Style Sample for C&N Word Style Sheet 120202

Comments

Transcription

Style Sample for C&N Word Style Sheet 120202
Opis storitve
Watson for Clinical Trial Matching Express Edition – poskusna različica
1.
Opis storitve v oblaku
Poskusna storitev v oblaku je storitev v oblaku, ki jo IBM ponudi za omejeno obdobje, da naročniku
omogoči oceno funkcionalnosti in tehnologije. Naročnik je pooblaščen za uporabo storitve v oblaku v
določenem poskusnem časovnem obdobju, in sicer za namene ocenjevanja njene funkcionalnosti in
tehnologije. Storitev v oblaku lahko nudi samo omejen nabor lastnosti in funkcij; zato uporaba v
proizvodnem okolju ali za komercialne namene ni priporočena ali podprta. Naročnik uporablja tako
storitev izključno na lastno odgovornost. Za uporabo vseh aplikacij Watson for Healthcare veljajo
posebne omejitve, ki so definirane v naslednjem odstavku. Splošno razpoložljivo storitev v oblaku je
mogoče naročiti kadar koli. Naročnik lahko storitev v oblaku poskusno uporablja samo enkrat. Če želi
naročnik nadaljevati uporabo storitve v oblaku po izteku poskusnega obdobja, mora oddati naročilo za
splošno razpoložljivo ponudbo storitve v oblaku. Družba IBM ni zavezana k ponudbi storitev ali zmožnosti
preseljevanja.
Storitev v oblaku Watson for Clinical Trial Matching (CTM) Express Edition je namenjena izključno
zdravnikom in drugemu zdravstvenemu osebju. Naročniku se omogoči uporaba samo za namene
ocenjevanja ter preizkušanja funkcionalnosti in zmogljivosti storitve kot pomoči zdravstvenemu osebju pri
identificiranju ustreznih kliničnih preizkusov za bolnike.
Naročnik z uporabo storitve v oblaku Watson for CTM Express Edition potrjuje in soglaša, da storitev v
oblaku ne predstavlja medicinskega pripomočka, kot je definiran v poglavju 201(h) ameriškega zveznega
zakona o hrani, zdravilih in kozmetiki skupaj z dopolnili (ali v skladu s podobno definicijo iz pristojnih
zakonov in/ali predpisov, ki veljajo v pristojnostih naročnikov), za uporabo pri preiskavah ali komercialnem
diagnosticiranju in/ali zdravljenju oseb oziroma bolnikov.
2.
Vsebina storitve Watson for CTM Express Edition
Storitev Watson for CTM Express Edition uporabi atribute bolnika, ki jih vnese uporabnik, da preišče
urejeni korpus informacij, izpeljan iz različnih virov podatkov. Korpus informacij storitve v oblaku se redno
posodablja. Ažurnost korpusa informacij, ki ga uporablja storitev v oblaku, lahko preverite na strani z
vizitko storitve v oblaku.
Prerazporejanje vsebine ni dovoljeno. Naročnik ne sme spremeniti vsebine ali odstraniti oz. spremeniti
nobenega obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah, ki je prikazano
za vsebino.
3.
Zaupnost in varstvo podatkov
IBM za zaščito naročnikove vsebine uporablja lastne varnostne standarde, procese in orodja, ki zajemajo
vse od same arhitekture sistema do spremljanja, zaznavanja in preprečevanja nepooblaščenega dostopa.
Družba IBM redno nadzira naše storitve s temi postopki. Uporabljamo svetovni proces za obravnavanje
varnostnih incidentov, ki ga 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni na leto nadzira usposobljeno osebje.
Nudimo izobraževanje na področju varnosti in IBM-ovi uslužbenci morajo vsako leto potrditi, da bodo
upoštevali uveljavljene smernice poslovnega vedenja. Če IBM ugotovi, da je do naročnikove vsebine
dostopala nepooblaščena tretja oseba, o tem obvesti naročnika.
Storitve v oblaku, ki so na voljo poskusno, imajo onemogočene nekatere funkcije in niso v skladu z
določenimi vladnimi uredbami ali določenimi varnostnimi ukrepi. Naročnik soglaša, da ne bo vnašal
vsebine, ki bi lahko bila predmet takšnih predpisov ali bi zahtevala dodatne varnostne ukrepe.
4.
Stroški
Na splošno se uporaba storitve v oblaku med poskusnim obdobjem ne zaračuna, razen če tako določi
družba IBM ali tretji ponudnik storitev. Če kakšen državni organ zaračuna carino, dajatev, davek (vključno
z davčnim odtegljajem), prelevman ali pristojbino za uvoz oz. izvor, prenos, dostop ali uporabo storitve v
oblaku ali storitve tretje osebe, mora takšen zaračunani znesek plačati naročnik.
i128-0004-01 (06/2015) / Z126-6304-WW-04 (5-2015)
Stran 1 od 9
5.
Spremembe
Družba IBM lahko razumno presodi in spremeni pogoje, veljavne za storitev v oblaku, spremeni
računalniško okolje oz. deloma ali v celoti umakne funkcije storitve v oblaku s predhodnim obvestilom. Če
naročnik nadaljuje uporabo storitve v oblaku do konca poskusnega obdobja, to pomeni, da soglaša s
takšno spremembo. Če naročnik ne soglaša s spremembo, mora po prejemu takega obvestila prenehati
uporabljati storitev.
6.
Trajanje
Naročnik lahko storitev v oblaku uporablja 30 (trideset) dni oziroma dokler je IBM ne umakne ali odpove.
Naročnik lahko kadar koli prekine uporabo poskusne različice storitve v oblaku, tako da o tem obvesti
IBM. Pred takim iztekom ali odpovedjo mora naročnik odstraniti vso svojo lastniško vsebino, ki jo želi
ohraniti.
Družba IBM lahko kadar koli začasno zaustavi, prekliče, omeji ali zavrne udeležbo na ali uporabo
poskusne storitve v oblaku. Če ni na voljo določenega preseljevanja na splošno razpoložljive storitve v
oblaku, se vsebina ob poteku veljavnosti ali preklicu poskusne storitve v oblaku uniči.
7.
Odgovornost in odškodnina
Če se storitev ni zaračunala, IBM-ova skupna odgovornost za seštevek vseh zahtevkov, ki bi izhajali iz
naročnikove uporabe poskusne različice storitve v oblaku ne smejo presegati zneska dejanske
neposredne odškodnine v višini do 1000,00 USD (ali enakovrednega zneska v lokalni valuti.
