DOPIS z glavo SLO - Fakulteta za zdravstvene vede

Comments

Transcription

DOPIS z glavo SLO - Fakulteta za zdravstvene vede
Žitna ulica 15
2000 Maribor, Slovenija
Številka: 7298-1/2014/401-mjg
Datum: 17.11.2014
ZAPISNIK
27. redne seje
Senata Fakultete za zdravstvene vede UM, dne 17.11.2014 ob 13.30 uri
Prisotni člani Senata FZV UM:
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, izr. prof. dr. Slavko
CVETEK, viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predav. Barbara DONIK, prof. dr. Jana GORIUP, viš.
predav. mag. Vida GÖNC, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, Andrej ČERNI, študent in Nina LONČARIČ,
študentka.
Opravičeno odsotni:
prof. dr. Milan BRUMEN, doc. dr. Janez REBOL, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Tadeja GODEC, študentka.
Ostali prisotni:
Viš. predav. mag. Mateja LORBER, Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete.
Dekanica, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar je ugotovila,
da je Senat FZV UM sklepčen in člane Senata FZV UM seznanila z dnevnim redom.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 26. redne seje Senata FZV UM z dne 23.10.2014 (poročevalka izr. prof. Dr
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).
2. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).
3. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).
4. Razno.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
1. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM sprejme in potrdi predlagani dnevni red 27. redne seje Senata
FZV UM.
www.fzv.um.si | [email protected] | t +386 2 300 47 00 | f +386 2 300 47 47 | trr: 0110 0609 0125 827 | id ddv: SI 716 74705
Ad. 1
Potrditev zapisnika 26. redne seje Senata FZV UM z dne 23.10.2014
Dekanica izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (v nadaljevanju
dekanica) je poročala o realizaciji sklepov 26. redne seje Senata FZV UM z dne 23.10.2014. Vsi sklepi so bili
realizirani.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
2. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 26. redne seje Senata FZV UM z
dne 23.10.2014.
Ad 2.
Habilitacijske zadeve
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidata Blaža BRDNIKA za prvo izvolitev v naziv asistent
za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo treh let in pozitivna strokovna poročila
strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidata Ignaca BALAŽICA za prvo izvolitev v naziv višji
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidatke Nataše DUKARIĆ za prvo izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvo za neomejeno dobo in pozitivna strokovna poročila
strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidata Davida FELSERJA za prvo izvolitev v naziv
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidatke Albine KOKOT za prvo izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidatke Andreje KRAJNC za prvo izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidatke Dragice KRIŽANEC za ponovno izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidata Amadeusa LEŠNIKA za prvo izvolitev v naziv
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
2
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidatke Slađane LUKIĆ za prvo izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidatke Danijele PUŠNIK za prvo izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidatke Petre ROMIH za prvo izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvo za neomejeno dobo in pozitivna strokovna poročila
strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidatke Darje ŠPUREJ za ponovno izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidatke Viktorije ŠTIGLIC za ponovno izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je predstavila vlogo kandidatke Ivanke VIDEČNIK za ponovno izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Pri glasovanju za kandidate Ignaca BALAŽICA, Davida FELSERJA, Albino KOKOT, Dragico KRIŽANEC,
Viktorijo ŠTIGLIC in Ivanko VIDEČNIK je bila iz glasovanja izločena viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič
(članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.
Pri glasovanju za kandidate Ignaca BALAŽICA, Blaža BRDNIKA, Natašo DUKARIĆ, Davida FELSERJA, Albino
KOKOT, Andrejo KRAJNC, Amadeusa LEŠNIKA, Slađano LUKIĆ, Danijelo PUŠNIK in Petra ROMIH je bila iz
glasovanja izločena viš. predav. mag. Vida Gönc (članica je bila prisotna na seji) in izr. prof. Dr (Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (članica je bila prisotna na seji) iz razloga
nepristranskosti.
Dekanica je člane senata pred izvedbo tajnih volitev pozvala k razpravi o strokovnih poročilih in kandidatih
ter poudarila, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani
senata niso podali pripomb na poročila strokovnih poročevalcev.
Senat imenuje Volilno komisijo in izvede tajne volitve za izvolitve v naziv.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
3. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v naziv v naslednji
sestavi:
- izr. prof. dr. Slavko CVETEK, predsednik,
- prof. dr. Jana GORIUP, član,
- Andrej ČERNI, študent, član.
