2 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Comments

Transcription

2 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
2
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
Obrazec 2.1: OBRAZEC PONUDBE
Javno naročilo:
Nakup in dobava kombi vozila z dvižno ploščadjo
za prevoz invalidnih oseb
Številka ponudbe:
NAROČNIK:
CUDV Matevža Langusa Radovljica
Cesta na Jezerca 17
4240 Radovljica
PONUDNIK
Naziv(i) ponudnikakov
Področje dela
ponudbi skupine
ponudnikov
Samostojni ponudnik
oziroma
vodilni ponudnik v
ponudbi skupine
ponudnikov
Ponudnik v ponudbi
skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi
skupine ponudnikov
Pooblaščenec za vročanje
v Republiki Sloveniji
(izpolnijo samo ponudniki s
sedežem v tujini) – navesti
je potrebno ime, priimek in
naslov pooblaščene osebe
Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):
-
s podizvajalci
-
brez podizvajalcev.
KONTAKTNA OSEBA (ZA TO PONUDBO)
Ime
Organizacija
Naslov
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta
1
% udeležbe v
ponudbi skupine
ponudnikov
PONUDBENA IZJAVA
Podpisani tukaj izjavljamo, da:
1. je cena naše ponudbe (brez davka na dodano vrednost (DDV)):
______________________ EUR
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske
napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati,
bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo
ponudbo izloči.
So tehnični podatki vozila naslednji:
Podatki iz Enotne
evropske homologacije
(WVTA – Whole Vehicle
approval)
Tehnični podatek
Znamka
Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka
Komercialna oznaka
poraba energenta (kombiniranavožnja), izraženo v l/km
emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km
emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vsi zgoraj navedeni podatki so obvezni. Če ponudnik podatkov ne bo navedel bo njegova
ponudba izločena!
2. se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi stopetdeset (150) dni od datuma, določenega za
prejem ponudb.
3. če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli garancijo za dobro izvedbo v višini 10 %
pogodbene vrednosti z DDV.
4. se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko
povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila.
5. soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika.
6. podpisani tukaj izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l.
RS št. 20/06, ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati.
Ponudnik:
Ime in priimek:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Podpis:
__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum:
2
Obrazec 2.2: SEZNAM PODIZVAJALCEV
Javno naročilo:
Nakup in dobava kombiniranega vozila z
nadgradnjo za invalidne osebe
Naziv in sedež podizvajalca
Dela, ki jih bo
podizvajalec izvedel
Količina del, ki jih
bo izvedel
podizvajalec v
odnosu na
skupno vrednost
ponudbe
Odstotek
vrednosti del, ki
jih bo izvedel
podizvajalec v
odnosu na
skupno vrednost
ponudbe
Ponudnik:
Ime in priimek:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Podpis:
__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum:
3
Obrazec 2.3: POOBLASTILO
Javno naročilo:
Nakup in dobava kombiniranega vozila z
nadgradnjo za invalidne osebe
(naziv ponudnika/podizvajalca)
(naslov)
Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega
zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)
pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________
(funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni
projekt.
Podpis pooblaščenca: __________________________________
Ime in priimek: ________________________
(zakoniti zastopnik)
Podpis: _____________________________
(zakoniti zastopnik)
Kraj in datum:
4
Obrazec 2.4: PODATKI O
PONUDNIKU/PODIZVAJALCU
Javno naročilo:
Nakup in dobava kombiniranega vozila z
nadgradnjo za invalidne osebe
Gospodarski subjekt
Sedež in naziv gospodarskega subjekta
Zakoniti zastopnik
Kraj registracije
Leto registracije
Številka vpisa v sodni register
Matična številka
Identifikacijska/davčna številka
Številka transakcijskega računa
Telefon
Faks
Ponudnik/podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena
ponudnika/podizvajalca)
za
podpisovanje
v
imenu
Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena
ponudnika/podizvajalca)
za
podpisovanje
Kraj in datum: __________________
5
v
imenu
Obrazec 2.5: GARANCIJA ZA RESNOST
PONUDBE
Javno naročilo:
Nakup in dobava kombiniranega vozila z
nadgradnjo za invalidne osebe
Naročniku, CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, kot
garancijo za resnost izročamo dve (2) bianco podpisani in žigosani menici z menično izjavo v
višini 1.000,00 EUR Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menici se izpolnita
s klavzulo »brez protesta« in sta plačljiva na prvi poziv. Menici in menična izjava so podpisani s
strani pooblaščene osebe:
, kot
(ime in priimek)
(funkcija)
(podpis)
(funkcija)
(podpis)
, kot
(ime in priimek)
Naročnika, CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica,
nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 1.000,00 EUR in jo unovči v
primeru, če:
-
če ponudnik spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v
času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z zahtevo razpisne
dokumentacije ali
o ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo v skladu z
zahtevo razpisne dokumentacije.
Menica je plačljiva pri _________________________
ki vodi naš TRR številka: ______________________
Ta menica velja najmanj 150 dni po roku, določenem za predložitev ponudb.
Priloga: dve (2) bianco menici
Izdajatelj menice:
Žig
Podpis:
__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu
ponudnika)
Kraj in datum:
6
Izjava 1
KROVNA IZJAVA
(naziv ponudnika/podizvajalca)
(naslov)
Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