8.
Jamstva in izjave o zavračanju odgovornosti
Med poskusnim obdobjem je storitev v oblaku na voljo brez kakršne koli garancije.
i128-0004-01 (06/2015) / Z126-6304-WW-04 (5-2015)
Stran 2 od 9
Pogodba za storitve v oblaku
Naročnik lahko na podlagi te pogodbe naroči storitve v oblaku. Ta pogodba in ustrezni transakcijski dokumenti (TD-ji)
sestavljajo celotno pogodbeno dokumentacijo (pogodbo) o transakcijah na podlagi te pogodbe.
Storitve v oblaku
Storitev v oblaku je IBM-ova ponudba, ki jo gosti ali
upravlja IBM in je dostopna prek omrežja. Posamezna
storitev v oblaku je opisana v transakcijskem dokumentu ali
prilogi, imenovani Opis storitve. Ko IBM sprejme
naročnikovo naročilo, IBM posreduje naročniku pooblastila,
opredeljena v transakcijskem dokumentu. Storitve v oblaku
so zasnovane za neprekinjeno razpoložljivost, razen med
vzdrževanjem. Naročnik bo obveščen o načrtovanem
vzdrževanju. Obveze na ravni storitev, če obstajajo, so
navedene v prilogi ali transakcijskem dokumentu.
Naročnik lahko dostopa do in uporablja storitve v oblaku
samo v obsegu pooblastil, ki jih je pridobil. Naročnik je
odgovoren za uporabo storitev v oblaku s strani katere koli
tretje osebe, ki dostopa do storitve v oblaku s poverilnicami
naročnikovega računa. Storitve v oblaku ni dovoljeno
uporabljati za nelegalne, obscene, žaljive ali goljufive
vsebine ali dejavnosti, v nobeni pravni pristojnosti in za
nobenega uporabnika, kot na primer za zagovarjanje ali
povzročanje škode, motenje ali kršenje celovitosti ali
varnosti omrežja ali sistema, izogibanje filtrom, pošiljanje
neželenih, nasilnih ali zavajajočih sporočil, virusov ali
zlonamerne programske kode oziroma kršitev pravic tretjih
oseb. V primeru pritožbe ali obvestila o kršitvi je uporaba
lahko začasno prekinjena do razrešitve in je lahko
prekinjena, če primer ni hitro razrešen. Če ni izrecno
navedeno v prilogi ali transakcijskem dokumentu, naročnik
ni pooblaščen za uporabo storitve v oblaku za namene
zagotavljanja
storitev
gostovanja
ali
storitev
z
dodeljevanjem časa tretjim osebam.
Posamezna storitev v oblaku je zasnovana tako, da ščiti
lastniško vsebino, ki jo naročnik vnese v storitev v oblaku,
in omogoča dostop do nje in njeno uporabo kot dela
storitve v oblaku. Če v prilogi ali transakcijskem dokumentu
ni navedeno drugače, bo IBM omogočil dostop do
naročnikove lastne vsebine in njeno uporabo le svojim
zaposlenim in pogodbenikom, kot je potrebno za
zagotavljanje storitve v oblaku. IBM ne bo razkril
naročnikove lastniške vsebine in jo bo vrnil ali uničil ob
poteku ali preklicu storitve v oblaku oziroma, na
naročnikovo zahtevo, prej. IBM lahko zaračuna določene
dejavnosti, izvedene na naročnikovo zahtevo (na primer
dostava vsebine v določeni obliki zapisa).
Opis posamezne storitve v oblaku vključuje varnostne
funkcije in lastnosti, ki veljajo za storitev v oblaku. IBM bo
naročniku
zagotavljal
obvestila
o
morebitnih
nepooblaščenih dostopih tretjih oseb do naročnikove
vsebine, katere bo IBM zaznal, in si bo smiselno prizadeval
odpraviti prepoznane varnostne ranljive točke. Če se
naročnikova vsebina izgubi ali poškoduje, jo bo IBM
naročniku pomagal obnoviti v storitev v oblaku na podlagi
naročnikove najnovejše razpoložljive varnostne kopije, ki je
v združljivi obliki zapisa.
Obdobje storitve v oblaku, vključno z obdobjem
podaljšanja, je opisano v prilogi ali transakcijskem
dokumentu. IBM lahko umakne storitev v oblaku ob 12mesečnem predhodnem obvestilu, razen če je drugače
določeno v prilogi ali transakcijskem dokumentu. IBM bo
i128-0004-01 (06/2015) / Z126-6304-WW-04 (5-2015)
bodisi še naprej zagotavljal storitev v oblaku do izteka
naročnikovega preostalega obdobja ali sodeloval z
naročnikom pri selitvi v drugo IBM-ovo storitev. IBM lahko
začasno prekine, odpokliče ali omeji naročnikovo uporabo
storitve v oblaku, če IBM ugotovi, da je prišlo do bistvene
kršitve naročnikovih obveznosti, varnostne kršitve ali kršitve
zakonodaje. Stroški za storitev v oblaku bodo med
morebitno prekinitvijo nastajali še naprej. Če je vzrok
začasne prekinitve mogoče smiselno odpraviti, bo IBM
zagotovil obvestilo o dejanjih, ki jih mora opraviti naročnik,
da bo storitev v oblaku ponovno vzpostavljena. Če naročnik
takšnih dejanj ne izvede v razumnem času, IBM lahko
prekine storitev v oblaku.
Vse IBM-ove spremembe storitve v oblaku stopijo v veljavo
z naslednjim dogovorjenim podaljšanjem veljavnosti. IBM
lahko spremeni računalniško okolje, ki se uporablja za
zagotavljanje storitve v oblaku, ne da bi zmanjšal njegovo
funkcionalnost ali varnostne lastnosti. IBM lahko ponudi
dodatno prilagajanje, konfiguriranje ali druge storitve, kot je
opisano v prilogi ali transakcijskem dokumentu.
Garancije
IBM jamči, da storitve v oblaku zagotavlja s komercialno
smiselno skrbnostjo in sposobnostjo v skladu s predmetno
prilogo oz. transakcijskim dokumentom. Garancija za
storitev v oblaku se izteče s prenehanjem zagotavljanja
storitve v oblaku.
