Publikacija o CPA 2002, verzija 2004

Comments

Transcription

Publikacija o CPA 2002, verzija 2004
STATISTIÈNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ISSN 1408-9114
ISBN 961-239-043-6
CPA
KLASIFIKACIJA
PROIZVODOV PO
DEJAVNOSTI
Prirejeno po
CPA 2002- Statistical Classification of Products by Activity in the
European Economic Community,
EUROSTAT, Luxembourg, 2002
Klasifikacije
št.
8
Ljubljana, 2004
2
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI
Pripravili: Meta BLEJEC
Marija HLAVATY
Doris KUHELJ
Spaso LAZUKIĆ
Niko SCHLAMBERGER
Sašo STEVANOVIČ
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
HLAVATY, Marija
CPA - klasifikacija proizvodov po dejavnosti /
[pripravili Meta Blejec, Marija Hlavaty, Doris Kuhelj, Spaso
Lazukić, Niko Schlamberger, Sašo Stevanovič]. Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2004. (Klasifikacije / Statistični urad Republike Slovenije; št.8)
ISSN 1408-9114
ISBN 961-239-043-6
Izdal in založil Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot 12 - Odgovarja generalna direktorica mag. Irena
Križman - Urednica Marija Hlavaty - Oblikovanje naslovnice Tone Rojc - Oblikovanje in tisk Birografika BORI d.o.o. - Naklada
500 izvodov
Informacije daje Informacijsko središče, tel.: 01/2415-104 - Elektronska pošta [email protected] - Internet: http://www.sigov.si/zrs.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
3
VSEBINA
Predgovor .........................................................................................................................................
5
I.
Pravna osnova CPA – klasifikacije proizvodov po dejavnosti ..............................................................
7
II.
Predstavitev CPA, metodološka pojasnila ...........................................................................................
10
III.
Spremembe CPA 1996 - CPA 2002 ....................................................................................................
16
IV.
Kratice in okrajšave ............................................................................................................................
21
V.
Slovarček manj znanih izrazov ............................................................................................................
22
VI.
A
B
C
CA
CB
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti s pojasnili .................................................................................
Kmetijski, lovski in gozdarski proizvodi in storitve .....................................................................................
Ribe in drug vodni ulov; storitve za ribištvo ...............................................................................................
Energetske surovine, rude in kamnine ...................................................................................................
Premog; šota; surova nafta in zemeljski plin; uranova in torijeva ruda ......................................................
Rude in kamnine ..................................................................................................................................
Proizvodi predelovalnih dejavnosti ..........................................................................................................
Hrana, pijače,krmila in tobačni izdelki ...................................................................................................
Tekstil, tekstilni in krzneni izdelki, oblačila .............................................................................................
Usnje, obutev in usnjeni izdelki, razen oblačil ........................................................................................
Les, leseni, plutovinasti, pletarski izdelki, razen pohištva ........................................................................
Vlaknine, papir in papirni izdelki; založniške in tiskarske storitve ..............................................................
Koks, naftni derivati, jedrsko gorivo .......................................................................................................
Kemikalije, kemični izdelki, umetna vlakna ............................................................................................
Izdelki iz gume in plastičnih mas ...........................................................................................................
Drugi nekovinski mineralni izdelki .........................................................................................................
Kovine in kovinski izdelki ......................................................................................................................
Stroji in naprave ..................................................................................................................................
Električna in optična oprema ................................................................................................................
Vozila in plovila ....................................................................................................................................
Pohištvo; drugi izdelki; sekundarne surovine ..........................................................................................
Oskrba z električno energijo, plinom in vodo ...........................................................................................
Gradbeništvo .......................................................................................................................................
Prodaja; popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe ........................................................................
Gostinske storitve .................................................................................................................................
Promet, skladiščenje in zveze ................................................................................................................
Finančno posredništvo .........................................................................................................................
Poslovanje z nepremičninami, dajanje v najem in poslovne storitve ............................................................
Storitve javne uprave, obrambe in obveznega socialnega zavarovanja .........................................................
Izobraževanje .......................................................................................................................................
Storitve zdravstvenega in socialnega varstva .............................................................................................
Druge storitve za skupnost, osebne storitve .............................................................................................
Gospodinjstva z zaposlenim osebjem .....................................................................................................
Storitve eksteritorialnih organizacij .........................................................................................................
27
28
34
35
35
36
39
39
49
58
60
62
69
70
79
83
88
101
114
126
133
139
141
154
170
173
184
189
211
217
219
223
233
234
VII.
Abecedni seznam ....................................................................................................................................................... 235
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
4
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
5
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
PREDGOVOR
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (Classification of Products by Activity - CPA) je nastala v Evropski zvezi po zamisli
statistikov, da bi razvili integriran sistem ekonomskih klasifikacij. Kot osrednja klasifikacija proizvodov pomeni ogrodje,
na katero se vežejo različne nomenklature proizvodov. Omogoča prehod med njimi in jih hkrati povezuje za različne
namene ekonomskih analiz. Vodi k uskladitvi (harmonizaciji) z drugimi ekonomskimi klasifikacijami in jih povezuje v
enoten sistem. Usklajena je z evropsko klasifikacijo dejavnosti – NACE; do ravni razreda imata obe klasifikaciji enako
šifriranje dejavnosti in proizvodov.
CPA je bila sprejeta z Uredbo Sveta (EGS) št. 3696/93 z dne 29. oktobra 1993 o statistični klasifikaciji proizvodov po
dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti. Poznejše spremembe in dopolnitve so bile sprejete z Uredbo Komisije
(ES) št. 204/2002 z dne 19. decembra 2001.
Prevod CPA je bil v Sloveniji v prvi delovni različici pripravljen kot metodološko gradivo statističnega urada že leta 1998.
Obsegal je slovenska poimenovanja postavk, prirejene prevode pojasnil k postavkam in prvi osnutek abecednega kazala
proizvodov. Že pred formalno uvedbo CPA v slovensko statistiko smo ji prilagodili nekatere ključne nomenklature
proizvodov, potrebne za uresničevanje programa državne statistike. Pozneje je bila CPA sprejeta z Uredbo o uvedbi in
uporabi Klasifikacije proizvodov po dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/2000) kot obvezen standard, ki se uporablja pri
evidentiranju, zbiranju, analiziranju in izkazovanju podatkov o proizvodih za statistične in evidenčne namene. Glede na
dejstvo, da se slovensko gospodarstva po svojem obsegu uvršča v evropskem prostoru med manjša gospodarstva, se je
izkazalo, da uvajanje dodatnih nacionalnih podkategorij klasifikacije za zdaj ni potrebno. Zato smo se ob spremembah
in dopolnitvah evropske CPA odločili, da bomo v slovenski državni statistiki ob vstopu Slovenije v Evropsko zvezo prevzeli
evropski pravni red na tem področju neposredno in ne bomo več predlagali posebne – slovenske – uredbe.
Osrednje poglavje publikacije je veljavna različica CPA s pojasnili. Podana je tudi povezava postavk CPA s Harmoniziranim
sistemom (HS), na katerem temelji spremljanje mednarodne menjave blaga. Pojasnila smo na nekaterih mestih priredili
po izkušnjah slovenske statistike pri zbiranju podatkov. V metodološkem gradivu objavljamo tudi besedilo evropske
uredbe in njenih sprememb ter dopolnitev. Uporabnikom bodo v pomoč uvodna metodološka pojasnila; ta obsegajo
kratko predstavitev klasifikacije in njene uporabe v statistiki, pregled sprememb CPA 2002 glede na različico CPA 1996,
pregled kratic in okrajšav ter slovarček manj znanih izrazov. Za lažje iskanje proizvodov in storitev je na koncu dodan še
abecedni seznam.
Mag. Irena Križman
generalna direktorica
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
6
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
7
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
I. PRAVNA OSNOVA CPA
UREDBA SVETA (EGS) št. 3696/ 93
z dne 29. oktobra 1993
o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti
SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti, in zlasti njenega 100a. člena,
ob upoštevanju predloga Komisije1),
v sodelovanju z Evropskim Parlamentom2)
ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora3)
1)
ker so za delovanje notranjega trga potrebni statistični
standardi, ki bi se uporabili pri zbiranju, prenosu in objavi
nacionalnih/državnih statističnih podatkov in statističnih
podatkov Skupnosti, tako da se lahko podjetjem, finančnim
institucijam, vladam in vsem drugim subjektom na enotnem
trgu zagotovijo zanesljivi in primerljivi statistični podatki,
2)
ker je taka informacija potrebna, da se omogoči
podjetjem ocenitev lastne konkurenčnosti, koristna pa je tudi
za institucije Skupnosti pri preprečevanju izkrivljanja
konkurence,
8)
ker je potrebno oblikovati referenčni referenčni okvir,
znotraj katerega se da primerjati statistične podatke o
proizvodnji, porabi, zunanji trgovini in transportu,
9)
ker uporaba klasifikacije proizvodov po dejavnosti znotraj
Skupnosti zahteva, da Komisiji pri vseh vprašanjih v zvezi z
uporabo te uredbe pomaga Upravni odbor, namreč Odbor za
statistični program, ustanovljen z Odločbo (EGS) 89/382,
Euratom4), še zlasti glede razlage te klasifikacije, manjših
sprememb v njej in sestavljanja ter ažuriranja pojasnil v opombah,
10)
ker je v okviru te uredbe zaželeno, da bi imeli enotne
šifre za vse države članice, pri čemer bi se uporabili enaki
opisi proizvodov in ustrezne alfa numerične šifre,
11)
ker je nujno potrebno, da se vsebina različnih
kategorij klasifikacije proizvodov po dejavnosti znotraj
Skupnosti enotno razlaga v vseh državah članicah,
12
ker je za uvajanje nove klasifikacije proizvodov po
dejavnosti potrebno neko prehodno obdobje
SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:
3)
ker bo mogoče integrirane informacije z zanesljivostjo, hitrostjo, fleksibilnostjo in stopnjo podrobnosti,
kar je potrebno za obvladovanje notranjega trga, zagotoviti
samo, če države članice uporabljajo klasifikacije o
razvrščanju proizvodov po dejavnosti, povezane s klasifikacijo
Skupnosti,
4)
ker bi bilo treba zaradi izpolnjevanja nacionalnih zahtev
državam članicam omogočiti, da v svojih nacionalnih
klasifikacijah zadržijo ali vključijo dodatne pododdelke, ki
temeljijo na klasifikaciji proizvodov po dejavnosti znotraj
Evropske gospodarske skupnosti,
5)
ker je za mednarodno združljivost gospodarskih
statističnih podatkov potrebno, da države članice in institucije
Skupnosti uporabljajo klasifikacije proizvodov po dejavnosti,
ki so neposredno povezane z Osrednjo klasifikacijo
proizvodov (CPC) Združenih narodov,
6)
ker bi morala biti v Skupnosti klasifikacija proizvodov
po dejavnosti povezana s klasifikacijo gospodarskih
dejavnosti v Skupnosti (NACE Rev.1)
7)
ker se z oblikovanjem klasifikacije proizvodov, skladno
z zadevno proizvodno dejavnostjo, da izogniti širjenju
nepovezanih shem za šifriranje/kodiranje in omogočiti/
pospešiti razpoznavnost po proizvajalcih relevantnih trgov,
1)
2)
3)
OJ C 12, 18. 1. 1993, str. 1
OJ C 150, 31. 5. 1993, str. 132; in Odločba z dne 22. oktobra 1993
(še ni objavljena v Official Journal)
OJ C 19, 25. 1. 1993, str. 60
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
1.
Namen te uredbe je določiti klasifikacije proizvodov
po dejavnosti znotraj Skupnosti, da se zagotovijo primerljivost
med nacionalnimi klasifikacijami in klasifikacijami Skupnosti
in s tem nacionalnimi statističnimi podatki in statističnimi
podatki Skupnosti.
2.
Izraz “proizvod” pomeni blago, ki je primerno za
prevoz, blago, ki ni primerno za prevoz in storitve.
3.
Ta uredba velja samo za uporabo te klasifikacije v
statistične namene.
2. člen
1.
Določi se skupna osnova za klasifikacijo proizvodov
po dejavnosti znotraj Skupnosti, v nadaljevanju CPA, ki
vključuje:
—
prvi nivo, ki je sestavljen iz poglavij, razvrščenih po
abecedni šifri (področja)
—
vmesni nivo, ki je sestavljen iz poglavij, razvrščenih
po dvomestni abecedni šifri (podpodročja)
—
drugi nivo, ki je sestavljen iz poglavij, razvrščenih po
dvomestni numerični šifri (oddelki)
—
tretji nivo, ki je sestavljen iz poglavij, razvrščenih po
trimestni numerični šifri (skupine)
—
četrti nivo, ki je sestavljen iz poglavij, razvrščenih po
štirimestni numerični šifri (razredi)
4)
OJ L 181, 28. 6. 1989, str.47
8
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
—
peti nivo, ki je sestavljen iz poglavij, razvrščenih po
petmestni numerični šifri (kategorije)
—
šesti nivo je sestavljen iz poglavij, razvrščenih po
šestmestni numerični šifri (podkategorije)
2.
CPA je dodana tej uredbi.
3. člen
CPA uporabljajo Komisija in države članice kot klasifikacijo.
CPA se lahko uporablja za agregirane ali podrobnejše
prilagoditve na osnovi podkategorij klasifikacij na ravni
Skupnosti, prilagoditve ali nacionalnih ravneh, za specifičnih
specifične klasifikacij ali funkcionalne prilagoditve namenena
osnovi podkategorij CPA.
g)
usklajevanja z NACE Rev.1, kot je podrobno opisano
v Prilogi k Uredbi Sveta (EGS) 3037/90 z dne 9. oktobra
1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v
Evropski skupnosti( 1)
h)
usklajevanja dela z drugimi odbori, ki se ukvarjajo s
klasifikacijami, zlasti z Usklajenim Harmoniziranim sistemom
(Harmonized System, HS) in kombinirano Kombinirano
nomenklaturo (CN)
i)
podaljšanja prehodnega obdobja na zahtevo države članice
j)
uskladitev dela z drugimi organi, ki se ukvarjajo z bolj
agregiranimi ali bolj podrobnimi klasifikacijami Skupnosti in
nacionalnimi, specifičnimi ali funkcionalnimi klasifikacijami.
Ukrepi pod točkami a) do j) se sprejmejo skladno s postopkom,
opredeljenim v 6. členu.
6. člen
1.
Te klasifikacije bodo povezane s CPA, skladno z
naslednjimi predpisi:
—
klasifikacije, ki so bolj agregirane kot CPA, so sestavljene
iz natančnih agregacij združevanj podkategorij CPA,
—
klasifikacije, ki so bolj podrobnejše od kot CPA, so
sestavljene iz postavk, ki so popolnoma vključeni/zajeti
zajete v podkategorijah CPA
—
klasifikacije, ki so izpeljane na ta način, imajo lahko
ločeno šifriranje.
3. Države članice, ki želijo uporabljati nacionalno klasifikacijo,
izpeljano iz CPA, sprejmejo čimprej, vendar najkasneje do
31. decembra 1993, potrebne ukrepe za določitev nacionalne
klasifikacije proizvodov, skladno s tem členom.
1.
Predstavnik Komisije predloži Odboru osnutek ukrepov
v sprejetje. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga
lahko predpiše predsednik, glede na nujnost zadeve. V
primeru odločitev, ki jih mora sprejeti Svet na predlog Komisije,
se mnenje poda z večino glasov, določeno v drugem odstavku
148. člena Pogodbe. Glasovi predstavnikov držav članic znotraj
Odbora se pretehtajo na način, določen v tem členu.
Predsednik ne glasuje.
2.
Komisija sprejme ukrepe, ki začnejo veljati takoj. Če
ti ukrepi niso skladni z mnenjem Odbora, Komisija o tem
nemudoma obvesti Svet. V tem primeru Komisija za tri
mesece od datuma obvestila odloži izvajanje ukrepov, o
katerih je odločala.
4. člen
Komisiji pomaga Odbor za statistični program, v nadaljevanju
besedila “Odbor”.
3.
Svet lahko s kvalificirano večino sprejme drugačno
odločitev v roku, omenjenem v drugem odstavku.
7. člen
5. člen
Odbor lahko pregleda vprašanja v zvezi s CPA, ki jih zastavi
predsednik na svojo pobudo ali na zahtevo predstavnika države
članice, nanašajo pa se na uporabo te uredbe, še zlasti glede:
a)
tolmačenja razlaganja CPA
b)
vključitve manjših sprememb v CPA:
ki so oblikovane tako, da upoštevajo uskladitve s
tehnološkim in gospodarskim razvojem, zlasti na področju storitev,
ki so oblikovane tako, da razvrstijo in pojasnijo
prilagoditve in razjasnitve besedila
ki izhajajo iz sprememb, ki so bile narejene v drugih
mednarodnih klasifikacijah proizvodov, zlasti v CPC,
c)
priprave in uskladitve dela pri revidiranju CPA
d)
sestavljanja in ažuriranja pojasnil v opombah o CPA
e)
pregleda problemov, nastalih pri izvajanju uporabi CPA
v klasifikacijah proizvodov držav članic
f)
poskusa prizadevanja, da se po potrebi pripravi, kjer
je to primerno, skupno stališče glede dela mednarodnih
organizacij na klasifikacijah proizvodov, zlasti v CPC in njenih
pojasnilih v opombah
1)
OJ L 293, 24. 10. 1990, str. 1
Klasifikacije proizvodov, ki se uporabljajo za statistične podatke,
zbrane po 31. decembru 1993, se sestavijo skladno s 3. členom.
8. člen
1.
Prehodno obdobje se začne 1. januarja 1994 in
konča 31. decembra 1995.
2.
Prehodno obdobje se lahko podaljša, države članice
pa je mogoče pooblastiti, da iz utemeljenih tehničnih in
operativnih razlogov uporabijo klasifikacijo, ki ni predvidena
skladno s 3. členom, po postopku iz 5. člena.
3.
Šest mesecev po končanem prehodnem obdobju
Komisija predloži poročilo Evropskemu Parlamentu in Svetu
o izkušnjah, dobljenih s statistično klasifikacijo proizvodov
po dejavnosti; poročilo vključuje revizijo CPC, ki jo izvede
Statistični urad Združenih narodov (UNSO).
9. člen
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem
listu Evropskih skupnosti.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, dne 29. oktobra 1993
Za Svet
R. URBAIN
Predsednik
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
9
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 204/2002
z dne 19. decembra 2001
o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti
(CPA) v Evropski gospodarski skupnosti
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
(4) CPA je treba spremeniti, da bi se ohranil mednarodni
povezani sistem ter zagotovila konvergenca na mednarodni
ravni.
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 z dne 29.
oktobra 1993 o statistični klasifikaciji proizvodov po
dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti1 , spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 1232/982 , in zlasti členov 5(b) in
6 Uredbe,
(5) Uredbo (EGS) št. 3696/93 bi bilo zato treba ustrezno
spremeniti.
ob upoštevanju naslednjega:
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
(1) Uredba (EGS) št. 3696/93 je vzpostavila statistično
klasifikacijo proizvodov po dejavnosti, v nadaljnjem besedilu
CPA, da bi se zadovoljile statistične potrebe Skupnosti.
(2) Zaradi posodobitve statistične klasifikacije gospodarskih
dejavnosti (splošno znane kot NACE Rev. 1) je treba CPA
spremeniti.
(3) Zaradi revizije harmoniziranega sistema in kombinirane
nomenklature (HS/KN) v skladu z Uredbo Komisije (ES) št.
2031/2001 z dne 6. avgusta 2001 o spremembi Priloge I k
Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični
nomenklaturi in o skupni carinski tarifi 3 je treba CPA
spremeniti ter uskladiti in razjasniti besedila.
(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Odbora za statistični program –
1. člen
Priloga k Uredbi (EGS) št. 3696/93 se nadomesti z
besedilom iz priloge k tej uredbi.
2. člen
Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.
Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2003.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 19. decembra 2001
Za Komisijo
Pedro SOLEES MIRA
Član Komisije
1 Harmonizirani sistem opisov in šifriranja blaga je v letu 1988 sprejel bruseljski Svet za carinsko sodelovanje. Obsega več kot 5000 blagovnih
skupin.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
10
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
II. PREDSTAVITEV CPA - KLASIFIKACIJE PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI
1. Uvod
Vsako področje ekonomske statistike uporablja svojim posebnostim prilagojeno nomenklaturo proizvodov. Isti proizvod je
lahko v različnih fazah reprodukcije obravnavan različno. Mleko na primer je v statistiki kmetijske pridelave končni proizvod,
v industriji surovina, vmesni ali končni proizvod, v trgovini na drobno pa blago za končno porabo. Tako razlikujemo nomenklature
vmesne porabe, končne proizvodnje, investicijske in končne porabe ter druge.
Zamisel, da bi razvili vsestransko klasifikacijo, ki bi povezovala številne nomenklature proizvodov, uporabne za različne
namene, je v svetovni statistiki že stara. Šele ob koncu 80. let, ko so statistiki ZN že tretjič prenovili mednarodno standardno
klasifikacijo dejavnosti (ISIC Rev. 3) in standardno mednarodno klasifikacijo blaga (SITC Rev. 3), je skupina strokovnjakov v
okviru delovnih teles ZN pripravila osnutek osrednje klasifikacije proizvodov (CPC). Nastala je prva mednarodna klasifikacija,
ki zajema in razvršča premične dobrine, nepremičnine in neopredmetene dobrine ter storitve vseh vrst in ustreza statističnemu
spremljanju kakršnih koli poslovnih dogodkov.
Nekaj let pozneje so se statistiki v Evropski uniji v okviru priprav na enoten evropski trg lotili prenove osnovnih statističnih
klasifikacij. Prvi cilj te prenove je bila uskladitev z mednarodnimi standardi. Tako je bila prenovljena evropska klasifikacija
dejavnosti (NACE Rev. 1), ki so jo uskladili z mednarodno standardno klasifikacijo dejavnosti (ISIC Rev. 3).
Drugi cilj prenove je bila povezava nomenklatur, ki se uporabljajo v statistiki proizvodnje, z nomenklaturami, ki razvrščajo
proizvode po namenu uporabe, v celovit sistem. Nastala je evropska klasifikacija proizvodov po pripadnosti dejavnosti
(Classification of Products by Activity) - CPA, ki jo je Evropska unija sprejela kot obvezen statistični standard leta 1993,
v letih 1998 in 2002 pa ga je še dopolnila.
2. CPA je osrednja klasifikacija, ki proizvode razvršča po pripadnosti dejavnosti
CPA razvršča proizvode. Termin proizvod uporabljamo v širšem pomenu: s tem izrazom poleg dobrin, ki se pojavljajo v
opredmeteni obliki, poimenujemo tudi neopredmetene dobrine in storitve, ne glede na to, ali so opravljene v zvezi z
dobrinami ali pa kot storitve osebam. Takšna uporaba besede je pogosta tudi v praksi (npr. turistični proizvod).
Osnovno načelo razvrščanja proizvodov v CPA je izvor proizvoda. To pomeni, da so proizvodi razvrščeni v dejavnost, kjer je
bil proizvod proizveden. Tako načelo pripadnosti proizvoda dejavnosti omogoča, da se strukturi klasifikacij CPA in NACE
Rev. 1 ujemata.
Vsak proizvod je v CPA umeščen samo v eno postavko klasifikacije, čeprav je možno, da nastane v dveh različnih
dejavnostih. Npr. proizvodnja vina iz lastnega pridelka spada v kmetijsko dejavnost, proizvodnja vina iz nabavljenega grozdja
pa v proizvodnjo pijač. Vino kot proizvod pa se v CPA razvršča le v razred 15.93 - Vina, ne glede na to, ali je bilo izdelano na
kmetiji ali v vinarni.
3. CPA so razvili iz CPC
•Kot smo omenili že v uvodu, je bil najprej pripravljena CPC (Central Product Classification of United Nations), in sicer kot
prva mednarodna klasifikacija dobrin in storitev. V nasprotju z evropsko CPA ima CPC svojo samostojno strukturo.
Za razvrščanje premičnih dobrin, ki zavzemajo skoraj dve tretjini postavk CPC, je bil uporabljen Harmoniziran Sistem4 kot
najbolj razčlenjena mednarodna nomenklatura blaga. HS uporabljajo skoraj vse države, ki se vključujejo v mednarodno
menjavo kot krovno nomenklaturo blaga, na osnovi katere so pripravljene podrobnejše nacionalne nomenklature carinske
tarife5 . Blago je razvrščeno v skupine po sorodnih fizičnih lastnostih (po osnovni surovini, iz katere je proizvod izdelan, po
načinu izdelave, stopnji predelave in podobno). V večini primerov so blagovne postavke združene v eno postavko CPC v
povezavi z dejavnostjo, ki ji proizvod pripada.
Več težav je bilo s pripravo tistega dela CPC, ki vsebuje storitve. Za storitve namreč ni mednarodne referenčne klasifikacije,
ki bi jo, podobno kot HS, uporabili za pripravo CPC. Poleg tega pa je statistika storitev na splošno manj razvita in mednarodno
manj primerljiva kot statistika proizvodnih dejavnosti. To še posebej velja za storitve, ki ne spadajo v klasični program statistike
4
5
Harmonizirani sistem opisov in šifriranja blaga je v letu 1988 sprejel bruseljski Svet za carinsko sodelovanje. Obsega več kot 5000 blagovnih
skupin.
Med drugimi tudi CN - evropska kombinirana nomenklatura carinske tarife, ki jo od leta 1996 dalje uporabljamo v carinskih postopkih in kot
osnovo za zunanjetrgovinsko statistiko v Sloveniji
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
11
storitev, kot so finančne storitve, zavarovalništvo, telekomunikacije, računalništvo, storitve, povezane z okoljem, ter številne
nove poslovne in osebne storitve, ki postajajo vse pomembnejše v razvitih gospodarstvih.
Statistični urad Združenih narodov je že v letu 1989 izdal začasno različico CPC, razvoj področja storitev pa poveril skupini
strokovnjakov6 , ki se že vrsto let ukvarja z razvojem mednarodnih statističnih standardov na področju storitvenih dejavnosti.
Pri nadaljnjem razvoju CPC-ja je pomembna tudi standardizacija storitev, ki so predmet mednarodne menjave; pripravljajo jo
za pogajanja v okviru GATS-a. V zadnji verziji CPC so prevzete tudi nekatere rešitve, ki jih je EUROSTAT uporabil v svoji CPA.
Spremenjene pa so tudi šifre postavk, tako da je med začasno in končno različico CPC potreben poseben ključ. Končno
različico CPC Version 1.0 je potrdila Statistična komisija Združenih narodov leta 1997 in objavila leta 1998.
4. Splošna načela razvrščanja proizvodov v CPA
Razvrščanje proizvodov glede na izvor omogoča popolno povezavo CPA s klasifikacijo dejavnosti NACE Rev. 1.1. Do ravni
razreda je enak tudi sistem šifriranja. Glede na to, da je slovenska Standardna klasifikacija dejavnosti izvedena iz evropske
NACE Rev. 1.1, je zagotovljena tudi povezava med CPA in SKD do ravni razreda, razen v primerih postavk 62.30 - Vesoljski
promet, 96 – Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastne potrebe ter 97 – Neopredeljene storitve gospodinjstev za
lastne potrebe, ki so v SKD izpuščene. Povezava CPA - SKD je do ravni razreda celo boljša od povezave CPA - NACE
Rev.1.1, ker smo pri SKD združili razrede v skupinah 17.1 in 17.2 v en sam razred, kot so združeni v CPA. Podrazredi SKD
pa se s kategorijami CPA ne ujemajo povsod. Podrobneje so te razlike opisane kasneje v poglavju 6.
CPA je nastala iz CPC tako, da je bil vsak proizvod iz CPC razvrščen v ustrezno dejavnost NACE Rev. 1.1. Če določene
postavke blaga na najnižji ravni HS ni bilo možno razvrstiti v razred NACE Rev. 1.1, so uporabili bolj razčlenjeno evropsko
kombinirano nomenklaturo. Načelo pripadnosti proizvoda dejavnosti je bilo upoštevano dosledno, razen kadar iz objektivnih
razlogov ni bilo možno določiti izvora blaga.
Ker je NACE Rev. 1.1 bolj podrobna kot ISIC Rev. 3.1, je postavk CPA znatno več kot postavk CPC. Nekateri oddelki pa so
v CPA (kemični proizvodi, stroji, elektrooprema, trgovina, storitve) bolj razčlenjeni, ker so bile upoštevane potrebe Evropske
unije in držav članic.
CPA vključuje tudi rabljeno blago ter ostanke in odpadke, ki so razporejeni v razredih dejavnosti, kjer nastanejo.
Posebno pozornost so posvetili razčlenjevanju storitvenih področij. Pri določanju standardnih skupin storitev je bila v
veliki meri upoštevana evropska zakonodaja in zakonodaja držav članic. Za nekatera področja storitev so določali standarde
na osnovi rezultatov pilotnih raziskav, izvedenih posebej za te namene.
Največ težav so imeli s storitvami finančnega posredništva, ki s pravnega vidika v Evropi še ni usklajeno. Ker niso našli
ustrezne rešitve za vse države članice, je to področje ostalo za zdaj razčlenjeno le do ravni razreda.
Pri razvrščanju delov in dodatkov se pri CPA uporablja splošno načelo, da so ti razvrščeni v iste razrede kot izdelki, katerim
pripadajo ti deli in dodatki.
Popravila, vzdrževanje, montaža in podobne storitve, ki so povezane s proizvodnjo izdelkov, so zajete skupaj s proizvodnjo
teh izdelkov. Izjema so storitve, povezane s proizvodnjo vozil: zajete so v področju G skupaj s prodajo vozil in rezervnih delov.
Tudi storitve popravil predmetov za gospodinjstvo so zajete v področju G.
Storitve dodelave in oplemenitenja na tujem blagu so obravnavane na enak način kot izdelki, proizvedeni s svojim lastnim
tveganjem.
5. Osnovna struktura CPA je usklajena z NACE Rev. 1
CPA je razčlenjena na 2608 podkategorij, kar je približno 800 postavk več, kot jih je v CPC.
CPA ima šest hierarhičnih ravni (področje, oddelek, skupina, razred, kategorija in podkategorija) in eno vmesno raven
(podpodročja v področjih C in D).
Ker je struktura CPA usklajena s strukturo NACE Rev. 1.1, so prve štiri ravni in vmesna raven pri obeh klasifikacijah primerljive
po načinu šifriranja in po poimenovanju postavk, razen že omenjenih neskladij pri tekstilu. Prav tako pa je primerljivo število
postavk na posameznih hierarhičnih ravneh. Na prvih štirih mestih je v šifro postavke vgrajena šifra dejavnosti, v kateri je bil
proizvod izdelan, zadnji dve mesti pa opredeljujeta kategorijo in podkategorijo proizvoda po skupnih lastnostih.
6
V statističnih krogih znana kot Voorburška skupina
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
12
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Primerjava strukture in razčlenitve NACE Rev.1.1 in CPA 2002
Število postavk v ravni
Struktura šifre
a
aa
xx
xx.x
xx.xx
xx.xx.x
xx.xx.xx
Naziv ravni
Področje
Podpodročje
Oddelek
Skupina
Razred
Kategorija
Podkategorija
NACE Rev. 1
CPA
17
16
62
223
514
-
17
16
62
223
502
1142
2608
Podkategorije so v CPA opredeljene s šestmestno šifro, ki je med drugim in tretjim ter četrtim in petim mestom ločena s
piko. Na ta način se šifra CPA ločuje od šifre HS, kjer ima šestmestna šifra piko le med četrtim in petim mestom.
6. Posebnosti razvrščanja proizvodov v CPA
Pri razvoju CPA so se uveljavile nekatere posebnosti, ki odstopajo strukture NACE Rev.1:
♦ tekstilna preja in sukanec; tekstilne tkanine
v NACE Rev. 1.1 je priprava in preja tekstilnih vlaken razvrščena v razrede od 17.11 do 17.17, tkanje tekstila pa v razrede od
17.21 - 17.25 glede na tehnologijo proizvodnje; ker v CPA izhajamo iz vidika proizvoda, je povezava med temi proizvodi in
dejavnostmi možna le na ravni skupin, zato sta tekstilna preja in sukanec razvrščena v 17.10, tekstilne tkanine pa v 17.20.
Tako so združeni razredi tudi v SKD;
♦ mešano kmetijstvo
v NACE Rev1.1 je poljedelstvo, kombinirano z živinorejo razvrščeno v poseben razred (01.30), ki v CPA nima postavke, ker
so vsi proizvodi poljedelstva in živinoreje že razvrščeni drugje;
♦ vino, olivno olje, mlečni izdelki iz lastnih pridelkov
v NACE Rev.1 spada v kmetijstvo (01) poleg pridelave grozdja, oliv, surovega mleka tudi proizvodnja vina, olivnega olja,
mlečnih izdelkov iz lastnih pridelkov; proizvodnja naštetih izdelkov iz nabavljenih surovin pa spada v predelovalno dejavnost.
V CPA pa so proizvodi razvrščeni samo enkrat in to le v 15 - Hrana in pijače, ne glede na to ali so predelani iz doma pridelanih
ali iz kupljenih surovin;
♦ ribe
podobno je v NACE Rev. 1.1 ločena dejavnost ribištva (05.01) od ribogojnic (05.02), medtem ko riba kot proizvod v CPA
nastopa samo enkrat. Zato sta zgoraj navedena razreda v CPA združena v 05.00 - Ribe in drug ribiški ulov.
7. Razčlenjenost CPA po področjih in podpodročjih
Proizvodni del CPA od A do F je znatno bolj razčlenjen kot storitveni del, kar je razumljivo, saj je nastal z združevanjem postavk
podrobno razčlenjenih blagovnih nomenklatur, ki se uporabljajo v postopkih opravljanja in kontrole mednarodne menjave
blaga.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
13
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Razčlenjenost klasifikacije CPA 2002
Število
Področje (1 črka)‚
Podpodročje (2 črki)
A
B
C
Kmetijski, lovski in gozdarski proizvodi in storitve
Ribe in drug ribiški ulov, storitve za ribištvo
Energetske surovine, rude in kamnine
CA Premog, surova nafta, zemeljski plin, uranova ruda
CB Rude in kamnine
D
Proizvodi predelovalnih dejavnosti
DA Hrana, pijače, tobačni izdelki
DB Tekstil,tekstilni in krzneni izdelki, oblačila
DC Usnje, obutev, usnjeni izdelki
DD Obdelan les, leseni izdelki, razen pohištva
DE Vlaknine, papir in papirni izdelki, tisk
DF Koks, naftni derivati, jedrsko gorivo
DG Kemikalije, kemični izdelki, umetna vlakna
DH Izdelki iz gume in plastičnih mas
DI
Nekovinski mineralni izdelki
DJ Kovine, kovinski izdelki
DK Stroji in naprave
DL Električna in optična oprema
DM Vozila in plovila
DN Pohištvo, drugi izdelki, reciklaža
E
Elektrika, plin, para, voda
F
Gradbeništvo
G
Prodaja, popravila vozil in izdelkov široke porabe
H
Gostinske storitve
I
Promet, skladiščenje in zveze
J
Finančno posredništvo
K
Poslovne storitve
L
Storitve javne uprave, obveznega socialnega
zavarovanja
M
Izobraževanje
N
Storitve zdravstvenega in socialnega varstva
O
Druge javne, skupne in osebne storitve
P
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
Q
Storitve exteritorialnih organizacij
SKUPAJ
Oddelek
(2)
2
1
5
Skupina
(3)
Razred
(4)
5
1
13
13
1
16
3
2
23
6
7
103
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
4
2
2
Kategorija
(5)
37
6
21
6
10
232
10
10
3
5
5
3
7
2
8
12
7
15
8
8
Podkategorija
(6)
84
12
37
9
12
738
34
17
3
6
20
3
20
7
25
32
22
17
11
15
12
25
1664
96
58
13
16
49
11
79
27
48
95
87
73
46
40
173
129
28
37
97
23
178
55
94
191
258
215
93
93
2
1
3
1
5
3
5
4
5
19
5
14
5
23
4
17
79
8
21
12
39
9
42
98
8
40
21
57
12
100
223
17
112
29
170
1
1
1
4
3
1
3
4
3
12
3
1
10
6
7
30
3
1
10
7
7
37
3
1
34
11
31
68
3
1
62
223
502
1142
2608
8. Pravna podlaga CPA v Evropski uniji
CPA je z uredbo7 Sveta EU predpisana kot obvezni standard držav članic za sporočanje podatkov Eurostatu8 .Evropska unija
postopno prilagaja tej uredbi tudi drugo statistično zakonodajo, ki je bila sprejeta še pred uvedbo CPA. Tako so že dopolnili
uredbo ESA9 , sprejeto v letu 1995, in predpisali CPA kot obvezen standard za statistiko nacionalnih računov. Uredba določa
poleg strukture, šifer in postavk CPA tudi povezavo šifer s HS in CPC.
CPA naj bi prenavljali v daljših časovnih presledkih. Pomembno je, da so osrednje klasifikacije dalj časa čimbolj stabilne.
Spremembe v CPA vplivajo na druge z njo povezane nomenklature in podirajo relacije med njimi. Pretežni del CPA temelji
na postavkah HS in CN. CN se sicer prenavlja letno, vendar spremembe večinoma ne vplivajo na CPA, ki je precej bolj
agregirana kot CN. HS prenavljajo vsake štiri leta. Zadnje prenavljanje HS v letu 1996 je že zahtevalo prvo prilagoditev CPA.
Naslednje spremembe HS ter v NACE Rev. 1.1 v letu 2002, so prav tako terjale prilagoditev CPA. Tako je Eurostat na podlagi
teh sprememb pripravil popravljeno različico CPA 2002, Komisija Evropske unije pa je dopolnitve sprejela z uredbo10 . Ta
obenem določa, da morajo države članice prilagoditi svoje statistične sisteme uporabi CPA najkasneje do začetka leta
2003.
7
Council Regulation (EEC) No 3696/93 on the statistical classification of products by activity (CPA).
Statistični urad EU
9
European System of Accounts
10
Commission Regulation (EC) No 204/2002
8
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
14
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA pa se uporablja tudi za nestatistične namene. Komisija Evropske unije je priporočila11 , da se v razpisih za javna
naročila v državah članicah uporablja enoten sistem šifriranja in poimenovanja izdelkov in storitev Common Procurement
Vocabulary, ki temelji na CPA.
9. Uporaba CPA
Osnovni namen CPA je omogočiti primerljivost podatkov o proizvodih med raznimi področji statistike in med državami.
Možno jo je uporabiti:
♦ za zbiranje podatkov o proizvodnji in rezultatih poslovanja;
♦ v storitvenih dejavnostih, kjer večinoma ni drugih standardnih nomenklatur, bo možno zbrati več primerljivih podatkov; na
drugih področjih, kjer že obstajajo zelo podrobne nomenklature, pa pomeni manjše obremenitve za enote poročanja;
♦ za objavljanje podatkov na ravni proizvoda;
♦ za ocene razpoložljivega proizvoda; kot skupni imenovalec za primerjavo domače proizvodnje in mednarodne menjave po
proizvodih, za ocene tržnih deležev, usmerjenosti v izvoz, odvisnosti od uvoza;
♦ za statistiko nacionalnih računov in plačilne bilance - za usklajevanje podatkov o preskrbi in porabi proizvodov, zbranih iz
različnih virov;
♦ za podrobno analizo povezav med proizvodi in dejavnostmi (kot osnova za pripravo input-output tabele);
♦ za mednarodne primerjave podatkov po proizvodih, tako blaga kot storitev;
♦ za uporabo v drugih administrativnih javnopravnih evidencah ter evidencah drugih sektorjev;
♦ kot enoten sistem šifriranja in poimenovanja izdelkov in storitev tudi za nestatistične namene, npr. pri razpisih za javna
naročila.
10. Načrti usklajevanja drugih nomenklatur s CPA
Če hočemo povezati različne nomenklature proizvodov prek osrednje - CPA, mora biti sistem povezav piramiden. Podpostavke
nomenklatur, ki so podrobnejše kot CPA, morajo biti v celoti vključene v isto postavko CPA. Povezava CPA in take nomenklature
je lahko 1 : 1, če ni nadaljnje razčlenitve ali 1 : n, kar pomeni, da se nomenklatura še naprej razčlenjuje. Tako so s CPA
povezane HS, CN, PRODCOM List12 in SITC Rev. 3.
Na drugi strani pa morajo biti manj razčlenjene nomenklature sestavljene iz postavk CPA na višjih ravneh. To velja za Nace
Rev. 1.1, ki vsebuje postavke CPA do četrte ravni (razreda), še višje agregacije (npr. raven oddelka ali področja) pa se v
statistiki uporabljajo za nacionalne račune in druge različne analize podatkov.
Smiselno je povezati s CPA tudi nomenklature, ki razvrščajo proizvode po namenu uporabe in so večinoma manj razčlenjene.
Primer takšne povezave je mednarodna klasifikacija blaga po namenu13 in njena evropska različica14 .
S CPA so povezane tudi:
♦ klasifikacija blaga za statistiko prometa (NST/R),
♦ klasifikacija trgovine po vrsti blaga, s katerim trguje,
♦ klasifikacija razvojno - raziskovalnih storitev,
♦ klasifikacija osebne porabe po namenu (COICOP),
♦ klasifikacija funkcij vlade (COFOG).
11. Uvajanje CPA v slovensko statistiko
Prevod CPA bil v prvi delovni različici je pripravljen kot metodološko gradivo SURS že leta 1998. Obsegal slovensko
poimenovanja postavk, prirejene prevode pojasnil k postavkam in prvi osnutek abecednega kazala proizvodov. Že pred
formalno uvedbo CPA v slovensko statistiko smo ji prilagodili nekatere ključne nomenklature proizvodov. Tako je bila
pripravljena podlaga za uporabo CPA v statistiki nacionalnih računov.
Eden najzahtevnejših korakov je bila prilagoditev nomenklature industrijskih proizvodov (NIP) evropskemi PRODCOM
Listi. NIP je bil uveden v letni strukturni popis industrije za leti 1995 in 1996 in se od takrat dalje uporablja kot statistični
standard.
11
12
13
14
Council Recommendation No L222/96 on Common Procurement Vocabulary
PRODCOM - lista proizvodov za statistiko industrijske proizvodnje v EU
BEC - Broad Economic Cathegories
MIG - Main Industrial Groopings
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
15
Za statistično spremljanje cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih smo šifrant proizvodov prilagodili NIP in ga
povezali s CPA.
Za statistično spremljanje kmetijske pridelave ni enotne mednarodne standardne nomenklature pridelkov. Da bi lahko
podatke kmetijske statistike po proizvodih primerjali z drugimi področji, smo na osnovi CPA pripravili nomenklaturo
kmetijskih pridelkov. Osnovne postavke CPA (podkategorije) smo razčlenili še na nižje ravni glede na potrebe spremljanja
kmetijske pridelave. Postavke so povezane s CN, šifrantom za Eurostatovo bazo podatkov CRONOS in klasifikacijo, ki jo
uporablja FAO za mednarodne primerjave podatkov s področja kmetijstva.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
16
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
III. SPREMEMBE CPA 1996 - CPA 2002
CPA 1996 CPA 2002
05.00.6
05.00.60
10.10.13
15.11.22
15.11.23
15.11.24
15.11.25
15.11.26
15.11.27
15.11.9
15.11.99
15.12.14
15.12.9
15.12.99
15.13.99
15.20.9
15.20.90
15.31.9
15.31.90
15.32.9
15.32.99
15.41.9
15.41.99
15.42.9
15.42.99
15.43.9
15.43.99
15.51.9
15.51.99
15.52.9
15.52.99
15.61.9
15.61.99
15.62.9
15.62.99
15.71.9
15.71.99
15.72.9
15.72.99
15.81.9
15.81.99
15.82.9
15.82.99
15.83.9
15.83.99
15.84.9
15.84.99
15.85.9
15.85.99
15.86.9
15.86.99
15.87.9
15.87.99
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
CPA 1996 CPA 2002
19.10.10
15.88.9
15.88.99
15.89.9
15.89.99
15.91.9
15.91.99
15.92.9
15.92.99
15.93.9
15.93.99
15.94.9
15.94.99
15.95.9
15.95.99
15.96.9
15.96.99
15.97.9
15.97.99
15.98.9
15.98.99
16.00.9
16.00.99
17.10.9
17.10.90
17.20.9
17.20.99
17.40.99
17.51.9
17.51.99
17.52.99
17.53.9
17.53.99
17.54.9
17.54.99
17.60.9
17.60.99
17.71.9
17.71.99
17.72.9
17.72.99
18.10.9
18.10.99
18.21.9
18.21.99
18.22.9
18.22.99
18.23.9
18.23.99
18.24.9
18.24.99
18.30.9
18.30.99
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
CPA 1996 CPA 2002
19.10.20
22.11.20
22.11.3
22.11.32
22.11.33
22.11.34
19.10.11
19.10.12
19.10.21
19.10.22
19.10.23
19.10.9
19.10.99
19.20.9
19.20.99
19.30.9
19.30.99
20.20.15
20.30.9
20.30.90
20.30.99
20.40.9
20.40.90
20.40.99
20.51.9
20.51.90
20.51.99
20.52.9
20.52.99
21.11.9
21.11.99
21.12.9
21.12.99
21.21.9
21.21.99
21.22.9
21.22.99
21.23.9
21.23.99
21.24.9
21.24.99
21.25.9
21.25.99
22.11.21
22.11.22
22.11.3
22.11.32
22.11.4
22.11.41
22.11.42
22.11.5
22.11.51
22.11.52
22.11.6
22.11.61
22.11.62
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
nova postavka
druga vsebina
druga vsebina
brisano
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
17
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 1996 CPA 2002
22.12.10
22.13.10
22.15.11
22.11.9
22.11.99
22.12.11
22.12.12
22.12.2
22.12.21
22.12.22
22.12.9
22.12.99
22.13.11
22.13.12
22.13.2
22.13.21
22.13.22
22.13.9
22.13.99
22.14.2
22.14.21
22.14.22
22.14.9
22.14.99
22.15.11
22.15.12
22.15.13
22.15.12
22.15.13
22.15.14
22.15.15
22.15.16
22.15.2
22.15.21
22.15.22
22.15.9
22.15.99
23.10.9
23.10.99
23.20.4
23.20.40
23.20.9
23.20.99
23.30.90
24.11.9
24.11.99
24.12.9
24.12.99
24.13.9
24.13.99
24.14.9
24.14.99
24.15.9
24.15.99
24.16.9
24.16.99
24.17.9
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra,
druga vsebina
druga vsebina
druga šifra,
druga vsebina
nova postavka
druga šifra
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
CPA 1996 CPA 2002
24.17.99
24.20.9
24.20.99
24.30.9
24.30.99
24.41.9
24.41.99
24.42.25
24.42.9
24.42.99
24.51.9
24.51.99
24.52.9
24.52.99
24.61.9
24.61.99
24.62.9
24.62.99
24.63.9
24.63.99
24.64.9
24.64.99
24.65.9
24.65.99
24.66.49
24.66.9
24.66.99
24.70.9
24.70.99
25.11.9
25.11.99
25.12.9
25.12.99
25.13.9
25.13.90
25.13.99
25.21.9
25.21.91
25.21.92
25.21.99
25.22.9
25.22.99
25.23.9
25.23.90
25.23.99
25.24.99
26.11.9
26.11.99
26.12.9
26.12.90
26.13.9
26.13.91
26.13.92
26.14.9
26.14.99
26.15.9
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
CPA 1996 CPA 2002
27.10.11
27.10.12
27.10.13
27.10.2
27.10.20
27.10.30
26.15.91
26.15.92
26.15.93
26.21.9
26.21.99
26.22.9
26.22.99
26.23.9
26.23.90
26.23.99
26.24.9
26.24.99
26.25.9
26.25.99
26.25.99
26.26.9
26.26.99
26.30.9
26.30.99
26.40.9
26.40.91
26.40.92
26.40.99
26.51.9
26.51.99
26.52.9
26.52.99
26.53.9
26.53.99
26.61.9
26.61.99
26.62.9
26.62.99
26.63.9
26.63.99
26.64.9
26.64.99
26.65.9
26.65.99
26.66.9
26.66.99
26.70.13
26.70.99
26.81.9
26.81.90
26.81.99
26.82.9
26.82.99
27.10.11
27.10.12
27.10.13
27.10.2
27.10.20
27.10.31
27.10.32
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga vsebina
druga vsebina
druga vsebina
druga vsebina
druga vsebina
brisano
nova postavka
nova postavka
18
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 1996 CPA 2002
27.10.4
27.10.40
27.10.5
27.10.50
27.10.6
27.10.60
27.10.7
27.10.70
27.10.8
27.10.81
27.10.82
27.10.9
27.10.91
27.10.92
27.10.93
27.32.3
27.32.30
27.35
27.35.1
27.35.11
27.35.12
27.35.13
27.35.2
27.35.20
27.35.3
27.35.30
27.35.4
27.35.41
27.35.42
27.35.5
27.35.50
27.35.6
27.35.61
27.35.62
27.35.7
27.35.71
27.10.33
27.10.4
27.10.41
27.10.42
27.10.43
27.10.5
27.10.50
27.10.6
27.10.60
27.10.7
27.10.71
27.10.72
27.10.8
27.10.81
27.10.82
27.10.83
27.10.9
27.10.91
27.10.92
27.10.99
27.21.9
27.21.99
27.22.9
27.22.99
27.31.9
27.31.99
27.32.9
27.32.99
27.33.9
27.33.99
27.34.9
27.34.99
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
druga vsebina
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga vsebina
druga vsebina
druga vsebina
druga vsebina
druga vsebina
brisano
nova postavka
nova postavka
druga vsebina
druga vsebina
druga vsebina
nova postavka
druga vsebina
druga vsebina
druga vsebina
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
CPA 1996 CPA 2002
28.11.90
28.21.90
28.22.90
28.52.1
28.52.10
29.13.90
27.35.72
27.41.9
27.41.99
27.42.9
27.42.99
27.43.9
27.43.99
27.44.9
27.44.99
27.45.9
27.45.99
28.11.91
28.11.92
28.11.99
28.12.9
28.12.90
28.12.99
28.21.91
28.21.92
28.21.99
28.22.91
28.22.92
28.22.99
28.30.99
28.52.1
28.52.10
28.52.2
28.52.20
28.61.9
28.61.99
28.62.9
28.62.90
28.62.99
28.63.9
28.63.90
28.63.99
28.71.9
28.71.90
28.71.99
28.72.9
28.72.99
28.73.9
28.73.99
28.74.9
28.74.99
28.75.9
28.75.90
28.75.99
29.11.99
29.12.99
29.13.91
29.13.92
vrsta spremembe
96/ 02
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga vsebina
druga vsebina
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
CPA 1996 CPA 2002
29.40
29.40.1
29.40.11
29.40.12
29.40.2
29.40.21
29.40.22
29.40.23
29.40.3
29.40.31
29.40.32
29.40.33
29.40.34
29.40.35
29.40.4
29.40.41
29.40.42
29.40.5
29.40.51
29.40.52
29.40.6
29.40.60
29.40.7
29.40.71
29.40.72
29.40.73
29.40.74
29.40.75
29.40.76
29.40.77
29.40.78
29.40.9
29.40.91
29.40.92
29.13.99
29.14.9
29.14.90
29.14.99
29.21.99
29.22.99
29.23.99
29.24.99
29.31.99
29.32.99
29.42.1
29.42.11
29.42.12
29.42.2
29.42.21
29.42.22
29.42.23
29.42.3
29.42.31
29.42.32
29.42.33
29.42.34
29.42.35
29.43
29.43.1
29.43.11
29.43.12
29.41
29.41.1
29.41.11
29.41.12
29.43.2
29.43.20
29.43.3
29.43.31
29.43.32
29.43.33
29.42.40
29.43.34
29.43.35
29.41.9
29.41.99
29.42
29.42.4
29.42.9
29.42.91
29.42.92
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
nova postavka
druga šifra
druga šifra
druga šifra
brisano
brisano
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
brisano
brisano
druga šifra
brisano
brisano
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
19
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 1996 CPA 2002
29.42.99
29.43.9
29.43.91
29.43.92
29.43.99
29.51.99
29.52.99
29.53.99
29.54.99
29.55.99
29.56.99
29.60.99
29.71.9
29.71.90
29.71.99
29.72.9
29.72.99
30.01.99
30.02.2
30.02.20
31.10.99
31.20.99
31.30.9
31.30.99
31.40.9
31.40.99
31.50.9
31.50.99
31.61.9
31.61.90
31.61.99
31.62.99
32.10.61
32.10.62
32.10.9
32.10.91
32.10.92
32.20.99
32.30.99
33.10.99
33.20.99
33.30.9
33.30.90
33.40.90 33.40.91
33.40.92
33.40.99
33.50.15 33.50.29
33.50.99
34.10.9
34.10.91
34.10.92
34.20.7
34.20.70
32.10.60
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
CPA 1996 CPA 2002
35.11.93
36.30.90
35.11.93
40.10
40.10.1
40.10.10
34.20.8
34.20.80
34.20.9
34.20.90
34.30.9
34.30.90
35.11.93
35.30.99
35.41.9
35.41.99
35.42.9
35.42.99
35.43.9
35.43.90
35.43.99
35.50.9
35.50.90
35.50.99
36.11.2
36.11.20
36.11.9
36.11.90
36.11.99
36.12.9
36.12.99
36.13.9
36.13.99
36.14.9
36.14.90
36.15.9
36.15.99
36.21.9
36.21.99
36.22.2
36.22.20
36.30.91
36.30.92
36.30.99
36.40.9
36.40.90
36.40.99
36.50.9
36.50.90
36.50.99
36.61.9
36.61.99
36.62.9
36.62.99
36.63.9
36.63.90
37.10.2
37.10.20
40.11
40.11.1
40.11.10
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga vsebina
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
CPA 1996 CPA 2002
40.10.2
40.10.20
40.10.3
40.10.30
40.20
40.20.1
40.20.10
40.20.2
40.20.20
51.61
51.61.1
51.61.11
51.61.12
51.61.13
51.62
51.62.1
51.62.10
51.63
51.63.1
51.63.10
51.64
51.64.1
51.64.11
51.64.12
51.64.13
51.84
51.65
51.65.1
51.65.11
51.65.12
51.65.13
51.65.14
51.65.15
51.65.16
51.66
51.66.1
40.11.2
40.11.20
40.12
40.12.1
40.12.10
40.13
40.13.1
40.13.11
40.13.12
40.21
40.21.1
40.21.10
40.22
40.22.1
40.22.11
40.22.12
51.81
51.81.1
51.81.11
51.81.12
51.81.13
51.82
51.82.1
51.82.10
51.83
51.83.1
51.83.10
nova postavka
51.84.1
51.84.10
51.85
51.85.1
51.85.11
51.85.12
51.86
51.86.1
51.86.10
51.87
51.87.1
51.87.11
51.87.12
51.87.13
51.87.14
51.87.15
51.87.16
51.88
51.88.1
vrsta spremembe
96/ 02
druga šifra
druga šifra
brisano
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
druga šifra
druga šifra
brisano
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
brisano
brisano
brisano
brisano
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
20
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 1996 CPA 2002
51.66.11
51.66.12
51.7
51.70
51.70.1
51.70.10
60.21.2
60.21.21
60.21.22
60.21.3
60.21.31
60.21.32
60.21.4
60.21.41
60.21.42
64.20.17
64.20.24
64.20.25
64.20.26
64.20.27
66.01.10
66.02.10
66.03.1
66.03.10
51.88.11
51.88.12
51.9
51.90
51.90.1
51.90.10
52.61.2
52.61.20
60.21.2
60.21.20
60.21.3
60.21.31
60.21.32
60.21.4
60.21.41
60.21.42
60.21.5
60.21.51
60.21.52
64.20.18
64.20.28
66.01.11
66.01.12
66.02.11
66.02.12
66.03.1
66.03.11
66.03.12
66.03.13
66.03.2
66.03.21
66.03.22
66.03.3
66.03.31
66.03.32
66.03.4
66.03.40
66.03.5
66.03.50
66.03.6
66.03.60
66.03.7
66.03.71
66.03.72
66.03.73
66.03.8
66.03.80
66.03.9
66.03.90
67.20.2
vrsta spremembe
96/ 02
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
brisano
nova postavka
brisano
brisano
brisano
brisano
nova postavka
druga šifra
nova postavka
druga šifra
nova postavka
druga vsebina
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
CPA 1996 CPA 2002
72.20
72.20.1
72.20.10
72.20.2
72.20.21
72.20.22
72.20.3
72.20.31
72.20.32
72.20.33
72.20.34
72.20.35
72.30.23
72.40.10
74.14.22
74.40.1
74.40.11
74.81.21
74.83
74.83.1
74.83.11
74.83.12
74.83.13
74.83.14
74.83.15
74.83.2
74.83.21
74.83.22
74.84
74.84.1
74.84.11
74.84.12
74.84.13
67.20.20
70.31.15
70.32.13
72.21
72.21.1
72.21.11
72.21.12
72.21.2
72.21.20
72.22
72.22.1
72.22.11
72.22.12
72.22.13
72.22.14
72.22.15
72.30.23
72.30.24
72.30.3
72.30.30
72.40.11
72.40.12
72.40.13
72.40.2
72.40.20
74.20.75
74.40.1
74.40.11
74.40.2
74.40.20
74.85
74.85.1
74.85.11
74.85.12
74.85.13
74.85.14
74.85.15
74.85.2
74.85.20
74.86
74.86.1
74.86.10
74.87
74.87.1
74.87.11
74.87.12
74.87.13
vrsta spremembe
96/ 02
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
druga šifra
nova postavka
nova postavka
brisano
brisano
brisano
brisano
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga vsebina
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
druga vsebina
druga vsebina
nova postavka
nova postavka
brisano
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
brisano
druga šifra
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
CPA 1996 CPA 2002
vrsta spremembe
96/ 02
druga šifra
druga šifra
nova postavka,
druga šifra
74.84.14
74.84.15
74.87.14
74.87.15
74.87.16
74.84.16
74.87.16
74.87.17
nova postavka
nova postavka,
druga šifra
80.22.11
80.22.12
90.00
90.00.1
90.00.11
90.00.12
90.00.2
90.00.21
90.00.22
90.00.23
90.00.24
90.00.3
90.00.30
93.05.10
80.22.10
90.01
90.01.1
90.01.11
90.01.12
90.01.2
90.01.20
90.02
90.02.1
90.02.11
90.02.12
90.02.13
90.02.14
90.02.2
90.02.20
90.03
90.03.1
90.03.11
90.03.12
90.03.13
92.20.2
92.20.20
93.05.11
93.05.12
96
96.0
96.00
96.00.1
96.00.10
97
97.0
97.00
97.00.1
97.00.10
brisano
brisano
nova postavka
brisano
nova postavka
druga šifra
druga šifra
druga šifra
nova postavka
nova postavka
nova postavka
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
druga šifra
nova postavka
nova postavka
brisano
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
brisano
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
nova postavka
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
21
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
IV. KRATICE IN OKRAJŠAVE
AOP
BEC
CD
CN
COFOG
COICOP
CPA
CPC
CPU
CPV
d.n.
ECSC
EEC
EKD
ESA
EU
ex
FAO
GATT
HS
ipd.
ISIC Rev.3
KN
LED
MIG
NACE Rev.1
NST/R
PRODCOM
RTV
SITC
SKD
TV
UL
ZN
avtomatska obdelava podatkov
Broad Economic Cathegories
compact disk - laserska plošča
Combined nomenclature - zunanjetrgovinska nomenklatura Evropske unije
Classification of the Functions of Government
Classification of Individual Consumption by Purpose
Classification of Products by Activity
Central Product Classification
centralni procesor
Common Procurement Vocabulary
drugje neomenjeno
European Coal and Steel Community
European Economic Community
Enotna klasifikacija dejavnosti
European System of Accounts
Evropska unija
izmed, iz
Food and Agriculture Organization of UN
General Agreement on Tariffs and Trade
Harmonised system - mednarodna zunanjetrgovinska nomenklatura
in podobno
International Standard Industrial Classification, Revision 3
Kombinirana nomenklatura carinske tarife
light emitting diode - svetleča dioda
Main Industrial Groopings
Noménclature statistique des activités économiques dans la Communauté Européene, Revision 1
Standard Goods Classification for Transport Statistic/ Revised
Products of the European Community
radiotelevizija
Standard International Trade Classification
Standardna klasifikacija dejavnosti
televizija
Uradni list
Združeni narodi
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
22
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
V.
SLOVARČEK MANJ ZNANIH IZRAZOV
Seznam virov:
HS
KN
KSP
LRB
PTS
SP
SSKJ
STS
STP
VST
Pojasnila k HS, Ur. l. 61/03
Kombinirana nomenklatura, Ur. l. 104/02
Krautov strojniški priročnik, Tehniška založba Slovenije, Lj., 1994
Leksikon rastlinskih bogastev, T. Petauer, Tehniška založba Slovenije, Lj., 1993
Papirniški terminološki slovar, SAZU, Lj., 1996
Slovenski pravopis, SAZU, Lj., 2001
Slovar slovenskega knjižnega jezika, SAZU, Lj., 1994
Splošni tehniški slovar, ZiT Slovenije in SAZU, Lj., 1978
Strojno tehnološki priročnik, Tehniška založba Slovenije, Lj., 1990
Veliki slovar tujk, Cankarjeva založba, Lj., 2002
Izraz
Agar-agar
Aglomeracija
Agrumi
Albumin
Aldehidi
Alkaloid
CPA
15.89.20
20.52.14
01.13.22
15.89.12
24.14.61
24.41.53
Alkoholi
24.14.2
Amalgam
Amini
Amoniak
Anilin
Anorak
24.13.42
24.14.42
24.15.10
24.14.41
18.22.21
Aplikacija
Apretiranje
Aromatske
spojine
Azidi
Bager
17.54.13
17.30.40
24.14.34
24.13.54
29.52.26
Bakrov kamen 24.44.11
Balata
Beli špirit
02.01.21
23.20.13
Bentonit
14.22.12
Benzen
Biodizel
24.14.34
24.66.48
Bioplin
Bukle
Buldožer
CD plošče
Celofan
Cementni baker
40.21.10
17.60.11
29.52.21
22.33.10
25.21.30
24.44.11
Čikl
02.01.21
Opis
Želatinasta sluz iz rdečih alg, pretežno iz ogljikovih hidratov
Sprijemanje različnih drobcev v večje
Sadje iz rodov Citrus, Poncirus, Fortunella
Enostavne beljakovine, proteini, ki vsebujejo žveplo
Oksidacijski produkti primarnih alkoholov z značilno aldehidno skupino -CHO
Bazična heterociklična spojina pretežno rastlinskega izvora, ki vsebuje enega
ali več dušikovih atomov
Spojine z eno ali več hidrokslinimi skupinami (-OH), ki nadomeščajo
vodikove atome v ogljikovodikih
Spojina živega srebra in kovine
Organske bazične spojine, izvedene iz amoniaka
Spojina vodika in dušika, NH3
Strupen brezbarven enostavni aromatični amin, izpeljan iz benzola
Oblačila za zaščito pred vetrom, mrazom, dežjem, značilnosti: kapuca,
popolna odprtina spredaj, ki se lahko zapenja, podloga, dolgi rokavi
Prišit izrezani okrasek, našiv
Oplemenitilni proces pri obdelavi tkanin
Derivati benzena ali njegovih homologov
Soli dušikovodikove kisline
Stroj za izkopavanje in nakladanje zemeljskega materiala, tudi za poglabljanje
in čiščenje plovnih poti
Vmesni proizvod pri pridobivanju bakra; nastane s taljenjem žgane sulfidne
bakrove rude
Ekstrakt iz lateksa brazilskih dreves rodu Manilkara bidentata
Lahko olje (white spirit), katerega vsaj 90% prostornine destilira pri 210 oC in
ima vnetišče nad 21 oC; bencin za lake
Tiksotropna glina iz montmorillonita, adsorbent, belilna glina za razbarvanje
maščob, izdelavo glazur ipd.
Osnovni aromatski ogljikovodik iz šestih ogljikovih atomov, povezanih v obroč
Diester maščobnih kislin, pridobljen iz oljnih rastlin, kot nadomestek
dizelskega goriva
Plin, pridobljen iz rastlinskih ali drugih odpadkov (večinoma metan)
Volnena tkanina iz nakodranega, neenakomerno debelega prediva
Rinež; stroj s širokim plugom, zlasti za odrivanje zemeljskega materiala
Compact Disk – laserska plošča
Prozorna folija iz hidrata celuloze
Bakrov precipitat, pridobljen z obarjanjem, to je dodajanjem železa vodni
raztopini, ki jo dobijo po luženju nekaterih žganih rud in ostankov
Ekstrakt iz lateksa nekaterih dreves družine Sapotacea; uporablja se za
žvečilni gumi
Vir
STS
VST
HS
STS
STS
VST
STS
VST
KN
VST
STS
STS
VST
HS
HS
KN; STS
STS
STS
VST
VST
VST
HS
HS
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
23
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Izraz
Degras
Dekalkomanija
Dekapiranje
Dekstrin
CPA
15.42.20
22.15.15
24.66.46
15.62.22
Denaturacija
Diol
Dopiranje
DVD plošče
Ebonit
Ekspandiranje
Elektroerozija
15.92.12
24.14.23
24.66.43
22.32.10
25.13.73
26.82.16
28.52.20
Eloksiranje
Encimi
28.51.22
24.14.64
Estri
Fenoli
24.14.53
24.14.24
Ferozlitine
Fiting
Flis
Floatno steklo
Flor
Fluting
27.10.20
25.21.22
17.60.11
26.11.12
17.20.40
21.12.24
Friza
Frotir
Fruktoza
Galun
Gaza
Generatorski
plin
Glauberjeva sol
Glicerin
Glikozid
Glinenec
Glinica
Glukoza
Gluten
GPS
Greder
Grodelj
Gutaperča
Hidrazin
Izotop
Kalander
Kalomel
Karbidna trdina
Karbon papir
20.10.21
17.20.40
15.62.21
24.13.31
17.20.40
40.21.10
Karton
21.12
Katgut
Kavstična
pepelika
24.42.24
24.13.15
24.13.31
24.51.10
24.41.53
14.50.23
27.42.12
15.62.21
15.62.22
33.20.20
29.52.22
27.10.11
02.01.21
24.13.15
24.13.51
29.24.32
24.13.21
28.40.20
21.12.55
Opis
Usnjarska mast iz ribjega olja
Pretisk slik, ki so odtisnjene z barvo za preslikavanje na posebnem papirju
Odstranjevanje oksidov in drugih spojin s kovinske površine
Škrobno lepilo, zmes vodotopnih polisaharidov, ki nastane pri razkroju škroba
s kislino
Pokvaritev za človeka užitnih snovi, da so uporabne le v druge namene
Alkoholi z dvema hidroksilnima skupinama
Dodajanje drugih snovi, da se poveča prevodnost prevodnikov
Digital Video Disk – laserska plošča z videozapisi
Trda guma, z več kot 25% primesjo žvepla
Povečanje prostornine
Obdelava kovin z odnašanjem materiala zaradi erozijskega delovanja
električnih praznenj med orodjem in obdelovancem
Nanašanje oksidne plasti z anodno oksidacijo na aluminij
Beljakovinam sorodne organske snovi, ki jih proizvajajo žive celice;
uravnavajo kemične reakcije, pri čemer se sami ne spremenijo
Spojine, ki nastanejo pri reakciji med alkoholi in kislinami
Spojine z eno ali več hidrokslinimi skupinami (-OH), ki nadomeščajo
vodikove atome v benzenovih obročih
Železove predzlitine
Vezni kos z navojem pri cevovodih
Plišast pleten material iz sintetičnih vlaken, kosmaten na obeh straneh
Steklo, lito na raztaljeno kovino
Ščetkasta površina tkanin
Papir, navadno iz polcelulozne vlaknine, z določeno klejenostjo, debelino,
odporen proti potlačitvi valov, iz katerega se izdeluje ovalovljene plasti
v valovitem kartonu
Parketna deščica
Zankasta tkanina, navadno bombažna
Sadni sladkor
Hidrirani dvojni sulfati enovalentnih ali trivalentnih kovin
Redko tkana, lahka, prosojna tkanina v platnovi vezavi
Mešanica CO, H in N, nastala v generatorjih zaradi nepopolnega zgorevanja
goriva (premoga, koksa, lesa, oglja...)
Natrijev sulfat hidrat , Na2SO4.10H2O
Glicerol, alkohol s tremi hidroksilnimi skupinami
Spojina monosaharida in nesladkorne spojine
Palični alumoslilikati, minerali magmatskih in metamorfnih kamnin
Aluminijev oksid, Al2O3
Grozdni sladkor
Lepek; rastlinska beljakovina iz gliadina in glutenina
Globalni sistem za pozicioniranje, satelitski navigacijski sistem
Stroj z gibljivo ploščo v sredi za planiranje, planirni plug; ravnalnik
Tehnične železo s C >2,6 %, za nadaljnjo predelavo v zlitine
Ekstrakt iz lateksa dreves rodu Palaquinum Payena
Diamid, spojina dušika in vodika, NH2.NH2; močan reducent
Ena od oblik kakega elementa, ki ima enako vrstno, a različno masno število
Stroj z valji za površinsko obdelavo tkanin ipd.
Merkuroklorid, Hg2Cl 2
Kermeti iz karbidov in kovin kot so volfram, titan, kobalt (Widia – wie Diamant)
Do 30 g/m2 težak, tanek kopirni papir z enostranskim nanosom voskaste
mešanice, saj in barvila
Navadno tog, kompakten ploskovni izdelek iz več enakih ali različnih
z gavčanjem sprijetih plasti iz papirjevinske snovi z gramaturo nad 225 g/m2
Nit iz ovčjega črevesa, za kirurško šivanje
Kalijev hidroksid, KOH
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Vir
STS
VST
STS
STS
STS
VST
STS
STS
VST
STP
STS
HS
VST
HS
SSKJ
PTS
VST
VST
STS
VST
VST
HS
VST
VST
STS
STS
STS
VST
VST
STS
HS
STS
VST
VST
KSP
PTS
PTS
VST
24
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Izraz
CPA
Kavstična soda 24.13.15
Kazein
15.51.53
Kermet
27.45.30
Kerozin
Ketoni
23.20.14
24.14.62
Klinker
Klorovo apno
Kokila
Kolofonija
26.51.11
24.13.22
29.51.12
24.14.71
Koloid
24.13.11
Konvejer
Konvertor
Kopra
Kord
Kovine redkih
zemelj
Kraftliner
Kraftpapir
Kremen
Kremenec
(kvarcit)
Kuskus
Kvarcit
(kremenec)
Laktoza
Laminiranje
Lanolin
Lasasto blago
29.22.17
29.51.12
01.11.35
17.54.32
24.13.55
Opis
Natrijev hidroksid, NaOH
Mlečna beljakovina (fosforoproteid) za izdelavo sira
Trda, težko taljiva snov, pridobljena s sintranjem ali po drugih postopkih
iz keramične (oksidov, karbidov, boridov..) in metalne komponente
(prah Fe, Ni, Al, Cr, Co...)
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje
Oksidacijski produkti sekundarnih alkoholov, vsebujejo karbonilne
skupine =C=O
Vmesni proizvod pri izdelovanju cementa
Kalcijev hipoklorit
Kovinska livarska forma
Kompleksna mešanica abietinskih in sorodnih kislin, destilacijski
ostanek terpentina
Snov iz razpršenih delcev z velikostjo med 1 – 1000 nm v tekočini, z lastnostmi
hkrati raztopine in suspenzije
Industrijska naprava za mehanično prenašanje predmetov
Naprave za prečiščevanje kovin z oksidacijo
Posušena kokosova sredica
Debelejši sukanec iz več vitih prej
Skupina kovinskih oksidov, ki se težko talijo in reducirajo
21.12.22
21.12.23
14.50.23
14.50.23
Ravna plast v valovitem kartonu, iz kraftsulfatne celuloze
Žilav, navadno rjav papir iz nebeljene kraftsulfatne celuloze
Mineral silicijev oksid
Metamorfna kamnina, sestavljena pretežno iz kremena
PTS
PTS
STS
STS
15.85.12
14.50.23
Neke vrste zdrob, obdelan s toploto
Metamorfna kamnina, sestavljena pretežno iz kremena
HS
STS
15.51.54
22.25.10
17.10.10
17.60.11
Mlečni sladkor
Zlepljanje ploskovnih izdelkov
Očiščen vosek, pridobljen iz surove ovčje volne, za mazila in mila
Lasaste (kosmate) tkanine sestojijo iz najmanj treh serij niti, pri tem tvori
votek lasasto ali zankasto površino (žamet, pliš, velur...)
Plošča za digitalno shranjevanje podatkov v obliki, primerni za optično branje
z laserjem
Sintetična snov, podobna naravnemu gumiju
Način zelo fine obdelave kovinske površine s posebnimi pastami
iz brusilnim prahom, pomešanim z maščobami
Tog, kompakten ploskovni izdelek iz z gavčanjem sprijetih plasti enake snovne
sestave in gramature, navadno težji od 700 g/m2 in debelejši od 1 mm
Talna obloga iz močne jute z vtisnjeno zmesjo zmlete plute, lanenega olja
smole in barve
Vlakna, dobljena iz bombaževih semen
Bela barva iz cinkovega sulfida in barijevega sulfata
Snov, ki brez povišanja temperature pretvarja absorbirano energijo
v elektromagnetno sevanje
Raven izdelek za ojačanje iz steklenih strokov, ki sestojijo iz nekaj sto
vzporednih filamentov, razporejenih brez reda
Paragvajski, jezuitski čaj iz listov Ilex paraguayensis
Tekoči ostanek pri destilaciji nafte, težko pogonsko ali kurilno olje
Triaminotriazin; kristalen bel prah, ki se uporablja v proizvodnji plastičnih mas
Zadnji sirup iz sladkornih rafinerij, katerega predelava v sladkor se več ne izplača
Postopek, ki daje tkaninam svilnat lesk in sprejemljivost za barve
Tri-svinčev-tetraoksid, Pb 3O4
Kuprisulfat, CuSO 4.5H2O
Aluminijev silikat, v bazaltu
STS
VST
STS
Laserske plošče 22.33.10
Lateks
Lepanje
24.17.10
28.52.20
Lepenka
21.12
Linolej
36.63.40
Linters
Litopon
Luminofor
15.41.20
24.12.24
24.12.24
Mat
26.14.12
Mate
Mazut
Melamin
Melasa
Mercerizacija
Minij
Modra galica
Mulit
01.13.33
23.20.17
24.14.52
15.83.14
17.30.40
24.12.12
24.13.31
14.22.12
Vir
STS
HS
VST
STS
VST
STS
HS
VST
VST
HS
HS
VST
STS
HS
VST
VST
STP
PTS
VST
STS
VST
VST
VST
LRB
STS
HS
STS
VST
HS
HS
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
25
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Izraz
Nektar
Nodularna litina
Ogljikovodiki
Oleum
Oplaščena žica
za spajkanje
Pametne
kartice
Pavs papir
Pektin
Peleti
Pepelika
Pepton
Piezoelektrika
Pinjenec
Piroforne zlitine
Pleteno blago
Pliš
Pocolan
Polst
Precipitacija
Prenarejeni
dragi kamni
Približevalne
kartice
Provitamin
Pruska kislina
Rezinoidi
Rodenticidi
Roving preja
Salmijak
Semiš
Sikativ
Silika
Sintetična
vlakna
Sintranje
Sirotka
Siva litina
Skaj
Skreper
Smejalni plin
Soda
Soliter
Solitrna kislina
Sorbitol
Soržica
Spermacet
Steatit
Sublimacija
Suhi led
Sulfonamid
Šelak
CPA
15.98.12
27.51.12
24.14.1
24.13.14
28.73.15
Opis
Razredčeni sadni sok s 30 – 50 % sadnega deleža (deleža sadnega soka)
Siva litina s kroglastim grafitom
Spojine ogljika in vodika
Kadeča se žveplena kislina
Žica, obložena s talili
Vir
32.10.61
Kartice ali ploščice z vgrajenim integriranim vezjem z mikroprocesorjem
HS
21.12.40
15.89.20
15.71.10
24.13.33
24.66.41
Zelo prosojen, tanek, strojno gladek, klejen papir
Polisaharid v rastlinski celični steni
Stisnjen drobir, moka ali zrna raznih oblik, manjše velikosti kot briketi
Kalijevi karbonati
Topna zmes peptidov (spojin dveh ali več aminokislin, povezanih s peptidno
vezjo), nastalih z encimsko hidrolizo beljakovin
Električni naboj, ki nastane zaradi pritiska pri deformaciji nekaterih kristalov
Tekoči ostanek pri izdelavi surovega masla
Ferocerij in druge zlitine, ki se ob trenju iskrijo dovolj, da prižgejo vnetljive materiale
Blago, izdelano z zaporedjem med seboj povezanih zank
Žametu podobno volneno, bombažno ali svileno blago za plašče ali dekoracijo
Tuf posebne vrste (po kraju Pozzuoli), za izdelavo hidravličnega cementa
Klobučevina, filc; blago med seboj prepletenih in zlepljenih vlaken
Obarjanje, usedanje snovi
Rekonstruirani dragi kamni, pridobljeni iz delčkov naravnih dragih kamnov
z aglomeracijo, stiskanjem, stapljanjem
Kartice ali ploščice z integriranim vezjem, ki ima le čitalni spomin in tiskano
anteno; deluje na poljsko interferenco
Organska substanca, iz katere se v organizmu sintetizira vitamin
Cianovodik, HCN
Nehlapne snovi, ki se uporabljajo pretežno kot fiksirji pri izdelavi toaletnih
in kozmetičnih preparatov, pridobljeni z ekstrakcijo iz rastlinskih ali živalskih
smolnih materialov
Sredstvo za uničevanje glodalcev
Rahel sklop enega ali več trakov dolgih filamentov, ki se zelo malo zvijajo
Amonijev klorid
Mehko, na eni strani kosmateno usnje
Sredstvo, ki pospešuje sušenje barv
Silicijev dioksid, SiO2
Vlakna, izdelana s polimerizacijo organskih monomerov, kot so poliamidi,
poliuretani ipd.
