DOPIS z glavo SLO - Fakulteta za zdravstvene vede

Comments

Transcription

DOPIS z glavo SLO - Fakulteta za zdravstvene vede
Žitna ulica 15
2000 Maribor, Slovenija
Številka: 6923-1/2014/401-mjg
Datum: 23.10.2014
ZAPISNIK
26. redne seje
Senata Fakultete za zdravstvene vede UM, dne 23.10.2014 ob 13.00 uri
Prisotni člani Senata FZV UM:
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, izr. prof. dr. Slavko
CVETEK, viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predav. Barbara DONIK, prof. dr. Jana GORIUP, viš.
predav. mag. Vida GÖNC, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK in Nina LONČARIČ, študentka.
Opravičeno odsotni:
prof. dr. Milan BRUMEN, doc. dr. Janez REBOL, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Andrej ČERNI, študent, Tadeja
GODEC, študentka.
Ostali prisotni:
Viš. predav. mag. Mateja LORBER, Vlasta JUG, univ. dipl. prav., p. p. tajnica fakultete, Mojca JEŽ GOLE, univ.
dipl. prav., pomočnica tajnice fakultete.
Dekanica, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar je ugotovila,
da je Senat FZV UM sklepčen in člane Senata FZV UM seznanila z dnevnim redom.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 25. redne seje Senata FZV UM z dne 11.9.2014 in zapisnika 29. izredne
seje Senata FZV UM z dne 11.9.2014 ter zapisnika 30. izredne seje Senata FZV UM z dne
2.10.2014 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Majda Pajnkihar, dekanica).
2. Pregled realizacije Programa dela FZV UM za leto 2014 in Akcijskega načrta FZV UM v letu
2014 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda
Pajnkihar, dekanica).
3. Poročilo o vpisu za študijsko leto 2014/2015 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo
Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).
4. Potrditev izvedbenega predmetnika na vseh študijskih programih FZV UM (poročevalka izr.
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).
5. Priprava diplomskih, specialističnih in magistrskih del na FZV UM (poročevalka izr. prof. Dr
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).
6. Imenovanje tutorjev študentov (poročevalka predav. Barbara Donik).
7. Imenovanja nadomestnega člana v Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve FZV UM iz vrst
študentov (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Majda Pajnkihar, dekanica).
www.fzv.um.si | [email protected] | t +386 2 300 47 00 | f +386 2 300 47 47 | trr: 0110 0609 0125 827 | id ddv: SI 716 74705
8. Predhodno soglasje k predlogu dekanice za kandidata za opravljanje dela tajnika FZV UM
(poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda
Pajnkihar, dekanica).
9. Predlog za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak (poročevalka Vlasta Jug, p. p. tajnica
fakultete).
10. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete).
11. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete).
12. Razno.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
1. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM sprejme in potrdi predlagani dnevni red 26. redne seje Senata
FZV UM.
Ad. 1
Potrditev zapisnika 25. redne seje Senata FZV UM z dne 11.9.2014 in zapisnika 29. izredne seje Senata
FZV UM z dne 11.9.2014 ter zapisnika 30. izredne seje Senata FZV UM z dne 2.10.2014
Dekanica izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (v nadaljevanju
dekanica) je poročala o realizaciji sklepov 25. redne seje Senata FZV UM z dne 11.9.2014 in sklepov 29.
izredne seje Senata FZV UM z dne 11.9.2014 ter sklepov 30. izredne seje Senata FZV UM z dne 2.10.2014.
Sklepi 25. redne seje Senata FZV UM z dne 11.9.2014 in 29. izredne seje Senata FZV UM z dne 11.9.2014 ter
30. izredne seje Senata FZV UM z dne 2.10.2014 so bili realizirani, razen 15. sklepa 30. izredne seje Senata
FZV UM z dne 2.10.2014 o izvolitvi v naziv Nade Živko, ki bo ponovna obravnavana na naslednji seji.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
2. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 25. redne seje Senata FZV UM z
dne 11.9.2014 in zapisnik 29. izredne seje Senata FZV UM z dne 11.9.2014 ter zapisnik 30. izredne seje
Senata FZV UM z dne 2.10.2014.