da smo proučili razpisno dokumentacijo in da v celoti soglašamo s pogoji in vsemi
zahtevami razpisne dokumentacije.

da bomo med izvajanjem del upoštevali določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.
L. RS, št. 43/2011).

da nismo bili mi ali naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. Člena Zakona o javnem
naročanju /ZJN-2-UPB5/ (12/2013);

da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež,
ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;

da nismo v stečajnem postopku in za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo v svojem temeljnem aktu določene
dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

da pooblaščamo naročnika, da lahko preveri v ponudbeni dokumentaciji predložene izjave
in dokazila.
Izjavljam, da lahko naročnik, CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17,
4240 Radovljica, dokazilo za tretjo, četrto in peto točko pridobi v naslednjih uradnih evidencah:
__________________________________________________ (navedite evidence)
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik, CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na
Jezerca 17, 4240 Radovljica, za namene javnega naročila, pridobi osebne podatke o
kaznovanju za naslednje zakonite zastopnike:
Priimek in ime:
Datum in kraj rojstva:
EMŠO:
Stalno oz. začasno bivališče:
Državljanstvo:
Prejšnji priimek (če je bil priimek spremenjen zaradi
poroke-razveze-upravne odločbe po ZOI-1):
Podpis zakonitega zastopnika:
Priimek in ime:
Datum in kraj rojstva:
EMŠO:
Stalno oz. začasno bivališče:
Državljanstvo:
Prejšnji priimek (če je bil priimek spremenjen zaradi
poroke-razveze-upravne odločbe po ZOI-1):
Podpis zakonitega zastopnika:
7
Naročniku
evidencah
pooblastil.
naročnika
pogojev.
s podpisom te izjave dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih
Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv
v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju
Ponudnik/podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena
ponudnika/podizvajalca)
za
podpisovanje
v
imenu
Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena
ponudnika/podizvajalca)
za
podpisovanje
Kraj in datum: __________________
8
v
imenu
Izjava 2
IZJAVA PONUDNIKA
(naziv ponudnika)
(naslov)
Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

da bomo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobili pisno soglasje
naročnika ter da bomo naročniku v 5 dneh po spremembi predložili:
-
svojo izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz v Republiki Sloveniji veljavnih
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih. Izrecno se zavezujemo, da
bomo v zvezi z navedenimi predpisi v primeru, da nam bo dodeljeno javno naročilo, izpolnili
vse obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodajo in da so vse te obveznosti vključene v
ponudbeno ceno.