Aglomeriranje z delnim taljenjem
Tekoči ostanek pri izdelavi sira
Železova litina, pri kateri je večji del ogljika po vsem prerezu izločen kot grafit
Umetno usnje iz penaste snovi na tekstilni podlagi
Stroj za odrezovanje in nakladanje zgornje zemeljske plasti; strgalnik
Dušikov suboksid, N2O
Natrijev karbonat, Na2CO3
Kalijev nitrat, KNO3
Dušikova kislina, HNO3
D-glucitol
Mešanica pšenice in rži
Voskasta snov, ki se nahaja v glavah nekaterih kitov
Lojevec (magnezijev hidrosilikat)
Prehod iz trdega v plinasto stanje
Ogljikov dioksid, ohlajen do -80 °C
Amid sulfonske kisline
Smolnata snov, ki jo na različnih vrstah dreves ustvarja insekt, soroden
košeniljki in škrlatni ščitasti uši
PTS
VST
STS
24.13.58
15.51.52
36.63.62
17.60
17.60.11
14.30.13
17.54.20
24.13.11
24.13.58
31.62.13
24.41.51
24.13.14
24.63.10
24.20.15
26.14.11
24.15.20
19.10.11
24.30.22
24.13.14
17.10.30
14.12.20
15.51.55
27.51.13
17.54.37
29.52.23
24.11.12
24.13.33
24.15.20
24.15.10
24.66.47
01.11.12
01.25.25
14.50.23
24.13.11
24.11.12
24.41.32
02.01.22
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
KSP
HS
VST
VST
STS
HS
HS
VST
HS
VST
VST
VST
HS
VST
HS
HS
VST
HS
STS
STS
KSP
VST
HS
HS
STS
HS
HS
VST
VST
HS
26
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Izraz
Taftiranje
CPA
17.51.13
Tal-olje
24.14.71
Tapioka
15.62.23
Temprana litina 27.51.11
Termotiskanje
52.74.13
Testliner
21.12.25
Težka voda
Til
Tissue papir
Tkano blago
24.13.51
17.54.12
21.12.21
17.20
T-majice
Tontine
18.23.3
66.01.11
Tritikale
01.11.17
Tuf
14.30.13
Umetna vlakna 17.10.30
Umetno krzno
18.30.13
Umetno usnje
Utop
19.10.42
29.56.24
Vermikulit
Vinski kamen
14.50.23
15.93.20
Vitražno steklo 26.15.12
Voal
26.14.12
Vodni plin
Zrcalovina
40.21.10
27.10.11
Žakardne
29.54.15
Žamet
17.60.11
Ženiljska preja 17.54.35
Opis
Vstavljanje preje s pomočjo sistema igel in kljukic v tekstilno podlago,
da nastanejo zanke
Mešanica organskih kislin, pridobljena iz lužnice, ki ostane pri proizvodnji
sulfatne celuloze
Moka iz manioke (kasave) – Manihot esculenta
Bela litina, ki ji je s tempranjem (žarenjem v oksidacijski atmosferi) zmanjšana
količina ogljika
Postopek tiskanja, kjer se vzorec odtisne s pomočjo toplote, navadno na
končne tekstilne izdelke
Ravna plast papirja z večjo gramaturo za transportne škatle iz valovitega
kartona, izdelan iz papirjevine, ki zaradi trdnosti vsebuje tudi kraftsulfatno
celulozno vlaknino
Devterijev oksid, H2O
Tanka mrežasta ali čipkasta tkanina iz bombaža ali kemičnih vlaken
Tanek, navadno manj kot 25 g/m2 težek, mehek, vpojen, dubliran ali krep papir
Blago, izdelano s prepletanjem podlage in votka tekstilnih prej na tkalskih
statvah
Majice iz pletenih materialov (ne lasastih), brez gumbov in brez ovratnika
Zavarovanje, pri katerem se skupina zavarovancev dogovori, da bo skupno
kapitalizirala svoje prispevke in razdelila tako kapitalizirano premoženje med
tiste zavarovance, ki doživijo določeno starost oziroma med dediče umrlih
zavarovancev
Hibrid pšenice
Groh, ki je nastal iz vulkanskega pepela
Vlakna, izdelana s kemično transformacijo naravnih organskih polimerov,
npr. celuloze, kazeina ipd.
Material, ki sestoji iz volne, dlake ali drugih vlaken, zlepljenih ali prišitih
na usnje ali drug material tako, da imitira krzno
Prenarejeno (rekonstruirano) usnje: predelani ostanki usnja
Večdelni kalup, v katerem se razžarjen kos jekla razkuje ali stisne, da povsem
napolni kalup
Hidratiziran alumijijev silikat
Surovi kisli kalijev in kalcijev tartrat, ki nastane v vinskih sodih za časa vretja,
uporablja pa se kot surovina za kalijev bitartrat
V svinec uokvirjena barvna okenska stekla
Koprena; netkan material debeline največ do 5 mm iz posamičnih steklenih
vlaken, spojenih s pomočjo veziva
Mešanica H2 in CO, nastala v generatorju z vpihavanjem vodne pare
Zlitina železa in ogljika, ki vsebuje 6-30% mangana, za nadaljnjo predelavo
v zlitine
Naprave, ki se uporabljajo za prilagajanje statev za izdelavo zapletenejših
naprave prepletov
Tkanina s ščetkasto površino na eni strani
Preja iz dveh ali več jeder preje, ki so vpredena s kratkimi odrezki, ki stojijo
skoraj pokončno, kar daje videz posutosti z resicami
Vir
HS
HS
LRB
KSP
PTS
VST
PTS
HS
HS
Zakon o
zavarovalništvu
HS
HS
HS
HS
STS
VST
HS
HS
HS
HS
HS
HS
VST
HS
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
27
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
VI.
KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI
S POJASNILI
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
28
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
A
KMETIJSKI, LOVSKI IN GOZDARSKI PROIZVODI IN
STORITVE
01
KMETIJSKI PRIDELKI IN STORITVE; LOV IN LOVSKE STORITVE
01.1
POLJŠČINE, VRTNINE IN OKRASNE RASTLINE
01.11
01.11.1
01.11.11
01.11.12
01.11.13
Žita in druge poljščine
Žita
Trda pšenica
Navadna pšenica in soržica
Koruza
1001.1
1001.9
1005
Sem ne spada:
- silažna koruza, gl. 01.11.60
01.11.14
01.11.15
01.11.16
01.11.17
Riž, neoluščen
Ječmen
Rž, oves
Ajda, druga žita
1006.1
1003
1002 + 1004
1007 + 1008
Sem spada tudi:
- sirk, proso, tritikale in drugi hibridi
01.11.2
01.11.21
01.11.22
Druge poljščine
Krompir
Sušene stročnice, v zrnu
0701
0713
Sem ne spada:
- soja, gl. 01.11.31
- sveže stročnice v strokih, gl. 01.12.12
01.11.23
Koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina
0714
Sem spada:
- topinambur, sladki krompir ipd.
01.11.3
01.11.31
Oljna semena in plodovi
Soja
1201
Sem ne spada:
- sojina moka, gl. 15.41.32
01.11.32
01.11.33
Zemeljski oreški
Seme sončnic, sezama, žafranike, ogrščice, oljne repice, gorčice
01.11.34
01.11.35
Seme bombaža
Druga oljna semena in plodovi
Sem spada tudi:
- grozdne peške, makovo seme, kopra (posušena kokosova sredica), seme ricinusa ipd.
1202
1205 + 1206 +
1207[.4 - .6]
1207.2
1203 + 1204 +
1207[.1 + .3 + .9]
01.11.4
01.11.40
Nepredelani tobak
Nepredelani tobak
2401[.1 + .2]
01.11.5
01.11.51
01.11.52
Rastline za pridobivanje sladkorja
Sladkorna pesa
Sladkorni trs
1212.91
1212.99ex
01.11.6
01.11.60
Slama in krma
Slama in krma
1213 + 1214.9
Sem spada tudi:
- seno, detelja, travne mešanice, silažna koruza
- krmne korenovke kot so repa, koleraba, krmno korenje ipd., čeprav se uporabljajo
tudi za človeško prehrano
01.11.7
01.11.71
01.11.72
01.11.73
Rastlinske surovine za tekstil
Bombaž
Juta
Lan, konoplja; sisal in druga tekstilna vlakna
5201
5303.1
5301.1 + 5302.1 +
5304.1 + 5305
[.11 + .21 + .9]
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
29
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
01.11.8
01.11.80
Naravni kavčuk
Naravni kavčuk
01.11.9
Rastline, ki se uporabljajo v parfumeriji, farmaciji ipd.; seme sladkorne
pese in krmnih rastlin; druge rastlinske surovine
Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne,
1211[.1 -.4 + .90
fungicidne in podobne namene
(.1 + .3 + .99ex)]
01.11.91
4001[.1 + .2]
Sem spada:
- gojene ali nabrane rastline ali njihovi deli (listi, plodovi, cvetovi ipd.), sveži, posušeni,
narezani a ne predelani: sivka, pelin, lipovo cvetje, rožmarin, bolhač, meta, baldrijan,
žajbelj, rženi rožički, islandski lišaj itd.
01.11.92
Seme sladkorne pese in seme krmnih rastlin
1209[.10 + .2]
Sem spada tudi:
- seme detelj, trav ipd.
01.11.93
Hmelj in druge rastlinske surovine
1210 + 1212.99
Sem spada tudi:
- korenike cikorije, stebla angelike
01.12
Vrtnine, okrasne rastline, seme in sadike
01.12.1
01.12.11
Vrtnine, sveže ali ohlajene
Vrtnine čebulnice in korenovke
0703 + 0706
Sem spada:
- čebula, česen, por, redkvica, črna redkev, korenček, rdeča pesa, gomoljna zelena,
hren, pastinak ipd.
Sem ne spada:
- korenovke kot so krmna koleraba, repa, krmno korenje ipd.,
čeprav se uporabljajo za človeško prehrano, gl. 01.11.60
01.12.12
Vrtnine plodovke
Sem spada:
- kumare, paradižnik, stročnice v strokih, lubenice, dinje ipd.
01.12.13
Druge vrtnine
0702 + 0707 + 0708
+ 0807.1
0704 + 0705 + 0709
Sem spada:
[.1-.7 + .90 (.1 + .2 + .4 - .9)]
- solatnice, zelje, cvetača, brokoli, ohrovt, špinačnice, blitva, peteršilj, paprika, jajčevci,
artičoke, gobe, beluši, jedilne bučke, sladka koruza, ipd.
- peteršilj, listna zelena, luštrek, komarček, pehtran, šetraj, majaron, origano, bazilika,
rabarbara, sojini in lucernini kalčki, kreša ipd.
01.12.2
01.12.21
Sadike; rezano cvetje, seme okrasnih in sadnih rastlin, seme vrtnin
Sadike; čebulice, gomolji in korenike; potaknjenci in cepiči; gobji miceliji
0601 + 0602
Sem spada:
- čebulice, gomolji, korenike, sadike okrasnih rastlin
- sadike in cepiči trte, sadnega in gozdnega drevja in grmovja
- sadike vrtnin in jagod
- miceliji gob
- druge žive rastline
01.12.22
01.12.23
01.12.24
Rezano cvetje in zelenje
Seme gozdnega drevja in okrasnih rastlin
Seme vrtnin
0603
1209[.3 + .99]
1209.91
Sem ne spada:
- seme sladkorne pese,detelj, trave in drugih krmnih rastlin, gl. 01.11.92
01.13
Sadje, začimbe in rastline za izdelavo napitkov
01.13.1
01.13.11
01.13.12
Grozdje
Namizno grozdje
Drugo sveže grozdje
0806.10[.2-.6]
0806.10.9
01.13.2
01.13.21
Drugo sadje
Tropsko sadje
0801 + 0803 + 0804
Sem spada:
- fige, datlji, banane, kokosovi orehi, ananas, avokado, mango in drugo sadje, ki
uspeva v tropskih krajih
Sem spada tudi:
- suhe fige, suhi datlji
Sem ne spada:
- citrusi (agrumi): pomaranče, limone, mandarine, grenivke ipd.,
gl. 01.13.22, papaja, marakuja, liči, kivi, kaki, gl. 01.13.23
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
30
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
01.13.22
01.13.23
Opis
HS 2002
Citrusi
Drugo sveže sadje; rožiči
0805
0807.2 + 0808 0810 + 1212.1
Sem spada:
- pečkato sadje: jabolka, hruške, kutine ipd.
- koščičasto sadje: marelice, breskve, slive, češnje ipd.
- jagodičje, tako gojeno kot nabrano: jagode, borovnice, maline, robidnice, ribezi, kosmulje, bezeg ipd.
- drugo mehko sadje: murve, kaki, kivi, liči, granatna jabolka, papaja, marakuja ipd.
- rožiči
01.13.24
Olive in lupinasto sadje
0709.90.3 + 0802
Sem spada:
- olive, namizne in za predelavo
- lupinasto sadje: orehi, lešniki, mandeljni, kostanj, pistacija, pinjole brazilski oreški ipd.
Sem ne spada:
- zemeljski oreški (arašidi), gl. 01.11.32
- kokosovi orehi, gl. 01.13.21
01.13.3
01.13.31
01.13.32
Rastline za izdelavo napitkov
Kava, nepražena, nedekofeinizirana
Zeleni, črni in delno fermentiran čaj, v zavitkih preko 3 kg
0901.11
0902[.2 + .4]
Sem ne spada:
- pravi čaj v zavitkih do 3 kg, gl. 15.86.13
- zdravilne rastline za zeliščne čaje, gl.01.11.91
- zeliščni čaji (v zavitkih za maloprodajo), gl. 15.86.15
01.13.33
01.13.34
01.13.4
01.13.40
Mate čaj
Kakav v zrnju
Začimbe, nepredelane
Začimbe, nepredelane
0903
1801
(0904 – 0910)ex
Sem spada:
- nepredelane začimbe kot so: poper, vanilija, cimetova skorja, muškatni orešček,
kardamom, ingver, pestiči žafrana, seme janeža, kumine, koriandra, brinja, lovorovi
listi, timijan ipd.
Sem ne spada:
- vrtne začimbe kot so petršilj, bazilika, šetraj, majaron, luštrek, zelena ipd., gl. 01.12.13
- obdelane in predelane začimbe in začimbne mešanice, gl. 15.87.20
01.2
01.21
ŽIVE ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI
Živo govedo in njegovi proizvodi
01.21.1
01.21.11
01.21.12
Živo govedo
Živo govedo, razen telet
Teleta
0102[.1 + .90(.5 - .9)]
0102.90[.0 - .4]
01.21.2
01.21.20
Surovo kravje mleko
Surovo kravje mleko
0401.2ex
01.21.3
01.21.30
Bikovo seme
Bikovo seme
0511.1
01.22
Žive ovce, koze, konji, osli, mule, mezgi ter njihovi proizvodi
01.22.1
01.22.11
01.22.12
01.22.13
Žive ovce, koze, konji, osli, mule in mezgi
Žive ovce
Žive koze
Živi konji, osli, mule in mezgi
0104.1
0104.2
0101
01.22.2
01.22.21
01.22.22
Surovo ovčje in kozje mleko
Surovo ovčje mleko
Surovo kozje mleko
0401.2ex
0401.2ex
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
31
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
01.22.3
01.22.31
Opis
Volna in živalska dlaka
Strižena volna
HS 2002
5101.11
Sem spada:
- nerazmaščena strižena volna, tudi oprana na ovci
Sem ne spada:
- puljena (strojarska) volna, pridobljena pri strojenju ovčjih kož, gl. 15.11.21
- razmaščena volna, gl. 17.10.20
01.22.32
01.23
Druga živalska dlaka, tudi žima, nemikana in nečesana
0503 + 5102
Živi prašiči
01.23.1
01.23.10
01.24
Živi prašiči
Živi prašiči
0103
Živa perutnina in jajca
01.24.1
01.24.10
Živa perutnina
Živa perutnina
0105
Sem spada:
- kokoši, purani, gosi, race, pegatke
Sem ne spada:
- prepelice, fazani ipd., gl.01.25.10
- noji, gl. 01.25.10
01.24.2
01.24.20
Jajca, cela
Jajca, cela
0407
Sem spada tudi:
- prepeličja jajca
- kuhana jajca
01.25
Druge žive živali in njihovi proizvodi
01.25.1
01.25.10
Druge žive živali
Druge žive živali
0106
Sem spada:
- kunci, golobi, noji, psi, mačke, papagaji, divjad, čebele, deževniki, sviloprejke ipd.
Sem ne spada:
- polži, gl. 01.25.22.
- ribe in druge vodne živali, gl. 05.00
01.25.2
01.25.21
01.25.22
Drugi živalski proizvodi
Naravni med
Polži in žabji kraki, nekuhani
0409
0208.2 + 0307.6
Sem spada:
- živi, sveži, zamrznjeni, posušeni ali nasoljeni polži, razen morskih
- žabji kraki, sveži, zamrznjeni
01.25.23
Drugi užitni živalski proizvodi
0410
Sem spada:
- želvja jajca, lastovičja gnezda ipd.
01.25.24
01.25.25
01.25.3
01.25.31
01.25.32
01.25.33
Kokoni sviloprejke
Živalski voski in spermaceti
Surovo krzno in kože
Surovo krzno divjadi
Surovo astrahansko in podobno krzno
Surove svinjske kože, kože plazilcev in drugih živali, neobdelane
Sem ne spada:
- surove goveje, konjske, ovčje, kozje in druge kože, pridobljene v
klavnicah, gl. 15.11.2
01.4
STORITVE ZA KMETIJSTVO, RAZEN VETERINARSKIH; UREJANJE
PARKOV IN VRTOV
Storitve za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov in vrtov
01.41
01.41.1
Storitve za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov in vrtov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
5001
1521.9
4301[.1 + .6 - .9]
4301.3
4103[.2 - .9]
32
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
01.41.11
Opis
HS 2002
Storitve za rastlinsko pridelavo
Sem spada :
- priprava njiv, sajenje, oskrba in spravilo poljščin in drugih pridelkov
- priprava pridelkov za trg, kot je luščenje, sortiranje, pakiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem ipd.
- škropljenje in drugo zatiranje škodljivcev
- obrezovanje sadnega drevja in trte
- vzdrževanje namakalnih sistemov
- storitve s kmetijsko mehanizacijo
Sem ne spada:
- strokovno in poslovno svetovanje agronomov, gl. 74.14.15
01.41.12
Urejanje vrtov, parkov, igrišč, pokopališč
Sem spada:
- zasajanje in oskrba parkov, zelenic in nasadov ob prometnicah, travnatih površin na
stadionih in drugih rekreacijskih objektih in drugih zelenih površin
Sem spada tudi:
- vrtnarska dela in vzdrževanje vrtov
- oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
- obrezovanje grmovja in drevja, razen sadnega
Sem ne spada:
- obrezovanje sadnega drevja, gl. 01.41.11
- krajinarsko načrtovanje, gl. 74.20.52
01.42
01.42.1
01.42.10
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Sem spada:
- umetno osemenjevanje, pastirske in planšarske storitve, čiščenje hlevov ipd.
Sem ne spada:
- veterinarske storitve, gl. 85.20.12
- vzreja in šolanje tekmovalnih konj, gl. 92.62.13
- oskrba hišnih živali, striženje psov, zatočišča za živali, gl. 93.05.11
01.5
01.50
01.50.1
01.50.10
LOV IN LOVSKE STORITVE
Lov in lovske storitve
Lov in lovske storitve
Lov in lovske storitve
Sem spada:
- skrb za divjad v loviščih: nadzor nad staležem divjadi, izvajanje načrtovanega odstrela,
vzdrževanje krmišč, preprečevanje škode od divjadi ipd.
Sem ne spada:
- gojenje divjadi v oborah, vzreja fazanov, jerebic ipd., gl. 01.25.10
- organiziranje safarijev in špornega lova, gl. 92.62.13
02
GOZDNI PROIZVODI IN GOZDARSKE STORITVE
02.0
02.01
GOZDNI PROIZVODI IN GOZDARSKE STORITVE
Gozdni sortimenti, naravne gume, surova pluta, drugi gozdni proizvodi
02.01.1
Gozdni sortimenti
Sem ne spada:
- impregnacija in sušenje lesa, gl. 20.10.90
02.01.11
02.01.12
02.01.13
02.01.14
Oblovina iglavcev
Oblovina listavcev
Oblovina tropskih drevesnih vrst
Drva
4403.2
4403.9
4403.4
4401.1
Sem ne spada:
- storitveno žaganje in cepljenje drv na polena, gl. 20.10.90
02.01.15
Drobni tehnični les
4404
Sem spada:
- les za obroče, klani koli, gorjače ipd.
Sem ne spada:
- želežniški pragovi, gl. 20.10.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
33
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
02.01.2
02.01.21
02.01.22
Opis
Naravne gume in drevesne smole
Balata, gutaperča, čikl in podobne naravne gume
Šelak, drevesne smole, balzami
HS 2002
4001.3
1301
Sem ne spada:
- tal-olje, kolofonija, terpentin, gl. 24.14.71
- jantar, gl. 14.30.13
02.01.3
02.01.30
Naravna pluta, surova
Naravna pluta, surova
02.01.4
02.01.41
02.01.42
Drugi gozdni proizvodi
Deli rastlin, trave, mahovi in lišaji, primerni za okras
Drug rastlinski material za pletarstvo, polnjenje, tapeciranje, barvanje
ali strojenje; drugi rastlinski proizvodi
02.01.5
02.01.50
02.01.6
02.01.60
02.02
Les na panju
Les na panju
Storitve gozdnih drevesnic
Storitve gozdnih drevesnic
Gozdarske storitve
02.02.1
02.02.10
Gozdarske storitve
Gozdarske storitve
Sem spada:
- popis sestojev, meritve, odkazilo, priprava gozdnogojitvenih načrtov
- sečnja, spravilo lesa
- varstvo gozdov ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
4501.1
0604
1401 - 1403 +
1404[.1 + .9]
34
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
B
RIBE IN DRUG VODNI ULOV; STORITVE ZA RIBIŠTVO
05
RIBE IN DRUG VODNI ULOV; STORITVE ZA RIBIŠTVO
05.0
05.00
RIBE IN DRUG VODNI ULOV; STORITVE ZA RIBIŠTVO
Ribe in drug vodni ulov; storitve za ribištvo
Sem spadajo ribe, školjke in drug vodni ulov, ne glede na to, ali so proizvod ribolova
ali akvakulture.
05.00.1
05.00.11
Ribe, žive, sveže ali ohlajene
Ribe, žive
0301
Sem spada tudi:
- akvarijske in okrasne ribe
05.00.12
Ribe, sveže ali ohlajene
0302[.1 - .6]
Sem ne spada:
- zamrznjene ribe, gl. 15.20.1
05.00.2
Raki, školjke, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, živi, sveži
ali ohlajeni
Sem ne spada:
- zamrznjeni raki, školjke, mehkužci ipd., gl. 15.20.1
05.00.21
05.00.22
05.00.23
Raki, nezamrznjeni
Ostrige, sveže ali ohlajene
Drugi mehkužci, školjke in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni
0306.2
0307.1
0307[.21 + .31 +
.41 + .51 + .91]
Sem spada:
- druge školjke, razen ostrig (dagnje, pokrovače ipd.)
- nepredelani lignji, hobotnice, sipe ipd.
05.00.3
05.00.31
05.00.32
05.00.33
Morska trava, alge, spužve, korale, školjčne lupine in podobni
materiali
Školjčne lupine, korale, oklepi mehkužcev, sipine kosti ipd.
Spužve
Morska trava in druge alge, sveže ali posušene
0508
0509
1212.2
Sem ne spada:
- agar-agar, gl. 15.89.20
05.00.4
05.00.41
05.00.42
Biseri
Naravni biseri, neobdelani
Gojeni biseri, neobdelani
05.00.5
05.00.50
Storitve za ribolov
Storitve za ribolov
05.00.6
05.00.60
Storitve za ribogojstvo
Storitve za ribogojstvo
7101.1
7101.21
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
35
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
C
ENERGETSKE SUROVINE, RUDE IN KAMNINE
CA
PREMOG; ŠOTA; SUROVA NAFTA IN ZEMELJSKI PLIN;
URANOVA IN TORIJEVA RUDA
10
PREMOG; ŠOTA
10.1
10.10
ČRNI PREMOG
Črni premog
10.10.1
10.10.11
10.10.12
10.10.13
Črni premog
Črni premog, neskepljen
Črni premog, skepljen
Storitve, povezane s kopanjem premoga
HS 2002
2701.1
2701.2
Sem spada:
- čiščenje, sortiranje, drobljenje, briketiranje premoga
10.2
10.20
RJAVI PREMOG IN LIGNIT
Rjavi premog in lignit
10.20.1
10.20.10
10.3
10.30
Rjavi premog in lignit
Rjavi premog in lignit
2702
ŠOTA
Šota
10.30.1
10.30.10
Šota
Šota
2703
11
SUROVA NAFTA IN ZEMELJSKI PLIN; STORITVE
V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM NAFTE IN ZEMELJSKEGA
PLINA, RAZEN GEOLOŠKIH RAZISKOVANJ
11.1
11.10
SUROVA NAFTA IN ZEMELJSKI PLIN
Surova nafta in zemeljski plin
11.10.1
11.10.10
Nafta, surova
Nafta, surova
11.10.2
11.10.20
Zemeljski plin
Zemeljski plin
2709
2711[.11 + .21]
Sem ne spada:
- čisti propan, butan, gl. 23.20.21
- drugi ogljikovodiki iz rafinerij, gl. 23.20.22
- bioplin, plavžni, generatorski, vodni plin, gl. 40.21.10
11.10.3
11.10.30
Utekočinjanje zemeljskega plina
Utekočinjanje zemeljskega plina
Sem ne spada:
- utekočinjeni propan, butan, gl. 23.20.21
- drugi utekočinjeni ogljikovodiki iz rafinerij, gl. 23.20.22
11.10.4
11.10.40
Bituminozni skrilavci in pesek
Bituminozni skrilavci in pesek
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
2714.1
36
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
11.2
11.20
11.20.1
11.20.11
Opis
HS 2002
STORITVE V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM NAFTE IN ZEMELJSKEGA
PLINA, RAZEN GEOLOŠKIH RAZISKOVANJ
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, razen
geoloških raziskovanj
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, razen
geoloških raziskovanj
Vrtanje naftnih in plinskih vrtin
Sem ne spada:
- geofizikalno, geološko, seizmološko ipd. raziskovanje nahajališč, gl. 74.20
11.20.12
Druge storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in plina
Sem spada:
- postavljanje in podiranje vrtalnih stolpov
- utrjevanje vrtin
- storitve specializiranega gašenja požarov pri naftnih vrtinah
12
URANOVA IN TORIJEVA RUDA
12.0
12.00
URANOVA IN TORIJEVA RUDA
Uranova in torijeva ruda
12.00.1
12.00.10
Uranova in torijeva ruda
Uranova in torijeva ruda
2612
Sem spada tudi:
- proizvodnja rumene pogače
CB
RUDE IN KAMNINE
13
RUDE
13.1
13.10
ŽELEZOVA RUDA
Železova ruda
13.10.1
13.10.10
Železova ruda
Železova ruda
2601.1
Sem ne spada:
- pirit, gl. 14.30.12
13.2
13.20
13.20.1
13.20.11
13.20.12
13.20.13
13.20.14
13.20.15
13.20.16
RUDE NEŽELEZNIH KOVIN, RAZEN URANOVE IN TORIJEVE
Rude neželeznih kovin, razen uranove in torijeve ter njunih koncentratov
Rude neželeznih kovin in koncentrati, razen uranove in torijeve ter
njunih koncentratov
Bakrova ruda in koncentrati
Nikljeva ruda in koncentrati
Aluminijeva ruda in koncentrati
Rude in koncentrati plemenitih kovin
Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentrati
Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin
14
RUDNINE IN KAMNINE
14.1
14.11
KAMEN, NEOBDELAN
Okrasni in gradbeni kamen, neobdelan
14.11.1
14.11.11
Okrasni in gradbeni kamen, neobdelan
Marmor in drug apnenčev kamen, neobdelan
2603
2604
2606
2616
2607 - 2609
2602 + 2605 + 2610
+ 2611 + 2613 - 2615
+ 2617
2515
Sem ne spada:
- marmorni odlomki, drobljen marmor, gl. 14.21.12
14.11.12
Granit, peščenjak in drug okrasni in gradbeni kamen, neobdelan
2516
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
37
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
14.12
Opis
HS 2002
Apnenec, sadra in kreda
14.12.1
14.12.10
Apnenec in sadra
Apnenec in sadra
2520.1 + 2521
Sem spada:
- sadra za proizvodnjo mavca, apnenčev kamen za proizvodnjo apna, za talilo ipd.
Sem ne spada:
- gradbeni apnenčev kamen, gl. 14.11.11
- lomljen in drobljen apnenčev kamen, gl. 14.21.12
- apno, gl. 26.52.10
- mavec, gl. 26.53.10
14.12.2
14.12.20
Kreda in dolomit
Kreda in dolomit
2509 + 2518
Sem spada tudi:
- žgani in sintrani dolomit
14.13
Skrilavec
14.13.1
14.13.10
14.2
14.21
Skrilavec
Skrilavec
2514
PESEK IN GLINA
Gramoz in pesek
14.21.1
14.21.11
Gramoz in pesek
Naravni pesek
2505
Sem spada tudi:
- silikatni kremenčev pesek
14.21.12
14.21.13
14.22
Prodniki, gramoz; drobljen in lomljen kamen, kameni prah
Makadam, termakadam
2517[.1 + .4]
2517[.2 + .3]
Gline in kaolin
14.22.1
14.22.11
14.22.12
Gline in kaolin
Kaolin in druge kaolinske gline
Druge gline, šamotne in dinas zemljine
2507
2508
Sem spada:
- bentonit, mulit, ognjevzdržne gline, dinas zemljine
14.3
14.30
MINERALI ZA KEMIJSKO PROIZVODNJO IN GNOJILA
Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila
14.30.1
14.30.11
14.30.12
14.30.13
Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila
Naravni fosfati, naravne kalijeve soli
Nepraženi železovi piriti; surovo žveplo
Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo
Sem spada tudi:
- naravni bariti, borati, fluorit, kieserit, sepiolit (morska pena)
- pocolan, tufi, lapor
- jantar
- vrtna zemlja
14.4
14.40
2510 + 3104.1
2502 + 2503.00.1
2511 + 2528 +
2529.2 +
2530[.2+.9]
SOL
Sol
14.40.1
14.40.10
14.5
14.50
Sol in čisti natrijev klorid
Sol in čisti natrijev klorid
2501
DRUGE RUDNINE IN KAMNINE
Druge rudnine in kamnine
14.50.1
14.50.10
Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine
Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine
2714.9
14.50.2
14.50.21
Dragi in poldragi kamni, naravna brusila in drugi minerali
Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani
7102[.1 + .31] + 7103.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
38
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
14.50.22
14.50.23
Opis
HS 2002
Industrijski diamanti; plovec, naravni korund in druga naravna brusila
Kremen, vermikulit, silikatna fosilna moka, steatit in druge rudnine in kamnine
2513 + 7102.21
2504 + 2506 + 2512
+ 2519 + 2524 2526 + 2529[.1 + .3]
+ 2530.1 + 2621
Sem spada tudi:
- sljuda, naravni grafit, kremenec, glinenec, azbest, steatit (lojevec), magnezit ipd.
Sem ne spada:
- kremenčev pesek, gl. 14.21.11
- ekspandirani vermikulit ali druge ekspandirane kamnine, gl. 26.82.16
- optični elementi iz kremena, gl. 33.40.21
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
39
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
D
Opis
HS 2002
PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
DA
HRANA, PIJAČE, KRMILA IN TOBAČNI IZDELKI
15
HRANA, PIJAČE IN KRMILA
15.1
15.11
MESO IN MESNI IZDELKI
Sveže, ohlajeno, zamrznjeno meso, razen perutninskega in divjačine
15.11.1
15.11.11
15.11.12
15.11.13
15.11.14
15.11.15
15.11.16
15.11.17
15.11.18
15.11.19
15.11.2
Meso in užitni klavnični proizvodi goveda, prašičev, koz, konjev
in oslov
Goveje meso, sveže ali ohlajeno
Goveje meso, zamrznjeno
Svinjsko meso, sveže ali ohlajeno
Svinjsko meso, zamrznjeno
Ovčje meso, sveže ali ohlajeno
Ovčje meso, zamrznjeno
Kozje meso
Konjsko, oslovo, mulje ali mezgovo meso
Užitna drobovina
0201
0202
0203.1
0203.2
0204[.1 + .2]
0204[.3 + .4]
0204.5
0205
0206
Puljena mastna volna in surove kože
Sem ne spada:
- surove svinjske kože, k ože kožuharjev, divjadi, zajcev ipd.., gl. 01.25.3.
15.11.21
Mastna volna, puljena
5101.19
Sem ne spada:
- volna, strižena na ovci, gl. 01.22.31
- razmaščena volna, gl. 17.10.20
15.11.24
15.11.25
15.11.26
15.11.27
15.11.3
15.11.30
Surove goveje in konjske kože, cele
Surove goveje in konjske kože, razen celih
Surove ovčje in jančje kože
Surove kozje kože
Živalske maščobe
Živalske maščobe
4101[.20 + .50]
4101.90
4102
4103.1
0209.00 [.11 - .30] +
Sem spada:
1501.00 [.11 + .19] +
- goveja, svinjska, ovčja in kozja maščoba
1502
Sem ne spada:
- perutninska maščoba, gl. 15.12.14
- ocvirki, gl. 15.13.13
- druge živalske maščobe in olja, razen govejih, svinjskih, ovčjih in kozjih,
gl. 15.41.11
- ribje olje, gl. 15.41.11
15.11.4
15.11.40
Surovi živalski odpadki, neprimerni za prehrano ljudi
Surovi živalski odpadki, neprimerni za prehrano ljudi
15.11.9
Storitve za proizvodnjo svežega ali konzerviranega mesa, razen
perutninskega
Storitve za proizvodnjo svežega ali konzerviranega mesa, razen perutninskega
15.11.99
0502 + 0504 + 0506
+ 0507 + 0510 +
0511.99
Sem spada:
- klanje živine, storitveno odiranje in razrez zaklane živine ipd.
15.12
Sveže, ohlajeno, zamrznjeno perutninsko meso in divjačina
15.12.1
15.12.11
Meso in užitna drobovina perutnine in divjadi, sveža ali ohlajena
Meso in užitna drobovina perutnine, sveža ali ohlajena
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
0207[.11 + .13 + .24
+ .26 + .32 + .34 + .35]
40
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
15.12.12
Meso in užitna drobovina perutnine, zamrznjena
15.12.13
15.12.14
Meso in užitna drobovina kuncev, divjadi in drugih živali, razen žabjih krakov
Perutninska maščoba
15.12.2
15.12.20
Perje in ptičje kože
Perje in ptičje kože
15.12.9
15.12.99
Storitve za proizvodnjo svežega in konzerviranega perutninskega mesa
Storitve za proizvodnjo svežega in konzerviranega perutninskega mesa
0207[.12 + .14 + .25
+ .27 + .33 + .36]
0208[.1 +.3 - .9]
0209.00.90 +
1505.00.90
0505
Sem spada:
- klanje kuncev in perutnine, skubljenje in prvo čiščenje puha, odiranje in razrez divjadi ipd.
15.13
15.13.1
15.13.11
15.13.12
Mesni izdelki
Mesni izdelki
Meso in užitna drobovina, soljena, v slanici, sušena ali prekajena; užitna mesna
moka in zdrob iz mesa
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovine ali krvi; ekstrakti
in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ipd.
0210
1601 + 1602[.2 - .9]
+ 1603
Sem spada:
- klobase, salame ipd., obarjeni klobasni izdelki, paštete, mesne konzerve,
konzervirane pripravljene mesne jedi ipd.
- mesni ekstrakti, tudi ribji
15.13.13
15.13.9
15.13.90
Moka, zdrob in peleti iz mesa, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki
2301.1
Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov
Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov
Sem spada:
- kuhanje, sterilizacija, zapiranje mesnih konzerv in podobne storitve pri pripravi mesnih izdelkov
Sem ne spada:
- ekstrakcija živalskih maščob, gl. 15.41.11
- kuhanje gostinskih obrokov, gl. 55.3
15.13.99
Druge storitve za proizvodnjo mesnih izdelkov
Sem spada:
- storitveno mletje mesa in priprava mesnih izvlečkov ipd.
15.2
15.20
15.20.1
15.20.11
15.20.12
15.20.13
15.20.14
PREDELANE IN KONZERVIRANE RIBE IN RIBJI IZDELKI
Predelane in konzervirane ribe in ribji izdelki
Predelane in konzervirane ribe in ribji izdelki
Ribe, ribji fileti, drugo ribje meso, jetra in ikre, sveže ali ohlajene
Ribe, ribji fileti, drugo ribje meso, jetra in ikre, zamrznjene
Ribe, prekajene, sušene, soljene ali v slanici; zdrob, moka ali peleti iz rib,
primerni za prehrano ljudi
Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane; kaviar
0302.7 + 0304.1
0303 + 0304[.2 + .9]
0305
1604
Sem spada:
- ribje konzerve, ribje palčke ipd.
Sem ne spada:
- izvlečki iz rib, gl. 15.13.12
- ribje juhe, gl. 15.89.11
15.20.15
15.20.16
Raki, zamrznjeni; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, sušeni,
soljeni ali v slanici
Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani
0306.1 + 0307[.29 +
.39 + .49 + .59 + .99]
1605
Sem spada tudi:
- konzervirani polži
15.20.17
15.20.18
15.20.9
15.20.90
Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev,
neprimerni za prehrano ljudi
Drugi neužitni izdelki iz rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev
2301.2
0511.91
Prekajevanje in drugo konzerviranje kot storitev pri pripravi ribjih izdelkov
Prekajevanje in drugo konzerviranje kot storitev pri pripravi ribjih izdelkov
Sem ne spada:
- ekstrakcija ribjega olja, gl. 15.41.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
41
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
15.3
15.31
Opis
HS 2002
PREDELANO IN KONZERVIRANO SADJE IN VRTNINE
Predelan in konzerviran krompir
15.31.1
15.31.11
15.31.12
Predelan in konzerviran krompir
Krompir, zamrznjen
Krompir, konzerviran
Sem spada tudi:
- konzerviran ocvrt krompirček (čips), krompirjevi kosmiči za instant pire ipd.
15.31.9
15.31.90
15.32
0710.1
0712.90.05 + 1105 +
2004.1 + 2005.2
Kuhanje in druge storitve pri proizvodnji izdelkov iz krompirja
Kuhanje in druge storitve pri proizvodnji izdelkov iz krompirja
Sadni in zelenjavni sokovi
15.32.1
15.32.10
Sadni in zelenjavni sokovi
Sadni in zelenjavni sokovi
2009
Sem spada:
- sokovi z gostoto > 1,33g/cm3
Sem ne spada:
- sirupi, gl. 15.89.14
- razredčeni sadni sokovi (nektarji) ter sokovi, pripravljeni z dodatkom
sladil in ekstraktov, gl. 15.98.12
15.32.9
15.32.99
Storitve za proizvodnjo sadnih in zelenjavnih sokov
Storitve za proizvodnjo sadnih in zelenjavnih sokov
Sem spada:
- storitveno lupljenje sadja
15.33
Drugo predelano in konzervirano sadje in vrtnine
15.33.1
15.33.11
15.33.12
15.33.13
15.33.14
Predelane in konzervirane vrtnine, razen krompirja
Vrtnine, zamrznjene
Vrtnine, začasno konzervirane
Vrtnine, sušene
Vrtnine, konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini
Sem spada:
- vrtnine in olive, konzervirane v olju, slanici, pasterizirane ipd.
Sem spada tudi:
- kislo zelje, kisla repa
- paradižnikov koncentrat, paradižnikov pire, konzervirani pelati ipd.
Sem ne spada:
- vrtnine, homogenizirane in pripravljene za otroško hrano, gl. 15.88.10
15.33.15
15.33.2
Vrtnine, konzervirane v kisu ali ocetni kislini
0710[.2 - .9]
0711
0712[.2 + .3 + .90
(.1 - .9)]
2002 + 2003 +
2004.9 + 2005[.4 - .9]
2001
Predelano in konzervirano sadje in orehi
Sem spada tudi:
- lupinasto sadje, npr. orehi, lešniki, mandeljni, kostanj, pistacija, pinjole ipd.
15.33.21
15.33.22
Sadje in orehi, zamrznjeni
Marmelade, džemi, sadni želeji, pireji in namazi iz sadja
0811
2007.9
Sem spada tudi:
- konzervirani sadni kompoti
Sem ne spada:
- sadje, homogenizirano in pripravljeno za otroško hrano,gl. 15.88.10
15.33.23
Oreški, praženi, soljeni ali drugače konzervirani
2008.1
Sem spada tudi:
- kikirikijevo maslo
15.33.24
15.33.25
Sadje in orehi, začasno konzervirani, ne za takojšnjo prehrano
Drugo konzervirano sadje
Sem spada tudi:
- posušeni krhlji hrušk, jabolk, sušene slive, marelice, ipd.
Sem ne spada:
- suhe fige in datlji, gl. 01.13.21
15.33.26
Koščice in jedrca marelic, breskev ali sliv
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
0812
0806.2 + 0813 +
0814 + 2008[.2 - .9]
1212.3
42
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
15.33.3
15.33.30
Opis
HS 2002
Rastlinski odpadki in ostanki
Rastlinski odpadki in ostanki
2308
Sem spada tudi:
- plodovi divjega kostanja, želod
15.33.9
15.33.90
Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov
Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov
Sem spada:
- storitveno kuhanje, koncentriranje, pripravljanje konzerv s sadjem, kompoti,
zelenjavo ipd.
Sem ne spada:
- lupljenje, kuhanje in druge storitve pri predelavi krompirja, gl. 15.31.90
15.4
ŽIVALSKA IN RASTLINSKA OLJA IN MAŠČOBE
Sem ne spada:
- kikirikijevo maslo, gl. 15.33.23
- kakavovo maslo, gl. 15.84.12
15.41
15.41.1
15.41.11
Surova olja in maščobe
Živalska in rastlinska olja in maščobe, surova
Živalska olja in maščobe, surove in rafinirane, razen govejih, ovčjih, kozjih,
svinjskih in perutninskih maščob
1503 + 1504 + 1506
Sem spada tudi:
- stearin iz maščobe
- ribje olje
15.41.12
Surova rastlinska olja, predvsem za prehrano
Sem ne spada:
- bučno olje, gl. 15.42.12
- koruzno olje (olje iz koruznih kalčkov), gl. 15.62.10
15.41.13
Surova rastlinska olja, predvsem za neprehrambene namene
1507.1 + 1508.1 +
1509.1 + 1512[.11 +
.21] + 1514.11 +.91
1511.1 + 1513[.11 +
.21] + 1515.11
15.41.2
15.41.20
Linters iz bombaža
Linters iz bombaža
15.41.3
Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj; moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov
Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj 2304 - 2306
Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčice
1208
15.41.31
15.41.32
1404.2
Sem spada tudi:
- sojina moka, nerazmaščena
Sem ne spada:
- gorčična moka, gl. 15.87.12
- razmaščena sojina moka, gl. 15.89.14
15.41.9
15.41.99
15.42
15.42.1
15.42.11
Storitve za proizvodnjo surovih olj in maščob
Storitve za proizvodnjo surovih olj in maščob
Rafinirana olja in maščobe
Rafinirana olja in maščobe
Rafinirana, kemično nemodificirana rastlinska olja, predvsem za prehrano
Sem ne spada:
- koruzno olje, gl. 15.62.10
15.42.12
Rafinirana, kemično nemodificirana rastlinska olja, predvsem za
neprehrambene namene
Sem spada tudi:
- bučno olje
15.42.13
Živalske ali rastlinske masti in olja ter njihove frakcije, hidrirane
1507.9 + 1508.9 +
1509.9 + 1510 +
1512[.19 + .29] +
1514.19 +.99 + 1515.5
1511.9 + 1513[.19 +
.29] + 1515[.19 + .3
+ .4 + .9]
1516
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
43
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
15.42.2
15.42.20
Opis
Rastlinski voski; degras; ostanki pri predelavi maščobnih snovi,
živalskih ali rastlinskih voskov
Rastlinski voski; degras; ostanki pri predelavi maščobnih snovi, živalskih ali
rastlinskih voskov
HS 2002
1521.1 + 1522
Sem ne spada:
- čebelji vosek, gl. 01.25.25
15.42.9
15.42.99
15.43
Storitve za proizvodnjo rafiniranih olj in maščob
Storitve za proizvodnjo rafiniranih olj in maščob
Margarina in podobne jedilne maščobe
15.43.1
15.43.10
Margarina in podobne jedilne maščobe
Margarina in podobne jedilne maščobe
15.43.9
15.43.99
Storitve za proizvodnjo margarine in podobnih jedilnih maščob
Storitve za proizvodnjo margarine in podobnih jedilnih maščob
15.5
15.51
1517
MLEČNI IZDELKI IN SLADOLED
Mlečni izdelki
15.51.1
15.51.11
15.51.12
Predelano tekoče mleko in smetana
Predelano tekoče mleko, do 6 % maščobe
Mleko in smetana z več kot 6 % maščobe, nezgoščena, neslajena
0401[.1 + .2ex]
0401.3
15.51.2
15.51.20
Mleko in smetana v trdnih oblikah
Mleko in smetana v trdnih oblikah
0402[.1 + .2]
Sem spada tudi:
- mleko v prahu
Sem ne spada:
- homogenizirani mlečni pripravki za dojenčke, gl. 15.88.10
15.51.3
15.51.30
Maslo in mlečni namazi
Maslo in mlečni namazi
0405
15.51.4
15.51.40
Sir in skuta
Sir in skuta
0406
Sem spada:
- trdi, poltrdi in mehki siri, sveži siri, topljeni siri, kajmak, skuta, skutni
namazi ipd.
Sem ne spada:
- pripravljena mešanica za sirov fondue, gl. 15.89.14
15.51.5
15.51.51
15.51.52
Drugi mlečni izdelki
Mleko in smetana, zgoščena ali oslajena, razen v trdnih oblikah
Jogurt in drugo kislo ali fermentirano mleko ali smetana
0402.9
0403
Sem spada tudi:
- pinjenec
15.51.53
Kazein
3501.1
Sem ne spada:
- kazeinska lepila, gl. 24.62.10
15.51.54
15.51.55
15.51.9
15.51.99
15.52
Laktoza in laktozni sirup
Sirotka
1702.1
0404
Storitve za proizvodnjo mlečnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo mlečnih izdelkov
Sladoled
15.52.1
15.52.10
Sladoled
Sladoled
15.52.9
15.52.99
Storitve za proizvodnjo sladoleda
Storitve za proizvodnjo sladoleda
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
2105
44
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
15.6
15.61
Opis
HS 2002
MLEVSKI IZDELKI; ŠKROB IN ŠKROBNI IZDELKI
Mlevski izdelki
15.61.1
15.61.10
Luščen riž
Luščen riž
1006.2
15.61.2
15.61.21
15.61.22
Moka
Pšenična ali soržična moka
Druga žitna moka
1101
1102
Sem spada tudi:
- ajdova, riževa in koruzna moka
15.61.23
Moka in zdrob iz vrtnin
1106
Sem spada tudi:
- kokosova moka, kostanjeva moka
Sem ne spada:
- rožičeva moka, gl. 01.13.23
- krompirjeva moka, gl. 15.31.12
- sojina moka, gl.15.41.32
- gorčična moka, gl. 15.87.12
15.61.24
Mešanice in testo za izdelavo pekarskih izdelkov
1901.2
Sem spada tudi:
- zamrznjeni surovi cmoki, njoki, surove pice ipd.
15.61.3
15.61.31
15.61.32
15.61.33
Zdrob, kosmiči in drugi žitni mlevski izdelki
Drobljenec in zdrob iz pšenice
Drobljenec, zdrob in peleti iz drugih žit
Žitni kosmiči in drugi mlevski izdelki
1103[.11]
1103[.13 .19 + .20]
1104 + 1904
Sem ne spada:
- kuskus, gl. 15.85.12
15.61.4
15.61.40
Obdelan riž
Obdelan riž
1006[.3 + .4]
15.61.5
15.61.50
Otrobi in drugi mlevski ostanki
Otrobi in drugi mlevski ostanki
2302
15.61.9
15.61.99
Storitve za proizvodnjo mlevskih izdelkov
Storitve za proizvodnjo mlevskih izdelkov
15.62
Škrobi in škrobni izdelki
15.62.1
15.62.10
Koruzno olje in njegove frakcije, kemično nemodificirane
Koruzno olje in njegove frakcije, kemično nemodificirane
1515.2
15.62.2
15.62.21
15.62.22
15.62.23
Škrob in škrobni izdelki; drugi sladkorji in sladkorni sirupi
Glukoza, fruktoza in drugi izdelki, pridobljeni s hidrolizo škroba
Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini in drugi modificirani škrobi
Tapioka in njeni nadomestki iz škroba
1702[.3 - .9]
1108 + 1109 + 3505.1
1903
15.62.3
15.62.30
Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki
Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki
2303.1
15.62.9
15.62.99
Storitve za proizvodnjo škroba in škrobnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo škroba in škrobnih izdelkov
15.7
15.71
PRIPRAVLJENA ŽIVALSKA KRMILA
Pripravljena krmila za domače živali
15.71.1
15.71.10
Pripravljena krmila za domače živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
Pripravljena krmila za domače živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309.9ex
15.71.2
15.71.20
Zdrob in peleti iz lucerne
Zdrob in peleti iz lucerne
15.71.9
15.71.99
Storitve za proizvodnjo krmil
Storitve za proizvodnjo krmil
1214.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
45
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
15.72
Opis
HS 2002
Pripravljena hrana za hišne živali
15.72.1
15.72.10
Pripravljena hrana za hišne živali
Pripravljena hrana za hišne živali
15.72.9
15.72.99
Storitve za proizvodnjo hrane za hišne živali
Storitve za proizvodnjo hrane za hišne živali
15.8
15.81
2309[.1 + .9ex]
DRUGA ŽIVILA
Kruh, sveže pecivo in slaščice
15.81.1
15.81.11
Kruh, sveže pecivo in slaščice
Svež kruh
1905.90.3
Sem spada:
- svež kruh brez dodanih jajc, medu, sira, sadja
Sem ne spada:
- kruh z jajci in drugimi dodatki, gl. 15.81.12
15.81.12
Sveže pecivo in slaščice
1905.90.6
Sem spada tudi:
- kruh z dodatki, potice, zavitki, torte ipd.
15.81.9
15.81.99
15.82
Storitve za proizvodnjo kruha, svežega peciva in slaščic
Storitve za proizvodnjo kruha, svežega peciva in slaščic
Prepečenec in piškoti; trajno pecivo
15.82.1
15.82.11
15.82.12
Prepečenec in piškoti; trajno pecivo
Hrustljavi kruh, prepečenec, toast in podobni izdelki
Medenjaki; sladki biskviti; vaflji, oblati ipd.
1905[.1 + .4]
1905[.2 + .3]
Sem spada tudi:
- napolitanke, piškoti, obliti s čokolado, lectovo pecivo
15.82.13
Drug kruh in pekarski izdelki
Sem spada:
- slane palčke, krekerji, ekspandirani prigrizki kot npr. flip, smoki ipd.
Sem spada tudi:
- hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, riževi oblati ipd.
15.82.9
15.82.99
15.83
1905.90[.1 + .2 + .4
+ .5 + .9]
Storitve za proizvodnjo prepečenca in piškotov
Storitve za proizvodnjo prepečenca in piškotov
Sladkor
15.83.1
Sladkor
Sem ne spada:
- laktoza, gl. 15.51.54
- maltoza,fruktoza, glukoza, gl. 15.62.21
- kemično čisti sladkorji, gl. 24.41.40
15.83.11
15.83.12
15.83.13
15.83.14
Surovi sladkor
Rafinirani sladkor, brez dodatkov za aromo ali barvo
Rafinirani sladkor z dodatki za aromo ali barvo; javorjev sladkor in sirup
Melase
15.83.2
15.83.20
Odpadki pri proizvodnji sladkorja
Odpadki pri proizvodnji sladkorja
15.83.9
15.83.99
Storitve za proizvodnjo sladkorja
Storitve za proizvodnjo sladkorja
15.84
1701.1
1701.99
1701.91 + 1702.2
1703
2303.2
Kakav; čokolada in sladkorni izdelki
15.84.1
15.84.11
15.84.12
15.84.13
15.84.14
Kakav
Kakavova masa
Kakavovo maslo in olje
Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil
Kakav v prahu, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
1803
1804
1805
1806.1
46
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
15.84.2
15.84.21
15.84.22
Opis
HS 2002
Čokolada in sladkorni izdelki
Čokolada in kakavni izdelki v razsutem stanju ali v zavitkih nad 2 kg
Čokolada in kakavni izdelki v zavitkih pod 2 kg
1806.2
1806[.3 + .9]
Sem spada tudi:
- čokoladni bonboni, namazi, čokolada v prahu
15.84.23
Sladkorni izdelki (tudi bela čokolada) brez kakava
1704
Sem spada:
- žvečilni gumi, marcipan, želeji, bonboni, tudi taki z medikamenti (proti kašlju ipd.)
15.84.24
Sadje, orehi, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju
15.84.3
15.84.30
Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava
Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava
15.84.9
15.84.99
Storitve za proizvodnjo kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
Storitve za proizvodnjo kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
15.85
Testenine
Testenine, nekuhane, nepolnjene ali ne drugače pripravljene
Kuhane, polnjene ali drugače pripravljene testenine; kuskus
15.85.9
15.85.99
Storitve za proizvodnjo testenin
Storitve za proizvodnjo testenin
15.86.1
15.86.11
15.86.12
15.86.13
1802
Testenine
15.85.1
15.85.11
15.85.12
15.86
2006
1902.1
1902[.2 - .4]
Kava in čaj
Kava in čaj
Kava, pražena ali dekofeinizirana
Kavni nadomestki, ekstrakti, esence in koncentrati
Zeleni, črni in delno fermentiran čaj, v zavitkih pod 3 kg
0901[.12 + .2]
0901.9 + 2101[.1 + .3]
0902[.1 + .3]
Sem spada tudi:
- zeleni in mate čaj
Sem ne spada:
- pravi čaj v zavitkih preko 3 kg, gl. 01.13.32
15.86.14
15.86.15
Ekstrakti, esence ali koncentrati pravega ali mate čaja ter pripravki iz njih
Zeliščni čaji
2101.2
1211.90[.40 - .75 +
.99ex] + 2106.90.98ex
Sem spada:
- zeliščni čaji, pripravljeni za maloprodajo
Sem ne spada:
- zdravilne rastline za zeliščne čaje, gl. 01.11.91
15.86.9
15.86.99
15.87
15.87.1
15.87.11
15.87.12
Storitve za proizvodnjo kave in čaja
Storitve za proizvodnjo kave in čaja
Dišave in začimbe
Kis; omake; mešanice začimb; gorčična moka in zdrob;
pripravljena gorčica
Kis
2209
Omake; mešanice dišav in začimb; gorčična moka in zdrob, pripravljena gorčica 2103
Sem spada tudi:
- kečap, majoneza, sojina omaka ipd.
15.87.2
15.87.20
Začimbe, obdelane
Začimbe, obdelane
(0904 – 0910)ex
Sem spada:
- predelane in za maloprodajo pripravljene začimbe, kot so: poper, vanilija, cimetova
skorja, muškatni orešček, kardamom, ingver, pestiči žafrana, seme janeža, kumine,
koriandra, brinja, lovorovi listi, timijan ipd.
Sem ne spada:
- nepredelane začimbe, gl. 01.13.40
- sintetične arome, gl. 24.14
- eterična olja in dišave, gl. 24.63.10
15.87.9
15.87.99
Storitve za proizvodnjo dišav in začimb
Storitve za proizvodnjo dišav in začimb
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
47
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
15.88
Opis
HS 2002
Homogenizirana in dietetična živila
15.88.1
15.88.10
Homogenizirana in dietetična živila
Homogenizirana in dietetična živila
Sem spada tudi:
- hrana za dojenčke
15.88.9
15.88.99
15.89
1602.1 + 1901.1 +
2005.1 + 2007.1 +
2104.2
Storitve za proizvodnjo homogeniziranih in dietetičnih živil
Storitve za proizvodnjo homogeniziranih in dietetičnih živil
Druga živila, rastlinski izvlečki
15.89.1
15.89.11
15.89.12
15.89.13
15.89.14
Druga živila
Juhe, raguji in pripravki zanje
Jajca brez lupine; jajčni albumin
Kvas, pecilni prašek
Aromatizirani sirupi, praški za puding, druga živila
Sem spada tudi :
- praški za kreme in za aromatiziranje pijač
- pripravki za sirov fondue
- pripravki iz medu in matičnega mlečka
- rastlinska smetana
- razmaščena sojina moka
Sem ne spada:
- želatina, gl. 24.62.10
- sintetične arome, gl 24.14
- citronska kislina, gl. 24.14.34
- eterična olja in dišave, gl. 24.63.10
15.89.2
15.89.20
Rastlinski izvlečki; pektinske snovi
Rastlinski izvlečki; pektinske snovi
2104.1
0408 + 3502.1
2102
1901.9 + 2106[.1 +
.90(.1 - .92 + .98ex)]
1302
Sem spada:
- izvlečki iz sladkih koreninic, aloje, kole
- izvlečki za prehrambene namene, pa tudi za farmakološke namene, npr. opij,
ekstrakti gingsenga in drugih zdravilnih rastlin
Sem spada tudi:
- pektinske snovi, agar-agar itd.
Sem ne spada:
- eterična olja in mešanice dišav, gl. 24.63.10
15.89.9
15.89.99
15.9
Storitve za proizvodnjo drugih živil
Storitve za proizvodnjo drugih živil
PIJAČE
Sem spadajo tudi nekateri izdelki, ki so stranski ali vmesni proizvodi pri proizvodnji
pijač, pa tudi denaturiran etanol
15.91
Žgane pijače
15.91.1
15.91.10
Žgane pijače
Žgane pijače
2208
Sem spada:
- vinjak, viski, vodka, rum, gin, arak, uza, tekila, žganje in druge žgane alkoholne
pijače z vsebnostjo manj kot 80 % etanola
Sem spada tudi:
- mešanice žganih pijač in piva
Sem ne spada:
- pijače z vsebnostjo več kot 80 % etanola, gl. 15.92.
15.91.9
15.91.99
15.92
Storitve za proizvodnjo žganih pijač
Storitve za proizvodnjo žganih pijač
Etilni alkohol
15.92.1
15.92.11
Etilni alkohol
Nedenaturirani etilni alkohol, koncentracije nad 80 %
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
2207.1
48
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
15.92.12
HS 2002
Denaturirani alkoholi
2207.2
Sem spada:
- denaturiran etanol in drugi alkoholi, sintetični ali pridobljeni z alkoholnim vrenjem
15.92.9
15.92.99
15.93
15.93.1
15.93.11
15.93.12
Storitve za proizvodnjo etilnega alkohola
Storitve za proizvodnjo etilnega alkohola
Vina
Vina
Peneča vina
Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin; grozdni mošt
2204.1
2204[.2 + .3]
Sem spada tudi:
- desertna vina iz svežega grozdja (porto, šeri vino, malaga ipd.)
Sem ne spada:
- grozdni mošt z vsebnostjo alkohola pod 0,5 %, gl. 15.32.10
15.93.2
15.93.20
Vinska usedlina; vinski kamen
Vinska usedlina; vinski kamen
15.93.9
15.93.99
Storitve za proizvodnjo vina
Storitve za proizvodnjo vina
15.94
15.94.1
15.94.10
2307
Druge fermetirane pijače in sadna vina
Druge fermentirane pijače in sadna vina
Druge fermentirane pijače in sadna vina
2206
Sem spada:
- fermentirani jabolčnik, sadna vina, sake, medica, prošek, ingverjevo pivo ipd.
- mešanice vina in brezalkoholnih pijač
- mešanice piva in brezalkoholnih pijač, z vsebnostjo alkohola nad 0,5%
15.94.9
15.94.99
15.95
Storitve za proizvodnjo drugih fermentiranih pijač
Storitve za proizvodnjo drugih fermentiranih pijač
Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja
15.95.1
15.95.10
Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja
Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja
15.95.9
15.95.99
Storitve za proizvodnjo vermuta in aromatiziranih vin iz svežega grozdja
Storitve za proizvodnjo vermuta in aromatiziranih vin iz svežega grozdja
15.96
15.96.1
15.96.10
2205
Pivo
Pivo
Pivo
2203
Sem ne spada:
- mešanice piva in žganih pijač, gl. 15.91.10
- mešanice piva in brezalkoholnih pijač (npr. limonade), z vsebnostjo
alkohola nad 0,5%, ingverjevo pivo, gl. 15.94.10
- brezalkoholno pivo in druge pijače z vsebnostjo alkohola pod 0,5 %,
gl. 15.98.12
15.96.2
15.96.20
Ostanki in odpadki pivovarn in destilarn
Ostanki in odpadki pivovarn in destilarn
15.96.9
15.96.99
Storitve za proizvodnjo piva
Storitve za proizvodnjo piva
15.97
15.97.1
15.97.10
2303.3
Slad
Slad
Slad
1107
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
49
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
15.97.9
15.97.99
15.98
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo slada
Storitve za proizvodnjo slada
Vode in brezalkoholne pijače
15.98.1
15.98.11
Vode in brezalkoholne pijače
Vode, neslajene, nearomatizirane
2201
Sem spada:
- naravne ali umetne mineralne vode, tudi gazirane, a brez dodanih sladil ali arom
Sem spada tudi:
- stekleničena navadna naravna voda
- led
Sem ne spada:
- sladkane ali aromatizirane vode, gl. 15.98.12
- pitna voda iz vodovodne napeljave, gl. 41.00.11
15.98.12
Druge brezalkoholne pijače
2202
Sem spada tudi:
- nektarji - razredčeni sadni sokovi z gostoto < 1,33 g/cm3 (s sadnim deležem pod 50%)
- napitki iz sirupov, ledeni čaji, limonade
- brezalkoholno pivo
- sojino mleko ipd.
Sem ne spada:
- sadni sokovi, gl. 15.32.10
- aromatizirani sadni sirupi, gl. 15.89.14
15.98.9
15.98.99
16
Storitve za proizvodnjo brezalkoholnih pijač
Storitve za proizvodnjo brezalkoholnih pijač
TOBAČNI IZDELKI
16.0
TOBAČNI IZDELKI
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
16.00
Tobačni izdelki
16.00.1
16.00.11
16.00.12
Tobačni izdelki
Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
Drug predelan tobak in tobačni nadomestki
2402
2403
16.00.2
16.00.20
Tobačni odpadki
Tobačni odpadki
2401.3
16.00.9
16.00.99
Storitve za proizvodnjo tobačnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo tobačnih izdelkov
DB
TEKSTIL, TEKSTILNI IN KRZNENI IZDELKI, OBLAČILA
17
TEKSTIL
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
17.1
17.10
TEKSTILNA PREJA IN SUKANEC
Tekstilna preja in sukanec
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
50
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
17.10.1
17.10.10
Maščobe iz volne, lanolin
Maščobe iz volne, lanolin
17.10.2
17.10.20
Naravna vlakna, pripravljena za predenje
Naravna vlakna, pripravljena za predenje
17.10.3
17.10.30
Sintetična in umetna vlakna, pripravljena za predenje
Sintetična in umetna vlakna, pripravljena za predenje
17.10.4
17.10.41
17.10.42
17.10.43
17.10.44
Preja in sukanec iz naravnih vlaken
Svilena preja, ki ni pripravljena za prodajo na drobno
Volnena preja, ki ni pripravljena za prodajo na drobno
Bombažna preja, ki ni pripravljena za prodajo na drobno
Lanena preja
17.10.45
17.10.46
HS 2002
1505
5002 + 5003.9 +
5101[.2 + .3] +
5103.1 + 5105 +
5203 + 5301[.2 + .3]
+ 5302.9 + 5303.9 +
5304.9 + 5305[.19 +
.29]
5506 + 5507
5004 + 5005
5106 - 5108 + 5110
5205 + 5206
5306[.10(.1 - .5) +
.20.1]
Sukanci in preje iz naravnih vlaken
5006 + 5109 + 5204
+ 5207 + 5306[.10.9
+ .20.9]
Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken; preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 5307 + 5308
vlaken; preja iz papirja
17.10.5
17.10.51
17.10.52
Preja in sukanec iz umetnih in sintetičnih filamentov ali rezanih vlaken
Preja iz sintetičnih in umetnih filamentov, ki ni pripravljena za prodajo na drobno
Preja iz sintetičnih rezanih vlaken, ki ni pripravljena za prodajo na drobno
17.10.53
Preja iz sintetičnih rezanih vlaken, mešanih z volno, ki ni pripravljena za prodajo
na drobno
Preja iz umetnih rezanih vlaken, ki ni pripravljena za prodajo na drobno
Sukanci in preje iz umetnih in sintetičnih filamentov in vlaken
17.10.54
17.10.55
17.10.6
17.10.61
17.10.62
17.10.63
17.10.64
17.10.65
Odpadki naravnih vlaken
Svileni odpadki
Odpadki volne ali druge živalske dlake
Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali druge živalske dlake
Bombažni odpadki, razen razvlaknjenih
Razvlaknjeni bombažni odpadki
17.10.9
17.10.90
Obdelava naravnih vlaken
Obdelava naravnih vlaken
5402.6 + 5403.4
5509[.1 - .4 + .51 +
.53 + .59 + .62 + .69
+ .92 + .99]
5509[.52 + .61 + .91]
5510
5401 + 5406 + 5508
+ 5511
5003.1
5103[.2 + .3]
5104
5202.1
5202.9
Sem spada:
- storitvena priprava naravnih vlaken za predenje, npr. česanje, razmaščevanje,
pranje volne ali bombaža, trenje lanu, navijanje svile
17.2
17.20
TKANINE
Tkanine
Sem spada:
- tkano blago, izdelano s prepletanjem podlage in votka tekstilnih prej na
tkalskih statvah
Sem ne spada:
- pleteno blago, izdelano z zaporedjem med seboj povezanih zank, gl. 17.60.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
51
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
17.20.1
17.20.10
Tkanine iz naravnih vlaken, razen bombaža
Tkanine iz naravnih vlaken, razen bombaža
17.20.2
17.20.20
Bombažne tkanine
Bombažne tkanine
5208 - 5212
17.20.3
17.20.31
17.20.32
17.20.33
Tkanine iz umetnih in sintetičnih prej
Tkanine iz sintetičnih in umetnih filamentnih prej
Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken
Tkanine iz umetnih rezanih vlaken
5407 + 5408
5512 - 5515
5516
17.20.4
17.20.40
Tkanine s florom, frotirne in druge posebne tkanine
Tkanine s florom, frotirne in druge posebne tkanine
Sem spada tudi:
- gaza in tkanine iz steklenih vlaken
Sem ne spada:
- tekstilne talne obloge, gl. 17.51
- netkane tekstilije, gl. 17.53.10
- tekstilne tapete, gl. 21.24.12
- tkanine iz azbestnih prej, gl. 26.82.11
17.20.9
17.20.99
17.3
17.30
5007 + 5111 - 5113 +
5309 - 5311
5801 - 5803 +
7019[.4 + .5]
Storitve za proizvodnjo tkanin
Storitve za proizvodnjo tkanin
DODELAVA TEKSTILIJ
Dodelava tekstilij
17.30.1
17.30.10
Beljenje, barvanje in tiskanje vlaken in prej
Beljenje, barvanje in tiskanje vlaken in prej
Sem spada tudi:
- beljenje in tiskanje vlaken in preje
17.30.2
17.30.21
Beljenje in barvanje tekstilij
Beljenje tekstilij
Sem ne spada:
- beljenje preje, gl. 17.30.10
17.30.22
Barvanje tekstilij
17.30.3
17.30.30
Tiskanje tekstilij
Tiskanje tekstilij
Sem spada:
- tiskanje tkanin, tudi končnih tekstilnih izdelkov
Sem ne spada:
- takojšnje termotiskanje na tekstilne izdelke (npr. majice) ob prodaji, gl. 52.74.13
17.30.4
17.30.40
Druga dodelava tekstilij, razen impregniranja in prevlekanja
Druga dodelava tekstilij, razen impregniranja in prevlekanja
Sem spada:
- apretiranje, sušenje, gubanje, plisiranje, prepariranje, brušenje, merceriziranje in
druga obdelava tkanin in tekstilnih izdelkov, tudi oblačil
Sem ne spada:
- impregniranje, prevlekanje, laminiranje tkanin, gl. 17.54.37
17.4
17.40
TEKSTILNI IZDELKI, RAZEN OBLAČIL
Tekstilni izdelki, razen oblačil
17.40.1
17.40.11
Tekstilni izdelki za gospodinjstvo
Odeje, razen električnih
6301[.2 - .9]
Sem spada:
- neprešite odeje iz raznih materialov
Sem ne spada:
- prešite odeje, pernice ipd, gl. 17.40.24
- električne odeje, gl. 29.71.14
17.40.12
17.40.13
Posteljno perilo
Namizno perilo
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
6302[.1 - .3]
6302[.4 + .5]
52
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
17.40.14
17.40.15
Opis
HS 2002
Kopalniško in kuhinjsko perilo
Zavese in zastirala
6302[.6 + .9]
6303
Sem ne spada:
- tekstilne tapete, gl. 21.24.12
- rolete iz plastičnih mas, gl. 25.23.14
17.40.16
Drugi tekstilni izdelki za notranje opremljanje; kompleti za izdelavo tapiserij ipd.
5805 + 6304 + 6308
Sem spada:
- ročno izdelane tapiserije, kompleti za vezenje, izdelavo tapiserij ipd.
- posteljna pregrinjala, okrasne draperije, prevleke za avtomobilske in druge sedeže,
mreže proti komarjem ipd.
Sem ne spada:
- tekstilne tapete, gl. 21.24.12
17.40.2
17.40.21
17.40.22
Drugi tekstilni izdelki
Vreče
Ponjave, platnene strehe; jadra; šotori in platnena oprema za taborjenje
6305
6306
Sem spada tudi:
- ponjave za tovornjake
17.40.23
17.40.24
Padala, tudi krmiljena, z deli in priborom
Spalne vreče; posteljnina
8804
9404[.3 + .9]
Sem spada:
- posteljnina, polnjena s puhom ali kakršnim koli drugim materialom: pernice,
blazine, prešite odeje, spalne vreče ipd.
Sem ne spada:
- odeje, gl. 17.40.11
- posteljno perilo (rjuhe ipd.), gl. 17.40.12
- prešiti tekstilni izdelki v metraži, gl. 17.54.39
- žimnice in posteljni vložki, gl. 36.15.12
17.40.25
Drugi končni tekstilni izdelki, razen oblačil
6307
Sem spada:
- krpe za posodo, tla, prah in podobne krpe za čiščenje
- rešilni jopiči in pasovi
- zastave
- prekrivala za avtomobile, stroje, pohištvo
- tekstilne zaščitne maske ipd.
- zarobljeni kosi blaga, npr. blago za sari, turbane ipd.
17.40.9
17.40.90
Popravila ponjav, jader, platnene opreme za taborjenje in podobnih
tekstilnih izdelkov
Popravila ponjav, jader, platnene opreme za taborjenje in podobnih tekstilnih
izdelkov
Sem ne spada:
- popravila oblačil in hišnega perila, gl. 52.74.11
17.40.99
17.5
17.51
17.51.1
17.51.11
17.51.12
17.51.13
17.51.14
Storitve za proizvodnjo tekstilnih izdelkov, razen oblačil
PREPROGE, VRVI, MREŽE IN DRUGE TEKSTILIJE
Preproge in druga tekstilna talna prekrivala
Preproge in druga tekstilna talna prekrivala
Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana
Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, tkana
Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, taftirana
Druge preproge in tekstilna talna prekrivala, tudi iz polsti
5701
5702
5703
5704 + 5705
Sem ne spada:
- talna prekrivala iz pletarskih materialov, gl. 20.52.15
- talne obloge iz plute ali plastike, čeprav so na hrbtni strani
obložene s tkanino, gl. 20.52 oz. 25.23.11
- linolej, gl. 36.63.40
17.51.9
17.51.99
17.52
17.52.1
17.52.11
Storitve za proizvodnjo preprog in drugih tekstilnih talnih prekrival
Storitve za proizvodnjo preprog in drugih tekstilnih talnih prekrival
Vrvi, mreže
Vrvi, mreže
Vrvi
5607
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
53
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
17.52.12
Opis
Mreže iz tekstilnih materialov, izdelki iz preje, trakov ipd.
HS 2002
5608 + 5609
Sem spada tudi:
- ribiške, ležalne in druge izgotovljene mreže
- drugi izgotovljeni izdelki iz vrvi: vrvi za sušenje perila, ladijski odbojniki, lestve
iz vrvi ipd.
Sem ne spada:
- mreže proti komarjem, gl. 17.40.16
- pletene okrasne vrvice, vezalke, gl. 17.54.11
- kvačkani mrežasti izdelki v metraži, gl. 17.54.12
- mreže za športne igre, gl. 36.40.14
17.52.2
17.52.20
Tekstilni ostanki in odpadki
Tekstilni ostanki in odpadki
17.52.9
17.52.90
17.52.99
Popravila mrež in izdelkov iz vrvi
Popravila mrež in izdelkov iz vrvi
Storitve za proizvodnjo vrvi in mrež
17.53
6310
Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil
17.53.1
17.53.10
Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil
Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil
5603
Sem spada:
- koprena iz tekstilnih vlaken razne debeline, v metraži, trakovih ali razrezana na
določene oblike
Sem ne spada:
- polst, gl. 17.54.20
- pleteno blago, izdelano z zaporedjem med seboj povezanih zank,
gl. 17.60.1
17.53.9
17.53.99
17.54
Storitve za proizvodnjo netkanega tekstila in izdelkov iz njega,
razen oblačil
Storitve za proizvodnjo netkanega tekstila in izdelkov iz njega, razen oblačil
Čipke, polst in druge tekstilije
17.54.1
17.54.11
Til, čipke, trakovi, vezenine
Trakovi, ozke tkanine za šiviljstvo ipd.
5806 – 5808
Sem spada tudi:
- nalepke, značke iz tkanine, razen vezenih
- elastika za perilo
- pletenice, vezalke za čevlje, pletene okrasne vrvice
Sem ne spada:
- vezene tekstilne nalepke in značke, gl. 17.54.13
17.54.12
Til in drugo mrežasto blago; čipke
5804
Sem ne spada:
- izgotovljene mreže, gl. 17.52.12
17.54.13
Vezenine
5810
Sem spada tudi:
- aplikacije, vezene tekstilne nalepke in značke
17.54.2
17.54.20
Polst, tudi impregnirana, prekrita ali laminirana
Polst, tudi impregnirana, prekrita ali laminirana
5602
Sem ne spada:
- netkane tekstilne koprene, gl. 17.53.10
- talna prekrivala na polsteni podlagi, gl. 17.51.14
17.54.3
17.54.31
17.54.32
17.54.33
17.54.34
Druge tekstilije
Vata iz tekstilnih materialov
Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; preja in trakovi, impregnirani
ali prevlečeni z gumo ali plastiko
Metalizirana preja
Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje
5601
5604
5605
5809
Sem ne spada:
- izdelki iz žice, gl. 28.73.13
17.54.35
17.54.36
Obvita preja in trakovi; ženiljska preja
5606
Kord tkanine za avtomobilske gume, iz poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona 5902
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
54
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
17.54.37
Opis
HS 2002
Druge tkanine, impregnirane, prevlečene
5901 + 5903 + 5907
Sem spada:
- pripravljeno slikarsko platno, impregnirane tkanine za vezavo knjig
- “umetno usnje” na tekstilni podlagi (skaj)
- druge tkanine, impregnirane ali prevlečene s plastičnimi masami, voskom, lepilom,
bitumnom ipd.
Sem ne spada:
- talna prekrivala in obloge iz prevlečenih, premazanih prekritih tkanin,
gl. 17.51.1
17.54.38
Tekstilni izdelki za tehnično rabo
5908 – 5911
Sem spada:
- tekstilni transmisijski trakovi, cevi, stenji, tekstilna sita
17.54.39
Prešiti tekstilni izdelki v metraži
5811
Sem ne spada:
- izgotovljeni izdelki iz teh materialov, npr. prešite odeje, oblačila ipd.,
gl. 17.40
17.54.9
17.54.99
17.6
17.60
Storitve za proizvodnjo drugih tekstilij
Storitve za proizvodnjo drugih tekstilij
PLETENI IN KVAČKANI TEKSTILNI MATERIALI
PLETENI IN KVAČKANI TEKSTILNI MATERIALI
Semspada:
- pleteno blago, izdelano z zaporedjem med seboj povezanih zank
Sem ne spada:
- tkano blago, izdelano s prepletanjem podlage in votka tekstilnih prej
na tkalskih statvah, gl. 17.20
17.60.1
17.60.11
Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali
Plišasti materiali, pleteni ali kvačkani
6001
Sem spada tudi:
- pleteno blago z visokim florom, pleten bukle, žamet, flis
17.60.12
17.60.9
17.60.99
17.7
17.71
17.71.1
17.71.10
Drugi pleteni ali kvačkani materiali
6002 – 6006
Storitve za proizvodnjo pletenih ali kvačkanih materialov
Storitve za proizvodnjo pletenih ali kvačkanih materialov
PLETENI IN KVAČKANI IZDELKI
Nogavice, pletene ali kvačkane
Nogavice, pletene ali kvačkane
Nogavice, pletene ali kvačkane
6115
Sem spada:
- dolge, kratke nogavice, hlačne nogavice, dokolenke
17.71.9
17.71.99
17.72
17.72.1
17.72.10
Storitve za proizvodnjo nogavic
Storitve za proizvodnjo nogavic
Pleteni in kvačkani puloverji, jope, brezrokavniki in podobni izdelki
Jope, puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani
Jope, puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani
6110
Sem ne spada:
- izdelki, krojeni in sešiti iz pletenih materialov, gl. 18
17.72.9
17.72.99
Storitve za proizvodnjo pletenih in kvačkanih puloverjev, jop,
brezrokavnikov in podobnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo pletenih in kvačkanih puloverjev, jop, brezrokavnikov in
podobnih izdelkov
Sem spada:
- storitveno sešivanje posameznih pletenih delov oblačil
- dodajanje gumbov, zadrg ipd. na pletena oblačila
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
55
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
18
Opis
HS 2002
OBLAČILA, KRZNO, KRZNENI IZDELKI
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti
18.1
18.10
USNJENA OBLAČILA
Usnjena oblačila
18.10.1
18.10.10
Usnjena oblačila
Usnjena oblačila
4203.1
Sem spada tudi:
- oblačila iz umetnega usnja
Sem ne spada:
- usnjene rokavice in pasovi, gl. 18.24.32
- krznena oblačila, gl. 18.30.12
- usnjeni športni rekvizii, gl. 36.40.14
18.10.9
18.10.99
18.2
18.21
Storitve za proizvodnjo usnjenih oblačil
Storitve za proizvodnjo usnjenih oblačil
DRUGA OBLAČILA, RAZEN USNJENIH; OBLAČILNI DODATKI
Delovna oblačila
Sem spada:
- oblačila, izdelana so predvsem zato, da zaščitijo druga oblačila ali osebe med delom.