IBM ne jamči za neprekinjeno delovanje ali delovanje
brez napake za storitev v oblaku in ne jamči, da bo
odpravil vse pomanjkljivosti oz. preprečil motnje
drugih oseb ali nepooblaščen dostop drugih oseb. Te
garancije se štejejo kot izključne garancije s strani
IBM-a in nadomestijo vse druge garancije, vključno z
nakazanimi garancijami ali pogoji glede zadovoljive
kakovosti, primernosti za prodajo, nekršitve in
ustreznosti za določen namen. IBM-ove garancije ne
veljajo v primerih nepravilne uporabe, spreminjanja,
poškodb, ki niso bile povzročene s strani IBM-a,
neupoštevanja navodil, podanih s strani IBM-a, ali v
drugih primerih, navedenih v prilogi ali transakcijskem
dokumentu. Storitve drugih ponudnikov so v okviru te
pogodbe prodane takšne, kot so, brez vsakršne
garancije.
Drugi ponudniki
garancije.
lahko
naročniku
zagotovijo
lastne
Stroški, davki, plačilo in preverjanje
Naročnik soglaša, da bo plačal vse predmetne stroške, ki
jih določi IBM, zneske za uporabo, ki presega pooblastila,
morebitne carine ali druge takse, davke, dajatve ali
pristojbine, ki jih naloži pristojni organ, in izhajajo iz
naročnikovih nakupov na podlagi te pogodbe, ter morebitne
stroške zaradi zamude plačila. Zneski zapadejo v plačilo ob
prejemu računa in so plačljivi v 30 dneh od datuma računa,
na račun, ki ga določi IBM. Predplačniške storitve morajo
biti uporabljene v predvidenem obdobju. IBM ne daje
dobropisov ali povračil za vnaprej plačane, enkratne
stroške ali druge stroške, ki so že zapadli v plačilo ali so bili
že plačani.
Stran 3 od 9
Naročnik soglaša, da bo: i) plačal davčni odtegljaj
neposredno ustreznemu vladnemu telesu, kjer tako
zahteva zakonodaja; ii) predložil IBM-u davčno potrdilo z
navedbo tega plačila; iii) plačal IBM-u samo čisti prihodek
po davku; in iv) v celoti sodeloval z IBM-om pri iskanju
oprostitve ali zmanjšanja takšnih davkov in takoj pripravil in
vložil vse ustrezne dokumente.
časa, da začne delovati skladno z določili pogodbe.
Neplačilo je bistvena kršitev. Katerikoli pogoji, ki zaradi
svoje narave veljajo še po prenehanju pogodbe, ostanejo v
veljavi, dokler niso izpolnjeni, in veljajo za naslednike in
pooblaščence.
Naročnik bo i) vzdrževal (in na zahtevo posredoval) zapise
in izpise sistemskega orodja ter zagotovil dostop do svojih
prostorov, kot je v razumni meri potrebno za IBM in njegove
neodvisne revizorje za namene preverjanja naročnikovega
upoštevanja te pogodbe, in bo ii) nemudoma naročil
potrebna pooblastila in plačal dodatne stroške po tedaj
veljavnih IBM-ovih cenah (vključno z uporabami v večji
meri, kot dovoljujejo naročnikova pooblastila in druge
odškodninske odgovornosti, ki se ugotovijo s takšnim
preverjanjem. Te obveznosti preverjanja skladnosti
ostanejo v veljavi v času pogodbenega trajanja in dve leti
po tem.
Vsaka od pogodbenih strank je odgovorna za skladnost z:
i) zakonodajo in uredbami, veljavnimi za njeno poslovanje
in vsebino ter ii) zakonodajo in uredbami na področju
uvoza, izvoza in gospodarskih sankcij, vključno z
zakonodajo in uredbami Združenih držav, ki prepovedujejo
ali omejujejo izvoz, ponovni izvoz ali prenos produktov,
tehnologij, storitev ali podatkov, bodisi posredno ali
neposredno, v ali za določene države, končne načine
uporabe ali končne uporabnike. Naročnik je odgovoren za
svojo uporabo IBM-ovih produktov in storitev ter produktov
in storitev, ki niso IBM-ovi.
Odgovornost in odškodnina
IBM-ova skupna obveznost za vse zahtevke, povezane
s pogodbo, ne bo presegla zneska morebitnih
dejanskih odškodnin, naloženih s strani naročnika, do
zneskov (za ponavljajoče se stroške velja povračilo do
dvanajstmesečnega zneska stroškov), plačanih za
storitev, ki je predmet zahtevka, ne glede na osnovo
zahtevka. Omejitev odgovornosti velja skupno za IBM,
povezane družbe, pogodbenike in dobavitelje. IBM ne
bo odgovoren za posebno, postransko, eksemplarično,
posredno ali ekonomsko posledično škodo oziroma
škodo zaradi izgubljenega dobička, poslov, vrednosti,
prihodkov, dobrega imena ali pričakovanih prihrankov.
Naslednji zneski, če je pogodbena stranka pravno
zavezana zanje, niso predmet zgoraj navedenih omejitev: i)
plačila tretjim osebam, navedena v spodnjem odstavku; ii)
odškodnine za telesne poškodbe (vključno s smrtjo); iii)
odškodnine za nepremičnine in materialno osebno lastnino;
in iv) odškodnine, ki jih po veljavni zakonodaji ni mogoče
omejiti.
Če tretja oseba proti naročniku vloži zahtevek, da IBM-ova
storitev, pridobljena na podlagi te pogodbe, krši patent ali
avtorske pravice te tretje osebe, bo IBM naročnika pred
takšnim zahtevkom branil in bo plačal vse stroške, ki jih
sodišče naloži naročniku ali so vključeni v poravnavo, ki jo
odobri IBM, če naročnik nemudoma (i) o zahtevku pisno
obvesti IBM, (ii) posreduje informacije, ki jih zahteva IBM, in
(iii) dovoli, da IBM nadzoruje obrambo in v razumni meri
sodeluje pri obrambi ter vseh povezanih pogajanjih o
poravnavi, vključno s poskusom omilitve kazni.
IBM ne odgovarja za zahtevke, ki deloma ali v celoti
temeljijo na produktih, ki niso IBM-ovi, elementih, ki jih ni
zagotovil sam, ali za kakršno koli kršitev zakonodaje ali
pravic tretjih oseb zaradi naročnikove vsebine, gradiv,
načrtov, specifikacij.