Ad 2.
Pregled realizacije Programa dela FZV UM za leto 2014 in Akcijskega načrta FZV UM v letu 2014
Dekanica je članom Senata FZV UM poročala o pregledu realizacije Programa dela FZV UM za leto 2014 in
Akcijskega načrta FZV UM v letu 2014.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
3. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM se seznani s pregledom realizacije Programa dela FZV UM za
leto 2014 in Akcijskega načrta FZV UM v letu 2014.
2
Ad 3.
Poročilo o vpisu za študijsko leto 2014/2015
Dekanica je članom Senata FZV UM poročala o vpisu študentov na FZV UM za študijsko leto 2014/2015.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
4. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM se seznani s Poročilom o vpisu za študijsko leto 2014/2015.
Ad. 4
Potrditev izvedbenega predmetnika na vseh študijskih programih FZV UM
Dekanica je članom Senata FZV UM poročala o izvedbenih predmetnikih na študijskih programih 1. stopnje
Zdravstvena nega, 2. stopnje Zdravstvena nega smer Zdravstvena nega in smer Urgentna stanja v zdravstvu,
2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu in 2. stopnje Bioinformatika za študijsko leto
2014/2015.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
5. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru potrdi izvedbeni predmetnik na študijskem
programu 1. stopnje Zdravstvena nega za študijsko leto 2014/2015.
6. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru potrdi izvedbeni predmetnik na študijskem
programu 2. stopnje Zdravstvena nega smer Zdravstvena nega za študijsko leto 2014/2015.
7. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru potrdi izvedbeni predmetnik na študijskem
programu 2. stopnje Zdravstvena nega smer Urgentna stanja v zdravstvu za študijsko leto 2014/2015.
8. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru potrdi izvedbeni predmetnik na študijskem
programu 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu za študijsko leto 2014/2015.
9. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru potrdi izvedbeni predmetnik na študijskem
programu 2. stopnje Bioinformatika za študijsko leto 2014/2015.
3
Ad. 5
Priprava diplomskih, specialističnih in magistrskih del na FZV UM
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve FZV UM in Komisija za študijske zadeve FZV UM sta predlagali
Senatu FZV UM, da je visokošolski učitelj/visokošolski sodelavec lahko mentor/somentor pri diplomskih,
specialističnih, magistrskih delih na strokovnih področjih, kjer lahko izkazuje ustrezne strokovne
kompetence.
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve FZV UM in Komisija za študijske zadeve FZV UM sta predlagali
Senatu FZV UM, da mentor/somentor pri diplomskih, specialističnih, magistrskih delih lahko podpiše Izjavo
o ustreznosti zaključnega dela šele po pregledu Poročila o preverjanju podobnostmi z drugimi deli (Poročilo
detektorja plagiatov).
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
10. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM na predlog Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve FZV UM
in Komisije za študijske zadeve FZV UM poziva, da se pri imenovanju mentorjev/somentorjev pri
diplomskih, specialističnih, magistrskih delih na strokovnih področjih dosledno upošteva, da
mentor/somentor izkazuje ustrezne strokovne kompetence.
11. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM na predlog Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve FZV UM
in Komisije za študijske zadeve FZV UM poziva, da mentor/somentor pri diplomskih, specialističnih,
magistrskih delih lahko podpiše Izjavo o ustreznosti zaključnega dela šele po pregledu Poročila o
preverjanju podobnostmi z drugimi deli (Poročilo detektorja plagiatov).
Ad. 6.