Npr. oblačila, ki jih uporabljajo mehaniki, tovarniški delavci, zidarji, kmetje, zdravniki,
medicinske sestre, frizerke, mesarji, peki itd. Večinoma so dvodelna oblačila, površniki
in hlače, predpasniki, delovne halje.
Sem ne spada:
- uniforme in podobna uradna oblačila (sodniški plašči, cerkvena
oblačila ipd), gl. 18.22
- zaščitna medicinska oblačila (zaščita pred sevanjem), gl. 25.13.60
18.21.1
18.21.11
18.21.12
18.21.2
18.21.21
18.21.22
18.21.3
18.21.30
Moška delovna oblačila
Moški delovni in poklicni kompleti, suknjiči in jopiči
Moške delovne in poklicne hlače
Ženska delovna oblačila
Ženski delovni in poklicni kompleti in jakne
Ženske delovne in poklicne hlače
Druga delovna in poklicna oblačila
Druga delovna in poklicna oblačila
Sem ne spada:
- krila, gl. 18.22.34
- gumeni oblačilni predmeti, gl. 25.13.60
- zaščitna pokrivala iz gume ali plastičnih mas, gl. 25.24.25
18.21.9
18.21.99
18.22
6203[.22.1 + .23.1 +
.29.11 + .32.1 +
.33.1 + .39.11]
6203[.42(.1 + .51) +
.43(.11 + .31) +
.49(.11 + .31)]
6204[.22.1 + .23.1 +
.29.11 + .32.1 +
.33.1 + .39.11]
6204[.62(.1 + .51) +
.63(.11 + .31) +
.69(.11 + .31)]
6211[.32.1 + .33.1 +
.42.1 + .43.1]
Storitve za proizvodnjo delovnih oblačil
Storitve za proizvodnjo delovnih oblačil
Vrhnja oblačila
18.22.1
18.22.11
18.22.12
18.22.13
Vrhnja oblačila iz pletenih materialov
Moški ali fantovski površniki, plašči, ogrinjala, anoraki in podobna oblačila,
iz pletenih materialov
Moške ali fantovske obleke, suknjiči, jopiči, hlače iz pletenih materialov
Ženski ali dekliški površniki, plašči, ogrinjala, anoraki in podobna oblačila,
iz pletenih materialov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
6101
6103
6102
56
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
18.22.14
Ženski ali dekliški kostimi, jakne, obleke, krila, hlače, iz pletenih materialov
18.22.2
18.22.21
Moška ali fantovska vrhnja oblačila iz tkanin
Moški ali fantovski površniki, plašči, ogrinjala, anoraki, vetrovke in podobna
oblačila, iz tkanin
Moške ali fantovske obleke in kompleti, iz tkanin
18.22.22
18.22.23
Moški ali fantovski suknjiči in jopiči, iz tkanin
18.22.24
Moške ali fantovske hlače, kombinezoni, kratke hlače, iz tkanin
Sem ne spada:
- smučarski kompleti, gl. 18.24.12
18.22.3
18.22.31
18.22.32
Ženska in dekliška vrhnja oblačila, iz tkanin
Ženski in dekliški površniki, plašči, ogrinjala, anoraki, vetrovke in podobna
oblačila, iz tkanin
Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, iz tkanin
18.22.33
Ženske ali dekliške jakne, iz tkanin
18.22.34
18.22.35
Ženske ali dekliške obleke, krila in hlačna krila, iz tkanin
Ženske hlače, kombinezoni, kratke hlače, iz tkanin
6201
6203[.1 + .21 +
.22.8 + .23.8 +
.29(.18 + .9)]
6203[.31 + .32.9 +
.33.9 + .39(.19 + .9)]
6203[.41 + .42(.3 +
.59 + .9) + .43(.19 +
.39 + .9) + .49(.19 +
.39 - .9)]
6202
6204[.1 + .21 +
.22.8 + .23.8 +
.29(.18 + .9)]
6204[.31 + .32.9 +
.33.9 + .39(.19 + .9)]
6204[.4 + .5]
6204[.61 + .62(.3 +
.59 + .9) + .63(.18 +
.39 + .9) + .69(.18 +
.39 - .9)]
Sem ne spada:
- smučarski kompleti, gl. 18.24.12
18.22.4
18.22.40
6104
Rabljena oblačila
Rabljena oblačila
6309
Sem ne spada:
- popravilo oblačil, gl. 52.74.11
18.22.9
18.22.99
18.23
18.23.1
Storitve za proizvodnjo vrhnjih oblačil
Storitve za proizvodnjo vrhnjih oblačil
Perilo
Perilo iz pletenih materialov
Sem ne spada:
- T-majice in spodnje majice iz pletenin, gl. 18.23.3
18.23.11
18.23.12
18.23.13
18.23.14
18.23.2
18.23.21
18.23.22
18.23.23
18.23.24
18.23.25
18.23.3
18.23.30
Moške ali fantovske srajce, iz pletenih materialov
Moške ali fantovske spodnje hlače, pižame, kopalni plašči in podobna oblačila,
iz pletenih materialov
Ženske ali dekliške bluze in srajce, iz pletenih materialov
Ženske ali dekliške spodnje hlačke, spalne srajce, jutranje halje in podobna
oblačila, iz pletenih materialov
6105
6107
6106
6108
Perilo iz tkanin
Moške ali fantovske srajce iz tkanin
Moške ali fantovske spodnje majice, spodnje hlače, pižame, kopalni plašči,
iz tkanin
Ženske ali dekliške bluze in srajce, iz tkanin
Ženske in dekliške spodnje majice, spodnje hlačke, spalne srajce, kopalni
plašči, pižame, domače halje in podobna oblačila, iz tkanin
Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, in podobni izdelki
6212
T-majice in spodnje majice, iz pletenih materialov
T-majice in spodnje majice, iz pletenih materialov
6109
6205
6207
6206
6208
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
57
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
18.23.9
18.23.99
18.24
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo perila
Storitve za proizvodnjo perila
Športna in druga oblačila, pokrivala in oblačilni dodatki
18.24.1
18.24.11
18.24.12
18.24.13
18.24.14
Oblačila za dojenčke, športna oblačila in oblačilni dodatki, iz pletenih materialov
Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, iz pletenih materialov
6111
Trenirke, smučarske obleke, kopalke in druga športna oblačila, iz pletenih
materialov
6112 + 6114
Rokavice vseh vrst, iz pletenih materialov
6116
Drugi gotovi oblačilni dodatki, iz pletenih materialov
6117
Sem spada:
- šali, pleti, naglavni trakovi ipd., iz pletenih materialov
18.24.2
18.24.21
18.24.22
Oblačila za dojenčke, športna oblačila in oblačilni dodatki, iz tkanin
Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, iz tkanin
Trenirke, smučarske obleke, kopalke in druga športna oblačila, iz tkanin
18.24.23
Robci, šali, rute, kravate, metuljčki, rokavice in drugi oblačilni dodatki ali deli
oblačil, iz tkanin
6209
6211[.1 + .2 + .31 +
.32(.3 - .9) + .33(.3 .9) + .39 + .41 +
.42(.3 - .9) + .43(.3 .9) + .49]
6213 – 6217
Sem ne spada:
- oblačilni dodatki iz pletenih materialov, gl. 18.24.14
- pokrivala, gl. 18.24.4
- rokavice iz gume, gl. 25.13.60
18.24.3
18.24.31
18.24.32
18.24.4
18.24.41
18.24.42
18.24.43
Oblačilni dodatki iz usnja; oblačila iz polsti ali netkanih tekstilnih
materialov; oblačila iz impregniranih, gumiranih ali plastificiranih tkanin
Oblačilni dodatki iz usnja ali nadomestkov usnja
4203[.29 + .3 + .4]
Oblačila iz polsti ali drugih netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz impregniranih 6113 + 6210
ali prevlečenih tkanin
Klobuki in druga pokrivala
Klobučni tulci, stožci, valji in podobni izdelki iz polsti
Klobuki; mrežice za lase
Druga pokrivala; ščitniki za oči ipd.
Sem ne spada:
- naglavni trakovi, gl. 18.24.14
- rute, gl. 18.24.23
- pokrivala iz plastičnih mas ali gume, gl. 25.24.25
18.24.9
18.24.99
18.3
18.30
6501 + 6502
6503 – 6505
6506[.92 + .99] +
6507
Storitve za proizvodnjo športnih in drugih oblačil in dodatkov
Storitve za proizvodnjo športnih in drugih oblačil in dodatkov
KRZNO IN KRZNENI IZDELKI
Krzno in krzneni izdelki
18.30.1
18.30.11
Krzno in krzneni izdelki
Strojeno ali obdelano krzno
4302
Sem ne spada:
- surova kožuhovina, gl. 01.25.3
18.30.12
Krznena oblačila in oblačilni dodatki, razen pokrival
4303
Sem spada tudi:
- drugi krzneni izdelki, npr. pregrinjala
Sem ne spada:
- krznena pokrivala, gl. 18.24.43
- obutev s krznenimi deli, gl. 19.30
18.30.13
Umetno krzno in izdelki iz njega
Sem ne spada:
- blago s kosmateno površino, npr. lasasto blago, pliš ipd., gl. 17.60.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
4304
58
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
18.30.9
18.30.99
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo krzna in krznenih izdelkov
Storitve za proizvodnjo krzna in krznenih izdelkov
Sem spada:
- storitveno sešivanje posameznih delov oblačil
- dodajanje gumbov, zadrg ipd. na oblačila
DC
USNJE, OBUTEV IN USNJENI IZDELKI, RAZEN OBLAČIL
19
USNJE, OBUTEV IN USNJENI IZDELKI, RAZEN OBLAČIL
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti
19.1
19.10
USNJE
Usnje
19.10.1
19.10.11
19.10.12
Semiš; lakasto usnje, plastovito usnje
Semiš
Lakasto in plastovito usnje
19.10.2
19.10.21
Goveje in konjsko usnje
Goveje usnje, cele kože
19.10.22
Goveje usnje, razen celih kož
19.10.23
Konjsko usnje
4114.10
4114.20
4104[.11.10 + .11.51
+ .19.10 + .19.51 +
.41.11 + .41.19 +
.41.51 + .49.11 +
.49.19 + .49.51] +
4107[.11.11 + .11.19
+ 12.11 + .12.19 +
.12.91 + .19.10]
4104[.11.59 + .19.59
+ .41.59 + .49.59] +
4107[.91 + .92.10 +
.99.10]
4104[.11.90 + .19.90
+ .41.90 + .49.90] +
4107[.11.90 + .12.99
+ .19.90 + .92.90 +
.99.90]
Sem spada tudi:
- usnje oslov, mezgov in mul
19.10.3
19.10.31
19.10.32
19.10.33
Ovčje, kozje ali svinjsko usnje
Ovčje ali jagnječje usnje
Kozje ali kozličje usnje
Svinjsko usnje
19.10.4
19.10.41
Usnje drugih živali; umetno usnje na osnovi naravnega usnja
Usnje drugih živali
19.10.42
4105 + 4112
4106 + 4113
4106.3 + 4113.2
4106[.4 + .9] +
4113[.3 + .9]
4115.1
Umetno usnje na osnovi naravnega usnja
Sem spada:
- predelani ostanki in odpadki usnja
Sem ne spada:
- skaj (“umetno usnje” na tekstilni podlagi), gl. 17.54.37
- imitacija usnja, ki je na osnovi plastičnih materialov, gl. 25.24.10
19.10.5
19.10.50
Usnjeni ostanki, prah, moka
Usnjeni ostanki, prah, moka
19.10.9
19.10.99
Storitve za proizvodnjo usnja
Storitve za proizvodnjo usnja
4115.2
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
59
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
19.2
19.20
Opis
HS 2002
POTOVALNA GALANTERIJA, SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI
Potovalna galanterija, sedlarski in jermenarski izdelki
19.20.1
19.20.11
Potovalna galanterija, sedlarski in jermenarski izdelki
Sedlarski in jermenarski izdelki, iz katerih koli materialov
4201
Sem spada tudi:
- nagobčniki, plaščki za pse in drugi oblačilni dodatki za živali
19.20.12
Kovčki, torbice in podobni izdelki, iz katerih koli materialov
4202 + 9605
Sem spadajo tudi:
- denarnice, etuiji, nahrbtniki, potovalne torbe, škatle za nakit, glasbila ipd.
19.20.13
Pasovi za ročne ure, nekovinski
9113.9
Sem ne spada:
- kovinski pasovi za zapestne ure, gl. 33.50.27
19.20.14
Drugi izdelki iz naravnega ali umetnega usnja, tudi za stroje in tehnično uporabo
4204 + 4205
Sem ne spada:
- usnjena oblačila, gl. 18.10.10
- usnjene rokavice in oblačilni dodatki, gl. 18.24.31
19.20.9
19.20.99
Storitve za proizvodnjo potovalne galanterije in usnjenih izdelkov
Storitve za proizvodnjo potovalne galanterije in usnjenih izdelkov
Sem spada
- storitveno šivanje posameznih delov potovalne galanterije
- dodajanje zadrg ipd. na potovalno galanterijo
- storitveno krojenjeposameznih delov potovalne galanterije ipd.
19.3
19.30
OBUTEV
Obutev
19.30.1
19.30.11
19.30.12
19.30.13
19.30.14
19.30.2
19.30.21
19.30.22
19.30.23
Obutev, razen športne in zaščitne
Nepremočljiva obutev z gornjiki iz gume ali plastike
Druga obutev z gornjiki iz gume ali plastike
Obutev z gornjiki iz usnja
Obutev z gornjiki iz tekstilnih materialov, razen športne obutve
Športna obutev
Smučarska obutev
Športna obutev z gumijastimi ali plastičnimi podplati in gornjiki iz tekstilnih
materialov
Druga športna obutev, razen drsalnih čevljev z vgrajenimi drsalkami
6401.9
6402[.2 + .9]
6403[.5 + .9] +
6405.1
6404[.19 + .2] +
6405.2
6402.12 + 6403.12
6404.11
6402.19 + 6403.19
Sem ne spada:
- čevlji z vgrajenimi drsalkami ali kotalkami, gl. 36.40.11
19.30.3
19.30.31
19.30.32
Zaščitna in druga obutev
Obutev s kovinsko kapico
Lesena obutev, razna posebna obutev; druga obutev
Sem ne spada:
- obutev iz azbesta, gl. 26.82.11
- ortopedski pripomočki, gl. 33.10.17
19.30.4
19.30.40
Deli obutve
Deli obutve
19.30.9
19.30.99
Storitve za proizvodnjo obutve
Storitve za proizvodnjo obutve
Sem spada:
- storitveno krojenje in urezovanje delov obutve
- storitveno šivanje ali lepljenje delov obutve
- storitveno kompletiranje parov obutve, opremljanje z nalepkani ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
6401.1 + 6402.3 +
6403.4
6403[.2 + .3] +
6405.9
6406
60
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
DD
LES, LESENI, PLUTOVINASTI, PLETARSKI IZDELKI,
RAZEN POHIŠTVA
20
LES, LESENI, PLUTOVINASTI, PLETARSKI IZDELKI,
RAZEN POHIŠTVA
HS 2002
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
20.1
20.10
LES, ŽAGAN, SKOBLJAN ALI IMPREGNIRAN
Les, žagan, skobljan ali impregniran
Sem ne spada :
- gozdni sortimenti (hlodi, drva, drogovi ipd.), gl. 02.01
20.10.1
20.10.10
Les, vzdolžno žagan ali rezan, debeline nad 6 mm; neimpregnirani
železniški pragovi
Les, vzdolžno žagan ali rezan, debeline nad 6 mm; neimpregnirani železniški
pragovi
4406.1 + 4407
Sem ne spada:
- impregnirani drogovi in pragovi, gl. 20.10.3
20.10.2
20.10.21
Les, profiliran ; lesna volna ; lesna moka ; lesni sekanci in iveri
Les, profiliran
4409
Sem spada tudi:
- ladijski pod, lamele in deščice za parket, letvice in drug profiliran les
Sem ne spada:
- sestavljene parketne plošče, gl. 20.30.12
20.10.22
20.10.23
Lesna volna; lesna moka
Lesni sekanci in iveri
4405
4401.2
20.10.3
20.10.31
20.10.32
Drogovi in železniški pragovi, impregnirani
Drogovi, impregnirani
Železniški pragovi, impregnirani
4403.1
4406.9
20.10.4
20.10.40
Žagovina, lesni odpadki in ostanki
Žagovina, lesni odpadki in ostanki
4401.3
20.10.9
20.10.90
Impregnacija in sušenje lesa
Impregnacija in sušenje lesa
Sem spada:
- impregnacija ali kemična obdelava lesa s konzervansi ali drugimi materiali
Sem spada tudi:
- sušenje lesa
Sem ne spada:
- hidroizolacijska dela, gl. 45.22.20
- dezinsekcija v stavbah, gl. 74.70.11
20.2
20.20
20.20.1
20.20.11
20.20.12
20.20.13
20.20.14
20.20.15
FURNIR; VEZANE, IVERNE, VLAKNENE, PANELNE IN DRUGE PLOŠČE
Furnir; vezane, iverne, vlaknene, panelne in druge plošče
Vezane, iverne, vlaknene, panelne in druge plošče
Vezane plošče iz furnirskih listov
Druge vezane plošče, furnirane plošče in podobne laminirane plošče
Iverne in podobne plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov
Vlaknene plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov
Dodelava plošč
4412.1
4412[.2 + .9]
4410
4411
Sem spada:
- storitveno lakiranje, barvanje in podobna površinska obdelava desk in plošč
20.20.2
20.20.21
Furnir; zgoščen les
Furnir, rezan ali luščen
4408
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
61
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
20.20.22
20.3
20.30
Opis
Zgoščen les
HS 2002
4413
IZDELKI STAVBNEGA MIZARSTVA IN TESARSTVA
Izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva
20.30.1
20.30.11
Izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, razen montažnih stavb
Okna, vrata, okviri in podboji, iz lesa
4418[.1 + .2]
Sem spada tudi:
- polkna, okenski in vratni okvirji in podboji
20.30.12
Parketne plošče, opaži za betonska dela, skodle, iz lesa
4418[.3 - .5]
Sem spada:
- sestavljene parketne plošče
Sem ne spada:
- posamezne parketne deščice, nesestavljene, gl. 20.10.21
20.30.13
Drugi leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva
4418.9
Sem spada:
- lesene stenske obloge, lepljeni nosilci, stopnice, strešni tramovi, grede ipd.
Sem ne spada:
- leseno pohištvo, gl. 36.1
-
20.30.2
20.30.20
Lesene montažne stavbe
Lesene montažne stavbe
20.30.9
Vgrajevanje izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva lastne izdelave,
postavljanje lesenih montažnih stavb lastne izdelave
Vgrajevanje izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva lastne izdelave, postavljanje
lesenih montažnih stavb lastne izdelave
20.30.90
9406.00.1
Sem spada:
- montaža lesenih stavbarskih in tesarskih izdelkov lastne izdelave, npr. vrat, oken,
okvirjev, podbojev, stopnic, ograj, lesenih opažev, predelnih sten
Sem spada tudi:
- postavljanje lesenih montažnih stavb lastne izdelave
Sem ne spada:
- postavljanje montažnih stavb tuje izdelave, gl. 45.21.7
- montaža stavbarskih izdelkov tuje izdelave, gl. 45
20.30.99
20.4
20.40
Storitve za proizvodnjo lesenih izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva
LESENA EMBALAŽA
Lesena embalaža
20.40.1
20.40.11
20.40.12
Lesena embalaža
Palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa
Druga lesena embalaža in njeni deli
4415.2
4415.1 + 4416
Sem spada:
- leseni zaboji, bobni za kable, škatle, gajbe, sodi, čebri, vedra, škafi ipd.
20.40.9
20.40.90
Popravila in vzdrževanje lesene embalaže
Popravila in vzdrževanje lesene embalaže
Sem spada:
- popravilo in vzdrževanje lesenih sodov, palet, zabojnikov, bobnov za kable ipd.
20.40.99
Storitve za proizvodnjo lesene embalaže
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje lesene embalaže
20.5
DRUGI IZDELKI IZ LESA; IZDELKI IZ PLUTE, SLAME IN PLETARSKIH
MATERIALOV
Drugi izdelki iz lesa
20.51
20.51.1
20.51.11
20.51.12
20.51.13
Drugi izdelki iz lesa
Leseno orodje, škatle za orodje, držaji, čevljarska kopita
Lesena namizna posoda ali pribor
Lesene intarzije in vdelan les, leseni okraski
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
4417
4419
4420
62
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
20.51.14
Opis
HS 2002
Leseni okvirji za slike ipd., drugi leseni izdelki
4414 + 4421
Sem spada tudi:
- krste
- obešalniki
- zobotrebci
- čebelji panji
- pasje ute
- vesla
Sem ne spada:
- leseni podplati in cokle, gl. 19.30.32
- lesena stojala za svetilke, gl. 31.50.42
- leseno pohištvo, gl. 36.1
- lesene igrače, gl. 36.50
- leseni nakit, gl. 36.61.10
- lesene krtače in metle, gl. 36.62.
- lesene sprehajalne palice, gl. 36.63.31
- vžigalice, gl. 36.63.63
20.51.9
20.51.90
Popravila in vzdrževanje drugih lesenih izdelkov
Popravila in vzdrževanje drugih lesenih izdelkov
Sem spada:
- popravilo izdelkov iz razreda 20.51, tudi lesenih intarzij
Sem ne spada:
- popravilo in vzdrževanje lesenih sedežev,gl. 36.11.90
- popravilo in vzdrževanje drugega lesenega pohištva, razen sedežev,
gl. 36.14.90
20.51.99
Storitve za proizvodnjo drugih lesenih izdelkov
Sem spada tudi:
- storitveno sestavljanje posameznih delov lesenih izdelkov
- storitveno barvanje lesenih izdelkov
20.52
20.52.1
20.52.11
20.52.12
20.52.13
Izdelki iz plute, slame in pletarskih materialov
Izdelki iz plute, slame in pletarskih materialov
Naravna pluta, grobo obdelana ali zmleta pluta
Izdelki iz naravne plute
Bloki, valji, listi, plošče raznih oblik, iz aglomerirane plute
4501.9 + 4502
4503
4504.1
Sem spada tudi:
- zamaški ter ploščice raznih oblik iz aglomerirane plute
20.52.14
Drugi izdelki iz aglomerirane plute
4504.9
Sem spada:
- tesnila, okraski, izdelki za izolacijo iz aglomerirane plute
20.52.15
Izdelki iz slame in drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki
46
Sem spada:
- izdelki iz protja, trsja, ličja, rafije, slame kot so zastori, preproge, zasloni,
rogoznice, senčila ipd.
Sem spada tudi:
- košarski izdelki iz pletarskih materialov
Sem ne spada:
- tekstilne preproge, gl. 17.51
- pohištvo iz pletarskih materialov, gl. 36.1
20.52.9
20.52.99
Storitve za proizvodnjo izdelkov iz plute, slame in pletarskih materialov
Storitve za proizvodnjo izdelkov iz plute, slame in pletarskih materialov
Sem spada tudi:
- storitveno opremljanje pletarskih izdelkov s trakovi, nalepkami ipd.
DE
VLAKNINE, PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI; ZALOŽNIŠKE
IN TISKARSKE STORITVE
21
VLAKNINE, PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
63
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
21.1
21.11
Opis
HS 2002
VLAKNINE, PAPIR IN KARTON
Vlaknine
21.11.1
21.11.11
21.11.12
21.11.13
21.11.14
Vlaknine
Kemična lesna celuloza, topljiva
Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna, razen topljive
Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive
Lesovina, polkemična lesna celuloza; celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih
materialov razen lesa
21.11.9
21.11.99
Storitve za proizvodnjo vlaknin
Storitve za proizvodnjo vlaknin
21.12
4702
4703
4704
4701 + 4705 + 4706
Papir in karton
21.12.1
21.12.11
21.12.12
21.12.13
21.12.14
21.12.2
21.12.21
Časopisni in drug grafični papir, nepremazan, neobdelan
Časopisni papir v zvitkih ali polah
Ročno izdelan papir
Papirna podlaga za premaze, občutljive za svetlobo, toploto, elektriko; podlaga
za karbon papir in tapete
Drug nepremazan grafični papir
Papir za uporabo v gospodinjstvu ali za higienske namene,
nepremazan ovojni (kraft) papir
Vpojni papir za brisače, robčke ipd. (tissue papir), širine nad 36 cm
4801
4802.1 +
4802[.61.10 + .62.10
+ 69.10]
4802[.2 - .4]
4802[.5 + .61(.50 +
.90) + 62(.50 + .90)
+ .69(.50 + .90)]
4803
Sem ne spada:
- izgotovljeni izdelki iz tega materiala: robčki, brisače ipd., gl. 21.22.11
21.12.22
21.12.23
Kraftliner, nepremazan
Drug nepremazan ovojni (kraft) papir; kraft papir za vreče, krep ali gubast
21.12.24
21.12.25
Papir iz polceluloze za valoviti sloj (fluting)
Testliner
21.12.3
21.12.30
Drug nepremazan papir ali karton; nenarezan cigaretni papir
Drug nepremazan papir ali karton; nenarezan cigaretni papir
21.12.4
Pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in
drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji
Pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in drugi glazirani
prozorni ali prosojni papirji
21.12.40
4804.1
4804[.2 - .5] +
4808.2
4805.1
4805.2
4805[.3 - .8] +
4813.9
4806
Sem ne spada:
- celofan, gl. 25.21.30
21.12.5
21.12.51
21.12.52
21.12.53
21.12.54
21.12.55
Obdelan ali premazan papir ali karton
Sestavljen, lepljen papir ali karton, površinsko nepremazan ali impregniran
Drug papir ali karton, krep ali gubast, reliefni ali perforiran
Papir ali karton za grafične namene, premazan s koalinom ali drugimi
anorganskimi snovmi
Drugi papirji ali kartoni, razen tistih za grafične namene, premazani s kaolinom
ali drugimi anorganskimi snovmi
Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje, v zvitkih ali listih
širine nad 36 cm
4807
4808[.3 + .9]
4810[.1 + .2]
4810[.3 + .9]
4809
Sem ne spada:
- karbon papir in drugi kopirni papirji širine do 36 cm, gl. 21.23.11
21.12.56
Papir ali karton, premazan, impregniran, prekrit, površinsko barvan ali tiskan,
v zvitkih ali listih
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
4811[.1 - .6]
64
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
21.12.57
Opis
HS 2002
Drugi premazani papirji in kartoni
4811.9
Sem spada tudi:
- papirji s termoobčutljivimi ali elektroobčutljivimi premazi, kot je papir za telefaks
Sem ne spada:
- fotografski papir, gl. 24.64.11
21.12.6
21.12.60
Odpadki in ostanki iz papirja in kartona
Odpadki in ostanki iz papirja in kartona
21.12.9
21.12.99
Storitve za proizvodnjo papirja in kartona
Storitve za proizvodnjo papirja in kartona
21.2
21.21
21.21.1
21.21.11
21.21.12
21.21.13
21.21.14
21.21.15
4707
IZDELKI IZ PAPIRJA IN KARTONA
Valoviti papir in karton ter embalaža iz papirja in kartona
Valoviti papir ali karton ter embalaža iz papirja ali kartona
Valoviti papir ali karton
Vreče in vrečke iz papirja
Škatle in podobna embalaža iz valovitega papirja in kartona
Škatle in podobna embalaža iz nevalovitega papirja in kartona
Druga papirna embalaža
4808.1
4819[.3 + .4]
4819.1
4819.2
4819[.5 + .6]
Sem spada:
- ovitki za plošče, tulci in ovitki za listine, kartotečne, odlagalne škatle in podobni
izdelki za rabo v pisarnah, prodajalnah ipd.
21.21.9
21.21.99
21.22
21.22.1
21.22.11
21.22.12
Storitve za proizvodnjo valovitega papirja in kartona ter papirne embalaže
Storitve za proizvodnjo valovitega papirja in kartona ter papirne embalaže
Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja
Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja
Toaletni papir, robčki, brisače, namizni prti in serviete iz papirja
Izdelki za osebno higieno, oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase, papirja,
celulozne vate ipd.
4818[.1 - .3]
4818[.4 - .9]
Sem pada tudi:
- papirne plenice
21.22.13
21.22.9
21.22.99
21.23
21.23.1
21.23.11
Pladnji, posode, krožniki, kozarci ipd. iz papirja ali kartona
4823.6
Storitve za proizvodnjo gospodinjskih, higienskih in toaletnih izdelkov
iz papirja
Storitve za proizvodnjo gospodinjskih, higienskih in toaletnih izdelkov iz papirja
Pisalne potrebščine iz papirja
Pisalne potrebščine iz papirja
Karbon papir, samokopirni papir in drugi kopirni papirji širine do 36 cm;
matrice za razmnoževanje ipd.; papir, premazan z lepilom
4816 + 4823.1
Sem spada tudi:
- samolepilni papir
Sem ne spada:
- karbon papir in drugi kopirni papirji širine nad 36 cm, gl. 21.12.55
- papirji s premazi, občutljivimi za svetlobo, gl. 24.64.11
- papirji s termoobčutljivimi ali elektroobčutljivimi premazi, gl. 21.12.57
21.23.12
21.23.13
21.23.9
21.23.99
Pisemske ovojnice, zložene pisemske kartice in dopisnice brez slike; kompleti
4817
za dopisovanje v papirnih škatlah
Drug papir ali karton za pisanje, tiskanje ali drugo grafično rabo, tiskan, reliefen 4823.90.2
ali perforiran
Storitve za proizvodnjo pisalnih potrebščin iz papirja
Storitve za proizvodnjo pisalnih potrebščin iz papirja
Sem spada tudi:
- storitveno urezovanje delov papirnih izdelkov
- storitveno lepljenje ali sestavljanje delov papirnih izdelkov
21.24
21.24.1
Tapete
Tapete
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
65
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
21.24.11
21.24.12
21.24.9
21.24.99
Opis
Tapete in podobne obloge za stene, šipe ipd., iz papirja
Tapete iz tekstilnih materialov
HS 2002
4814
5905
Storitve za proizvodnjo tapet
Storitve za proizvodnjo tapet
Sem spada tudi:
- storitveno impregniranje tapet
21.25
Drugi izdelki iz papirja in kartona
21.25.1
21.25.11
21.25.12
21.25.13
21.25.14
Drugi izdelki iz papirja in kartona
Talne obloge na papirni podlagi
Nalepke iz papirja
Filtrirni bloki in plošče iz papirne mase
Narezan cigaretni papir; vretena, motki ipd.; filtrirni papir ali karton; drugi izdelki
iz papirja in kartona
Sem spada tudi:
- zvitki z natisnjeno diagramsko mrežo za registrirne naprave
- papirni ovitki za klobasičarske izdelke, ovoji za bombone
- papirna volna
- vliti ali modelirani izdelki iz papirne mase (škatle in pladnji za jajca, podstavki za
kozarce ipd.)
21.25.9
21.25.99
22
4815
4821
4812
4813[.1 + .2] + 4822
+ 4823[.2 + .4 + .7 +
.90.1 + 90[.3 - .9]
Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz papirja in kartona
Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz papirja in kartona
TISKANO GRADIVO, POSNETI NOSILCI ZAPISA,
TISKARSKE STORITVE
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
22.1
KNJIGE, ČASOPISI IN DRUGO TISKANO GRADIVO, POSNETI NOSILCI
ZAPISA
Knjige
22.11
22.11.1
22.11.10
Knjige, brošure, letaki ipd., v prostih listih
Knjige, brošure, letaki ipd., v prostih listih
22.11.2
Knjige, brošure ipd., vezane ali na elektronskih medijih
4901.1
Sem spada tudi:
- telefonski imeniki
22.11.21
22.11.22
Knjige, brošure ipd.; vezane
Knjige, brošure ipd.; na elektronskih medijih
4901.99 + 4903
22.11.3
22.11.31
22.11.32
Slovarji in enciklopedije
Slovarji in enciklopedije, tiskani
Slovarji in enciklopedije, na elektronskih medijih
22.11.4
22.11.41
22.11.42
Atlasi in podobna kartografska dela v knjižni obliki
Atlasi in podobna kartografska dela v knjižni obliki, tiskana
Atlasi in podobna kartografska dela v knjižni obliki, na elektronskih medijih
22.11.5
Zemljevidi, hidrografske karte, globusi in podobna kartografska dela,
ne v knjižni obliki
Zemljevidi, hidrografske karte, globusi in podobna kartografska dela, ne
4905[.1 + +.99]
v knjižni obliki, tiskana
Zemljevidi, hidrografske karte, globusi in podobna kartografska dela, ne
v knjižni obliki, na elektronskih medijih
22.11.51
22.11.52
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
4901.91
66
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
22.11.6
22.11.61
22.11.62
Prodaja oglaševalskega prostora v knjigah
Prodaja oglaševalskega prostora v tiskanih knjigah
Prodaja oglaševalskega prostora v knjigah na elektronskih medijih
22.11.9
22.11.99
Storitve za proizvodnjo knjig
Storitve za proizvodnjo knjig
22.12
22.12.1
22.12.11
22.12.12
22.12.2
22.12.21
22.12.22
22.12.9
22.12.99
22.13
22.13.1
22.13.11
22.13.12
22.13.2
22.13.21
22.13.22
22.13.9
22.13.99
22.14
22.14.1
22.14.11
HS 2002
Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat
tedensko
Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat
tedensko
Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko;
tiskane
Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko;
na elektronskih medijih
4902.1
Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih
publikacijah, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko
Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih publikacijah,
ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, tiskanih
Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih publikacijah,
ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, na elektronskih medijih
Storitve za proizvodnjo časopisov, revij in periodičnih publikacij,
ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko
Storitve za proizvodnjo časopisov, revij in periodičnih publikacij, ki izhajajo
najmanj štirikrat tedensko
Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat
tedensko
Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat
tedensko
Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko;
tiskani
Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko;
na elektronskih medijih
4902.9
Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih
publikacijah, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko
Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih publikacijah,
ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, tiskanih
Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih publikacijah,
ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, na elektronskih medijih
Storitve za proizvodnjo časopisov, revij in periodičnih publikacij, ki
izhajajo manj kot štirikrat tedensko
Storitve za proizvodnjo časopisov, revij in periodičnih publikacij, ki izhajajo manj
kot štirikrat tedensko
Posneti nosilci zvočnega zapisa
Posneti nosilci zvočnega zapisa
Gramofonske, laserske in podobne plošče z zvočnimi posnetki
8524[.1 + .32 + .99]
Sem ne spada:
- laserske plošče za računalniško uporabo, gl. 72.21.20
- laserske in podobne plošče z videozapisi, gl. 92.11.31
22.14.12
Magnetni trakovi z zvočnimi posnetki
8524[.51 + .52]
Sem ne spada:
- magneni trakovi z zvočnimi in videozapisi, gl. 92.11.20
22.14.2
22.14.21
22.14.22
Notni material
Notni material, tiskan
Notni material, na elektronskih medijih
4904
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
67
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
22.14.9
22.14.99
22.15
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo posnetih nosilcev zvočnega zapisa
Storitve za proizvodnjo posnetih nosilcev zvočnega zapisa
Razglednice, čestitke, slike in podobno tiskano gradivo
22.15.1
22.15.11
22.15.12
22.15.13
Razglednice, čestitke, slike in podobno tiskano gradivo
Ilustrirane dopisnice, razglednice, čestitke ipd., tiskane
Ilustrirane dopisnice, razglednice, čestitke ipd., na elektronskih medijih
Slike, risbe in fotografije, tiskane
4909
4911.91
Sem ne spada:
- igralne karte, gl. 36.50.41
22.15.14
22.15.15
22.15.16
22.15.2
22.15.21
22.15.22
22.15.9
22.15.99
22.2
22.21
Slike, risbe in fotografije, na elektronskih medijih
Izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji, tiskani
Izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji, na elektronskih medijih
4908 + 4910
Prodaja oglaševalskega prostora na koledarjih, razglednicah, slikah
in podobnem tiskanem gradivu
Prodaja oglaševalskega prostora na tiskanih koledarjih, razglednicah, slikah in
podobnem tiskanem gradivu
Prodaja oglaševalskega prostora na koledarjih, razglednicah, slikah in podobnem
gradivu na elektronskih medijih
Storitve za proizvodnjo drugega tiskanega gradiva
Storitve za proizvodnjo drugega tiskanega gradiva
TISKARSKE STORITVE
Tiskanje časopisov
22.21.1
22.21.10
Tiskanje časopisov
Tiskanje časopisov
Sem spada:
- tiskanje časopisov, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko
Sem ne spada:
- tiskanje časopisov in revij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko,
gl. 22.22.32
22.22
Drugo tiskanje
22.22.1
22.22.11
Znamke, čeki, bankovci; reklamno gradivo, komercialni katalogi ipd.;
druge tiskovine
Nove znamke, kolki, čeki, bankovci ipd.
4907
Sem spada tudi:
- dopisnice z natisnjeno znamko
22.22.12
22.22.13
Reklamno gradivo, plakati, prodajni katalogi ipd.
Druge tiskovine
4911.1
4911.99
Sem spada:
- vstopnice, vozovnice, srečke ipd.
22.22.2
22.22.20
Zvezki, rokovniki, knjigovodske knjige, obrazci in druge tiskovine
Zvezki, rokovniki, knjigovodske knjige, obrazci in druge tiskovine
22.22.3
22.22.31
22.22.32
Tiskanje drugega gradiva, razen časopisov
Tiskanje knjig
Drugo tiskanje
Sem spada:
- tiskanje časopisov in revij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko
- tiskanje kartografskih del vseh vrst
- tiskanje koledarjev
- tiskanje razglednic, slik, risb, fotografij ipd.
Sem spada tudi:
- tiskanje na vrečke in drugo embalažo, tiskanje na oblačila, na izdelke iz plastike,
stekla, lesa, keramike ipd.
Sem ne spada:
- tiskanje tekstila v metraži, gl. 17.30.30
- tiskanje časopisov, ki izhajajo več kot štirikrat tedensko, gl. 22.21.10
- termotiskanje na majice ipd. ob prodaji, gl. 52.74.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
4820
68
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
22.23
22.23.1
22.23.10
Opis
HS 2002
Knjigoveštvo
Knjigoveštvo
Knjigoveštvo
Sem spada:
- zlaganje, sestavljanje, vezanje, spenjanje, lepljenje, zlatotisk, obrezovanje knjig ipd.
22.24
22.24.1
22.24.10
Priprava za tisk
Priprava za tisk
Priprava za tisk
Sem spada:
- stavljenje teksta ali slik na film, papir ali fotopapir
- namizno založništvo
- oblikovanje dokumentov
- priprava digitalnih podatkov, to je povečava, izbor, povezovanje podatkov na
magnetnih medijih
- računalniško oblikovanje za tisk
- priprava tiskovnih sestavkov za vse vrste tiska (fleksografske, plastične,
fotopolimerne, polimetalne, litografske plošče, sita in šablone)
- graviranje in jedkanje cilindrov in plošč za gravure
22.24.2
22.24.20
22.25
22.25.1
22.25.10
Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave
Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave
8442.5
Pomožne storitve za tiskarstvo
Pomožne storitve za tiskarstvo
Pomožne storitve za tiskarstvo
Sem spada:
- izdelovanje drugih reprografskih izdelkov: prosojnic, šablon, načrtov, matric
Sem spada tudi:
- storitve kot so vtiskovanje, luknjanje, laminiranje, kaširanje, kopiranje brailove pisave,
lepljenje, obrezovanje ipd.
Sem ne spada:
- knjigoveške storitve, gl. 22.23.10
- oblikovanje reklam, gl. 74.40
- industrijsko oblikovanje,gl. 74.84
22.3
22.31
22.31.1
22.31.10
RAZMNOŽEVANJE POSNETIH NOSILCEV ZAPISA
Razmnoževanje zvočnih zapisov
Razmnoževanje zvočnih zapisov
Razmnoževanje zvočnih zapisov
Sem spada:
- razmnoževanje glasbenih in drugih zvočnih zapisov iz izvornih kopij na gramofonske,
laserske in druge plošče, magnetne trakove in kasete
22.32
22.32.1
22.32.10
Razmnoževanje video zapisov
Razmnoževanje video zapisov
Razmnoževanje video zapisov
Sem spada :
- razmnoževanje videozapisov iz izvornih kopij na magnetne trakove, kasete, DVD plošče
ali druge nosilce zapisa
22.33
22.33.1
22.33.10
Razmnoževanje računalniških zapisov
Razmnoževanje računalniških zapisov
Razmnoževanje računalniških zapisov
Sem spada:
- razmnoževanje izvornih kopij računalniških programov ali podatkov na diskete,
laserske in druge plošče, trakove in druge nosilce zapisa
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
69
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
DF
KOKS, NAFTNI DERIVATI, JEDRSKO GORIVO
23
KOKS, NAFTNI DERIVATI, JEDRSKO GORIVO
HS 2002
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
23.1
23.10
KOKS
Koks
23.10.1
23.10.10
Koks
Koks
2704
Sem ne spada:
- smolni koks iz premogovega katrana, gl. 24.14.73
23.10.2
23.10.20
Katran iz premogov
Katran iz premogov
2706
Sem ne spada:
- smolni koks in olja iz premogovega katrana, gl. 24.14.73
23.10.9
23.10.99
23.2
23.20
Storitve za proizvodnjo koksa
Storitve za proizvodnjo koksa
NAFTNI DERIVATI
Naftni derivati
23.20.1
23.20.11
23.20.12
23.20.13
Tekoča goriva in olja, pridobljena iz nafte
Motorni bencini
Bencinsko reaktivno gorivo
Druga lahka naftna olja in specialni bencini
Sem spada tudi:
- testni bencin (white spirit)
23.20.14
23.20.15
23.20.16
23.20.17
23.20.18
23.20.2
23.20.21
Kerozin in drugi petroleji
Dizelsko gorivo in druga težka plinska olja
Srednje težka naftna olja za petrokemijo
Mazut, težka kurilna olja
Mazalna in druga naftna olja
Naftni plini
Propan in butan, utekočinjena
2710.11[.31 - .59]
2710.11.7
2710.11[.1 + .21 +
.25 + .90]
2710.19[.21 + .25]
2710.19[.3 + .4 ]
2710.19[.1 + .29]
2710.19[.5 + .6]
2710.19[.7 - .9]
2711[.12 + .13]
Sem ne spada:
- surovi metan, etan iz nahajališč, gl. 11.10.20
23.20.22
Etilen, propilen, butilen, butadien in drugi utekočinjeni ali plinasti ogljikovodiki,
surovi
2711[.14 + .19 + .29]
Sem ne spada:
- bioplin, plavžni plin, generatorski, vodni plin, gl. 40.21.10
- zemeljski plin, gl. 11.10.20
23.20.3
23.20.31
23.20.32
Drugi naftni proizvodi
Vazelin, parafin, voski in maziva
Naftni koks; naftni bitumen in drugi proizvodi iz nafte
2712
2713
23.20.4
23.20.40
Odpadna olja
Odpadna olja
2710.9
23.20.9
23.20.99
Storitve za proizvodnjo naftnih derivatov
Storitve za proizvodnjo naftnih derivatov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
70
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
23.3
23.30
23.30.1
23.30.11
Opis
HS 2002
JEDRSKO GORIVO
Jedrsko gorivo
Radioaktivni elementi, izotopi, ostanki
Naravni uran in njegove spojine
2844.1
Sem ne spada:
- pridobivanje uranove rude in rumene pogače, gl. 12.00.10
23.30.12
23.30.13
23.30.14
Obogateni uran in plutonij ter njune spojine
Osiromašeni uran in torij ter njune spojine
Drugi radioaktivni elementi, njihovi izotopi in spojine, radioaktivni ostanki
2844.2
2844.3
2844.4
Sem ne spada:
- izotopi neradioaktivnih elementov, gl. 24.13.51
23.30.2
23.30.20
Gorilni elementi (polnjenja) za jedrske reaktorje
Gorilni elementi (polnjenja) za jedrske reaktorje
23.30.9
23.30.90
Obdelava radioaktivnih odpadkov
Obdelava radioaktivnih odpadkov
8401.3
Sem spada tudi:
- predelava radioaktivnih odpadkov
DG
KEMIKALIJE, KEMIČNI IZDELKI IN UMETNA VLAKNA
24
KEMIKALIJE, KEMIČNI IZDELKI IN UMETNA VLAKNA
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
24.1
24.11
24.11.1
24.11.11
24.11.12
24.11.13
OSNOVNE KEMIKALIJE
Tehnični plini
Tehnični plini
Vodik, žlahtni plini, dušik in kisik
Ogljikov dioksid in druge anorganske kisikove spojine z nekovinami
Utekočinjen in stisnjen zrak
2804[.1 - .4]
2811[.21 + .29]
2851.00.3
Sem ne spada:
- distribucija stisnjenega zraka po cevovodih, gl. 40.30.10
24.11.9
24.11.99
24.12
Storitve za proizvodnjo tehničnih plinov
Storitve za proizvodnjo tehničnih plinov
Barvila, pigmenti in strojila
Sem ne spada:
- pripravljene barve in pigmentna sredstva, gl. 24.30
24.12.1
24.12.11
24.12.12
24.12.13
Oksidi, peroksidi in hidroksidi
Cinkovi in titanovi oksidi
Kromovi, manganovi, svinčevi in bakrovi oksidi
Drugi kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi
Sem ne spada:
- aluminijev oksid (glinica), gl. 27.42.12
24.12.2
24.12.21
24.12.22
Barvila in strojila
Sintetična organska barvila
Strojila, tanini, barvila rastlinskega ali živalskega izvora
2817 + 2823
2819 + 2820 + 2824
+ 2825.5
2821 + 2822 +
2825[.2 - .4 + .6 - .9]
3204 + 3205
3201 + 3203
Sem ne spada:
- živalsko oglje, gl. 24.14.71
24.12.23
24.12.24
Sintetična organska in anorganska strojila
Druga barvila in pigmenti; anorganski luminofori
3202
3206
Sem spada tudi:
- litopon
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
71
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
24.12.9
24.12.99
24.13
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo barvil, pigmentov in strojil
Storitve za proizvodnjo barvil, pigmentov in strojil
Druge osnovne anorganske kemikalije
24.13.1
24.13.11
Kemični elementi, anorganske kisline in spojine
Nekovine
2801 – 2803 +
Sem spada:
2804[.5 - .9]
- halogeni, bor, silicij, fosfor, arzen, selen, ogljik kot saje ali v drugi obliki, sublimirano,
precipitirano ali koloidalno žveplo
Sem ne spada:
- rafinirano žveplo, gl. 24.13.56
- tehnični plini (vodik, dušik, kisik, helij, argon....), gl. 24.11.11
- ogljik v obliki lesnega oglja, gl. 24.14.72
- ogljik v obliki živalskega oglja, gl. 24.14.71
- aktivno oglje, gl. 24.66.44
24.13.12
24.13.13
24.13.14
24.13.15
Halogenske ali žveplove spojine nekovin
Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine; kovine redkih zemelj; skandij in itrij;
živo srebro
Klorovodik; žveplena kislina; difosforjev pentoksid; druge anorganske kisline;
silicijev in žveplov dioksid
Oksidi, hidroksidi in peroksidi; hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli
Sem spada tudi:
- kavstična soda, natrijev lug, aluminijev hidroksid
Sem ne spada:
- kovinski oksidi – pigmenti ali barvila, gl. 24.12.1
- vodikov peroksid, gl. 24.13.53
- apno, gl. 26.52.10
- aluminijev oksid (glinica), gl. 27.42.12
2812 + 2813
2805
2806 + 2807 + 2809
+ 2810 + 2811[.1 +
.22 + .23]
2815 + 2816 +
2818.3 + 2825.1
24.13.2
24.13.21
24.13.22
Kovinski halogenidi; hipokloriti, klorati in perklorati
Kovinski halogenidi
Hipokloriti, klorati in perklorati
2826 + 2827[.2 - .6]
2828 + 2829
24.13.3
24.13.31
24.13.32
Soli žveplovih, fosforovih, dušikovih, ogljikovih kislin
Soli žveplovih kislin
Soli fosforovih kislin
2830 – 2833
2834[.29] + 2835
Sem ne spada:
- kalijev nitrat, gl. 24.15.20
24.13.33
Karbonati
2836[.2 - .9]
Sem ne spada:
- amonijev karbonat, gl. 24.15.20
24.13.4
24.13.41
24.13.42
24.13.5
24.13.51
Soli kovinskih kislin
Oksi- in peroksi soli kovinskih kislin; plemenite kovine v koloidnem stanju
ali amalgamih
Destilirana voda, klorcian, amalgami navadnih kovin
Izotopi, vodikov peroksid, karbidi, piezoelektrični kremen in druge
osnovne anorganske kemikalije
Izotopi in njihove spojine
2841 + 2843
2851.00[.1 + .8]
2845
Sem spada:
- izotopi neradioaktivnih elementov, tudi težka voda
Sem spada tudi :
- terapevtski in diagnostični preparati na osnovi takih izotopov
Sem ne spada:
- izotopi radioaktivnih elementov, gl. 23.30.14
24.13.52
24.13.53
24.13.54
24.13.55
Cianidi, fulminati, cianati; silikati; borati; druge soli anorganskih kislin
Vodikov peroksid
Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi; azidi; silicidi in boridi
Spojine kovin redkih zemelj, itrija ali skandija
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
2837 – 2840 + 2842
2847
2848 – 2850
2846
72
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
24.13.56
Opis
HS 2002
Rafinirano žveplo, razen sublimiranega, precipitiranega in koloidalnega
2503.00.9
Sem ne spada:
- sublimirano, precipitarno in koloidno žveplo, gl 24.13.11
24.13.57
24.13.58
Praženi železovi piriti
Piezoelektrični kremen; drugi sintetični ali prenarejeni dragi ali poldragi kamni,
neobdelani
2601.2
7104[.1 + .2]
Sem ne spada:
- industrijski diamanti, gl. 14.50.22
- umetni korund, gl. 26.82.15
24.13.9
24.13.99
24.14
24.14.1
24.14.11
Storitve za proizvodnjo drugih osnovnih anorganskih kemikalij
Storitve za proizvodnjo drugih osnovnih anorganskih kemikalij
Druge osnovne organske kemikalije
Ogljikovodiki in njihovi derivati
Aciklični ogljikovodiki
2901
Sem spada:
- etilen, propilen, butilen in njihovi izomeri, čistote > 95 %
- acetilen, izopren
Sem ne spada:
- metan in etan iz nahajališč, gl. 11.10.20
- butan in propan, gl. 23.20.21
- bioplin, gl. 40.21.10
24.14.12
24.14.13
24.14.14
24.14.15
24.14.2
24.14.21
24.14.22
Ciklični ogljikovodiki
Klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov
Sulfonirani, nitrirani ali nitrozirani derivati ogljikovodikov, halogenirani
ali nehalogenirani
Drugi derivati ogljikovodikov
2902
2903[.1 + .2]
2904
2903[.3 - .6]
Alkoholi, fenoli in njihovi derivati; industrijski maščobni alkoholi
Industrijski maščobni alkoholi
Monohidroksilni alkoholi
3823.7
2905[.1 + .2]
Sem ne spada:
- nedenaturirani etanol, gl. 15.92.11
- denaturirani etanol, gl. 15.92.12
24.14.23
Dioli, polialkoholi, ciklični alkoholi in njihovi derivati
2905[.3 + .41 - .44 +
.49 + .5] + 2906
Sem ne spada:
- glicerol (glicerin), gl. 24.51.10
- sorbitol (d-glucitol), gl. 24.66.47
24.14.24
Fenoli; fenolni alkoholi in njihovi derivati
2907 + 2908
Sem spada:
- fenol najmanj 90% čistoče
24.14.3
24.14.31
Industrijske monokarbonske maščobne kisline; karboksilne kisline
in njihovi derivati
Industrijske monokarbonske maščobne kisline
3823.1
Sem ne spada:
- stearin, gl. 15.41.11
24.14.32
Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi derivati
2915
Sem spada:
- kisline kot so ocetna, mravljinčna, stearinska, laurinska, palmitinska, njihovi estri
in soli, acetati
24.14.33
Nenasičene monokarbksilne, ciklanske, ciklenske ali cikloterpenske aciklične
polikarboksilne kisline in njihovi derivati
2916 + 2917[.1 + .2]
Sem spada:
- kisline kot so akrilna, linolna, benzojska, oleinska ipd, njihove soli, estri
24.14.34
Aromatske polikarboksilne in karboksilne kisline z dodatnimi kisikovimi funkcijami; 2917.3 + 2918[.1 +
njihovi derivati, razen salicenske kisline in njenih soli
.29 + .3 + .9]
Sem spada:
- kisline kot so citronska, tereftalna kislina ipd.
24.14.4
Organske spojine z dušikovimi funkcijami
Sem ne spada:
- gnojila in dušikove spojine, gl. 24.15
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
73
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
24.14.41
Opis
Spojine z aminskimi funkcijami
HS 2002
2921
Sem spada tudi:
- anilin in njegove soli
24.14.42
Amino spojine s kisikovo funkcijo, razen lizina in glutaminske kisline
24.14.43
Ureini; spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine z nitrilno funkcijo;
njihovi derivati
Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami
24.14.44
24.14.5
24.14.51
24.14.52
Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine;
heterociklične spojine
Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine
Druge heterociklične spojine; nukleinske kisline in njihove soli
24.14.53
Estri fosforne kisline in drugih anorganskih kislin in njihove soli; njihovi derivati
24.14.6
24.14.61
Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali; druge
organske spojine
Spojine z aldehidno funkcijo
2922[.1 - .3 + .43 +
44 + .49 + .5]
2924.21 + 2925 +
2926
2927 – 2929
2930 + 2931
2932[.1 + .21 + .9] +
2933[.29 + .3 + .4 +
.61 + .7 + .9] +
2934[.1 + .2 + .9]
2919 + 2920
2912 + 2913
Sem spada tudi:
- formaldehid, aldehid-alkoholi
24.14.62
Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijo
2914
Sem spada tudi:
- aceton, kafra, kinoni
24.14.63
Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali in njihovi derivati
2909 – 2911
Sem spada tudi:
- dietil eter, digol, oksiran
24.14.64
Encimi in druge organske spojine
2942 + 3507
Sem spada tudi:
- sirilo in njegovi koncentrati
24.14.7
Derivati rastlinskih smol, lesno oglje, fenoli, benzen, kreozotna olja
in druge osnovne organske kemikalije
Sem ne spada:
- salicilne kisline, njihove soli in estri, gl. 24.41.10
24.14.71
Derivati rastlinskih smol; aktivni naravni mineralni proizvodi; tal-olje
Sem spada tudi:
- živalsko oglje, lesni katran, kolofonijske smole
24.14.72
24.14.73
Lesno oglje
Fenoli, benzen, kreozotna olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo
premogovega katrana
3802.9 + 3803 +
3805 – 3807
4402
2707 + 2708
Sem spada:
- olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo premogovega katrana, pri katerih masa
aromatskih snovi ne presega mase nearomatskih snovi
Sem ne spada:
- čisti benzen, ksilen in drugi čisti ciklični ogljikovodiki, gl. 24.14.12
- čisti fenol, krezol, gl. 24.14.24
24.14.8
24.14.80
Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-olja
Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-olja
24.14.9
24.14.99
Storitve za proizvodnjo drugih osnovnih organskih kemikalij
Storitve za proizvodnjo drugih osnovnih organskih kemikalij
24.15
3804
Gnojila in dušikove spojine
24.15.1
24.15.10
Solitrna kislina; sulfonitritna kislina; amoniak
Solitrna kislina; sulfonitritna kislina; amoniak
24.15.2
24.15.20
Amonijev klorid; nitriti; kalijevi nitrati; amonijevi karbonati
Amonijev klorid; nitriti; kalijevi nitrati; amonijevi karbonati
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
2808 + 2814
2827.1 + 2834[.1 +
.21] + 2836.1
74
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
24.15.3
24.15.30
Opis
HS 2002
Dušikova gnojila, mineralna ali kemična
Dušikova gnojila, mineralna ali kemična
3102[.1 - .4 + .6 - .9]
Sem spada tudi:
- sečnina (urea, karbamid), čeprav se ne uporablja kot gnojilo
24.15.4
24.15.40
Fosfatna gnojila, mineralna ali kemična
Fosfatna gnojila, mineralna ali kemična
3103
24.15.5
24.15.50
Kalijeva gnojila, mineralna ali kemična
Kalijeva gnojila, mineralna ali kemična
3104[.2 - .9]
24.15.6
24.15.60
Živalska ali rastlinska gnojila, kompost
Živalska ali rastlinska gnojila, kompost
3101
24.15.7
24.15.70
Natrijev nitrat
Natrijev nitrat
3102.5
24.15.8
24.15.80
Druga gnojila
Druga gnojila
3105
Sem spada tudi:
- kalijev superfosfat, diamonijev fosfat ter druga mešana mineralna ali kemična gnojila
24.15.9
24.15.99
24.16
Storitve za proizvodnjo gnojil in dušikovih spojin
Storitve za proizvodnjo gnojil in dušikovih spojin
Plastične mase v primarni obliki
24.16.1
24.16.10
Polietileni v primarni obliki
Polietileni v primarni obliki
3901
24.16.2
24.16.20
Polimeri stirena v primarni obliki
Polimeri stirena v primarni obliki
3903
24.16.3
24.16.30
Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarni obliki
Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarni obliki
3904
24.16.4
24.16.40
Polietri in poliestri; polikarbonati; alkidne in epoksidne smole
Polietri in poliestri; polikarbonati; alkidne in epoksidne smole
3907
24.16.5
24.16.51
24.16.52
24.16.53
24.16.54
24.16.55
24.16.56
24.16.57
24.16.58
Druge plastične mase v primarni obliki
Polimeri propilena ali drugih olefinov, v primarni obliki
Polimeri vinilacetata ali drugih vinil estrov in drugi vinilni polimeri, v primarni obliki
Akrilni polimeri v primarni obliki
Poliamidi v primarni obliki
Sečninske (urea) smole, tiourea smole in melaminske smole, v primarni obliki
Druge amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarni obliki
Silikoni v primarni obliki
Ionski izmenjevalci ; druge plastične mase v primarni obliki
3902
3905
3906
3908
3909[.1 + .2]
3909[.3 - .5]
3910
3911 – 3914
Sem spada:
- celulozni acetati, nitrati in drugi celulozni derivati v primarni obliki
- ionski izmenjevalci na osnovi polimerov
24.16.6
24.16.60
Odpadki in ostanki iz plastičnih mas
Odpadki in ostanki iz plastičnih mas
24.16.9
24.16.99
Storitve za proizvodnjo plastičnih mas v primarni obliki
Storitve za proizvodnjo plastičnih mas v primarni obliki
24.17
24.17.1
24.17.10
3915
Sintetični kavčuk v primarni obliki
Sintetični kavčuk v primarni obliki
Sintetični kavčuk v primarni obliki
4002
Sem spada tudi:
- lateks
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
75
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
24.17.9
24.17.99
24.2
24.20
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo sintetičnega kavčuka
Storitve za proizvodnjo sintetičnega kavčuka
RAZKUŽILA, PESTICIDI IN DRUGI AGROKEMIČNI IZDELKI
Razkužila, pesticidi in drugi agrokemični izdelki
24.20.1
24.20.11
24.20.12
24.20.13
24.20.14
24.20.15
Razkužila, pesticidi in drugi agrokemični izdelki
Insekticidi
Herbicidi
Sredstva proti klitju in regulatorji rasti rastlin
Razkužila
Fungicidi; rodenticidi in podobni izdelki
24.20.9
24.20.99
Storitve za proizvodnjo pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
24.3
24.30
3808.1
3808.30[.1 + .2]
3808.30[.3 + .9]
3808.4
3808[.2 + .9]
BARVE, LAKI IN PODOBNI PREMAZI, TISKARSKE BARVE IN KITI
Barve, laki in podobni premazi, kiti, tiskarske barve
24.30.1
24.30.11
24.30.12
Premazna sredstva na osnovi polimerov
Premazna sredstva na osnovi polimerov, v vodnem mediju
Premazna sredstva na osnovi polimerov, v nevodnem mediju
3209
3208
24.30.2
24.30.21
Druga premazna sredstva, emajli, kiti ipd.; slikarske in tiskarske barve
Steklasti emajli, sredstva za motnenje, pripravljeni pigmenti, glazure, lošči ipd.
3207
Sem ne spada:
- osnovna barvila in pigmenti, gl. 24.12
24.30.22
Druga premazna sredstva; kiti in tesnilne mase, pripravljeni sikativi, organska
topila
3210 – 3212 + 3214
+ 3814
Sem spada tudi:
- biserna esenca, organska razredčila, pigmenti v nevodnih vezivih , oljne barve, laki
in emajli
Sem ne spada:
- anorganska topila in razredčila, gl. 24.66.48
24.30.23
24.30.24
Slikarske barve, šolske barvice ipd.
Tiskarske barve
3213
3215.1
Sem ne spada:
- črnila in tuši za pisanje in za tiskalnike, gl. 24.66.20
24.30.9
24.30.99
24.4
24.41
Storitve za proizvodnjo barv, lakov, kitov
Storitve za proizvodnjo barv, lakov, kitov
FARMACEVTSKE SUROVINE IN PREPARATI
Farmacevtske surovine
24.41.1
24.41.10
Salicilne kisline, njihove soli in estri
Salicilne kisline, njihove soli in estri
24.41.2
Lizin, glutaminska kislina in njune soli; kvarterne amonijeve soli
in hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati in soli
Lizin, glutaminska kislina in njune soli; kvarterne amonijeve soli in hidroksidi;
fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati in soli
24.41.20
24.41.3
24.41.31
24.41.32
Laktoni, heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo
v strukturi nekondenziran pirazolov, pirimidinski, piperazinski,
nekondenziran triazinski ali nekondenziran fenotiazinov obroč;
hidantoin in njegovi derivati; sulfonamidi
Laktoni, heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v strukturi
nekondenziran pirazolov, pirimidinski, piperazinski, nekondenziran triazinski ali
nekondenziran fenotiazinov obroč; hidantoin in njegovi derivati
Sulfonamidi
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
2918[.21 - .23]
2922[.41 + .42] +
2923 + 2924[.1 +
.23 + .24 + .29]
2932.29 + 2933[.1 +
.21 + .5 + .69] +
2934.3
2935
76
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
24.41.4
24.41.40
Opis
HS 2002
Kemično čisti sladkorji, sladkorni etri, estri in njihove soli
Kemično čisti sladkorji, sladkorni etri, estri in njihove soli
2940
Sem ne spada:
- laktoza, gl. 15.51.54
- maltoza, glukoza, fruktoza, gl. 15.62.21
- saharoza, gl. 15.83.12
24.41.5
24.41.51
24.41.52
24.41.53
Provitamini, vitamini in hormoni; glikozidi in rastlinski alkaloidi in
njihovi derivati; antibiotiki
Provitamini, vitamini in njihovi derivati
2936
Hormoni in njihovi derivati; drugi steroidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni 2937
Glikozidi, rastlinski alkaloidi, njihove soli, etri, estri in drugi derivati
2938 + 2939
Sem ne spada:
- izvlečki opija, gl. 15.89.20
24.41.54
24.41.6
24.41.60
Antibiotiki
2941
Žleze in drugi organi; njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snovi
Žleze in drugi organi; njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snovi
3001 + 3002.9
Sem spada tudi:
- kri in krvna plazma, organi za transplantacijo, mikrobne kulture, toksini ipd.
24.41.9
24.41.99
Storitve za proizvodnjo farmacevtskih surovin
Storitve za proizvodnjo farmacevtskih surovin
24.42
24.42.1
24.42.11
Farmacevtski preparati
Zdravila
Zdravila, ki vsebujejo peniciline ali druge antibiotike
24.42.12
24.42.13
3003[.1 + .2] +
3004[.1 + .2]
Zdravila, ki vsebujejo hormone, brez antibiotikov
3003.3 + 3004.3
Zdravila, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, brez hormonov ali antibiotikov 3003[.4 + .9] +
Sem spada tudi:
3004[.4 - .9]
- pripravljeni rastlinski izvlečki za terapevtsko ali profilaktično rabo, “zelena zdravila”
24.42.2
24.42.21
24.42.22
24.42.23
Drugi farmacevtski izdelki
Antiserumi in cepiva
Kemični kontracepcijski preparati na osnovi hormonov ali spermicidov
Zobni cement, diagnostični reagenti za uporabo na ljudeh in drugi farmacevtski
izdelki
3002[.1 - .3]
3006[.6]
3006[.2 - .4 + .7]
Sem spada:
- cementi za obnovo kosti
- reagenti za določanje krvnih skupin
- kontrastna sredstva za rentgenske preiskave in drugi reagenti za uporabo na bolnikih
- želatinski preparati, namenjeni za uporabo v medicini kot mazivo za instrumente pri
operacijah ali pregledih
Sem ne spada:
- drugi laboratorijski in diagnostični reagenti, gl. 24.66.42
24.42.24
24.42.25
24.42.9
24.42.99
Lepljive obveze, kirurški katgut ipd.; kompleti za prvo pomoč
Farmacevtski odpadki
3005 + 3006[.1 + .5]
3006.8
Storitve za proizvodnjo farmacevtskih preparatov
Storitve za proizvodnjo farmacevtskih preparatov
Sem spada tudi:
- storitveno sestavljanje kompletov prve pomoči
24.5
24.51
24.51.1
24.51.10
24.51.2
24.51.20
GLICERIN; MILA IN DETERGENTI, ČISTILA IN LOŠČILA; PARFUMI
IN TOALETNA SREDSTVA
Glicerin; mila in detergenti; čistila in loščila
Glicerin
Glicerin
Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila
Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila
1520 + 2905.45
3402.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
77
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
24.51.3
24.51.31
24.51.32
Opis
Milo, detergenti
Milo
Detergenti in pralni preparati
HS 2002
3401
3402[.2 + .9]
Sem spada:
- površinsko aktivna sredstva za pranje in čiščenje perila, posode, podov, oken,
WC, avtomobilov itd.
24.51.4
24.51.41
24.51.42
24.51.43
24.51.44
Sredstva za odišavljanje prostorov, voski, loščila
Sredstva za odišavljanje prostorov
Umetni in pripravljeni voski
Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla, vozila, steklo ali kovine
Čistilne paste in praški ter druga sredstva za čiščenje z drgnjenjem
24.51.9
24.51.99
Storitve za proizvodnjo glicerina in čistil
Storitve za proizvodnjo glicerina in čistil
24.52
3307.4
3404
3405[.1 - .3 + .9]
3405.4
Parfumi in toaletna sredstva
24.52.1
24.52.11
Parfumi in toaletna sredstva
Parfumi in toaletne vodice
3303
Sem ne spada:
- eterična olja, gl. 24.63.10
24.52.12
24.52.13
24.52.14
24.52.15
24.52.16
24.52.17
24.52.18
24.52.19
Sredstva za ličenje ustnic in oči
Sredstva za nego rok in nog
Praški za kozmetično ali toaletno rabo
Druga lepotilna sredstva in kreme za nego kože
Šamponi, laki za lase, preparati za trajno kodranje ali utrjevanje las
Drugi losioni in sredstva za nego las
Sredstva za ustno ali zobno higieno
Brivski preparati; deodoranti za osebno nego; druga kozmetična in toaletna
sredstva
3304[.1 + .2]
3304.3
3304.91
3304.99
3305[.1 - .3]
3305.9
3306
3307[.1 - .3 + .9]
Sem spada tudi:
- soli in drugi pripravki za kopanje, depilatorji, deodoranti, vodice in kreme za britje
24.52.9
24.52.99
24.6
24.61
Storitve za proizvodnjo parfumov in toaletnih sredstev
Storitve za proizvodnjo parfumov in toaletnih sredstev
RAZSTRELIVA, LEPILA, ETERIČNA OLJA IN DRUGI KEMIČNI IZDELKI
Razstreliva
24.61.1
24.61.11
24.61.12
24.61.13
24.61.14
Razstreliva
Smodnik in pripravljena razstreliva
Vžigalne vrvice, detonatorji ipd.
Pirotehnični izdelki za ognjemete
Signalne rakete in drugi pirotehnični izdelki
24.61.9
24.61.99
Storitve za proizvodnjo razstreliv
Storitve za proizvodnjo razstreliv
24.62
3601 + 3602
3603
3604.1
3604.9
Lepila
24.62.1
24.62.10
Lepila
Lepila
Sem spada tudi:
- kostni klej
- želatina in njeni derivati za prehrambene, farmacevtske in tehnične potrebe
24.62.9
24.62.99
Storitve za proizvodnjo lepil
Storitve za proizvodnjo lepil
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
3501.9 + 3502[.2 +
.9] + 3503 + 3505.2
+ 3506
78
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
24.63
24.63.1
24.63.10
Opis
HS 2002
Eterična olja, mešanice dišavnih snovi
Eterična olja; mešanice dišavnih snovi
Eterična olja; mešanice dišavnih snovi
3301 + 3302
Sem spada:
- eterična olja in rezinoidi ter vodni destilati in raztopine eteričnih olj
- mešanice dišav (tudi alkoholne raztopine) za uporabo v prehrambni industriji ali
proizvodnji toaletnih sredstev
Sem ne spada:
- sintetične arome, gl. 24.14
- parfumi, gl. 24.52.11
24.63.9
24.63.99
24.64
24.64.1
24.64.11
Storitve za proizvodnjo eteričnih olj
Storitve za proizvodnjo eteričnih olj
Fotografski kemični material
Fotografske plošče, filmi, fotografski papir; kemični preparati
za fotografske namene
Fotografske plošče, filmi; fotografski papir
3701 – 3703
Sem ne spada:
- papir s termo- ali elektroobčutljivimi premazi, gl. 21.12.57
24.64.12
24.64.9
24.64.99
24.65
24.65.1
24.65.10
Kemični preparati za fotografske namene
3707
Storitve za proizvodnjo fotografskega kemičnega materiala
Storitve za proizvodnjo fotografskega kemičnega materiala
Neposneti nosilci zapisov
Neposneti nosilci zapisov
Neposneti nosilci zapisov
8523
Sem spada tudi:
- kartice z vdelanim neposnetim nosilcem magnetnega zapisa, npr. bančne kartice
Sem ne spada:
- približevalne kartice, gl. 31.62.13
- »pametne« kartice z vgrajenim integriranim vezjem, gl. 32.10.61
24.65.9
24.65.99
24.66
Storitve za proizvodnjo neposnetih nosilcev zapisov
Storitve za proizvodnjo neposnetih nosilcev zapisov
Kemično modificirane maščobe, črnila, reagenti, aditivi in drugi
kemični izdelki
24.66.1
24.66.10
Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja
Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja
1518
24.66.2
24.66.20
Črnila in tuši, razen tiskarskih
Črnila in tuši, razen tiskarskih
3215.9
Sem spada tudi:
- črnila za tiskalnike
Sem ne spada:
- tiskarska črnila, gl. 24.30.24
24.66.3
24.66.31
Mazalni preparati; dodatki za mineralna olja; sredstva proti zamrzovanju
Mazalni preparati
3403
Sem ne spada:
- maziva z več kot 70% naftnih olj, gl. 23.20.18
24.66.32
24.66.33
24.66.4
24.66.41
24.66.42
Preparati proti detonaciji; dodatki za mineralna olja
Tekočine za hidravlične zavore; sredstva proti zamrzovanju
3811
3819 + 3820
Reagenti, aditivi, katalizatorji in drugi kemični izdelki
Peptoni ter druge proteinske snovi in njihovi derivati; kožni prah
Mase za oblikovanje, tudi za zobno protetiko; polnila za gasilne naprave;
diagnostični ali laboratorijski reagenti ipd.
3504
3407 + 3813 + 3821
+ 3822
Sem ne spada:
- zobni cement (za plombe), reagent za določanje krvnih skupin in
reagenti, namenjeni za uporabo na bolnikih, gl. 24.42.23
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
79
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
24.66.43
24.66.44
24.66.45
24.66.46
24.66.47
Opis
Kemični elementi in spojine, dopirane, za uporabo v elektroniki
Aktivno oglje
Sredstva za dodelavo, za pospeševanje barvanja ipd., za tekstil, papir, usnje ipd.
Preparati za dekapiranje, varjenje; stabilizatorji za gumo ali plastične mase ipd.;
katalizatorji
Vezivna sredstva za livarske kalupe
HS 2002
3818
3802.1
3809
3810 + 3812 + 3815
+ 3817
3824[.1 - .4 + .6]
Sem spada tudi:
- nesprijeti kovinski karbidi, pripravljeni dodatki za cemente, sorbitol
- naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri
24.66.48
Anorganska topila, antikorozijski preparati, sredstva za galvaniziranje in drugi
kemični izdelki
3824[.7 + .9]
Sem spada:
- sredstva proti rjavenju, za preprečevanje kotlovca
- anorganska topila in razredčila
- sredstva za galvaniziranje
- pomožna sredstva za livarne
- biodizel kot nadomestek dizelskega goriva
Sem ne spada:
- organska topila in razredčila, gl. 24.30.22
24.66.49
24.66.9
24.66.99
24.7
24.70
Ostanki pri izdelavi kemikalij in kemičnih izdelkov
3825[.3 - .9]
Storitve za proizvodnjo drugih kemičnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo drugih kemičnih izdelkov
UMETNA IN SINTETIČNA VLAKNA
Umetna in sintetična vlakna
24.70.1
24.70.11
24.70.12
24.70.13
24.70.14
Sintetična vlakna
Prameni in rezana vlakna iz sintetičnih filamentov, nemikana ali nečesana
Preja velike trdnosti iz poliamidov in poliestrov
Teksturirana enonitna sintetična preja
Sintetični monofilament in trakovi ipd.
5501 + 5503
5402[.1 + .2]
5402[.3 - .5]
5404
Sem ne spada:
- monofilament s premerom nad 1mm, gl. 25.21.10
24.70.2
24.70.21
Celulozna in druga umetna vlakna
Prameni in rezana vlakna iz celuloznih in drugih umetnih filamentov, nemikana
ali nečesana
Preja velike trdnosti iz viskoznega rajona
Teksturirana enonitna preja iz celuloznih in drugih umetnih filamentov
Celulozni in drug umetni monofilament in trakovi ipd.
5403.1
5403[.2 + .3]
5405
24.70.3
24.70.30
Odpadki iz umetnih ali sintetičnih vlaken
Odpadki iz umetnih ali sintetičnih vlaken
5505
24.70.9
24.70.99
Storitve za proizvodnjo umetnih ali sintetičnih vlaken
Storitve za proizvodnjo umetnih ali sintetičnih vlaken
24.70.22
24.70.23
24.70.24
DH
IZDELKI IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS
25
IZDELKI IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS
5502 + 5504
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
25.1
25.11
IZDELKI IZ GUME
Plašči in zračnice za vozila
25.11.1
25.11.11
Novi plašči in zračnice za vozila
Novi plašči za osebne avtomobile
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
4011.1
80
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
25.11.12
25.11.13
25.11.14
25.11.15
25.11.16
Opis
Novi plašči za motorna kolesa ali dvokolesa
Novi plašči za avtobuse, tovornjake ali letala
Plašči za kmetijske stroje; drugi novi plašči
Zračnice, polne gume, gume z zračnimi komorami, zamenljivi ščitniki
Profilirani trakovi za protektiranje plaščev
25.11.2
25.11.20
Rabljene zračnice in plašči
Rabljene zračnice in plašči
25.11.9
25.11.99
Storitve za proizvodnjo plaščev in zračnic za vozila
Storitve za proizvodnjo plaščev in zračnic za vozila
25.12
HS 2002
4011[.4 + .5]
4011[.2 + .3]
4011[.6 +.9]
4012.9 + 4013
4006.1
4012.2
Protektirani plašči
25.12.1
25.12.10
Protektirani plašči
Protektirani plašči
25.12.9
25.12.99
Storitve za proizvodnjo protektiranih plaščev
Storitve za proizvodnjo protektiranih plaščev
4012.1
Sem spada tudi:
- storitveno čiščenje rabljenih plaščev pred vulkanizacijo
25.13
Drugi izdelki iz gume
25.13.1
25.13.10
Regenerirana guma v primarni obliki ali v ploščah, listih ali trakovih
Regenerirana guma v primarni obliki ali v ploščah, listih ali trakovih
4003
25.13.2
Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega; gumene niti, kord,
plošče, listi, trakovi, palice, razen iz trde gume
Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega; gumene niti, kord, plošče, listi,
trakovi, palice, razen iz trde gume
4005 + 4006.9 +
4007 + 4008
Gumene cevi, razen iz trde gume
Gumene cevi, razen iz trde gume
4009
25.13.20
25.13.3
25.13.30
Sem ne spada:
- izdelki iz trde ali penaste gume, gl. 25.13.73
25.13.4
25.13.40
Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.
Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.
4010
25.13.5
25.13.50
Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plašče
Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plašče
5906
Sem ne spada:
- kord za avtomobilske plašče, gl. 17.54.36
25.13.6
25.13.60
Gumena oblačila in oblačilni dodatki, razen iz trde gume
Gumena oblačila in oblačilni dodatki, razen iz trde gume
4015
Sem spadajo tudi:
- gumijaste rokavice
Sem ne spada:
- izdelki iz trde ali penaste gume, gl. 25.13.73
25.13.7
25.13.71
Drugi gumeni izdelki; trda guma, izdelki iz trde gume
Gumeni higienski ali farmacevtski izdelki, razen iz trde gume
4014
Sem ne spada:
- izdelki iz trde ali penaste gume, gl. 25.13.73
25.13.72
25.13.73
Gumene talne obloge, prevleke in predpražniki, razen iz trde ali penaste gume
Drugi gumeni izdelki; trda guma v vseh oblikah in izdelki iz nje
Sem spada tudi:
- izdelki iz penaste gume, ebonit ter ostanki, odpadki in prah iz trde gume
25.13.8
25.13.80
Odpadki in ostanki iz mehke gume
Odpadki in ostanki iz mehke gume
4016.91
4016[.1 + .92 - .99] +
4017
4004
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
81
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
25.13.9
25.13.90
Opis
HS 2002
Popravila in vzdrževanje izdelkov iz gume, razen plaščev in zračnic za vozila
Popravila in vzdrževanje izdelkov iz gume, razen plaščev in zračnic za vozila
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje gumijastih ali plastičnih cevi, transmisijskih jermenov,
trakov, spojnic, prirobnic in drugih izdelkov iz gume
Sem ne spada:
- vzdrževanje in popravila avtomobilskih plaščev in zračnic, gl. 50.20.13
25.13.99
Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz gume
Sem spada tudi:
- storitveno urezovanje posameznih delov gumijastih izdelkov
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na gumijaste izdelke
25.2
25.21
IZDELKI IZ PLASTIČNIH MAS
Plošče, listi, folije, cevi in profili iz plastičnih mas
25.21.1
25.21.10
Monofilamenti s premerom nad 1 mm, palice in profili iz plastičnih mas
Monofilamenti s premerom nad 1 mm, palice in profili iz plastičnih mas
3916
Sem ne spada:
- monofilament s premerom pod 1 mm, gl. 24.70.14
25.21.2
25.21.21
25.21.22
25.21.3
25.21.30
Cevi in fitingi iz plastičnih mas
Umetna čreva iz strjenih beljakovin ali celuloznih materialov; toge cevi
iz plastičnih mas
Druge cevi in fitingi iz plastičnih mas
Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali
nekombinirani z drugimi materiali
Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani
z drugimi materiali
3917[.1 + .2]
3917[.3 + .4]
3920
Sem spada tudi:
- folije za zavijanje živil
- celofan
- okrasne trakove iz plastičnih mas
25.21.4
25.21.41
25.21.42
Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas
Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, celičaste strukture
Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neceličaste strukture
25.21.9
Montaža, popravila in vzdrževanje plastičnih cevi in tovarniških
cevnih sistemov
Montaža plastičnih cevi in tovarniških cevnih sistemov
Popravila in vzdrževanje plastičnih cevi in tovarniških cevnih sistemov
Storitve za proizvodnjo plošč, listov, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
25.21.91
25.21.92
25.21.99
3921.1
3921.9
Sem spada tudi:
- storitveno urezovanje posameznih plastičnih plošč, trakov, cevi ipd.