Odpoved
Katerakoli od pogodbenih strank lahko odstopi od pogodbe:
a) brez vzroka, ob najmanj enomesečnem predhodnem
obvestilu drugi pogodbeni stranki po poteku ali prenehanju
njenih obveznosti v okviru te pogodbe; ali b) takoj, z
vzrokom, če druga pogodbena stranka bistveno krši to
pogodbo, pri čemer mora pogodbena stranka, ki krši
pogodbo, prejeti obvestilo in imeti na voljo smiselno količino
i128-0004-01 (06/2015) / Z126-6304-WW-04 (5-2015)
Veljavna zakonodaja in geografski doseg
Obe pogodbeni stranki soglašata, da se za to pogodbo
uporablja zakonodaja države naročnikovega poslovnega
naslova, ne glede na morebitno navzkrižje pravnih načel.
Pravice in obveznosti vsake pogodbene stranke so
veljavne izključno na območju države naročnikovega
poslovnega naslova. Če je katero koli določilo te pogodbe
neveljavno ali neizvršljivo, ostanejo preostala določila v
polni moči in veljavi. Nobeno določilo v tej pogodbi ne
vpliva na z zakonom določene pravice potrošnikov, ki se
jim ni mogoče odreči ali jih omejiti s pogodbo. Za
transakcije na podlagi te pogodbe ne velja Konvencija
Združenih Narodov o pogodbah o mednarodni prodaji
blaga.
Splošno
Pogodbeni stranki ne bosta razkrili zaupnih informacij brez
ločene podpisane pogodbe o zaupnosti. Če se v povezavi s
to pogodbo izmenjujejo zaupne informacije, je predmetna
pogodba o zaupnosti vključena v to pogodbo in je predmet
te pogodbe.
Naročnik sprejme prilogo ali transakcijski dokument s tem,
ko naroči, vpiše, uporablja ali izvrši plačilo za produkt,
ponudbo ali storitev. Ta pogodba lahko velja za mnoga
naročila v prihodnosti, zato si IBM pridržuje pravico do
njenih sprememb, pri čemer bo naročnika o tem obvestil
najmanj tri mesece vnaprej. Vendar sprememb ni mogoče
uveljavljati za nazaj – v odvisnosti od datuma veljavnosti
veljajo samo za nova naročila in podaljšanja. Za transakcije
z opredeljenim pogodbenim obdobjem z možnostjo
podaljšanja lahko naročnik zahteva, da IBM odloži datum
veljavnosti spremembe do konca trenutnega pogodbenega
obdobja. Naročnik sprejme spremembe s tem, ko izda nova
naročila po datumu veljavnosti spremembe, ali dovoli, da
se transakcije podaljšajo po prejemu obvestila o
spremembi. Razen v primerih, določenih zgoraj, morajo biti
vse spremembe pogodbe v pisni obliki in podpisane s strani
obeh pogodbenih strank. V primeru kolizije med določili,
določila priloge ali transakcijskega dokumenta prevladajo
nad določili te pogodbe.
IBM je neodvisen pogodbenik in ne naročnikov posrednik,
skupni vlagatelj, partner ali zaupnik ter ne opravlja nobenih
nadzornih obveznosti naročnika oziroma ne prevzema
nobene odgovornosti za naročnikovo poslovanje ali
delovanje. Vsaka od pogodbenih strank je odgovorna za
določanje nalog svojega osebja in pogodbenikov ter za
njihovo usmerjanje, nadzor in plačilo. IBM-ovi poslovni
partnerji so neodvisni od IBM-a in enostransko določajo
Stran 4 od 9
svoje cene in pogoje. IBM ni odgovoren za njihova dejanja,
opustitve dejanj, izjave ali ponudbe.
Naročnik je odgovoren za pridobitev vseh potrebnih
dovoljenj za uporabo, zagotavljanje, shranjevanje in
obdelavo vsebine v oblaku in IBM-u podeljuje dovoljenje za
iste naštete postopke. Naročnik je odgovoren za ustrezno
izdelovanje varnostnih kopij vsebine. Za nekatere
naročnikove vsebine lahko veljajo vladne uredbe ali so
lahko zanje poleg varnostnih ukrepov, ki jih za določeno
ponudbo določi IBM, potrebni dodatni ukrepi. Naročnik ne
bo vnesel ali posredoval takšne vsebine, razen če je IBM
predhodno dal pisno soglasje za uvedbo dodatnih
potrebnih varnostnih ukrepov.
IBM in njegove podružnice ter njihovi podizvajalci lahko
obdelujejo in shranjujejo poslovne kontaktne informacije
naročnikovega osebja v povezavi z izvajanjem te pogodbe,
kjerkoli poslujejo. IBM lahko za podporo dobavi storitev
uporablja osebje in vire na lokacijah po celem svetu ter
druge dobavitelje.
Nobena od pogodbenih strank ne sme prenesti te pogodbe,
delno ali v celoti, brez predhodnega pisnega soglasja druge
pogodbene stranke. Prenos IBM-ovih pravic do prejemanja
plačil v povezavi s prodajo dela IBM-ovega poslovanja, ki
vključuje storitev, ni omejen.
Vsa obvestila v okviru te pogodbe morajo biti v pisni obliki
in poslana na spodnji naslov, razen če pogodbena stranka
pisno določi drugačen naslov. Pogodbeni stranki privolita v
uporabo elektronskih sredstev in faksimilnih prenosov, kot
da so podpisano besedilo. Vsakršna kopija te pogodbe, ki
je izdelana z zanesljivimi sredstvi, se šteje kot izvirnik. Ta
pogodba nadomesti morebitna pogajanja, dogovore ali
izjave med pogodbenima strankama.
Nobena tretja oseba nima pravic ali vzroka za tožbo na
podlagi te pogodbe oziroma katere koli transakcije na
podlagi te pogodbe. Nobena od pogodbenih strank ne bo
vložila tožbe, ki bi izhajala iz te pogodbe oziroma bila
povezana z njo, po preteku dveh let od nastanka vzroka za
tožbo. Nobena od pogodbenih strank ne nosi odgovornosti
za neizpolnjevanje svojih nedenarnih obveznosti zaradi
vzrokov, nad katerimi nima nadzora. Vsaka od pogodbenih
strank bo drugi dala na voljo razumen čas za izpolnitev
svojih obveznosti, preden vloži zahtevek zaradi neizpolnitve
obveznosti. V primerih, ko je s strani katere koli pogodbene
stranke potrebna odobritev, sprejem, soglasje, dostop,
sodelovanje ali podobno dejanje, takšno dejanje ne bo brez
smiselnega
vzroka
odloženo
ali
pridržano.
i128-0004-01 (06/2015) / Z126-6304-WW-04 (5-2015)
Stran 5 od 9
CSA Glavni seznam izrazov, ki jih zahtevajo države (CRT-ji)
Naslednji izrazi nadomeščajo ali spreminjajo izraze, na katere se sklicuje pogodba za storitve v oblaku:
AMERIKA
Stroški, davki, plačilo in preverjanje
Na koncu drugega odstavka dodajte:
V Združenih državah Amerike in Kanadi:
V Indoneziji:
Spori se bodo reševali z arbitražo v Džakarti, Indoneziji v
skladu s pravili organa indonezijskega državnega
arbitražnega organa (Badan Arbitrase Nasional Indonesia
ali "BANI").