3
Izidi glasovanja za izvolitve v naziv so bili sledeči:
Kandidat
Št.
prisotnih
članov
9
Št. glasov
ZA
Št. glasov
PROTI
0
Št.
neveljavni
h glasov
0
Št.
izločenih
članov
2
7
višji strokovni
sodelavec
9
6
0
0
3
Nataša DUKARIĆ
strokovna sodelavka
9
7
0
0
2
David FELSER
strokovni sodelavec
9
6
0
0
3
Albina KOKOT
strokovna sodelavka
9
6
0
0
3
Andreja KRAJNC
strokovna sodelavka
9
7
0
0
2
Dragica KRIŽANEC
strokovna sodelavka
9
8
0
0
1
Amadeus LEŠNIK
strokovni sodelavec
9
7
0
0
2
Slađana LUKIĆ
strokovna sodelavka
9
7
0
0
2
Danijela PUŠNIK
strokovna sodelavka
9
7
0
0
2
Petra ROMIH
strokovna sodelavka
9
7
0
0
2
Darja ŠPUREJ
strokovna sodelavka
9
9
0
0
0
Viktorija ŠTIGLIC
strokovna sodelavka
9
8
0
0
1
Ivanka VIDEČNIK
strokovna sodelavka
9
8
0
0
1
Blaž BRDNIK
Ignac BALAŽIC
Naziv
asistent
Člani Senata FZV UM so osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji
4. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12), 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in
dopol. do 28/2014) in predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 35. redni seji dne
21.10.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev
ugotavlja, da je Blaž BRDNIK izvoljen v naziv asistent za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba
za dobo treh let.
4
5. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12), 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in
dopol. do 28/2014) in predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 35. redni seji dne
21.10.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev
ugotavlja, da je Ignac BALAŽIC izvoljen v naziv višji strokovni sodelavec za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.
6. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12), 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in
dopol. do 28/2014) in predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 35. redni seji dne
21.10.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev
ugotavlja, da je Nataša DUKARIĆ izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvo
za neomejeno dobo.
7. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12), 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in
dopol. do 28/2014) in predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 35. redni seji dne
21.10.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev
ugotavlja, da je David FELSER izvoljen v naziv strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena
nega in oskrba za neomejeno dobo.
8. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12), 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in
dopol. do 28/2014) in predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 35. redni seji dne
21.10.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev
ugotavlja, da je Albina KOKOT izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena
nega in oskrba za neomejeno dobo.
9. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12), 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in
dopol. do 28/2014) in predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 35. redni seji dne
21.10.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev
ugotavlja, da je Andreja KRAJNC izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.
10. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem.
in dopol. do 28/2014) Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih
volitev ugotavlja, da je Dragica KRIŽANEC izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.
5
11. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12), 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in
dopol. do 28/2014) in predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 35. redni seji dne
21.10.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev
ugotavlja, da je Amadeus LEŠNIK izvoljen v naziv strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena
nega in oskrba za neomejeno dobo.
12. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12), 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in
dopol. do 28/2014) in predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 35. redni seji dne
21.10.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev
ugotavlja, da je Slađana LUKIĆ izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena
nega in oskrba za neomejeno dobo.
13. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12), 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in
dopol. do 28/2014) in predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 35. redni seji dne
21.10.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev
ugotavlja, da je Danijela PUŠNIK izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.
14. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12), 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in
dopol. do 28/2014) in predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 35. redni seji dne
21.10.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev
ugotavlja, da je Petra ROMIH izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvo za
neomejeno dobo.
15. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem.
in dopol. do 28/2014) Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih
volitev ugotavlja, da je Darja ŠPUREJ izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.
16. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem.
in dopol. do 28/2014) Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih
volitev ugotavlja, da je Viktorija ŠTIGLIC izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.
6
17. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem.
in dopol. do 28/2014) Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih
volitev ugotavlja, da je Ivanka VIDEČNIK izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.
Imenovanje strokovnih poročevalcev
Kandidatka Barbara DONIK, univ. dipl. org., zaposlena na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v
Mariboru, je podala vlogo za ponovno izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena
nega in oskrba. Senat v skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih
poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda
poročila.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
18. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Barbaro DONIK
za izdelavo strokovnega poročila za ponovno izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi:
- viš. predav. mag. Vida GÖNC, predsednica,
- predav. Maja STRAUSS, članica,
- izr. prof. dr. Anton CRNJAC, član.