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na plastične cevi
25.22
Embalaža iz plastičnih mas
25.22.1
25.22.11
25.22.12
25.22.13
25.22.14
Embalaža iz plastičnih mas
Vreče in vrečke iz polimerov etilena
Vreče in vrečke iz drugih plastičnih mas, razen etilenskih
Škatle, zaboji in podobni izdelki iz plastičnih mas
Baloni, plastenke in podobni izdelki iz plastičnih mas
3923.21
3923.29
3923.1
3923.3
Sem ne spada:
- cisterne prostornine nad 300 l, gl.25.23.13
25.22.15
Pokrovi in drugi izdelki za pakiranje iz plastičnih mas
Sem spada tudi:
- pokrovi, zamaški, motki, sodi in druge transportne posode iz plastičnih mas, tudi
ojačanih z vlakni
Sem ne spada:
- folije iz plastičnih mas za pakiranje živil, gl. 25.21.30
25.22.9
25.22.99
Storitve za proizvodnjo embalaže iz plastičnih mas
Storitve za proizvodnjo embalaže iz plastičnih mas
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
3923[.4 - .9]
82
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
25.23
25.23.1
25.23.11
25.23.12
25.23.13
Opis
HS 2002
Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo
Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo, razen montažnih stavb
Talne, stenske ali stropne obloge iz plastičnih mas, v zvitkih ali v ploščah
Kopalne kadi, umivalniki, straniščne školjke in podobni sanitarni izdelki
iz plastičnih mas
Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode, s prostornino nad 300 l,
iz plastičnih mas
3918
3922
3925.1
Sem ne spada:
- posode s prostornino pod 300 l, gl. 25.22
25.23.14
25.23.15
Vrata, okna, podboji, okviri ter pragovi za vrata; naoknice, rolete, senčniki ter
podobni izdelki in njihovi deli, iz plastičnih mas
Drugi izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo
25.23.2
25.23.20
Montažne stavbe iz plastičnih mas
Montažne stavbe iz plastičnih mas
25.23.9
Vgrajevanje plastičnih gradbenih izdelkov lastne izdelave, postavljanje
plastičnih stavb lastne izdelave
Vgrajevanje plastičnih gradbenih izdelkov lastne izdelave, postavljanje plastičnih
stavb lastne izdelave
25.23.90
3925[.2 + .3]
3925.9
9406.00.9ex
Sem spada:
- montaža plastičnega stavbnega pohištva lastne izdelave, kot so okna, vrata,
predelne stene, opaži, ograje in podobni izdelki za gradbeništvo
Sem spada tudi:
- postavljanje plastičnih montažnih zgradb lastne izdelave
Sem ne spada:
- postavljanje plastičnih zgradb tuje izdelave, gl 45.21.7
- montaža plastičnih izdelkov za gradbeništvo tuje izdelave, gl. 45.42
25.23.99
25.24
25.24.1
25.24.10
Storitve za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
Oblačila in drugi izdelki iz plastičnih mas
Oblačila in oblačilni dodatki iz plastičnih mas
Oblačila in oblačilni dodatki iz plastičnih mas
3926.2
Sem spada tudi:
- rokavice iz plastičnih mas
25.24.2
25.24.21
25.24.22
25.24.23
25.24.24
25.24.25
25.24.26
25.24.27
Drugi izdelki iz plastičnih mas
Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi iz plastičnih mas, v zvitkih
in drugih ravnih oblikah, širine do 20 cm
Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi iz plastičnih mas, v zvitkih in
drugih ravnih oblikah, širine nad 20 cm
Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drug gospodinjski in toaletni pribor
iz plastičnih mas
Deli za svetilke ipd., iz plastičnih mas
Čelade, kape in druga pokrivala, iz gume ali plastičnih mas
Izolirni deli za električne naprave, iz plastičnih mas
Pisarniški in šolski pribor iz plastičnih mas
3919.1
3919.9
3924
9405.92
6506[.1 + .91]
8547.2
3926.1
Sem spada:
- ovojnice, mape, aktovke, plastični pisalni in risalni pribor
25.24.28
Okovje in pribor za pohištvo, karoserije ipd., kipci in drugi okrasni predmeti
iz plastičnih mas; drugi izdelki iz plastičnih mas
3926[.3 - .9]
Sem spada tudi:
- vodne postelje, hladilne vrečke, škatle za orodje
- lovilci umazanije in podobne naprave za filtriranje vode pred vstopom v odtoke
25.24.9
25.24.90
Obdelava delov iz plastičnih mas
Obdelava delov iz plastičnih mas
Sem spada:
- izdelava in obdelava delov iz plastičnih mas po naročilu
- plastificiranje, ojačevanje z vlakni, izvlekanje, iztiskanje, toplotna obdelava delov iz
plastičnih mas
Sem spada tudi:
- metaliziranje predmetov iz plastičnih mas ter plastificiranje nekovinskih predmetov
- rezanje, zvijanje, prevlekanje in druga obdelava površin iz plastike
Sem ne spada:
- plastificiranje kovinskih predmetov, gl. 28.51.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
83
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
DI
DRUGI NEKOVINSKI MINERALNI IZDELKI
26
DRUGI NEKOVINSKI MINERALNI IZDELKI
HS 2002
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
26.1
26.11
STEKLO IN STEKLENI IZDELKI
Ravno steklo, neobdelano
26.11.1
26.11.11
26.11.12
26.11.9
26.11.99
26.12
Ravno steklo, neobdelano
Lito, valjano, vlečeno ali pihano steklo, v ploščah, toda drugače neobdelano
Floatno steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v ploščah, toda
drugače neobdelano
Storitve za proizvodnjo ravnega stekla
Storitve za proizvodnjo ravnega stekla
7003 + 7004
7005
Oblikovano in obdelano ravno steklo
26.12.1
26.12.11
26.12.12
26.12.13
26.12.9
26.12.90
Oblikovano in obdelano ravno steklo
Steklo v ploščah, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače obdelano, toda neuokvirjeno ali montirano
Varnostno steklo
Steklena ogledala, večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla
7006
7007
7008 + 7009
Dodelava ravnega stekla
Dodelava ravnega stekla
Sem spada :
- končna obdelava zrcal, naparjanje, žigosanje in jedkanje ravnega stekla
26.13
Votlo steklo
26.13.1
26.13.11
Votlo steklo
Steklenice in druga steklena embalaža, razen ampul; zamaški in pokrovi
iz stekla
7010[.2 + .9]
Sem ne spada:
- ampule, gl. 26.15.23
26.13.12
26.13.13
26.13.14
26.13.9
26.13.91
Stekleni kozarci
Namizni, kuhinjski, toaletni, pisarniški ter okrasni izdelki iz stekla
Stekleni vložki za termovke ali druge vakuumske posode
7013.2
7013[.1 + .3 + .9]
7012
Dodelava votlega stekla
Dodelava steklenih kozarcev in druge namizne steklenine
Sem spada:
- jedkanje, naparjanje, graviranje kozarcev in podobnih steklenih izdelkov
Sem ne spada:
- tiskanje na kozarce, gl. 22.22.32
26.13.92
Dodelava steklenic in druge steklene embalaže
Sem spada:
- jedkanje, naparjanje, graviranje steklenic in steklene embalaže, tudi za kozmetične
in farmacevtske izdelke (razen ampul)
Sem ne spada:
- tiskanje na steklo, gl. 22.22.32
- kalibriranje tehnične steklenine, gl. 26.15.93
- popravila steklenih izolatorjev, gl. 26.15.93
- končna obdelava steklenih ampul, gl. 26.15.93
- čiščenje steklenic, gl. 74.70.16
26.14
Steklena vlakna
26.14.1
26.14.11
Steklena vlakna
Prameni, roving preja in rezane niti iz steklenih vlaken
Sem ne spada:
- optična vlakna, gl. 33.40.21
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
7019.1
84
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
26.14.12
Opis
HS 2002
Koprena (voal), mreže, mat, plošče in drugi izdelki iz steklenih vlaken, razen
tkanin
7019[.3 + .9]
Sem ne spada:
- tkanine iz steklenih vlaken, gl. 17.20.40
26.14.9
26.14.99
26.15
Storitve za proizvodnjo steklenih vlaken
Storitve za proizvodnjo steklenih vlaken
Drugo steklo, obdelano, tudi tehnična steklenina
26.15.1
26.15.11
26.15.12
Drugi stekleni polizdelki
Steklene krogle, palice, cevi, neobdelane; stekleni odpadki in ostanki
Bloki, opeke, ploščice in drugi izdelki iz stekla za gradbeništvo (vitražno,
večcelično, penasto steklo ipd.)
26.15.2
26.15.21
26.15.22
Tehnična steklenina in drugi izdelki iz stekla
Stekleni deli za žarnice, katodne cevi ipd.
Stekla za ure in očala, optično neobdelana
7001 + 7002
7016.9
7011
7015
Sem ne spada:
- steklene leče in drugi optični elementi, gl. 33.40.21
26.15.23
26.15.24
26.15.25
26.15.26
Laboratorijski, higienski ali farmacevtski stekleni izdelki; steklene ampule
Stekleni deli svetil, napisnih tabel ipd.
Stekleni električni izolatorji
Drugi stekleni izdelki
7010.1 + 7017
9405.91
8546.1
7014 + 7016.1 +
7018 + 7020
Sem spada:
- steklene mikro kroglice
- stekleni biseri, imitacije dragih kamnov, stekleni kipci in okraski, izdelani na
pihalnikih
- reakcijske cevi iz kremenovega stekla in drugi stekleni predmeti
26.15.9
26.15.91
26.15.92
26.15.93
Montaža, popravila in vzdrževanje steklenih cevi in tovarniških cevnih
sistemov; dodelava tehnične steklenine
Montaža steklenih cevi in tovarniških cevnih sistemov
Popravila in vzdrževanje steklenih cevi in tovarniških cevnih sistemov
Dodelava tehnične in druge steklenine
Sem spada:
- jedkanje, naparjanje, graviranje tehnične steklenine, tudi kalibriranje laboratorijskih
posod in končna obdelava steklenih ampul
Sem spada tudi:
- popravila steklenih izolatorjev
Sem ne spada:
- čiščenje steklenic, gl. 74.70.16
26.2
26.21
26.21.1
26.21.11
26.21.12
26.21.13
KERAMIČNI IZDELKI, RAZEN ZA GRADBENIŠTVO
Keramični gospodinjski in okrasni izdelki
Keramični gospodinjski in okrasni izdelki
Namizna in kuhinjska posoda, drugi gospodinjski in toaletni predmeti,
iz porcelana
Namizna in kuhinjska posoda, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz druge
keramike
Kipci in drugi okrasni predmeti iz keramike
6911
6912
6913
Sem ne spada:
- bižuterija, gl. 36.61.10
- umetniška dela, gl. 92.31.10
26.21.9
26.21.99
Storitve za proizvodnjo gospodinjske keramike
Storitve za proizvodnjo gospodinjske keramike
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje, tiskanje ali krašenje gospodinjske keramike
26.22
26.22.1
26.22.10
Sanitarna keramika
Sanitarna keramika
Sanitarna keramika
6910
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
85
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
26.22.9
26.22.99
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo sanitarne keramike
Storitve za proizvodnjo sanitarne keramike
Sem spada tudi:
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na sanitarno keramiko
26.23
Keramični izolatorji in izolirni deli
26.23.1
26.23.10
Keramični izolatorji in izolirni deli
Keramični izolatorji in izolirni deli
26.23.9
26.23.90
Montaža keramičnih izolatorjev in izolirnih delov
Montaža keramičnih izolatorjev in izolirnih delov
8546.2 + 8547.1
Sem spada tudi:
- montaža keramičnih izolatorjev na generatorjih
Sem ne spada:
- montaža izolatorjev na električnih vodih, gl. 45.34.2.
26.23.99
26.24
Storitve za proizvodnjo keramičnih izolatorjev
Tehnični izdelki iz keramike
26.24.1
26.24.11
26.24.12
26.24.9
26.24.99
26.25
Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično
uporabo
Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo,
6909.11
iz porcelana
Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz druge 6909[.12 + .19]
keramike
Storitve za proizvodnjo tehnične keramike
Storitve za proizvodnjo tehnične keramike
Keramični izdelki za vrtnarstvo in drugi izdelki iz keramike, razen
za gradbeništvo
26.25.1
26.25.11
26.25.12
Keramični izdelki za vrtnarstvo in drugi izdelki iz keramike, razen
za gradbeništvo
Keramični lonci, korita in podobni izdelki za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu
Drugi izdelki iz keramike, razen za gradbeništvo
6909.9
6914
Sem spada tudi:
- pečnice
Sem ne spada:
- opeka, strešniki, cevi in drugi gradbeni keramični izdelki, gl. 26.40.1
26.25.9
26.25.99
Storitve za proizvodnjo vrtnarske in druge keramike
Storitve za proizvodnjo vrtnarske in druge keramike
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje, krašenje, tiskanje druge keramike
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na keramične izdelke
26.26
Izdelki iz ognjevzdržne keramike
26.26.1
26.26.11
26.26.12
26.26.13
26.26.14
26.26.9
26.26.99
26.3
26.30
Izdelki iz ognjevzdržne keramike
Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz silikatne fosilne moke ali
podobnih silikatnih zemljin
Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in drugi gradbeni keramični izdelki, razen
tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin
Ognjevzdržni cementi, malte, betoni in podobne zmesi
Nežgani ognjevzdržni izdelki, drugi ognjevzdržni keramični izdelki
Storitve za proizvodnjo ognjevzdržne keramike
Storitve za proizvodnjo ognjevzdržne keramike
ZIDNE IN TALNE KERAMIČNE PLOŠČICE
Zidne in talne keramične ploščice
26.30.1
Zidne in talne keramične ploščice
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
6901
6902
3816
6815.91 + 6903
86
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
26.30.10
HS 2002
Zidne in talne keramične ploščice
6907 + 6908
Sem ne spada:
- pečnice, gl. 26.25.12
- tkakovci in ploščice iz betona, terca ali drugega umetnega kamna,
gl. 26.61.11
26.30.9
26.30.99
26.4
26.40
Storitve za proizvodnjo zidnih in talnih keramičnih ploščic
Storitve za proizvodnjo zidnih in talnih keramičnih ploščic
OPEKA, STREŠNIKI, CEVI IN DRUGI GRADBENI KERAMIČNI IZDELKI
Opeka, strešniki, cevi in drugi gradbeni keramični izdelki
26.40.1
26.40.11
26.40.12
26.40.13
Opeka, strešniki, cevi in drugi gradbeni keramični izdelki
Neognjevzdržna keramična opeka, tlakovci, zidaki ipd.
Keramični strešniki, dimna vodila in druga gradbena keramika
Keramične cevi, napeljave, žlebovi in cevni zvezniki
26.40.9
Montaža, popravila in vzdrževanje keramičnih cevi in tovarniških
cevnih sistemov
Montaža keramičnih cevi in tovarniških cevnih sistemov
Popravila in vzdrževanje keramičnih cevi in tovarniških cevnih sistemov
Storitve za proizvodnjo gradbene keramike
26.40.91
26.40.92
26.40.99
26.5
26.51
CEMENT, APNO IN MAVEC
Cement
26.51.1
26.51.11
26.51.12
Cement
Cementni klinkerji
Portlandski, aluminatni in drugi cementi
26.51.9
26.51.99
Storitve za proizvodnjo cementa
Storitve za proizvodnjo cementa
26.52
Apno
Apno
26.52.9
26.52.99
Storitve za proizvodnjo apna
Storitve za proizvodnjo apna
2522
Mavec
26.53.1
26.53.10
Mavec
Mavec
26.53.9
26.53.99
Storitve za proizvodnjo mavca
Storitve za proizvodnjo mavca
26.6
26.61
26.61.1
26.61.11
26.61.12
2523.1
2523[.2 - .9]
Apno
26.52.1
26.52.10
26.53
6904
6905
6906
2520.2
IZDELKI IZ BETONA, CEMENTA ALI MAVCA
Betonski izdelki za gradbeništvo
Betonski izdelki za gradbeništvo
Zidarski bloki, tlakovci, zidaki in podobni izdelki iz cementa, betona ali umetnega 6810.1
kamna
Montažni gradbeni elementi iz cementa, betona ali umetnega kamna
6810.91
Sem spada tudi:
- betonski železniški pragovi
- stopnice, ograje, stebri ipd. iz betona ali umetnega kamna
26.61.13
26.61.2
26.61.20
Cevi iz cementa, betona ali umetnega kamna
Montažne zgradbe iz betona
Montažne zgradbe iz betona
6810.99ex
9406.00.9ex
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
87
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
26.61.9
26.61.99
26.62
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo betonskih izdelkov za gradbeništvo
Storitve za proizvodnjo betonskih izdelkov za gradbeništvo
Mavčni izdelki za gradbeništvo
26.62.1
26.62.10
Mavčni izdelki za gradbeništvo
Mavčni izdelki za gradbeništvo
26.62.9
26.62.99
Storitve za proizvodnjo mavčnih izdelkov za gradbeništvo
Storitve za proizvodnjo mavčnih izdelkov za gradbeništvo
26.63
6809.1
Sveži beton
26.63.1
26.63.10
Sveži beton
Sveži beton
26.63.9
26.63.99
Storitve za proizvodnjo svežega betona
Storitve za proizvodnjo svežega betona
26.64
3824.50.1
Malte
26.64.1
26.64.10
Malte
Malte
26.64.9
26.64.99
Storitve za proizvodnjo malte
Storitve za proizvodnjo malte
26.65
3824.50.9
Izdelki iz vlaknatega cementa
26.65.1
26.65.11
26.65.12
26.65.9
26.65.99
Izdelki iz vlaknatega cementa
Plošče, bloki ipd. iz rastlinskih vlaken, slame ali lesnih odpadkov, aglomerirani
s cementom ali drugimi mineralnimi vezivi
Izdelki iz azbestnega cementa, iz cementa s celuloznimi vlakni ipd.
6808
6811
Storitve za proizvodnjo izdelkov iz vlaknatega cementa
Storitve za proizvodnjo izdelkov iz vlaknatega cementa
Sem spada tudi:
- storitveno sortitanje, čiščenje in priprava rastlinskih vlaken, slame, lesnih odpadkov
ipd. za izdelavo vlaknatega cementa
26.66
Drugi izdelki iz mavca, betona ali cementa
26.66.1
26.66.11
26.66.12
Drugi izdelki iz mavca, betona ali cementa
Drugi izdelki iz mavca ali mavčnih mešanic
Drugi izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna
6809.9
6810.99ex
Sem spada tudi:
- betonske mize in klopi
- betonska cvetlična korita
- vodometni bazeni, vrtno okrasje iz betona ali umetnega kamna
26.66.9
26.66.99
26.7
26.70
Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz mavca, betona ali cementa
Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz mavca, betona ali cementa
OBDELAN NARAVNI KAMEN
Obdelan naravni kamen
26.70.1
26.70.11
26.70.12
26.70.13
Obdelan naravni kamen
Marmor, lehnjak, alabaster, obdelan, rezan ali žagan
Kamnite kocke, plošče, robniki ipd; obdelan granit in drug naravni kamen
Kamnoseška dela
Sem spada:
- graviranje in klesanje ornamentov in napisov na kamnite spomenike, nagrobnike ipd.
26.70.9
26.70.99
Storitve za proizvodnjo obdelanega naravnega kamna
Storitve za proizvodnjo obdelanega naravnega kamna
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
6802[.21 + .91]
6801 + 6802[.1 +
.22 - .29 + .92 - .99]
+ 6803
88
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
26.8
26.81
Opis
HS 2002
BRUSILNA SREDSTVA IN DRUGI NEKOVINSKI MINERALNI IZDELKI
Brusilna sredstva
26.81.1
26.81.11
26.81.12
Brusilna sredstva
Mlinski kamni, brusi ipd.
Brusni prah ali zrna na podlagi iz tekstila, papirja ali kartona
26.81.9
26.81.90
26.81.99
Montaža, popravila in vzdrževanje mlinskih, drobilnih, polirnih kamnov ipd.
Montaža, popravila in vzdrževanje mlinskih, drobilnih, polirnih kamnov ipd.
Storitve za proizvodnjo brusilnih sredstev
26.82
26.82.1
26.82.11
6804
6805
Drugi nekovinski mineralni izdelki
Drugi nekovinski mineralni izdelki
Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta; izdelki iz teh mešanic; 6812 + 6813
torni materiali za zavore, sklopke ipd.
Sem spada tudi:
- tkanine in oblačila ter oblačilni dodatki iz azbestnih vlaken
26.82.12
Izdelki iz asfalta ali podobnih materialov
6807
Sem spada:
- bitumenizirana lepenka za prekrivanje streh in podobni izdelki
26.82.13
Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta ali bitumna ipd.
2715
Sem ne spada:
- naftni bitumen, gl. 23.20.32
26.82.14
Umetni grafit
3801
Sem ne spada:
- ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v elektrotehniki,
gl. 31.62.15
26.82.15
Umetni korund
2818.1
Sem ne spada:
- industrijski diamanti, gl. 14.50.22
- drugi umetni dragi kamni, gl. 24.13.58
- aluminijev oksid (nekristaliziran), gl. 27.42.12
26.82.16
Mineralna volna, ekspandirani vermikulit in drugi izdelki iz kamnin in mineralov
6806 + 6814 +
Sem spada:
6815[.1 + .2 + .99]
- mineralna volna, ekspandirana žlindra, ekspandirani vermikulit, izdelki iz sljude, šote,
ogljikova (karbonska) vlakna
Sem ne spada:
- neekspandirani vermikulit, gl. 14.50.23
- neekspandirana žlindra, gl. 27.10.13
- ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v elektrotehniki,
gl. 31.62.15
26.82.9
26.82.99
DJ
27
Storitve za proizvodnjo drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
KOVINE IN KOVINSKI IZDELKI
KOVINE
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
27.1
27.10
27.10.1
27.10.11
27.10.12
27.10.13
ŽELEZO IN JEKLO TER FEROZLITINE
Železo in jeklo ter ferozlitine
Surovo železo; žlindra in železovi ostanki
Grodelj in zrcalovina v štrucah, blokih ali drugih primarnih oblikah, železova goba 7201 + 7203
Granule in prah iz grodlja, zrcalovine, železa ali jekla
7205
Žlindra, železni odpadki, ostanki, odpadni ingoti
2618 + 2619 + 7204
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
89
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
27.10.2
27.10.20
Ferozlitine
Ferozlitine
27.10.3
27.10.31
27.10.32
27.10.33
Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki
Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nelegiranega jekla
7206 + 7207
Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nerjavnega jekla
7218
Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz drugih legiranih jekel, razen nerjavega 7224
27.10.4
27.10.41
Polizdelki iz nerjavnega jekla
Ploščati izdelki, razen hladno valjanih, širine pod 600 mm, iz nerjavnega jekla
27.10.42
27.10.43
Toplo valjana žica, iz nerjavnega jekla
Toplo valjane palice, kotni in drugi profili, iz nerjavnega jekla
27.10.5
27.10.50
Toplo valjani ploščati izdelki in žica, iz hitroreznega jekla
Toplo valjani ploščati izdelki in žica, iz hitroreznega jekla
27.10.6
Toplo valjani ploščati izdelki iz drugih jekel, razen nerjavnega in
hitroreznega
Toplo valjani ploščati izdelki iz drugih jekel, razen nerjavnega in hitroreznega
27.10.60
27.10.7
27.10.71
27.10.72
27.10.8
27.10.81
27.10.82
27.10.83
27.10.9
27.10.91
27.10.92
27.10.99
27.2
27.21
Hladno valjani ali prevlečeni ploščati izdelki, širine ≥ 600 mm, iz jekla,
razen nerjavnega in hitroreznega
Hladno valjani ploščati izdelki, širine ≥ 600 mm, iz jekla, razen nerjavnega
in hitroreznega
Platirani, prevlečeni ali prekriti ploščati izdelki, širine ≥ 600 mm, iz jekla, razen
nerjavnega in hitroreznega
Toplo valjane palice in žica, iz železa ali jekla, razen nerjavnega in
hitroreznega
Toplo valjana žica iz železa ali nelegiranega jekla
Toplo valjana žica iz legiranega jekla, razen nerjavnega in hitroreznega
Toplo valjane palice iz jekla, razen nerjavnega in hitroreznega
Težki profili; piloti, tračnice in deli za železniške tire, iz železa ali jekla
Težki profili iz železa ali nelegiranega jekla
Piloti; tračnice in deli za železniške tire, iz jekla
Storitve za proizvodnjo železa in jekla v primarni obliki
7202
7219 + 7220[.1 +
.90.31]
7221
7222[.1 + .30 (.1 +
.51 + .91) + .40(.1 + .3)]
7225.2 + 7226.20.2
+ 7227.1 + 7228.10
(.1 - .5)
7208 + 7210.90.31
+ 7211.1 +
7212.60.91 + 7225
[.19.1 + .3 + .4 + .99]
+ 7226 [.19.1 + .91 +
93.2 + .94.2 + 99.2]
7209 + 7225[.11 +
.19.9 + .5]
7210[.1 + .2 + .3 + .4
+ .5 + .6 + .7 +
.90(.1 + .33 + .38 +
.9)] + 7212[.10.1 +
.40(.1 + .95)] +
7225[.91 + .92]
7213
7227 [.2 + .9]
77214 + 7215.90.1 +
7216[.1 + .2 + .4 + .5
+ .99] + 7228[.20(.1
- .3) + .3 + .4 + .60.1
+ .70(.1 + .3) + .8]
7216.3
7301 + 7302
CEVI IZ ŽELEZA ALI JEKLA
Litoželezne cevi in cevni fitingi
27.21.1
27.21.10
Litoželezne cevi in votli profili
Litoželezne cevi in votli profili
7303
27.21.2
27.21.20
Litoželezni cevni fitingi
Litoželezni cevni fitingi
7307.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
90
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
27.21.9
27.21.99
27.22
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo litoželeznih cevi in fitingov
Storitve za proizvodnjo litoželeznih cevi in fitingov
Jeklene cevi in cevni fitingi
27.22.1
27.22.10
Jeklene cevi in votli profili
Jeklene cevi in votli profili
7304 – 7306
27.22.2
27.22.20
Jekleni cevni fitingi
Jekleni cevni fitingi
7307[.2 + .9]
27.22.9
27.22.99
Storitve za proizvodnjo jeklenih cevi in fitingov
Storitve za proizvodnjo jeklenih cevi in fitingov
27.3
27.31
DRUGI ŽELEZNI IN JEKLENI POLIZDELKI
Hladno dodelani izdelki iz železa ali jekla
27.31.1
27.31.10
Hladno dodelane palice iz železa ali nelegiranega jekla
Hladno dodelane palice iz železa ali nelegiranega jekla
27.31.2
Hladno dodelani profili iz železa ali nelegiranega jekla; hladno dodelane
palice iz legiranega jekla
Hladno dodelani profili iz železa ali nelegiranega jekla; hladno dodelane palice
7216.69 +
iz legiranega jekla
7228[.10.9 + .20.6 +
.5 + .60.8]
27.31.20
27.31.3
27.31.30
27.31.9
27.31.99
27.32
27.32.1
27.32.10
27.32.2
27.32.20
27.32.9
27.32.99
27.33
7215[.1 + .5 + .90.9]
Palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla; kotniki in profili iz legiranega
jekla
Palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla; kotniki in profili iz legiranega jekla
7222[.2 + .30.98 +
.40(.93 + .99)] +
7228.70.9
Storitve za proizvodnjo hladno dodelanih polizdelkov iz železa ali jekla
Storitve za proizvodnjo hladno dodelanih polizdelkov iz železa ali jekla
Hladno valjani ozki trakovi
Hladno valjani trak iz železa ali jekla, širine < 600 mm, neprevlečen,
neplatiran, neprekrit
Hladno valjani trak iz železa ali jekla, širine < 600 mm, neprevlečen, neplatiran,
neprekrit
Hladno valjani trak iz železa ali jekla, širine < 600 mm, prevlečen,
platiran ali prekrit
Hladno valjani trak iz železa ali jekla, širine < 600 mm, prevlečen, platiran ali prekrit 7212 [.10.9 + .2 + .3
+ .40 (.91 + .93 + .98)
+ .5 + .60 (.1 + .93 +
.99)] + 7226 [.93.8 +
.94.8 + .99.8)]
Storitve za proizvodnjo hladno valjanih ozkih trakov
Storitve za proizvodnjo hladno valjanih ozkih trakov
Hladno oblikovani profili iz železa, nelegiranega ali nerjavnega jekla
27.33.1
27.33.11
27.33.12
Hladno oblikovani profili iz železa, nelegiranega ali nerjavnega jekla
Hladno oblikovani profili iz železa ali nelegiranega jekla
Hladno oblikovani profili iz nerjavnega jekla
27.33.9
Storitve za proizvodnjo hladno oblikovanih profilov iz železa,
nelegiranega ali nerjavnega jekla
Storitve za proizvodnjo hladno oblikovanih profilov iz železa, nelegiranega ali
nerjavnega jekla
27.33.99
7211 [.23 + .29 + .9]
+ 7220 [.20 + .90 (.1
+ .39 + .9)] + 7226
[.11 + .19 (.3 + .9) +
.20.8 + .92]
7216[.61 + .91]
7222.40.91
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
91
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
27.34
Opis
HS 2002
Hladno oblikovana žica iz železa ali jekla
27.34.1
27.34.11
27.34.12
Hladno oblikovana žica iz železa ali jekla
Hladno oblikovana žica iz železa ali nelegiranega jekla
Hladno oblikovana žica iz nerjavnega ali drugega legiranega jekla
27.34.9
27.34.99
Storitve za proizvodnjo hladno oblikovane žice
Storitve za proizvodnjo hladno oblikovane žice
27.4
27.41
7217
7223 + 7229
NEŽELEZNE KOVINE
Plemenite kovine
Sem ne spada:
- izdelki iz plemenitih kovin, gl. 36.22
27.41.1
27.41.10
Srebro, neobdelano, v obliki polizdelkov ali v prahu
Srebro, neobdelano, v obliki polizdelkov ali v prahu
7106
27.41.2
27.41.20
Zlato, neobdelano, v obliki polizdelkov ali v prahu
Zlato, neobdelano, v obliki polizdelkov ali v prahu
7108
27.41.3
Platina in druge plemenite kovine, neobdelane, v obliki polizdelkov ali
v prahu
Platina in druge plemenite kovine, neobdelane, v obliki polizdelkov ali v prahu
7110
27.41.30
27.41.4
27.41.40
27.41.5
27.41.50
Navadne kovine ali srebro, platirano z zlatom, neobdelano, razen
kot polizdelki
Navadne kovine ali srebro, platirano z zlatom, neobdelano, razen kot polizdelki
Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato,
platirano s platino, neobdelano, razen kot polizdelki
Navadne kovine, platirane s srebrom; navadne kovine, srebro ali zlato, platirano 7107 + 7111
s platino, neobdelano, razen kot polizdelki
27.41.6
27.41.61
27.41.62
Odpadki in ostanki plemenitih kovin
Odpadki in ostanki zlata ali kovin, platiranih z zlatom
Odpadki in ostanki drugih plemenitih kovin
27.41.9
27.41.99
Storitve za proizvodnjo plemenitih kovin
Storitve za proizvodnjo plemenitih kovin
27.42
7109
7112.91
7112[.3 + .92 + .99]
Aluminij in polizdelki iz aluminija
27.42.1
27.42.11
27.42.12
Surovi aluminij; glinica
Surovi aluminij
Glinica (aluminijev oksid)
7601
2818.2
Sem ne spada:
- boksit, gl. 13.20.13
- aluminijev hidroksid, gl. 24.13.15
- umetni korund, gl. 26.82.15
27.42.2
27.42.21
27.42.22
27.42.23
27.42.24
27.42.25
Polizdelki iz aluminija ali aluminijevih zlitin
Aluminijev prah in luske
Palice in profili iz aluminija
Žica iz aluminija
Plošče, pločevina in trakovi iz aluminija, debeline nad 0,2 mm
Folija iz aluminija, debeline do 0,2 mm
7603
7604
7605
7606
7607
Sem spada tudi:
- aluminijasta folija za zavijanje živil
27.42.26
27.42.3
27.42.31
27.42.32
Cevi in cevni fitingi iz aluminija
Pepel, odpadki in ostanki iz aluminija
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno aluminij
Odpadki in ostanki aluminija
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
7608 + 7609
2620.4
7602
92
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
27.42.9
27.42.99
27.43
27.43.1
27.43.11
27.43.12
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo aluminija
Storitve za proizvodnjo aluminija
Svinec, cink in kositer ter polizdelki iz njih
Surovi svinec, cink in kositer
Surovi svinec
Surovi cink
7801
7901
Sem ne spada:
- medenina (zlitina cinka in bakra), gl. 27.44.13
27.43.13
Surovi kositer
8001
Sem ne spada:
- bron (zlitina kositra in bakra), gl. 27.44.13
27.43.2
27.43.21
27.43.22
27.43.23
27.43.24
27.43.25
27.43.26
27.43.27
27.43.28
27.43.29
Polizdelki iz svinca, cinka in kositra ali njihovih zlitin
Svinčene palice, profili in žica
Svinčene plošče, pločevina, trak in folije; svinčev prah in luske
Svinčene cevi in cevni fitingi
Cinkov prah in luske
Cinkove palice, profili, plošče, trakovi, pločevina, folija, žica
Cinkove cevi in cevni fitingi
Kositrne palice, profili in žica
Kositrne plošče, pločevina, trak in folije; kositrov prah in luske
Kositrne cevi in cevni fitingi
7803
7804
7805
7903
7904 + 7905
7906
8003
8004 + 8005
8006
27.43.3
27.43.31
27.43.32
Pepel, odpadki in ostanki iz svinca, cinka in kositra
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno svinec ali cink
Odpadki in ostanki iz svinca, cinka in kositra
2620[.1 + .2]
7802 + 7902 + 8002
27.43.9
27.43.99
Storitve za proizvodnjo svinca, cinka in kositra
Storitve za proizvodnjo svinca, cinka in kositra
27.44
27.44.1
27.44.11
27.44.12
27.44.13
Baker in polizdelki iz bakra
Surovi baker; bakrov kamen; cementni baker
Bakrov kamen; cementni baker
Nerafinirani baker; bakrene anode za elektrolitno rafinacijo
Rafinirani baker in surove bakrove zlitine
7401
7402
7403 + 7405
Sem spada tudi:
- medenina (zlitina bakra in cinka), bron (zlitina bakra in kositra), alpaka - novo srebro
(zlitina bakra, cinka in niklja)
27.44.2
27.44.21
27.44.22
27.44.23
Polizdelki iz bakra ali bakrovih zlitin
Bakrov prah in luske
Bakrene palice in profili
Bakrena žica
7406
7407
7408
Sem ne spada:
- izolirani bakreni električni vodniki, gl. 31.30.1
27.44.24
27.44.25
27.44.26
27.44.3
27.44.31
27.44.32
Pepel, odpadki in ostanki iz bakra
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno baker
Odpadki in ostanki iz bakra
27.44.9
27.44.99
Storitve za proizvodnjo bakra
Storitve za proizvodnjo bakra
27.45
27.45.1
27.45.11
27.45.12
-
Bakrene plošče, pločevina in trak, debeline nad 0,15 mm
Bakrena folija, debeline do 0,15 mm
Bakrene cevi in cevni fitingi
7409
7410
7411 + 7412
2620.3
7404
Nikelj in druge neželezne kovine in polizdelki iz njih
Surovi nikelj; vmesni izdelki pri metalurgiji niklja
Nikljev kamen in drugi vmesni izdelki pri metalurgiji niklja
Surovi nikelj
7501
7502
Sem ne spada:
- alpaka – novo srebro (zlitina niklja, cinka in bakra), gl. 27.44.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
93
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
27.45.2
27.45.21
27.45.22
27.45.23
27.45.24
Polizdelki iz niklja ali nikljevih zlitin
Nikljev prah in luske
Nikljeve palice, profili in žica
Nikljeve plošče, pločevina, trak in folije
Nikljeve cevi in cevni fitingi
7504
7505
7506
7507
27.45.3
27.45.30
Druge neželezne kovine in polizdelki iz njih; kermeti
Druge neželezne kovine in polizdelki iz njih; kermeti
81
27.45.4
Odpadki in ostanki iz niklja; pepel in ostanki, ki vsebujejo druge kovine
ali njihove spojine
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno vanadij ali druge kovine in kovinske spojine 2620[.6 + .9]
Odpadki in ostanki iz niklja
7503
27.45.41
27.45.42
27.45.9
27.45.99
27.5
Storitve za proizvodnjo drugih neželeznih kovin
Storitve za proizvodnjo drugih neželeznih kovin
LIVARSTVO
Sem spada:
- litje kovin po naročilu, po predloženih načrtih in modelih
- liti izdelki po katalogu se uvrščajo v podkategorije glede na tip izdelka
27.51
Litje železa
27.51.1
27.51.11
27.51.12
27.51.13
27.52
Litje železa
Litje temprane litine
Litje nodularne litine
Litje sive litine
Litje jekla
27.52.1
27.52.10
27.53
Litje jekla
Litje jekla
Litje lahkih kovin
27.53.1
27.53.10
Litje lahkih kovin
Litje lahkih kovin
Sem spada
- litje aluminija in drugih kovin ali zlitin z specifično maso do 5g/cm3
27.54
Litje drugih neželeznih kovin
27.54.1
27.54.10
Litje drugih neželeznih kovin
Litje drugih neželeznih kovin
Sem ne spada:
- litje aluminija in drugih lahkih kovin, gl. 27.53.10
28
KOVINSKI IZDELKI, RAZEN STROJEV IN NAPRAV
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
28.1
28.11
KOVINSKI IZDELKI ZA GRADBENIŠTVO
Kovinske konstrukcije in njihovi deli
28.11.1
28.11.10
Kovinske montažne stavbe
Kovinske montažne stavbe
9406.00[.3 + .9ex]
Sem spada tudi:
- kovinski bivalni kontejnerji
28.11.2
28.11.21
Kovinski gradbeni izdelki in njihovi deli
Kovinski mostovi in deli za mostove
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
7308.1
94
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
28.11.22
28.11.23
Opis
HS 2002
Kovinski stolpi in predalčni stebri
Druge kovinske konstrukcije in njihovi deli
7308.2
7308[.4 + .9] +
7610.9
Sem spada tudi:
- jamski oporniki, zapornice, jezovi, cestne varnostne ograje
28.11.9
28.11.91
Montaža kovinskih konstrukcij lastne izdelave, popravila in vzdrževanje
kovinskih konstrukcij
Montaža kovinskih konstrukcij lastne izdelave
Sem spada:
- montaža (postavljanje) jeklenih ogrodij, aluminijastih in drugih kovinskih elementov
lastne izdelave za stavbe in druge konstrukcije, npr. mostove, stebre ipd.
Sem ne spada:
- postavljanje konstrukcij tuje izdelave, gl. 45.21.4
28.11.92
Popravila in vzdrževanje kovinskih konstrukcij
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje kovinskih konstrukcij v stavbah ali drugih zgradbah, kot so
npr. mostovi, stebri ipd.
Sem ne spada:
- barvanje kovinskih gradbenih konstrukcij, gl. 45.44.23
28.11.99
Storitve za proizvodnjo kovinskih konstrukcij
Sem spada tudi:
- storitveno pritrjevanje nekovinskih delov na kovinske konstrukcije
28.12
28.12.1
28.12.10
Kovinska vrata in okna
Kovinska vrata in okna
Kovinska vrata in okna
7308.3 + 7610.1
Sem spada tudi:
- kovinski roloji, navojnice
- kovinski podboji, okenski in vratni okviri
Sem ne spada:
- armirana kovinska vrata, trezorji ipd., gl. 28.75.21
28.12.9
28.12.90
Vgrajevanje kovinskih vrat in oken lastne izdelave
Vgrajevanje kovinskih vrat in oken lastne izdelave
Sem ne spada:
- montaža armiranih kovinskih vrat lastne proizvodnje, gl. 28.75.90
- montaža vrat in oken tuje izdelave, gl. 45.42
28.12.99
Storitve za proizvodnjo kovinskih vrat in oken
Sem spada tudi:
- storitveno pritrjevanje okovja na kovinska vrata in okna
28.2
28.21
28.21.1
28.21.11
CISTERNE, REZERVOARJI IN PODOBNE POSODE IZ KOVIN; RADIATORJI
IN KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE
Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin
Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin
Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode iz kovin, s prostornino najmanj 300 l 7309 + 7611
Sem ne spada:
- cisterne in podobne posode s prostornino, manjšo od 300 l, gl. 28.71.1
- bombice za enkratno uporabo za plinske gorilnike, gl. 36.63.64
28.21.12
Jeklenke in druge kovinske posode za stisnjen ali utekočinjen plin
7311 + 7613
Sem spada tudi:
- jeklenke za večkratno uporabo za plinske gorilnike
28.21.9
28.21.91
Montaža, popravila in vzdrževanje kovinskih cistern, rezervoarjev in
podobnih posod, razen za ogrevanje
Montaža kovinskih cistern, rezervoarjev in podobnih posod, razen za ogrevanje
Sem spada:
- montaža kovinskih cistern in rezervoarjev s prostornino preko 300 l
Sem ne spada:
- montaža cistern na cestna vozila, gl. 34.20.10
- montaža cistern na vagone, gl. 35.20.33
- montaža rezervoarjev za centralno ogrevanje, gl. 45.33.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
95
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
28.21.92
Opis
HS 2002
Popravila in vzdrževanje kovinskih cistern, rezervoarjev in podobnih posod, razen
za ogrevanje
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje kovinskih cistern in rezervoarjev s prostornino preko 300 l
Sem ne spada:
- popravilo in vzdrževanje kovinskih rezervoarjev za centralno ogrevanje,
gl. 45.33.11
28.21.99
Storitve za proizvodnjo kovinskih cistern, rezervoarjev in podobnih posod
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje kovinskih cistern
28.22
Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje
28.22.1
28.22.11
Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje
Radiatorji, razen električno ogrevanih
7322.1
Sem ne spada:
- električno ogrevani radiatorji, gl. 29.71.26
28.22.12
Kotli za centralno ogrevanje
8403.1
Sem spada:
- kotli kakršnekoli velikosti za centralno ogrevanje na osnovi kroženja vode, za
katerokoli vrsto ogrevanja
Sem ne spada:
- kotli za pridobivanje pare ipd., gl. 28.33.11
28.22.13
28.22.9
28.22.91
Deli kotlov za centralno ogrevanje
8403.9
Montaža, popravila in vzdrževanje kotlov za centralno ogrevanje
Montaža kotlov za centralno ogrevanje
Sem spada:
- montaža kotlov toplarn, pa tudi kotlov za industrijsko centralno ogrevanje in ogrevanje
večjih stanovanjskih blokov
Sem ne spada:
- montaža stanovanjskega ali hišnega centralnega ogrevanja, gl. 45.33.11
28.22.92
Popravila in vzdrževanje kotlov za centralno ogrevanje
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje kotlov toplarn, pa tudi kotlov za industrijsko centralno
ogrevanje in ogrevanje večjih stanovanjskih blokov
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje stanovanjskega oz. hišnega centralnega ogrevanja,
gl. 45.33.11
- čiščenje dimnikov in kurišč, gl. 74.70.15
28.22.99
Storitve za proizvodnjo radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje nevgrajenih radiatorjev
28.3
28.30
KOTLI ZA PRIDOBIVANJE VODNE PARE, JEDRSKI REAKTORJI
Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje
s toplo vodo
28.30.1
28.30.11
Kotli za pridobivanje vodne pare in njihovi deli
Kotli za pridobivanje pare; kotli za pregreto vodo
8402[.1 + .2]
Sem ne spada:
- kotli za centralno ogrevanje, gl. 28.22.12
28.30.12
28.30.13
28.30.2
28.30.21
28.30.22
Pomožne naprave za kotle; kondenzatorji za parne stroje
Deli kotlov za pridobivanje vodne pare
Jedrski reaktorji in njihovi deli
Jedrski reaktorji
Deli za jedrske reaktorje
Sem ne spada:
- gorilni elementi za reaktorje, gl. 23.30.20
28.30.9
Montaža, popravila in vzdrževanje kotlov za pridobivanje vodne pare,
razen kotlov za centralno ogrevanje
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
8404[.1 + .2]
8402.9 + 8404.9
8401.1
8401.4
96
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
28.30.91
Opis
HS 2002
Montaža kotlov za pridobivanje vodne pare (razen kotlov za centralno ogrevanje)
ter pripadajočih kovinskih cevnih sistemov v tovarnah
Sem spada:
- montaža kotlov za jedrske reaktorje
- montaža industrijskih parnih generatorjev, pa tudi pripadajočih cevnih sistemov,
napeljav, rezervoarjev in ventilov
Sem ne spada:
- montaža kotlov za daljinsko ogrevanje, tudi za tovarne, gl. 28.22.91
- montaža hišnega centralnega ogrevanja, gl. 45.33.11
28.30.92
Popravila in vzdrževanje kotlov za pridobivanje vodne pare (razen kotlov za
centralno ogrevanje) ter pripadajočih kovinskih cevnih sistemov v tovarnah
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje kotlov za toplarne, gl. 28.22.92
- popravila in vzdrževanje hišnega centralnega ogrevanja, gl. 45.33.11
- čiščenje dimnikov in kurišč, gl. 74.70.15
28.30.99
28.4
28.40
Storitve za proizvodnjo kotlov za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za
centralno ogrevanje
KOVANJE, STISKANJE, VTISKOVANJE IN VALJANJE KOVIN; PRAŠNA
METALURGIJA
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
Sem spada:
- obdelava kovin po pogodbi in po načrtih naročnika
28.40.1
28.40.11
28.40.12
28.40.13
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin
Prosto kovanje ali hladno preoblikovanje kovin
Utopno kovanje
Stiskanje, vtiskovanje, valjanje in drugo preoblikovanje kovin
Sem spada:
- stiskanje, vtiskovanje, preoblikovanje delov iz pločevine po načrtih stranke
28.40.2
28.40.20
Prašna metalurgija
Prašna metalurgija
Sem spada:
- izdelava kovinskih predmetov neposredno iz kovinskega prahu s toplotno obdelavo
(sintranjem) ali stiskanjem
Sem spada tudi:
- obdelava rezilnih ploščic in drugih delov iz karbidnih trdin
Sem ne spada:
- izdelava rezilnih ploščic in drugih delov iz karbidnih trdin za obdelovalne stroje,
gl. 28.62.50
28.5
28.51
28.51.1
28.51.11
OBDELAVA IN PREKRIVANJE KOVIN; SPLOŠNA MEHANIČNA DELA
Obdelava in prekrivanje kovin
Prekrivanje kovin
Prekrivanje kovin s kovino
Sem spada:
- prekrivanje kovinskih predmetov z drugo kovino po različnih postopkih:
x s potapljanjem (cinkanje ipd.)
x z naparjanjem
x elektrolitsko ali kemično (kromanje, nikljanje ipd.)
28.51.12
Prekrivanje kovin z nekovinskimi materiali
Sem spada:
- prekrivanje kovin s plastiko ali drugimi materiali, npr. fosfatiranje, emajliranje
Sem ne spada:
- barvanje kovin, gl. 28.51.22
28.51.2
28.51.21
Druga obdelava kovin
Toplotna obdelava kovin, razen prekrivanja s kovinami
Sem spada:
- kaljenje, cementiranje kovin
28.51.22
Barvanje, graviranje, eloksiranje in druga površinska obdelava kovin
Sem spada:
- peskanje, barvanje, ličenje, eloksiranje, naparjanje in druga površinska obdelava kovin
Sem ne spada:
- metaliziranje plastičnih delov ali predmetov, gl. 25.24.90
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
97
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
28.52
Opis
HS 2002
Splošna mehanična dela
28.52.1
28.52.10
Struženje kovinskih delov
Struženje kovinskih delov
28.52.2
28.52.20
Druga splošna mehanična dela
Druga splošna mehanična dela
Sem spada:
- splošne mahanične storitve, če niso del proizvodnega procesa izdelka, npr.:
x vrtanje, rezkanje, povrtavanje, posnemanje, ravnanje, lepanje, klepanje, žaganje,
elektroerozija, odžiganje, razrez, varjenje, spajanje kovinskih obdelovancev
x brušenje, poliranje in ostrenje kovinskih obdelovancev
x kovaška dela, če niso del proizvodnega procesa, tudi umetno kovaštvo
x rezanje in obdelava kovinskih delov z laserjem
x splošno mehansko vzdrževanje in popravila strojev in naprav
Sem spada tudi:
- lasersko graviranje raznih materialov
28.6
28.61
REZILA, ORODJE, KLJUČAVNICE IN OKOVJE
Rezila
28.61.1
28.61.11
Rezila
Noži (razen za stroje) in škarje ter njihova rezila
8211 + 8213
Sem spada tudi:
- vrtnarski noži
Sem ne spada:
- obdelava ploščic iz karbidnih trdin, gl. 28.40.20
- brušenje in obdelava orodja, gl. 28.52.20
- brivske britve, gl. 28.61.12
- škarje za drevje, vrtnarske škarje, srpi, vinjeki in podobno kmetijsko orodje,
gl. 28.62.10
- ročne škarje za rezanje kovin, gl. 28.62.30
- rezkarji, stružni noži in podobna zamenljiva orodja, gl. 28.62.40
- noži, rezila in rezilni vložki za stroje, gl. 28.62.50
- sablje, meči ipd., gl. 28.75.30
- kirurški noži, gl. 33.10.15
- nožarski izdelki iz plemenitih kovin, gl. 36.22.14
28.61.12
Brivske naprave (neelektrične) in britvice
8212
Sem ne spada:
- električni brivniki, gl. 29.71.22
28.61.13
Drugi rezilni predmeti
8214
Sem spada:
- pribor za nego nohtov, nog (tudi pilice), ostrila za svinčnike ipd.
28.61.14
28.61.9
28.61.99
Kuhinjski in namizni pribor
8215
Storitve za proizvodnjo rezil
Storitve za proizvodnjo rezil
Sem spada tudi:
- brušenje kuhunjskih nožev
- storitveno opremljanje rezl z ročaji ipd.
28.62
Orodje
28.62.1
28.62.10
Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu
Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu
8201
Sem spada:
- lopate, grablje, vile, krampi, motike ipd.
- škarje za drevje, vrtnarske škarje, sekire, kose, srpi, vinjeki in podobno kmetijsko
orodje
Sem ne spada:
- vrtnarski noži, gl. 28.61.11
28.62.2
28.62.20
Ročne žage; rezila za žage vseh vrst
Ročne žage; rezila za žage vseh vrst
Sem spada tudi:
- rezilne verige za žage
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
8202
98
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
28.62.3
28.62.30
Opis
HS 2002
Drugo ročno orodje
Drugo ročno orodje
8203 – 8206
Sem spada:
- pile, klešče, kladiva, izvijači, ključi, dleta ipd.
- ročne škarje za rezanje kovin
- ročni spajkalniki
Sem ne spada:
- brusila, gl. 26.81.1.
- razpršilne pištole, gl. 29.24.24
- električno in pnevmatično ročno orodje, gl. 29.41.11
- spajkalne in varilne naprave, gl. 29.43.20
28.62.4
28.62.40
Zamenljivo orodje za obdelovalne stroje
Zamenljivo orodje za obdelovalne stroje
8207[.4 - .9]
Sem spada:
- nastavki za ročno in električno orodje, npr. prebijala, svedri, grezila, rezkala, stružni
noži, vložki za izvijače
Sem ne spada:
- žagni listi , gl. 28.62.20
- noži, rezila in rezilni vložki za stroje, gl. 28.62.50
- livarski kalupi, utopi, modelne plošče, gl. 29.56.24
28.62.5
28.62.50
Noži za stroje, orodje za stiskanje, kovanje, prebijanje in drugo orodje
Noži za stroje, orodje za stiskanje, kovanje, prebijanje in drugo orodje
8207[.1 - .3] + 8208
Sem spada tudi:
+ 8209
-
28.62.9
28.62.90
orodje za stiskanje, kovanje, preoblikovanje kovin
matrice za izvlekanje kovin
noži in rezila za stroje
zamenljivi rezilni vložki
orodja za vrtanje kamnin
Sem ne spada:
- brušenje rezil, gl. 28.52.20
- obdelovalni stroji, gl. 29.41
- električno in pnevmatično ročno orodje, gl. 29.41.11
- vpenjala za obdelovalne stroje, gl. 29.43.32
- livarski kalupi, utopi, modelne plošč, gl. 29.56.24
Popravila in vzdrževanje orodja
Popravila in vzdrževanje orodja
Sem spada:
- popravilo in vzdrževanje:
x orodij za obdelavo brez odstranjevanja materiala, kot so orodje za stiskanje, vtiskovanje ipd;
x orodij za obdelavo z odstranjevanje materiala, kot so svedri, rezkala, žagni listi, stružni noži ipd.
x drugih orodij
Sem ne spada:
- brušenje rezil, gl. 28.52.20
28.62.99
Storitve za proizvodnjo orodja
Sem spada tudi:
- storitveno sestavljanje posameznih delov orodij
28.63
28.63.1
28.63.11
28.63.12
28.63.13
Ključavnice in okovje
Ključavnice in okovje
Obešanke in ključavnice za vozila in pohištvo
Druge ključavnice
Zapirala in okovja z zapirali, ključi, deli ključavnic
8301[.1 - .3]
8301.4
8301[.5 - .7]
Sem ne spada:
- sefi, armirana vrata, trezorji, gl. 28.75.21
- takojšnje kopiranje ključev, gl. 52.74.13
28.63.14
Okovje za motorna vozila, pohištvo ipd.
8302[.1 - .4 + .6]
Sem spada tudi:
- samodejna vratna zapirala
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
99
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
28.63.9
28.63.90
Opis
HS 2002
Montaža, popravila in vzdrževanje ključavnic in zapiralnih sistemov
Montaža, popravila in vzdrževanje ključavnic in zapiralnih sistemov
Sem spada:
- montaža, popravila in vzdrževanje elektronskih ključavnic s tastaturo in zapiralnih
sistemov z magnetno ali podobno kodno kartico
Sem ne spada:
- montaža armiranih vrat, sefov, trezorjev lastne proizvodnje, gl. 28.75.90
28.63.99
Storitve za proizvodnjo ključavnic in okovja
Sem spada tudi:
- storitveno sestavljanje posameznih delov ključavnic ali okovja
- storitveno barvanje ključavnic in okovja
28.7
28.71
DRUGI KOVINSKI IZDELKI
Železni ali jekleni sodi, škatle, tanki in podobne posode, prostornine
do 300 l
28.71.1
Železni ali jekleni sodi, škatle, tanki in podobne posode, prostornine do 300 l
Sem ne spada:
- kovinske posode prostornine nad 300 l, gl. 28.21.1
28.71.11
Železni ali jekleni sodi, škatle, tanki in podobne posode, prostornine 50 – 300 l
7310.1
Sem ne spada:
- jeklenke za plin, gl. 28.21.12
28.71.12
Železni ali jekleni sodi, škatle, tanki in podobne posode, prostornine do 50 l
7310.29
Sem ne spada:
- jeklenke za plin, gl. 28.21.12
28.71.9
28.71.90
28.71.99
Montaža, popravila in vzdrževanje železnih ali jeklenih posodprostornine do 300 l
Montaža, popravila in vzdrževanje železnih ali jeklenih posod prostornine do 300 l
Storitve za proizvodnjo železnih ali jeklenih posod prostornine do 300 l
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje kovinskih posod
28.72
Lahka kovinska embalaža
28.72.1
28.72.11
Lahka kovinska embalaža
Lahka kovinska embalaža, razen iz aluminija
7310.21
Sem spada tudi:
- kovinske konzerve, tube ipd.
28.72.12
Aluminijasta embalaža
7612
Sem ne spada:
- aluminijasta folija za zavijanje živil, gl. 27.42.25
28.72.13
Kovinski zamaški in pokrovi
8309
Sem spada tudi:
- pokrovi iz aluminijaste, kositrne ali svinčeve folije (npr. za jogurtove lončke), svinčene
plombe ipd.
28.72.9
28.72.99
Storitve za proizvodnjo lahke kovinske embalaže
Storitve za proizvodnjo lahke kovinske embalaže
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje lahke kovinske embalaže
- storitveno sestavljanje posameznih delov lahke kovinske embalaže
28.73
Žični izdelki
28.73.1
28.73.11
Žični izdelki
Vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, električno neizolirani 7312
Sem ne spada:
- električni vodniki, gl. 31.30
28.73.12
Bodeča žica; vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz bakra ali aluminija,
električno neizolirani
7313 + 7413 + 7614
Sem ne spada:
- električni vodniki, gl. 31.30
28.73.13
-
Tkanine, rešetke, mreže in ograje iz železne, jeklene ali bakrene žice
Sem spada tudi:
- rešetke iz raztegnjene železne ali jeklene pločevine
Sem ne spada:
- rešetke iz aluminija ali drugih neželeznih kovin, gl.2 8.75.27
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
7314 + 7414
100
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
28.73.14
Opis
HS 2002
Žeblji, risalni žebljički, sponke in podobni kovinski izdelki
7317 + 7415.1 + 7616.1
Sem spada:
- železni, bakreni ali aluminijasti žičniki, sponke, žeblji ipd., stiskani, kovani, rezani, liti
- vijaki in matice iz aluminija
Sem ne spada:
- vijaki in matice, razen iz aluminija, gl. 28.74.11
- zakovice, razcepke, podložke, gl. 28.74.12
28.73.15
Oplaščena žica, palice, elektrode ipd. za varjenje ali spajkanje
8311
Sem ne spada:
- električni vodniki, gl. 31.30
28.73.16
28.73.9
28.73.99
Igle za šivanje, pletenje in podobni izdelki za ročna dela
7319
Storitve za proizvodnjo žičnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo žičnih izdelkov
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje žičnih izdelkov
28.74
28.74.1
28.74.11
Izdelki za pritrjevanje, verige in vzmeti
Izdelki za pritrjevanje; vzmeti
Železni ali jekleni vijačni material, z navoji
7318.1
Sem spada:
- vijaki in matice iz železa ali jekla
Sem ne spada:
- vijaki in matice iz bakra, gl. 28.74.13
- vijaki in matice iz aluminija, gl. 28.73.14
28.74.12
Železni ali jekleni izdelki za pritrjevanje, brez navojev
7318.2
Sem spada:
- zakovice, razcepke, podložke ipd.
Sem ne spada:
- žeblji in podobni izdelki, gl. 28.73.14
28.74.13
Bakreni izdelki za pritrjevanje, z navoji in brez njih
7415[.2 + .3]
Sem ne spada:
- bakreni žeblji, gl. 28.73.14
28.74.14
Železne, jeklene ali bakrene vzmeti in njihova peresa
7320 + 7416
Sem ne spada:
- vzmeti za ure, gl. 33.50.28
28.74.2
28.74.20
Verige (razen verig za mehanski prenos energije) in njihovi deli
Verige (razen verig za mehanski prenos energije) in njihovi deli
7315[.2 - .9] + 7419.1
Sem spada tudi:
- snežne verige
Sem ne spada:
- verige za mehanski prenos energije, gl. 29.14.21
28.74.9
28.74.99
28.75
28.75.1
28.75.11
Storitve za proizvodnjo izdelkov za pritrjevanje, verig in vzmeti
Storitve za proizvodnjo izdelkov za pritrjevanje, verig in vzmeti
Sanitarni, gospodinjski in drugi kovinski izdelki
Sanitarni in gospodinjski kovinski izdelki
Sanitarni izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija
7324 + 7418.2 +
7615.2
Sem spada:
- kovinska pomivalna korita, kopalne kadi ipd.
28.75.12
Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra
ali aluminija
7323 + 7418.1 +
7615.1 + 8210
Sem spada:
- kuhinjska posoda ter manjše ročne mehanske naprave za pripravo hrane
Sem spada tudi:
- žične blazinice in žična volna za čiščenje
Sem ne spada:
- kuhinjski in namizni pribor, gl. 28.61.14
28.75.2
28.75.21
Drugi kovinski izdelki, razen kovinskega orožja
Armirani ali ojačani sefi, trezorji in vrata
8303
Sem spada tudi:
- kovinske blagajne in kasete za denar
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
101
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
28.75.22
Opis
Pisarniška oprema
HS 2002
8304
Sem spada:
- kartotečna stojala, regali za papir, stojala za peresa, drobna namizna pisarniška
oprema iz navadnih kovin
Sem ne spada:
- namizna pisarniška oprema iz plemenitih kovin, gl. 36.22.14
28.75.23
Mehanizmi za mape, sponke, kartotečni jezdeci in podobni pisarniški predmeti,
iz navadnih kovin
8305
Sem ne spada:
- pisarniški pribor iz plemenitih kovin, gl. 36.22.14
28.75.24
Kipci, okvirji in drugi okrasni predmeti, iz navadnih kovin
8306[.2 + .3]
Sem spada tudi:
- športni pokali ipd.
Sem ne spada:
- okrasni predmeti iz plemenitih kovin, gl. 36.22
- umetniški unikati, gl. 92.31.10
28.75.25
Kljuke, očesca, zaponke ipd., iz navadnih kovin
8308
Sem ne spada:
- galanterija iz plemenitih kovin, gl. 36.22.14
28.75.26
28.75.27
Pogonski vijaki in lopatice za ladje ali čolne
Drugi izdelki iz navadnih kovin
Sem spada tudi:
- sidra
- krogle za drobljenje
- lestve
- kovinske košare
- žlebovi, zračniki
- rešetke in tkanine iz aluminija ali drugih neželeznih kovin
- aluminijaste rolete
- gibke kovinske cevi
- izvesne kovinske table
- drugi odkovki, liti, oblikovani ali stiskani izdelki iz neželeznih kovin itd.
Sem ne spada:
- izdelki iz plemenitih kovin, gl. 36.22.14
28.75.3
28.75.30
Sablje, meči, bajoneti, sulice ipd. ter njihovi deli
Sablje, meči, bajoneti, sulice ipd. ter njihovi deli
28.75.9
28.75.90
Montaža, popravila in vzdrževanje drugih kovinskih izdelkov
Montaža, popravila in vzdrževanje drugih kovinskih izdelkov
8485.1
7316 + 7325 + 7326
+ 7419.9 + 7508 +
7616.9 + 7806 +
7907 + 8007 +
8302.5 + 8306.1 +
8307 + 8310
9307
Sem spada tudi:
- montaža sefov, trezorjev, ojačanih vrat lastne proizvodnje
28.75.99
Storitve za proizvodnjo drugih kovinskih izdelkov
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje drugih kovinskih izdelkov
- storitveno sestavljanje posameznih delov kovinskih izdelkov
DK
STROJI IN NAPRAVE
29
STROJI IN NAPRAVE
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
29.1
STROJI ZA PROIZVODNJO IN IZKORIŠČANJE MEHANSKE ENERGIJE,
RAZEN MOTORJEV ZA LETALA IN VOZILA
Motorji in turbine, razen za letala in motorna vozila
29.11
29.11.1
Motorji, razen za letala in motorna vozila
Sem ne spada:
- letalski motorji, gl. 35.30.1
- motorji za vozila, gl. 34.10.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
102
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.11.11
29.11.12
Opis
HS 2002
Izvenkrmni motorji za plovila
Drugi bencinski batni motorji, razen za motorna vozila
8407.21
8407[.29 + .9]
Sem spada tudi:
- vgradni bencinski motorji za vodna plovila
Sem ne spada:
- bencinski motorji za vozila, gl. 34.10.1
29.11.13
Batni motorji s kompresijskim vžigom (dizelski motorji), razen za motorna vozila
8408[.1 + .9]
Sem spada tudi:
- dizelski motorji za vodna plovila
Sem ne spada:
- dizelski motorji za vozila, gl. 34.10.13
29.11.2
29.11.21
Turbine
Parne turbine
8406[.1 + .8]
Sem ne spada:
- parni stroj, gl. 29.12.12
29.11.22
29.11.23
Vodne turbine in vodna kolesa
Plinske turbine, razen turboreaktivnih in turbopropelerskih
8410.1
8411.8
Sem ne spada:
- vetrne turbine, gl. 29.12.12
- plinski generator, gl. 29.24.11
- turboreaktivne in turbopropelerske turbine, gl. 35.30.12
29.11.3
29.11.31
29.11.32
29.11.33
Deli za turbine
Deli za parne turbine
Deli in regulatorji za vodne turbine in vodna kolesa
Deli za plinske turbine, razen turboreaktivnih in turbopropelerskih
8406.9
8410.9
8411.99
Sem ne spada:
- deli za turboreaktivne in turbopropelerske turbine, gl. 35.30.16
29.11.9
29.11.91
Montaža, vzdrževanje in popravila motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila
Montaža motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
Sem ne spada:
- montaža letalskih motorjev, gl. 35.30
- montaža motorjev za vozila, gl. 34.10
29.11.92
Vzdrževanje in popravila motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
Sem spada tudi:
- popravila in vzdrževanje ladijskih motorjev, tudi izvenkrmnih motorjev za čolne
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje letalskih motorjev, gl. 35.30.91
- popravila in vzdrževanje avtomobilskih motorjev, gl. 50.20
29.11.99
Storitve za proizvodnjo motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
Sem spada tudi:
- storitveno sestavljanje posameznih delov motorjev
29.12
29.12.1
29.12.11
29.12.12
Črpalke in kompresorji
Hidravlični in pnevmatični pogonski stroji in motorji
Linearno delujoči hidravlični in pnevmatični pogonski stroji
Drugi hidravlični in pnevmatični pogonski stroji
8412[.21 + .31]
8412[.29 + .39 + .8]
Sem spada tudi:
- parni stroji, vetrne turbine
Sem ne spada:
- parne turbine, gl. 29.11.21
29.12.2
29.12.21
29.12.22
Črpalke za tekočine
Črpalke za goriva, maziva, hladilne tekočine ter beton; ročne črpalke
Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem, za tekočine
8413[.1 - .4]
8413.5
Sem ne spada:
- črpalke za beton, gl. 29.12.21
29.12.23
29.12.24
Rotacijske črpalke za tekočine
Centrifugalne in druge črpalke za tekočine; dvigala za tekočine
8413.6
8413[.7 + .8]
Sem ne spada:
- hidravlične sklopke, gl. 29.14.26
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
103
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
29.12.3
29.12.31
29.12.32
29.12.33
29.12.34
29.12.35
29.12.36
29.12.37
29.12.38
Zračne ali vakuumske črpalke; zračni ali plinski kompresorji
Vakuumske črpalke
Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon
Kompresorji za hladilne naprave
Zračni kompresorji, vgrajeni na podvozje s kolesi
Turbokompresorji
Batni kompresorji
Rotacijski kompresorji
Drugi kompresorji
29.12.4
Deli za črpalke, kompresorje ter hidravlične in pnevmatične pogonske
stroje
Deli za hidravlične in pnevmatične pogonske stroje in motorje
8412.9
Deli za črpalke in dvigala za tekočine
8413.9
Deli za zračne ali vakuumske črpalke, zračne ali plinske kompresorje
8414.9
29.12.41
29.12.42
29.12.43
29.12.9
29.12.91
8414.1
8414.2
8414.3
8414.4
8414.80.2
8414.80[.3 + .4]
8414.80[.6 + .7]
8414.80[.1 + .9]
Montaža, vzdrževanje in popravila črpalk in kompresorjev
Montaža črpalk in kompresorjev
Sem spada tudi:
- storitve priključevanja na napeljave hidravličnih ali pnevmatičnih sistemov
29.12.92
29.12.99
29.13
Vzdrževanje in popravila črpalk in kompresorjev
Storitve za proizvodnjo črpalk in kompresorjev
Pipe in ventili
29.13.1
29.13.11
Pipe in ventili
Redukcijski ventili, varnostni ventili
8481[.1 - .4]
Sem spadaj tudi:
- hidravlični in pnevmatični krmilni ventili
29.13.12
29.13.13
Pipe, zasuni, ventili za sanitarne napeljave in centralno ogrevanje
Procesni krmilni ventili, zasuni in pipe
8481.80[.1 + .3]
8481.80[.5 - .9]
Sem ne spada:
- ventili iz mehke gume, gl. 25.13.73
- ventili iz keramike, gl. 26.24.12
- ventili za motorje z notranjim zgorevanjem, gl. 34.30.11
29.13.2
29.13.20
Deli za pipe in ventile
Deli za pipe in ventile
29.13.9
29.13.91
Montaža, vzdrževanje in popravila pip in ventilov
Montaža pip in ventilov
8481.9
Sem ne spada:
- montaža napeljav za parne generatorje in tovarniških kovinskih cevnih
sistemov, gl. 28.30.9
- cevovodna dela v stavbah, gl. 45.33
29.13.92
Vzdrževanje in popravila pip in ventilov
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje napeljav za parne generatorje, gl. 28.30.9
- cevovodna dela v stavbah, gl. 45.33
29.13.99
Storitve za proizvodnjo pip in ventilov
Sem spada tudi:
- storitveno sestavljanje posameznih delov pip in ventilov
29.14
Ležaji, gredi, zobniki in drugi elementi za mehanski prenos energije
29.14.1
29.14.10
Kotalni ležaji
Kotalni ležaji
29.14.2
29.14.21
Gredi, zobniki in drugi elementi za mehanski prenos energije
Verige za mehanski prenos energije, kovinske
8482[.1 - .8]
7315[.11 + .12]
Sem ne spada:
- verige drugih vrst, gl. 28.74.20
29.14.22
Transmisijske gredi in ročice
Sem spada tudi:
- kolenaste in odmične gredi
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
8483.1
104
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.14.23
29.14.24
Opis
HS 2002
Ležajna ohišja in drsni ležaji
Zobniki in zobniški prenosi; kroglična navojna vretena; menjalniki
8483[.2 + .3]
8483.4
Sem ne spada:
- menjalniki za motorna vozila, gl. 34.30.20
29.14.25
Vztrajniki in jermenice
8483.5
Sem spada tudi:
- koluti za škripčevja
29.14.26
Sklopke in gredne vezi
8483.6
Sem spada tudi:
- hidravlične sklopke
- kardanski in homokinetični zglobi
Sem ne spada:
- elektromagnetne sklopke, gl. 31.62.12
- sklopke za motorna vozila, gl. 34.30.20
29.14.3
29.14.31
29.14.32
29.14.33
Deli za ležaje, gredi, zobnike ipd.
Kroglice, igle in valjčki in drugi deli za kotalne ležaje
Deli verig za mehanski prenos energije
Deli za ležaje in druge elemente za mehanski prenos energije
8482.9
7315.19
8483.9
Sem spada tudi:
- polži, verižna kolesa
29.14.9
29.14.90
Montaža, vzdrževanje in popravila ležajev, gredi, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije
Montaža, vzdrževanje in popravila ležajev, gredi, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije
Sem ne spada:
- montaža, popravila in vzdrževanje ležajev, sklopk in drugih elementov
za prenos energije, za motorna vozila, gl. 50.20 ali 50.40
29.14.99
Storitve za proizvodnjo ležajev, gredi, zobnikov in drugih elementov za mehanski
prenos energije
Sem spada tudi:
- storitveno sestavljanje posameznih delov elementov za prenos energije
29.2
29.21
29.21.1
29.21.11
29.21.12
PEČI, DVIGALNE, KLIMATSKE IN DRUGE NAPRAVE ZA SPLOŠNO RABO
Peči in gorilniki
Peči in gorilniki
Gorilniki za peči; mehanske kurilne naprave
Industrijske ali laboratorijske peči in kurilne naprave (razen pekarniških peči),
neelektrične
8416[.1 - .3]
8417[.1 + .8]
Sem ne spada:
- kotli za centralno ogrevanje, gl. 28.22.12
- neelektrične pekarniške peči in sušilnice za kmetijske pridelke,
gl. 29.53.15
- sušilnice za les, papir, gl. 29.56.22
- gospodinjske neelektrične pečice, gl. 29.72
29.21.13
Industrijske ali laboratorijske peči in kurilne naprave, električne
8514[.1 - .4]
Sem spada tudi:
- električne pekarniške peči
Sem ne spada:
- nelektrične pekarniške peči, gl. 29.53.15
- gospodinjske električne pečice, gl. 29.71.28
- medicinski in laboratorijski sterilizatorji, gl. 33.10.14
29.21.14
29.21.9
29.21.91
Deli za gorilnike, peči in kurilne naprave
8416.9 + 8417.9 +
8514.9
Montaža, vzdrževanje in popravila gorilnikov, peči in kurilnih naprav
Montaža gorilnikov, peči in kurilnih naprav
Sem ne spada:
- montaža kotlov za toplarne, gl. 28.22.91
- montaža gospodinjskih bojlerjev in gorilnikov za centralno ogrevanje,
gl. 45.33.11
- vgrajevanje lončenih peči, gl. 45.43.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
105
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.21.92
Opis
HS 2002
Vzdrževanje in popravila gorilnikov, peči in kurilnih naprav
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje kotlov za toplarne, gl. 28.22.92
- popravila in vzdrževanje gospodinjskih bojlerjev in gorilnikov
za centralno ogrevanje, gl. 45.33.11
- čiščenje dimnikov in kurišč, gl. 74.70.15
29.21.99
Storitve za proizvodnjo gorilnikov, peči in kurilnih naprav
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje peči, kurilnih naprav
- storitveno sestavljanje posameznih delov peči, kurilnih naprav
29.22
Dvigalne in transportne naprave ter njihovi deli
29.22.1
29.22.11
29.22.12
29.22.13
Dvigalne in transportne naprave
Škripčevja in škripci
Vitli, vretenska dvigala
Dvigala za vozila
8425.1
8425[.2 + .3]
8425.4
Sem spada tudi:
- prenosne avtomobilske dvigalke
29.22.14
29.22.15
29.22.16
29.22.17
Žerjavi, portalna in druga dvigala
Viličarji, transportni vozički
Hišna dvigala, tekoče stopnice
Pnevmatični in drugi elevatorji, konvejerji
8426
8427 + 8709.1
8428[.1 + .4]
8428[.2 + .32 - .39]
Sem spada tudi:
- elevatorji za uporabo v kmetijstvu
29.22.18
Druge dvigalne in transportne naprave
8428[.5 - .9]
Sem spada tudi:
- žičnice, sedežnice, vlečnice, palubna dvigala ipd.
Sem ne spada:
- naprave za raztovarjanje silosov, gl. 29.32.65
- bagri in samovozni nakladalniki, gl. 29.52.26
- dvigala za delo pod zemljo, gl. 29.52.11
29.22.19
Deli za dvigalne in transportne naprave
8431[.1 - .3] +
Sem ne spada:
8709.9
- transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, bagre
ipd., gl. 29.22.20
29.22.2
29.22.20
29.22.9
29.22.91
Transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave,
bagre ipd.
Transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd.
8431.41
Montaža, vzdrževanje in popravila dvigalnih in transportnih naprav
Montaža dvigalnih in transportnih naprav, razen hišnih dvigal in tekočih stopnic
Sem ne spada:
- montaža hišnih dvigal in tekočih stopnic, gl. 45.31.30
29.22.92
Vzdrževanje in popravila dvigalnih in transportnih naprav
Sem spada tudi:
- popravila in vzdrževanje hišnih dvigal in tekočih stopnic
- popravila in vzdrževanje žičnic, vlečnic ipd.
29.22.99
Storitve za proizvodnjo dvigalnih in transportnih naprav
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje dvigalnih in transportnih naprav
- storitveno sestavljanje posameznih delov dvigalnih in transportnih naprav
29.23
Negospodinjske hladilne in prezračevalne naprave
29.23.1
29.23.11
29.23.12
29.23.13
Toplotni izmenjevalniki; klimatske in hladilne naprave; naprave za
filtriranje plinov
Toplotni izmenjevalniki in naprave za utekočinjanje plinov
Klimatske naprave
Oprema za hlajenje in zamrzovanje; toplotne črpalke, razen za gospodinjstva
8419[.5 + .6]
8415[.1 - .8]
8418[.5 + .6]
Sem ne spada:
- hladilna in zamrzovalna oprema za gospodinjstva, gl. 29.71.11
29.23.14
Stroji in naprave za filtriranje ali čiščenje plinov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
8421.39
106
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.23.2
29.23.20
Opis
HS 2002
Ventilatorji, razen gospodinjskih
Ventilatorji, razen gospodinjskih
8414.59
Sem ne spada:
- gospodinjski ventilatorji, gl. 29.71.15
29.23.3
29.23.30
Deli za hladilne in zamrzovalne naprave ter toplotne črpalke
Deli za hladilne in zamrzovalne naprave ter toplotne črpalke
29.23.9
Montaža, vzdrževanje in popravila negospodinjskih hladilnih
in prezračevalnih naprav
Montaža negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih naprav
29.23.91
8415.9 + 8418.9 +
8419.9
Sem ne spada:
- montaža hišnih klimatskih in prezračevalnih naprav, gl. 45.33.12
29.23.92
Vzdrževanje in popravila negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih naprav
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje vgrajenih hišnih klimatskih in prezračevalnih
naprav, gl. 45.33.12
29.23.99
29.24
Storitve za proizvodnjo negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih naprav
Druge naprave za splošno rabo
29.24.1
29.24.11
29.24.12
29.24.13
Plinski generatorji, naprave za destilacijo in filtriranje tekočin
Plinski generatorji; naprave za destilacijo
Naprave za filtriranje ali čiščenje tekočin
Naprave za filtriranje olj in goriv za motorje z notranjim zgorevanjem
29.24.2
Naprave za čiščenje steklenic, pakiranje in tehtanje; naprave za pršenje;
kovinska tesnila
Naprave za čiščenje, polnjenje ali zapiranje steklenic ali drugih posod
8422[.2 - .4]
Osebne in gospodinjske tehtnice; dozirne tehtnice
8423[.1 - .3]
Druge tehtnice
8423.8
29.24.21
29.24.22
29.24.23
8405.1 + 8419.4
8421[.21 + .22 + .29]
8421[.23 + .31]
Sem ne spada:
- precizne tehtnice z občutljivostjo < 0,05 g, gl. 33.20.31
29.24.24
Gasilni aparati, razpršilne pištole, naprave za brizganje peska ali pare ipd.
