpogled na sedežu SGG Tolmin d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od dneva objave
sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan med 10 in 11 uro, pri ga. Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan 17.07.2015 vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se
osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri (3) dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob
napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi istega dne ob 9 uri, z
istim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
SGG Tolmin d.d.
Uprava družbe

Similar documents