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje izr. prof. dr. Vojka FLISA, kot dodatnega člana za
izdelavo strokovnega poročila.
Kandidatka Barbara KEGL, univ. dipl. org. dela, zaposlena na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v
Mariboru, je podala vlogo za ponovno izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena
nega in oskrba. Senat v skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih
poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda
poročila.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
19. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Barbaro KEGL za
izdelavo strokovnega poročila za ponovno izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi:
- viš. predav. mag. Vida GÖNC, predsednica,
- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, članica,
- izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA, članica.
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za
izdelavo strokovnega poročila.
7
Kandidatka Mateja KOSMAČ, dipl. m. s., zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, je podala vlogo za prvo
izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v skladu z
določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana,
ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
20. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Matejo KOSMAČ
za izdelavo strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi:
- predav. Milena PIŠLAR, predsednica,
- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, članica,
- prof. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, članica.
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje izr. prof. dr. Tanjo HOJS FABJAN, kot dodatno članico za
izdelavo strokovnega poročila.
Popravek odločbe
Univerza v Mariboru je z dopisom štev. DOP - 14/1211/2014/FZV/529-MK z dne 12.11.2014 sporočila, da so
iz delne odločbe Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo številka 602-01-606/2005 ugotovili, da
je bila v zapisu odločbe dr. Majde Pajnkihar v naziv izredna profesorica za predmetno področje
»zdravstvena nega« številka ODL-1741/95/2013/FZV/AV-528 z dne 9.5.2013 storjena pomota. Predlagali so,
da se v odločbi o izvolitvi popravi zapis v tujini pridobljenega znanstvenega naslova iz »dr.« tako, da se
pravilno glasi »Doctor of Philosophy, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske«. Glede na
potrdilo University of Manchester z dne 25.3.2014, iz katerega izhaja, da lahko »Doctor of Philosophy«
uporablja kratico »Dr«, predlagamo, da se zapis v citirani odločbi popravi tako, da se pravilno glasi: »Dr
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)«.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
21. SKLEP:
V javni listini ODLOČBA O IZVOLITVI dr. Majde Pajnkihar v naziv izredna profesorica za predmetno
področje »zdravstvena nega« številka ODL-1741/95/2013/FZV/AV-528 z dne 9.5.2013 se v odločbi o
izvolitvi popravi zapis v tujini pridobljenega znanstvenega naslova iz »dr.« tako, da se pravilno glasi:
»Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)«.
Ad 3.
Kadrovske zadeve
Sklenitev pogodb o zaposlitvi
Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete, je člane Senata FZV UM seznanila, da je rektor UM na podlagi sklepa z dne
21.10.2014 (št. S 361/2014 - 537 TR), razpisal prosto delovno mesto Asistent v nazivu asistent, D010001,
M/Ž (visokošolski sodelavec - asistent za področje zdravstvene nege, šifra DM 2002669), za nedoločen čas
na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Maribor. Prejetih je bilo pet vlog za zaposlitev, samo ena
kandidatka je izpolnjevala vse pogoje. Kandidatka, asist. Zvonka FEKONJA, izpolnjuje vse pogoje za zasedbo
8
prostega delovnega mesta. Kandidatka ima delovne izkušnje s področja zdravstvene nege, predvsem na
področju dela v predhospitalni enoti. Na FZV UM je pomanjkanje ustreznih visokošolskih sodelavcev na
navedenem področju. Soglasje k novi zaposlitvi in sklenitvi pogodbe je na svoji 1. redni seji, dne 17.6.2013
izdal tudi Upravni odbor UM.
Senatu FZV UM se predlaga sklenitev delovnega razmerja z asist. Zvonko Fekonja na delovno mesto
ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno področje
Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002669), za nedoločen čas s polnim delovnim časom - 40 ur
tedensko in 3 mesečnim poskusnim delom.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
22. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM potrdi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za asist. Zvonko FEKONJA
na delovnem mestu ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za
predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002669) za nedoločen čas s polnim
delovnim časom - 40 ur tedensko in 3 mesečnim poskusnim delom.