8424[.1 - .3 + .89]
Sem ne spada:
- razprševalne naprave za kmetijstvo, gl. 29.32.40
- polnila za gasilne aparate, gl. 24.66.42
29.24.25
29.24.3
29.24.31
Kovinska tesnila
8484
Centrifuge, kalandri; prodajni avtomati
Centrifuge
8421.19
Sem ne spada:
- centrifugalni separatorji smetane, gl. 29.53.11
29.24.32
Kalandri ali druge naprave za valjanje, razen za kovine ali steklo
8420.1
Sem ne spada:
- naprave za valjanje kovin, gl. 29.51.11
- naprave za valjanje stekla, gl. 29.56.25
29.24.33
Prodajni avtomati
8476[.2 + .8]
Sem ne spada:
- bankomati, gl. 30.01.23
29.24.4
29.24.40
Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature
Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature
8419.89
Sem spada:
- hladilni stolpi, naprave za naparjanje kovin v vakuumu ipd.
29.24.5
29.24.51
29.24.52
29.24.53
Deli strojev in naprav za splošno rabo
Deli za plinske generatorje
Deli za centrifuge, filtrirne naprave
Deli za kalandre; deli za razpršilne naprave; deli za tehtnice
8405.9
8421.9
8420.9 + 8423.9 +
8424.9 + 8476.9
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
107
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.24.54
Opis
Drugi deli za stroje, razen električnih priključkov
HS 2002
8485.9
Sem ne spada:
- električni priključki za stroje, gl. 31
29.24.6
29.24.60
Industrijski pomivalni stroji
Industrijski pomivalni stroji
8422.19
Sem ne spada:
- strojne naprave za čiščenje steklenic, gl. 29.24.21
- gospodinjski pomivalni stroji, gl. 29.71.12
29.24.7
29.24.70
29.24.9
29.24.91
29.24.92
29.24.99
29.3
29.31
Deli za industrijske pomivalne stroje ter stroje za čiščenje, polnjenje,
pakiranje ali zapiranje
Deli za industrijske pomivalne stroje ter stroje za čiščenje, polnjenje, pakiranje
ali zapiranje
8422.9
Montaža, vzdrževanje in popravila drugih naprav za splošno rabo
Montaža drugih strojev in naprav za splošno rabo
Vzdrževanje in popravila drugih strojev in naprav za splošno rabo
Storitve za proizvodnjo drugih strojev in naprav za splošno rabo
KMETIJSKI IN GOZDARSKI STROJI
Kmetijski traktorji
29.31.1
29.31.10
Enoosni traktorji
Enoosni traktorji
8701.1
29.31.2
29.31.21
29.31.22
29.31.23
29.31.24
Drugi kmetijski traktorji
Kmetijski traktorji z močjo motorja do 37 kW
Kmetijski traktorji z močjo motorja 37 - 59 kW
Kmetijski traktorji z močjo motorja nad 59 kW
Drugi traktorji
8701.90[.1 + .21]
8701.90.25
8701.90.3
8701.90[.5 + .9]
Sem ne spada:
- zgibni traktorji in strojne naprave za spravilo gozdnih sortimentov, gl. 29.32.65
- traktorji gosenčarji, gl. 29.52.50
- cestna vozila in prikolice, gl. 34.10. in 34.20
29.31.9
29.31.90
Vzdrževanje in popravila kmetijskih traktorjev
Vzdrževanje in popravila kmetijskih traktorjev
Sem spada tudi:
- popravila in vzdrževanje kosilnic
29.31.99
29.32
Storitve za proizvodnjo kmetijskih traktorjev
Drugi kmetijski in gozdarski stroji
29.32.1
29.32.11
29.32.12
29.32.13
29.32.14
29.32.15
Kmetijski in gozdarski stroji za pripravo prsti
Plugi in krožne brane
Brane razen krožnih, rahljalniki, okopalniki
Sejalnice in sadilniki
Trosilniki gnojil
Valjarji za trate, rezalniki za grmičje
8432[.1 + .21]
8432.29
8432.3
8432.4
8432.8
29.32.2
29.32.20
Kosilnice za travo
Kosilnice za travo
8433.1
Sem ne spada:
- ročne nitne kosilnice, električne ali motorne, gl. 29.41.11
29.32.3
29.32.31
Žetveni stroji
Druge kosilnice, tudi traktorske
8433.2
Sem ne spada:
- kosilnice za travo, gl. 29.32.20
- kombajni, gl. 29.32.34
29.32.32
Stroji za spravilo sena
Sem spada:
- obračalniki, zgrabljalniki
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
8433.3
108
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.32.33
29.32.34
29.32.4
29.32.40
29.32.5
29.32.50
29.32.6
29.32.61
Opis
HS 2002
Balirke
Drugi stroji za žetev in mlatenje
8433.4
8433.5
Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu,
za kmetijstvo ali vrtnarstvo
Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu, za kmetijstvo
ali vrtnarstvo
Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice
za kmetijstvo
Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvo
8424.81
8716.2
Drugi kmetijski ali gozdarski stroji
Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje jajc, sadja ali drugih pridelkov, razen
semen in zrnja
8433.6
Sem ne spada:
- stroji za sortiranje semen in zrnja, gl. 29.32.64
29.32.62
29.32.63
29.32.64
29.32.65
Molzni stroji
Stroji in naprave za pripravo krmil; naprave za vzrejo perutnine; valilnice
Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena in zrnja
Druge naprave za kmetijstvo in gozdarstvo
8434.1
8436[.1 + .2]
8437.1
8436.8
Sem spada:
- stroji za spravilo gozdnih sortimentov, avtomatski napajalniki, naprave za raztovarjanje
silosov, oprema za čebelarstvo itd.
Sem ne spada:
- kmetijsko ročno orodje, gl. 28.62.10
- posnemovalniki smetane, gl. 29.53.11
29.32.7
29.32.70
Deli za kmetijske in gozdarske stroje
Deli za kmetijske in gozdarske stroje
Sem ne spada:
- deli za molzne stroje, gl. 29.53.21
- noži in rezila za kmetijske, vrtnarske, gozdarske stroje, gl. 28.62.50
29.32.9
29.32.91
29.32.92
8432.9 + 8433.9 +
8436.9
Montaža, vzdrževanje in popravila kmetijskih in gozdarskih strojev
Montaža kmetijskih in gozdarskih strojev
Vzdrževanje in popravila kmetijskih in gozdarskih strojev
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje kosilnic, gl. 29.31.90
29.32.99
29.4
29.41
29.41.1
29.41.11
Storitve za proizvodnjo kmetijskih in gozdarskih strojev
OBDELOVALNI STROJI
Ročni prenosni obdelovalni stroji in deli zanje
Ročni prenosni obdelovalni stroji in deli zanje
Ročni prenosni obdelovalni stroji
8467[.1 - .8]
Sem spada:
- ročni prenosni obdelovalni stroji na hidravlični, pnevmatski pogon ali z vgrajenim
motorjem, električnim ali drugim
Sem spada tudi:
- ročne nitne kosilnice, motorne ali električne
Sem ne spada:
- ročna orodja brez lastnega pogona, gl. 28.62
29.41.12
Deli za ročne prenosne obdelovalne stroje
8467.9
Sem ne spada:
- zamenljivo orodje za strojčke, gl. 28.62.40
29.41.9
29.41.99
29.42
29.42.1
Storitve za proizvodnjo ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
Storitve za proizvodnjo ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
Drugi stroji za obdelavo kovin, razen ročnih
Stroji in centri za obdelavo materialov vseh vrst z odvzemanjem
materiala z laserjem, ultrazvokom, elektroerozijo ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
109
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.42.11
29.42.12
29.42.2
Opis
Stroji za obdelavo materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem,
ultrazvokom, elektroerozijo ipd.
Centri za strojno obdelavo, stroji s samostojnimi obdelovalnimi enotami in
prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin
HS 2002
8456
8457
Stružnice, vrtalni in rezkalni stroji za obdelavo kovin
Sem ne spada:
- stroji za obdelavo drugih materialov, gl. 29.43
29.42.21
29.42.22
29.42.23
29.42.3
Stružnice za obdelavo kovin
Obdelovalni stroji za vrtanje, povrtavanje ali rezkanje kovin
Drugi stroji za vrezovanje navojev
8458
8459[.1 - .6]
8459.7
Drugi stroji za obdelavo kovin
Sem ne spada:
- stroji za obdelavo drugih materialov, gl. 29.43
29.42.31
29.42.32
29.42.33
29.42.34
29.42.35
Stroji za posnemanje robov, ostrenje, brušenje, poliranje, žaganje, odrezovanje
ali drugačno končno obdelavo kovin
Stroji za upogibanje, robljenje, ravnanje, striženje in izrezovanje kovin, numerično
krmiljeni
Stroji za upogibanje, robljenje, ravnanje, striženje in izrezovanje kovin, brez
numeričnega krmiljenja
Stroji in kladiva za kovanje ali stiskanje v utopih; stiskalnice za obdelavo kovin
Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez
odvzemanja materiala
8460 + 8461
8462[.21 + .31 + .41]
8462[.29 + .39 +
.49]
8462[.1 + .9]
8463
Sem spada:
- vlečne klopi, stroji za izvlekanje žice
29.42.4
29.42.40
Deli strojev za obdelavo kovin
Deli strojev za obdelavo kovin
8466[.93 + .94]
Sem ne spada:
- matrice za izvlekanje kovin, noži in rezila za strojno obdelavo materialov,
orodja za stiskanje, prerezovanje, preoblikovanje, gl. 28.62.50
29.42.9
29.42.91
29.42.92
29.42.99
29.43
Montaža, vzdrževanje in popravila strojev za obdelavo kovin
Montaža strojev za obdelavo kovin
Vzdrževanje in popravila strojev za obdelavo kovin
Storitve za proizvodnjo drugih strojev za obdelavo kovin
Drugi obdelovalni stroji, razen ročnih in strojev za obdelavo kovin
29.43.1
29.43.11
29.43.12
29.43.2
29.43.20
Stroji za obdelavo kamna, lesa in podobnih trdih materialov; stiskalnice
za izdelavo lesnih plošč
Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona ali podobnih mineralnih materialov 8464
ali za hladno obdelavo stekla
Stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih
8465 + 8479.3
materialov; stiskalnice za izdelavo lesnih plošč
Stroji in naprave za varjenje in spajkanje
Stroji in naprave za varjenje in spajkanje
Sem spada tudi:
- ročne plinske plamenke, električni spajkalniki, stroji za uporovno in obločno varjenje
29.43.3
8468[.1 + .8] +
8515[.1 - .8]
Deli in pribor za obdelovalne stroje
Sem ne spada:
- žagni listi vseh vrst, gl. 28.62.20
- zamenljivo orodje za obdelovalne stroje kot so svedri, rezkala ipd.,
gl. 28.62.40
29.43.31
29.43.32
29.43.33
29.43.34
Orodna vpenjala in samoodpiralne glave za rezanje navojev
Vpenjala za obdelovance
Razdelilne glave in druge posebne naprave za obdelovalne stroje
Deli in pribor za stroje za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih
trdih materialov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
8466.1
8466.2
8466.3
8466[.91 + .92]
110
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.43.35
Opis
HS 2002
Deli za varilne naprave
8468.9 + 8515.9
Sem ne spada:
- varilne elektrode, gl. 28.73.15
29.43.9
Montaža, vzdrževanje in popravila strojev za obdelavo lesa, plute, kamna,
trde gume in podobnih trdih materialov
Sem ne spada:
- montaža, popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin, gl. 29.42.9
29.43.91
29.43.92
29.43.99
29.5
29.51
29.51.1
29.51.11
29.51.12
Montaža strojev za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih trdih
materialov
Vzdrževanje in popravila strojev za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in
podobnih trdih materialov
Storitve za proizvodnjo drugih obdelovalnih strojev, razen za kovine
DRUGI STROJI IN NAPRAVE ZA POSEBNE NAMENE
Metalurški stroji in naprave
Metalurški stroji in naprave
Konvertorji, livarski lonci, kokile za ingote, livarski stroji; valjalne proge
8454[.1 - .3] +
8455[.1 + .2]
8454.9 + 8455[.3 + .9]
Deli za metalurške stroje in naprave
Sem ne spada:
- vlečne klopi, gl. 29.42.35
- livarski kalupi in modelne plošče, gl. 29.56.24
29.51.9
29.51.91
29.51.92
29.51.99
29.52
Montaža, vzdrževanje in popravila metalurških strojev in naprav
Montaža metalurških strojev in naprav
Vzdrževanje in popravila metalurških strojev in naprav
Storitve za proizvodnjo metalurških strojev in naprav
Stroji in naprave za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo
29.52.1
29.52.11
29.52.12
Rudarski stroji in naprave
Kontinuirano delujoča dvigala in transportni trakovi za delo pod zemljo
Stroji za spodrezovanje premoga ali kamnin ter za vrtanje predorov
29.52.2
29.52.21
29.52.22
29.52.23
29.52.24
29.52.25
29.52.26
Samovozni stroji za zemeljska dela
Samovozni buldožerji in poravnalni stroji
Samovozni grederji in ravnalniki
Samovozni skreperji
Samovozni zbijalni stroji in cestni valjarji
Samovozni čelni lopatasti nakladalniki
Samovozni bagri, nakladalniki z vrtljivo nadgradnjo, razen čelnih lopatastih
nakladalnikov
Drugi samovozni žlični bagri in nakladalniki; drugi samovozni stroji za kopanje
Plugi za poravnalne stroje ali buldožerje
29.52.27
29.52.28
8428.31
8430[.3 + .4]
29.52.3
29.52.30
Drugi stroji in naprave za kopanje
Drugi stroji in naprave za kopanje
29.52.4
Stroji in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje kamenja, rud in
drugih mineralnih materialov; naprave za izdelavo livarskih kalupov
Stroji in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje kamenja, rud in drugih
mineralnih materialov; naprave za izdelavo livarskih kalupov
29.52.40
8429.1
8429.2
8429.3
8429.4
8429.51
8429.52
8429.59 + 8430.5
8431.42
8430[.1 + .2 + .6] +
8479.1
8474[.1 - .8]
Sem spada tudi:
- mešalniki za beton
Sem ne spada:
- stroji za obdelavo kamna, tudi za lomljenje in čiščenje kamna, gl. 29.43.11
- tovornjaki z betonskimi mešalniki, gl. 34.10.54
29.52.5
29.52.50
Traktorji goseničarji
Traktorji goseničarji
8701.3
Sem ne spada:
- kolesni traktorji, gl. 29.31
- prekucniki (dumperji) za uporabo izven cestnega omrežja, gl. 34.10.51
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
111
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.52.6
29.52.61
Opis
HS 2002
Deli strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo
Deli strojev in naprav za vrtanje, kopanje ali dvigovanje; deli za žerjave
8431[.43 + .49]
Sem ne spada:
- transportne posode, lopate, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd.,
gl. 29.22.91
- plugi za poravnalne stroje ali buldožerje, gl. 29.52.28
29.52.62
29.52.9
29.52.91
29.52.92
29.52.99
29.53
Deli strojev in naprav za obdelavo zemlje, rudnin in drugih mineralnih snovi
8474.9
Montaža, vzdrževanje in popravila strojev in naprav za rudarstvo,
pridobivanje kamnin in gradbeništvo
Montaža strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo
Vzdrževanje in popravila strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje naravnih
kamnin gradbeništvo
Storitve za proizvodnjo strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in
gradbeništvo
Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov
29.53.1
Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov
Sem ne spada:
- gospodinjski strojčki za pripravo hrane, gl. 29.71.21
29.53.11
29.53.12
29.53.13
29.53.14
29.53.15
Centrifugalni separatorji smetane
Stroji in naprave za mlekarne
Stroji in naprave za mletje ali predelavo žita in sušenih vrtnin
Stroji in naprave za proizvodnjo vina, sadnih sokov in podobnih pijač
Neelektrične pekarniške peči; sušilnice za kmetijske pridelke; negospodinjska
oprema za kuhanje ali ogrevanje
8421.11
8434.2
8437.8
8435.1
8417.2 + 8419[.31 +
.81]
Sem ne spada:
- električne pekarniške peči, gl. 29.21.13
- sušilnice za les, gl. 29.56.22
- električne gospodinjske naprave za kuhanje in ogrevanje, gl. 29.71.2
- neelektrične gospodinjske naprave za kuhanje in ogrevanje, gl. 29.72
29.53.16
Drugi stroji in naprave za industrijsko pripravo ali proizvodnjo živil in pijač, tudi
maščob in olj
8438[.1 - .8] +
8479.2
Sem ne spada:
- stroji za polnjenje steklenic, pakirane, zavijanje in tehtanje, gl. 29.24.21
29.53.17
29.53.2
29.53.21
29.53.22
29.53.23
29.53.9
29.53.91
29.53.92
29.53.99
29.54
Stroji za pripravo ali predelavo tobaka
Deli strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov
Deli za molzne in mlekarniške stroje in naprave; deli za stroje in naprave
za proizvodnjo pijač
Deli strojev in naprav za proizvodnjo živil
Deli strojev in naprav za predelavo tobaka
8478.1
8434.9 + 8435.9
8437.9 + 8438.9
8478.9
Montaža, vzdrževanje in popravila strojev in naprav za proizvodnjo živil,
pijač in tobačnih izdelkov
Montaža strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov
Vzdrževanje in popravila strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov
Stroji in naprave za proizvodnjo tekstila, oblačil, usnja in usnjenih izdelkov
29.54.1
29.54.11
29.54.12
29.54.13
29.54.14
29.54.15
Stroji in naprave za pripravo, predenje, tkanje in pletenje tekstila
Stroji za proizvodnjo tekstilnih vlaken
Stroji za proizvodnjo preje
Strojne statve
Pletilni stroji, šivalno-pletilni in podobni stroji
Pomožni stroji in naprave za izdelavo tekstila
8444 + 8445.1
8445[.2 - .9]
8446
8447
8448.1
Sem spada:
- nitne in žakardne naprave
29.54.2
29.54.21
Drugi stroji in naprave za proizvodnjo tekstila in oblačil, tudi šivalni stroji
Stroji in naprave za dodelavo prediva in tkanin; stroji za proizvodnjo polsti
8449 + 8451[.3 - .8]
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
112
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
29.54.22
Pralni in sušilni stroji s kapaciteto nad 10 kg perila; stroji za kemično čiščenje
8450.2 + 8451[.1 + .29]
Sem ne spada:
- pralni in sušilni stroji s kapaciteto < 10 kg, gl. 29.71.13
29.54.23
Šivalni stroji, razen strojev za spenjanje knjig in gospodinjskih šivalnih strojev
8452.2
Sem ne spada:
- gospodinjski šivalni stroji, gl. 29.54.50
- knjigoveški stroji, gl. 29.56.11
29.54.3
29.54.30
Stroji in naprave za proizvodnjo usnja, obutve in usnjenih izdelkov
Stroji in naprave za proizvodnjo usnja, obutve in usnjenih izdelkov
29.54.4
29.54.41
29.54.42
Deli in pribor za stroje in naprave za proizvodnjo tekstila, oblačil, usnja
Deli in pribor za tkalne in predilne stroje
8448[.2 - .5]
Deli za šivalne, pralne in usnjarske stroje
8450.9 + 8451.9 +
8452[.3 - .9] +
8453.9
29.54.5
29.54.50
Gospodinjski šivalni stroji
Gospodinjski šivalni stroji
29.54.9
29.54.91
29.54.92
Montaža, vzdrževanje in popravila tekstilnih in usnjarskih strojev
Montaža tekstilnih in usnjarskih strojev
Vzdrževanje in popravila tekstilnih in usnjarskih strojev
8453[.1 - .8]
8452.1
Sem ne spada:
- popravila gospodinjskih pralnih, šivalnih strojev, gl. 52.72.12
29.54.99
29.55
Storitve za proizvodnjo tekstilnih in usnjarskih strojev
Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona
29.55.1
29.55.11
Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona
Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona
29.55.12
Deli strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona
29.55.9
29.55.91
29.55.92
29.55.99
29.56
8439[.1 - .3] +
8441[.1 - .8]
8439.9 + 8441.9
Montaža, vzdrževanje in popravila strojev in naprav za proizvodnjo
papirja in kartona
Montaža strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona
Vzdrževanje in popravila strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona
Storitve za proizvodnjo strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona
Stroji in naprave za druge posebne namene
29.56.1
29.56.11
29.56.12
29.56.13
29.56.14
29.56.15
Stroji in naprave za tiskanje in vezavo knjig
Knjigoveški stroji in naprave
Stroji in naprave za izdelavo tiskarskih stavkov
Stroji in naprave za ofsetno tiskanje, razen pisarniških
Drugi tiskarski stroji in naprave, razen pisarniških
Deli za tiskarske in knjigoveške stroje in naprave
29.56.2
29.56.21
29.56.22
29.56.23
Stroji in naprave za razne posebne namene
Sušilne centrifuge za tekstilne izdelke
Sušilnice za les, papir ali karton; druge negospodinjske sušilnice
Drugi stroji in naprave za oblikovanje gume ali plastičnih mas
8440.1
8442[.1 - .3]
8443[.11 + .19]
8443[.2 - .6]
8440.9 + 8442.4 +
8443.9
8421.12
8419[.32 + .39]
8477[.1 - .8]
Sem ne spada:
- stroji za obdelavo plastike z odstranjevanjem materiala, gl. 29.43.12
29.56.24
29.56.25
Utopi, modelne plošče; livarski modeli in kalupi
Drugi stroji in naprave za posebne namene
Sem spada:
- steklarski stroji, stroji za izdelavo vrvi, centralni mazalni sistemi
- industrijski roboti, itd.
29.56.26
Deli strojev in naprav za druge posebne namene
8480
8401.2 + 8475[.1 +
.2] + 8479[.4 - .8]
8475.9 + 8477.9 +
8479.9
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
113
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.56.9
29.56.91
29.56.92
29.56.99
29.6
29.60
Opis
HS 2002
Montaža, vzdrževanje in popravila strojev in naprav za posebne namene
Montaža strojev in naprav za posebne namene
Vzdrževanje in popravila strojev in naprav za posebne namene
Storitve za proizvodnjo drugih strojev in naprav za posebne namene
OROŽJE IN STRELIVO
Orožje in strelivo
29.60.1
29.60.11
Orožje in strelivo
Tanki in druga oklepna bojna vozila ter njihovi deli
8710
Sem ne spada:
- posebna ojačana vozila za prevoz denarja in dragocenosti, gl. 34.10.54
29.60.12
Vojaško orožje, razen pištol, mečev, sabelj ipd.
9301
Sem ne spada:
- sablje, meči ipd., gl. 28.75.3
- pištole, lovske puške in drugo nevojaško orožje, gl. 29.60.13
- športni loki, gl. 36.40.14
29.60.13
Pištole, lovske in športne puške in drugo orožje
9302 - 9304
Sem ne spada:
- vojaško strelno orožje, gl. 29.60.12
29.60.14
Bombe, strelivo in projektili ter njihovi deli
9306
Sem ne spada:
- smodnik in pripravljena razstreliva, gl. 24.61.11
- petarde, pasje bombice, gl. 24.61.13
- signalne rakete, gl. 24.61.14
29.60.15
Deli za orožje
9305
Sem ne spada:
- vžigalne vrvice, detonatorji, gl. 24.61.12
- teleskopski namerilniki in laserji za orožje, gl. 33.40.23
29.60.9
29.60.91
29.60.92
29.60.99
29.7
29.71
Montaža, vzdrževanje in popravila orožja
Montaža orožja
Vzdrževanje in popravila orožja
Storitve za proizvodnjo orožja in streliva
DRUGE GOSPODINJSKE NAPRAVE
Električne gospodinjske naprave
29.71.1
29.71.11
Hladilniki in zamrzovalniki; pralni in pomivalni stroji; električne odeje;
ventilatorji
Gospodinjski hladilniki in zamrzovalniki
8418[.1 - .4]
Sem ne spada:
- negospodinjski hladilniki, gl. 29.23.13
29.71.12
Gospodinjski pomivalni stroji
8422.11
Sem ne spada:
- negospodinjski pomivalni stroji, gl. 29.24.60
29.71.13
Gospodinjski pralni in sušilni stroji
8450.1 + 8451.21
Sem ne spada:
- negospodinjski pralni in sušilni stroji, gl. 29.54.22
29.71.14
29.71.15
Električne odeje
Gospodinjski ventilatorji in nape
6301.1
8414[.51 + .6]
Sem ne spada:
- ventilatorji moči preko 125 W, gl. 29.23.20
- gospodinjske električne grelne naprave z vgrajenim ventilatorjem, gl. 29.71.26
29.71.2
29.71.21
Druge električne gospodinjske naprave
Elektromehanične gospodinjske naprave z lastnim elektromotorjem
8509[.1 - .8]
Sem spada:
- gospodinjski sesalniki za prah, mešalniki, sokovniki ipd.
Sem ne spada:
- gospodinjski šivalni stroji, gl. 29.54.50
29.71.22
29.71.23
29.71.24
Električni brivniki in naprave za striženje las
8510[.1 - .3]
Elektrotermične naprave za urejanje las ali sušenje rok; električni likalniki
8516[.3 + .4]
Cvrtniki, opekači, kavni avtomati in druge gospodinjske elektrotermične naprave 8516.7
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
114
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
29.71.25
Opis
HS 2002
Električni grelniki vode
8516.1
Sem spada:
- grelniki vode z rezervoarjem, pretočni in potopni grelniki vode
Sem ne spada:
- električni boljerji za centralno ogrevanje, gl. 28.22.12
29.71.26
Električne naprave za ogrevanje prostorov
8516.2
Sem spada:
- akumulacijski grelniki, električni radiatorji, konvekcijski grelniki z ventilatorjem,
ogrevalne plošče z infrardečimi žarki, grelniki za vozila ipd.
29.71.27
29.71.28
Mikrovalovne pečice
Druge električne pečice, štedilniki, kuhalniki ipd.
8516.5
8516.6
Sem spada tudi:
- kombinirani električno-plinski štediniki
Sem ne spada:
- negospodinjska oprema za kuhanje, npr. v hotelih, restavracijah, gl. 29.53.15
29.71.29
Električni grelni upori
8516.8
Sem ne spada:
- žični upori za odmrzovanje stekel v avtomobilu, gl. 31.61.23
29.71.3
29.71.30
Deli za električne gospodinjske naprave
Deli za električne gospodinjske naprave
29.71.9
Montaža, vzdrževanje in popravila profesionalnih električnih naprav
iz razreda 29.71
Montaža, vzdrževanje in popravila profesionalnih električnih naprav iz razreda 29.71
29.71.90
8509.9 + 8510.9 +
8516.9
Sem ne spada:
- montaža, popravila in vzdrževanje gospodinjskih naprav, gl. 52.72.12
29.71.99
29.72
29.72.1
29.72.11
Storitve za proizvodnjo električnih gospodinjskih naprav
Neelektrične gospodinjske naprave
Neelektrične gospodinjske naprave
Neelektrične gospodinjske naprave za kuhanje
7321.1 + 7417
Sem ne spada:
- kombinirani plinsko-električni štedilniki, gl. 29.71.28
29.72.12
29.72.13
29.72.14
Neelektrične gospodinjske naprave za ogrevanje prostora
Neelektrični grelniki zraka
Sončni, plinski in drugi neelektrični pretočni ali akumulacijski grelniki vode
7321.8
7322.9
8419.1
Sem spadajo tudi:
- kolektorji za gretje vode s sončno energijo
29.72.2
29.72.20
29.72.9
29.72.99
Deli za štedilnike, kuhalnike in podobne neelektrične gospodinjske
naprave
Deli za štedilnike, kuhalnike in podobne neelektrične gospodinjske naprave
7321.9
Storitve za proizvodnjo neelektričnih gospodinjskih naprav
Storitve za proizvodnjo neelektričnih gospodinjskih naprav
DL
ELEKTRIČNA IN OPTIČNA OPREMA
30
PISARNIŠKI STROJI IN RAČUNALNIKI
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
30.0
30.01
30.01.1
30.01.11
PISARNIŠKI STROJI IN RAČUNALNIKI
Pisarniški stroji
Pisalni in računski stroji
Avtomatski pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila
8469.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
115
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
30.01.12
30.01.13
Opis
Drugi pisalni stroji
Računski stroji, stroji za knjiženje, registrirne blagajne ipd.
HS 2002
8469[.2 + .3]
8470
Sem spada:
- električne ali mikroprocesorske računske naprave, katerih delovanja ni mogoče
programirati
Sem ne spada:
- računalniki, katerih delovanje je mogoče programirati, gl. 30.02.1
30.01.14
30.01.2
30.01.21
30.01.22
30.01.23
Deli in oprema za pisalne in računske stroje
Fotokopirne naprave, pisarniški stroji za ofsetno tiskanje in podobni
stroji
Fotokopirne naprave
Pisarniški stroji za ofsetno tiskanje
Bankomati in drugi pisarniški stroji
8473[.1 + .2]
9009[.1 - .3]
8443.12
8472
Sem spada:
- matrični razmnoževalniki, poštni stroji za sortiranje pisem, stroji za naslavljanje,
štetje denarja ipd.
Sem spada tudi :
- digitalni samopostrežni avtomati kot so bankomati in avtomati za menjavo denarja
30.01.24
Deli in oprema za pisarniške stroje
8473.4
Sem ne spada:
- kartice z magnetnim trakom (npr. za bankomate), gl. 24.65.10
- deli in oprema za pisalne in računske stroje, gl. 30.01.14
- kartice z vdelanim integriranim vezjem (“pametne kartice”), gl. 32.10.61
30.01.25
30.01.9
30.01.90
Deli in oprema za fotokopirne naprave
9009.9
Montaža pisarniških strojev
Montaža pisarniških strojev
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje pisarniških strojev, gl. 72.50.11
30.01.99
30.02
Storitve za proizvodnjo pisarniških strojev
Računalniške naprave
30.02.1
30.02.11
30.02.12
30.02.13
30.02.14
30.02.15
30.02.16
Računalniki in druge naprave za obdelavo podatkov
Analogne ali hibridne naprave za obdelavo podatkov
Prenosne digitalne naprave za obdelavo podatkov, z maso do 10 kg, npr.
prenosni računalniki, notesniki
Digitalne procesne enote s pomnilnikom, vhodno in izhodno enoto
Digitalne naprave za obdelavo podatkov, v obliki sistema
Druge digitalne naprave za obdelavo podatkov
Vhodne ali izhodne enote
8471.1
8471.3
8471.41
8471.49
8471.5
8471.6
Sem spada:
- tipkovnice, pregledovalniki (skenerji, optični čitalniki), tiskalniki, črtalniki, zasloni
(tudi s tekočimi kristali) ipd.
30.02.17
Pomnilne enote
8471.7
Sem ne spada:
- neposnete diskete, gl. 24.65.10
- diskete z računalniškimi zapisi ali programskimi paketi, gl. 72.21.20
30.02.18
Druge naprave za obdelavo podatkov
8471[.8 + .9]
Sem ne spada:
- kalkulatorji, gl. 30.01.13
30.02.19
Deli in oprema naprav za obdelavo podatkov
Sem ne spada:
- napajalniki naprav za obdelavo podatkov, gl. 31.10.50
- elektronska integrirana vezja in mikrosestavi, gl. 32.10.6
30.02.2
30.02.20
Sestavljanje računalnikov
Sestavljanje računalnikov
30.02.9
30.02.90
Inštaliranje naprav za obdelavo podatkov
Inštaliranje naprav za obdelavo podatkov
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje opreme za obdelavo podatkov, gl. 72.50.12
- montaža električne napeljave in ožičenj, gl. 45.31.41
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
8473[.3 + .5]
116
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
31
Opis
HS 2002
DRUGI ELEKTRIČNI STROJI IN NAPRAVE
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
31.1
31.10
31.10.1
31.10.10
31.10.2
31.10.21
31.10.22
31.10.23
31.10.24
31.10.25
31.10.26
ELEKTROMOTORJI, GENERATORJI IN TRANSFORMATORJI
Elektromotorji, generatorji in transformatorji
Elektromotorji z močjo do 37,5 W; drugi enosmerni motorji in
generatorji
Elektromotorji z močjo do 37,5 W; drugi enosmerni motorji in generatorji
8501[.1 + .3]
Univerzalni, izmenični/enosmerni motorji z močjo nad 37,5 W; drugi
izmenični motorji in generatorji (alternatorji)
Univerzalni, izmenični/enosmerni motorji z močjo nad 37,5 W
Enofazni motorji na izmenični tok
Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo do 750 W
Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo od 750 W do 75 kW
Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo nad 75 kW
Generatorji izmeničnega toka (alternatorji)
8501.2
8501.4
8501.51
8501.52
8501.53
8501.6
Sem ne spada:
- generatorji za motorna vozila, gl. 31.61.22
31.10.3
31.10.31
31.10.32
Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki
Agregati z dizelskim motorjem
Agregati z bencinskim motorjem; drugi agregati; električni rotacijski pretvorniki
8502.1
8502[.2 - .4]
31.10.4
31.10.41
31.10.42
31.10.43
Električni transformatorji
Transformatorji z izolacijsko tekočino
Drugi transformatorji, nazivne moči pod 16 kVA
Drugi transformatorji, nazivne moči nad 16 kVA
8504.2
8504[.31 + .32]
8504[.33 + .34]
31.10.5
31.10.50
Dušilke za žarnice; statični pretvorniki; drugi induktorji
Dušilke za žarnice; statični pretvorniki; drugi induktorji
8504[.1 + .4 + .5]
Sem ne spada:
- diode, gl. 32.10.51
31.10.6
31.10.61
31.10.62
Deli za elektromotorje, generatorje in transformatorje
Deli za elektromotorje in generatorje
Deli za transformatorje, induktorje in statične pretvornike
31.10.9
Montaža, vzdrževanje, popravila in previjanje elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev
Montaža elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
31.10.91
8503
8504.9
Sem spada tudi:
- montaža generatorjev v elektrarnah
Sem ne spada:
- montaža električne napeljave in ožičenje v stavbah, gl. 45.31
31.10.92
31.10.99
31.2
31.20
31.20.1
31.20.10
31.20.2
Vzdrževanje, popravila in previjanje elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev
Storitve za proizvodnjo elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
NAPRAVE ZA DISTRIBUCIJO IN KRMILJENJE ELEKTRIKE
Naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike
Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov,
napetosti nad 1000 V
Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti
nad 1000 V
8535
Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov,
za napetosti do 1000 V
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
117
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
31.20.21
31.20.22
31.20.23
31.20.24
31.20.25
31.20.26
31.20.27
31.20.3
31.20.31
Opis
Varovalke, za napetosti do 1000 V
Avtomatska izklopna stikala, za napetosti do 1000 V
Druge naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti do 1000 V
Releji, za napetosti do 1000 V
Druga stikala, za napetosti do 1000 V
Žarnična podnožja, za napetosti do 1000 V
Vtiči, vtičnice, konektorji in druge naprave za povezavo v električnih tokokrogih
Krmilne plošče
Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov,
za napetosti do 1000 V
HS 2002
8536.1
8536.2
8536.3
8536.4
8536.5
8536.61
8536[.69 + .9]
8537.1
Sem ne spada:
- telefonske preklopne naprave, gl. 32.20.20
31.20.32
31.20.4
31.20.40
Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov,
za napetosti nad 1000 V
Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
8537.2
8538
Sem ne spada:
- električni vodniki, gl. 31.30
- ogljikove in grafitne elektrode, gl. 31.62.15
- diode, gl. 32.10.51
31.20.9
31.20.91
Montaža, vzdrževanje in popravila naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike
Montaža naprav za krmiljenje in distribucijo elektrike
Sem ne spada:
- montaža električne napeljave in ožičenje v stavbah, gl. 45.31.
31.20.92
31.20.99
31.3
31.30
Vzdrževanje in popravila naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
Storitve za proizvodnjo naprav za krmiljenje in distribucijo elektrike
IZOLIRANI ELEKTRIČNI KABLI IN ŽICE
Izolirani električni kabli in žice
31.30.1
31.30.11
Izolirani električni kabli in žica; kabli iz optičnih vlaken
Izolirana žica za navitja
8544.1
Sem ne spada:
- neizolirane žice, gl. 27
31.30.12
Koaksialni kabli
8544.2
Sem ne spada:
- neizolirani kabli, gl. 28.73.11
- vžigalni kabli za avtomobile, gl. 31.61.10
31.30.13
31.30.14
31.30.15
Drugi električni vodniki za napetosti do 1000 V
Električni vodniki za napetosti nad 1000 V
Kabli iz oplaščenih optičnih vlaken
8544[.4 + .5]
8544.6
8544.7
Sem ne spada:
- neoplaščena optična vlakna, gl. 33.40.21
31.30.9
31.30.99
31.4
31.40
Storitve za proizvodnjo izoliranih električnih vodnikov
Storitve za proizvodnjo izoliranih električnih vodnikov
AKUMULATORJI, PRIMARNI ČLENI IN BATERIJE
Akumulatorji, primarni členi in baterije
31.40.1
31.40.11
31.40.12
Primarni členi in primarne baterije
Primarni členi in primarne baterije
Deli za primarne člene in baterije
8506[.1 - .8]
8506.9
31.40.2
31.40.21
31.40.22
31.40.23
31.40.24
Električni akumulatorji
Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev
Drugi svinčevi akumulatorji, razen za zagon batnih motorjev
Nikelj-kadmijevi, nikelj-železovi in drugi električni akumulatorji
Deli za električne akumulatorje
8507.1
8507.2
8507[.3 - .8]
8507.9
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
118
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
31.40.3
31.40.30
Izrabljene baterije, odpadni akumulatorji
Izrabljene baterije, odpadni akumulatorji
31.40.9
31.40.99
Storitve za proizvodnjo baterij in akumulatorjev
Storitve za proizvodnjo baterij in akumulatorjev
31.5
31.50
31.50.1
31.50.11
31.50.12
HS 2002
8548.1
NAPRAVE IN OPREMA ZA RAZSVETLJAVO
Naprave in oprema za razsvetljavo
Žarnice, sijalke, obločnice
Zaprti reflektorski vložki z vgrajenimi žarnicami
Volframove halogenske žarnice, razen ultravijoličnih ali infrardečih
8539.1
8539.21
Sem ne spada:
- ultravijolične in infrardeče žarnice, gl. 31.50.15
31.50.13
31.50.14
31.50.15
Žarnice z žarilno nitko, moči do 200 W in za napetost nad 100 V
Druge žarnice z žarilno nitko
Sijalke na razelektrenje; ultravijolične ali infrardeče žarnice; obločnice
8539.22
8539.29
8539[.3 + .4]
31.50.2
31.50.21
31.50.22
31.50.23
31.50.24
31.50.25
Svetilke, lestenci, osvetljene napisne table
Prenosne električne svetilke z lastnim virom energije
Električne namizne ali stoječe svetilke
Neelektrične svetilke in svetila
Osvetljeni znaki, osvetljene napisne table ipd.
Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila
8513.1
9405.2
9405.5
9405.6
9405.1
31.50.3
31.50.31
31.50.32
31.50.33
31.50.34
Druga svetila
Bliskovne žarnice, bliskovne kocke ipd.
Okrasna električna razsvetljava, npr. za novoletne jelke ipd.
Žarometi za odprte prostore
Druge električne svetilke in svetila
9006.62
9405.3
9405.40.1
9405.40[.3 + .9]
31.50.4
31.50.41
31.50.42
Deli žarnic, svetilk in svetil
Deli žarnic
Deli svetilk in svetil
8539.9
8513.9 + 9405.99
Sem ne spada:
- deli za svetilke iz plastičnih mas, gl. 25.24.24
- steklene bučke in odprte cevi za žarnice, gl. 26.15.21
- stekleni deli napisnih tabel in svetil, gl. 26.15.24
31.50.9
31.50.99
31.6
31.61
Storitve za proizvodnjo naprav in opreme za razsvetljavo
Storitve za proizvodnjo naprav in opreme za razsvetljavo
ELEKTRIČNA OPREMA ZA STROJE IN VOZILA; DRUGA ELEKTRIČNA
OPREMA
Električna oprema za stroje in vozila
31.61.1
31.61.10
Kompleti vodnikov za vžig
Kompleti vodnikov za vžig
31.61.2
31.61.21
Druga električna oprema za stroje in vozila
Vžigalne svečke; magnetni vžigalniki; dinamomagneti; magnetni vztrajniki;
razdelilniki; vžigalne tuljave
Električni zaganjalniki, zaganjalniki-generatorji in drugi generatorji za vozila
Električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo za vozila, vetrobranski brisalci,
naprave za odmrzovanje
Deli druge električne opreme za stroje in vozila
31.61.22
31.61.23
31.61.24
31.61.9
31.61.90
8544.3
8511[.1 - .3]
8511[.4 - .8]
8512[.1 - .4]
8511.9 + 8512.9
Montaža električne opreme za stroje in vozila
Montaža električne opreme za stroje in vozila
Sem spada tudi:
- ožičenje motornih vozil
31.61.99
Storitve za proizvodnjo električne opreme za stroje in vozila
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
119
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
31.62
Opis
HS 2002
Druga električna oprema
31.62.1
31.62.11
Druga električna oprema
Električne naprave za zvočno ali vizualno signalizacijo, razen za vozila
8530[.1 + .8] +
Sem ne spada:
8531[.1 - .8]
- električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo za vozila, gl. 31.61.23
- mehanske in elektromehanske naprave za signalizacijo, varnost in
urejanje prometa, gl. 35.20.40
31.62.12
31.62.13
Trajni magneti; elektromagnetne sklopke in zavore; magnetne vpenjalne in dvižne 8505
glave; deli zanje
Električni stroji in naprave s posebnimi funkcijami
8543[.1 - .8]
Sem spada:
- pospeševalniki delcev, naprave za elektrolizo, naprave za galvanizacijo, detektorji min
Sem spada tudi:
- približevalne kartice in ploščice, npr. za avtoceste
- elektronski glasbeni moduli, npr. za čestitke
Sem ne spada:
- kartice z vdelanim neposnetim nosilcem magnetnega zapisa,
gl. 24.65.10
- kartice z vgrajenim integriranim vezjem (“pametne kartice”), gl. 32.10.61
31.62.14
Električni izolatorji; izolirni deli za električne stroje
8546.9 + 8547.9
Sem spada tudi:
- elektroinštalacijske cevi z notranjo izolacijo
Sem ne spada:
- stekleni izolatorji, gl. 26.15.25
- keramični izolatorji, gl. 26.23.10
31.62.15
Ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v elektrotehniki
8545
Sem ne spada:
- oplaščena žica ter elektrode za varjenje ali spajkanje, gl. 28.73.15
31.62.16
Deli druge električne opreme; električni deli drugih strojev in naprav
Sem ne spada:
- elektronske komponente in deli, gl. 32.10
31.62.9
31.62.91
8530.9 + 8531.9 +
8543.9 + 8548.9
Montaža, vzdrževanje in popravila druge električne opreme
Montaža druge električne opreme, razen signalne opreme za ceste in letališča
Sem ne spada:
- montaža signalne opreme za ceste in letališča, gl. 45.34.21
31.62.92
Vzdrževanje in popravila druge električne opreme
Sem ne spada:
- montaža, popravila in previjanje elektromotorjev, generatorjev,
transformatorjev, gl. 31.10.92
31.62.99
32
Storitve za proizvodnjo druge električne opreme
RADIJSKE, TELEVIZIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE
NAPRAVE IN OPREMA
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
32.1
ELEKTRONKE, ELEKTRONSKI VENTILI IN DRUGE ELEKTRONSKE
KOMPONENTE
Elektronke, elektronski ventili in druge elektronske komponente
32.10
32.10.1
32.10.11
32.10.12
32.10.13
32.10.2
32.10.20
Električni kondenzatorji
Nespremenljivi kondenzatorji za tokokroge s frekvenco 50/60 Hz, s kapacitivno 8532.1
močjo do 0,5 kvar
Drugi nespremenljivi kondenzatorji
8532.2
Spremenljivi ali nastavljivi kondenzatorji
8532.3
Električni upori, razen grelnih uporov, reostati, potenciometri
Električni upori, razen grelnih uporov, reostati, potenciometri
Sem ne spada:
- grelni upori, gl. 29.71.29
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
8533[.1 - .4]
120
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
32.10.3
32.10.30
Tiskana vezja
Tiskana vezja
8534
32.10.4
32.10.41
Katodne cevi, mikrovalovne elektronke
Katodne cevi
8540[.1 - .6]
Sem spada tudi:
- videomonitorji, slikovni pretvorniki, ojačevalniki ipd.
32.10.42
32.10.5
32.10.51
Mikrovalovne elektronke
8540[.7 + .8]
Diode, tranzistorji, polprevodniški elementi
Diode; tranzistorji; tiristorji, diac in triac elementi
8541[.1 - .3]
Sem ne spada:
- svetleče diode (LED), gl. 32.10.52
32.10.52
2.10.6
32.10.61
Polprevodniški elementi; svetleče diode (LED); montirani piezoelektrični kristali;
deli zanje
Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi
Kartice z vgrajenim elektronskim integriranim vezjem (“pametne kartice”)
8541[.4 - .6]
8542.1
Sem ne spada:
- kartice z vdelanim neposnetim nosilcem magnetnega zapisa,
gl. 24.65.10
- približevalne kartice, gl. 31.62.13
32.10.62
32.10.7
32.10.71
32.10.72
32.10.73
Druga elektronska integrirana vezja in mikrosestavi
8542[.2 - .7]
Deli za elektronke in druge elektronske komponente
Deli za električne kondenzatorje
Deli za električne upore, reostate in potenciometre
Drugi deli za elektronke in druge elektronske komponenete
8532.9
8533.9
8540.9 + 8541.9 +
8542.9
Sem ne spada:
- transformatorji, gl. 31.10.4
- usmerniki, tuljave, induktorji, gl. 31.10.50
32.10.9
32.10.91
Storitve v zvezi s tiskanjem vezij in izdelavo elektronskih integriranih vezij
Storitve v zvezi s tiskanjem vezij
Sem spada :
- jedkanje, lakiranje, naparjanje tiskanih vezij in polprevodnikov
32.10.92
Storitve v zvezi z izdelavo elektronskih integriranih vezij
Sem spada:
- sestavljanje mikrosestavov na tiskana vezja
32.2
32.20
TELEVIZIJSKI IN RADIJSKI ODDAJNIKI; NAPRAVE ZA TELEFONIJO
IN TELEGRAFIJO
Televizijski in radijski oddajniki; naprave za telefonijo in telegrafijo
32.20.1
32.20.11
32.20.12
Televizijski in radijski oddajniki; televizijske kamere
Televizijski in radijski oddajniki
Televizijske kamere
8525[.1 + .2]
8525.3
32.20.2
32.20.20
Električne naprave za telefonijo ali telegrafijo
Električne naprave za telefonijo ali telegrafijo
8517[.1 - .8]
Sem ne spada:
- telefonski odzivniki, gl. 32.30.32
32.20.3
32.20.30
Deli telefonskih ali telegrafskih naprav
Deli telefonskih ali telegrafskih naprav
8517.9
Sem ne spada:
- elektronske komponente, gl. 32.10
32.20.9
32.20.91
Montaža, vzdrževanje in popravila televizijskih in radijskih oddajnikov
ter naprav za telefonijo in telegrafijo
Montaža televizijskih in radijskih oddajnikov ter naprav za telefonijo in telegrafijo
Sem spada:
- montaža profesionalne opreme
Sem ne spada:
- montaža električne napeljave in stikal v stavbah, gl. 45.31
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
121
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
32.20.92
Opis
HS 2002
Vzdrževanje in popravila televizijskih in radijskih oddajnikov ter naprav za telefonijo
in telegrafijo
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje profesionalne opreme
Sen ne spada:
- popravila telefonov, gl. 52.74.13
32.20.99
32.3
Storitve za proizvodnjo televizijskih in radijskih oddajnikov ter naprav za telefonijo
in telegrafijo
TELEVIZIJSKI IN RADIJSKI SPREJEMNIKI; NAPRAVE ZA SNEMANJE IN
PREDVAJANJE ZVOČNIH IN VIDEO ZAPISOV
Televizijski in radijski sprejemniki; naprave za sprejemanje in predvajanje
zvočnih in video zapisov
32.30
32.30.1
32.30.11
32.30.12
Radijski sprejemniki
Radijski sprejemniki, razen za motorna vozila
Radijski sprejemniki za motorna vozila
8527[.1 + .3]
8527.2
32.30.2
32.30.20
Televizijski sprejemniki
Televizijski sprejemniki
8528
32.30.3
32.30.31
Naprave za snemanje in predvajanje zvočnih in video zapisov
Gramofoni, kasetofoni in druge naprave za predvajanje zvočnih zapisov
8519
Sem spada tudi:
- naprave za predvajanje laserskih zvočnih zapisov
32.30.32
Magnetofoni in druge naprave za zapis zvoka
8520
Sem spada:
- kasetofoni in drugi magnetofoni z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka
- telefonski odzivniki
32.30.33
Videorekorderji, videokamere in druge naprave za snemanje ali predvajanje video 8521 + 8525.4
zapisov; digitalni fotoaparati
Sem spada tudi:
- videoprojektorji
- digitalne fotokamere
32.30.4
32.30.41
32.30.42
32.30.43
32.30.44
Mikrofoni, zvočniki, slušalke, avdiofrekvenčni ojačevalniki
Mikrofoni in stojala zanje
Zvočniki, slušalke
Avdiofrekvenčni ojačevalniki
Radijski pozivniki
8518.1
8518[.2 + .3]
8518[.4 + .5]
8527.9
32.30.5
32.30.51
Deli za zvočne in video naprave; antene
Deli za zvočne in video naprave
8518.9 + 8522
Sem spada tudi:
- gramofonske igle
Sem ne spada:
- neposneti nosilci zvočnega ali slikovnega zapisa, gl. 24.65.10
32.30.52
32.30.9
32.30.91
Antene vseh vrst; deli radijskih sprejemnikov in oddajnikov; deli za radarsko opremo
Montaža, vzdrževanje in popravila profesionalne radijske, televizijske,
zvočne in video opreme
Montaža profesionalne radijske, televizijske, zvočne in video opreme
Sem spada:
- montaža profesionalne avdio in video naprav v tonskih studijih, konferenčnih
dvoranah ipd.
32.30.92
Vzdrževanje in popravila profesionalne radijske, televizijske, zvočne in video opreme
Sem ne spada:
- popravila antenskih napeljav v stavbah, gl. 45.31.23
- popravila gospodinjskih televizorjev, radijskih sprejemnikov in druge
podobne opreme, gl. 52.72.11
32.30.99
Storitve za proizvodnjo televizijskih in radijskih sprejemnikov ter naprav za snemanje
in predvajanje zvočnih ali video zapisov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
8529
122
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
33
Opis
HS 2002
MEDICINSKI, FINOMEHANIČNI IN OPTIČNI INSTRUMENTI
IN NAPRAVE; URE
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti.
33.1
33.10
33.10.1
33.10.11
33.10.12
MEDICINSKI INSTRUMENTI, NAPRAVE IN OPREMA
Medicinski instrumenti, naprave in oprema
Medicinski instrumenti in naprave, ortopedski pripomočki
Medicinske naprave, ki uporabljajo alfa, beta ali gama žarke
9022
Elektrodiagnostične naprave ter medicinske naprave, ki uporabljajo infrardeče ali 9018[.1 + .2]
ultravijolične žarke
Sem spada tudi:
- ultrazvočni skenerji
33.10.13
33.10.14
33.10.15
Zobozdravniški instrumenti in naprave
Medicinski in laboratorijski sterilizatorji
Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile ipd.; oftalmološki in drugi instrumenti
in naprave
9018.4
8419.2
9018[.3 + .5 + .9]
Sem spada:
- instrumenti in naprave za okuliste, endoskopi, stetoskopi, transfuzijske naprave,
naprave za dializo, za merjenje krvnega pritiska, za anastezijo
- kirurški instrumenti in orodja
Sem spada tudi:
- kontracepcijske spirale
Sem ne spada:
- kemični kontarcepcijski preparati, gl. 24.42.22
- sterilni katgut ipd. za šivanje ran, gl. 24.42.24
- termometri, gl. 33.20.51
- laboratorijske naprave za analizo krvi, urina ipd., gl. 33.20.53
33.10.16
Terapevtski instrumenti in naprave; dihalni pripomočki
9019 + 9020
Sem spada tudi:
- akvalunge, jeklena pljuča, kisikove maske
33.10.17
Umetni sklepi in drugi umetni deli telesa, proteze in opornice
9021[.1 - .3]
Sem spada tudi:
- zobne proteze in umetni zobje
- umetne žile in srčne zaklopke
- ortopedska obutev po meri, kilni pasovi, bergle
Sem ne spada:
- nogavice za krčne žile, gl. 17.71.10
- serijska obutev, gl. 19.30
- zobne zalivke,cement za rekonstrukcijo kosti ipd., gl. 24.42.23
33.10.18
Slušni pripomočki; srčni spodbujevalniki; deli ortopedskih in protetskih naprav
9021[.4 - .9]
Sem ne spada:
- obveze, obliži, gaza, kirurški katgut, gl. 24.42.24
- leče za korekcijo vida, gl. 33.40.11
33.10.2
33.10.20
Medicinsko, zobozdravniško, veterinarsko pohištvo
Medicinsko, zobozdravniško, veterinarsko pohištvo
9402
Sem spada:
- operacijske mize, bolniške postelje, nosilni vozički, ordinacijske omarice, pa tudi
zobozdravniški, ginekološki in podobni stoli
33.10.9
33.10.91
33.10.92
Montaža, vzdrževanje in popravila medicinskih naprav
Montaža medicinskih naprav
Vzdrževanje in popravila medicinskih naprav
Sem spada tudi:
- popravilo ortopedske opreme
33.10.99
Storitve za proizvodnjo medicinskih instrumentov in naprav
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
123
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
33.2
Opis
HS 2002
MERILNI, KONTROLNI, PREIZKUŠEVALNI, NAVIGACIJSKI IN DRUGI
INSTRUMENTI IN NAPRAVE
Merilni, kontrolni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti
in naprave
33.20
33.20.1
33.20.11
33.20.12
Navigacijski, meteorološki, geofizikalni in podobni instrumenti in naprave
Kompasi in drugi navigacijski instrumenti in naprave
9014[.1 - .8]
Geodetski, hidrografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in
9015[.1 - .8]
naprave
Sem spada:
- teodoliti, tahimetri, instrumenti za fotogrametrijo in drugi geodetski, topografski,
hidrografski geofizikalni instrumenti
33.20.2
33.20.20
Radarji, naprave za radijsko navigacijo in radijsko daljinsko upravljanje
Radarji, naprave za radijsko navigacijo in radijsko daljinsko upravljanje
8526
Sem spada tudi:
- naprave za satelitsko navigacijo (GPS)
- radijski altimetri, meteorološki radarji
- naprave za slepo letenje, radijske naprave za daljinsko vodenje
33.20.3
33.20.31
33.20.32
Precizne tehtnice; instrumenti za risanje, računanje, merjenje dolžine ipd.
Tehtnice z občutljivostjo do 0,05 g
9016
Risalne deske in naprave ter drugi instrumenti za risanje, označevanje, računanje 9017[.1 + .2]
Sem spada tudi:
- kotomeri, risalna šestila, pantografi
- logaritemska računala
33.20.33
33.20.4
33.20.41
33.20.42
33.20.43
Ročna merila za merjenje dolžine
Instrumenti za merjenje električnih veličin ali ionizirajočih sevanj
Instrumenti in naprave za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj
Katodni osciloskopi in oscilografi
Instrumenti za merjenje električnih veličin, brez registrirnih naprav
9017[.3 + .8]
9030.1
9030.2
9030.3
Sem ne spada:
- instrumenti za električne meritve z registrirnimi napravami, gl. 33.20.45
33.20.44
33.20.45
Instrumenti in naprave za merjenje in kontrolo telekomunikacijskih naprav
Drugi instrumenti in naprave za merjenje ali preizkušanje električnih veličin
9030.4
9030.8
Sem spada tudi:
- instrumenti za električne meritve z registrirnimi napravami
33.20.5
33.20.51
33.20.52
Instrumenti za preizkušanje drugih fizikalnih lastnosti
Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri in psihrometri
Instrumenti za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka in drugih spremenljivih
veličin pri tekočinah in plinih
9025[.1 + .8]
9026[.1 - .8]
Sem ne spada:
- črpalke z vgrajenimi merilnimi napravami, gl. 29.12.21
33.20.53
Drugi instrumenti in naprave za fizikalne ali kemične analize
9027[.1 - .8]
Sem spada:
- svetlomeri, spektrometri, kromatografi, pH- metri, elektronske naprave za analizo
plinov, viskozimetri, dilatometri ipd.
Sem ne spada:
- medicinski diagnostični in operacijski instrumenti, gl. 33.10.1
33.20.6
33.20.61
Drugi merilni, kontrolni in preizkuševalni instrumenti in naprave
Elektronski mikroskopi, difrakcijske naprave
9012.1
Sem ne spada:
- optični mikroskopi, daljnogledi, teleskopi, gl. 33.40.22
- laserji, gl. 33.40.23
33.20.62
33.20.63
33.20.64
33.20.65
Naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov
Merilniki proizvodnje ali porabe plina, tekočin ali električnega toka
Števci vrtljajev, števci proizvodnje; taksimetri; kazalniki hitrosti in tahometri;
stroboskopi
Drugi instrumenti in naprave za merjenje ali preizkušanje
Sem spada tudi:
- libele, naprave za merjenje in uravnotežanje mehanskih delov za motorna vozila, ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
9024[.1 + .8]
9028[.1 - .3]
9029[.1 + .2]
9031[.1 - .8]
124
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
33.20.7
33.20.70
Opis
HS 2002
Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko
reguliranje ali kontroliranje
Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje
ali kontroliranje
9032[.1 - .8]
Sem ne spada:
- instrumenti za industrijsko procesno krmiljenje, gl. 33.30.10
33.20.8
33.20.81
33.20.82
33.20.83
33.20.84
33.20.9
33.20.91
Deli instrumentov in naprav za merjenje, kontrolo, preizkušanje, navigacijo
Deli in pribor za merilne, preizkuševalne, navigacijske instrumente in naprave
9014.9 + 9015.9 +
9017.9 + 9024.9 +
9025.9 + 9026.9 +
9027.9 + 9030.9 +
9031.9 + 9033
Deli in pribor za elektronske mikroskope in difrakcijske naprave
9012.9
Deli in pribor za števce
9028.9 + 9029.9
Deli in pribor za instrumente in naprave za avtomatsko regulacijo in krmiljenje
9032.9
Montaža, vzdrževanje in popravila instrumentov in naprav za merjenje,
kontrolo, preizkušanje, navigacijo
Montaža instrumentov in naprav za merjenje, kontrolo, preizkušanje, navigacijo
Sem ne spada:
- montaža gospodinjskih števcev porabe elektrike, plina, vode, gl. 45.3
33.20.92
Vzdrževanje in popravila instrumentov in naprav za merjenje, kontrolo,
preizkušanje, navigacijo
Sem ne spada:
- vzdrževanje gospodinjskih električnih števcev, gl. 40.13.11
- vzdrževanje gospodinjskih števcev porabe plina, gl. 40.22.11
- vzdrževanje gospodinjskih števcev porabe vode, gl. 41.00.20
33.20.99
33.3
33.30
33.30.1
33.30.10
Storitve za proizvodnjo instrumentov in naprav za merjenje, kontrolo, preizkušanje,
navigacijo
PROJEKTIRANJE IN SESTAVLJANJE LINIJ ZA INDUSTRIJSKO PROCESNO
KRMILJENJE
Projektiranje in sestavljanje linij za industrijsko procesno krmiljenje
Projektiranje in sestavljanje linij za industrijsko procesno krmiljenje
Projektiranje in sestavljanje linij za industrijsko procesno krmiljenje
Sem spada:
- načrtovanje in sestavljanje sistemov za kontinuirano industrijsko procesno krmiljenje
ali avtomatizirano proizvodnjo, tudi brez dobave instrumentov
33.30.9
33.30.90
33.4
33.40
33.40.1
33.40.11
Popravila in vzdrževanje linij za industrijsko procesno krmiljenje
Popravila in vzdrževanje linij za industrijsko procesno krmiljenje
OPTIČNI INSTRUMENTI IN FOTOGRAFSKE NAPRAVE
Optični instrumenti in fotografske naprave
Očala, leče in deli za očala
Kontaktne leče; leče za očala
9001[.3 - .5]
Sem ne spada:
- neobdelani optični elementi in steklo, gl. 26.15.22
33.40.12
Očala, sončna, zaščitna, za korekcijo vida in druga
9004
Sem ne spada:
- montaža leč v očala za znanega kupca (pripasovanje očal), gl. 52.48.14
33.40.13
33.40.14
33.40.2
Okvirji za očala
Deli okvirjev za očala
9003.1
9003.9
Drugi optični instrumenti
Sem ne spada:
- neobdelani optični elementi in steklo, gl. 26.15.22
33.40.21
Neoplaščena optična vlakna, folije in plošče iz polarizirajočega materiala; prizme, 9001[.1 + .2 + .9] +
leče, filtri ipd.
9002[.19 + .2 + .9]
Sem ne spada:
- kabli iz optičnih vlaken za telekomunikacije, krmiljenje in prenos
podatkov, gl. 31.30.15
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
125
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
33.40.22
Daljnogledi, optični teleskopi, drugi astronomski instrumenti; optični mikroskopi
Sem ne spada:
- optični merilni in kontrolni instrumenti, gl. 33.20.
- neoptični mikroskopi, gl. 33.20.61
33.40.23
HS 2002
9005[.1 + .8] +
9011[.1 - .8]
Naprave s tekočimi kristali; laserji, razen laserskih diod; drugi optični instrumenti 9013[.1 - .8]
in naprave
Sem spada tudi:
- laserski namerilniki za orožje
- ročna povečevalna stekla
- „kukala“ za gledanje skozi vrata
- periskopi
Sem ne spada:
- laserski obdelovalni stroji, gl. 29.42.11
- laserske diode, gl. 32.10.52
- laserske medicinske naprave, gl. 32.30.33
- laserski teodoliti in drugi merilni instrumenti, gl. 33.20.12
33.40.24
33.40.3
33.40.31
33.40.32
33.40.33
Deli in pribor za optične instrumente in naprave
9005.9 + 9011.9 +
9013.9
Fotografske naprave
Objektivi za kamere, projektorje, povečevalnike ipd.
9002.11
Fotografske naprave za pripravo tiskovnih stavkov ali valjev; fotografske naprave 9006[.1 - .3]
za mikrofilm ipd.
Fotoaparati
9006[.4 + .5]
Sem ne spada:
- digitalni fotoaparati, gl. 32.30.33
33.40.34
Filmske kamere
9007.1
Sem ne spada:
- videokamere in televizijske kamere, tudi digitalne, gl. 32.30.33
33.40.35
Filmski in drugi projektorji
9007.2 + 9008[.1 + .3]
Sem spada tudi :
- diaprojektorji, episkopi ipd.
33.40.36
Bliskovke; povečevalniki; naprave za fotografske laboratorije; projekcijski zasloni 9006[.61 + .69] +
Sem ne spada:
9008.4 + 9010[.1 - .6]
33.40.37
Čitalniki za mikrofilme, mikrokartice ipd.
- bliskovne žarnice, bliskovne kocke, gl. 31.50.31
9008.2
Sem ne spada:
- optični čitalniki za računalniški vnos podatkov, gl. 30.02.16
33.40.38
Deli in pribor za fotografske naprave
Sem ne spada:
- fotografski papir, filmi, kemikalije, gl. 24.64.1
33.40.9
33.40.91
33.40.92
9006.9 + 9007.9 +
9008.9 + 9010.9
Montaža, popravila in vzdrževanje profesionalnih fotografskih in
kinematografskih naprav ter optičnih instrumentov
Montaža profesionalnih fotografskih in kinematografskih naprav ter optičnih
instrumentov
Popravila in vzdrževanje profesionalnih fotografskih in kinematografskih naprav
ter optičnih instrumentov
Sem ne spada:
- popravila amaterske fotografske opreme in kamer, gl. 52.74.13
- montaža ustreznih leč v očala za znanega kupca (pripasovanje očal),
gl. 52.48.14
33.40.99
33.5
33.50
Storitve za proizvodnjo optičnih instrumentov in fotografskih naprav
URE
Ure
33.50.1
33.50.11
33.50.12
33.50.13
33.50.14
Ure
Osebne ure z ohišjem iz plemenitih kovin
Druge osebne ure, tudi štoparice
Ure za instrumentne plošče in podobne ure za vozila
Budilke, stenske in druge ure
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
9101
9102
9104
9103 + 9105
126
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
33.50.2
33.50.21
33.50.22
33.50.23
33.50.24
33.50.25
33.50.26
33.50.27
Opis
HS 2002
Deli za ure
Urni mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni
Urni mehanizmi za druge ure, razen osebnih, kompletni in sestavljeni
Kompletni urni mehanizmi za osebne ure, nesestavljeni; nekompletni urni
mehanizmi za osebne ure
Grobi urni mehanizmi za osebne ure
Drugi urni mehanizmi
Okrovi za ure in deli zanje
Kovinski pasovi za ročne ure ter deli zanje
9108
9109
9110[.11 + .12]
9110.19
9110.9
9111 + 9112
9113[.1 + .2]
Sem ne spada:
- nekovinski pasovi za ročne ure, gl. 19.20.13
33.50.28
Drugi deli za ure
9114
Sem ne spada:
- stekla za ure, gl. 26.15.22
33.50.29
33.50.9
33.50.91
33.50.92
Naprave za kontrolo in beleženje časa, časovna stikala
9106 + 9107
Montaža, vzdrževanje in popravila industrijskih instrumentov in naprav
za merjenje in kontrolo časa
Montaža industrijskih instrumentov in naprav za merjenje in kontrolo časa
Vzdrževanje in popravila industrijskih instrumentov in naprav za merjenje in kontrolo
časa
Sem ne spada:
- popravilo osebnih, gospodinjskih ur, gl. 52.73.10
33.50.99
DM
Storitve za proizvodnjo ur
VOZILA IN PLOVILA
34
MOTORNA VOZILA, PRIKOLICE, POLPRIKOLICE
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti
34.1
34.10
34.10.1
34.10.11
34.10.12
34.10.13
34.10.2
MOTORNA VOZILA IN NJIHOVI MOTORJI
Motorna vozila in njihovi motorji
Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila
Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja
do vključno 1000 cm3
Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja
preko 1000 cm3
Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na kompresijski vžig (dizel motorji)
8407[.31 - .33]
8407.34
8408.2
Osebni avtomobili
Sem spada tudi:
- avtodomi
34.10.21
34.10.22
34.10.23
34.10.24
Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko,
s prostornino valja do vključno 1500 cm3, novi
Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko,
s prostornino valja nad 1500 cm3, novi
Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig (dizel
ali poldizel), novi
Drugi osebni avtomobili
8703[.21.1 + .22.1]
8703[.23.1 + .24.1]
8703[.31.1 + .32.1 +
.33.1]
8703.9
Sem spada tudi:
- avtomobili z električnim motorjem
- avtomobili z wanklovim motorjem
34.10.25
Rabljeni osebni avtomobili
8703[.21.9 + .22.9 +
.23.9 + .24.9 + .31.9
+ .32.9 + .33.9]
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
127
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
34.10.3
34.10.30
Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb
Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb
34.10.4
Tovorna motorna vozila
HS 2002
8702
Sem ne spada:
- kmetijski traktorji kolesniki, gl. 29.31
- traktorji goseničarji, gl. 29.52.50
34.10.41
Tovorna vozila z dizelskimi ali poldizelskimi motorji, nova
34.10.42
Tovorna vozila z motorji na vžig s svečko in druga tovorna vozila, nova
34.10.43
Rabljena tovorna motorna vozila
34.10.44
34.10.45
Cestni vlačilci za polprikolice
Podvozja, opremljena z motorji
34.10.5
34.10.51
34.10.52
34.10.53
Motorna vozila za posebne namene
Prekucniki (dumperji) za uporabo zunaj cestnega omrežja
Vozila z dvigali
Motorna vozila za vožnjo po snegu; golf vozila ipd.
8704[.21(.1 + .31 +
.91) + .22(.1 + .91) +
.23(.1 + .91)]
8704[.31(.1 + .31 +
.91) + .32(.1 + .91) +
.9]
8704[.21(.39 + .99)
+ .22.99 + .23.99 +
.31(.39 + .99) +
.32.99]
8701.2
8706
8704.1
8705.1
8703.1
Sem ne spada:
- vodni skuterji, gl. 35.12.13
34.10.54
Druga posebna motorna vozila
8705[.2 - .9]
Sem spada tudi:
- gasilska vozila
- vozila z betonskim mešalcem
- vozila z vrtalno ploščadjo
Sem ne spada:
- avtodomi, gl. 34.10.2
34.10.9
34.10.91
Montaža podsklopov in kompletnih konstrukcijskih sklopov za motorna
vozila v okviru proizvodnega procesa
Montaža podsklopov za motorna vozila v okviru proizvodnega procesa
Sem spada:
- montaža posebnih sestavov, dobavljenih (ne lastne izdelave) za vgradnjo v motorna
vozila, npr. odbijačev, menjalnikov, sklopk, volanov, hladilnikov, amortizerjev, ipd.
Sem ne spada:
- montaža električne opreme lastne izdelave za motorna vozila, gl. 31.61.90
- montaža kompletnih konstrukcijskih sestavov za motorna vozila, gl. 34.10.92
- sestavljanje delov in opreme za motorna vozila, gl. 34.30.90
34.10.92
Sestavljanje kompletnih konstrukcijskih sklopov za motorna vozila v okviru
proizvodnega procesa
Sem ne spada:
- montaža posebnih podsestavov iz dobavljenih delov, kot so odbijači,
menjalniki, hladilniki, amortizerji ipd, v motorna vozila, gl. 34.10.91
34.2
34.20
KAROSERIJE ZA MOTORNA VOZILA; PRIKOLICE IN POLPRIKOLICE
Karoserije za motorna vozila; prikolice in polprikolice
34.20.1
34.20.10
Karoserije za motorna vozila
Karoserije za motorna vozila
8707
Sem ne spada:
- sestavljanje in opremljanje karoserij, gl. 34.20.70
34.20.2
34.20.21
34.20.22
Prikolice in polprikolice; zabojniki
Zabojniki
Bivalne prikolice in polprikolice
Sem ne spada:
- opremljanje bivalnih prikolic, gl. 34.20.80
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
8609
8716.1
128
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
34.20.23
Opis
HS 2002
Druge prikolice in polprikolice
8716[.3 + .4]
Sem ne spada:
- prikolice in polprikolice - priključki za uporabo v kmetijstvu, gl. 29.32
34.20.3
34.20.30
Deli za prikolice, polprikolice in druga nesamovozna vozila
Deli za prikolice, polprikolice in druga nesamovozna vozila
34.20.7
34.20.70
Sestavljanje in opremljanje karoserij motornih vozil
Sestavljanje in opremljanje karoserij motornih vozil
8716.9
Sem spada :
- ojačevanje kabin za boljšo zaščito potnikov, opremljanje tovarniških vozil po želji
kupcev, naravnavanje motornih vozil
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje motornih vozil, gl. 50.20
34.20.8
34.20.80
Opremljanje bivalnih prikolic in avtodomov
Opremljanje bivalnih prikolic in avtodomov
34.20.9
34.20.90
Popravila in vzdrževanje zabojnikov
Popravila in vzdrževanje zabojnikov
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje zabojnikov (kontejnerjev), oblikovanih za eno ali več oblik
prevoza tovora (npr. železniško-ladijski prevoz), zabojnikov za odpadke ipd.
34.3
34.30
DELI IN OPREMA ZA MOTORNA VOZILA IN NJIHOVE MOTORJE
Deli in oprema za motorna vozila in njihove motorje
Sem ne spada:
- vzdrževanje, popravila in predelava motornih vozil, gl. 50.20
34.30.1
34.30.11
34.30.12
Deli motorjev za vozila
Deli motorjev na vžig s svečko, za vozila, razen letalskih
Deli drugih motorjev za vozila, razen letalskih
8409.91
8409.99
34.30.2
34.30.20
Drugi deli in oprema za motorna vozila
Drugi deli in oprema za motorna vozila
8708[.1 + .3 - .9]
Sem spada:
- odbijači, menjalniki, zavore, pogonske osi s diferencialom, kolesa, amortizerji,
hladilniki, glušniki in izpušne cevi, sklopke, volani, rezervoarji za gorivo, zračne
varnostne blazine
Sem ne spada:
- plašči in zračnice za vozila, gl. 25.11
- električna napeljava za vozila, gl. 31.61
- akumulatorji za zagon motorjev, gl. 31.40.21
34.30.3
34.30.30
Varnostni pasovi, zračne blazine in oprema za karoserije
Varnostni pasovi, zračne blazine in oprema za karoserije
34.30.9
34.30.90
Sestavljanje delov in opreme za motorna vozila
Sestavljanje delov in opreme za motorna vozila
8708.2
Sem spada:
- sestavljanje dobavljenih (ne iz lastne proizvodnje) delov v konstrukcijske podsestave
za motorna vozila, npr:
x sestavljanje delov koles
x prezračevalnega ali hladilnega sistema, amortizerjev ipd.
35
DRUGA VOZILA IN PLOVILA
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti
35.1
LADJE IN ČOLNI
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
129
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
35.11
Opis
HS 2002
Ladje
Sem ne spada:
- ladijski motorji, gl. 29.11
35.11.1
35.11.10
Bojne ladje
Bojne ladje
8906.10
Sem spada tudi:
- podmornice
35.11.2
35.11.21
35.11.22
35.11.23
35.11.24
Ladje in podobna plovila za prevoz potnikov ali blaga
Trajekti, potniške in izletniške ladje
Tankerji
Ladje hladilniki
Druge tovorne ladje
8901.1
8901.2
8901.3
8901.9
35.11.3
35.11.31
35.11.32
35.11.33
Ribiške ladje in druga posebna plovila
Ribiške ladje
Vlečne in potisne ladje
Plavajoči bagri, plavajoči svetilniki, plavajoči žerjavi in druga plovila
Sem spada tudi:
8902
8904
8905[.1 + .9] +
8906.90
- plavajoči doki
- rešilni čolni (razen tistih na vesla)
- ladje, ki imajo nekatere značilnosti vojaških ladij, uporabljajo pa jih organi oblasti
(carina, policija ipd.)
- ladje za znanstvene namene (meteorološke, hidrološke ladje ipd.)
- ledolomilci
- ladje za polaganje kablov
Sem ne spada:
- čolni na vesla, gl. 35.12.13
35.11.4
Plavajoče ali potopne ploščadi
Sem spada:
- ploščadi, ki imajo tudi bivalne prostore, namenjene pa so eksploataciji naftnih ali
plinskih nahajališč
35.11.40
35.11.5
35.11.50
Plavajoče ali potopne ploščadi
Druge plavajoče konstrukcije
Druge plavajoče konstrukcije
8905.2
8907
Sem spada:
- mrežasta plavajoča skladišča za žive rive in rake
- pristaniški plavajoči pomoli, pontoni
- boje za privezovanje ladij, svetilne in signalne boje
- splavi
Sem ne spada:
- plovila za razvedrilo in šport, gl. 35.12
35.11.6
35.11.60
Plovila, namenjena za razrez
Plovila, namenjena za razrez
35.11.9
Vzdrževanje, popravila, preurejanje in opremljanje ladij in plavajočih
konstrukcij
Vzdrževanje in popravila ladij in plavajočih konstrukcij
35.11.91
8908
Sem ne spada:
- popravilo jadrnic in čolnov za razvedrilo ali šport, gl. 35.12.90
35.11.92
Preurejanje ladij
Sem spada:
- večje rekonstrukcije ladij - povečanje ali bistvena menjava strukture
35.11.93
Opremljanje ladij in plavajočih konstrukcij
Sem spada tudi:
- specializirano notranje opremljanje ladij, plavajočih ploščadi in drugih plavajočih naprav,
npr. električne inštalacije, klimatskih naprav, notranje opreme
- specializirano barvanje ladij in drugih plavajočih konstrukcij
Sem ne spada:
- popravilo ladijskih motorjev, gl. 29.11.92
- opremljanje jadrnic in čolnov za razvedrilo, gl. 35.12.90
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
130
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
35.12
35.12.1
35.12.11
Opis
HS 2002
Čolni za razvedrilo ali šport
Čolni za razvedrilo ali šport
Jadrnice
8903.91
Sem ne spada:
- jadra, gl. 17.40.22
- jadralne deske, gl. 36.40.12
35.12.12
Napihljivi čolni
8903.1
Sem ne spada:
- napihljiva oprema za plažo (blazine, obroči ipd.), gl. 36.40.14
35.12.13
Motorni in veslaški čolni; druga plovila za razvedrilo ali šport
8903[.92 + .99]
Sem spada tudi:
- jahte (razen tistih z jadri)
- čolni na vesla, razen napihljivih
- vodni skuterji, pedalini ipd.