Če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, ne bomo imeli do naročnika nikakršnega
odškodninskega zahtevka.
Ponudnik: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum: __________________
9
Izjava 3
IZJAVA PODIZVAJALCA
(naziv podizvajalca)
(naslov)
S podpisom te izjave soglašamo:

da naročnik javnega naročila Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za
invalidne
osebe,
namesto
ponudnika
______________________(naziv
ponudnika)
poravnaval naše terjatve do navedenega ponudnika neposredno nam;

da bomo v primeru, da bo ponudnik ______________________ naziv ponudnika) izbran,
najkasneje v roku petih dni od dneva, ko bo navedeni ponudnik sklenil pogodbo z nami,
naročniku posredovali kopijo pogodbe, ki smo jo sklenili z njim (s svojim naročnikom –
izbranim ponudnikom);

da svojih terjatev do naročnika ne bomo prenesli na tretje osebe (odpoved cediranju terjatev
do naročnika).
Podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)
Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)
Kraj in datum: __________________
10
Obrazec 2.6: FINANČNI PODATKI
Javno naročilo:
Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo
za invalidne osebe
(naziv ponudnika/podizvajalca)
(naslov)
Navedite prihodke v EUR v naslednjih letih:
Leto 2012:
______________________
Leto 2013:
______________________
Leto 2014:
______________________
Ponudnik/podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena
ponudnika/podizvajalca)
za
podpisovanje
v
imenu
Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena
ponudnika/podizvajalca)
za
podpisovanje
Kraj in datum: __________________
11
v
imenu
Obrazec 2.7 REFERENCA PONUDNIKA
Javno naročilo:
Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo
za invalidne osebe
(naziv naročnika)
(naslov)
(pooblaščen za potrditev)
(ime in priimek kontaktne osebe)
(telefonska številka kontaktne osebe)
(e-mail kontaktne osebe)
Naziv projekta:
Čas izvedbe projekta
(od mesec/leto – do mesec/ leto):
Po pogodbi št.:
Skupna vrednost projekta:
___________________ EUR brez DDV
Vrednost dela projekta, ki ga je izvedel
ponudnik/podizvajalec:
____________________ EUR brez DDV
Dela, za katera je bil ponudnik/podizvajalec
odgovoren:
Vozilo je bilo nadgrajeno za naslednje število
invalidskih vozičkov:
Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi
postopki in standardi.
Kraj in datum: _____________
Žig:
Ime in priimek: ________________________
(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)
Podpis: ______________________________
(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)
12
Obrazec 2.8 TEHNIČNI PODATKI O VOZILU
Javno naročilo:
Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo
za invalidne osebe
TEHNIČNI PODATKI O VOZILU:
Podatki iz Enotne evropske
homologacije (WVTA – Whole
Vehicle approval)
Tehnični podatek
Znamka
Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka
Komercialna oznaka
Homologacijska oznaka vozila – z ekstenzijo
Prostornina v ccm:
Moč motorja v kW:
Emisijski razred:
Izpust CO2 v g/km:
Število sedežev:
Skupna dolžina:
Skupna višina:
Največja skupna dovoljena masa vozila:
Število invalidskih vozičkov:
Ponudnik mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji za vozilo, ki ga ponuja. Iz tehnične dokumentacije proizvajalca oziroma iz
potrdila o homologaciji mora biti razvidno, da vozilo, ki ga ponuja v celoti ustreza zgoraj
navedenim opisom in zahtevam ter podatkom, ki so jih navedli v Obrazec 3.1!
Kraj in datum: _____________
Žig:
Ime in priimek: ________________________
(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)
Podpis: ______________________________
(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)
13
Obrazec 2.9: POGODBA
NAROČNIK:
CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica
matična številka:
ID za DDV:
ki jo zastopa
(v nadaljevanju: naročnik)
in
IZVAJALEC:
_________________________________________________
matična številka: _____________
ID za DDV:__________________
transakcijski račun : ______________________ pri banki _______
ki ga zastopa (ime, priimek in naziv): ____________________________________
v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:


pogodba se sklepa na podlagi razpisne dokumentacije za javno naročilo: Nakup in
dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe, ponudbe ponudnika
št.
, z dne
ter naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št.
,z
dne
;
ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu na proračunski postavki:
.
2. člen
K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje določajo
pogodbo, v naslednjem vrstnem redu:
(a)
(b)
(c)
(d)
Razpisna dokumentacija,
Projektna naloga,
Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo,
Ponudba št.
in
3. člen
Predmet pogodbe je Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe.
Vse stroške vezane na prepis vozila in druge stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe nosi
izvajalec.
4. člen
Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št.
potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša:
14
z dne
, v
- vrednost brez davka na dodano vrednost
(DDV)
EUR
00/100
EUR)
(z besedami:
V cenah iz prejšnjih odstavkov so upoštevani vsi odvisni stroški, transportni stroški, davki in morebitni
drugi stroški, ki bi lahko vplivali na ceno.
Pogodbene cene so fiksne do konca izvedbe dobav oziroma nakupov po tej pogodbi.
V primeru, da izvajalec zamuja po svoji krivdi, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen
za nastalo zamudo v višini določeni s to pogodbo in za znesek obračunane pogodbene kazni
ustrezno zmanjšati vrednost računa.
Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne
razpisne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v razpisni dokumentaciji niso bili
ustrezno opredeljeni, pa bi jih , glede na predmet javnega naročila in na celotno razpisno
dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.
Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
Izvajalec se zaveže, da bo vse račune od 1.1.2015 dalje pošiljal izključno v elektronski obliki (eračun).
V primeru zamude s plačili pripadajo izvajalcu zakonske zamudne obresti.
5. člen
Rok za izvedbo je 30.12.2015.
Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil in nadgradil vozilo, najpozneje do 30.12.2015, kot izhaja
iz njegove ponudbe št. _______ z dne _______.
6. člen
Izvajalec lahko od naročnika zahteva podaljšanje rokov za izvedbo oz. končnih rokov za izpolnitev
svojih obveznosti po tej pogodbi, izključno:
- v primerih nastopa višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa. Stranka, na kateri strani je
višja sila nastala,mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne
stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati. Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi
nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile,
obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz te pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.
Podaljšanje rokov lahko zahteva tudi naročnik iz razlogov, vezanih na spremembo veljavne
zakonodaje.
Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec
predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
7. člen
Če do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni naročnikove zahteve znotraj pogodbenih
obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode; odpoved mora biti
pisna.
V primeru neplačila s to pogodbo določenega pogodbenega zneska, lahko izvajalec odstopi od
pogodbe in zahteva povrnitev škode potem, ko je prej pisno opomnil naročnika za izpolnitev
njegovih obveznosti.
15
8. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevanostjo
pogodbenih obveznosti.
Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v
skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.
Izvajalec bo po pogodbi dogovorjeni nabavi in nakup ter nadgradnjo izvedel z usposobljenimi kadri.
Izvajalec naročniku jamči da:
- da dobavljena vozilo nima stvarnih in pravnih napak
- da dobavljeno vozilo ustreza vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane opreme, ki je
opredeljena v razpisni dokumentaciji ter veljavnim predpisom.
Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu, ki jih ugotovi naročnik pri prevzemu oziroma v
garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne
opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel
naročnik. Odpravo napak sme naročnik izvesti na izvajalčev račun, vendar le pri pooblaščenih
serviserjih.
Povzročena škoda se prvenstveno poplača z unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v kolikor jo izvajalec ne plača iz svojih sredstev v 30. dneh od datuma prejema
pisnega zahtevka naročnika.
9. člen
Izvajalec mora
- vozilo v pogodbeno določenem roku predati oziroma na sedežu naročnika,
- zagotoviti splošni garancijski rok 24 mesecev brez omejitve kilometrov in garancijski rok 72 mesecev
za protikorozijsko zaščito pločevine.
- zagotavljati servisiranje dobavljenega vozila v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v radiusu 40 km od
sedeža naročnika v času garancije in tudi po preteku garancije (najmanj 7 let od preteka splošne
garancijske dobe)
- zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe za
dobavljeno vozilo
- nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljeno vozilo v času splošnega garancijskega roka vsak
delavnik od 7:00 do 19:00 ure
- v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če je to daljše od treh
delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo –enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda,
za celoten čas trajanja servisnih del,
- zagotoviti zamenjavo vozila za drugo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščeni
servis ob okvari v splošnem garancijskem roke napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od
dneva prevzema vozila v popravilo ter ga predati v last naročnika.
Garancijski roki iz prejšnjega odstavka začnejo teči z dnem pisnega prevzema vozila. Garancijski roki
veljajo za celotno vozilo in vso zahtevano opremo. Če je bil kakšen del vozila ali oprema v garancijskem
roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec naročniku dolžan
izstaviti nov garancijski rok
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med
garancijskim rokom. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 5 dni se ustrezno podaljša splošni
garancijski rok.
Če izvajalec napak ne more odpraviti, mora blago zamenjati z novim, ki ima enake ali boljše tehnične
lastnosti.
16
10. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,
in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za
pravilno izvedbo del.
11. člen
Naročnik bo prevzel od prodajalca vozilo pod pogojem, da je tehnično brezhibno, nepoškodovano in
opremljeno z obvezno opremo ter dokazilom o homologaciji. O prevzemu se sestavi prevzemni
zapisnik. Podpisa in žigosan original prevzemnega zapisnika je obvezna priloga k računu.
Izvajalec mora ob dobavi vozila izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po
vzorcu iz razpisne dokumentacije.
Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčeve obveznosti do naročnika v
času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas
tudi rok trajanja garancije.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če prodajalec
ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljen v tej pogodbi.
Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
12. člen
Izvajalec je dolžan voditi vso z zakonom predpisano dokumentacijo in naročnika oskrbeti z garancijskim
listo in navodili za uporabo ter vzdrževanje vozila, kar je všteto v pogodbeni ceni.
Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku in jih mora izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji
vozila.
13. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova te
pogodbe na drugega.
14. člen
Rok plačila je 30 dni, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu pravilno
izstavljenega računa.
V primeru, da izvajalec zamuja po svoji krivdi, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen
za nastalo zamudo v višini določeni s to pogodbo in za znesek obračunane pogodbene kazni
ustrezno zmanjšati vrednost računa.
Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
Izvajalec se zaveže, da bo vse račune od 1.1.2015 dalje pošiljal izključno v elektronski obliki (eračun).
V primeru zamude s plačili pripadajo izvajalcu zakonske zamudne obresti.
15. člen
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi št.
dne
dani na javno naročilo.
17
z
Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni
podizvajalci, naročnik, na podlagi potrjenega računa, plača neposredno tem podizvajalcem.
Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih
je predhodno potrdil. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila
izvajalcu ter skladno z določili veljavne zakonodaje.
Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV:
NASLOV:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA (ID ZA DDV):
MATIČNA ŠTEVILKA:
TRANSAKCIJSKI RAČUN:
KI JO/GA ZASTOPA
VRSTA DEL:
PREDMET DEL:
KOLIČINA DEL:
VREDNOST DEL:
KRAJ IZVEDBE DEL:
ROK IZVEDBE DEL:
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od
pogodbe.
Opomba:
V primeru, da bo ponudnik/ storitev izvajal s podizvajalci za vsakega podizvajalca posebej izpolni podano
tabelo (tabela se ustrezno kopira).
V primeru, da ponudnik storitev ne bo izvajal s podizvajalci, se ta člen te pogodbe glasi: Izvajalec bo storitev
izvedel brez podizvajalcev.
16. člen
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega
koli navedenega podizvajalca iz 16. člena, z drugim podizvajalcem. V primeru, da naročnik
soglaša z zamenjavo podizvajalca, se sklene aneks k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za
izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih
primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem
soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za
vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega
podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti
naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
- podatke o vrsti, predmetu, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec ter rok izvedbe
teh del,
- obrazce o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije za novega podizvajalca,
- pogodbo/dogovor o sodelovanju.
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
18
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav
neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi
navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).
17. člen
Najkasneje v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec priskrbeti garancijo za
dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV). Rok
veljavnosti bančne garancije mora biti najmanj 30 dni od predvidene dobave oziroma podpisanega
primopredajnega zapisnika. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v primeru, da obveznosti po tej pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izvajanje
oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati.Če se bodo med trajanjem te pogodb spremenili rok za
izvedbo posla, vrste blaga ali storitve, kvaliteta in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno
spremeniti tudi bančno garancijo oziroma podaljšati njeno veljavnost najkasneje v roku 10 (deset)
dni od sklenitve dodatka k pogodbi. V nasprotnem primeru sklenjen dodatek ne bo veljaven,
naročnik pa lahko uveljavi veljavno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, in postane veljavna šele s predložitvijo finančnega
zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
18. člen
Napake oz. pomanjkljivosti pri izvedbi pogodbenih del, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem
storitev, mora izvajalec odpraviti takoj oz. v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor izvajalec napak
ne odpravi, ima naročnik pravico, da napake odpravi sam na stroške izvajalca.
19. člen