Kjer davki temeljijo na lokaciji prejemanja koristi storitve v
oblaku, ima naročnik stalno obveznost, da IBM obvešča o
teh lokacijah, če so drugačne od naročnikovega
poslovnega naslova, ki je naveden v zadevni prilogi ali
transakcijskem dokumentu.
V Maleziji:
Veljavna zakonodaja in geografski doseg
Frazo "država naročnikovega poslovnega naslova"
zamenjajte z:
Vsaka pogodbena stranka ima pravico, da spor v arbitražo
predloži Kitajski mednarodni gospodarski in trgovinski
arbitražni komisiji v Pekingu, PRC-ju, za arbitražo.
V Kanadi:
EMEA
provinca Ontario.
Garancije
V Združenih državah Amerike, Angvili, Antigvi/Barbudi,
Arubi, na Britanskih deviških otokih, Kajmanskih
otokih, Dominiki, Grenadi, Gvajani, Saint Kitts in
Nevisu, Saint Lucii, Saint Martinu, Saint Vincentu in
Grenadini:
V zadnjem odstavku, pred zadnjim stavkom, vstavite
naslednje:
država New York, Združene države Amerike.
Splošno
Prvi stavek drugega odstavka zamenjajte z:
Spori se bodo reševali z arbitražo v Kuala Lumpurju v
skladu z arbitražnimi pravili regionalnega centra za
arbitražo Kuala Lumpur ("Pravila KLRCA").
V Ljudski republiki Kitajski:
V Češki republiki, Estoniji in Litvi:
, ali odgovornosti za okvare. Stranki s tem izključujeta
kakršno koli IBM-ovo odgovornost za okvare, ki presegajo
dogovorjene garancije.
Stroški, davki, plačilo in preverjanje
V Latinski Ameriki (vse države):
Na konec prvega stavka prvega odstavka dodajte
naslednje:
Naročnik s podpisom soglaša s pogoji v prilogi ali
transakcijskem dokumentu.
V Italiji:
Dodati kot zadnji stavek v razdelku:
V Kanadi v provinci Quebec:
Obe pogodbeni stranki soglašata, da bosta ta dokument
napisali v angleščini. Les parties ont convenu de rédiger le
présent document en langue anglaise.
PACIFIŠKI DEL AZIJE
Veljavna zakonodaja in geografski doseg
Frazo "država naročnikovega poslovnega naslova"
zamenjajte z:
V Kambodži, Laosu:
država New York, Združene države Amerike;
zapadlega na podlagi IBM-ovega obvestila naročniku.
V Ukrajini:
, na zapadli znesek od naslednjega dne po datumu
zapadlosti do datuma dejanskega plačila, sorazmerno
razdeljenega za vsak dan zamude po obrestni meri, ki je
dvakratna diskontna mera, ki jo je določila Nacionalna
banka Ukrajine (National Bank of Ukraine, NBU) med
obdobjem zakasnitve (6. odstavek 232. člena ukrajinskega
trgovinskega zakona ne velja).
Odgovornost in odškodnina
V prvem stavku prvega odstavka pred besedi "plačani
zneski" vstavite naslednje:
V Avstraliji:
V Franciji, Nemčiji, Italiji, Malti, na Portugalskem in v
Španiji:
država ali teritorij, v katerem je izvedena transakcija;
večje od €500.000 (petsto tisoč evrov) ali
V posebnih upravnih območjih Hong Kong in Makao:
V Združenem kraljestvu in na Irskem:
Posebno upravno območje Hong Kong ("PUO") in v
pristojnosti sodišč PUO;
125 % od
V Koreji:
Republika Koreja in v pristojnosti osrednjega okrožnega
sodišča v Seulu v Republiki Koreji;
Na koncu razdelka kot nov odstavek dodajte:
V prvem stavku prvega odstavka frazo "neposredna škoda,
ki jo povzroči naročnik" zamenjajte z:
V Španiji:
in dokazano škodo, ki jo povzroči naročnik kot neposredno
posledico IBM-ovega privzetega
V Kambodži, Indiji, Laosu, na Filipinih, v Vietnamu:
Spori se bodo reševali z arbitražo v Singapurju v skladu
arbitražnimi pravili Mednarodnega arbitražnega centra v
Singapurju (SIAC) ("Pravila SIAC").
CSA Glavni seznam zahtevanih izrazov 05/2015
Stran 6 od 9
Po prvem stavku prvega odstavka vstavite:
Na Slovaškem:
Skupna predvidljiva škoda ne bo presegla zgoraj navedene
vsote.
Sierri Leone, Somaliji, Tanzaniji, Ugandi, Združenih
arabskih emiratih, Zahodnem bregu/Gazi, Jemnu,
Zambiji in Zimbabveju:
Anglija
Pred zadnjim stavkom prvega odstavka vstavite:
V Lihtenštajnu:
V Rusiji:
Švica
IBM ne bo odgovoren za izpad ugodnosti.
V Estoniji, Latviji in Litvi:
V zadnjem stavku prvega odstavka "posebno, naključno,
eksemplarično" zamenjajte z:
Finska
V Franciji in Španiji:
Republika Južna Afrika
škoda za ugled
V Združenem kraljestvu:
V zadnjem stavku prvega odstavka izbrišite:
Anglija
Na Irskem in v Združenem kraljestvu:
Na koncu drugega odstavka dodajte naslednje:
gospodarsko
V Albaniji, Armeniji, Azerbajdžanu, Belorusiji, Bosni in
Hercegovini, Bolgariji, na Hrvaškem, v Nekdanji
jugoslovanski republiki Makedoniji, Gruziji, na
Madžarskem, Kazahstanu, Kosovu, Kirgizistanu,
Moldaviji, Črni gori, Romuniji, Rusiji, Srbiji,
Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ukrajini in Uzbekistanu:
Zadnji stavek prvega odstavka zamenjajte z:
Na Portugalskem:
IBM ne bo odgovoren za posredno škodo, vključno z
izgubo dobička.