Sem ne spada:
- lesena vesla, gl. 20.51.14
- policijska ali carinska plovila, gl. 35.11.33
- jadrnice, gl. 35.12.11
- napihljivi čolni, z motornem ali brez, gl. 35.12.12
- jadralne deske, gl. 36.40.12
35.12.9
35.12.90
Vzdrževanje, popravila, predelava in opremljanje čolnov za razvedrilo
in šport
Vzdrževanje, popravila, obnavljanje in opremljanje čolnov za razvedrilo in šport
Sem spada tudi:
- specializirano notranje opremljanje jadrnic, jaht, čolnov za razvedrilo in šport, npr.
električne inštalacije, klimatskih naprav, notranje opreme
- specializirano barvanje jadrnic in športnih čolnov
Sem ne spada:
- popravilo, vzdrževanje ladijskih motorjev, tudi izvenkrmnih, gl. 29.11.92
- popravilo, vzdrževanje ter opremljanje ladij in plavajočih konstrukcij,
gl. 35.11.9
35.2
35.20
35.20.1
35.20.11
TIRNA VOZILA
Tirna vozila
Lokomotive
Lokomotive, napajane iz električnega omrežja
8601.1
Sem ne spada:
- električni motorji za tirna vozila, gl. 31.10.25
35.20.12
Dizelsko-električne lokomotive
8602.1
Sem ne spada:
- pogonski dizel motorji za tirna vozila, gl. 29.11.13
35.20.13
Dizelske in druge lokomotive
8601.2 + 8602.9
Sem spada tudi:
- lokomotivski zalogajniki
35.20.2
35.20.20
Samovozni vagoni, razen vzdrževalnih ali servisnih
Samovozni vagoni, razen vzdrževalnih ali servisnih
8603
Sem spada:
- vagoni z motorjem, ki imajo kabino za upravljanje ter prostor za prevoz potnikov ali blaga
Sem spada tudi:
- samovozni vagoni, ki jih poganja elektrika, ki jo dobijo preko drsnikov ali trole
Sem ne spada:
- vzdrževalni ali servisni vagoni, gl. 35.20.31
35.20.3
35.20.31
35.20.32
35.20.33
Druga tirna vozila
Tirna vzdrževalna ali servisna vozila
Nesamovozni potniški, prtljažni, poštni in drugi posebni vagoni
Nesamovozni tovorni vagoni
8604
8605
8606
Sem spada tudi:
- rudarski vagončki
Sem ne spada :
- lokomotivski zalogajniki, gl. 35.20.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
131
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
35.20.4
35.20.40
Opis
Deli tirnih vozil in vlakov; mehanična oprema za varnost, kontrolo in
krmiljenje prometa
Deli tirnih vozil in vlakov; mehanična oprema za varnost, kontrolo in krmiljenje
prometa
HS 2002
8607 + 8608
Sem ne spada:
- leseni železniški pragovi, gl. 20.10.32
- nesestavljene tirnice, gl. 27.10.82
- električne signalne, varnostne in prometno-krmilne naprave, gl. 31.62.11
35.20.9
35.20.91
35.20.92
Vzdrževanje, popravila, remont in opremljanje tirnih vozil
Vzdrževanje in popravila tirnih vozil
Obnavljanje in opremljanje tirnih vozil
Sem spada:
- specializirano opremljanje tirnih vozil, npr. montaža električne opreme, klimatskih
naprav, sedežev, pregrad, oken
Sem spada tudi:
- specializirano barvanje tirnih vozil
35.3
35.30
ZRAČNA IN VESOLJSKA PLOVILA TER NJIHOVI MOTORJI
Zračna in vesoljska plovila ter njihovi motorji
35.30.1
35.30.11
35.30.12
35.30.13
35.30.14
35.30.15
35.30.16
35.30.2
35.30.21
Motorji za zračna ali vesoljska plovila; lansirne naprave, krovna
prestrezala letal, naprave za treniranje letenja
Letalski batni motorji
Turboreaktivni in turbopropelerski letalski motorji
Reaktivni motorji, razen turboreaktivnih
Lansirne naprave; krovna prestrezala ipd.; naprave za treniranje letenja
Deli za letalske batne motorje
Deli za turboreaktivne ali turbopropelerske letalske motorje
8407.1
8411[.1 + .2]
8412.1
8805
8409.1
8411.91
Baloni, jadralna letala, pilotirani zmaji in druga zračna plovila brez
lastnega pogona
Jadralna letala in pilotirani zmaji
8801.1
Sem ne spada:
- zmaji z motorjem, gl. 35.30.32
35.30.22
Baloni, vodljivi zrakoplovi in druga zračna plovila brez lastnega pogona
8801.9
Sem ne spada:
- padala, gl. 17.40.23
35.30.3
35.30.31
35.30.32
Helikopterji in letala
Helikopterji
Letala, mase do vključno 2000 kg
8802.1
8802.2
Sem spada tudi:
- ultra lahka letala, zmaji z motorjem ipd.
35.30.33
35.30.34
Letala, mase od 2000 kg do vključno 15000 kg
Letala, mase nad 15000 kg
8802.3
8802.4
35.30.4
35.30.40
Vesoljska plovila, tudi sateliti
Vesoljska plovila, tudi sateliti
8802.6
35.30.5
35.30.50
Drugi deli zračnih in vesoljskih plovil
Drugi deli zračnih in vesoljskih plovil
8803
Sem spada tudi:
- propelerji
Sem ne spada:
- balistične rakete, gl. 29.60.14
- navigacijski instrumenti, gl. 33.20.11
35.30.9
35.30.91
Vzdrževanje, popravila in obnavljanje letal in letalskih motorjev
Vzdrževanje in popravila letal in letalskih motorjev
Sem ne spada:
- manjša popravila in manjše vzdrževalne storitve na letališčih, gl. 63.23.13
35.30.92
35.30.99
Obnavljanje letal
Storitve za proizvodnjo zračnih in vesoljskih plovil
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
132
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
35.4
35.41
35.41.1
35.41.11
35.41.12
35.41.13
Opis
HS 2002
MOTORNA KOLESA, KOLESA IN INVALIDSKI VOZIČKI
Motorna kolesa
Motorna kolesa
Motorna kolesa in mopedi, z batnim motorjem s prostornino valja do vključno
50 cm3
Motorna kolesa z batnim motorjem s prostornino valja nad 50 cm3
Druga motorna kolesa; bočne prikolice
8711.1
8711[.2 - .5]
8711.9
Sem spada tudi:
- kolesa s pomožnim motorjem
Sem ne spada:
- snežni skuterji, gl. 34.10.53
- vodni skuterji, gl. 35.12.13
35.41.2
35.41.20
Deli in oprema za motorna kolesa in bočne prikolice
Deli in oprema za motorna kolesa in bočne prikolice
8714.1
Sem ne spada:
- deli motorjev za motorna kolesa, gl. 34.30.11
35.41.9
35.41.99
35.42
35.42.1
35.42.10
Storitve za proizvodnjo motornih koles
Storitve za proizvodnjo motornih koles
Kolesa in podobna vozila brez motorja
Kolesa in podobna vozila brez motorja
Kolesa in podobna vozila brez motorja
8712
Sem ne spada:
- igrače s koles, gl. 36.50.31
35.42.2
35.42.20
Deli in oprema za kolesa in podobna vozila brez motorja
Deli in oprema za kolesa in podobna vozila brez motorja
35.42.9
35.42.99
Storitve za proizvodnjo koles
Storitve za proizvodnjo koles
35.43
Invalidski vozički in deli zanje
35.43.1
35.43.11
35.43.12
Invalidski vozički in deli zanje
Invalidski vozički
Deli in oprema za invalidske vozičke
35.43.9
35.43.90
35.43.99
Popravila in vzdrževanje invalidskih vozičkov
Popravila in vzdrževanje invalidskih vozičkov
Storitve za proizvodnjo invalidskih vozičkov
35.5
35.50
35.50.1
35.50.10
8714.9
8713
8714.2
DRUGA VOZILA
Druga vozila
Druga vozila
Druga vozila
8716.8
Sem spada:
- kočije, vprežna vozila, rikše, ročni in prtljažni vozički ipd.
Sem ne spada:
- transportni delavniški vozički, gl. 29.22.15
- motorna vozila, gl. 34
- otroški vozički, gl. 36.63.72
35.50.9
35.50.90
Vzdrževanje in popravila drugih vozil
Vzdrževanje in popravila drugih vozil
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje samokolnic, prtljažnih vozičkov, ročnih vozičkov, vozičkov za
prodajalne, vprežnih vozil, kočij ipd.
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje motornih koles, gl. 50.40.40
- popravila koles, gl. 52.74.12
35.50.99
Storitve za proizvodnjo drugih vozil
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
133
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
DN
POHIŠTVO; DRUGI IZDELKI; SEKUNDARNE SUROVINE
36
POHIŠTVO; DRUGI IZDELKI
HS 2002
Pri vseh postavkah, kjer so navedene storitve za proizvodnjo, so pri tem upoštevane
posamezne osnovne operacije v proizvodnem procesu, ki jih opravi podizvajalec na
materialu naročnika in za njegov račun. Operacije so plačane glede na opravljeno delo,
lahko pa se upošteva tudi material, potreben za izvedbo operacije.
Sem ne spadajo izdelki, ki jih podizvajalec izdela v celoti
36.1
36.11
POHIŠTVO
Sedežno pohištvo, sedeži
36.11.1
Sedežno pohištvo, sedeži
Sem spada:
- stoli in sedeži za pisarne, delovne prostore in stanovanja, za dvorane, pa tudi za vozila
Sem ne spada:
- tapeciranje pohištva, gl. 36.11.20
36.11.11
Sedeži s kovinskim ogrodjem
9401[.1 - .3 + .7]
Sem spada tudi:
- sedeži za letala in motorna vozila
Sem ne spada:
- medicinski, zobozdravniški stoli, gl. 33.10.20
36.11.12
Sedeži z lesenim ogrodjem
9401[.4 - .6]
Sem spada tudi:
- sedeži iz bambusa, trsja, protja ipd.
36.11.13
Drugi sedeži
9401.8
Sem spada tudi:
- sedeži iz plastičnih mas
36.11.14
36.11.2
36.11.20
Deli sedežev
9401.9
Tapeciranje
Tapeciranje
Sem spada:
- tapeciranje sedežnega in drugega pohištva
- pletarska dela pri stolih in drugih sedežih
Sem spada tudi:
- tapeciranje sedežev za vozila
36.11.9
36.11.90
Popravila in vzdrževanje sedežev
Popravila in vzdrževanje sedežev
Sem ne spada:
- popravila sedežev za motorna vozila, gl. 50.20.14
36.11.99
36.12
Storitve za proizvodnjo sedežev
Pohištvo za poslovne in prodajne prostore, razen sedežev
36.12.1
Pohištvo za poslovne in prodajne prostore, razen sedežev
Sem spada tudi:
- pohištvo (razen sedežev) za šole, cerkve, predavalnice, laboratorije, delavnice, pisarne
in delovne prostore
Sem ne spada:
- sedežno pohištvo, gl. 36.11
36.12.11
Kovinsko pisarniško pohištvo
9403.1
Sem ne spada:
- risalne deske, gl. 33.20.32
36.12.12
36.12.13
36.12.9
36.12.99
36.13
Leseno pisarniško pohištvo
Leseno pohištvo za prodajne prostore
9403.3
9403.60.3
Storitve za proizvodnjo pohištva za poslovne in prodajne prostore
Storitve za proizvodnjo pohištva za poslovne in prodajne prostore
Kuhinjsko pohištvo, razen sedežev
36.13.1
36.13.10
Kuhinjsko pohištvo, razen sedežev
Kuhinjsko pohištvo, razen sedežev
Sem spada:
- kuhinjski pulti, omarice, tudi vgradne
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
9403.4
134
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
36.13.9
36.13.99
36.14
36.14.1
36.14.11
36.14.12
Opis
HS 2002
Storitve za proizvodnjo kuhinjskega pohištva
Storitve za proizvodnjo kuhinjskega pohištva
Drugo pohištvo
Drugo pohištvo
Drugo kovinsko pohištvo
Leseno pohištvo za spalnice, jedilnice in dnevne sobe
9403.2
9403[.5 + .60.1]
Sem spada:
- postelje, omare, komode, jedilne mize, predalčniki, regali ipd.
36.14.13
Drugo leseno pohištvo
9403.60.9
Sem spada tudi:
- leseno kopalniško in vrtno pohištvo
Sem ne spada:
- pohištvo iz bambusa ali trstike, gl. 36.14.14
36.14.14
Pohištvo iz plastičnih mas ali drugih materialov, tudi trstike, protja, bambusa ipd.
9403[.7 + .8]
Sem ne spada:
- mize in klopi iz betona, gl. 26.61.12
- svetilke, gl. 31.50
36.14.15
36.14.2
36.14.20
Deli za pohištvo, razen sedežnega
9403.9
Dodelava in obdelava novega pohištva, razen tapeciranja
Dodelava in obdelava novega pohištva, razen tapeciranja
Sem spada:
- lakiranje, poliranje, barvanje pohištva v okviru proizvodnega procesa
Sem ne spada:
- tapeciranje pohištva, gl. 36.11.20
- obdelava, popravila in vzdrževanje starega pohištva, gl. 36.14.90
36.14.9
36.14.90
Popravila, vzdrževanje in obnavljanje pohištva
Popravila, vzdrževanje in obnavljanje pohištva
Sem spada :
- poliranje, lakiranje, barvanje, obnavljanje, obnavljanje starega pohištva
Sem ne spada:
- tapeciranje pohištva, gl. 36.11.20
- dodelava in obdelava novega pohištva v okviru proizvodnega procesa,
gl. 36.14.20
36.15
36.15.1
36.15.11
36.15.12
Vzmetnice, žimnice, posteljni vložki
Vzmetnice, žimnice, posteljni vložki
Vzmetnice
Žimnice, posteljni vložki
9404.1
9404.2
Sem ne spada:
- polnjene blazine, prešite odeje, pernice, gl. 17.40.24
- napihljive blazine iz gum, gl. 25.13.73
- vodne blazine, gl. 25.24.28
36.15.9
36.15.99
36.2
36.21
36.21.1
36.21.10
Storitve za proizvodnjo vzmetnic in žimnic
Storitve za proizvodnjo vzmetnic in žimnic
KOVANCI, NAKIT IN PODOBNI IZDELKI
Kovanci
Kovanci
Kovanci
7118
Sem spada tudi:
- kovanci iz plemenitih kovin
Sem ne spada:
- športne kolajne, gl. 28.75.24
- numizmatični primerki kovancev, gl. 92.31.10
36.21.9
36.21.99
36.22
36.22.1
Storitve za proizvodnjo kovancev
Storitve za proizvodnjo kovancev
Nakit in podobni izdelki
Nakit in podobni izdelki
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
135
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
36.22.11
Opis
Obdelani biseri, dragi ali poldragi kamni
HS 2002
7101.22 + 7102.39 +
Sem ne spada:
7103.9 + 7104.9
- piezoelektrični kremen ter neobdelani umetni dragi in poldragi kamni,
gl. 24.13.58
- industrijski diamanti, gl. 36.22.12
36.22.12
36.22.13
Industrijski diamanti, obdelani; prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali poldragih
kamnov
Nakit in drugi zlatarski izdelki iz plemenitih kovin
7102.29 + 7105
7113 + 7114
Sem spada tudi:
- namizni pribor ter toaletni, pisarniški, verski predmeti ipd. iz plemenitih kovin
- medalje iz plemenitih kovin
Sem ne spada:
- bižuterija, gl. 36.61.10
- pisala z deli iz plemenitih kovin, gl. 36.63.22
36.22.14
Drugi izdelki iz plemenitih kovin; nakit in drugi izdelki iz biserov, dragih ali poldragih 7115 + 7116
kamnov
Sem spada:
- tehnični izdelki iz plemenitih kovin kot so katalizatorji obliki mrežic, topilniški lončki,
zlate anode ipd.
Sem ne spada:
- ohišja za ure iz plemenitih kovin, gl. 33.50.11
36.22.2
36.22.20
36.3
36.30
Predelava dragih kamnov in nakita
Predelava dragih kamnov in nakita
GLASBILA
Glasbila
36.30.1
36.30.11
36.30.12
36.30.13
36.30.14
36.30.15
Glasbila
Klavirji in druga glasbila s klaviaturo in strunami
Brenkala, godala
Orgle, harmoniji in podobna glasbila; harmonike; orglice
Pihala, trobila
Glasbila, pri katerih zvok nastane ali se ojačuje električno
9201
9202
9203 + 9204
9205
9207
Sem spada:
- električne kitare, sintesajzerji, električne orgle, digitalni klavirji
36.30.16
Druga glasbila
9206 + 9208
Sem spada:
- tolkala, lajne, glasbene skrinje, pojoče žage, ropotulje, ustne sirene, piščalke ipd.
36.30.17
36.30.18
Metronomi, glasbene vilice, intonacijske piščalke; mehanizmi za glasbene skrinje; 9209[.1 - .3]
strune
Deli in oprema za glasbila
9209.9
Sem ne spada:
- škatle za glasbila, gl. 19.20.12
- ojačevaniki, gl. 32.30.43
- glasbila – igračke, gl. 36.50.33
36.30.9
36.30.91
Montaža, popravila in vzdrževanje glasbil
Montaža glasbil
Sem spada:
- montaža, sestavljanje in rekonstrukcija orgel
36.30.92
Popravila in vzdrževanje glasbil
Sem ne spada:
- uglaševanje klavirjev, gl. 52.74.13
36.30.99
36.4
36.40
Storitve za proizvodnjo glasbil
ŠPORTNA OPREMA
Športna oprema
36.40.1
Športna oprema
Sem ne spada:
- športna oblačila, gl. 18
- športna obutev, gl. 19.30.2
- popravilo športnih rekvizitov, gl. 52.74.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
136
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
36.40.11
Opis
HS 2002
Smuči in druga smučarska oprema; drsalke in kotalke
9506[.1 + .7]
Sem spada tudi:
- čevlji z vgrajenimi drsalkami ali kotalkami (rolerji)
Sem ne spada:
- montaža smučarskih vezi in popravilo smuči, gl. 52.74.13
36.40.12
Vodne smuči, jadralne deske in druga oprema za vodne športe
9506.2
Sem spada tudi:
- napihljiva oprema za plaže, npr. blazine, obroči
- plavuti, maske, dihalniki
Sem ne spada:
- jadra, gl. 17.40.22
- izotermična oblačila za vodne športe, gl. 18.24.32
- akvalunge, gl. 33.10.16
- čolni in jadrnice, gl. 35.12.13
36.40.13
Gimnastična in atletska oprema in naprave
9506.91
Sem spada tudi:
- naprave za fitnes
36.40.14
Druga športna oprema in naprave
4203.21 + 9506[.3 .6 + .99]
Sem spada tudi:
- žoge vseh vrst, loparji, športne palice, mreže
- sanke, bob, rolke
- plezalna oprema, oprema za golf, lokostrelstvo ipd.
- gugalnice in podobna oprema za otroška igrišča
Sem ne spada:
- šotori, spalne vreče in podobna oprema za taborjenje, gl. 17
- nahrbtniki, gl. 19.20.12
- sedla in konjska oprema, gl. 19.20.11
- športno orožje in strelivo, gl. 29.60.13
- športna vozila, gl. 34 ali 35
- oprema za biljard, gl. 36.50.43
36.40.15
Ribiške palice in oprema za športni ribolov
9507
Sem ne spada:
- profesionalne ribiške mreže, gl. 17.52.12
- podvodne puške, gl. 29.60.13
- akvalunge, gl. 33.10.16
- plavutke in maske za potaplanje, gl. 36.40.12
36.40.9
36.40.90
Montaža, popravila in vzdrževanje športnih naprav
Montaža, popravila in vzdrževanje športnih naprav
Sem spada:
- montaža, popravilo in vzdrževanje športne opreme za fitnes centre, športne hale ipd.
Sem ne spada:
- montaža, popravila in vzdrževanje kegljišč, gl. 36.50.90
- montaža smučarskih vezi in popravilo drugih športnih rekvizitov ter
opreme, gl. 52.74.13
36.40.99
36.5
36.50
Storitve za proizvodnjo športne opreme
IGRAČE IN IGRALNI PRIPOMOČKI
Igrače in igralni pripomočki
36.50.1
36.50.11
36.50.12
36.50.13
Lutke
Lutke človeške oblike
Igrače v obliki živali ali fantazijskih bitij
Deli in oprema za lutke človeške oblike
9502.1
9503.4
9502.9
36.50.2
Vlakci in oprema zanje; drugi pomanjšani modeli in konstrukcijske
igrače
Vlakci in oprema zanje; drugi pomanjšani modeli in konstrukcijske igrače
9503[.1 - .3]
Druge igrače
Otroške igrače s kolesi, za jahanje ali vožnjo; vozički za lutke
Sestavljanke
9501
9503.6
36.50.20
36.50.3
36.50.31
36.50.32
Sem spada tudi:
- igralne kocke
36.50.33
Glasbila-igrače in druge igrače
9503[.5 + .7 - .9]
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
137
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
36.50.4
36.50.41
36.50.42
Opis
Pripomočki za zabavo in igre
Igralne karte
Video igre za uporabo s TV sprejemnikom
HS 2002
9504.4
9504.1
Sem ne spada:
- videoigre za uporabo na računalnikih, gl. 72.21.12
36.50.43
Oprema za kegljišča, biljard, namizne ali družabne igre, fliperji, rulete ipd.
9504[.2 + .3 + .9]
Sem spada tudi :
- šahovski pribor
- oprema za kazinske igre, kocke, rulete, namizni nogomet
- krogle za balinanje
- rekviziti za biljard, kriket, darts ipd.
- fliperji in druge igre, ki se poženejo z kovancem ali žetonom ipd.
36.50.9
36.50.90
Montaža, popravila in vzdrževanje kegljišč in drugih naprav za zabavo
in igre
Montaža, popravila in vzdrževanje kegljišč in drugih naprav za zabavo in igre
Sem spada :
- montaža, popravila in vzdrževanje kegljišč, opreme za biljard
36.50.99
36.6
36.61
Storitve za proizvodnjo igrač in igralnih pripomočkov
RAZLIČNI IZDELKI
Bižuterija
36.61.1
36.61.10
Bižuterija
Bižuterija
7117
Sem spada tudi:
- značke in druga bižuterija iz navadnih kovin
Sem ne spada:
- nakit iz plemenitih kovin, gl. 36.22.13
36.61.9
36.61.99
36.62
Storitve za proizvodnjo bižuterije
Storitve za proizvodnjo bižuterije
Metle in krtače
36.62.1
36.62.11
36.62.12
36.62.13
Metle in krtače
Metle in krtače za gospodinjstvo
Zobne ščetke in druge ščetke za osebno nego; slikarski in kozmetični čopiči
Druge krtače in čopiči
9603[.1 + .9]
9603[.2 + .3]
9603[.4 + .5]
Sem spada:
- pleskarski čopiči, valjčki in mački, krtače, ki so deli strojev ipd.
36.62.9
36.62.99
36.63
Storitve za proizvodnjo metel in krtač
Storitve za proizvodnjo metel in krtač
Razni izdelki
36.63.1
36.63.10
Vrtiljaki, gugalnice, tobogani, strelišča in druge zabaviščne naprave
Vrtiljaki, gugalnice, tobogani, strelišča in druge zabaviščne naprave
9508
Sem ne spada:
- gugalnice ipd. za otroška igrišča, gl. 36.40.14
36.63.2
36.63.21
36.63.22
36.63.23
36.63.24
36.63.25
36.63.3
36.63.31
36.63.32
36.63.33
Pisala
Kemični svinčniki; flomastri, markerji in podobna polstena pisala; patentni svinčniki 9608[.1 + .2 + .4]
Peresa, nalivniki
9608.3
Kompleti najmanj dveh pisal; vložki za kemične svinčnike
9608[.5 - .9]
Svinčniki, barvniki, mine za svinčnike, voščenke, risalno oglje, slikarska, šolska 9609
in krojaška kreda
Tablice in table; pečati, numeratorji ipd.; trakovi za pisalni stroj, blazinice za žige 9610 – 9612
Dežniki, sprehajalne palice; gumbi, pritiskači, zadrge
Dežniki in sončniki; sprehajalne palice, biči ipd.
Deli za dežnike, sončnike, sprehajalne palice, biče ipd.
Pritiskači, gumbi, zadrge
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
6601 + 6602
6603
9606[.1 + .2] +
9607.1
138
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
36.63.34
36.63.4
36.63.40
Opis
HS 2002
Nedokončani gumbi za prevlekanje, deli gumbov in zadrg
9606.3 + 9607.2
Linolej
Linolej
5904
Sem ne spada:
- talne obloge iz plastičnih mas, gl. 25.23.11
36.63.5
36.63.50
Lasulje ipd.
Lasulje ipd.
6703 + 6704
36.63.6
36.63.61
36.63.62
Vžigalniki, pipe in drug kadilski pribor; vžigalice
Vžigalniki, pipe, ustniki za kajenje in drug kadilski pribor
Deli vžigalnikov; piroforne zlitine
9613[.1 - .8] + 9614
3606.9 + 9613.9
Sem ne spada:
- vžigalne vrvice, gl. 24.61.12
- pirotehnični izdelki, gl. 24.61.13
36.63.63
36.63.64
Vžigalice
Bencinske ali plinske bombice za vžigalnike, prostornine do 300 cm3
3605
3606.1
Sem spada tudi:
- plinske bombice za taborjenje
36.63.7
36.63.71
36.63.72
36.63.73
36.63.74
Drugi izdelki
Okrasni, karnevalski in drugi izdelki za trike in zabavo
Otroški vozički in deli zanje
Glavniki, lasnice, navijalke, toaletne pršilke, pudrnice ipd.
Instrumenti, naprave in modeli, namenjeni za demonstriranje
9505
8715
9615 + 9616
9023
Sem spada tudi:
- naprave za demnostracijo fizikalnih zakonov
- anatomski modeli, modeli strojev in naprav
- reliefni zemljevidi
- makete mest, spomenikov ipd.
36.63.75
36.63.76
36.63.77
Sveče, bakle ipd.
Umetno cvetje, rastlinje, sadje ipd.
Ročna sita, termovke, izložbene lutke, nagačene živali in drugi izdelki
Sem spada tudi:
- živalski in rastlinski materiali za rezbarjenje, termovke, krojaške lutke, kapsule
iz želatine za farmacevtske namene ipd.
36.63.9
36.63.90
Gačenje in prepariranje živali, trofej
Gačenje in prepariranje živali, trofej
37
SEKUNDARNE SUROVINE
37.1
37.10
KOVINSKE SEKUNDARNE SUROVINE
Kovinske sekundarne surovine
37.10.1
37.10.10
Kovinske sekundarne surovine
Kovinske sekundarne surovine
37.10.2
37.10.20
Razrez ladij
Razrez ladij
37.2
37.20
37.20.1
37.20.10
3406
6702
4206 + 6701 + 9601
+ 9602 + 9604 +
9617 + 9618
NEKOVINSKE SEKUNDARNE SUROVINE
Nekovinske sekundarne surovine
Nekovinske sekundarne surovine
Nekovinske sekundarne surovine
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
139
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
E
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO
40
OSKRBA Z LEKETRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN TOPLO
VODO
40.1
40.11
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Električna energija
HS 2002
40.11.1
40.11.10
Električna energija
Električna energija
2716
40.11.2
40.11.20
Izrabljeni gorilni elementi jedrskih reaktorjev
Izrabljeni gorilni elementi jedrskih reaktorjev
2844.5
40.12
Prenos električne energije
40.12.1
40.12.10
Prenos električne energije
Prenos električne energije
Sem spada:
- prenos električne energije od elektrarne do distribucijske mreže, pri visoko
napetostnih (110 kV) daljnovodih
40.13
Distribucija in trgovanje z električno energijo
40.13.1
40.13.11
Distribucija in trgovanje z električno energijo
Distribucija električne energije
Sem spada:
- distribucija električne energije preko daljnovodov nižjih napetosnih nivojev (navadno
do 35 kV) in omrežja do končnega porabnika
Sem ne spada:
- odčitavanje števcev porabe elektrike, gl. 74.87.17
40.13.12
Trgovanje z električno energijo
Sem spada:
- prodaja nabavljene električne energije porabnikom
- storitve posrednikov pri prodaji električne energije preko distribucijskih sistemov, ki
ga upravljajo drugi
40.2
40.21
OSKRBA S PLINASTIMI GORIVI
Premogov, generatorski, vodni plin ipd., razen naftnih plinov
40.21.1
40.21.10
Premogov, vodni, generatorski plin ipd., razen naftnih plinov
Premogov, vodni, generatorski plin ipd., razen naftnih plinov
Sem spada:
- plini, ki se jih pridobiva v koksarnah in plinarnah z destilacijo premoga
Sem spada tudi:
- plin, pridobljen iz rastlinskih ali drugih odpadkov
Sem ne spada:
- zemeljski plin, gl. 11.10.20
- naftni plini, gl. 23.20.2
40.22
Distribucija in trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
40.22.1
40.22.11
Distribucija in trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
Sem spada:
- distribucija plina po plinovodni mreži, ter tudi distribucija zemeljskega plina in naftnih
plinov
Sem ne spada:
- transport plina po transportnih plinovodih, gl. 60.30.12
- odčitavanje števcev porabe plina, gl. 74.87.17
40.22.12
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
Sem spada:
- prodaja ali posredovanje pri prodaji plina uporabnikom preko plinovodnih omrežij, ki
jih upravljajo drugi
Sem ne spada:
- veleprodaja plina v cisternah ali jeklenkah, gl. 51.51.11
- maloprodaja plina v jeklenkah, gl. 52.48.35
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
2705
140
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
40.3
40.30
40.30.1
40.30.10
Opis
HS 2002
OSKRBA S PARO IN TOPLO VODO
Oskrba s paro in toplo vodo
Oskrba s paro in toplo vodo
Oskrba s paro in toplo vodo
Sem spada:
- oskrba s paro in vročo vodo, toplovodno ogrevanje
- oskrba z ledom in hladilno vodo
- oskrba s pnevmatsko energijo
- distribucija stisnjenega zraka po cevovodih
Sem ne spada:
- montaža števcev, gl. 45.33.20
- odčitavanje gospodinjskih števcev porabe tople vode, gl. 74.87.17
41
VODA, OSKRBA Z VODO
41.0
41.00
Voda, oskrba z vodo
Voda, oskrba z vodo
41.00.1
41.00.11
Voda
Pitna voda
Sem ne spada:
- stekleničena pitna voda, gl. 15.98.11
- oskrba z ledom, toplo ali hladilno vodo, gl. 40.30.10
41.00.12
41.00.2
41.00.20
Nepitna voda
Čiščenje in distribucija vode ter druge storitve pri oskrbi z vodo
Čiščenje in distribucija vode ter druge storitve pri oskrbi z vodo
Sem spada tudi:
- vzdrževanje števcev porabe vode
Sem ne spada:
- uravljanje namakalnih sistemov za kmetijstvo, gl. 01.41.11
- montaža števcev porabe vode, gl. 45.33.20
- odčitavanje števcev porabe vode, gl. 74.87.17
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
141
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
F
GRADBENIŠTVO
45
GRADBENIŠTVO
Področje F obsega pripravljalna dela na gradbišču, splošna in specializirana gradbena
dela, povezana z gradnjo novih ali popravili starih objektov, inštalacijska ter zaključna dela
pri gradnjah. Sem spada tudi dajanje gradbenih strojev z upravljalci v najem.
Gradbeni objekti sami niso predmet te klasifikacije. Za spremljanje gradbeništva po gradbenih
objektih obstaja posebna evropska klasifikacij gradbenih objektov (Classification of Types
of Construction - CC) ter njena slovenska različica Enotna klasifikacija vrst objektov.
45.1
45.11
PRIPRAVLJALNA DELA NA GRADBIŠČU
Rušenje objektov in zemeljska dela
45.11.1
45.11.11
Rušenje, priprava in čiščenje gradbišča
Rušenje
Sem spada:
- rušenje zgradb in drugih konstrukcij
45.11.12
Priprava in čiščenje gradbišča
Sem spada:
- pripravljanje zemljišč za gradnjo
- čiščenje zemljišča in podrasti
- stabilizacija podlage
Sem spada tudi:
- razstreljevanje in odstranjevanje skal in podobna minerska dela
Sem ne spada:
- odstranjevanje min, gl. 90.03.11
45.11.2
45.11.21
Izkop in druga zemeljska dela
Kopanje jarkov
Sem spada:
- kopanje jarkov za napeljave, kanalizacijo, cestno drenažo ipd.
- horizontalno vrtanje za napeljave, kanalizacijo
Sem spada tudi:
- izsuševanje gradbišč
Sem ne spada:
- gradnja specialnih temeljev, gl. 45.25.21
45.11.22
Odstranjevanje onesnažene površinske zemeljske plasti
Sem ne spada:
- odstranjevanje neonesnažene površinske prsti, gl. 45.11.24
45.11.23
Izboljševanje zemljišča
Sem spada tudi:
- izsuševanje, melioracija kmetijskih in drugih zemljišč, razen gradbišč
Sem ne spada:
- izsuševanje gradbišč, gl. 45.11.21
45.11.24
Druga zemeljska dela
Sem spada:
- planiranje, nasipavanje, niveliranje gradbišč
- odstranjevanje neonesnažene površinske prsti
- raznovrstna zemeljska dela, odkop, utrjevanje pobočij
- izdelava bankin, usekov ali nasipov za ceste, železnice ipd.
- drugo izkopavanje in zemeljska dela
Sem ne spada:
- gradnja temeljev, gl. 45.25.21
- gradnja predorov, gl. 45.21.22
45.11.3
45.11.30
Priprava zemljišča za rudarjenje
Priprava zemljišča za rudarjenje
Sem spada:
- odstranjevanje površinskega materiala in druga dela v zvezi s pripravo terena za
izkoriščanje rudninskih nahajališč, razen za črpanje nafte ali zemeljskega plina
Sem ne spada:
- storitve v zvezi s črpanjem nafte ali zemeljskega plina, gl. 11.20.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
142
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.12
45.12.1
45.12.10
Opis
HS 2002
Raziskovalno vrtanje in sondiranje
Raziskovalno vrtanje in sondiranje
Raziskovalno vrtanje in sondiranje
Sem spada:
- poskusno vrtanje in sondiranje za gradbene, geofizikalne, geološke ali podobne namene
Sem ne spada:
- vrtanje v zvezi s črpanjem nafte ali zemeljskega plina, gl. 11.20.11
- vrtanje vodnjakov, gl. 45.25.22
45.2
GRADNJA OBJEKTOV ALI DELOV OBJEKTOV
Gradbena dela vključujejo tako gradnjo novih objektov kot njihovo spreminjanje ali
obnavljanje.
45.21
Splošna gradbena dela za visoke in nizke gradnje
Sem ne spada:
- inštalaciska in zaključna dela, gl. 45.3 ter gl. 45.4
45.21.1
45.21.11
Gradnja stavb (novogradnje, razširitve, predelave in obnavljanje)
Gradnja eno- in dvostanovanjskih stavb
Sem ne spada:
- postavljanje že izdelanih montažnih stavb, gl. 45.21.7
45.21.12
Gradnja večstanovanjskih stavb
Sem ne spada:
- gradnja posebnih betonskih ogrodij za zelo visoke stavbe, gl. 45.25.31
- postavljanje že izdelanih montažnih stavb, gl. 45.21.7
45.21.13
Gradnja skladišč in industrijskih stavb
Sem spada:
- splošna gradbena dela pri gradnj skladišč, industrijskih stavb, kmetijskih poslopij
(hlevov, silosov ipd.)
Sem ne spada:
- gradnja rudarskih in proizvodnih objektov razen stavb, gl. 45.21.52
- postavljanje že izdelanih montažnih stavb, gl. 45.21.7
- gradnja industrijskih dimnikov, gl. 45.25.61
45.21.14
Gradnja poslovnih stavb
Sem spada:
- splošna gradbena dela pri gradnji poslovnih in upravnih stavb, npr. uradov, bank,
parkirnih hiš, bencinskih črpalk, nakupovalnih centrov ter prometnih postaj
Sem ne spada:
- postavljanje že izdelanih montažnih stavb, gl. 45.21.7
45.21.15
Gradnja drugih stavb
Sem spada:
- splošna gradbena dela pri gradnji :
x kinodvoran, gledališč, kulturnih domov, koncertnih in plesnih dvoran
x hotelov, gostišč, restavracij in podobnih stavb
x šol, univerz, knjižnic
x arhivov in muzejev
x bolnišnic, sanatorijev, zdravstvenih domov
x drugih nestanovanjskih stavb, tudi cerkva ali zaporov
Sem ne spada:
- gradnja objektov za šport in rekreacijo, gl. 45.21.6
- gradnja športnih in rekreacijskih površin, gl. 45.23.2
- postavljanje že izdelanih montažnih stavb, gl. 45.21.7
45.21.2
45.21.21
Gradnja mostov, nadvozov, predorov in podvozov
Gradnja mostov in nadvozov
Sem spada tudi:
- obnavljanje mostov, nadvozov ipd.
Sem ne spada:
- gradnja cest, železnic, letaliških stez in ploščadi, gl. 45.23.1
- hidrogradnja, gl. 45.24.14
- postavljanje jeklenih konstrukci, gl. 45.25.4
45.21.22
Gradnja predorov in podvozov
Sem ne spada:
- gradnja cest, železnic, letaliških stez in ploščadi, gl. 45.23.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
143
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.21.3
Opis
Gradnja prenosnih (transportnih) cevovodov, komunikacijskih in
energetskih prenosnih vodov
Sem spada tudi:
- popravila in vzdrževanje prenosnih cevovodov
45.21.31
Gradnja naftovodov in plinovodov
Sem spada:
- gradnja podmorskih ali kopenskih naftovodov in plinovodov
Sem ne spada:
- gradbena dela pri plinovodnem omrežju, gl. 45.21.42
45.21.32
Gradnja drugih prenosnih (transportnih) vodovodov in drugih prenosnih cevovodov
Sem spada:
- gradnja prenosnih cevovodov, tudi podmorskih, razen za nafto ali plin
- gradnja prenosnih cevovodov za vodo ali odplake
Sem ne spada:
- gradnja naftovodov in plinovodov, gl. 45.21.31
- gradnja distribucijskega vodovodnega ali kanalskega omrežja,
gl. 45.21.41
- splošna gradbena dela pri gradnji vodnih zajetij ali objektih za
čiščenje vode, gl. 45.21.64
- gradnja akvaduktov, gl. 45.24.12
45.21.33
Gradnja elektroenergetskih vodov za železnico
Sem ne spada:
- gradnja drugih elektroenergetskih vodov razen za železnico,
gl. 45.21.34
45.21.34
Gradnja drugih nadzemnih prenosnih elektroenergetskih vodov
Sem spada tudi:
- gradnja transformatorskih postaj
Sem ne spada:
- gradnja električne napeljave za železnico, gl. 45.21.33
- gradnja distribucijskega električnega omrežja spada, gl. 45.21.43
45.21.35
Gradnja drugih podzemnih prenosnih elektroenergetskih vodov
Sem spada:
- gradnja podzemnih ali podmorskih daljnovodov, razen za železnico
Sem ne spada:
- gradnja distribucijskega podzemnega električnega omrežja,
gl. 45.21.44
45.21.36
Gradnja nadzemnih prenosnih komunikacijskih vodov
Sem ne spada:
- gradnja distribucijskega nadzemnega telefonskega omrežja,
gl. 45.21.45
45.21.37
Gradnja podzemnih prenosnih komunikacijskih vodov
Sem ne spada:
- gradnja distribucijskega podzemnega telefonskega omrežja,
gl 45.21.46
45.21.4
45.21.41
Gradnja distribucijskih cevovodov, elektroenergetskih in komunikacijskih
distribucijskih vodov; tudi pomožna dela
Gradnja distribucijskih vodovodov, toplovodov in kanalskega omrežja, tudi pomožna
dela
Sem spada:
- gradnja distribucijskega vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja, vključno
s pomožnimi deli, kot npr. gradnja črpalnih postaj
Sem spada tudi:
- gradnja toplovodnega omrežja
Sem ne spada:
- gradnja prenosnih cevovodov, gl. 45.21.32
45.21.42
Gradnja distribucijskih plinovodov, tudi pomožna dela
Sem spada tudi:
- gradnja distribucijskega parovodnega omrežja
Sem ne spada:
- gradnja transportnih plinovodov, gl. 45.21.31
45.21.43
Gradnja nadzemnih distribucijskih elektroenergetskih vodov, tudi pomožna dela
Sem spada:
- gradnja distribucijskega nadzemnega električnega omrežja, vključno s pomožnimi deli,
kot so lokalne transformatorske ali distribucijske postaje
Sem ne spada:
- gradnja nadzemnih daljnovodov, gl. 45.21.34
- gradnja daljnovodov za železnice, gl. 45.21.33
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
144
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.21.44
Opis
HS 2002
Gradnja podzemnih distribucijskih elektroenergetskih vodov, tudi pomožna dela
Sem ne spada:
- gradnja podmorskih ali podzemnih daljnovodov, gl. 45.21.35
45.21.45
Gradnja nadzemnih distribucijskih komunikacijskih vodov, tudi pomožna dela
Sem spada:
- gradnja distribucijskega nadzemnega telefonskega ali komunikacijskaga omrežja,
vključno s pomožnimi deli, kot je gradnja stebrov
- gradnja lokalnih distribucijskih, antenskih pretvornikov, postaj
Sem ne spada:
- gradnja komunikacijskih daljnovodov, gl. 45.21.36
45.21.46
Gradnja podzemnih distribucijskih komunikacijskih vodov, tudi pomožna dela
Sem spada:
- gradnja podzemnega komunikacijskega omrežja
Sem spada tudi:
- gradnja podzemnega omrežja za kabelsko televizijo
Sem ne spada:
- gradnja podzemnih in podmorskih komunikacijskih daljnovodov,
gl. 45.21.37
45.21.5
45.21.51
45.21.52
Gradnja energetskih, rudarskih in proizvodnih objektov
Gradnja energetskih objektov
Gradnja rudarskih in proizvodnih objektov
Sem spada:
- gradnja objektov za rudarjenje in industrijo (razen stavb), npr. nakladalnih ramp, jaškov,
plavžev, livarn, konstrukcij za kemične procese ipd.
Sem ne spada:
- gradnja industrijskih stavb, gl. 45.21.13
45.21.6
45.21.61
Gradnja drugih objektov
Gradnja tribun in drugih stavb za stadione in športna igrišča
Sem spada:
- gradnja stavb (tribun ipd.) v okviru stadionov in drugih igrišč za športne panoge, ki
običajno potekajo na prostem, npr. nogomet, rokomet, kolesarske, avtomobilske,
konjske dirke ipd.
Sem ne spada:
- zemeljska gradbena dela za športna igrišča, gl. 45.23.21
45.21.62
Gradnja plavalnih bazenov in kopališč
Sem ne spada:
- montaža hišnih bazenov, gl. 45.45.13
45.21.63
Gradnja športnih dvoran ter drugih objektov za šport in rekreacijo v pokritih prostorih
Sem spada:
- gradnja stavb za športne panoge, ki pretežno potekajo v pokritih prostorih, npr. drsališč,
športnih hal, pokritih teniških igrišč, čolnarn, ipd.
Sem ne spada:
- gradnja stavb za stadione ipd., gl. 45.21.61
- gradnja plavalnih bazenov, gl. 45.21.62
- gradbena dela za površine športnih objektov, gl. 45.23.22
45.21.64
Druga splošna gradbena dela
Sem spada tudi:
- gradbena dela pri vodnih zbiralnikih in čistilnih postajah
45.21.7
Postavljanje montažnih konstrukcij
Sem spada :
- postavljanje že prej izdelanih montažnih stavb, ne lastne izdelave
Sem ne spada:
- postavljanje montažnih konstrukcij lastne izdelave spada v razred skupaj
z izdelavo teh konstrukcij:
x montaža lesenih stavb lastne izdelave, gl .20.30.90
x montaža plastičnih konstrukcij lastne izdelave, gl. 25.23.90
x montaža kovinskih konstrukcij lastne izdelave , gl 28.11.91
45.21.71
Postavljanje montažnih stanovanjskih stavb
Sem ne spada:
- postavljanje jeklenih konstrukcij za stanovanjske stavb, gl. 45.25.4
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
145
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.21.72
Opis
Postavljanje montažnih nestanovanjskih stavb
Sem ne spada:
- postavljanje jeklenih konstrukcij za nestanovanjske stavbe, gl. 45.25.4
45.21.73
Postavljanje drugih montažnih konstrukcij
Sem spada:
- postavljanje drugih montažnih konstrukcij, raznovrstne ulične opreme (npr. ograd,
panojev, postajališč za avtobuse, telefonskih celic ipd.)
Sem ne spada:
- postavljanje jeklenih konstrukcij lastne izdelave, gl. 28.11.91
- postavljanje jeklenih konstrukcij za druge objekte, gl. 45.25.4
45.22
Postavljanje streh in hidroizolacijska dela
45.22.1
45.22.11
Postavljanje streh
Postavljanje ostrešij
Sem spada:
- postavljanje lesenih ostrešij in podobna tesarska dela
Sem ne spada:
- impregnacija tramov, gl. 20.10.90
- postavljanje kovinskih ostrešij in gradbenih elementov, gl. 45.25.41
45.22.12
Pokrivanje streh
Sem spada:
- pokrivanje streh s katerimikoli materiali (strešniki, kovinsko ali plastično kritino, slamo,
skodlami, skrilavcem ipd.)
Sem spada tudi:
- popravila streh
Sem ne spada :
- gradnja strešnih teras, gl. 45.21.1
- barvanje streh, gl. 45.44.22
45.22.13
Kleparska gradbena dela
Sem spada:
- postavljanje snegolovov, pločevinastih strešnih oplat, žlebov ipd.
Sem ne spada:
- montaža strelovodov, gl. 45.31.23
- barvanje streh, gl. 45.44.22
45.22.2
45.22.20
Hidroizolacijska dela
Hidroizolacijska dela
Sem spada:
- vodovzdržno izoliranje streh, teras, zunanjosti stavb in podzemnih objektov
Sem ne spada:
- druga izolacija, gl. 45.32.1
45.23
Gradnja cest, železniških prog, letaliških stez in športnih površin
Sem ne spada:
- zemeljska dela, gl. 45.11
45.23.1
45.23.11
Gradnja cest, železniških prog in letaliških stez
Izdelava spodnjih plasti za avtoceste (razen temeljenja nadvozov), ceste, ulice
in druge površine za vozila in pešce
Sem spada:
- izdelava temeljev za avtoceste (razen dvignjenih avtocest), ceste, ulice ter druge
površine za vozila, pešce in za parkirišča
Sem ne spada:
- temeljenje dvignjenih avtocest, gl. 45.21.21
- montaža odbojnih ograj ipd., gl. 45.23.12
- splošna gradbena dela za mostove in predore, gl. 45.21.2
- gradnja in popravila obrabnih cestnih plasti, gl. 45.23.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
146
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.23.12
Opis
HS 2002
Izdelava obrabnih plasti za avtoceste (razen nadvozov), ceste, ulice, poti in druge
površine za vozila in pešce
Sem spada:
- gradnja ali popravilo obrabnih cestnih plasti iz asfalta, betona ipd.
- gradnja pločnikov, grbin za umirjanje prometa, kolesarskih stez, parkirišč ipd.
- nameščanje odbojnih ograj, nizkih medpasovnih zidov, prometnih znakov, protihrupnih
ograj ipd.
Sem spada tudi:
- vzdrževanje in označevanje stez (tudi planinskih), poti, prog
Sem ne spada:
- gradnja dvignjenih avtocest, gl. 45.21.21
- dela na cesti, povezana s cevovodi in kablovodi (za vodo, odplake plin,
elektriko, telefon ipd.), gl. 45.21.4
- barvanje cestišč in parkirišč, gl. 45.23.15
45.23.13
Gradnja železniških prog in žičnic
Sem spada:
- polaganje pragov in tračnic, montaža kretnic ipd.
- gradbena dela, povezana z nameščanjem varnostnih sistemov
- obnova in popravilo tirov in splošna gradbena dela pri zobatih železnicah in žičnicah
Sem ne spada:
- splošna gradbena dela nizke gradnje (mostove, predore), gl. 45.21.2
- gradbena dela za električne napeljave za železnico, gl. 45.21.33
45.23.14
Gradnja letaliških stez
Sem spada tudi:
- gradnja letaliških ploščadi
45.23.15
45.23.2
45.23.21
Barvanje in označevanje cestišč, parkirišč in podobnih površin
Gradnja športnih igrišč in drugih površin za šport in rekreacijo
Gradnja športnih igrišč in drugih površin za šport in rekreacijo na prostem
Sem spada:
- gradbena dela pri pripravi površin stadionov in drugih igrišč za športe, ki pretežno
potekajo na prostem, npr. nogomet, baseball, rugby, atletiko, avtomobilske ali konjske
dirke ipd.
Sem ne spada:
- gradnja stavb in montaža pri stadionih in športih igriščih, gl. 45.21.6
- pripravljalna zemeljska dela, gl. 45.11
45.23.22
Gradnja športnih in rekreacijskih površin v pokritih prostorih
Sem spada:
- gradbena dela pri pripravi površin za objekte za športe, ki pretežno potekajo na pokritih
površinah (drsališča, telovadnice, pokrita igrišča za tenis ipd.)
Sem ne spada:
- gradnja stavb in montaža pri objektih za dvoranske športe,
gl. 45.21.63
45.24
45.24.1
45.24.11
Gradnja vodnih objektov
Gradnja vodnih objektov
Gradnja pristanišč
Sem spada:
- gradnja pristanišč, marin, pomolov, nasipov, valobranov ipd.
Sem ne spada:
- gradnja zapornic in drugih hidromehanskih naprav, gl. 45.24.13
45.24.12
Gradnja jezov, prekopov, namakalnih kanalov in akvaduktov
Sem spada tudi:
- gradnja namakalnih in osuševalnih kanalov
Sem ne spada:
- gradnja prenosnih cevovodov, gl. 45.21.32
- gradnja vodovodnega ali odtočnega omrežja, gl. 45.21.41
- gradnja zapornic in drugih hidromehanskih naprav, gl. 45.24.13
45.24.13
Gradnja zapornic, prelivnih vrat in drugih hidromehanskih naprav
Sem spada:
- gradnja zapornic, pretočnih vrat, suhih dokov in podobnih hidromehanskih naprav
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
147
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.24.14
Opis
Bagranje in druga hidrogradbena dela
Sem spada:
- podvodno bagranje, odstranjevanje skal in mulja, druga hidrogradbena dela
Sem spada tudi :
- dela, ki jih opravljajo potapljači
Sem ne spada:
- polaganje podmorskih kablov, gl. 45.21.3
45.25
Druga gradbena dela, tudi specialna
45.25.1
45.25.10
Postavljanje odrov in ploščadi
Postavljanje odrov in ploščadi
Sem spada:
- postavljanje in pospravljanje odrov in ploščadi
- oddajanje postavljenih odrov v najem
Sem ne spada:
- dajanje nepostavljenih odrov in ploščadi v najem, gl. 71.32.10
45.25.2
45.25.21
Temeljenje; kopanje vodnjakov
Temeljenje, tudi zabijanje pilotov
Sem spada:
- izdelava posebnih temeljev, npr. ojačanih, protipotresnih ipd. temeljev
Sem ne spada:
- betoniranje navadnih temeljev, gl. 45.25.32
45.25.22
Kopanje vodnjakov
Sem spada:
- dela specialnih strok pri vrtanju in kopanju vodnjakov, jaškov
Sem spada tudi:
- montaža in popravila črpalk in napeljav za vodnjake
Sem ne spada:
- kopanje naftnih in plinskih vrtin, gl. 11.20.11
- kopanje jarkov, gl. 45.11.21
- raziskovalno vrtanje in sondiranje, gl.45.12.10
- montaža in popravila vodovodne napeljave v stavbah, gl. 45.33.2
45.25.3
45.25.31
Betoniranje
Dela z armiranim betonom
Sem spada:
- postavljanje okvirov iz ojačanega betona, ki zaradi velikosti ali uporabljenih metod
zahteva posebno strokovno znanje ali opremo
- gradnja obokov in tankih lupin iz betona
- dela posebnih strok, povezana z vezanjem ali varjenjem jeklenih ojačitev
železobetonskih konstrukcij
Sem ne spada:
- splošna gradbena dela pri gradnji mostov, nadvozov, predorov,
podvozov, gl. 45.21.2
45.25.32
Drugo betoniranje
Sem spada:
- litje betona v opaže (za navadne betonske temelje, tla, opornike, betonske ploskve ipd.)
- druga gradbena dela z betonom
Sem spada tudi:
- izdelava opažev
Sem ne spada:
- proizvodnja montažnih betonskih delov, gl. 26.61.12
- proizvodnja sveže betonske mešanice, gl. 26.63.10
- gradbena dela, povezana s tlakovanjem ulic, pločnikov ipd., gl. 45.23.1
- izdelava posebnih temeljev (ojačanih, protipotresnih ipd.), gl. 45.25.21
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
148
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.25.4
45.25.41
Opis
HS 2002
Postavljanje kovinskih konstrukcijskih elementov
Postavljanje kovinskih konstrukcijskih elementov za stavbe
Sem spada:
- dela posebnih strok pri postavljanju kovinskih ogrodij za stavbe
- postavljanje montažnih kovinskih delov za stavbe (toda ne iz lastne proizvodnje)
- postavljanje kovinskih pregradnih sten ter tudi s tem povezano varjenje
Sem ne spada:
- montaža lastnih kovinskih konstrukcij, gl. 28.11.90
45.25.42
Postavljanje kovinskih konstrukcijskih elementov za druge objekte
Sem spada:
- dela posebnih strok pri postavljanju kovinskih ogrodij za druge zgradbe
- postavljanje montažnih kovinskih delov (toda ne iz lastne proizvodnje) za mostove,
žerjave, daljnovodne stebre ter s tem povezano varjenje
Sem ne spada:
- montaža lastnih kovinskih konstrukcij, gl. 28.11.90
- dajanje zidarskih odrov ali opreme brez izvajalcev v najem, gl. 71.32.10
45.25.5
45.25.50
Zidanje
Zidanje
Sem spada:
- zidanje z opekami, kamni, bloki ipd.
- zidanje ograj, pregrad in druga zidarska dela
Sem ne spada:
- betoniranje, gl. 45.25.3
- nameščanje notranjih okraskov, gl. 45.43.3
45.25.6
45.25.61
Gradnja industrijskih dimnikov in druga specialna dela
Gradnja industrijskih dimnikov
Sem spada:
- gradnja industrijskih dimnikov, oblaganje peči in gorišč z ognjevzdržnimi materiali ipd.
45.25.62
Druga specialna gradbena dela
Sem spada:
- gradnja kaminov
- druga gradbena dela specialnih strok, ki niso navedena drugje, npr. prestavljanje stavb,
odstranjevanje azbesta, razvlaževanje zidov ipd..
Sem spada tudi:
- raznovrstna dela na izpostavljenih višinah, za kar je potrebna posebna plezalska veščina
Sem ne spada:
- oblaganje peči in kaminov s ploščicami, vgrajevanje lončenih peči,
gl. 45.43.1
45.3
45.31
45.31.1
INŠTALACIJSKA DELA PRI GRADNJAH
Elektroinštalacijska dela v stavbah
Vgrajevanje električne napeljave
Sem spada:
- praviloma montaža električne napeljave od števca porabe elektrike do električnih naprav
Sem ne spada:
- montaža električnega omrežja do števca porabe elektrike, gl. 45.21.4
45.31.11
Vgrajevanje električne napeljave v stanovanjskih stavbah
Sem spada:
- dela specialnih strok pri montaži električnih napeljav in stikal v stanovanjskih stavbah
Sem ne spada:
- inštalacija protipožarnih alarmnih sistemov, gl. 45.31.21
- inštalacija protivlomnih alarmnih sistemov, gl. 45.31.22
45.31.12
Vgrajevanje električne napeljave v nestanovanjskih stavbah
Sem spada:
- dela specialnih strok pri montaži električnih napeljav in stikal v nestanovanjskih stavbah
Sem spada tudi:
- napeljave za pomožne električne vire
Sem ne spada:
- montaža elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ipd.,
gl. 31.10.91
- montaža merilnih in preizkuševalnih naprav, gl. 33.20.91
45.31.13
Vgrajevanje električne napeljave v drugih objektih
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
149
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.31.2
45.31.21
Opis
Vgrajevanje alarmnih naprav in antenskih napeljav
Vgrajevanje protipožarnih alarmnih naprav
Sem ne spada:
- protipožarna izolacijska dela, gl. 45.32.12
- montaža protipožarnih škropilnih naprav v stavbah, gl. 45.33.20
45.31.22
45.31.23
Vgrajevanje protivlomnih alarmnih naprav
Vgrajevanje hišnih anten in priključkov
Sem spada tudi:
- montaža strelovodov
45.31.3
45.31.30
Vgrajevanje dvigal in tekočih stopnic
Vgrajevanje dvigal in tekočih stopnic
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje dvigal, gl. 29.22.92
45.31.4
45.31.41
45.31.42
Druga elektroinštalacijska dela v stavbah
Vgrajevanje telekomunikacijskih napeljav
Vgrajevanje električnih ogrevalnih naprav in drugih električnih naprav v stavbah,
tudi sončnih celic
Sem spada tudi:
- montaža fotoelektričnih sončnih celic
45.32
Izolacijska dela
45.32.1
45.32.11
Izolacijska dela
Dela za toplotno izolacijo
Sem spada:
- dela za toplotno izolacijo sten
- toplotna izolacija toplovodnih cevi, grelcev, kanalov
45.32.12
Druga izolacijska dela
Sem spada tudi:
- zvočna in protipožarna izolacija
Sem ne spada:
- hidroizolacijska dela, gl. 45.22.20
45.33
Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela
45.33.1
45.33.11
Vgrajevanje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav in napeljav
Vgrajevanje centralnega ogrevanja
Sem spada:
- inštalacija neelektričnih ogrevalnih naprav, tudi neelektričnih sončnih kolektorjev
cevovodarska in kleparska dela, ki se nanašajo na ogrevalni sistem
- montaža in vzdrževanje kontrolnih sistemov za centralno ogrevanje
- vzdrževanje in popravila kotlov in gorilcev za etažno ogrevanje
Sem spada tudi:
- priključevanje na toplovodno omrežje
Sem ne spada:
- vzdrževanje in popravila večjih sistemov za centralno ogrevanje
stanovanjskih blokov ter toplarn, gl. 28.22.90
- čiščenje dimnikov, gl. 74.70.15
45.33.12
Vgrajevanje prezračevalnih in klimatskih naprav in napeljav
Sem spada:
- vgrajevanje ventilacijskih, hladilnih ali klimatskih naprav v stavbah, razen za
industrijske namene
- cevovodarska in kleparska dela, ki se nanašajo na te napeljave
Sem spada tudi:
- popravila in vzdrževanje teh napeljav in vgrajenih naprav
Sem ne spada:
- montaža, popravila in vzdrževanje klimatskih in hladilnih naprav za
industrijske namene, gl. 29.23.9
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
150
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.33.2
Opis
HS 2002
Vgrajevanje vodovodnih in odtočnih napeljav
Sem spada :
- montaža cevovodnih napeljav od števca porabe vode do pip
Sem ne spada:
- montaža cevovodnega omrežja do števca porabe vod, gl. 45.21.4
45.33.20
Vgrajevanje vodovodnih in odtočnih napeljav
Sem spada:
- gradbena dela, ki vključujejo primarne napeljave za vročo in mrzlo vodo (cevovodarska
dela)
- napeljave za odplake in odtoke v sanitarijah, greznicah
- kleparska dela, ki se nanašajo na te napeljave
- montaža vodovodne napeljave pod pritiskom za gašenje in montaža protipožarnih
škropilnih naprav
- montaža hidrantov
Sem spada tudi:
- montaža fiksne sanitarne opreme
Sem ne spada:
- montaža naprav za ogrevanje prostora in pripadajočih cevi, gl. 45.33.11
- gradnja kanalizacijskega omrežja, gl. 45.21.41
45.33.3
45.33.30
Vgrajevanje plinskih napeljav
Vgrajevanje plinskih napeljav
Sem spada:
- montaža plinske napeljave od števca porabe plina do plinskih naprav
Sem spada tudi:
- montaža napeljav za dovod raznih plinov (npr. kisika v bolnišnicah ipd.) in priključkov
za drugo opremo, ki potrebuje za delovanje plin
Sem ne spada:
- montaža plinovodnega omrežja do števca porabe plina, gl. 45.21.4
- montaža naprav za ogrevanje prostora, gl. 45.33.11, čeprav delujejo
na plin
- montaža prezračevalnih in klimatskih naprav, gl 45.33.12
45.34
45.34.1
45.34.10
Druga inštalacijska dela pri gradnjah
Postavljanje ograj
Postavljanje ograj
Sem spada:
- gradnja ograd, ograj ipd. iz različnih materialov (žice, lesa, jekla, pastike) in na različnih
mestih (otroških igriščih, stanovanjskih površinah, dvoriščih, industrijskih površinah)
45.34.2
45.34.21
Elektroinštalacijska dela zunaj stavb
Elektroinštalacijska dela za razsvetljavo in signalizacijo cest, letališč in pristanišč
Sem spada tudi:
- vzdrževanje in popravila razsvetljave in prometne signalizacije, razen železniške
Sem ne spada:
- gradnja, vzdrževanje, popravila nadzornih in varnostnih sistemov za
železnice, gl. 45.23.13
45.34.22
Druga elektroinštalacijska dela zunaj stavb
Sem spada:
- elektroinštalacijska dela za razsvetljavo smučišč, športnih stadionov,
osvetlitev spomenikov, parkov ipd.
45.34.3
45.34.31
45.34.32
Druga inštalacijska dela pri gradnjah
Vgrajevanje rolet in senčil
Popravila in vzdrževanje inštalacij v stavbah; drugje neomenjena inštalacijska dela
Sem spada:
- inštalacije, ki niso zajete drugje in vključujejo naprave, ki niso del osnovne strukture
stavbe, npr. inštalacija oznak (svetlečih ali ne)
Sem spada tudi:
- splošno tehnično vzdrževanje stavb
- električne in vodovodne napeljave v stavbah
45.4
45.41
45.41.1
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
Fasaderska in štukaterska dela
Fasaderska in štukaterska dela
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
151
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.41.10
Opis
Fasaderska in štukaterska dela
Sem spada:
- zunanja ali notranja štukaterska in fasaderska dela
- oblaganje sten s ploščami, navadno mavčnimi
Sem ne spada:
- zvočna izolacija, gl. 45.32.12
- polaganje ploščic, gl. 45.43.1
45.42
Vgrajevanje stavbnega pohištva
45.42.1
Vgrajevanje stavbnega pohištva
Sem spada:
- vgrajevanje pohištva, ki ga ni izdelal izvajalec
Sem ne spada:
- vgrajevanje stavbnega pohištva lastne izdelave je v podkategorijah,
kjer se izdeluje:
x montaža lesenega stavbnega pohištva, gl. 20.30.90
x montaža plastičnega stavbnega pohištva, gl. 25.23.90
x montaža kovinskih oken in vrat , gl. 28.12.90
45.42.11
Vgrajevanje vratnih in okenskih okvirov
Sem spada:
- vgrajevanje okenskih in vratnih okvirov, podbojev, polken, garažnih vrat ipd. iz katerihkoli
materialov, če jih ni izdelal izvajalec del
Sem spada tudi:
- montaža armiranih, protivlomnih in protipožarnih vrat
Sem ne spada:
- vgrajevanje vrat in oken lastne izdelav je v podkategorijah, kjer se
izdeluje:
x montaža lesenega stavbnega pohištva, gl. 20.30.90
x montaža plastičnega stavbnega pohištva, gl. 25.23.90
x montaža kovinskih oken in vrat, gl. 28.12.90
45.42.12
Vgrajevanje drugega kovinskega stavbnega pohištva
Sem spada:
- vgrajevanje premičnih delov in kovinskih stropov, verand ipd., ne lastne izdelave
Sem ne spada:
- montaža kovinskih konstrukcij lastne izdelave, gl. 28.11.91
- montaža ograj, gl. 45.34.10
- montaža kovinskih vratnih in okenskih okvirov, gl. 45.42.11
- okrasni kovinski deli, gl. 45.45.11
45.42.13
Vgrajevanje drugega nekovinskega stavbnega pohištva
Sem spada:
- montaža nekovinskega stavbnega pohištva in opreme, npr. stopnišč, vzidanih omar,
lesenih opažev in predelnih sten ipd., ne lastne izdelave
- montaža vzidanega kuhinjskega pohištva
Sem ne spada:
- montaža lesenega stavbnega pohištva lastne izdelave, gl. 20.30.90
- montaža plastičnega stavbnega pohištva lastne izdelave, gl. 25.23.90
- montaža kovinskih oken in vrat lastne izdelave, gl. 28.12.90
- montaža ograj ipd, gl. 45.34.10
- montaža oken in vrat, gl. 45.42.11
45.43
Oblaganje tal in sten
45.43.1
Oblaganje tal in sten s ploščicami
Sem spada:
- polaganje keramičnih, betonskih, kamnitih ploščic in tlakovcev
Sem spada tudi:
- oblaganje kaminov in peči s pečnicami, vgrajevanje lončenih peči
45.43.11
45.43.12
45.43.2
45.43.21
Oblaganje zunanjih tal in sten s ploščicami
Oblaganje notranjih tal in sten s ploščicami
Drugo oblaganje tal in sten ter polaganje tapet
Polaganje upogljivih talnih oblog
Sem spada:
- polaganje linoleja, tekstilnih, plastičnih in drugih upogljivih talnih oblog
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
152
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.43.22
Opis
HS 2002
Polaganje drugih talnih oblog
Sem spada:
- polaganje parketa in drugih togih talnih oblog, asfaltnih plošč ipd.
Sem spada tudi:
- zaključna dela, kot so brušenje, lakiranje ipd.
Sem ne spada:
- betoniranje tal, gl. 45.25.32
- polaganje kamnitih, keramičnih in betonskih talnih ploščic, gl. 45.43.1
45.43.23
Oblaganje sten in polaganje tapet
Sem spada :
- oblaganje sten s tekstilnimi, papirnimi ali drugimi tapetami ali pluto ter s tem povezana
zaključna dela
Sem ne spada:
- oblaganje sten z lesenimi opaži lastne izdelave, gl. 20.30.90
- oblaganje sten z opaži, ki niso lastne izdelave, gl. 45.42.13
45.43.3
45.43.30
Teracerska in podobna dela v stavbah
Teracerska in podobna dela v stavbah
Sem spada:
- izdelava dekoracije iz teraca in podobnih materialov na kraju samem, notranja dela
z marmorjem, granitom ali skrilavcem
Sem ne spada:
- zunanja dekoracija, gl. 45.25.50
- polaganje ploščic, gl. 45.43.12
45.44
45.44.1
45.44.10
Steklarska in pleskarska dela
Steklarska dela
Steklarska dela
Sem spada:
- vgrajevanje steklenih delov, zrcalnih sten, zastekljevanje oken ipd.
Sem ne spada:
- postavljanje steklenih rastlinjakov, gl. 45.21.13
- vgrajevanje okem, gl. 45.42.11
- postavljanje verand, gl. 45.42.12
45.44.2
45.44.21
Pleskarska dela
Pleskanje in barvanje notranjosti stavb
Sem spada:
- pleskanje (v osnovi dekorativno) notranjosti stavb ter podobna dela (premazi,
barvanje ipd.)
45.44.22
Pleskanje in barvanje zunanjosti stavb
Sem spada:
- pleskanje zunanjosti stavb (v osnovi za zaščito)
- pleskanje oken, vrat, ograj na stavbah ipd.
Sem spada tudi:
- barvanje streh
Sem ne spada:
- hidroizolacijska dela, gl. 45.22.20
- barvanje oznak na cestiščih in parkiriščih, gl. 45.23.15
45.44.23
Pleskanje in barvanje drugih gradbenih konstrukcij
Sem ne spada:
- barvanje oznak na cestiščih in parkiriščih, gl. 45.23.15
45.45
45.45.1
45.45.11
Druga zaključna gradbena dela
Druga zaključna gradbena dela
Nameščanje kovinske gradbene dekoracije
Sem spada:
- montaža standardnih ali po naročilu izdelanih pločevinastih delov, kovanega okrasja ali
železnih in jeklenih okrasnih izdelkov
Sem spada tudi:
- montaža mrež za radiatorje
Sem ne spada:
- montaža pločevine na strehah, gl. 45.22.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
153
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
45.45.12
Opis
Čiščenje zunanjosti stavb
Sem spada:
- čiščenje zunanjosti stavb s paro ali peskanjem
45.45.13
Vgrajevanje zasebnih kopalnih bazenov; druga zaključna gradbena dela
Sem spada:
- druga zaključna gradbena dela, ki niso navedena drugje, npr. dela za izboljšanje
akustike prostora z nameščanjem zidnih ali stenskih oblog ali plošč
Sem ne spada:
- zvočna izolacija, gl. 45.32.12
45.5
45.50
DAJANJE GRADBENIH STROJEV Z UPRAVLJAVCI V NAJEM
Dajanje gradbenih strojev z upravljavci v najem
45.50.1
45.50.10
Dajanje gradbenih strojev z upravljavci v najem
Dajanje gradbenih strojev z upravljavci v najem
Sem spada:
- dajanje gradbenih strojev in dvigal z upravljavci in njihovimi storitvami v najem ali zakup
Sem ne spada:
- dajanje strojev brez upravljalcev v najem ali zakup 71.32.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
154
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
G
PRODAJA; POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV
ŠIROKE PORABE
50
PRODAJA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH
VOZIL; MALOPRODAJA MOTORNIH GORIV
50.1
50.10
PRODAJA MOTORNIH VOZIL
Prodaja motornih vozil
50.10.1
Veleprodaja motornih vozil
Sem spada:
- veleprodaja novih ali starih vozil
Sem ne spada:
- veleprodaja drugih vozil ali plovil (traktorjev, vlakov, transportnih naprav,
ladij, letal ipd), gl. 51.87
50.10.11
50.10.12
50.10.13
50.10.14
Veleprodaja tovornjakov, prikolic, polprikolic, kombijev, avtobusov
Veleprodaja osebnih avtomobilov
Veleprodaja počitniških prikolic, avtodomov
Veleprodaja vozil za posebne namene in drugih vozil
50.10.2
50.10.21
50.10.22
50.10.23
Maloprodaja motornih vozil
Maloprodaja novih osebnih avtomobilov
Maloprodaja rabljenih osebnih avtomobilov
Maloprodaja počitniških prikolic, avtodomov
50.10.3
50.10.30
Posredovanje pri prodaji motornih vozil
Posredovanje pri prodaji motornih vozil
Sem spada tudi:
- licitacija avtomobilov preko interneta
Sem ne spada:
- posredovanje pri prodaji drugih transportnih sredstev (ladij, vlakov,
letal ipd.), gl. 51.14.1
50.2
50.20
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Sem ne spada:
- prodaja delov za motorna vozila z enostavno vgradnjo teh delov,
gl. 50.30.22
50.20.1
50.20.11
Vzdrževanje in popravila osebnih avtomobilov
Vzdrževanje in popravila osebnih avtomobilov, razen električne napeljave, plaščev
in karoserij
Sem spada:
- obnova, popravilo, nastavitev motorja
- popravila in nastavitev vplinjača, krmilnega in prenosnega mehanizma, zavor,vzmetenja,
izpušnih cevi, hladilnega sistema in druga popravila
Sem spada tudi:
- servisni pregledi in popravila
Sem ne spada:
- tehnični pregledi avtomobilov, gl. 74.30.14
50.20.12
Popravila električne napeljave v osebnih avtomobilih
Sem spada tudi:
- polnjenje baterij za osebna motorna vozila
50.20.13
Popravila avtomobilskih plaščev, tudi centriranje koles
Sem ne spada:
- obnovljeni ali vulkanizirani avtomobilski plašiči, gl. 25.12.10
- maloprodaja avtomobilskih plaščev, gl. 50.30.21
50.20.14
Popravila karoserij in podobne storitve (popravila vrat, ključavnic, oken, kleparstvo,
ličarstvo) za osebne avtomobile
Sem spada:
- popravila avtomobilskih vrat in ključavnic, odbijačev, klepanje barvanje in ličenje
avtomobilov, montaža šip in oken in podobna popravila osebnih avtomobilov
Sem spada tudi:
- popravila sedežev za motorna vozila
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
155
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
50.20.2
Opis
Vzdrževanje in popravila drugih motornih vozil
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje traktorjev goseničarjev in gradbenih strojev
spada, gl. 29.52.9
50.20.21
Vzdrževanje in popravila drugih motornih vozil, razen električne napeljave in karoserij
Sem spada:
- remont, nastavitev motorja
- popravila in nastavitev vplinjača, krmilnega in prenosnega mehanizma, zavor, nastavitev
in uravnoteženje koles
- popravila vzmetenja, izpušnih cevi, hladilnega sistema in druga popravila
Sem spada tudi:
- menjava in popravila plaščev drugih motornih vozil, razen osebnih avtomobilov
Sem ne spada:
- tehnični pregledi, gl. 74.30.14
50.20.22
Popravila električne napeljave v drugih motornih vozilih
Sem spada tudi:
- polnjenje baterij za druga motorna vozila, razen osebnih avtomobilov
50.20.23
Popravila karoserij in podobne storitve (popravila vrat, ključavnic, oken, kleparstvo,
ličarstvo) za druga motorna vozila
Sem spada tudi:
- popravila vrat in ključavnic, odbijačev
- klepanje, barvanjein ličenje vozil, montaža šip in oken ipd.
50.20.3
50.20.31
50.20.32
50.3
50.30
Druge storitve, povezane z motornimi vozili
Pranje avtomobilov in podobne storitve
Pomoč na cestah, vlečna služba
PRODAJA DELOV IN OPREME ZA MOTORNA VOZILA
Prodaja delov in opreme za motorna vozila
Sem spada:
- prodaja novih in rabljenih avtomobilskih delov in opreme
50.30.1
50.30.11
Veleprodaja delov in opreme za motorna vozila
Veleprodaja avtomobilskih plaščev
Sem spada tudi :
- veleprodaja zračnic
- veleprodaja plaščev za kmetijske stroje
50.30.12
Veleprodaja drugih delov in opreme za motorna vozila
Sem ne spada:
- veleprodaja avtoradijev, gl. 51.43.21
50.30.2
50.30.21
50.30.22
Maloprodaja delov in opreme za motorna vozila
Maloprodaja avtomobilskih plaščev
Maloprodaja drugih delov in opreme za motorna vozila
Sem spada tudi:
- prodaja opreme za motorna vozila po pošti
Sem ne spada:
- maloprodaja avtoradijev,gl. 52.45.21
50.30.3
50.30.30
50.4
Posredovanje pri prodaji delov in opreme za motorna vozila
Posredovanje pri prodaji delov in opreme za motorna vozila
PRODAJA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH KOLES TER DELOV
IN OPREME ZANJE
Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih koles ter delov in opreme zanje
50.40
Sem ne spada:
- prodaja koles, gl. 51.18.12, 51.47.35 in 52.48.22
- vzdrževanje in popravila koles, gl. 52.74.12
50.40.1
50.40.10
Veleprodaja motornih koles, delov in opreme zanje
Veleprodaja motornih koles, delov in opreme zanje
50.40.2
50.40.20
Maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje
Maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
156
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
50.40.3
50.40.30
Posredovanje pri prodaji motornih koles ter delov in opreme zanje
Posredovanje pri prodaji motornih koles ter delov in opreme zanje
50.40.4
50.40.40
Vzdrževanje in popravila motornih koles
Vzdrževanje in popravila motornih koles
50.5
50.50
50.50.1
50.50.10
MALOPRODAJA MOTORNIH GORIV
Maloprodaja motornih goriv
Maloprodaja motornih goriv
Maloprodaja motornih goriv
Sem spada:
- maloprodaja dizelskega goriva, motornih bencinov, kerozina, motornega plina ipd., tudi
prek posrednikov
Sem spada tudi:
- prodaja motornih maziv, antifriza ipd.
Sem ne spada:
- pranje avtomobilov, gl. 50.20.31
- maloprodaja avtomobilske opreme, gl. 50.30.2
- maloprodaja kurilnega olja ali plina za ogrevanje, kuhanje ipd,
gl. 52.48.35
51
POSREDOVANJE PRI PRODAJI IN VELEPRODAJA, RAZEN
MOTORNIH VOZIL
51.1
POSREDOVANJE PRI PRODAJI
Sem spada:
- storitve posrednikov, komisionarjev, zastopnikov, borznih posrednikov, ki jih ti opravljajo
v tujem imenu ali za tuj račun
- prodaja prek interneta
Sem spada tudi:
- storitve dražbenih hiš pri prodaji na debelo
51.11
Posredovanje pri prodaji živih živali, kmetijskih surovin, tekstilnih surovin,
polizdelkov
51.11.1
51.11.11
51.11.12
51.12
51.12.1
51.12.11
Posredovanje pri prodaji živih živali, kmetijskih surovin, tekstilnih surovin
in polizdelkov
Posredovanje pri prodaji živih živali
Posredovanje pri prodaji kmetijskih surovin, tekstilnih surovin in polizdelkov
Posredovanje pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
Posredovanje pri prodaji goriv, rud, kovin in tehničnih kemikalij
Posredovanje pri prodaji goriv
Sem ne spada:
- posredovanje pri prodaji na drobno motornih goriv na črpalkah,
gl. 50.50.10
51.12.12
Posredovanje pri prodaji rud in kovin
Sem spada tudi:
- posredovanje pri prodaji kovinskih odpadkov in ostankov
51.12.13
Posredovanje pri prodaji industrijskih in tehničnih kemikalij
Sem spada tudi:
- posredovanje pri prodaji plastičnih mas, sintetičnih vlaken, gnojil in drugih agrotehničnih
kemikalij
51.13
51.13.1
51.13.11
51.13.12
Posredovanje pri prodaji lesa in gradbenega materiala
Posredovanje pri prodaji lesa in gradbenega materiala
Posredovanje pri prodaji lesa in lesenih polizdelkov
Posredovanje pri prodaji drugega gradbenega materiala
Sem spada:
- posredovanje pri prodaji kamna, peska, barv in lakov, stekla, opeke, keramičnih
izdelkov za gradbeništvo in drugega gradbenega materiala
- posredovanje pri prodaji stavbnega pohištva, kovinskih montažnih zgradb
51.14
51.14.1
51.14.11
Posredovanje pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij in letal
Posredovanje pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij in letal
Posredovanje pri prodaji pisarniških strojev in računalnikov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
157
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
51.14.12
Opis
Posredovanje pri prodaji drugih strojev in industrijskih naprav
Sem spada tudi:
- posredovanje pri prodaji instrumentov, električne opreme, orožja, kmetijskih strojev,
tirnih vozil
51.14.13
Posredovanje pri prodaji ladij in letal
Sem spada tudi:
- posredovanje pri prodaji ladijskih motorjev, jadrnic, čolnov
51.15
Posredovanje pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav,
okovja in drugih kovinskih izdelkov
51.15.1
51.15.10
Posredovanje pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav,
okovja in drugih kovinskih izdelkov
Posredovanje pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, okovja in
drugih kovinskih izdelkov
Sem spada tudi:
- posredništvo pri prodaji ključavnic, žice, kotlov in radiatorjev za centralno ogrevanje
51.16
Posredovanje pri prodaji tekstila, oblačil, obutve in usnjenih izdelkov
51.16.1
51.16.11
51.16.12
51.16.13
Posredovanje pri prodaji tekstila, oblačil, obutve in usnjenih izdelkov
Posredovanje pri prodaji tekstila
Posredovanje pri prodaji oblačil in obutve
Posredovanje pri prodaji usnjenih izdelkov
Sem spada tudi:
- posredovanje pri prodaji potovalne galanterije iz katerihkoli materialov
51.17
Posredovanje pri prodaji hrane, pijač in tobačnih izdelkov
51.17.1
51.17.11
51.17.12
51.18
Posredovanje pri prodaji hrane, pijač in tobačnih izdelkov
Posredovanje pri prodaji hrane in pijač
Posredovanje pri prodaji tobačnih izdelkov
Posredovanje, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
51.18.1
51.18.11
51.18.12
Posredovanje, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
Posredovanje, specializirano za prodajo farmacevtskih in medicinskih izdelkov ter
kozmetike
Posredovanje, specializirano za prodajo drugje neomenjenih določenih izdelkov
Sem spada tudi:
- posredovanje pri prodaji odpadkov, papirja in papirnih izdelkov, športne opreme,
fotografske opreme, glasbil, ur, nakita ipd.