Če izvajalec ne dobavi vozila iz prve alineje 2. člena te pogodbe, je dolžan naročniku za vsak koledarski
dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 1% pogodbenega zneska brez DDV 4. člena te pogodbe.
V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude
v višini, ki jo bo naročnik obračunal po dobavi oziroma prevzemu vozila.
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo, ki jo je izvajalec
predložil kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor izvajalec ne plača nastalih
stroškov in škode v 30 dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.
20. člen
Izvajalec mora ob dobavi vozila izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije in sicer v višini 5 (petih) odstotkov od pogodbene
vrednosti z DDV. Rok finančnega zavarovanja mora trajati še najmanj 90 dni od poteka splošnega
24-mesečnega garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje
izvajalčeve obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša,
se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Naročnik bo unovčil bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če prodajalec ne bo izvrševal
garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljen v tej pogodbi. Brez predložene bančne
garancije primopredaja ni opravljena.
21. člen
Izvajalec v skladu z veljavnimi predpisi odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi nastala naročniku
v posledici katerekoli kršitve te pogodbe s strani izvajalca (oz. tretjega, za katerega posredno ali
neposredno odgovarja izvajalec).
22. člen
19
Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika je
.
Odgovorne pooblaščeni predstavnik izvajalca je
.
23. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova te
pogodbe na drugega.
24. člen
Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku
naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod
ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo
ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa
pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
25. člen
Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob
soglasju obeh pogodbenih strank.
26. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem
sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu
naročnika.
27. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po
2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.
Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, pod
odložnim pogojem po predložitvi garancije za dobro izvedbo.
NAROČNIK:
CUDV MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:
SLAĐANA ANDERLE, DIREKTORICA
PODPIS:
ŽIG:
KRAJ IN DATUM:
RADOVLJICA_______________
IZVAJALEC:
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:
PODPIS:
ŽIG:
20
KRAJ IN DATUM:
21
Obrazec 2.10: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.____________
Naziv banke/zavarovalnice (izdajatelja garancije):
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št....................
V skladu s pogodbo za oddajo naročila Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za
invalidne osebe sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) CUDV Matevža Langusa
Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, in izvajalcev .........................................................
………… (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti storitve v skupni
vrednosti....................................... EUR brez DDV (z besedo........................................), v
roku......................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po
prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali........................... …………………….EUR, če izvajalec
svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj
citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi
delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št....................
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več
in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije
oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.
Banka/zavarovalnica
(žig, podpis)
22
Obrazec 2.11: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK
V GARANCIJSKEM ROKU
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________
Naziv banke/zavarovalnice (izdajatelja garancije):
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št....................
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku
v višini :
EUR
V skladu s pogodbo ....................... (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med
upravičencem
(naziv
naročnika
javnega
naročila)
.........................................................in
........................................... (naziv izvajalca) za ..............................................(predmet pogodbe) v
vrednosti ..............................EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku
odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske
izjave.
Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh
po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca plačali
EUR, če boste
zatrjevali, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in
na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve
pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št.
/ .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 90 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj
navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ................................. Po poteku tega roka garancija ne
velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se izvajalcu podaljša garancijski
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti svojih obveznosti, bo banka podaljšala to garancijo za
izpolnjevanje obveznosti izvajalca v garancijskem roku pod enakimi pogoji ter za zahtevani čas.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.
Banka/zavarovalnica
(žig, podpis)
23