Za predav. Barbaro DONIK je bilo zaradi nemotene izvedbe pedagoškega procesa predlagano povečanje
deleža zaposlitve iz 5,5 % na 10 % zaradi povečanja obremenitev v študijskem letu 2014/2015. Soglasje k
povečanju zaposlitve in sklenitvi pogodbe je na svoji 9. redni seji, dne 10.11.2014 izdal tudi Upravni odbor
UM.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
23. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za
dopolnilno delo v obsegu 10% za predav. Barbaro DONIK na delovnem mestu visokošolski učitelj
predavatelj v nazivu predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002297) za določen čas od 1.12.2014 do
30.9.2015.
Za doc. dr. Cirilo HLASTAN RIBIČ je bila zaradi nemotene izvedbe pedagoškega procesa predvidena v
Programu dela za leto 2014 in kadrovskem načrtu zaposlitev v obsegu 50%. Sedaj bi realizirali zaposlitev za
20% dopolnilno delo na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001, (šifra del. mesta
2002244). Soglasje k sklenitvi pogodbe je na svoji 9. redni seji, dne 10.11.2014 izdal tudi Upravni odbor UM.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
24. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za
dopolnilno delo v obsegu 20% za doc. dr. Cirilo HLASTAN RIBIČ na delovnem mestu visokošolski učitelj v
nazivu docent, D019001, (šifra del. mesta 2002244) za določen čas od 1.12.2014 do 30.9.2015 pod
pogojem, da pravočasno prejmemo soglasje delodajalca.
9
Soglasja za delo
Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK je podala vlogo za izdajo soglasja za avtorsko delo na Fakulteti za kmetijstvo
in biosistemske vede UM. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprem. in
dopol. 109/12) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, 28/14) je rektor UM pristojen za izdajo soglasja. V
skladu s pooblastilom rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 lahko soglasje izda dekanica.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
25. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM soglaša, da dekanica Fakultete za zdravstvene vede UM na
podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 izda soglasje prof. dr. Sonji ŠOSTAR
TURK za pedagoško delo po avtorski pogodbi za določen čas od 1.12.2014 do 30.9.2015 na Fakulteti za
kmetijstvo in biosistemske vede UM.
Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK je podala vlogo za izdajo soglasja za delo po podjemni pogodbi na Fakulteti za
kmetijstvo in biosistemske vede UM. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s
sprem. in dopol. 109/12) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, 28/14) je rektor UM pristojen za izdajo
soglasja. V skladu s pooblastilom rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 lahko soglasje izda
dekanica.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
26. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM soglaša, da dekanica Fakultete za zdravstvene vede UM na
podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 izda soglasje prof. dr. Sonji ŠOSTAR
TURK za pedagoško delo po podjemni pogodbi za določen čas od 1.12.2014 do 30.9.2015 na Fakulteti za
kmetijstvo in biosistemske vede UM.
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za
izdajo soglasja za znanstvenoraziskovalno dopolnilno delo na Medicinski fakulteti UM. V skladu z določili
Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprem. in dopol. 109/12) in Statuta UM (Ur. l. RS, št.
46/12 UPB10, 28/14) je rektor UM pristojen za izdajo soglasja. V skladu s pooblastilom rektorja št.
P114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 lahko soglasje izda dekanica oz. pooblaščena prodekanica.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
27. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM soglaša, da prodekanica Fakultete za zdravstvene vede UM na
podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 izda soglasje izr. prof. Dr (Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR za dopolnilno znanstvenoraziskovalno delo
v obsegu 1%, za določen čas od 1.1.2015 do 31.12.2015 na Medicinski fakulteti UM.
10
Ad. 4
Razno
Dekanica je poročala, da je potrebno skleniti aneks, s katerim se pogodbeni stranki dogovorita, da bo
Fakulteta za zdravstvene vede prevzela administratorstvo skupnega podiplomskega magistrskega
študijskega programa Management v zdravstvenih in socialnih organizacijah v AIPS-u v razdelku študijski
programi in učne enote glede na tekoča navodila Univerze v Mariboru oz. RCUM.
Seja je bila zaključena ob 14.25.
ZAPISALA:
Tajnica fakultete
Vlasta Jug, univ. dipl. prav.
Dekanica
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Majda Pajnkihar
DOSTAVLJENO:
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica,
člani Senata FZV UM,
arhiv – Senat FZV UM.
11