Imenovanje tutorjev študentov
Predav. Barbara Donik je člane Senata FZV UM seznanila s sklepi 7. izredne seje Komisije za tutorstvo FZV
UM, z dne 17.10.2014, kjer so obravnavali imenovanja tutorjev študentov in predlagali potrditev na Senatu
FZV UM na podlagi Sklepa o razpisu za izbor tutorjev študentov Fakultete za zdravstvene vede Univerze v
Mariboru št. 6250/2014/401-mjg, z dne 18.9.2014.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
12. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru na podlagi predloga Komisije za tutorstvo
potrdi naslednje tutorje študente za enoletno mandatno obdobje od 30.10.2014 do 29.10.2015:
 Rebeka KOŠEC, 3. letnik (vis. strok. štud. program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 Andrej RIHTAR, 2. letnik (vis. strok. štud. program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 Marijana BENDRA, 3. letnik (vis. strok. štud. program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 Adrijana MOŠKON, absolventka (podipl. štud. program 2. stopnje Bioinformatika),
 Tjaša SKORNIŠEK, 2. letnik (podipl. štud. program 2. stopnje Zdravstvena nega),
 Tanja VERLAK, 2. letnik (podipl. štud. program 2. stopnje Zdravstvena nega),
4




David TRAMŠEK, 2. letnik (vis. strok. štud. program 1. stopnje Zdravstvena nega),
Eva ROJHT, 2. letnik (vis. strok. štud. program 1. stopnje Zdravstvena nega),
Patric RAJŠP, 2. letnik (vis. strok. štud. program 1. stopnje Zdravstvena nega),
Tjaša ŠARIĆ, absolventka (podipl. štud. program 2. stopnje Zdravstvena nega).
Ad. 7
Imenovanja nadomestnega člana v Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve FZV UM iz vrst študentov
Dekanica je članom Senata FZV UM poročala o sklepu Študentskega sveta FZV UM, ki je predlagal Laro
MERNIK za članico Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve FZV UM iz vrst študentov za preostanek
mandatnega obdobja, saj je članu Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve FZV UM Juretu NEŽMAHU
predčasno prenehal mandat zaradi prenehanja statusa študenta.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
13. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru na podlagi predloga Študentskega sveta FZV
UM imenuje in potrdi Laro MERNIK za članico Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve FZV UM iz vrst
študentov za preostanek mandatnega obdobja do 17.6.2015.
Ad. 8
Predhodno soglasje k predlogu dekanice za kandidata za opravljanje dela tajnika FZV UM
Dekanica je članom Senata FZV UM poročala o postopku razpisa delovnega mesta Tajnik članice VII/2,
(Tajnik Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru). Komisija za pregled vlog v sestavi izr. prof. Dr
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, prof. dr. Sonja Šostar Turk, izr. prof.
dr. Gregor Štiglic, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič in Mojca Jež Gole je pregledala vse prejete vloge.
Komisija za pregled vlog tajnika Fakultete za zdravstvene vede UM je ugotovila, da 6 kandidatov glede na
zahtevane razpisane pogoje izpolnjuje formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta tajnika Fakultete za
zdravstvene vede UM.
Po preučitvi vlog predlagamo članom Senata FZV UM Vlasto JUG, univ. dipl. prav., za kandidatko za
opravljanje dela tajnika FZV UM. Skladno z 12. točko 330. člena Statuta UM Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12
UPB10, s sprem. in dopol. do 28/2014) na osnovi javnega razpisa in predhodnega mnenja Senata članice
univerze dekan predlaga rektorju univerze imenovanje tajnika članice univerze.
Člani Senata FZV UM so se strinjali, da ima predlagana kandidatka Vlasta JUG vse kvalifikacije za opravljanje
dela, pohvalili so njeno dosedanje delo in sodelovanje ter izrazili soglasno podporo dekanici k izbiri.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
14. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru na podlagi predloga dekanice podaja
predhodno pozitivno mnenje k imenovanju Vlaste Jug, univ. dipl. prav., za opravljanje dela tajnika
Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.
5
Ad. 9
Predlog za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak
Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete, je člane senata seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči
strokovnjak, ki ga je, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak
(Št.: A 6/2006 – 51 MT), za kandidatko Suzano Strnad, dipl. m. s., podala nosilka predmeta Zdravstvena
nega kirurškega bolnika s kirurgijo predav. Barbara Donik.
Predstavnik Študentskega sveta FZV UM je po izvedenem predavanju kandidatke izvedel študentsko anketo
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa, in ugotovil, da so študentje predavanje
kandidatke ocenili z nadpovprečno oceno.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
15. SKLEP
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru podeli kandidatki, Suzani STRNAD, naziv
gostujoči strokovnjak za dobo dveh let, t.j. do 22.10.2016.