V drugem odstavku izbrišite naslednje:
Na Madžarskem:
in osebna materialna lastnina
V drugem odstavku "in (iv) škoda, ki ne more biti omejena v
skladu z veljavno zakonodajo" zamenjajte z naslednjim:
V Nemčiji:
(iv) izguba ali škoda, povzročena s kršitvijo garancije, ki jo
je prevzel IMB v povezavi z vsemi transakcijami v skladu s
to pogodbo; in (v) povzročena namerno ali zaradi hude
malomarnosti.
Odpoved
Izbrišite:
V Švici:
Neplačilo je bistvena kršitev.
Na konec člena vstavite naslednje "a)" pred "; ali":
V Rusiji:
brez plačila kakršne koli škode ali kazni drugim stranka na
podlagi predčasne prekinitve
Veljavna zakonodaja in geografski doseg
V drugem odstavku frazo "država naročnikovega
poslovnega naslova" zamenjajte z:
V Alžiriji, Andori, Beninu, Burkini Faso, Burundiju,
Kamerunu, na Kapverdskih otokih, v Centralnoafriški
republiki, Čadu, Komorih, Republiki Kongu, Džibutiju,
Demokratični republiki Kongu, Ekvatorialni Gvineji,
Francoski Gvajani, Francoski Polineziji, Gabonu,
Gvineji, Gvineji Bissau, Slonokoščeni obali, Libanonu,
Madagaskarju, Maliju, Mavretaniji, Mauritiusu, Mayottu,
Maroku, Novi Kaledoniji, Nigru, Reunionu, Senegalu,
Sejšelih, Togu, Tuniziji, Vanuatu ter Wallisu in Futuni:
Francija
V Angoli, Bahrajnu, Bocvani, Egiptu, Eritreji, Etiopiji,
Gambiji, Gani, Jordaniji, Keniji, Kuvajtu, Liberiji,
Malaviju, Malti, Mozambiku, Nigeriji, Omanu, Pakistanu,
Katarju, Ruandi, Sao Tomu in Principu, Savdski Arabiji,
CSA Glavni seznam zahtevanih izrazov 05/2015
V Južni Afriki, Namibiji, Lesotu in Svaziju:
Vse spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bo reševal
Mednarodni
arbitražni
center
avstrijske
zvezne
gospodarske zbornice (organ za arbitražo) v skladu s pravili
arbitraže tega arbitražnega centra (v nadaljevanju
"dunajska pravila"), na Dunaju, v Avstriji, pri čemer bo
angleščina uradni jezik, zadevo pa bodo obravnavali trije
nepristranski arbitri, imenovani v skladu z dunajskimi
pravili. Vsaka pogodbena stranka bo imenovala po enega
arbitra, ki bosta v 30 dneh skupaj določila neodvisnega
predsednika, v nasprotnem primeru bo predsednika določil
organ za arbitražo v skladu z dunajskimi pravili. Arbitri ne
bodo imeli pooblastila, da bi lahko dodelili sodno prepoved
ali odškodnino, ki jo ta pogodba izključuje ali ki bi presegala
omejitve iz te pogodbe. Nič v tej pogodbi nobeni pogodbeni
stranki ne preprečuje, da bi se zatekla k sodnemu postopku
z namenom (1) zahtevanja začasnih zaščitnih ukrepov za
preprečitev materialne škode ali kršitev določil o zaupnosti
ali pravic intelektualne lastnine; ali (2) določitve veljavnosti
ali lastništva katere koli avtorske pravice, patenta ali
blagovne znamke, ki si jo lasti ali jo zahteva pogodbena
stranka oz. njeno podjetje; ali (3) izterjave dolgov v zneskih,
nižjih od 500.000,00 ameriških dolarjev.
V Estoniji, Latviji in Litvi:
Vse spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bo reševal Arbitražni
inštitut finske trgovinske zbornice (FAI) (arbitražno telo) v
skladu z arbitražnimi pravili finske trgovinske zbornice (v
nadaljevanju "Pravila"), v Helsinkih, na Finskem, pri čemer
bo uradni jezik angleščina, zadevo pa bodo obravnavali
trije nepristranski arbitri, imenovani v skladu s temi pravili.
Vsaka pogodbena stranka bo imenovala po enega arbitra,
izbrana arbitra pa bosta v 30 dneh skupaj določila
neodvisnega predsednika, v nasprotnem primeru bo
predsednika določil organ za arbitražo v skladu s pravili.
Arbitri ne bodo imeli pooblastila, da bi lahko dodelili sodno
prepoved ali odškodnino, ki jo ta pogodba izključuje ali ki bi
presegala omejitve iz te pogodbe. Nič v tej pogodbi nobeni
pogodbeni stranki ne preprečuje, da bi se zatekla k
sodnemu postopku z namenom (1) zahtevanja začasnih
zaščitnih ukrepov za preprečitev materialne škode ali
kršitev določil o zaupnosti ali pravic intelektualne lastnine;
ali (2) določitve veljavnosti ali lastništva katere koli avtorske
Stran 7 od 9
pravice, patenta ali blagovne znamke, ki si jo lasti ali jo
zahteva pogodbena stranka oz. njeno podjetje; ali (3)
izterjave dolgov v zneskih, nižjih od 500.000,00 ameriških
dolarjev.
V Afganistanu, Angoli, Bahrajnu, Bocvani, Burundiju,
Kapverdskih otokih, Džibutiju, Egiptu, Eritreji, Etiopiji,
Gambiji, Gani, Iraku, Jordaniji, Keniji, Kuvajtu,
Libanonu, Liberiji, Libiji, na Madagaskarju, v Malaviju,
Mavriciusu, Mozambiku, Nigeriji, Omanu, Pakistanu,
Palestinskem ozemlju, Katarju, Ruandi, Sao Tomu in
Principu, Savdski Arabiji, Sejšelih, Sierri Leone,
Somaliji, Južnem Sudanu, Tanzaniji, Ugandi, Združenih
arabskih emiratih, Zahodni Sahari, Jemnu, Zambiji in
Zimbabveju:
Vse spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bo reševalo
Londonsko sodišče za mednarodno arbitražo (LCIA) (organ
za arbitražo) v skladu s pravili arbitraže LCIA (v
nadaljevanju "pravila"), v Londonu, v Združenem kraljestvu,
pri čemer bo angleščina uradni jezik, zadevo pa bodo
obravnavali trije nepristranski arbitri, imenovani v skladu s
pravili. Vsaka pogodbena stranka bo imenovala po enega
arbitra, izbrana arbitra pa bosta v 30 dneh skupaj določila
neodvisnega predsednika, v nasprotnem primeru bo
predsednika določil organ za arbitražo v skladu s pravili.