51.19
Posredovanje pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.19.1
51.19.10
51.2
51.21
Posredovanje pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Posredovanje pri prodaji raznovrstnih izdelkov
VELEPRODAJA KMETIJSKIH SUROVIN IN ŽIVIH ŽIVALI
Veleprodaja kmetijskih surovin in živih živali
51.21.1
51.21.11
Veleprodaja žita, semen in krme
Veleprodaja žita
Sem ne spada:
- veleprodaja krmnega žita, gl. 51.21.14
51.21.12
51.21.13
51.21.14
Veleprodaja semen (razen oljnih)
Veleprodaja oljnih semen in plodov
Veleprodaja krme
Sem ne spada:
- veleprodaja pripravljene hrane za hišne živali, gl. 51.38.23
51.21.15
Veleprodaja drugih kmetijskih surovin
Sem spada tudi:
- veleprodaja grozdja za predelavno, hmelja, rastlinskih vlaken, surove volne
51.22
Veleprodaja cvetja in rastlin
51.22.1
51.22.10
Veleprodaja cvetja in rastlin
Veleprodaja cvetja in rastlin
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
158
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
51.23
51.23.1
51.23.10
51.24
51.24.1
51.24.10
51.25
51.25.1
51.25.10
51.3
Opis
HS 2002
Veleprodaja živih živali
Veleprodaja živih živali
Veleprodaja živih živali
Veleprodaja kož in usnja
Veleprodaja kož in usnja
Veleprodaja kož in usnja
Veleprodaja surovega tobaka
Veleprodaja surovega tobaka
Veleprodaja surovega tobaka
VELEPRODAJA ŽIVIL, PIJAČ IN TOBAČNIH IZDELKOV
Sem spadajo tudi običajne manipulacije pri prodaji, kot so zbiranje, sortiranje blaga,
pakiranje, stekleničenje, razdeljevanje blaga v manjše količine, skladiščenje, dostava, če
gre pri tem za storitev za svoj račun.
51.31
51.31.1
51.31.11
51.31.12
Veleprodaja svežega sadja in vrtnin
Veleprodaja svežega sadja in vrtnin
Veleprodaja krompirja
Veleprodaja drugih nepredelanih vrtnin in sadja
Sem ne spada:
- veleprodaja grozdja za predelavo, gl. 51.21.15
- veleprodaja predelanih vrtnin in sadja, gl. 51.38.21
51.32
51.32.1
51.32.11
51.32.12
51.33
51.33.1
51.33.11
51.33.12
51.33.13
51.34
51.34.1
Veleprodaja mesa in mesnih izdelkov
Veleprodaja mesa in mesnih izdelkov
Veleprodaja mesa
Veleprodaja mesnih izdelkov
Veleprodaja mleka, mlečnih izdelkov, jajc, jedilnega olja in maščob
Veleprodaja mleka, mlečnih izdelkov, jajc, jedilnega olja in maščob
Veleprodaja mleka, mlečnih izdelkov
Veleprodaja jajc
Veleprodaja jedilnega olja in maščob
Veleprodaja pijač
Veleprodaja pijač
Sem spada tudi:
- mešanje, čiščenje in stekleničenje pijač
51.34.11
51.34.12
51.35
51.35.1
51.35.10
51.36
51.36.1
51.36.11
51.36.12
Veleprodaja sadnih sokov, mineralnih vod in drugih brezalkoholnih pijač
Veleprodaja piva, vina, likerjev in drugih alkoholnih pijač
Veleprodaja tobačnih izdelkov
Veleprodaja tobačnih izdelkov
Veleprodaja tobačnih izdelkov
Veleprodaja sladkorja, čokolade, pekarskih in sladkornih izdelkov
Veleprodaja sladkorja, čokolade, pekarskih in sladkornih izdelkov
Veleprodaja sladkorja
Veleprodaja čokolade, pekarskih in sladkornih izdelkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja sladoleda
Sem ne spada:
- veleprodaja kakava, gl. 51.37.10
51.37
51.37.1
51.37.10
Veleprodaja kave, kakava, čaja in začimb
Veleprodaja kave, kakava, čaja in začimb
Veleprodaja kave, kakava, čaja in začimb
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
159
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
51.38
Opis
Veleprodaja rib, morskih sadežev in drugih živil
51.38.1
51.38.10
Veleprodaja rib in morskih sadežev
Veleprodaja rib in morskih sadežev
51.38.2
51.38.21
51.38.22
Veleprodaja drugih živil
Veleprodaja predelanega sadja in vrtnin
Veleprodaja pripravljene hrane, tudi dietetične, otroške in druge homogenizirane
hrane
Veleprodaja hrane za hišne živali
Veleprodaja drugih prehrambnih izdelkov
51.38.23
51.38.24
Sem spada tudi:
- veleprodaja moke in mlevskih izdelkov, riža, soli, medu, testenin, slada ipd.
51.39
Nespecializirana veleprodaja hrane, pijač in tobačnih izdelkov
51.39.1
51.39.11
51.39.12
51.4
51.41
Nespecializirana veleprodaja hrane, pijač in tobačnih izdelkov
Nespecializirana veleprodaja zamrznjene hrane
Nespecializirana veleprodaja nezamrznjene hrane, pijač in tobačnih izdelkov
VELEPRODAJA IZDELKOV ŠIROKE PORABE
Veleprodaja tekstila
51.41.1
51.41.11
51.41.12
51.41.13
Veleprodaja tekstila
Veleprodaja tekstila za oblačila
Veleprodaja drugega tekstila
Veleprodaja tekstilne galanterije
Sem spada:
- veleprodaja sukancev, preje, pletilk, šiviljskih potrebščin, vezenin ipd.
51.41.14
51.42
Veleprodaja gospodinjskega perila
Veleprodaja oblačil in obutve
51.42.1
51.42.11
Veleprodaja oblačil in obutve
Veleprodaja vrhnjih oblačil
Sem ne spada:
- veleprodaja krznenih oblačil, gl. 51.42.13
51.42.12
51.42.13
Veleprodaja perila
Veleprodaja krznenih izdelkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja krznenih oblačil
51.42.14
Veleprodaja obutve
Sem ne spada:
- veleprodaja specialne športne obutve (smučarskih čevljev, čevljev z drsalkami
ipd.), gl. 51.47.35
51.42.15
Veleprodaja oblačilnih dodatkov
Sem spada:
- veleprodaja klobukov in drugih pokrival, dežnikov, pasov, sprehajalnih palic ipd.
51.43
Veleprodaja električnih gospodinjskih, radijskih in TV naprav
51.43.1
51.43.11
Veleprodaja električnih gospodinjskih naprav, svetil, elektroinštalacijskega
materiala
Veleprodaja električnih gospodinjskih naprav
Sem spada:
- veleprodaja gospodinjskih hladilnikov, pralnih, pomivalnih, sušilnih strojev, sesalnikov,
šivalnih strojev, električnih naprav za kuhanje in ogrevanje ter drugih električnih
gospodinjskih naprav
Sem spada tudi:
- veleprodaja protivlomnih alarmnih naprav za hišno rabo ter drugih delov električne
opreme in električnih delov drugih strojev in naprav, za hišno rabo
51.43.12
51.43.13
51.43.2
51.43.21
Veleprodaja svetil
Veleprodaja žice, stikal in drugega elektroinštalacijskega materiala za hišno rabo
Veleprodaja radijskih, TV in video naprav in opreme za hišno rabo
Veleprodaja radijskih, TV in video naprav za hišno rabo
Sem spada tudi:
- veleprodaja avtoradijev, telefonov, faksov ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
160
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
51.43.22
Opis
HS 2002
Veleprodaja plošč, videokaset, trakov, disket
Sem spada tudi:
- veleprodaja laserskih (CD in DVD) plošč
51.44
51.44.1
51.44.11
Veleprodaja kuhinjskega pribora, steklenine, porcelana, tapet in čistil
Veleprodaja kuhinjskega pribora, steklenine, porcelana, tapet in čistil
Veleprodaja kuhinjskega pribora in drugih kovinskih gospodinjskih predmetov
Sem spada tudi:
- veleprodaja nožev (razen za stroje), škarij, rezil, neelektričnih brivskih naprav, britev,
manikirnih setov za gospodinjstvo
51.44.12
Veleprodaja gospodinjske steklenine, porcelana, keramike
Sem spada:
- veleprodaja gospodinjske posode in okrasnih predmetov iz stekla, keramike, porcelana
Sem ne spada:
- veleprodaja sanitarne keramike, gl. 51.53.21
51.44.13
51.44.14
51.45
51.45.1
51.45.10
51.46
51.46.1
51.46.11
Veleprodaja tapet
Veleprodaja čistil
Veleprodaja parfumov in kozmetike
Veleprodaja parfumov in kozmetike
Veleprodaja parfumov in kozmetike
Veleprodaja farmacevtskih izdelkov, medicinskih instrumentov
in pripomočkov
Veleprodaja farmacevtskih izdelkov, medicinskih instrumentov in
pripomočkov
Veleprodaja farmacevtskih izdelkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja obližev in kompletov za prvo pomoč
51.46.12
Veleprodaja medicinskih instrumentov in pripomočkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja invalidskih vozičkov ter njihovih delov in opreme
51.47
51.47.1
51.47.11
Veleprodaja pohištva, papirnih izdelkov in drugih izdelkov široke porabe
Veleprodaja pohištva, talnih oblog in drugih neelektričnih gospodinjskih
izdelkov
Veleprodaja pohištva
Sem ne spada:
- veleprodaja pisarniškega pohištva, gl. 51.85.12
51.47.12
Veleprodaja drugih neelektričnih gospodinjskih naprav
Sem spada tudi:
- veleprodaja neelektričnih naprav za kuhanje in gretje
51.47.13
51.47.14
Veleprodaja plutovinastih, pletarskih, sodarskih in drugih lesenih izdelkov
Veleprodaja talnih oblog
Sem spada tudi:
- veleprodaja preprog in podobnih talnih prekrival
51.47.15
Veleprodaja plastičnih in drugih gospodinjskih izdelkov
Sem spada:
- veleprodaja plastičnih ali papirnih posod, vrečk, toaletnega papirja in brisač
- veleprodaja kipcev, okvirjev in drugih okrasnih predmetov iz plastičnih mas in
neplemenitih kovin
- veleprodaja sončnikov, vrtnih dežnikov ipd.
51.47.2
51.47.21
51.47.22
Veleprodaja papirja, papirnih izdelkov, knjig, revij, pisalnih potrebščin
Veleprodaja knjig, revij in časopisov
Veleprodaja papirja, papirnih izdelkov in pisalnih potrebščin
51.47.3
51.47.31
51.47.32
Veleprodaja drugih izdelkov široke porabe
Veleprodaja glasbil in muzikalij
Veleprodaja fotografske in optične opreme
Sem spada tudi:
- veleprodaja očal
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
161
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
51.47.33
Opis
Veleprodaja igrač in igralnih pripomočkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja videoiger za uporabo na televizorjih
- veleprodaja opreme za družabne igre (biljard, fliperji), ki se poženejo s kovancem ali
žetonom
51.47.34
51.47.35
Veleprodaja ur in nakita
Veleprodaja športne opreme in koles
Sem spada tudi:
- veleprodaja jadrnic in čolnov, izvenkrmnih motorjev, plezalne in smučarske opreme,
opreme za športni ribolov ter jahalne opreme
Sem ne spada:
- veleprodaja nespecializiranih športnih oblačil in obutve, gl. 51.42.1
51.47.36
Veleprodaja usnjene in potovalne galanterije
Sem ne spada:
- veleprodaja usnjenih oblačil, gl. 51.42.11
51.47.37
51.5
51.51
Veleprodaja vžigalic, krtač, umetniških izdelkov, umetnih rož in drugih izdelkov
široke porabe
VELEPRODAJA NEKMETIJSKIH POLIZDELKOV, OSTANKOV IN ODPADKOV
Veleprodaja trdih, tekočih in plinastih goriv
51.51.1
51.51.11
51.51.12
51.51.13
51.52
Veleprodaja trdih, tekočih in plinastih goriv
Veleprodaja trdih goriv
Veleprodaja motornih goriv, tudi kerozina
Veleprodaja drugih tekočih in plinastih goriv
Veleprodaja rud in kovin
51.52.1
51.52.11
51.52.12
Veleprodaja rud
Veleprodaja železne rude
Veleprodaja neželeznih rud
51.52.2
51.52.21
51.52.22
Veleprodaja kovin v primarni obliki
Veleprodaja železa in jekla v primarni obliki
Veleprodaja neželeznih kovin v primarni obliki
51.53
Veleprodaja lesa, gradbenega materiala in sanitarne opreme
51.53.1
51.53.11
51.53.12
Veleprodaja lesa in lesenih polizdelkov
Veleprodaja hlodovine in drugega neobdelanega lesa
Veleprodaja lesenih polizdelkov
51.53.2
Veleprodaja barv, ravnega stekla, sanitarne opreme in drugega
gradbenega materiala
Veleprodaja sanitarne opreme
Veleprodaja barv in lakov
Veleprodaja ravnega stekla
Veleprodaja drugega gradbenega materiala
51.53.21
51.53.22
51.53.23
51.53.24
Sem spada:
- veleprodaja parketa, oken, vrat, ploščic, peska, apna, cementa, opeke, kovinskih
predalčnih konstrukcij ipd.
Sem ne spada:
- veleprodaja inštalacijske opreme ter ogrevalnih naprav, gl. 51.54.12
51.54
Veleprodaja kovinskih izdelkov, orodja, inštalacijskega materiala, naprav
za ogrevanje
51.54.1
51.54.11
Veleprodaja kovinskih izdelkov, orodja, inštalacijskega materiala,
naprav za ogrevanje
Veleprodaja kovinskih izdelkov
Sem spada:
- veleprodaja neizolirane žice, žebljev, vijakov, kovinskih sponk in drugih materialov za
pritrjevanje, verig, ključavnic, kovinskega okovja za pohištvo ali vozila ipd.
51.54.12
Veleprodaja inštalacijskega materiala, naprav za ogrevanje
Sem spada:
- veleprodaja opreme za centralno ogrevanje, radiatorjev, grelnikov vode, pip, cevi,
cevnih fitingov ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
162
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
51.54.13
Opis
HS 2002
Veleprodaja ročnega orodja
Sem spada tudi:
- veleprodaja ročnih obdelovalnih strojev z lastnim pogonom
51.55
51.55.1
51.55.11
Veleprodaja kemičnih izdelkov
Veleprodaja kemičnih izdelkov
Veleprodaja gnojil in agrokemičnih izdelkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja razkužil
51.55.12
51.55.13
Veleprodaja umetnih smol in plastičnih mas v primarni obliki
Veleprodaja drugih kemičnih izdelkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja soli (razen kuhinjske), etanola, naftnega bitumna, parafina, maziv,
utekočinjenega zraka, barbil, strojil, nekovin, kislin ter njihovih soli, destilirane vode,
ogljikovodikov, lesnega oglja, tiskarskih barv, glicerina, razstreliv, lepil, eteričnih olj,
sredstev za galvaniziranje, laboratorijskih reagentov, katalizatorjev, stabilizatorjev,
aktivnega oglja , sredstev za dodelavo in pospeševanje barvanja tekstila, papirja, usnja ipd
- veleprodaja veziv za livarske kalupe
- veleprodaja anorganskih topil ipd.
- veleprodaja preparatov za dekapiranje in varjenje
51.56
51.56.1
51.56.11
51.56.12
Veleprodaja drugih polizdelkov
Veleprodaja drugih polizdelkov
Veleprodaja papirja in kartona
Veleprodaja tekstilnih vlaken
Sem spada:
- veleprodaja naravnih, umetnih in sintetičnih vlaken, pripravljenih za predenje
- veleprodaja odpadkov iz umetnih ali sintetičnih vlaken, česanih
51.56.13
Veleprodaja drugih nekmetijskih polizdelkov
Sem spada:
- velprodaja polizdelkov iz plastičnih mas, gume, mineralov
- veleprodaja embalaže iz plastike (vrečk, škatel, zabojev), steklenic in druge steklene
embalaže, lahke kovinske embalaže
- veleprodaja dragih in poldragih kamnov
- veleprodaja surovih ali rafiniranih rastlinskih olj za industrijsko rabo ter prehrambene
namenerastlinskih ter živalskih masti ipd.
- veleprodaja kemičnih polizdelkov, ki niso navedeni drugje
Sem ne spada:
- veleprodaja avtomobilskih gum, gl. 50.30.11
51.57
51.57.1
51.57.10
51.8
51.81
51.81.1
51.81.11
Veleprodaja ostankov in odpadkov
Veleprodaja ostankov in odpadkov
Veleprodaja ostankov in odpadkov
VELEPRODAJA STROJEV IN NAPRAV
Veleprodaja obdelovalnih strojev
Veleprodaja obdelovalnih strojev
Veleprodaja strojev za obdelavo lesa
Sem ne spada:
- veleprodaja gozdarskih strojev, gl. 51.66.12
51.81.12
51.81.13
51.82
51.82.1
51.82.10
Veleprodaja strojev za obdelavo kovin
Veleprodaja strojev za obdelavo drugih materialov
Veleprodaja gradbenih in metalurških strojev
Veleprodaja gradbenih in metalurških strojev
Veleprodaja gradbenih in metalurških strojev
Sem spada tudi:
- veleprodaja traktorjev goseničarjev
- veleprodaja delov za stroje in naprave za vrtanje, kopanje, dvigovanje zemlje, rud in
drugih mineralnih snovi
51.83
51.83.1
Veleprodaja strojev za tekstilno industrijo
Veleprodaja strojev za tekstilno industrijo
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
163
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
51.83.10
Opis
Veleprodaja strojev za tekstilno industrijo
Sem spada:
- veleprodaja strojev za izdelavo tekstila, usnja in izdelkov iz njiju, kot so npr. predilni in
pletilni stroji, statve, usnjarski stroji, šivalni stroji ipd.
- veleprodaja delov in pribora za te stroje
Sem ne spada:
- veleprodaja gospodinjskih šivalnih strojev, gl. 51.43.11
51.84
Veleprodaja računalnikov in računalniške opreme
51.84.1
51.84.10
Veleprodaja računalnikov in računalniške opreme
Veleprodaja računalnikov in računalniške opreme
Sem spada tudi:
- veleprodaja računalniških programov
51.85
Veleprodaja drugih pisarniških strojev in opreme
51.85.1
51.85.11
Veleprodaja drugih pisarniških strojev in opreme
Veleprodaja pisarniških strojev
Sem spada:
- veleprodaja pisalnih strojev, fotokopirnih strojev, računskih strojčkov ipd.
- veleprodaja delov in opreme za pisarniške stroje ter fotokopirne naprave
51.85.12
51.86
Veleprodaja pisarniškega pohištva
Veleprodaja elektronskih delov in opreme
51.86.1
51.86.10
Veleprodaja elektronskih delov in opreme
Veleprodaja elektronskih delov in opreme
Sem spada:
- veleprodaja elektronk, elektronskih ventilov, tiskanih vezij, čipov in drugih elektronskih
elementov
Sem ne spada:
- veleprodaja električnega materiala, gl. 51.87.15
51.87
Veleprodaja drugih strojev in naprav za industrijo, trgovino, navigacijo
51.87.1
51.87.11
Veleprodaja drugih strojev in naprav za industrijo, trgovino, navigacijo
Veleprodaja ladij, letal, vlakov
Sem spada tudi:
- veleprodaja ladijskih in letalskih motorjev, ladijskih kontejnerjev in drugih delov
- veleprodaja helikopterjev
Sem ne spada:
- prodaja športnih čolnov in jadrnic ter motorjev zanje, gl. 51.47.35
51.87.12
51.87.13
51.87.14
51.87.15
51.87.16
51.88
Veleprodaja delov in opreme za stroje in naprave
Veleprodaja dvigalnih in transportnih naprav
Veleprodaja strojev za prehrambeno in tobačno industrijo
Veleprodaja profesionalnih električnih strojev, naprav in materiala, tudi
telekomunikacijske opreme
Veleprodaja drugih strojev in naprav
Veleprodaja kmetijskih strojev, traktorjev, priključkov, orodja
51.88.1
51.88.11
Veleprodaja kmetijskih strojev, traktorjev, priključkov, orodja
Veleprodaja kmetijskih traktorjev
Sem ne spada:
- veleprodaja traktorjev za gradbeništvo, gl. 51.82.10
51.88.12
51.9
51.90
Veleprodaja kmetijskih ali gozdarskih strojev, priključkov, orodja
DRUGA VELEPRODAJA
Druga veleprodaja
51.90.1
51.90.10
Druga veleprodaja
Druga veleprodaja
Sem spada:
- specializirana veleprodaja drugje neomenjenih izdelkov
- nespecializirana prodaja raznega blaga
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
164
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
52
MALOPRODAJA, RAZEN MOTORNIH VOZIL; POPRAVILA
IZDELKOV ŠIROKE PORABE
52.1
52.11
MALOPRODAJA V NESPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH
Maloprodaja v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, pijačami ali
tobačnimi izdelki
52.11.1
52.11.11
52.11.12
Maloprodaja v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, pijačami
ali tobačnimi izdelki
Maloprodaja v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z zamrznjenimi živili
Maloprodaja v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z nezamrznjenimi živili,
pijačami ali tobačnimi izdelki
Sem spada:
- maloprodaja v prodajalnah (tudi veleblagovnicah) z mešanim blagom, katerega pretežni
del so živila, pijače ali tobačni izdelki
52.12
52.12.1
52.12.10
Maloprodaja v drugih nespecializiranih prodajalnah
Maloprodaja v drugih nespecializiranih prodajalnah
Maloprodaja v drugih nespecializiranih prodajalnah
Sem spada:
- maloprodaja v prodajalnah (tudi veleblagovnicah) z mešanim blagom, od katerega so
živila in pijače le manjši del, pretežni del pa so neprehrambni izdelki široke porabe
52.2
52.21
52.21.1
52.21.10
MALOPRODAJA V SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH Z ŽIVILI, PIJAČAMI
IN TOBAČNIMI IZDELKI
Maloprodaja svežega sadja in vrtnin
Maloprodaja svežega sadja in vrtnin
Maloprodaja svežega sadja in vrtnin
Sem spada:
- maloprodaja svežega sadja in vrtnin
Sem ne spada:
- maloprodaja sušenega, zamrznjenega, konzerviranega sadja ali vrtnin,
gl. 52.27.12
52.22
52.22.1
52.22.10
52.23
52.23.1
52.23.10
52.24
52.24.1
52.24.11
Maloprodaja mesa in mesnih izdelkov
Maloprodaja mesa in mesnih izdelkov
Maloprodaja mesa in mesnih izdelkov
Maloprodaja rib, rakov in mehkužcev
Maloprodaja rib, rakov in mehkužcev
Maloprodaja rib, rakov in mehkužcev
Maloprodaja kruha, testenin, peciva, sladkornih izdelkov
Maloprodaja kruha, testenin, peciva, sladkornih izdelkov
Maloprodaja kruha, testenin, peciva
Sem ne spada:
- serviranje peciva in slaščic za takojšnje užitje na kraju samem,
gl. 55.30.14
52.24.12
Maloprodaja sladkornih izdelkov
Sem spada tudi:
- maloprodaja čokoladnih izdelkov, sladoleda, sadja, orehov, sadnih lupin ter drugih delov
rastlin, konzerviranih v sladkorju, vendar ne serviranih za takojšnje zaužitje
Sem ne spada:
- serviranje sladoleda za takojšnje užitje, gl. 55.30.14
52.25
52.25.1
52.25.10
Maloprodaja pijač
Maloprodaja pijač
Maloprodaja pijač
Sem spada:
- maloprodaja vina, piva, žganja, likerjev ipd.
- maloprodaja sadnih in zelenjavnih sokov, mineralnih vod in drugih brezalkoholnih pijač
Sem ne spada:
- maloprodaja mleka, gl. 52.27.11
- maloprodaja kave in čaja, gl. 52.27.12
- maloprodaja pijač, serviranih na kraju samem, gl. 55.40.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
165
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
52.26
Opis
Maloprodaja tobačnih izdelkov
52.26.1
52.26.10
52.27
Maloprodaja tobačnih izdelkov
Maloprodaja tobačnih izdelkov
Maloprodaja v drugih specializiranih prodajalnah z živili
52.27.1
52.27.11
52.27.12
Maloprodaja v drugih specializiranih prodajalnah z živili
Maloprodaja mleka, mlečnih izdelkov in jajc
Druga maloprodaja v specializiranih prodajalnah z živili
Sem spada:
- maloprodaja živil, ki niso omenjena drugje, npr.:
x sušenega ali konzerviranega sadja in vrtnin
x olja in maščob
x mlevskih izdelkov
x soli, kave, čaja, začimb
52.3
MALOPRODAJA FARMACEVTSKIH, MEDICINSKIH, KOZMETIČNIH IN
TOALETNIH IZDELKOV
Maloprodaja farmacevtskih izdelkov
52.31
52.31.1
52.31.10
52.32
Maloprodaja farmacevtskih izdelkov
Maloprodaja farmacevtskih izdelkov
Maloprodaja medicinskih in ortopedskih izdelkov
52.32.1
52.32.10
Maloprodaja medicinskih in ortopedskih izdelkov
Maloprodaja medicinskih in ortopedskih izdelkov
Sem spada tudi:
- maloprodaja invalidskih vozičkov ter njihovih delov in opreme
52.33
Maloprodaja kozmetičnih in toaletnih izdelkov
52.33.1
52.33.10
52.4
52.41
Maloprodaja kozmetičnih in toaletnih izdelkov
Maloprodaja kozmetičnih in toaletnih izdelkov
MALOPRODAJA V DRUGIH SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH
Maloprodaja tekstila in šivalnih potrebščin
52.41.1
52.41.11
Maloprodaja tekstila in šivalnih potrebščin
Maloprodaja tekstila
Sem spada:
- maloprodaja blaga v metraži
Sem spada tudi:
- maloprodaja namiznega, kopalniškega ali posteljnega perila, odej ipd.
Sem ne spada:
- maloprodaja zaves, gl. 52.44.14
- maloprodaja šotorov in jader, gl. 52.48.22
52.41.12
Maloprodaja šivalnih potrebščin
Sem spada:
- maloprodaja sukancev in pletilnih voln, pletilk, šiviljskih trakov, čipk, vezenin ipd.
52.42
Maloprodaja oblačil
52.42.1
52.42.10
Maloprodaja oblačil
Maloprodaja oblačil
Sem spada:
- maloprodaja vrhnjih in spodnjih oblačil, ženskih, moških ali otroških
Sem spada tudi:
- maloprodaja športnih oblačil, nogavic, usnjenih in krznenih oblačil in pokrival ter
oblačilnih dodatkov
52.43
Maloprodaja obutve in usnjenih izdelkov
52.43.1
52.43.11
52.43.12
Maloprodaja obutve in usnjenih izdelkov
Maloprodaja obutve
Maloprodaja usnjenih izdelkov in potovalne galanterije
Sem ne spada:
- maloprodaja usnjene obutve, gl. 52.43.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
166
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
52.44
52.44.1
52.44.11
Opis
HS 2002
Maloprodaja pohištva, svetil in drugih predmetov za gospodinjstvo
Maloprodaja pohištva, svetil in drugih predmetov za gospodinjstvo
Maloprodaja pohištva za gospodinjstvo
Sem ne spada:
- prodaja pisarniškega in poslovnega pohištva, gl. 52.48.11
52.44.12
Maloprodaja gospodinjske posode, pribora, steklenine, keramike
Sem spada tudi:
- maloprodaja okrasne keramike
52.44.13
52.44.14
52.44.15
Maloprodaja svetil
Maloprodaja zaves in drugih tekstilnih predmetov za gospodinjstvo
Maloprodaja izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov
Sem ne spada:
- maloprodaja pohištva, gl. 52.44.11
52.44.16
Maloprodaja drugih neelektričnih naprav in opreme za gospodinjstvo
Sem ne spada:
- maloprodaja ročnega orodja, gl. 52.46.11
52.45
52.45.1
52.45.10
Maloprodaja električnih gospodinjskih, radijskih in TV naprav
Maloprodaja električnih gospodinjskih naprav
Maloprodaja električnih gospodinjskih naprav
Sem spada:
- maloprodaja gospodinjskih hladilnikov, pralnih in pomivalnih strojev, sesalnikov, šivalnih
strojev, električnih naprav za kuhanje in ogrevanje ter drugih električnih gospodinjskih
naprav
52.45.2
52.45.21
Maloprodaja radijskih, avdio in TV naprav, glasbil in plošč
Maloprodaja avdio in video naprav
Sem spada:
- maloprodaja radijskih in TV sprejemnikov, videorekorderjev, kasetofonov, hi-fi-jev ipd.
Sem spada tudi:
- montaža avtoradijev
52.45.22
Maloprodaja posnetih ali neposnetih nosilcev zapisov (trakov, CD, DVD in drugih
plošč, disket)
Sem ne spada:
- posojanje videokaset, DVD ali CD plošč, gl. 71.40.1
52.45.23
52.46
52.46.1
52.46.11
Maloprodaja glasbil in muzikalij
Maloprodaja kovinskih izdelkov, barv in gradbenega materiala
Maloprodaja kovinskih izdelkov, barv in gradbenega materiala
Maloprodaja kovinskih izdelkov
Sem spada tudi:
- maloprodaja ročnega orodja, žebljev, vijakov, ključavnic, žice ipd.
Sem ne spada:
- maloprodaja drugega gradbenega materiala, gl. 52.46.14
52.46.12
Maloprodaja barv in lakov
Sem ne spada:
- maloprodaja barvic in črnil, gl. 52.46.14
52.46.13
Maloprodaja stekla
Sem spada tudi:
- maloprodaja ravnega stekla za gradbeništvo
52.46.14
Maloprodaja obdelovalnih strojev in materiala za hišna dela
Sem spada:
- maloprodaja obdelovalnih strojev in orodij, lesa, papirja, plastičnega, steklenega in
drugega materiala za hobije in popravila“naredi sam”
52.46.15
Maloprodaja sanitarne opreme
Sem spada:
- maloprodaja kadi, umivalnikov, štraniščnih školjk ipd. iz katerihkoli materialov
- maloprodaja sanitarne keramične opreme ter sanitarnih izdelkov ter njihovih delov,
iz železa, jekla , aluminija ali barka
52.46.16
Maloprodaja gradbenega materiala
Sem spada:
- maloprodaja kovinskih, lesenih, plastičnih polizdelkov, stavbnega pohištva, opeke,
ploščic, cementa, kamna in drugega gradbenega materiala, tudi radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
167
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
52.47
Opis
Maloprodaja knjig, revij, časopisov, papirja, pisalnih potrebščin
52.47.1
52.47.11
Maloprodaja knjig, revij, časopisov, papirja, pisalnih potrebščin
Maloprodaja knjig
Sem ne spada:
- maloprodaja rabljenih knjig, gl. 52.50.12
52.47.12
52.47.13
52.48
Maloprodaja revij in časopisov
Maloprodaja papirja, pisalnih potrebščin
Druga specializirana maloprodaja
52.48.1
52.48.11
Maloprodaja pisarniškega pohištva in opreme, računalnikov, optične in
fotografske opreme
Maloprodaja pisarniškega pohištva
Sem spada tudi:
- maloprodaja armiranih sefov ter pohištva za trgovine, delovne prostore, dvorane ipd.
52.48.12
Maloprodaja pisarniških strojev in naprav
Sem spada:
- maloprodaja pisalnih strojev, kalkulatorjev, fotokopirnih naprav,
- maloprodaja čitalnikov za mikrofilme, mikrokartice
- maloprodaja risalnih desk in naprav ter drugih instrumentov za risanje, zaznamovanje,
računanje
52.48.13
Maloprodaja računalniških naprav in programskih paketov
Sem spada tudi:
- maloprodaja računalniške opreme
52.48.14
Maloprodaja optičnih in fotografskih naprav in opreme
Sem spada:
- maloprodaja fotoaparatov, filmov, daljnogledov, mikroskopov, preciznih instrumentov ipd.
Sem spada tudi:
- maloprodaja očal ter storitve optikov (prilagajanje očal, nameščanje leč v očala ipd.)
52.48.15
Maloprodaja telekomunikacijske opreme
Sem spada tudi:
- montaža mobilnih telefonov v vozila
52.48.2
52.48.21
52.48.22
Maloprodaja ur, nakita, športne opreme, igrač
Maloprodaja ur in nakita
Maloprodaja športne opreme, tudi koles
Sem spada tudi:
- maloprodaja opreme za lov in športni ribolov, zimske, vodne in druge športe ter prodaja
posebnih športnih obuval, kot so smučarski čevlji, nogometni čevlji, drsalke ipd.
- maloprodaja šotorov in jader, jadrnic, čolnov in motorjev za čolne
Sem ne spada:
- maloprodaja obuval za vsestransko rabo, gl. 52.43.11
52.48.23
Maloprodaja igrač in igralnih pripomočkov
Sem spada tudi:
- maloprodaja videoiger za uporabo na TV sprejemnikih, igralnih kart, modelčkov za
sestavljanje, opreme in rekvizitov za družabne igre, karnevalskih izdelkov, pirotehničnih
izdelkov za ognjenete ipd.
52.48.3
52.48.31
Maloprodaja drugih neprehrambenih izdelkov
Maloprodaja čistil, tapet, talnih oblog
Sem spada tudi:
- maloprodaja preprog
52.48.32
Maloprodaja cvetja, rastlin, semen, gnojil
Sem spada:
- maloprodaja semen, živih rastlin in rezanega cvetja, priprava cvetličnih aranžmajev,
šopkov, vencev ipd.
Sem spada tudi:
- maloprodaja gnojil in drugih vrtnarskih pripomočkov
52.48.33
Maloprodaja hišnih živali
Sem spada:
- maloprodaja živih hišnih živali ter opreme in hrane zanje
52.48.34
52.48.35
Maloprodaja spominkov
Maloprodaja kurilnega olja, jeklenk s plinom, premoga, drv
Sem ne spada:
- maloprodaja motornega goriva, gl. 50.50.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
168
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
52.48.36
52.48.37
Opis
HS 2002
Maloprodaja znamk in kovancev
Maloprodaja umetniških predmetov
Sem spada:
- maloprodaja umetnin v prodajnih galerijah
52.48.38
52.5
52.50
52.50.1
Maloprodaja vrvi, sveč in druga specializirana maloprodaja
MALOPRODAJA RABLJENEGA BLAGA
Maloprodaja rabljenega blaga
Maloprodaja rabljenega blaga
Sem spada tudi:
- komisijska maloprodaja
52.50.11
52.50.12
52.50.13
52.6
52.61
52.61.1
Maloprodaja starin
Maloprodaja rabljenih knjig
Maloprodaja drugega rabljenega blaga
MALOPRODAJA ZUNAJ PRODAJALN
Maloprodaja po pošti
Maloprodaja po pošti ali preko interneta
Sem spada tudi:
- maloprodaja preko TV in telefona
52.61.11
52.61.12
52.61.13
52.61.2
52.61.20
52.62
52.62.1
52.62.11
Maloprodaja po pošti, specializirana za tekstil in oblačila
Maloprodaja po pošti, specializirana za drugo blago
Maloprodaja po pošti, nespecializirana
Maloprodaja preko interneta
Maloprodaja preko interneta
Maloprodaja na tržnicah in stojnicah
Maloprodaja na tržnicah in stojnicah
Maloprodaja živil na tržnicah in stojnicah
Sem ne spada:
- praženje ali drugačna priprava raznih plodov (kostanja, koruze, arašidov...)
na stojnicah ter prodaja kupcem po porcijah, gl. 55.30.14
52.62.12
52.63
52.63.1
52.63.10
Maloprodaja neprehrambenih izdelkov na tržnicah in stojnicah
Druga maloprodaja zunaj prodajaln
Druga maloprodaja zunaj prodajaln
Druga maloprodaja zunaj prodajaln
Sem spada:
- maloprodaja od vrat do vrat in prodaja s prodajnimi avtomati
Sem spada tudi:
- maloprodajne dražbe, tudi preko interneta
52.7
52.71
52.71.1
52.71.10
POPRAVILA IZDELKOV ŠIROKE PORABE
Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov
Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov
Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov
Sem spada tudi:
- popravila potovalne galanterije in torbic iz katerihkoli materialov
Sem ne spada:
- hitra popravila čevljev čakajočim strankam, gl. 52.74.13
52.72
52.72.1
52.72.11
52.72.12
Popravila električnih gospodinjskih naprav
Popravila električnih gospodinjskih naprav
Popravila radijskih, televizijskih in drugih zvočnih in video naprav
Popravila drugih električnih gospodinjskih naprav
Sem spada:
- popravila gospodinjskih hladilnikov, zamrzovalnikov, pralnih in pomivalnih strojev,
kuhalnih in ogrevalnih naprav, sesalnikov, šivalnih strojev in drugih malih gospodinjskih
naprav
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
169
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
52.73
Opis
Popravila ur in nakita
52.73.1
52.73.10
52.74
Popravila ur in nakita
Popravila ur in nakita
Popravila drugih osebnih in gospodinjskih predmetov
52.74.1
52.74.11
52.74.12
Popravila drugih osebnih in gospodinjskih predmetov
Popravila oblačil in gospodinjske opreme iz blaga
Popravila koles
Sem ne spada:
- popravila motornih koles, gl. 50.40.40
52.74.13
Popravila športne opreme in drugih osebnih predmetov
Sem spada tudi:
- uglaševanje klavirjev in drugih glasbil
- popravila opreme za športe in rekreacijo
- popravila fotografske opreme in kamer
- popravila mobilnih telefonov in druga popravila gospodinske opreme
- storitve čakajočim strankam, kot so npr. hitra izdelava ključev, hitro pritrjevanje pet
na čevlje, plastificiranje kartic, termotisk na oblačila ob prodaji
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje kosilnic za travo, gl. 29.31.90
- popravila in restavriranje pohištva, gl. 36.1
- popravila in restavriranje glasbil, gl. 36.30.90
- vzdrževanje in popravila gospodinjskih grelcev za vodo, gl. 45.33.11
- popravila obutve, torbic, potovalne galanterije, gl. 52.71.10
- popravila in restavriranje umetniških slik in drugih umetniških del, gl. 92.31.22
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
170
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
H
GOSTINSKE STORITVE
55
GOSTINSKE STORITVE
55.1
55.10
STORITVE HOTELOV IN PODOBNIH OBRATOV
Storitve hotelov in podobnih obratov
55.10.1
55.10.10
HS 2002
Storitve hotelov in podobnih obratov
Storitve hotelov in podobnih obratov
Sem spada:
- nastanitev in z njo povezane storitve, vključene v ceno, ki jih nudijo hoteli, moteli,
gostišča in podobni nastanitveni objekti (zajtrk, pospravljanje in čiščenje sob,
recepcija, poštna služba, storitve hotelskih postreščkov)
- hrana, pijača, organizacija zabave, banketov, priprava sestankov in konferenc
- nudenje bazenov in rekreacijskih površin
Vse te storitve spadajo sem le, če so vključene v ceno nastanitve, če pa se računajo
ločeno, se uvrščajo v druge ustrezne kategorije storitev. Storitve hotelov so navadno
popolnejše od storitev motelov, gostišč in drugih nastanitvenih objektov.
Sem ne spada:
- priprava in strežba jedi ali pijač, gl. 55.30.1 in 55.40.10
- dajanje stanovanj v najem za daljši čas, gl. 70.20.11
55.2
STORITVE DOMOV, KAMPOV IN DRUGIH NASTANITVENIH OBRATOV
ZA KRAJŠI ČAS
55.21
Storitve planinskih domov in mladinskih prenočišč
Trajanje nastanitve za krajši čas navadno ne presega enega leta.
55.21.1
55.21.10
Storitve planinskih domov in mladinskih prenočišč
Storitve planinskih domov in mladinskih prenočišč
Sem spada:
- nastanitev in s tem povezane storitve, ki jih nudijo planinske koče, mladinska
prenočišča (youth hostels), zavetišča ipd.
Ponudba praviloma ne obsega sobne strežbe, dnevnega čiščenja in pospravljanja sob.
55.22
55.22.1
55.22.10
Storitve kampov
Storitve kampov
Storitve kampov
Sem spada:
- nastanitev in z njo povezane storitve, ki jih opravljajo kampi, avtokampi ipd.
Storitve lahko obsegajo samo nudenje prostora za šotore in prikolice ali pa nastanitev v
že postavljenem šotoru ali prikolici.
Sem ne spada:
- dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem za daljši čas, gl. 70.20.1
- dajanje prikolic ali avtodomov v najem za prevoze, gl.71.21.14
- storitve marin, gl. 92.62.13
55.23
55.23.1
55.23.11
Storitve drugih nastanitvenih obratov za krajši čas
Storitve drugih nastanitvenih obratov za krajši čas
Storitve otroških letovišč in počitniških taborov
Sem spada:
- nastanitev in z njo povezane storitve, ki jih opravljajo otroški počitniški tabori
55.23.12
Storitve počitniških domov in počitniških naselij
Sem spada:
- nastanitev in z njo povezane storitve, ki jih opravljajo počitniški tabori za odrasle in
družine, počitniški bungalovi, domovi in podobne počitniške nastanitvene zmogljivosti
55.23.13
Oddajanje zasebnih sob gostom za krajši čas, tudi na turističnih kmetijah
Sem spada:
- nastanitev in z njo povezane storitve, ki jih zagotavljajo počitniške hiše, zasebne sobe
in zasebni domovi, turistične kmetije ipd.
Večinoma te enote nudijo samo nastanitev, nekatere pa tudi prehrano.
Sem ne spada:
- storitve hotelov in podobnih obratov, gl. 55.10.10
- dajanje opremljenih nastanitvenih zmogljivosti v najem za daljši čas je,
gl. 70.20.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
171
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
55.23.14
55.23.15
Opis
Storitve spalnih vagonov in spalnih namestitev v drugih prevoznih sredstvih
Storitve dijaških domov, študentskih naselij in podobnih nastanitvenih obratov
Sem spada tudi:
- nastanitve v delavskih domovih
55.3
55.30
STREŽBA HRANE
Strežba hrane
55.30.1
55.30.11
Strežba hrane
Restavracijska strežba hrane
Sem spada:
- priprava in serviranje jedi in pijač v restavracijah, gostilnah in podobnih gostinskih
lokalih. Zagotovljena je strežba natakarjev gostom za mizo (tudi za pulti ali stojnicami),
lahko z zabavnim programom.
Sem ne spada:
- strežba pijač brez pripravljenih jedi, gl. 55.40.10
55.30.12
Strežba hrane v jedilnih vagonih in na ladjah
Sem spada:
- priprava in strežba jedi in pijač na prevoznih sredstvih, npr. v vlakih, na ladjah. Zagotovljena je strežba natakarjev gostom za mizo (tudi za pulti).
Sem ne spada:
- strežba pijač brez pripravljenih jedi, gl. 55.40.10
55.30.13
Strežba hrane v samopostrežnih restavracijah
Sem spada:
- priprava jedi ter postrežba brez natakarskih storitev. V takih lokalih so na voljo
gostinski sedeži.
Sem ne spada:
- storitve lokalov brez gostinskih sedežev, gl. 55.30.14
- strežba pijač brez pripravljene hrane , gl. 55.40.10
55.30.14
Strežba hrane na stojnicah, v kioskih in podobnih obratih
Sem spada:
- priprava jedi in pijač na stojnicah, v kioskih in podobnih objektih brez sedežev, kjer
nudijo prigrizke in drugo hitro pripravljeno hrano. Gostinski sedeži niso zagotovljeni.
Sem spada tudi:
- prodaja pečenega kostanja, koruze ipd. na stojnicah
- prodaja sladoleda na ulici
Sem ne spada:
- prodaja hrane s prodajnimi avtomati, gl. 52.63.10
55.4
55.40
STREŽBA PIJAČ
Strežba pijač
55.40.1
55.40.10
Strežba pijač
Strežba pijač
Sem spada:
- strežba pijač v točilnicah, barih, pivnicah, diskotekah in podobnih lokalih, lahko z
zabavnim programom
- točenje pijač na stojnicah, v kioskih in podobnih obratih brez gostinskih sedežev
Sem spada tudi:
- storitve barov v hotelih ali drugih namestitvenih obratih ter na prevoznih sredstvih
Sem ne spada:
- prodaja pijač s prodajnimi avtomati, gl. 52.63.10
- priprava in strežba jedi in pijač, gl. 55.30.1
55.5
55.51
STORITVE MENZ TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE
Storitve menz
55.51.1
55.51.10
Storitve menz
Storitve menz
Sem spada:
- pripravljanje in strežba jedi in pijač, navadno po nižjih cenah, določenim (praviloma
poklicnim) skupinam gostov, npr:
x storitve menz v podjetjih, uradih, klubih ipd.
x storitve šolskih kuhinj in študentskih menz
x storitve vojaških menz
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
172
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
55.52
55.52.1
55.52.11
Opis
HS 2002
Priprava in dostava hrane
Priprava in dostava hrane
Priprava in dostava hrane gospodinjstvom
Sem spada:
- priprava in dostava jedi zasebnim gospodinjstvom na dom ali drugam
Sem spada tudi:
- strežba in oskrba s pijačo
55.52.12
Priprava in dostava hrane prevoznikom
Sem spada:
- priprava in dostava jedi prevoznim podjetjem, npr. letalskim prevoznikom
Sem spada tudi:
- oskrba s pijačo
55.52.13
Druga priprava in dostava hrane
Sem spada:
- priprava in dostava jedi drugim podjetjem ali ustanovam, kot npr. menzam in
restavracijam
Sem spada tudi:
- oskrba s pijačo
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
173
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
I
PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE
60
KOPENSKI PREVOZ IN CEVOVODNI TRANSPORT
60.1
60.10
ŽELEZNIŠKI PREVOZ
Železniški prevoz
60.10.1
60.10.11
Medkrajevni železniški prevoz potnikov, tudi z avtovlaki
Medkrajevni železniški prevoz potnikov
Sem spada:
- medkrajevni železniški prevoz potnikov, ne glede na razdaljo in postrežbo
Sem spada tudi:
- prevoz prtljage, živali ipd.
Sem ne spada:
- storitve spalnikov, gl. 55.23.14
- storitve jedilnih vagonov, gl. 55.30.12
- prevoz s podzemno železnico, gl. 60.21.10
- prevoz s tramvajem, gl. 60.21.31
60.10.12
Prevoz potnikov in vozil z avtovlaki
Sem spada:
- medkrajevni železniški prevoz potnikov in njihovih vozil, ne glede na razdaljo
in postrežbo
Sem spada tudi:
- prevoz prtljage, živali ipd.
Sem ne spada:
- storitve spalnikov, gl. 55.23.14
- storitve jedilnih vagonov, gl. 55.30.12
60.10.2
60.10.21
Železniški prevoz tovora
Železniški prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora
Sem spada:
- železniški prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora v posebnih hladilnih vagonih
60.10.22
Železniški prevoz naftnih derivatov
Sem spada:
- železniški prevoz naftnih proizvodov (nafte, zemeljskega plina, naftnih derivatov)
v posebnih vagonih - cisternah
60.10.23
Železniški prevoz drugih nestekleničenih tekočin ali plinov
Sem spada:
- železniški prevoz tekočin in plinov v posebnih vagonih - cisternah
60.10.24
60.10.25
Železniški prevoz tovora v zabojnikih
Železniški prevoz pošte
Sem spada:
- železniški prevoz pošte za domače ali tuje poštne ustanove
60.10.26
Železniški prevoz sipkega tovora
Sem spada:
- železniški prevoz sipkega tovora, npr. žita, moke, cementa, peska, premoga ipd.
60.10.27
60.10.3
60.10.30
Železniški prevoz drugega tovora
Storitve železniške vleke ali potiskanja
Storitve železniške vleke ali potiskanja
Sem spada:
- železniška vleka ali potiskanje, npr. vagonov po ranžirni postaji, industrijskih tirih ipd.
60.2
60.21
DRUG KOPENSKI PREVOZ
Redni kopenski prevoz potnikov
60.21.1
60.21.10
Mestni in primestni železniški prevoz potnikov
Mestni in primestni železniški prevoz potnikov
Sem spada:
- mestni in primestni železniški prevoz potnikov in prtljage, tudi s podzemno železnico
Sem ne spada:
- prevoz s tramvajem, gl. 60.21.31
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
174
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
60.21.2
60.21.20
Kombinirani kopenski prevoz potnikov
Kombinirani kopenski prevoz potnikov
60.21.3
60.21.31
Mestni in primestni cestni prevoz potnikov
Mestni in primestni cestni prevoz potnikov na javnih linijah
HS 2002
Sem spada:
- mestni in primestni cestni prevoz potnikov in prtljage na rednih javnih linijah z mnogimi
postajališči, z avtobusi, trolejbusi, tramvaji ali podobnimi vozili, navadno na podlagi
koncesije na območju posameznega mesta ali skupine naselij
Sem ne spada:
- mestni in primestni železniški prevoz, gl. 60.21.10
60.21.32
Mestni in primestni cestni prevoz potnikov na posebnih linijah
Sem spada:
- prevoz, organiziran za posebne stranke (npr. šole, podjetja), ki poteka po prej
določenem voznem redu in poti
Sem ne spada:
- storitve taksijev, gl. 60.22.11
- drugi prevozi brez voznega reda z najetim voznikom, gl. 60.22.12
60.21.4
60.21.41
Medkrajevni cestni prevoz potnikov
Medkrajevni cestni prevoz potnikov na javnih linijah
Sem spada:
- medkrajevni redni cestni prevoz potnikov in prtljage po voznem redu na rednih javnih
linijah, z avtobusi ipd.
60.21.42
Medkrajevni cestni prevoz potnikov na posebnih linijah
Sem spada:
- posebni prevoz potnikov in prtljage po voznem redu (npr. od mest do letališč ali postaj),
z avtobusi, kombiji ali avtomobili za več potnikov
Sem ne spada:
- redni prevozi otrok do šole, gl. 60.21.32
60.21.5
60.21.51
Prevoz potnikov z žičnicami; drug redni kopenski prevoz potnikov
Prevoz potnikov z žičnicami
Sem spada tudi:
- prevoz potnikov s sedežnicami in vlečnicami
60.21.52
Drug redni prevoz potnikov
Sem spada:
- prevoz potnikov in njihove prtljage z drugimi kopenskimi vozili, po voznem redu
60.22
60.22.1
60.22.11
Prevoz s taksiji in drugimi najetimi osebnimi avtomobili z voznikom
Prevoz s taksiji in drugimi najetimi osebnimi avtomobili z voznikom
Prevoz s taksiji
Sem spada:
- mestni, primestni in medkrajevni prevoz s taksiji. Storitev se navadno obračuna glede
na prevoženo razdaljo, za določen čas in cilj.
Sem ne spada:
- storitve prevoza z vprežnini vozili, gl. 60.23.13
- storitve taksijev z zračnimi ali vodnimi plovili, gl. 61.20.12 oz.
gl. 62.20.10
- prevoz z reševalnimi vozili, gl. 85.14.14
60.22.12
Prevoz z drugimi najetimi osebnimi avtomobili z voznikom
Sem spada:
- druge storitve najetih vozil z voznikom, razen storitev taksijev. Te storitve se navadno
obračuna glede na čas, za določeno število potnikov in navadno vključujejo prevoz do
namembnih krajev.
60.23
60.23.1
60.23.11
Posebni kopenski prevoz potnikov
Posebni kopenski prevoz potnikov
Prevoz potnikov z najetimi avtobusi z voznikom
Sem spada:
- prevozi najetih avtobusov z voznikom do namembnih krajev, navadno obračunani na
osnovi prevožene razdalje in časa, razen avtobusov za razgledovanje
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
175
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
60.23.12
Opis
Prevoz potnikov z avtobusi za razgledovanje
Sem spada:
- storitve avtobusov za razgledovanje, tudi za ogled mesta
Sem spada tudi:
- storitve vodičev ter hrana, če se jih ne obračuna posebej
60.23.13
Prevoz potnikov z vprežnimi vozili
Sem spada:
- prevoz potnikov z vprežnimi vozili, z vpreženimi živalmi in kočijažem
Sem ne spada:
- dajanje vprežnih vozil brez voznika v najem, gl. 71.21.15
60.23.14
Drug posebni kopenski prevoz potnikov
Sem spada:
- drug prevoz potnikov z voznikom, a brez voznega reda
60.24
Cestni prevoz tovora
60.24.1
60.24.11
Cestni prevoz tovora s posebnimi vozili
Cestni prevoz z vozili za zamrznjen ali hlajen tovor
Sem spada:
- cestni prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora s posebnimi hladilnimi vozili
60.24.12
Cestni prevoz nafte in naftnih derivatov s cisternami
Sem spada:
- cestni prevoz naftnih proizvodov (nafte, zemeljskega plina, naftnih derivatov)
s posebnimi cisternami
60.24.13
Cestni prevoz drugih tekočin ali plinov s cisternami
Sem spada:
- cestni prevoz drugih tekočin in plinov s posebnimi cisternami
Sem spada tudi:
- zbiranje in prevoz mleka od kmetij do mlekarn
60.24.14
Cestni prevoz zabojnikov
Sem spada:
- cestni prevoz tovora v zabojnikih, tudi za ladijski prevoz
60.24.15
Cestni prevoz z vozili za selitve
Sem spada:
- cestni prevoz pohištva na katerikoli razdalji
Sem spada tudi:
- selitev pohištva, ipd.
60.24.16
Cestni prevoz z vozili za sipki tovor
Sem spada:
- cestni prevoz sipkega tovora, npr. žita, moke, cementa, peska, premoga ipd.
60.24.17
Cestni prevoz z drugimi posebnimi vozili
Sem spada:
- cestni prevoz z vozili, prirejenimi za prevoz posebnega tovora (betonske mešanice,
živine, avtomobilov ipd.)
Sem ne spada:
- prevoz z oklepnimi avtomobili, gl.74.60.14
60.24.2
60.24.21
60.24.22
Cestni prevoz tovora z navadnimi vozili
Cestni prevoz pošte
Cestni prevoz drugega tovora z navadnimi vozili
60.24.3
60.24.30
Dajanje tovornih vozil z voznikom v najem
Dajanje tovornih vozil z voznikom v najem
Sem ne spada:
- dajanje tovornih vozil v najem brez voznika, gl. 71.21.11
60.3
60.30
CEVOVODNI TRANSPORT
Cevovodni transport
60.30.1
60.30.11
60.30.12
Cevovodni transport
Cevovodni transport surove nafte in naftnih derivatov
Cevovodni transport zemeljskega plina
Sem ne spada:
- utekočinjanje in vplinjanje zemeljskega plina, gl. 11.10.30
- distribucija plina po distribucijskem omrežju do končnega porabnika,
gl. 40.22.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
176
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
60.30.13
Opis
HS 2002
Drug cevovodni transport
Sem spada:
- cevovodni transport drugih kemičnih proizvodov, premogovega blata ipd.
Sem ne spada:
- distribucija pare in tople vode po distribucijskem omrežju do
končnega porabnika, gl. 40.30.10
- distribucija vode po vodovodnem omrežju, gl. 41.00.20
61
VODNI PREVOZ
61.1
61.10
POMORSKI PREVOZ
Pomorski prevoz
61.10.1
61.10.11
Pomorski prevoz potnikov
Pomorski prevoz potnikov s trajekti
Sem spada:
- prevoz potnikov, vozil in prtljage s trajekti, tudi gliserji in vozili na zračno blazino, po
voznem redu ali brez njega
61.10.12
Drug pomorski prevoz potnikov
Sem spada:
- pomorski prevoz potnikov in prtljage z drugimi plovili, po voznem redu ali brez njega
- križarjenje (če prevoz, nastanitev, hrana in druge storitve niso posebej obračunane)
- prevoz potnikov od pristanišča do pristanišča
Sem spada tudi:
- dajanje jadrnic in čolnov za plovbo po morju s posadko v najem
Sem ne spada:
- dajanje morskih tovornih ali potniških ladij s posadko v najem, gl. 61.10.31
- dajanje jadrnic brez posadke v najem, gl. 71.40.14
61.10.2
61.10.21
Pomorski prevoz tovora
Pomorski prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora
Sem spada:
- prevoz z ladjami, prirejenimi za zamrznjen ali ohlajen tovor
61.10.22
61.10.23
61.10.24
61.10.25
61.10.26
61.10.27
61.10.3
61.10.31
Pomorski prevoz surove nafte s tankerji
Pomorski prevoz drugih tekočin ali plinov s tankerji
Pomorski prevoz zabojnikov
Pomorski prevoz pošte
Pomorski prevoz sipkega tovora
Pomorski prevoz drugega tovora
Dajanje morskih ladij s posadko v najem; vleka in potiskanje morskih
plovil
Dajanje morskih ladij s posadko v najem
Sem spada:
- dajanje morskih tovornih ali potniških ladij z lastnim pogonom s posadko v najem npr.:
x potniških ladij
x tankerjev
x tovornih ladij
x vlačilcev
x ribiških ladij ipd.
Sem ne spada:
- dajanje čolnov in jadrnic s posadko v najem za plovbo po morju, gl.
61.10.12
- dajanje tovornih ali potniških ladij brez posadke v najem, gl. 71.22.10
- dajanje jadrnic in čolnov brez posadke v najem, gl. 71.40.14
61.10.32
Vlečenje in potiskanje morskih plovil
Sem spada:
- vlečenje in potiskanje morskih plovil na odprtem ali priobalnem morju
- vlečenje naftnih ploščadi, plavajočih žerjavovplavajočih bagrov, boj ipd.
Te storitve običajno opravljajo plovila, ki sama ne prevažajo potnikov ali tovora.
Sem spada tudi:
- vlečenje poškodovanih plovil
Sem ne spada:
- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij, gl. 63.22.13
- reševanje ladij in splavljanje nasedlih ladij, gl. 63.22.15
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
177
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
61.2
61.20
Opis
PREVOZ PO KOPENSKIH VODAH
Prevoz po kopenskih vodah
61.20.1
61.20.11
Prevoz potnikov po kopenskih vodah
Prevoz potnikov po kopenskih vodah s trajekti
Sem spada:
- prevoz potnikov in prtljage po rekah, jezerih, prekopih in drugih kopenskih vodah
s trajekti, gliserji in plovili na zračno blazino, po voznem redu ali brez njega
61.20.12
Prevoz potnikov po kopenskih vodah z drugimi plovili
Sem spada:
- prevoz potnikov in prtljage po rekah, jezerih, prekopih in drugih kopenskih vodah
z drugimi plovili, razen trajektov
Sem spada tudi:
- vodni taksiji, storitve izletniških čolnov
- dajanje jadrnic in čolnov za plovbo po kopenskih vodah s posadko v najem
61.20.2
61.20.21
Prevoz tovora po kopenskih vodah
Prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora po kopenskih vodah
Sem spada:
- prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora po jezerih, rekah, prekopih s plovili, ki imajo
za to prirejene prostore
61.20.22
61.20.23
61.20.24
61.20.25
61.20.3
61.20.31
Prevoz surove nafte v tankerjih po kopenskih vodah
Prevoz drugih tekočin ali plinov s tankerji po kopenskih vodah
Prevoz zabojnikov po kopenskih vodah
Prevoz drugega tovora po kopenskih vodah
Dajanje rečnih in jezerskih ladij s posadko v najem; vleka in potiskanje
plovil po kopenskih vodah
Dajanje rečnih in jezerskih ladij s posadko v najem
Sem spada:
- dajanje rečnih, jezerskih tovornih ali potniških ladij s posadko v najem, npr.potniških
ladij, trajektov, tankerjev, tovornih ladij, vlačilcev, ribiških ladij ipd.
Sem ne spada:
- dajanje jadrnic in čolnov s posadko v najem za plovbo po kopenskih
vodah, gl. 61.20.12
- dajanje tovornih ali potniških ladij brez posadke v najem, gl. 71.22.10
- dajanje jadrnic in čolnov za razvedrilo brez posadke v najem, gl.
71.40.14
61.20.32
Vleka in potiskanje rečnih in jezerskih plovil
Sem spada:
- vleka plovil po prekopih, rekah ali jezerih, če to opravlja vlačilec
- vleka ploščadi, plavajočih žerjavov, plavajočih bagrov, boj ipd.
Sem spada tudi:
- vleka poškodovanih plovil
Sem ne spada:
- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij, gl. 63.22.13
62
ZRAČNI PREVOZ
62.1
62.10
REDNI ZRAČNI PREVOZ
Redni zračni prevoz
62.10.1
62.10.10
Redni zračni prevoz potnikov
Redni zračni prevoz potnikov
Sem spada:
- prevoz potnikov in prtljage z zračnimi plovili, tudi helikopterji, na rednih linijah in po
voznem redu
62.10.2
62.10.21
62.10.22
62.10.23
62.2
62.20
Redni zračni prevoz tovora
Redni zračni prevoz pošte
Redni zračni prevoz zabojnikov
Redni zračni prevoz drugega tovora
POSEBNI ZRAČNI PREVOZ
Posebni zračni prevoz
62.20.1
Posebni zračni prevoz potnikov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
178
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
62.20.10
Opis
HS 2002
Posebni zračni prevoz potnikov
Sem spada:
- posebni zračni prevoz, čarterski prevozi potnikov in prtljage s kakršnimkoli zračnim
plovilom, tudi helikopterji
Sem spada tudi:
- prevoz z letali za razgledovanje ter zračni taksi
Sem ne spada:
- dajanje zračnih plovil s posadko v najem, gl. 62.20.30
62.20.2
62.20.20
Posebni zračni prevoz tovora
Posebni zračni prevoz tovora
Sem spada:
- izredni zračni prevoz pošte, zabojnikov (kontejnerjev) in drugega tovora s kakršnimkoli
zračnim plovilom
62.20.3
62.20.30
Dajanje zračnih plovil s posadko v najem
Dajanje zračnih plovil s posadko v najem
Sem spada:
- dajanje tovornih ali potniških zračnih plovil s posadko v najem ali zakup, ne glede
na namen
Storitve se navadno obračuna glede na čas in navadno vključujejo prevoz do namembnih
krajev.
Sem ne spada:
- dajanje tovornih ali potniških zračnih plovil brez posadke v najem, gl.
71.23.10
62.3
62.30
62.30.1
62.30.10
LANSIRANJE UMETNIH SATELITOV IN VESOLJSKIH PLOVIL
Lansiranje umetnih satelitov in vesoljskih plovil
Lansiranje umetnih satelitov in vesoljskih plovil
Lansiranje umetnih satelitov in vesoljskih plovil
Sem spada tudi:
- storitve vesoljskih laboratorijev
63
POMOŽNE PROMETNE STORITVE; STORITVE
POTOVALNIH IN TURISTIČNIH ORGANIZACIJ
63.1
63.11
PRETOVARJANJE IN SKLADIŠČENJE
Pretovarjanje
63.11.1
63.11.11
Pretovarjanje
Pretovarjanje zabojnikov
Sem spada tudi:
- storitve tovornih zabojniških terminalov za razne oblike prevoza, tudi z ladjami
(nakladanje in razkladanje zabojnikov v pristanišču)
- drugo pretovarjanje zabojnikov, npr. v tovarnah, skladiščih ipd.
63.11.12
Drugo pretovarjanje
Sem spada:
- pretovarjanje potniške prtljage in tovora, ki ni v zabojnikih, tudi prtljage na letališčih,
avtobusnih ali železniških terminalih
- storitve drugih tovornih terminalov, razen zabojniških, za razne oblike prevoza, tudi
z ladjami
- drugo pretovarjanje tovora
Sem ne spada:
- druge pomožne storitve v prometu, vezane na posebno vrsto prevoza:
x za železniški prevoz, gl. 63.21.10
x za cestni prevoz, gl. 63.21.25
x za vodni prevoz, gl. 63.22.16
x za zračni prevoz, gl. 63.23.13
63.12
63.12.1
63.12.11
Skladiščenje
Skladiščenje
Skladiščenje v hladilnicah
Sem spada:
- storitve skladiščenja in hrambe zamrznjenega ali hlajenega blaga, tudi kvarljivih živil,
v posebnih prostorih
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
179
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
63.12.12
Opis
Skladiščenje tekočin ali plinov
Sem spada:
- storitve skladiščenja in hrambe nestekleničenih tekočin in plinov, nafte in naftnih
derivatov, vina ipd., v za to prirejenih cisternah
63.12.13
63.12.14
63.2
63.21
Skladiščenje zrnja
Drugo skladiščenje in shranjevanje blaga
DRUGE POMOŽNE STORITVE V PROMETU
Pomožne storitve v kopenskem prometu, razen pretovarjanja
63.21.1
63.21.10
Pomožne storitve v železniškem prometu, razen pretovarjanja
Pomožne storitve v železniškem prometu, razen pretovarjanja
Sem spada:
- storitve železniških postaj (prodaja vozovnic, rezervacij, prtljažna garderoba), razen
pretovarjanja tovora
- drugo obratovanje infrastrukture za železniški promet
Sem spada tudi:
- vzdrževanje in manjša popravila železniških vozil
Sem ne spada:
- ranžiranje in premikanje vagonov, gl. 60.10.30
- pretovarjanje zabojnikov, gl. 63.11.11
- pretovarjanje drugega tovora ali potniške prtljage, gl. 63.11.12
63.21.2
63.21.21
Pomožne storitve v cestnem prometu, razen pretovarjanja
Storitve avtobusnih postaj
Sem spada:
- storitve avtobusnih postaj v povezavi z mestnim, primestnim in medkrajevnim
prevozom potnikov (prodaja vozovnic rezervacije, prtljažne garderobe ipd.)
Sem ne spada:
- pretovarjanje prtljage ali tovora je, gl. 63.11.12
63.21.22
Storitve obratovanja avtocest
Sem spada:
- storitve obratovanja avtocest, nadvozov
Sem ne spada:
- storitve parkirišč, gl. 63.21.24
63.21.23
Storitve obratovanja mostov in predorov
Sem ne spada:
- storitve parkirišč, gl. 63.21.24
63.21.24
Storitve obratovanja parkirišč
Sem spada:
- storitve obratovanja parkirnih hiš in parkirišč, pokritih ali ne
Sem spada tudi:
- pobiranje parkirnine na javnih prostorih
- odvažanje napačno parkiranih avtomobilov
Sem ne spada:
- dajanje garaž ali prostora v garaži v najem za daljši čas (za mesec ali
leto), gl. 70.20.12
63.21.25
Druge pomožne storitve v cestnem prometu, razen pretovarjanja
Sem ne spada:
- čiščenje avtobusov ali drugih prevoznih sredstev, gl. 74.70.16
63.22
Pomožne storitve v vodnem prometu, razen pretovarjanja
63.22.1
63.22.11
Pomožne storitve v vodnem prometu, razen pretovarjanja
Storitve pristanišč in plovnih poti, razen pretovarjanja
Sem spada:
- storitve obratovanja pomolov, nabrežij, vezov in druge storitve pristanišč zvezi
s potniškim prevozom
x obratovanje in vzdrževanje plovnih poti (prekopov, rečnih rokavov, prelivov ipd.)
x storitve vodnih zapornic, jezov, dvigal za ladje
Sem spada tudi:
- vleka po prekopih, razen z vlačilcem, npr. s traktorjem ali lokomotivo po vlečni stezi
Sem ne spada:
- pretovarjanje zabojnikov, gl. 63.11.11
- pretovarjanje drugega tovora, gl. 63.11.12
- storitve pristaniških skladišč, hramba tovora, gl. 63.12.1
- pilotaža z povezavi s pristajanjem, gl.63.22.12
- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij, gl. 63.22.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
180
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
63.22.12
Opis
HS 2002
Pilotaža
Sem spada:
- storitve pilotaže pri vplutju ali izplutju iz pristanišča ali vodenje ladje po navigacijsko
nevarnih predelih
63.22.13
Storitve za sidranje in privez ladij
Sem spada:
- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij vseh vrst
Sem ne spada:
- vleka ali potiskanje na odprtem morju, gl. 61.10.32
- vleka ali potiskanje po jezerih, rekah, prekopih, gl. 61.20.32
63.22.14
Pomoč pri navigaciji
Sem spada:
- storitve svetilnikov, označevanje plovnih poti, vzdrževanje boj in drugih navigacijskih
znakov
63.22.15
Reševanje in ponovno splavljanje plovil
Sem spada:
- reševanje plovil na morju ali kopenskih vodah. Te storitve obsegajo reševanje plovil
v nevarnosti ali potapljajočih se plovil ter njihovih tovorov.
Sem spada tudi:
- dviganje potopljenih ladij, uravnavanje prevrnjenih ladij ter splavljanje nasedlih ladij
Sem ne spada:
- vleka poškodovanih ladij po morju, gl. 61.10.32
- vleka poškodovanih ladij po kopenskih vodah, gl. 61.20.32
63.22.16
Druge pomožne storitve v vodnem prometu, razen pretovarjanja
Sem spada:
- druge pomožne storitve v vodnem prometu, povezane z delovanjem plovil, npr:
x lomljenje ledu
x registracija plovil
x jemanje plovil iz prometa
x shranjevanje plovil, ipd.
Sem ne spada:
- dezinfekcija in zatiranje škodljivcev na plovilih, gl. 74.70.11
- čiščenje plovil, tudi odstranjevanje onesnaženja z gorivi in nafto, gl. 74.70.16
- odstranjevanje naftnih razlitij in zaščita pred njimi, gl. 90.03.12
63.23
63.23.1
63.23.11
Pomožne storitve v zračnem prometu, razen pretovarjanja
Pomožne storitve v zračnem prometu, razen pretovarjanja
Storitve letališč, razen pretovarjanja
Sem spada:
- storitve letališč v zvezi z zračnim prevozom, tudi obratovanje vzletnih in pristajalnih stez
Sem ne spada:
- pretovarjanje zabojnikov na letališčih, gl. 63.11.11
- pretovarjanje drugega tovora na letališčih, gl. 63.11.12
63.23.12
Kontrola letenja
Sem spada:
- storitve kontrolnega stolpa pri pristajanju in vzletanju letal
Sem spada tudi:
- storitve letaliških radarskih postaj
63.23.13
Druge pomožne storitve v zračnem prometu, razen pretovarjanja
Sem spada:
- storitve gašenja in protipožarne obrambe na letališčih
- vzdrževanje letal (razen popravil)
- storitve letaliških hangarjev ipd.
Sem spada tudi:
- vleka letal
Sem ne spada:
- dezinfekcija in zatiranje škodljivcev v letalih, gl. 74.70.11
- čiščenje leta, gl. 74.70.16
- reševanje z letali, gl. 75.24.12
- letalske šole, gl. 80.41.12
63.3
63.30
63.30.1
STORITVE TURISTIČNIH IN POTOVALNIH ORGANIZACIJ
Storitve potovalnih in turističnih organizacij
Storitve potovalnih in turističnih organizacij
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
181
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
63.30.11
Opis
Organiziranje potovanj
Sem spada:
- organiziranje in urejanje turističnih potovanj v paketu:
x prevoza potnikov in prtljage
x nastanitve
x organizacija ogledov in podobne storitve med potovanjem
63.30.12
63.30.13
Posredovanje pri prodaji vozovnic, nastanitev in potovalnih paketov
Posredovanje turističnih informacij
Sem spada:
- posredovanje informacij o potovanjih
- svetovanje in načrtovanje potovanj
Sem spada tudi:
- rezervacija nastanitev
63.30.14
Storitve turističnih vodnikov
Sem spada:
- storitve turističnih vodnikov, samostojnih ali agencijskih
Sem ne spada:
- storitve tolmačev, gl. 74.85.14
- storitve gorskih in lovskih vodnikov, gl. 92.62.13
63.4
63.40
ŠPEDICIJA IN DRUGE STORITVE V TRANSPORTU
Špedicija in druge storitve v transportu
63.40.1
63.40.11
63.40.12
Špedicija
Pomorska špedicija
Druga špedicija
Sem spada:
- storitve prevoznih posrednikov, špedicija (predvsem organizacija in izvedba prevoznih
poslov na račun pošiljatelja ali prejemnika tovora)
- storitve agentov za prevoz tovora z letali
- zbiranje in razdeljevanje tovora
63.40.2
63.40.20
Druge storitve pri transportu
Druge storitve pri transportu
Sem spada:
- pregled seznamov in ocena tovora
- izdajanje in posredovanje prevoznih dokumentov in tovornih listin
- pakiranje, prepakiranje, razpakiranje tovora
- kontrola tovora, tehtanje, vzorčenje tovora
- storitve prevzema in predaje tovora (tudi na kraju samem)
64
POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
64.1
64.11
POŠTNE IN KURIRSKE STORITVE
Poštne storitve
64.11.1
Poštne storitve
Sem ne spada:
- storitve zasebnih kurirjev, gl. 64.12
- finančno posredovanje poštnih bank, gl. 65.12.10
64.11.11
Poštne storitve v zvezi s časopisi in revijami
Sem spada:
- zbiranje, prevoz in dostava časopisov, revij in druge periodike, na naslov doma ali
v tujini, če to opravlja javna pošta
64.11.12
Poštne storitve v zvezi s pisemskimi pošiljkami
Sem spada:
- zbiranje, prevoz in dostava pisem, brošur, letakov in podobnih tiskovin, na naslov
doma ali v tujini, če to opravlja javna pošta
64.11.13
Poštne storitve v zvezi s paketi
Sem spada:
- zbiranje, prevoz in dostava paketov in zavojev, na naslov doma ali v tujini, če to
opravlja javna pošta
64.11.14
Storitve na poštnih okencih
Sem spada:
- storitve na poštnih okencih, npr.:
x prodaja znamk
x obravnava priporočenih pošiljk ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
182
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
64.11.15
Opis
HS 2002
Druge poštne storitve
Sem spada:
- storitve poštnih predalov, poštno ležeče dostave in druge storitve javne pošte
Sem ne spada:
- storitve poštnih žiro in hranilnih računov, gl. 65.12.10
64.12
64.12.1
64.12.11
Kurirske storitve, razen storitev javne pošte
Kurirske storitve, razen storitev javne pošte
Kurirske storitve z raznimi prevoznimi sredstvi
Sem spada:
- zbiranje, prevoz in dostava pošiljk na naslove doma ali v tujini, razen storitev javne
pošte. Pri tem se uporablja enega ali več prevoznih načinov, z lastnimi ali pa javnimi
prevoznimi sredstvi.
64.12.12
64.2
64.20
64.20.1
64.20.11
Raznašanje, dostava blaga in druge kurirske storitve
TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
Telekomunikacijske storitve
Prenos podatkov in sporočil
Lokalne javne telefonske storitve
Sem spada:
- storitve, potrebne za zagotovitev telefonske komunikacije med dvema krajevnima
omrežnima točkama. Prvenstveno so namenjene prenosu govorjenih sporočil po
fiksnih zvezah, lahko pa služijo tudi za prenos besedilnih sporočil (teletekst,
faksimile).
Sem ne spada:
- storitve mobilne telefonije, gl. 64.20.13
- zasebne telefonske linije, gl. 64.20.14 in gl. 64.20.15
- dajanje terminalske opreme v najem, gl.71.34.10
64.20.12
Mednarodne javne telefonske storitve
Sem spada:
- storitve telefonije pri posredovanju govorjenih sporočil iz krajevnega v medkrajevno in
mednarodno telefonsko omrežje
64.20.13
Storitve mobilne telefonije
Sem spada:
- radiotelefonske storitve, ki omogočajo zvezo med prenosnim telefonom in javnim
telefonskim omrežjem ali drugim prenosnim telefonom. Nekatere oblike teh storitev
ob primerni terminalski opremi omogočajo poleg govorne tudi besedilno komunikacijo.
Sem spada tudi:
- storitve osebnih klicov (paging)
64.20.14
Storitve souporabniških poslovnih omrežij
Sem spada:
- omrežne storitve, ki omogočajo telefonsko komunikacijo med določenimi omrežnimi
priključnimi točkami (med dvema točkama ali več točkami) preko javnega (skupnega)
omrežja. Te storitve navadno omogočajo govorno komunikacijo; nekatere različice pa
omogočajo tudi besedilno komunikacijo in prenos podatkov
64.20.15
Storitve namenskih poslovnih omrežij
Sem spada:
- omrežne storitve, ki omogočajo telefonsko komunikacijo med določenimi omrežnimi
priključnimi točkami zaprtega, zasebnega omrežja. Omogočajo govorno komunikacijo
po internih telefonih, zvezo med internimi linijami in krajevnim ali mednarodnim
omrežjem
Sem spada tudi:
- prenos podatkov po namenskih poslovnih mrežah
64.20.16
Storitve podatkovnih omrežij
Sem spada:
- omrežne storitve, ki omogočajo pretok podatkov med napravami z enakim ali različnim
protokolom. Te storitve se izvajajo prek javnega ali zasebnega omrežja (t.j. prek
omrežja, namenjenega strankini uporabi).
64.20.18
Storitve za pristop v internet
Sem ne spada:
- prodaja preko interneta, gl. 52.61.1
- priprava spletnih stran, gl. 72.21.12
- posredovanje tujih spletnih strani (web hosting), gl. 72.30.23
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
183
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
64.20.2
64.20.21
Opis
Prenos RTV programa in druge telekomunikacijske storitve
Prenos televizijskega programa, razen kabelskega
Sem spada:
- omrežne storitve, potrebne za prenos televizijskih signalov, neodvisno od uporabljene
tehnologije (omrežja)
Sem ne spada:
- kabelska televizija, gl. 64.20.30
- produkcija televizijskih programov, tudi v povezavi z oddajanjem,gl.
92.20.12
64.20.22
Prenos radijskega programa, razen kabelskega
Sem ne spada:
- storitve prenosne radiotelefonije, gl. 64.20.13
- kabelski radio, gl. 64.20.30
- produkcija radijskih programov, tudi v povezavi z oddajanjem, gl.