Ad. 10
Habilitacijske zadeve
Volitve visokošolskih učiteljev
Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Marije KLASINC za ponovno izvolitev v
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in
pozitivna strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Marte ROŽIČ za ponovno izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Dekanica je člane senata pred izvedbo tajnih volitev pozvala k razpravi o strokovnih poročilih in kandidatih
ter poudarila, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani
senata niso podali pripomb na poročila strokovnih poročevalcev.
Senat imenuje Volilno komisijo in izvede tajne volitve za izvolitve v naziv.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
16. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v naziv v naslednji
sestavi:
- prof. dr. Jana GORIUP, predsednica,
- izr. prof. dr. Slavko CVETEK, član,
- Nina LONČARIČ, študentka, članica.
6
Izidi glasovanja za izvolitve v naziv so bili sledeči:
Kandidat
Naziv
Št. glasov
ZA
Št. glasov
PROTI
strokovna sodelavka
Št.
prisotnih
članov
8
Marija KLASINC
Marta ROŽIČ
0
Št.
neveljavni
h glasov
0
Št.
izločenih
članov
0
8
strokovna sodelavka
8
8
0
0
0
Člani Senata FZV UM so osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji
17. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem.
in dopol. do 28/2014) Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih
volitev ugotavlja, da je Marija KLASINC izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.
Člani Senata FZV UM so osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji
18. SKLEP:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 109/12) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem.
in dopol. do 28/2014) Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih
volitev ugotavlja, da je Marta ROŽIČ izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.
Imenovanje strokovnih poročevalcev
Kandidatka Andreja ČELOFIGA, dipl. m.s., zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala
vlogo za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba.
Senat v skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in
dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
19. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andrejo
ČELOFIGA za izdelavo strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno
področje Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi:
- predav. Maja STRAUSS, predsednica,
- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica,
- izr. prof. dr. Tomaž GRAČNER, član.
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje prof. dr. Dušica PAHOR, kot dodatno članico za izdelavo
strokovnega poročila.
7
Kandidatka Sabina EBERL, dipl. m.s., zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala vlogo
za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v
skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in
dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
20. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Sabino EBERL za
izdelavo strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi:
- predav. Anton KOŽELJ, predsednik,
- viš. predav. mag. Mateja LORBER, članica,
- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član.
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za
izdelavo strokovnega poročila.
Kandidat mag. Andrej FINK, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, je podal vlogo za prvo
izvolitev v naziv predavatelj za predmetno področje Zdravstvo. Senat v skladu z določili 193. člena Statuta
UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri
izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
21. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje strokovne poročevalce za kandidata mag. Andreja
FINKA za izdelavo strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv predavatelj za predmetno področje
Zdravstvo v naslednji sestavi:
- doc. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ, predsednik,
- izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ, član,
- viš. predav. mag. Mateja LORBER, članica.
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje izr. prof. dr. Mirta KAMENIKA, kot dodatnega člana za
izdelavo strokovnega poročila.
Kandidatka Lidija FOŠNARIČ, dipl. m.s., zaposlena v Splošni bolnišnici Celje, je podala vlogo za prvo izvolitev
v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v skladu z določili 193. člena
Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko
kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.
Viš. predav. mag Vida Gönc je izrazila pomisleke v zvezi s postopkom izvolitve, ker ni jasno izkazan naš
interes.
Dekanica je pojasnila, da gre za sposobno kandidatko, s katero bi bilo lahko sodelovanje z FZV UM izjemno
perspektivno.
8
Člani Senata FZV UM so z 7 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM sprejeli naslednji
22. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Lidijo FOŠNARIČ
za izdelavo strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena
nega in oskrba v naslednji sestavi:
- predav. Barbara DONIK, predsednica,
- viš. predav. mag. Mateja LORBER, članica,
- izr. prof. dr. Vojko FLIS, član.
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje izr. prof. dr. Anton CRNJAC, kot dodatnega člana za
izdelavo strokovnega poročila.
Ad 11.