Arbitri ne bodo imeli pooblastila, da bi lahko dodelili sodno
prepoved ali odškodnino, ki jo ta pogodba izključuje ali ki bi
presegala omejitve iz te pogodbe. Nič v tej pogodbi nobeni
pogodbeni stranki ne preprečuje, da bi se zatekla k
sodnemu postopku z namenom (1) zahtevanja začasnih
zaščitnih ukrepov za preprečitev materialne škode ali
kršitev določil o zaupnosti ali pravic intelektualne lastnine;
ali (2) določitve veljavnosti ali lastništva katere koli avtorske
pravice, patenta ali blagovne znamke, ki si jo lasti ali jo
zahteva pogodbena stranka oz. njeno podjetje; ali (3)
izterjave dolgov v zneskih, nižjih od 500.000,00 ameriških
dolarjev.
V Južni Afriki, Namibiji, Lesotu in Kraljevini Svazi:
Vse spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bo reševal
Južnoafriški organ za arbitražo (AFSA) (organ za
arbitražo), in sicer v skladu s pravili organa AFSA (v
nadaljevanju »Pravila«), v Johannesburgu, Južni Afriki, pri
čemer bo uradni jezik angleščina, zadevo pa bodo
obravnavali trije nepristranski arbitri, imenovani v skladu s
pravili. Vsaka pogodbena stranka bo imenovala po enega
arbitra, izbrana arbitra pa bosta v 30 dneh skupaj določila
neodvisnega predsednika, v nasprotnem primeru bo
predsednika določil organ za arbitražo v skladu s pravili.
Arbitri ne bodo imeli pooblastila, da bi lahko dodelili sodno
prepoved ali odškodnino, ki jo ta pogodba izključuje ali ki bi
presegala omejitve iz te pogodbe. Nič v tej pogodbi nobeni
pogodbeni stranki ne preprečuje, da bi se zatekla k
sodnemu postopku z namenom (1) zahtevanja začasnih
zaščitnih ukrepov za preprečitev materialne škode ali
kršitev določil o zaupnosti ali pravic intelektualne lastnine;
ali (2) določitve veljavnosti ali lastništva katere koli avtorske
pravice, patenta ali blagovne znamke, ki si jo lasti ali jo
zahteva pogodbena stranka oz. njeno podjetje; ali (3)
izterjave dolgov v zneskih, nižjih od 250.000,00 ameriških
dolarjev.
V Andori, Avstriji, Grčiji, Izraelu,
Portugalskem, v Španiji in Turčiji:
na
Vsi spori se bodo reševali na naslednjih sodiščih in bodo
predmet izključne pristojnosti navedenih sodišč:
V Andori: gospodarsko sodišče v Parizu;
V Avstriji: sodišče na Dunaju, Avstrija (v središču mesta);
V Grčiji: pristojno sodišče v Atenah;
V Izraelu: sodišče v mestu Tel AvivJaffa;
V Italiji: sodišča v Milanu;
Na Portugalskem: sodišča v Lizboni;
V Alžiriji, Beninu, Burkini Faso, Čadu, Demokratični
republiki Kongo, Ekvatorialni Gvineji, Francoski
Gvajani, Francoski Polineziji, Gabonu, Gvineji, Gvineji
Bissau, Kamerunu, Maliju, Maroku, Mavretaniji, Nigeru,
Republiki Kongo, Senegalu, Slonokoščeni obali,
Srednjeafriški republiki, Togu in Tuniziji:
V Španiji: sodišča v Madridu;
Vse spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bo reševalo
Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v Parizu (organ za
arbitražo), in sicer v skladu s svojimi pravili arbitraže (v
nadaljevanju »pravila«s), v Parizu, Franciji, pri čemer bo
uradni jezik francoščina, zadevo pa bodo obravnavali trije
nepristranski arbitri, imenovani v skladu s pravili. Vsaka
pogodbena stranka bo imenovala po enega arbitra, izbrana
arbitra pa bosta v 30 dneh skupaj določila neodvisnega
predsednika, v nasprotnem primeru bo predsednika določil
organ za arbitražo v skladu s pravili. Arbitri ne bodo imeli
pooblastila, da bi lahko dodelili sodno prepoved ali
odškodnino, ki jo ta pogodba izključuje ali ki bi presegala
omejitve iz te pogodbe. Nič v tej pogodbi nobeni pogodbeni
stranki ne preprečuje, da bi se zatekla k sodnemu postopku
z namenom (1) zahtevanja začasnih zaščitnih ukrepov za
preprečitev materialne škode ali kršitev določil o zaupnosti
ali pravic intelektualne lastnine; ali (2) določitve veljavnosti
ali lastništva katere koli avtorske pravice, patenta ali
blagovne znamke, ki si jo lasti ali jo zahteva pogodbena
stranka oz. njeno podjetje; ali (3) izterjave dolgov v zneskih,
nižjih od 250.000,00 ameriških dolarjev.
Za države članice
Norveško in Turčijo:
CSA Glavni seznam zahtevanih izrazov 05/2015
Italiji,
V Turčiji: Istanbulska osrednja sodišča (Çağlayan) in izvršni
direktorati Istanbula, Republika Turčija.
Splošno
Dodati za prvim odstavkom:
EU,
Islandijo,
Liechtenstein,
Za transakcije, ki zajemajo obdelavo osebnih podatkov,
velja naslednje.
