Aneks k pogodbi o dobavi zemeljskega plina

Comments

Transcription

Aneks k pogodbi o dobavi zemeljskega plina
OBRAZEC ZEMELJSKI PLIN »CENEJŠI ZEMELJSKI PLIN 2015«
ANEKS ŠT. ______________
(izpolni dobavitelj)
ANEKS K POGODBI O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA
Dobavitelj:
PETROL ENERGETIKA, d.o.o.
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
matična št.: 5705754000, id. št. za DDV: SI56859798
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE:
 izpolnite vsa tista polja, ki so označena z zvezdico (*),
 1 izvod podpisanega Aneksa pošljite na naslov: Petrol Energetika d.o.o.,
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
 za pomoč pri izpolnjevanju in dodatne informacije pokličite brezplačno tel.
št. 080 11 23.
Plačnik:
Odjemalec:
(izpolnite le v primeru, če odjemalec in plačnik ni ista oseba)
*Firma / Ime in priimek
*Sedež / Naslov
*Kraj in pošta
*Davčna številka
*Matična številka
*Elektronski naslov
*Kontaktna oseba
*Št. in lokacija odjemnega mesta
1)
2)
Če odjemalec v obrazcu ne navede številke odjemnega mesta, z
dobaviteljem pa ima sklenjeno samo eno pogodbo o dobavi za
zemeljski plin, se šteje, da se aneks sklepa k tej pogodbi.
3)
Ta aneks je veljavno sklenjen, če so ob njegovi sklenitvi izpolnjeni
naslednji pogoji:
- odjemalec ima v trenutku pristopa k akciji z dobaviteljem sklenjeno
pogodbo o dobavi zemeljskega plina.
4)
zaračunava po rednem ceniku, objavljen na spletnem naslovu
www.petrol-energetika.si
S tem aneksom dobavitelj in odjemalec dopolnjujeta in spreminjata
določbe pogodbe o dobavi zemeljskega plina za male poslovne
odjemalce za navedeno odjemno mesto (v nadaljevanju: pogodba o
dobavi).
Odjemalec je s sklenitvijo tega aneksa upravičen do ugodnosti v obliki
akcijske cene zemeljskega plina in sicer po ceni 0,2900 EUR/Sm3
brez DDV oziroma 0,3538 EUR/Sm3 z DDV, ki velja do 31.12.2015, pri
čemer navedena cena ne vsebuje dodatnih storitev, trošarine, CO2
takse, dodatka za energetsko učinkovitost in prispevka za OVE in
SPTE oz. drugih dodatkov ali prispevkov.
5)
Ta aneks k pogodbi o dobavi se sklepa za obdobje vezave enega (1)
leta od vključitve odjemnega mesta odjemalca v bilančno (pod)skupino
dobavitelja, kot to določa vsakokrat veljavna Uredba o delovanju trga
zemeljskega plina, objavljena v Uradnem listu RS oziroma vsakokrat
veljavni splošnimi akti izdani s strani operaterja distribucijskega
sistema.
6)
Dobavitelj bo odjemalcu v tem obdobju zemeljski plin zaračunaval po
ceni, navedeni v tem aneksu, po tem datumu se zemeljski plin
Če odjemalec pred iztekom obdobja vezave odpove ta aneks ali
pogodbo o dobavi ali zamenja dobavitelja ali dobavitelj zaradi
odjemalčevih kršitev odstopi od pogodbe o dobavi, mora odjemalec
dobavitelju povrniti nadomestilo v višini zmnožka neporabljene
predvidene količine zemeljskega plina do izteka enega leta po sklenitvi
aneksa k pogodbi o dobavi in cene zemeljskega plina, ki jo je pridobil
zase ali v korist tretjega na podlagi tega aneksa.
7)
V času trajanja obdobja vezave se uporabljajo tiste določbe pogodbe o
dobavi, ki niso v nasprotju s tem aneksom, po preteku obdobja vezave
pa se uporabljajo le določbe pogodbe o dobavi ter določbe iz drugih
aneksov k pogodbi o dobavi.
8)
Aneks je sklenjen v enem izvirniku, ki ga podpišeta obe pogodbeni
stranki in ga hrani dobavitelj. Dobavitelj izroči odjemalcu en izvod
kopije aneksa v roku 15 dni od njegove sklenitve. Odjemalec lahko
zahtevo za vpogled do izvirnika aneksa poda elektronski naslov:
[email protected] ali po pošti na naslov: Petrol Energetika,
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, dobavitelj pa je
dolžan vpogled omogočiti v roku 15 dni.
ODJEMALEC
PLAČNIK (če je druga oseba kot odjemalec)
za DOBAVITELJA po pooblastilu
Kraj in datum
Kraj in datum
Na Ravnah na Koroškem, dne
Mojca Kert
Direktorica
Podpis
Podpis