Kadrovske zadeve
Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete je člane Senata FZV UM seznanila, da je Upravni odbor Univerze v
Mariboru podal soglasje k sklenitvi delovnega razmerja za Severino ALEKSIĆ v obsegu 100 % za delovno
mesto mladi raziskovalec H017002, šifra delovnega mesta po sistemizaciji 2002512 za čas financiranja iz
naslova Programa raziskovalnega usposabljanja s strani ARRS.
Kandidatka je bila izbrana v postopku javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2014 s
sklepom rektorja štev. S202-1/14-815 BKH z dne 4.7.2014 za mladega raziskovalca pod mentorstvom prof.
dr. Sonje Šostar Turk.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
23. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za
Severino ALEKSIĆ na delovnem mestu mladi raziskovalec H017002, (šifra del. mesta 2002512) za določen
čas od 1.11.2014 do 30.4.2017 za čas financiranja iz naslova Programa raziskovalnega usposabljanja s
strani ARRS.
Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC je podal vlogo za izdajo soglasja za pedagoško delo po avtorski pogodbi na
Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. V skladu z
določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprem. in dopol. 109/12) in Statuta UM (Ur. l. RS,
št. 46/12 UPB10, 28/14) je rektor UM pristojen za izdajo soglasja. V skladu s pooblastilom rektorja, št. P
114/2014-526 NP z dne 10.6.2014, lahko soglasje izda dekanica.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
24. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM soglaša, da dekanica Fakultete za zdravstvene vede UM na
podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 izda soglasje izr. prof. dr. Gregorju
ŠTIGLICU za pedagoško delo po avtorski pogodbi za določen čas do 30.9.2015 na Univerzi na Primorskem,
Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.
9
Doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ je podala vlogo za izdajo soglasja za pedagoško delo na Diplomskem
sveučilistnem studiju Sestrinstvo na Medicinski fakulteti v Rijeki. V skladu z določili Zakona o visokem
šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprem. in dopol. 109/12) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, 28/14) je
rektor UM pristojen za izdajo soglasja.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
25. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM soglaša, da dekanica Fakultete za zdravstvene vede UM
predlaga rektorju izdajo soglasja doc. dr. Jadranki STRIČEVIĆ za pedagoško delo za določen čas do
30.9.2015 na Diplomskem sveučilistnem studiju Sestrinstvo na Medicinski fakulteti Rijeka.
Doc. Ana HABJANIČ, Doctor of Health Sciences, Finska, je podala vlogo za izdajo soglasja za pedagoško
delo na Diplomskem sveučilistnem studiju Sestrinstvo na Medicinski fakulteti v Rijeki. V skladu z določili
Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprem. in dopol. 109/12) in Statuta UM (Ur. l. RS, št.
46/12 UPB10, 28/14) je rektor UM pristojen za izdajo soglasja.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
26. SKLEP:
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM soglaša, da dekanica Fakultete za zdravstvene vede UM
predlaga rektorju izdajo soglasja doc. Ani HABJANIČ, Doctor of Health Sciences, Finska za pedagoško delo
za določen čas do 30.9.2015 na Diplomskem sveučilistnem studiju Sestrinstvo na Medicinski fakulteti
Rijeka.
Ad. 12
Razno
Pod točko razno je dekanica člane Senata FZV UM seznanila, da je dr., DHSc. (Republika Finska) Helena
Blažun zoper delodajalca vložila tožbo na Delovno sodišče v Mariboru zaradi plačila odškodnine in
prikrajšanja pri plači v višini 15.996,24 EUR iz naslova trpinčenja na delovnem mestu.
Člani Senata FZV UM so bili mnenja in so predlagali, da se mora v postopku uporabiti vse pravne možnosti
za zaščito FZV UM in dekanice.
Seja je bila zaključena ob 14.30.
ZAPISALA:
Pomočnica tajnica fakultete
Mojca Jež Gole, univ. dipl. prav.
PREGLEDALA:
P. p. tajnica fakultete
Vlasta Jug, univ. dipl. prav.
Dekanica
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Majda Pajnkihar
10
DOSTAVLJENO:
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica,
člani Senata FZV UM,
arhiv – Senat FZV UM.
11