Če naročnik IBM-u ali IBM-ovemu produktu da na voljo
osebne podatke (glede na razmerje med naročnikom in
IBM-om), naročnik kot izključni nadzornik osebnih podatkov
imenuje IBM za obdelovalca takšnih osebnih podatkov (v
skladu z določili Direktive EU 95/46/ES, ki so občasno
dopolnjena ali spremenjena). Naročnik ne bo uporabljal
IBM-ovega produkta v povezavi z osebnimi podatki v
takšnem obsegu, da bi kršil pristojno zakonodajo o varstvu
osebnih podatkov. Če v transakcijskem dokumentu ni
navedeno drugače, bo IBM takšne osebne podatke
obdeloval le v obsegu, potrebnem za zagotavljanje
razpoložljivosti IBM-ovega produkta v skladu s prilogo ali
transakcijskim dokumentom, naročnik pa soglaša, da je
takšna obdelava v skladu z njegovimi navodili. Naročnik
soglaša, da sme IBM za zagotavljanje IBM-ovega produkta
uporabljati podizvajalce po vsem svetu, vključno z drugimi
IBM-ovimi podjetji. V primerih, ko podizvajalci obdelujejo
Stran 8 od 9
naročnikove osebne podatke, naročnik soglaša, naročnik
soglaša, da je bil na dan sklenitve pogodbe, naveden v
prilogi ali transakcijskem dokumentu, seznanjen z vsemi
podrobnostmi o teh podizvajalcih in IBM bo naročnika
obvestil o morebitnih zamenjavah podizvajalcev.
IBM bo v razumnih okvirih sodeloval z naročnikom pri
svojem izpolnjevanju vseh zakonskih zahtev, vključno z
zagotavljanjem dostopa do osebnih podatkov naročniku.
Če tako zahteva zakonodaja, bosta pogodbeni stranki
sklenili dodatne pogodbe za varstvo osebnih podatkov.
Naročnik soglaša, da IBM naročnikove osebne podatke
lahko prenese preko državnih meja tudi na območja, ki so
zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Če za
prenos osebnih podatkov ne velja Potrdilo o varnem
ravnanju z osebnimi podatki, lahko stranki ali njune
ustrezne podružnice glede na svoji ustrezni vlogi skleneta
ločeno standardno nespremenjeno vzorčno pogodbeno
klavzulo EU v skladu s Sklepom ES 2010/87/EU (ki je
občasno dopolnjen oziroma spremenjen), pri čemer lahko
odstranita izbirne člene. Pogodbeni stranki bosta vsak spor
ali odgovornost, ki izhaja iz teh dogovorov, tudi če so
takšne dogovore sklenile podružnice, obravnavali, kot da je
do spora ali odgovornosti prišlo med njima v okviru določb
te pogodbe. Če IBM spremeni način obdelave ali varstva
osebnih podatkov kot del IBM-ovega produkta in ta
sprememba povzroči, da naročnik ne deluje v skladu z
zakonodajo o varstvu podatkov, lahko naročnik odstopi od
pogodbe za zadevni IBM-ov produkt tako, da v 30 dneh od
prejema IBM-ovega obvestila o spremembi o tem pisno
obvesti IBM.
Transakcijski dokument ali priloga opisuje ustrezne
tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih bo
uvedel IBM, da zaščiti osebne podatke. Če naročnik
uporablja IBM-ov izdelek, s tem potrjuje, da je ustrezen in
izpolnjuje njegove zahteve. IBM bo ob izteku ali prekinitvi
storitev v oblaku, drugih storitev, vzdrževanja, podpore za
program ali na naročnikovo zahtevo pred navedenimi
dogodki vrnil ali uničil naročnikove osebne podatke.
Zamenjati prvi stavek petega odstavka z naslednjim:
V Švici in Avstriji:
IBM in njegove podružnice ter njihovi podizvajalci lahko
obdelujejo in shranjujejo informacije o naročniku in
poslovne kontaktne informacije naročnikovega osebja v
povezavi z izvajanjem te pogodbe, kjer koli poslujejo.
Na Madžarskem:
S sklenitvijo te pogodbe naročnik potrjuje, da je bil
zadostno obveščen o vseh določilih te pogodbe in se je
imel priložnost pogajati o pogojih. Naslednja določila lahko
bistveno odstopajo od določil, ki so splošno sprejeta v
madžarski zakonodaji, in obe pogodbeni stranki s
sklenitvijo pogodbe sprejemata ta določila: Programi;
Storitve – storitve v oblaku; Storitve – druge storitve;
Računalniki in naprave; Računalniška koda in vdelana
zmogljivost; Garancija in podpora po izteku garancije;
Stroški, davki, plačilo in preverjanje; Odgovornost in
odškodnina; Odpoved; Pristojna zakonodaja in geografski
obseg; ter Splošno.
Izbrisati naslednji stavek v osmem odstavku:
V Bolgariji, na Hrvaškem, Poljskem, v Rusiji, Srbiji in
Sloveniji:
Nobena od pogodbenih strank ne bo vložila tožbe, ki bi
izhajala iz te pogodbe oziroma bila povezana z njo, po
preteku dveh let od nastanka vzroka za tožbo.
V drugem stavku osmega odstavka zamenjati besedo "dva"
s:
V Latviji in Ukrajini:
tri
Na Slovaškem:
štiri
V osmem odstavku dodati na konec naslednjega stavka:
"Nobena od pogodbenih strank ne nosi odgovornosti za
neizpolnjevanje svojih nedenarnih obveznosti zaradi
vzrokov, nad katerimi nima nadzora":
V Rusiji:
, vključno s potresi, poplavami, požari, naravnimi
katastrofami, stavkami (z izjemo stavk zaposlenih
pogodbenih strank), vojnimi dejanji, vojaškimi posredovanji,
embargi, blokadami, mednarodnimi ali državnimi sankcijami
in dejanji organov oblasti v ustrezni pristojnosti, vendar
brez omejitve na našteto.
V Ukrajini:
, vključno z zahtevami Združenih držav za uvoz, izvoz in
gospodarske sankcije, vendar brez omejitve na navedeno.
Naslednje dodati na konec dokumenta, za podpisi:
Dodati na koncu sedmega odstavka:
V Italiji:
V Republiki Češki:
V skladu s 1341. in 1342. členom italijanskega civilnega
zakonika naročnik izrecno soglaša z naslednjimi členi te
pogodbe: Storitve v oblaku; Garancije; Stroški, davki,
plačilo in preverjanje; Odgovornost in odškodnina;
Odpoved; Pristojna zakonodaja in geografski obseg; ter
Splošno.
V skladu s 1801. točko Zakona št. 89/2012 (Civilnega
zakonika), 1799. in 1800. točka Civilnega zakonika, skupaj
z dopolnili, ne veljata za transakcije po tej pogodbi.
Naročnik sprejema tveganje za spremembo okoliščin v
skladu s 1765. točko Civilnega zakonika.
CSA Glavni seznam zahtevanih izrazov 05/2015
Stran 9 od 9

Similar documents