92.20.11
64.20.23
Storitve medomrežnega povezovanja
Sem spada:
- omrežne storitve med operaterji, kadar mora komunikacija potovati prek drugega
omrežja, da bi dosegla cilj
64.20.28
Druge telekomunikacijske storitve
Sem spada:
- integrirane telekomunikacijske storitve
- telekonference
- storitve telefaksa, teleksa in telegrafa
Sem ne spada:
- storitve podatkovnih baz, gl. 72.40.11
64.20.3
64.20.30
Kabelski prenos RTV programa
Kabelski prenos RTV programa
Sem spada:
- kabelski prenos radijskih in televizijskih programov
Sem spada tudi:
- prenos TV signala za plačilo
Sem ne spada:
- produkcija radijskih in televizijskih programov, gl. 92.20.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
184
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
J
FINANČNO POSREDNIŠTVO
65
FINANČNO POSREDNIŠTVO, RAZEN STORITEV
ZAVAROVALNIC IN POKOJNINSKIH SKLADOV
65.1
65.11
DENARNO POSREDNIŠTVO
Storitve centralne banke
65.11.1
65.11.10
HS 2002
Storitve centralne banke
Storitve centralne banke
Sem spada:
- storitve, ki jih opravlja centralna banka:
x sprejem pologov, ki se uporabijo za poravnavo med finančnimi institucijami
x storitve za zakladnico
x nadzor nad bančnim delovanjem
x storitve v zvezi z deviznimi rezervami države
x storitve v zvezi z tiskanjem denarja in upravljanje z njim
65.12
65.12.1
65.12.10
Storitve drugih denarnih posrednikov
Storitve drugih denarnih posrednikov
Storitve drugih denarnih posrednikov
Sem spada:
- storitve denarnega posredovanja, ki jih opravljajo denarne instutucije, razen centralne
banke:
x banke, hranilnice
x poštne banke, hranilnice in specializirane institucije, ki nudijo kredite za nakup hiš
in sprejemajo pologe
65.2
65.21
65.21.1
65.21.10
DRUGO FINANČNO POSREDNIŠTVO
Finančni lizing
Finančni lizing
Finančni lizing
Sem spada:
- storitve zakupa sredstev, kjer obdobje zakupa približno pokriva pričakovano življenjsko
dobo sredstev, zakupnik pa prevzema vse ugodnosti in tveganja, povezana z
lastništvom
Sem ne spada:
- storitve operativnega zakupa, gl. 71 glede na predmet zakupa
65.22
65.22.1
Drugo kreditiranje
Drugo kreditiranje
Sem spada:
- storitve finančnega posredništva nebančnih institucij
65.22.10
Drugo kreditiranje
Sem spada:
- storitve odobravanja kreditov institucij, ki niso vključene v bančništvo dajanje
dolgoročnih finančnih sredstev za gospodarske subjekte
- posojanje denarja zunaj bančnega sistema
- storitve specializiranih institucij, ki odobravajo kredite za nakup nepremičnin na
podlagi hipotek
Sem spada tudi:
- storitve izdajateljev kreditnih kartic za financiranje nakupa izdelkov z dobravanjem
kredita na mestu prodaje z uporabo kreditnih kartic in kuponov
- odkup terjatev (factoring)
- storitve zastavljalnic
Sem ne spada:
- storitve bank, gl. 65.12.10
65.23
65.23.1
Drugo finančno posredništvo, razen storitev zavarovalnic in pokojninskih
skladov
Drugo finančno posredništvo, razen storitev zavarovalnic in pokojninskih
skladov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
185
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
65.23.10
Opis
Drugo finančno posredništvo, razen storitev zavarovalnic in pokojninskih skladov
Sem spada:
- druge storitve finančnega posredništva, ki se pretežno v zvezi ukvarjajo z razdelitvijo
finančnih sredstev (kapitala), razen dajanja posojil, kot so:
x storitve zaprtih investicijskih družb, kjer kapital vpišejo delničarji, ki investirajo
v glavnem v delnice in državne vrednostne papirje
x storitve premoženjskih vzajemnih skladov, kjer poslovodna družba denar, ki je vpisan
v “enotah”, investira v premoženje
x storitve odprtih investicijskih družb in drugih vzajemnih skladov, kjer poslovodna družba
investira denar, ki je vpisan v “enotah”, v finančna sredstva in lastnik enote ni
delničar v poslovodni družbi
Sem spada tudi:
- storitve samostojnih posrednikov z vrednostnimi papirji
66
STORITVE ZAVAROVALNIC IN POKOJNINSKIH SKLADOV,
RAZEN OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
66.0
STORITVE ZAVAROVALNIC IN POKOJNINSKIH SKLADOV, RAZEN
OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
Življenjsko zavarovanje in pozavarovanje
66.01
66.01.1
66.01.11
Življenjsko zavarovanje in pozavarovanje
Življenjsko zavarovanje
Sem spada:
- življenjska zavarovanja brez naložbenega tveganja:
x zavarovanja z akumulacijo kapitala, ki se izplačuje kot zavarovalna vsota
x zavarovanja z akumulacijo kapitala, ki se izplačuje kot renta
x rizična življenjska zavarovanja z izplačevanjem zavarovalne vsote
x rizična življenjska zavarovanja z izplačevanjem rente
- življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem
- zavarovalne storitve “tontine”
- zavarovanja z odkupom kapitala
- druge oblike življenjskega zavarovanja
66.01.12
66.02
Pozavarovanje življenjskega zavarovanja
Storitve pokojninskih skladov
66.02.1
66.02.11
Storitve pokojninskih skladov
Storitve pokojninskih skladov
Sem ne spada:
- storitve obveznega socialnega zavarovanja, gl. 75.3
- upravljanje pokojninskih skladov, gl. 67.12.10
66.02.12
66.03
Pozavarovanje pokojninskih skladov
Drugo zavarovanje, razen življenjskega
66.03.1
66.03.11
Nezgodno in zdravstveno zavarovanje
Nezgodno zavarovanje
Sem spada:
- zavarovanje za primer smrti ali invalidnosti zaradi nezgode krije izplačilo denarnih
nadomestil, odškodnin ali povračil
66.03.12
Zdravstveno zavarovanje
Sem spada:
- zavarovanje, ki krije povračilo stroškov zdravljenja in enkratno denarno nadomestilo
za začasno delovno nezmožnost
Sem ne spada:
- obvezno zdravstveno zavarovanje, gl. 75.30.11
66.03.13
Invalidsko zavarovanje
Sem spada:
- izplačevanje dolgoročnih nadomestil v primeru nesposobnosti zaposlitve zaradi
bolezni ali nesreče
Sem ne spada:
- obvezno invalidsko zavarovanje, gl. 75.30.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
186
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
66.03.2
66.03.21
Opis
HS 2002
Zavarovanje vozil
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil
Sem spada:
- zavarovanje vseh vrst odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe kopenskih motornih vozil
z lastnim pogonom, vključno s prevozniško odgovornostjo
Sem ne spada:
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi tirnih vozil ter zračnih in vodnih
plovil, gl. 66.03.31
66.03.22
Drugo zavarovanje vozil
Sem spada:
- zavarovanje, ki krije škodo ali izgubo vozil, z lastnim pogonom ali brez njega
Sem ne spada:
- zavarovanje tirnih vozil ter zračnih in vodnih plovil, gl. 66.03.31
66.03.3
66.03.31
Ladijsko, letalsko in železniško zavarovanje in zavarovanje tovora
Ladijsko, letalsko in železniško zavarovanje
Sem spada:
- zavarovanje vseh vrst odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe tirnih vozil ter zračnih
in vodnih plovil, vključno s prevozniško odgovornostjo
- zavarovanje, ki krije izgubo ali škodo na tirnih vozilih ter zračnih in vodnih plovilih
66.03.32
Zavarovanje tovora
Sem spada:
- zavarovanje, ki krije, vse škode na tovoru ali izgubo tovora, vključno s prtljago,
ne glede na vrsto prevoza
66.03.4
66.03.40
Požarno in drugo škodno zavarovanje
Požarno in drugo škodno zavarovanje
Sem spada:
- zavarovanje, ki krije vse škode na premoženju (razen tistih, ki jih krije zavarovanje
vozil, plovil in tovora), ki nastanejo zaradi:
x požara
x neurja, pozebe, toče, poplave in drugih naravnih dogodkov
x jedrske energije, pogrezanja in drsenja tal
Sem spada tudi:
- zavarovanje škode na premoženju, nastale zaradi tatvine ali podobnih vzrokov
Sem ne spada:
- zavarovanje vozil, gl. 66.03.22
- zavarovanje zračnih in vodnih plovil, tirnih vozil ter tovora, gl. 66.03.3
66.03.5
66.03.50
Splošno zavarovanje odgovornosti
Splošno zavarovanje odgovornosti
Sem spada:
- zavarovanje, ki krije druge vrste odgovornosti, razen tiste pri uporabi vozil in plovil
Sem ne spada:
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil, gl. 66.03.21
- zavarovanje odgovornosti pri uporavi tirnih vozi ter zračnih in vodnih
plovil, gl. 66.03.31
66.03.6
66.03.60
Kreditno in poroštveno zavarovanje
Kreditno in poroštveno zavarovanje
Sem spada:
- zavarovanje tveganja zaradi nesolventnosti:
x zavarovanje izvoznih kreditov in drugih tveganj povezanih z izvozom, trgovino in vlaganji
x zavarovanje kreditov z obročnim odplačevanjem, hipotekarnih, lombardnih, kmetijskih
in drugih kreditov
Sem spada tudi:
- zavarovanje, ki krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov
66.03.7
66.03.71
Zavarovanje pomoči, pravnih stroškov, izgub
Zavarovanje pomoči
Sem spada:
- zavarovanje, ki krije pomoč osebam, ki zaidejo v težave na potovanju ali v drugih
primerih odsotnosti od doma ali stalnega bivališča
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
187
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
66.03.72
Opis
Zavarovanje stroškov pravnega postopka
Sem spada:
- zavarovanje, ki krije krije stroške za pravno pomoč in sodne stroške
66.03.73
Zavarovanje finančnih izgub
Sem spada:
- zavarovanje, ki krije finančne izgube zaradi:
x brezposelnosti, poklicnih nevarnosti
x nezadostnih prihodkov (na splošno)
x slabega vremena
x izgubljenega dobička
x nepredvidenih stroškov
x izgube tržne vrednosti
x izpada prihodka
x poslovnih, neposlovnih izgub in drugih finančnih izgub
66.03.8
66.03.80
Drugo zavarovanje
Drugo zavarovanje
66.03.9
66.03.90
Pozavarovanje zavarovanja, razen življenskega
Pozavarovanje zavarovanja, razen življenskega
67
POMOŽNE STORITVE V FINANČNEM POSREDNIŠTVU
67.1
POMOŽNE STORITVE V FINANČNEM POSREDNIŠTVU, RAZEN
ZA ZAVAROVALNIŠTVO IN POKOJNINSKE SKLADE
Storitve finančnih trgov, borz
67.11
67.11.1
67.11.10
Storitve finančnih trgov, borz
Storitve finančnih trgov, borz
Sem spada:
- operativne storitve in nadzor finančnih trgov, razen storitev javne uprave
- operativne storitve borz vrednostnih papirjev in blagovnih borz
- upravne storitve za lastnike vrednostnih papirjev ali blaga, posrednikov in agentov,
npr. finančno poročanje
67.12
Poslovanje z vrednostnimi papirji
67.12.1
67.12.10
Poslovanje z vrednostnimi papirji
Poslovanje z vrednostnimi papirji
Sem spada:
- storitve delovanja na finančnih trgih v tujem imenu a drugega, kot so:
x storitve posredništva z vrednostnimi papirji
x izdajanje in registracija vrednostnih papirjev
x storitve upravljanja s premoženjem v vrednostnih papirjih
Sem spada tudi:
- upravljanje premoženja sredstev ter upravljanje pokojninskih skladov
Sem ne spada:
- svetovanje o osebnem finančnem načrtovanju, ki ne vključuje
odločanja v imenu stranke, gl. 67.13.10
- drugo finančno posedništvo za svoj račun, gl. 65.23.10
67.13
Druge pomožne storitve, povezane s finančnim posredništvom
67.13.1
67.13.10
Druge pomožne storitve, povezane s finančnim posredništvom
Druge pomožne storitve, povezane s finančnim posredništvom
Sem spada:
- storitve posredništva pri pridobivanju kreditov
- storitve finančnega svetovanja, ki jih opravljajo finančni in hipotekarni svetovalci
- storitve menjave tujih valut
Sem ne spada:
- poslovanje s premoženjem v vrednostnih papirjih, gl. 67.12.10
- svetovanje o zavarovalniških in pokojninskih zadevah, gl. 67.20.10
- svetovanje o davčnih zadevah, gl. 74.12.30
- svetovanje pri drugem finančnem poslovanju, gl. 74.14.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
188
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
67.2
67.20
67.20.1
67.20.10
Opis
HS 2002
POMOŽNE STORITVE V ZAVAROVALNIŠTVU IN POKOJNINSKIH SKLADIH;
POSREDOVANJE ZAVAROVALNIŠKIH STORITEV
Pomožne storitve v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; posredovanje
zavarovalniških storitev
Pomožne storitve v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
Pomožne storitve v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
Sem spada:
- storitve, ki vključujejo ali pa so tesno povezane z zavarovalništvom in pokojninskimi
skladi, razen finančnega posredništva:
x svetovalne storitve podjetjem ali osebam o komercialnem ali osebnem zavarovanju,
tudi na pokojninskem (rentnem) področju
x vrednotenje in usklajevanje zavarovalniških zahtevkov, ocenjevanje škode
x izračun zavarovalniškega tveganja in premij
x urejanje in nadzorovanje zavarovalniških odškodnin
Sem ne spada:
- upravljanje pokojninskih skladov, gl. 67.12.10
67.20.2
67.20.20
Posredovanje zavarovalniških storitev
Posredovanje zavarovalniških storitev
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
189
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
K
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, DAJANJE V NAJEM
IN POSLOVNE STORITVE
70
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
70.1
70.11
POSLOVANJE Z LASTNIMI NEPREMIČNINAMI
Razvoj nepremičninskih projektov za trg
70.11.1
70.11.11
Razvoj nepremičninskih projektov za trg
Razvoj projektov stanovanjskih nepremičnin za trg
Sem spada:
- zbiranje finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev za realizacijo stanovanjskih
nepremičnin za kasnejšo prodajo
70.11.12
Razvoj projektov nestanovanjskih nepremičnin za trg
Sem spada:
- zbiranje finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev za realizacijo nestanovanjskih
nepremičnin za kasnejšo prodajo
70.12
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.12.1
70.12.11
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Trgovanje z lastnimi stanovanjskimi stavbami
Sem spada:
- prodaja stanovanjskih nepremičnin za svoj račun v primerih, ko se to obravnava kot
prodaja zalog prodajalca in ne kot prodaja premoženja, kjer je prodaja odtujitev
osnovnih sredstev prodajne enote. Stanovanjske nepremičnine so:
x hiše z zemljiščem,
x stanovanjske stavbe z več stanovanjskimi enotami z zemljiščem,
x posamezne stanovanjske enote v takih zgradbah, npr. posamezna stanovanja ali etaže.
Tako premoženje je lahko zakupljeno ali v trajni lasti prodajalca.
70.12.12
Trgovanje z lastnimi zemljišči za stanovanjsko gradnjo
Sem spada:
- prodaja zemljišč za stanovanjsko gradnjo za svoj račun v primerih, ko se to obravnava
kot prodaja zalog prodajalca. Zemljišča so lahko razparcelirana.
70.12.13
Trgovanje z lastnimi nestanovanjskimi stavbami in zemljišči
Sem spada:
- prodaja nestanovanjskih zgradb za svoj račun v primerih, ko se to obravnava kot
prodaja zalog prodajalca in ne kot prodaja premoženja, kjer je prodaja odtujitev
osnovnih sredstev prodajne enote. Primeri nestanovanjskega premoženja so:
x tovarne, pisarniške stavbe, skladišča, gledališča in večnamenske zgradbe, ki so
v glavnem nestanovanjske, kmetijske, gozdne in podobne površine.
Takšno premoženje je lahko zakupljeno ali v trajni lasti prodajalca.
70.12.14
Trgovanje z drugimi lastnimi nezazidanimi zemljišči
Sem spada:
- prodaja nestanovanjskih nezazidanih zemljišč za svoj račun v primerih, ko se to
obravnava kot prodaja zalog prodajalca. Zemljišča so lahko razparcelirana in fizično
razdeljena.
70.2
70.20
DAJANJE LASTNIH NEPREMIČNIN V NAJEM
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.20.1
70.20.11
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Dajanje lastnih stanovanjskih nepremičnin v najem
Sem spada:
- dajanje stanovanjskih nepremičnin s strani lastnika ali zakupnika v najem ali zakup
drugim, npr:
x stanovanj
x hiš, stanovanjskih stavb
x večnamenskih, pretežno stanovanjskih stavb
Sem ne spada:
- namestitvene storitve, ki jih nudijo hoteli, moteli, gl. 55.1
- namestitvene storitve, ki jih nudijo šolski domovi, kampingi ipd., gl. 55.2
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
190
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
70.20.12
Opis
HS 2002
Dajanje lastnih nestanovanjskih nepremičnin v najem
Sem spada:
- dajanje industrijskih, poslovnih ali drugih nestanovanjskih nepremičnin s strani
lastnika ali zakupnika v najem ali zakup drugim, npr:
x tovarn, pisarniških stavb
x skladišč
x gledališč
x razstavnih dvoran in večnamenskih stavb, ki so v glavnem nestanovanjske
x kmetijskih, gozdnih in podobnih površin
Sem spada tudi:
- dajanje garaž in parkirnih prostorov v najem ali zakup za daljši čas (mesec ali leto)
- dajanje v najem prireditvenih prostorov
70.3
70.31
70.31.1
70.31.11
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI ZA PLAČILO ALI PO POGODBI
Posredništvo pri poslovanju z nepremičninami
Posredništvo pri poslovanju z nepremičninami
Trgovanje s stanovanjskimi stavbami in zemljišči za tuj račun
Sem spada:
- prodaja hiš, stanovanj, stanovanjskih zgradb in drugega stanovanjskega premoženja
za tuj račun
- posredniške storitve pri kupovanju, prodajanju, oddajanju stanovanjskih zgradb
70.31.12
Trgovanje z zemljišči za stanovanjsko gradnjo za tuj račun
Sem spada:
- prodaja nezazidanih stanovanjskih zemljišč za tuj račun in podobne posredniške
storitve pri:
x kupovanju
x prodajanju
x oddajanju nezazidanih stanovanjskih zemljišč
70.31.13
Trgovanje z nestanovanjskimi stavbami in zemljišči za tuj račun
Sem spada:
- prodaja nestanovanjskih zgradb in zemlje, kot so pisarne, tovarne, trgovine ipd. za
tuj račun
- posredniške storitve pri prodajanju, kupovanju, oddajanju nestanovanjskih zgradb
in zemlje
70.31.14
Trgovanje z drugimi nezazidanimi zemljišči za tuj račun
Sem spada:
- prodaja nezazidanih nestanovanjskih zemljišč za tuj račun
- posredniške storitve pri prodajanju, kupovanju, oddajanju nezazidanih nestanovanjskih
zemljišč
70.31.15
Ocenjevanje nepremičnin
Sem spada:
- ocenjevanje stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb in zemljišč za tuj račun
70.32
70.32.1
70.32.11
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Upravljanje stanovanjskih nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Sem spada:
- upravljanje hiš, blokov in drugih pretežno stanovanjskih zgradb na osnovi plačila ali
pogodbe
Sem spada tudi:
- pobiranje najemnine
70.32.12
Upravljanje nestanovanjskih nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Sem spada:
- upravljanje industrijskih ali poslovnih nepremičnin, večnamenskih zgradb, ki so
v glavnem nestanovanjske
Sem spada tudi:
- upravljanje kmetijskih, gozdarskih in podobnih posesti
70.32.13
Upravljanje objektov in hišniške storitve
Sem spada:
- storitve za obratovanje objektov
- čiščenje in vzdrževanje okolice objekta
- manjša popravila
- kontroliranje grelnega in ventilacijskega sistema ter podobna hišniška opravila
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
191
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
71
Opis
DAJANJE STROJEV IN OPREME BREZ UPRAVLJAVCEV
V NAJEM; IZPOSOJANJE IZDELKOV ŠIROKE PORABE
Sem spada tudi:
- dajanje vozil, strojev in opreme v operativni zakup
Sem ne spada:
- zakup na čisti finančni osnovi (t.j. finančni zakup), gl. 65.21.10
71.1
71.10
DAJANJE OSEBNIH AVTOMOBILOV BREZ VOZNIKA V NAJEM
Dajanje osebnih avtomobilov brez voznika v najem
71.10.1
71.10.10
Dajanje osebnih avtomobilov brez voznika v najem
Dajanje osebnih avtomobilov brez voznika v najem
Sem spada tudi:
- dajanje kombijev in podobnih vozil z nosilnostjo do 3,5 t brez voznika v najem
Sem ne spada:
- dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem, gl. 60.22.12
- dajanje tovornih vozil z nosilnostjo preko 3,5 t v najem, gl. 71.21.11
71.2
71.21
DAJANJE DRUGIH VOZIL BREZ VOZNIKA V NAJEM
Dajanje drugih kopenskih vozil brez voznika v najem
71.21.1
71.21.11
Dajanje drugih kopenskih vozil brez voznika v najem
Dajanje cestnih tovornih vozil brez voznika v najem
Sem spada:
- dajanje vozil, namenjenih predvsem prevozu tovora (npr. tovornjakov, prikolic,
polprikolic, traktorjev ipd.), v najem brez voznikov
Sem ne spada:
- dajanje tovornih vozil v najem z voznikom, gl. 60.24.30
71.21.12
71.21.13
Dajanje tirnih vozil brez voznika v najem
Dajanje zabojnikov v najem
Sem spada:
- dajanje transportnih zabojnikov v najem ali zakup
Sem ne spada:
- dajanje bivalnik zabojnikov v najem, gl. 71.32.10
71.21.14
Dajanje motornih koles, počitniških prikolic in avtodomov v najem
Sem ne spada:
- dajanje prikolic v kampih v najem za krajši čas, gl. 55.22.10
71.21.15
Dajanje drugih kopenskih vozil brez voznika v najem
Sem spada:
- dajanje potniških vozil, kot so npr. avtobusi ter drugih kopenskih vozil, tudi vprežnih,
brez voznikov v najem ali zakup
Sem ne spada:
- dajanje potniških vozil z voznikom v najem, gl. 60.23.11
- izposojanje koles, smuči, gl. 71.40.14
71.22
Dajanje ladij brez posadke v najem
71.22.1
71.22.10
Dajanje ladij brez posadke v najem
Dajanje ladij brez posadke v najem
Sem spada:
- dajanje v najem ali zakup plovil brez posadke, namenjenih predvsem prevozu potnikov
ali tovora (npr. ladij, trajektov, hidrogliserjev, tankerjev, vlačilcev ipd.)
Sem ne spada:
- dajanje morskih ladij s posadko v najem, gl. 61.10.31
- dajanje rečnih in jezerskih ladij s posadko v najem, gl. 61.20.31
- dajanje jadrnic čolnov, veslaških čolnov in podobnih plovil za zabavo
brez posadke v najem, gl. 71.40.14
71.23
Dajanje zračnih plovil brez posadke v najem
71.23.1
71.23.10
Dajanje zračnih plovil brez posadke v najem
Dajanje zračnih plovil brez posadke v najem
Sem spada:
- dajanje zračnih plovil (helikopterjev, letal) brez posadke v najem ali zakup
Sem ne spada:
- dajanje zračnih plovil s posadko v najem, gl. 62.20.30
- izposojanje balonov, jadralnih letal in zmajev, gl. 71.40.14
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
192
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
71.3
71.31
71.31.1
71.31.10
Opis
HS 2002
DAJANJE DRUGIH STROJEV IN OPREME BREZ UPRAVLJAVCEV
V NAJEM
Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Sem spada:
- dajanje v najem, zakup ali izposojanje kmetijske mehanizacije brez upravljavcev npr:
x kmetijskih traktorjev in priključkov zanje
x strojev za setev in sajenje, žetev, spravljanje pridelkov in sortiranje ipd.
Sem ne spada:
- dajanje kmetijske mehanizacije in opreme v najem z upravljalcem,
gl. 01.41.11
- izposojanje kosilnic za trato, gl. 71.40.16
71.32
71.32.1
71.32.10
Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Sem spada tudi:
- dajanje zabojnikov za bivanje ali pisarne v najem ali zakup
Sem ne spada:
- dajanje gradbene mehanizacije in opreme z upravljalci v najem ,
gl. 45.50.10
71.33
71.33.1
71.33.11
Dajanje pisarniških strojev in opreme ter računalnikov brez operaterjev
v najem
Dajanje pisarniških strojev in opreme ter računalnikov brez operaterjev
v najem
Dajanje pisarniških strojev in opreme brez operaterjev v najem
Sem spada:
- dajanje v najem, zakup ali izposojanje vseh vrst pisarniških strojev in opreme, kot so:
kopirni, pisalni in knjigovodski stroji, kalkulatorji, registrirne blagajne ipd.
Sem spada tudi:
- posojanje pisarniškega pohištva, sefov ipd.
Sem ne spada:
- dajanje telefonske opreme v najem ali zakup, gl. 71.34.10
71.33.12
Dajanje računalnikov brez operaterjev v najem
Sem spada:
- dajanje v najem, zakup ali izposojanje računalnikov in računalniške opreme (brez
operaterjev), kot so: centralne in procesne enote, izhodne ali vhodne enote, magnetni
ali optični čitalniki ipd.
Sem ne spada:
- dajanje računalniških programov v najem ali zakup, gl. 72.21.1
- dajanje računalnikov in računalniške opreme v najem ali zakup z
operaterjem ali upravljalcem, gl. 72.30.2
- dajanje računalniškega časa v najem ali zakup, gl. 72.30.21
71.34
71.34.1
71.34.10
Dajanje drugih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Dajanje drugih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Dajanje drugih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Sem spada:
- dajanje v najem, zakup ali izposojanje (brez upravljavcev) vseh vrst strojev, električnih
ali ne (razen osebnih ali gospodinjskih predmetov), ki se običajno vodijo kot
investicijska sredstva, kot so:
x motorji in turbine, obdelovalni stroji, rudarska oprema in oprema za naftna polja
x oprema za dvigovanje in prestavljanje
x poklicna radijska, televizijska in komunikacijska oprema (vključno s telekomunikacijami)
x naprave za igre na srečo, ki delujejo na kovance
x razstavni material
x merilne in kontrolne naprave ter druga poklicna in industrijska oprema
x telefonske naprave in oprema
71.4
71.40
71.40.1
IZPOSOJANJE IZDELKOV ŠIROKE PORABE
Izposojanje izdelkov široke porabe
Izposojanje izdelkov široke porabe
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
193
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
71.40.11
Opis
Izposojanje televizijskih in radijskih sprejemnikov, videorekorderjev in podobnih
naprav
Sem spada:
- izposojanje vseh vrst električnih in elektronskih naprav za domače razvedrilo, kot so:
x stereo sistemi, magnetofoni, televizorji, radijski sprejemniki in videorekorderji
x predvajalniki laserskih plošč in podobna oprema
71.40.12
Izposojanje videokaset in laserskih plošč
Sem spada:
- izposojanje posnetih videokaset, CD in DVD plošč, predvsem za razvedrilo doma
71.40.13
Izposojanje pohištva in gospodinjskih naprav
Sem spada:
- izposojanje pohištva (tudi vzmetnic),
- izposojanje električnih gospodinjskih naprav, kot so: hladilniki, pralni stroji,
klimatske naprave, ventilatorji, popekači, mešalniki ipd.
- izposojanje namiznega pribora, porcelana, jedilnega pribora, okraskov in drugih
gospodinjskih potrebščin
71.40.14
Izposojanje športne in rekreacijske opreme
Sem spada:
- izposojanje opreme za šport, razvedrilo in prosti čas, kot so kolesa, tekmovalni
motorji, smuči, baloni, jadralna letala, zmaji, oprema za vodne športe (npr. jadralne
deske, vodne smuči, jadrnice, čolni, kanuji, pedolini ipd.)
- izposojanje športnih rekvizitov, npr. palic za golf, opreme za igre na igrišču, za igre
z loparji, drsalk itd.,
- izposojanje opreme za taborjenje ipd.
Sem spada tudi:
- izposojanje jezdnih konjev
Sem ne spada:
- dajanje jadrnic s posadko v najem, gl. 61.10.12
71.40.15
71.40.16
Izposojanje glasbil
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
Sem spada:
- izposojanje drugih osebnih ali gospodinjskih predmetov kot so:
x posteljnina, prti
x oblačila, gledališki kostumi
x obutev
x nakit
x kamere, fotografska oprema, daljnogledi in druge optične naprave
x cvetje, rastline, ure ipd.
Sem spada tudi:
- izposojanje strojev in opreme za hišno rabo, npr. kosilnic, ročnega orodja, opreme
za čiščenje, ipd.
- izposojanje medicinske ali paramedicinske opreme (npr. opornic)
Sem ne spada:
- izposojanje glasbil, gl. 71.40.15
72
RAČUNALNIŠKE IN Z NJIMI POVEZANE STORITVE
72.1
72.10
SVETOVANJE O RAČUNALNIŠKIH NAPRAVAH
Svetovanje o računalniških napravah
72.10.1
72.10.10
Svetovanje o računalniških napravah
Svetovanje o računalniških napravah
Sem spada:
- svetovanje in pomoč o zadevah, ki se nanašajo na upravljanje z računalniškimi viri
podjetja ali ustanove. Te storitve lahko pomenijo:
x oceno o tem, kakšno računalniško opremo organizacija potrebuje
x svetovanje stranki pri nabavljanju strojne in programske opreme
x svetovanje o varovanju računalniškega sistema
x analizo z računalniki povezanih operacij ipd.
Sem ne spada:
- svetovanje o tehničnih zadevah v zvezi z računalniškimi sistemi, gl.
72.22.11
72.2
72.21
SVETOVANJE IN OSKRBA Z RAČUNALNIŠKIMI PROGRAMI
Razvijanje in založba programskih paketov; nosilci s podatkovnimi zapisi
72.21.1
Razvijanje in založba programskih paketov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
194
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
72.21.11
Opis
HS 2002
Razvijanje in založba sistemskih programov
Sem spada:
- izdajanje in trženje (prodaja, najem, zakup, podeljevanje licenc) sistemskih in
uporabniških orodij in paketov
Sem ne spada:
- maloprodaja paketov računalniških programov, gl. 52.48.13
- oblikovanje programov po naročilu ali spreminjanje računalniških
paketov zaradi posebnih potreb uporabnika, gl. 72.22.12
72.21.12
Razvijanje in založba uporabniških programskih paketov in računalniških iger
Sem spada:
- izdajanje in trženje (prodaja, najem, zakup, podeljevanje licenc) uporabniških
programskih paketov
Sem spada tudi:
- izdajanje in trženje računalniških iger
Sem ne spada:
- maloprodaja paketov računalniških programov, gl. 52.48.13
- oblikovanje programov po naročilu ali spreminjanje računalniških
paketov zaradi posebnih potreb uporabnika, gl. 72.22.12
72.21.2
72.21.20
72.22
72.22.1
72.22.11
Nosilci s podatkovnimi zapisi
Nosilci s podatkovnimi zapisi
8524[.31 + .4 + .6 + .91]
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
Svetovanje o sistemskih in tehničnih rešitvah
Sem spada:
- svetovanje in pomoč pri tehničnih zadevah v zvezi z računalniškimi sistemi kot npr:
x izvajanje izvedbenih študij o sistemu
x zagotavljanje podrobnih opisov o oblikovanju podatkovnih baz
x izdelava tehničnih ekspertiz za integracijo računalniških naprav in programov
x vodenje in pomoč v začetni fazi novega sistema
x zagotavljanje podrobnih navodil za zaščito podatkovnih baz ipd.
Sem ne spada:
- svetovalne storitve v zvezi s prodajo na drobno, gl. 52.48.13
- oblikovanje programske opreme po naročilu, gl. 72.22.12
- analiza sistemov in storitve programiranja, gl. 72.22.13
- usposabljanje kadrov za uporabo računalniških sistemov, gl. 80
72.22.12
Razvijanje programov po naročilih uporabnikov
Sem spada:
- razvoj (analiza, oblikovanje in programiranje) programja za določeno stranko
Sem spada tudi:
- prilagajanje programskih paketov potrebam stranke
- oblikovanje spletnih strani
Sem ne spada:
- občasne storitve programerjev in sistemskih analitikov, gl. 72.22.13
72.22.13
Sistemska analiza in programiranje
Sem spada:
- storitve sistemskih analitikov ali programerjev, ki občasno (per diem) sodelujejov eni
od faz pri razvoju sistema. Naročnik jih nadzoruje in ima pravico do njihovih izdelkov.
Sem ne spada:
- izdelava programja po naročilu, kjer je izvajalec prisoten v vseh fazah
(analiza, oblikovanje in programiranje) razvoja in ga nadzoruje,
gl. 72.22.12
72.22.14
Vzdrževanje računalniških programov in sistemov
Sem spada:
- vzdrževanje računalniških sistemov in programov v dobrem delovnem stanju, npr:
x ugotavljanje, lociranje in odprava napak
x izboljšava obstoječih programov
x zagotavljanje najnovejših priročnikov za uporabo
x svetovanje o pravilni uporabi sistema
72.22.15
Druge strokovne storitve v zvezi z računalniki
Sem spada tudi:
- določanje obsega servisiranja
- odprava posledic napačnega delovanja programov
- načrtovanje in kontrola kakovosti programja
- pomožne storitve pri uvedbi sistema, sistemska integracija
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
195
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
72.3
72.30
Opis
STORITVE PRI OBDELAVI PODATKOV
Storitve pri obdelavi podatkov
72.30.1
72.30.10
Storitve, pri katerih izvajalec uporablja računalnik samo kot pomožno sredstvo, ne
spadajo v računalniško obdelavo, ampak so razvrščene glede na vrsto storitve.
Upravljanje računalniških naprav
Upravljanje računalniških naprav
Sem spada:
- storitve osebja za upravljanje in delo na računalniških napravah, ki so last stranke ali
pa jih ima v zakupu in se nahajajo pri stranki ali pri dobavitelju
Sem ne spada:
- obdelava podatkov, gl. 72.30.21
72.30.2
72.30.21
Obdelava podatkov
Procesiranje podatkov in tabeliranje
Sem spada:
- obdelava podatkov, ki jih dostavi stranka, tabeliranje, računalniško izračunavanje ipd.
brez programiranja
- dajanje v najem ali zakup računalniškega časa (CPU čas) za obdelavo podatkov tretji
stranki v času, ki ga delijo z drugimi uporabniki
Sem spada tudi:
- omogočanje uporabe naprav ali mrež za obdelavo podatkov
- dostopnost podatkovnih baz, npr. zagotavljanje določene urejenosti ali zaporedja
podatkov, z dostopom do podatkov prek neposrednih zvez z osrednjim računalnikom,
za znane ali neznane uporabnike
Sem ne spada:
- upravljane računalniških naprav, gl. 72.30.10
- razvoj baz podatkov, gl.72.40.13
72.30.22
Zajem podatkov
Sem spada:
- zajem podatkov (ki jih dostavi stranka) na trak, diskete ali druge medije ali
neposredno v sistem obdelave podatkov
72.30.23
Posredovanje spletnih strani
Sem spada:
- zbiranje in shranjevanje tujih spletnih strani tako, da lahko zunanji uporabniki interneta
dostopajo nanje, njihovi lastniki pa jih lahko modificirajo
72.30.24
Druge storitve pri računalniški obdelavi podatkov
Sem spada:
- zagotavljanje konverzij zapisov s trakov ali disket
- priprava podatkov za zajem
- optično čitanje vhodnih dokumentov ipd.
Sem ne spada:
- razmnoževanje računalniških zapisov, gl. 22.33.10
72.30.3
72.30.30
Prodaja spletnega oglaševalskega prostora na straneh gostiteljev
Prodaja spletnega oglaševalskega prostora na straneh gostiteljev
Sem spada:
- prodaja internetnega oglaševalskega prostora, ki ga nudijo gostitelji spletnih strani
Sem ne spada:
- posredništvo pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa, gl. 74.40.11
72.4
72.40
STORITVE, POVEZANE S PODATKOVNIMI BAZAMI
Storitve, povezane s podatkovnimi bazami
72.40.1
72.40.11
Storitve, povezane s podatkovnimi bazami
Omrežno založništvo
Sem spada:
- spletno objavljanje podatkovnih baz, naslovov, imenikov in drugo sprotno objavljanje
podatkov na internetu
Sem ne spada:
- spletno objavljanje v povezavi z drugim založništvom, gl. 22
72.40.12
Storitve spletnih portalov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
196
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
72.40.13
Opis
HS 2002
Druge storitve, povezane s podatkovnimi bazami
Sem spada:
- razvoj baz podatkov:
x združevanje podatkov iz enega ali več virov
x shranjevanje podatkov
x priprava računalniškega zapisa v vnaprej določeni obliki
Sem ne spada:
- storitve telekomunikacijskih mrež (zakupljene mreže, javne podatkovne
mreže ali vstopne postaje), ki so potrebne za dostop do baz
podatkov, gl. 64.20.1
- storitve, ki se nanašajo na dokumentalistična iskanja, gl. 92.51.1
72.40.2
72.40.20
Druga prodaja spletnega oglaševalskega prostora
Druga prodaja spletnega oglaševalskega prostora
Sem ne spada:
- prodaja oglaševalskega prostora, ki ga nudijo gostitelji spletnih strani,
gl. 72.30.30
- posredništvo pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa, gl. 74.40.11
72.5
72.50
72.50.1
72.50.11
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA PISARNIŠKIH STROJEV IN RAČUNALNIŠKIH
NAPRAV
Vzdrževanje in popravila pisarniških strojev in računalniških naprav
Vzdrževanje in popravila pisarniških strojev in računalniških naprav
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev
Sem spada:
- popravilo in vzdrževanje pisalnih strojev, kalkulatorjev, registrirnih blagajn, fotokopirnih
strojev ipd.
72.50.12
72.6
72.60
72.60.1
72.60.10
Vzdrževanje in popravila računalniških naprav
DRUGE Z RAČUNALNIŠTVOM POVEZANE STORITVE
Druge z računalništvom povezane storitve
Druge z računalništvom povezane storitve
Druge z računalništvom povezane storitve
Sem ne spada:
- usposabljanje kadrov za uporabo računalniških sistemov, gl. 80
73
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ
73.1
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU NARAVOSLOVJA IN
TEHNOLOGIJE
Raziskovanje in razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
73.10
73.10.1
73.10.11
Raziskovanje in razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovanje in razvoj na področju fizike
Sem spada:
- raziskovanje in razvoj na področju fizike, toplote, svetlobe, elektromagnetizma,
astronomije ipd.
73.10.12
Raziskovanje in razvoj na področju kemije in biologije
Sem spada:
- raziskovanje in razvoj v kemiji in biologiji, katalizi, fermentaciji, fiziologiji in ekologiji
živali ter rastlin, mikroorganizmov ipd.
73.10.13
Raziskovanje in razvoj na področju tehnike in tehnologije
Sem spada:
- raziskovanje in razvoj na področju uporabnih znanostih, tehnike in tehnologije:
metalurgije, strojništva, elektrotehnike, komunikacij, informatike, navtike, letalstva,
gradbeništva ipd.
73.10.14
Raziskovanje in razvoj na področju kmetijskih ved
Sem spada:
- raziskovanje in razvoj na področju kmetijskih in gozdarskih ved: kmetijske tehnologije,
sadjarstva, živinoreje, gozdarstva, ribištva, veterine ipd.
73.10.15
Raziskovanje in razvoj na področju medicine in farmacije
Sem spada:
- raziskovanje in razvoj na področju medicine in farmacije
- raziskovalne in razvojne storitve pri zdravljenju bolezni, preventivni higieni ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
197
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
73.10.16
Opis
Raziskovanje in razvoj na področju drugih naravoslovnih ved
Sem spada:
- raziskovanje in razvoj na drugih področjih naravoslovja
Sem spada tudi:
- multidisciplinarna raziskovanja
- raziskovalne storitve na področju ekologije
73.2
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU DRUŽBOSLOVJA IN
HUMANISTIKE
Raziskovanje in razvoj na področju družboslovja in humanistike
73.20
73.20.1
73.20.11
Raziskovanje in razvoj na področju družboslovja in humanistike
Raziskovanje in razvoj na področju umetnosti, sociologije in psihologije
Sem spada:
- raziskovanje in razvoj na področju umetnosti, literature, filozofije, zgodovine,
družboslovja, psihologije ipd.
73.20.12
Raziskovanje in razvoj na področju ekonomije
Sem spada:
- raziskovanje in razvoj na področju ekonomije, vodenja poslov, financ, statistike ipd.
Sem ne spada:
- tržne raziskave, gl.74.13.11
73.20.13
73.20.14
73.20.15
Raziskovanje in razvoj na področju prava
Raziskovanje in razvoj na področju jezikoslovja
Raziskovanje in razvoj na področju drugih družboslovnih in humanističnih ved
74
DRUGE POSLOVNE STORITVE
74.1
PRAVNE, RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE STORITVE;
DAVČNO SVETOVANJE; RAZISKOVANJE TRGA IN JAVNEGA MNENJA;
PODJETNIŠKO SVETOVANJE; STORITVE HOLDINGOV
Pravne storitve
74.11
74.11.1
74.11.11
Pravne storitve
Pravno svetovanje in zastopanje v kazenskih zadevah
Sem spada:
- svetovanje, zastopanje, priprava dokumentacije in podobne storitve (obramba, iskanje
prič, dokazov, izvedencev ipd.), ki se nanašajo na kazensko pravo
74.11.12
Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na drugih področjih prava
Sem spada:
- pravno svetovanje in zastopanje med pravdnim postopkom, priprava dokumentacije in
podobne storitve, ki se nanašajo na druga področja prava, razen kazenskega
74.11.13
Pravno svetovanje in zastopanje pred nesodnimi organi
Sem spada:
- zastopanje stranke pred nesodnimi pooblaščenimi organi in s tem povezano pravniško
delo
- pravno svetovanje in zastopanje med pravdnim postopkom, priprava dokumentacije
in podoben storitve, ki vključujejo pravne procese
74.11.14
Svetovanje na področju patentov in avtorskih pravic
Sem spada:
- storitve pri pripravi, sestavi in potrjevanju patentov in avtorskih pravic: pravne storitve
ter svetovanje, izvajanje različnih preizkusov in preverjanj, potrebnih za pridobitev
patenta ali avtorskih pravic
74.11.15
Notarske storitve, priprava pravne dokumentacije
Sem spada:
- potrjevanje in overjanje na katerikoli način, tudi elektronsko, ter priprava, sestavljanje
in izvrševanje notarskih listin
- sestavljanje sporazumov in priprava pravnih pogodb, posebno na področju pravno
lastninskih razmerij, trgovinskega prava, prava gospodarskih družb, družinskega in
dednega prava ter mednarodnega zasebnega prava
- drugo pravno svetovanje in pomoč kot tudi zastopanje v nepravdni pravni praksi,
predvsem pri zgoraj navedenih področjih
74.11.16
Pravne storitve pri licitacijah
Sem spada:
- pravne storitve, povezane z dajanjem premoženja na dražbe, licitacije
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
198
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.11.17
Opis
HS 2002
Druge storitve s področja pravnega svetovanja
Sem spada:
- svetovanje strankam v zvezi z njihovimi pravnimi pravicami in dolžnostmi s področij, ki
niso našteta drugje
- storitve deponiranja dokumentov
- storitve delitve zapuščin
74.12
74.12.1
74.12.11
Računovodske, knjigovodske in revizijske storitve; davčno svetovanje
Revidiranje in računovodske storitve
Finančno revidiranje
Sem spada:
- storitve pregledovanja računovodskih (knjigovodskih) vknjižb in drugih spremljajočih
evidenc podjetja zaradi dajanja mnenj o tem, ali finančno poročilo organizacije
predstavlja dejansko stanje in rezultate poslovanja v določenem časovnem obdobju in
ali je v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli
74.12.12
Računovodske storitve
Sem spada:
- storitve pregledovanja letnih in vmesnih finančnih poročil in ostalih računovodskih
informacij. Področje pregledovanja je ožje kot pri reviziji, zagotovljena stopnja
zanesljivosti pa je nižja.
74.12.13
Sestavljanje finančnih poročil
Sem spada:
- storitve primerjanja finančnih poročil na podlagi informacij strank. Ni zagotovljenega
jamstva, da so končna poročila natančna.
Sem spada tudi:
- storitve priprave vračila poslovnih davkov, če so opravljene skupaj s pripravo
finančnega poročila za posamezno plačilo
Sem ne spada:
- priprave plačila davkov, ki se izvajajo kot ločene storitve, gl. 74.12.30
74.12.14
Druge računovodske storitve
Sem spada:
- druge računovodske storitve, kot so dajanje ocen, storitve priprave predhodnih poročil ipd.
Sem ne spada:
- računovodske storitve, ki so del poslovnega vodenja, gl. 74.14.12
74.12.2
74.12.20
Knjigovodske storitve, razen priprave davčnih prijav
Knjigovodske storitve, razen priprave davčnih prijav
Sem spada:
- knjigovodske storitve, kot so uvrščanje in knjiženje poslovnih transakcij v knjigovodske
knjige v denarni ali drugi merski enoti
Sem ne spada:
- knjigovodske storitve v zvezi z davčnimi vračili, gl. 74.12.30
74.12.3
74.12.30
Davčno svetovanje
Davčno svetovanje
Sem spada:
- svetovanje pravnim in fizičnim osebam v zvezi z davčnimi obveznostmi
Sem spada tudi:
- sestavljanje in zagovarjanje finančnih poročil ali dokumentov v primeru zahtevane
predložitve davčnim organom
- pomoč podjetjem pri davčnem planiranju in kontroli ter priprava z zakoni predpisane
dokumentacije
74.13
74.13.1
74.13.11
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Raziskovanje trga in podobne storitve
Sem spada:
- raziskave o tržnem potencialu, obnašanju potrošnikov, uporaba statistike,
ekonometričnih modelov, poročil ipd.
Sem ne spada:
- raziskovanje javnega mnenja, gl. 74.13.12
- oglaševanje, gl. 74.40.1
- storitve klicnih centrov, gl. 74.86.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
199
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.13.12
Opis
Raziskovanje javnega mnenja
Sem spada:
- raziskave javnega mnenja o političnih, socialnih, gospodarskih in drugih temah
Sem ne spada:
- podobne raziskave, ki obravnavajo obnašanje potrošnikov, gl. 74.13.11
- storitve klicnih centrov, gl, 74.86.10
74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje
74.14.1
74.14.11
Svetovanje in pomoč pri poslovodenju
Splošno svetovanje pri poslovodenju
Sem spada:
- svetovanje, vodstvo in operativna pomoč podjetju pri poslovni politiki, strategiji,
planiranju, gradnji in kontroli organizacije poslovanja kot npr:
x opredeljevanje politike podjetja
x določitev najustreznejše organizacijske strukture in pravne organiziranosti podjetja
x priprava strateških poslovnih načrtov
x določanje informacijskega sistema za poslovno odločanje
x vzpostavitev ali spremljanje internega obratovanja in kontrole poslovanja
x razvoj programov za izboljšanje poslovanja ter podobne storitve za vodstvo podjetja
Sem ne spada:
- razvoj računalniških sistemov za vodenje, gl. 72.10.10
74.14.12
Svetovanje pri finančnem poslovanju (razen davčnega)
Sem spada:
- svetovanje, vodenje in pomoč na področju odločanja o finančnih zadevah:
x analize kapitala, likvidnosti, bilanc, ekonomski pregledi
x preverjanje in ovrednotenje investicijskih predlogov, pridobitev in finančnih zahtevkov
x poslovno ovrednotenje združevanj in nakupov podjetij
Sem spada tudi:
- oblikovanje računovodskih sistemov in sistemov finančne kontrole
Sem ne spada:
- posredništvo z vrednostnimi papirji ter kratkoročno upravljanje
z vrednostnimi papirji, gl 67.12.10
- razvoj računalniških sistemov za vodenje, gl. 72.10.10
74.14.13
Svetovanje pri marketingu
Sem spada:
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri tržni strategiji in tržnih operacijah
- operativno raziskovanje, svetovanje in pomoč v povezavi s komercialnimi aktivnostmi
- analiza tržne strategije, cenovne strategije in servisa kupcem, organizacija prodajne
in distribucijske mreže, načina pakiranja ipd.
Sem ne spada:
- stiki z javnostjo, gl. 74.14.16
- oglaševanje, gl. 74.40.12
74.14.14
Svetovanje pri upravljanju s človeškimi viri
Sem spada:
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri vodenju človeškega potenciala
organizacije. Pri tem gre za revizijo delovanja osebja, razvoj potenciala delovne sile.
74.14.15
Svetovanje pri vodenju proizvodnje
Sem spada:
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri izboljševanju storilnosti, zmanjševanju
proizvodnih stroškov in izboljševanju kakovosti proizvodov. Zajeti so ukrepi kot so:
x svetovanje in pomoč pri učinkoviti uporabi sredstev v proizvodnem procesu
x organizacija in optimizacija proizvodnje in upravljanja z zalogami
x kontrola kvalitete
x analiza delovnih operacij, delovnih metod in logistike ter svetovanje in pomoč v zvezi s tem
x svetovanje, vodenje in operativna pomoč glede varnosti pri delu ipd.
Sem spada tudi:
- storitve agroekonomistov
Sem ne spada:
- svetovanje in projektiranje obratov in industrijskih procesov, gl. 74.20.36
74.14.16
Svetovanje pri stikih z javnostjo
Sem spada:
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri izboljševanju podobe in odnosov
organizacije ali posameznika z javnostjo, vlado, volivci, delničarji in drugimi
Sem ne spada:
- raziskave javnega mnenja, gl. 74.13.12
- načrtovanje oglaševanja, gl. 74.40.12
- storitve klicnih centrov, gl. 74.86.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
200
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.14.17
Opis
HS 2002
Drugo poslovno svetovanje
Sem spada:
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri drugih zadevah kot npr: svetovanje pri
industrijskem, regionalnem razvoju, razvoju turizma ipd.
Sem ne spada:
- inženirske storitve, gl. 74.20.3
74.14.2
74.14.21
Vodenje projektov in druge storitve v zvezi z vodenjem
Vodenje projektov, razen gradbenih
Sem spada:
- koordinacija in nadzor pri pripravi, izvajanju in zaključevanju projektov v imenu
naročnika. Vodenje projekta lahko vključuje:
x kontrolo proračuna in stroškov
x nabavljanje, časovno in drugo planiranje
x koordinacijo podizvajalskih del, inšpekcijo in kontrolo kakovosti ipd.
Sem ne spada:
- vodenje gradbenih projektov “na ključ”, gl. 74.20.40
- vodenje drugih gradbenih projektov, gl. 74.20.60
74.14.22
Druge storitve v zvezi z vodenjem
Sem spada:
- druge neomenjene storitve v zvezi z vodenjem, razen storitev holdingov
74.15
74.15.1
74.15.10
Storitve holdingov
Storitve holdingov
Storitve holdingov
Sem spada:
- vodenje, skrbništvo in zastopanje v povezavi s posestjo ali kontrolo osnovnega kapitala
ter druge storitve, ki jih zagotavljajo holdingi svojim hčerinskim enotam
74.2
74.20
PROJEKTIRANJE, TEHNIČNO SVETOVANJE
Projektiranje, tehnično svetovanje
74.20.1
74.20.10
Tehnični načrti in risbe
Tehnični načrti in risbe
74.20.2
Arhitekturne storitve
4906
Te storitve niso nujno vezane na novogradnjo, lahko obsegajo svetovanje o načinih
vzdrževanja, renovacije, restavracije stavb, ocenitev kvalitete stavb ali drugo arhitekturno
svetovanje.
Sem ne spada:
- vodenje gradbenih projektov, gl. 74.20.60
74.20.21
Arhitekturno svetovanje in predprojektne arhitekturne storitve
Sem spada:
- pomoč in svetovanje v arhitekturnih in podobnih zadevah
- izdelovanje predhodnih študij, npr. o posebnostih kraja, o zazidalnem načrtu, o
zadevah v zvezi z okoljem, o pogojih zazidave, ocena stroškov, analiza izbora lokacije,
časovni plan gradnje ipd.
74.20.22
Arhitekturno načrtovanje
Sem spada:
- arhitekturno načrtovanje stavb in drugih objektov. Načrtovanje lahko vsebuje eno ali
več storitev, kot so:
x skiciranje projekta, kjer se (skupaj z naročnikom) določi glavne značilnosti, opredeli
namen, prostorske zahteve, predračunske omejitve in terminski načrt
x priprava skic in tlorisov objektov in zunanje ureditve, izdelava podrobnih načrtov
objektov, oblik, materialov, konstrukcijskih, mehaničnih in električnih sistemov, vse od
začetnih skic do končnih, specificiranih detajlov
x svetovanje stranki pri sprejemanju izvajalskih ponudb
74.20.23
Druge arhitekturne storitve
Sem spada:
- druge storitve, ki zahtevajo strokovno znanje arhitektov, kot npr:
x priprava in predstavitev promocijskega gradiva
x priprava maket in risb objekta
x stalna predstavitev projekta med gradnjo
x zagotavljanje priročnikov za uporabo ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
201
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.20.3
74.20.31
Opis
Inženirske storitve
Inženirsko svetovanje
Sem spada:
- pomoč in svetovanje pri zadevah v zvezi z inženiringom kot npr:
x tehnične izvedbene študije in študije vpliva projekta
x inženirsko svetovanje in konzultacije pred izdelavo projekta
x izvedbene študije, študije o vplivu na okolje, ekonomska utemeljitev projekta ipd.
x tehnične ekspertize o obstoječih postavitvah ali v primeru spora
Sem spada tudi:
- ocenjevanje konstrukcijskih, mehaničnih in električnih inštalacij
- izvedensko pričanje v pravdah
- strokovna pomoč upravnim organom pri načrtovanju zakonov ipd.
- drugo znanstveno svetovanje
74.20.32
Projektiranje temeljev in konstrukcije objektov
Sem spada:
- konstrukcijsko načrtovanje temeljev stanovanjskih, poslovnih, industrijskih in upravnih
stavb
- izris osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega časa, specifikacija
izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v imenu pogodbenih pooblaščencev za
konstrukcijo objektov
Sem ne spada:
- inženirske storitve, ki so sestavni del projektov za inštalacije, gl.74.20.34
- inženirske storitve, ki so sestavni del projektov nizke gradnje, gl. 74.20.35
- inženirske storitve, ki so sestavni del projektov proizvodnih procesov,
gl. 74.20.36
74.20.33
Projektiranje inštalacij in opreme objektov
Sem spada:
- načrtovanje projektov za energetske napeljave, razsvetljavo, protipožarne in druge
alarmne sisteme, komunikacijske napeljave in druge električne inštalacije v objektih
vseh vrst
- načrtovanje projektov mehanskih inštalacij za ogrevanje, prezračevanje, klimatske
naprave, ohlajevanje ipd.
74.20.34
Projektiranje objektov nizke gradnje
Sem spada:
- načrtovanje projektov nizke gradnje, npr:
x mostov, viaduktov, jezov, zajezitvenih bazenov, zadrževalnih pregrad, namakalnih in
osuševalnih sistemov
x predorov, cest, cestnih priključkov ter spremljajočih objektov
x zapornic, kanalov, pomolov in drugih pristaniških objektov
x vodovodnega ter kanalizacijskega omrežja, prečiščevalnih objektov in drugih objektov
nizke gradnje
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega časa, specifikacija
izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v imenu pogodbenih pooblaščencev za
konstrukcijo objektov nizke gradnje
74.20.35
Projektiranje proizvodnih procesov in naprav
Sem spada:
- načrtovanje projektov za proizvodne procese, postopke, naprave
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega časa, specifikacija
izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v imenu pogodbenih pooblaščencev za
konstrukcijo industrijskih procesov in produkcije
Sem spada tudi:
- gradbeni inženiring, če je integralni del celotnega projekta za proizvodni obrat ali
produkcijske zmogljivosti
Sem ne spada:
- načrtovanje opreme za industrijsko procesno krmiljenje, tudi za
avtomatizirane obrate, gl. 33.30.10
- integrirani inženiring industrijskih projektov “na ključ”, gl. 74.20.40
- tehnični nadzor gradnje industrijskih projektov, gl. 74.20.60
74.20.36
Drugo projektiranje
Sem spada:
- načrtovanje drugih posebnih projektov, kot npr:
x inženiring akustike in vibracij
x projektiranje sistemov kontrole prometa
x razvoj prototipov novih izdelkov in drugi posebni projekti
Sem ne spada:
- oblikovanje izdelkov, ki ne zahteva kompleksnega inženiringa
(npr. pohištvo), gl. 74.87.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
202
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.20.37
Opis
HS 2002
Druge inženirske storitve
Sem spada:
- storitve geotehničnega inženiringa, ki oskrbuje gradbenike in arhitekte s potrebnimi
podatki o terenu
- inženiring vodnih virov, študije onesnaženosti in nadzor kakovosti
- protikorozijski inženiring z detekcijo in kontrolo korozije, raziskovanje vzrokov motenj
- druge storitve, ki zahtevajo strokovno znanje inženirjev
74.20.4
74.20.40
Inženiring, izvedba projektov „na ključ“
Inženiring, izvedba projektov „na ključ“
Sem spada:
- integrirane inženirinške stroritve pri izgradnji vseh vrst projektov “na ključ”, kot so:
x projekti transportne infrastrukture
x projekti prečiščevanja in oskrbe z vodo
x projekti proizvodnih obratov in drugih gradbenih del
Sem spada tudi:
- načrtovanje in predinvesticijske študije
- študijski in končni konstrukcijski načrti
- načrti mehaničnih in električnih delov projekta
- ocena stroškov, časovni potek gradnje
- specifikacija razpisov za izvajalska dela, nadzor in prevzem pogodbenih del in tehnične
storitve, kot so:
- izbor in usposabljanje osebja, zagotovitev priročnikov za uporabo in vzdrževanje naprav
ter vse druge storitve, ki so v sklopu projekta “na ključ”
Sem ne spada:
- razvoj in montaža opreme za industrijsko procesno krmiljenje, tudi za
avtomatizirano proizvodnjo, gl. 33.30.10
74.20.5
74.20.51
Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
Prostorsko in urbanistično načrtovanje
Sem spada:
- razvoj programov, ki zadevajo rabo tal, izbor lokacije ter kontrola njene rabe, sistem
cest in komunalne ureditve zemljišča glede na sistematični in koordinirani urbanistični
razvoj
Sem spada tudi:
- zvedbene študije, študije o vplivu na okolje, ekonomske ocene urbanističnega razvoja
Sem ne spada:
- razvoj projekta prodaje nestanovanjskih nepremičnin, gl. 70.11.12
74.20.52
Krajinsko načrtovanje
Sem spada:
- planiranje in načrtovanje estetskega videza krajine, parkov, zemljišč ob poslovnih in
stanovanjskih stavbah ipd.
- priprava načrtov in skic zemljišč, ocena in spisek stroškov za razvoj zemljišč, rastlinja,
ki ga je treba zasaditi, opreme, kot so ograje, poti, parkovne površine
Sem spada tudi:
- nadzor nad izvajanjem teh del
74.20.6
74.20.60
Vodenje gradbenih projektov
Vodenje gradbenih projektov
Sem spada:
- vodenje gradbenih in inženirskih projektov v imenu stranke, da bi zagotovili izvajanje
del v skladu z načrti kot npr:
x pisarniške in terenske storitve, nadzor, priprava poročil, terminski načrti, ocena
stroškov za razne faze projekta
x razpisi in analiza prijav za izvajalce, dodeljevanje pogodb (arhitekturnih, inženirskih,
gradbenih), kontrola pretoka dokumentacije
x kontrola stroškov ter vsa druga pomoč in svetovanje pri vodstvenih zadevah, ki se
pojavijo med gradnjo
Sem spada tudi:
- nabava materiala in opreme v imenu stranke ali lastnika
Sem ne spada:
- vodenje drugih projektov, razen gradbenih, gl. 74.14.21
74.20.7
74.20.71
Tehnično in strokovno svetovanje na področju ved o zemlji
Geološke, geofizikalne in sorodne študije in svetovanje
Sem spada:
- geološko, geofizično, geokemično in drugo znanstveno svetovanje v zvezi z lastnostmi
in strukturo tal in kamenin
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
203
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.20.72
Opis
Podzemne meritve in opazovanje
Sem spada:
- zbiranje informacij o podzemnih lastnostih zemlje s pomočjo seizmografskih,
gravimetričnih, magnetometričnih in drugih raziskovalnih metod
Sem ne spada:
- sondiranje in vrtanje testnih vrtin, gl. 45.12.10
74.20.73
Nadzemne meritve in opazovanje
Sem spada:
- zbiranje informacij o velikosti, obliki, poziciji delov zemeljskega površja s pomočjo
različnih metod
- fotogrametrične in hidrometrične meritve, namenjene kartiranju
Sem spada tudi:
- zbiranje podatkov s pomočjo satelitov
74.20.74
Kartografske storitve
Sem spada:
- priprava in revizija zemljevidov vseh vrst (npr. cestnih, topografskih, planimetričnih,
hidrografskih) s pomočjo meritev, drugih zemljevidov in drugih virov informacij
Sem spada tudi:
- izdelava hidrometeoroloških kart in napovedovanje vremena
Sem ne spada:
- izdajanje atlasov, globusov ipd., gl 22.11.4
- izdajanje zemljevidov, gl. 22.11.5
74.20.75
Drugo tehnično svetovanje
Sem spada:
- storitve mineralogov, petrologov, geokemikov ipd.
74.3
74.30
TEHNIČNO PREIZKUŠANJE IN ANALIZIRANJE
Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.30.1
74.30.11
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Preizkušanje in analiziranje kemičnih in bioloških lastnosti snovi
Sem spada:
- preizkusi in analize kemičnih in bioloških lastnosti snovi, kot so zrak, voda, odpadki
(komunalni in industrijski), gorivo, kovine, prst, minerali, hrana in kemikalije
- preizkusi in analize na sorodnih znanstvenih področjih, kot so mikrobiologija,
biokemija, bakteriologija ipd.
Sem spada tudi:
- veterinarsko testiranje in kontrola v zvezi s proizvodnjo hrane
Sem ne spada:
- medicinski preizkusi in analize, gl. 85.14.16
74.30.12
Preizkušanje in analiziranje fizikalnih lastnosti snovi
Sem spada:
- preizkusi in analize fizikalnih lastnosti (trdnosti, prevodnosti, kapacitivnosti,
radioaktivnosti ipd.) raznih snovi, kot so kovine, plastične mase, blago, les, steklo,
beton ipd.
Sem spada tudi:
- preizkušanje upogljivosti, trdote, odpornosti proti udarcem, staranju, temperaturi ipd.
74.30.13
Preizkušanje in analiziranje mehanskih in električnih sistemov
Sem spada:
- preizkusi in analize mehanskih in električnih lastnosti strojev, motorjev, avtomobilov,
orodja, naprav, komunikacijske opreme in drugih naprav z mehaničnimi in električnimi
sestavinami. Rezultati preizkusov in analiz so navadno v obliki ocene kakovosti in
lastnosti preizkušanega objekta. Preizkusi so lahko opravljeni tudi s pomočjo maket in
modelov ladij, letal, jezov ipd.
74.30.14
Tehnični pregledi vozil
Sem spada:
- periodično tehnično preverjanje avtomobilov, motorjev, avtobusov, tovornjakov in drugih
cestnih vozil.
Sem ne spada:
- vzdrževanje in popravila motornih vozil, gl 50.20 ter 50.40.40
- ocenjevanje škode na vozilih, gl. 67.20.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
204
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.30.15
Opis
HS 2002
Drugi tehnični pregledi
Sem spada:
- preizkusi in analize tehnične ali znanstvene narave, ki ne povzročijo sprememb na
preiskovanem objektu, kot so radiografska, magnetna in ultrazvočna kontrola
kakovosti strojnih delov in sestavin, radiološko preverjanje zvarov. Ti preizkusi se
pogosto izvajajo na terenu.
Sem spada tudi:
- certificiranje plovil, letal, jezov ipd.
- certificiranje in overovljanje umetniških del
- ugotavljanje starosti predmetov
Sem ne spada:
- ocenitev škode v imenu zavarovalnic, gl. 67.20.10
- tehnični pregledi vozil, gl. 74.30.14
- ocenjevanje umetniških del, gl. 74.87.17
74.30.16
Drugo tehnično preizkušanje in analiziranje
Sem ne spada:
- medicinske analize in preizkusi, gl. 85.14.16
74.4
74.40
74.40.1
74.40.11
OGLAŠEVANJE
Oglaševanje
Storitve v zvezi z oglaševanjem
Posredništvo pri prodaji prostora ali časa za oglaševanje
Sem spada:
- posredništvo pri prodaji časa in prostora za oglaševanje v različnih medijih
Sem ne spada:
- prodaja lastnega oglaševalskega prostora ali časa, gl. 74.40.20
74.40.12
Zasnova in izvedba oglaševanja
Sem spada:
- zasnova in izvedba oglaševanja v različnih medijih
- zasnova reklamnih filmov ali posnetkov (brez produkcije)
Sem ne spada:
- tržne raziskave, gl. 74.13.11
- storitve pri stikih z javnostjo, gl. 74.14.16
- fotografiranje v reklamne namene, gl. 74.81.23
- produkcija reklamnih filmov, gl. 92.11.31
74.40.13
Druge storitve v zvezi z oglaševanjem
Sem spada:
- oglaševanje na prostem ali v zraku
- razdeljevanje vzorcev in drugega reklamnega materiala
Sem ne spada:
- aranžiranje izložb, gl. 74.87.13
74.40.2
74.40.20
Prodaja lastnega prostora ali časa za oglaševanje
Prodaja lastnega prostora ali časa za oglaševanje
Sem spada:
- prodaja lastnega prostora za oglaševanje na stavbah, vozilih, panojih, ograjah ipd.
Sem spada tudi:
- prodaja pravice do poimenovanja športnih ekip, turnirjev, stadionov ipd.
Sem ne spada:
- posredništvo pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa, gl. 74.40.11
74.5
74.50
74.50.1
74.50.11
STORITVE PRI ZAPOSLOVANJU IN POSREDOVANJU DELOVNE SILE
Storitve pri zaposlovanju in posredovanju delovne sile
Storitve pri zaposlovanju
Storitve pri zaposlovanju vodilnega osebja
Sem spada:
- iskanje, izbira in napotitev vodilnih kadrov (višjih uradnikov in vodij). Storitve so lahko
namenjene delodajalcu ali delojemalcu in vsebujejo:
x opis delovnega mesta
x razgovore s kandidati in njihovo testiranje
x preverjanje priporočil ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
205
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.50.12
Opis
Storitve pri zaposlovanju drugega osebja
Sem spada:
- iskanje, izbira in napotitev kandidatov v zvezi z zaposlovanjem osebja za nedoločen
čas ali začasno, (npr. tajnic, uradnikov, receptorjev, knjigovodij, vnašalcev podatkov,
ladijske posadke itd.) Storitve so namenjene delodajalcu ali delojemalcu in vsebujejo:
x opis delovnega mesta
x razgovore s kandidati in njihovo testiranje
x preverjanje priporočil ipd.
74.50.2
Posredovanje delovne sile
Sem spada:
- posredovanje osebja naročnikom za daljši čas ali začasno. Osebje najame in plača
posredovalec.
Sem ne spada:
- storitve delavcev s plačilne liste posredovalca so razvrščene glede na
vrsto del, npr. čiščenje, gl. 74.70.13, ali vzdrževanje zelenic, gl. 01.41.12
74.50.21
Posredovanje delovne sile za pisarniška dela
Sem spada:
- posredovanje pisarniškega osebja, npr. tajnic, uradnikov, receptorjev, knjigovodij,
vnašalcev podatkov, tipkaric. Osebje najame in plača posredovalec.
74.50.22
Posredovanje delovne sile za hišna opravila
Sem spada:
- posredovanje osebja za hišna opravila, kot sogospodinjske pomočnice, kuharji,
guvernante, hišniki, družabniki. Osebje najame in plača posredovalec.
74.50.23
Posredovanje delovne sile za trgovska ali tehnična dela
Sem spada:
- posredovanje osebja kot so gradbeni delavci, vzdrževalci, šoferji, mehaniki, kovinarji,
transportni delavci, trgovski pomočniki ipd. Osebje najame in plača posredovalec.
74.50.24
Posredovanje delovne sile za nego
Sem ne spada:
- posredovanje zdravstvenega osebja, gl. 74.50.25
74.50.25
Posredovanje druge delovne sile
Sem spada:
- posredovanje zdravstvenega osebja
- posredovanje učiteljev
- posredovanje raznih specialistov (pravnikov, računalniških strokovnjakov ipd.)
- posredovanje osebja, ki ni navedeno drugje (manekenov ipd.)
Osebje najame in plača posredovalec.
Sem ne spada:
- storitve agentov ali agencij na zahtevo posameznikov, ki iščejo zaposlitev
v filmih, gledališčih ali drugih dejavnostih za razvedrilo ali šport, gl. 74.87.17
74.6
74.60
POIZVEDOVANJE IN VAROVANJE
Poizvedovanje in varovanje
74.60.1
74.60.11
Poizvedovanje in varovanje
Poizvedovanje in iskanje
Sem spada:
- pozvedovanje in raziskovanje v primerih kriminala, tatvin, sleparstva, nepoštenosti, in
drugih kaznivih dajanj
- detektivske storitve v primerih izginulih oseb, raziskovanja domačih razmer ipd.
- varstvo pred tatovi v trgovinah, hotelih ipd.
Sem spada tudi:
- kontrola bolniških dopustov
Sem ne spada:
- poizvedovanje o kreditni sposobnosti, gl. 74.87.11
74.60.12
Svetovanje o varnosti
Sem spada:
- opredelitev naročnikovih potreb glede varovanja
- svetovanje in predlaganje najprimernejše vrste varovanja ali izboljšav obstoječega
načina
Sem ne spada:
- svetovanje o varovanju podatkov v informatiki, gl. 72.10.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
206
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.60.13
Opis
HS 2002
Nadzorovanje alarmnih naprav
Sem spada:
- vzdrževanje in nadzor varnostnih sistemov (npr. protivlomnih, protipožarnih) s pomočjo
sprejema alarmnih signalov
- potrditev in preverjanje, da vsi sistemi delujejo pravilno
- obveščanje policije, gasilcev ipd. v primeru potrebe
Sem spada tudi:
- daljinski nadzor
74.60.14
Storitve z oklepnimi vozili
Sem spada:
- zagotavljanje oklepnih avtomobilov za prevoz denarja, vrednostnih papirjev in
dragocenosti
- zagotavljanje osebja, ki varuje premoženje med prevozom
74.60.15
Varovanje
Sem spada:
- storitve osebja, ki varujejo osebe ali premoženje pred poškodovanjem, krajo,
vandalizmom ali protizakonitim vstopom
- storitve varnostnikov, čuvajev, paznikov, vratarjev, telesnih stražarjev ipd.
74.60.16
Druge storitve v zvezi z varnostjo
Sem spada tudi:
- varnostno uničevanje zaupnih dokumentov
Sem ne spada:
- svetovanje o varovanju podatkov v informatiki, gl. 72.10.10
- gasilske storitve, gl. 75.25.11
74.7
74.70
74.70.1
74.70.11
ČIŠČENJE OBJEKTOV IN OPREME
Čiščenje objektov in opreme
Čiščenje objektov in opreme
Dezinfekcija, zatiranje škodljivcev
Sem spada:
- dezinfekcija stanovanjskih prostorov in stavb, iztrebljanje žuželk, glodalcev in drugih
škodljivcev
Sem spada tudi:
- zapraševanje mrčesa na terenu
Sem ne spada:
- zatiranje škodljivcev v kmetijstvu, gl. 01.41.11
- impregnacija lesa, gl. 20.10.90
- dekontaminacija in sterilizacija prostorov, gl. 74.70.14
- čiščenje onesnaženih zemljišč in podtalnice, gl. 90.03.11
74.70.12
Čiščenje oken
Sem spada:
- čiščenje oken in izložb v stanovanjskih in poslovnih prostorih in drugih stavbah
Sem spada tudi:
- čiščenje zunanjih oken z uporabo visečih odrov
74.70.13
Splošno čiščenje
Sem spada:
- čiščenje in vzdrževanje stanovanjskih, poslovnih, upravnih in industrijskih prostorov
x čiščenje tal in loščenje
x čiščenje notranjih sten
x loščenje pohištva in drugo splošno čiščenje
74.70.14
Specializirano čiščenje
Sem spada:
- specializirano čiščenje v bolnišnicah
- specializirano ćiščenje računalniških prostorov
- čiščenje ogrevalnih in prezračevalnih kanalov
- čiščenje rezervoarjev in cistern, ki so deli industrijskih naprav ali prevoznih sredstev
- čiščenje steklenic in podobnih posod
- čiščenje industrijske mehanizacije
Sem spada tudi:
- dekontaminacija ter sterilizacija objektov ali prostorov (npr. operacijskih dvoran)
74.70.15
Čiščenje dimnikov in kurišč
Sem ne spada:
- vzdrževanje napeljav industrijskega ogrevanja, gl. 28.22. 92
- vzdrževanje napeljav centralnega ogrevanja, gl. 45.33.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
207
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.70.16
Opis
HS 2002
Drugo čiščenje
Sem spada:
- specializirano čiščenje avtobusov, podzemnih železnic, vlakov, letal, ladij in drugih
prevoznih sredstev
- drugo čiščenje
Sem ne spada:
- čiščenje kmetijskih poslopij (hlevov, kurnikov, svinjakov itd., gl. 01.42.10
- čiščenje zunanjosti stavb, gl. 45.45.12
- pranje avtomobilov, gl. 50.20.31
- čiščenje preprog, tapetniškega blaga, tapiserij itd., gl. 93.01.13
74.8
74.81
RAZNOVRSTNE POSLOVNE STORITVE
Fotografske storitve, posneti fotografske plošče in filmi
74.81.1
74.81.11
74.81.12
74.81.13
74.81.14
Osvetljene fotografske plošče in filmi, razen kinematografskih
Osvetljene, toda nerazvite fotografske plošče in filmi
Osvetljene in razvite fotografske plošče in filmi za ofsetno reprodukcijo
Osvetljeni in razviti mikrofilmi
Druge osvetljene in razvite fotografske plošče in filmi, razen kinematografskih
74.81.2
74.81.22
Fotografiranje
Portretno fotografiranje
Sem spada:
- fotografiranje oseb ali drugih objektov v studiu ali na drugih krajih, npr. v naročnikovih
prostorih . Posnetki morajo čimbolj verno predstavljati dejansko stanje (fotografiranje
za izkaznice, portreti ali skupinski posnetki).
Sem spada spada tudi:
- razvijanje in razmnoževanje takih posnetkov
Sem ne spada:
- storitve s samopostrežnimi fotografskimi napravami, gl. 93.05.12
74.81.23
Reklamno in podobno fotografiranje
Sem spada:
- fotografiranje blaga, izdelkov, oseb, modnih oblačil, stavb, naprav, strojev ipd. za
uporabo pri stikih z javnostjo, na oglaševalskih panojih, v brošurah, časopisnih oglasih,
katalogih, na predstavitvah hrane in pijače itd.
74.81.24
Reportažno in priložnostno fotografiranje
Sem spada:
- fotografiranje ali videosnemanje dogodkov, kot so poroke, podeljevanje diplom,
zborovanja, sprejemi, modne revije, športni, kulturni in drugi aktualni dogodki
Sem ne spada:
- storitve tiskovnih agencij in samostojnih fotoreporterjev, gl. 92.40.10
74.81.25
Fotografiranje iz zraka
Sem spada:
- fotografiranje pokrajine, objektov in drugih površin iz letala ali helikopterja
Sem ne spada:
- fotogrametrija in zbiranje podatkov s pomočjo satelitov, gl. 74.20.73
74.81.26
Drugo specializirano fotografiranje
Sem spada:
- fotografiranje oseb, predmetov ali pokrajine z uporabo posebnih naprav in tehnik,
kot npr:
x fotografiranje pod vodo
x medicinsko in biološko fotografiranje
x mikrofotografija
Sem ne spada:
- storitve tiskovnih agencij, gl. 92.40.10
74.81.3
74.81.31
Fotografska obdelava in druge fotografske storitve
Fotografska obdelava
Sem spada:
- razvijanje negativov in izdelava fotografij po željah naročnika
Sem spada tudi:
- povečava negativov ali diapozitivov
- izdelavo črno-belih ali barvnih fotografij, diapozitivov ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
3704
3705.1
3705.2
3705.9
208
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.81.32
Opis
HS 2002
Obdelava filmov, razen za kinematografijo in televizijo
Sem spada:
- razvijanje filmov amaterskih fotografov in poslovnih naročnikov
Sem spada tudi:
- presnemavanja filmov in audiovizualnih medijev
Sem ne spada:
- obdelava filmov v zvezi s filmsko in televizijsko dejavnostjo, gl. 92.11.32
74.81.33
Obnavljanje, kopiranje in retuširanje fotografij
Sem spada:
- obnavljanje starih fotografij
- kopiranje iz slik, retuširanje in drugi posebni fotografski efekti
74.81.34
Druge fotografske storitve
Sem ne spada:
- fotokopiranje, gl. 74.85.12
74.82
74.82.1
74.82.10
Pakiranje
Pakiranje
Pakiranje
Sem spada:
- pakiranje blaga za tuj račun ( npr: živil, farmacevtskih izdelkov, čistil, toaletnih
potrebščin ipd.) z uporabo različnih tehnik avtomatskega ali ročnega pakiranja
- pakiranje v mehurjaste ovoje, folije, vakuumsko pakiranje ipd.
- zavijanje, pečatenje, pakiranje v vrečke, stekleničenje ter lepljenje nalepk ali
označevanje na embalažo
Sem spada tudi:
- zavijanje paketov in daril
Sem ne spada:
- pakiranje kmetijskih proizvodov za primarne trge, gl. 01.41.11
- tiskanje informacij na embalažo, gl. 22.22.32
- pakiranje in zlaganje, povezano s prevozom, gl. 63
- oblikovanje embalaže, gl. 74.87.13
74.85
74.85.1
74.85.11
Tajniške in prevajalske storitve
Pisarniške in tajniške storitve
Telefonsko odzivanje
Sem spada tudi:
- posredovanje telefonskih klicev in bujenje po telefonu
Sem ne spada:
- storitve sporočilne službe (paging), gl. 64.20.13
- storitve klicnih centrov, gl. 74.86.10
74.85.12
Fotokopiranje in podobno razmnoževanje gradiv
Sem spada:
- razmnoževanje gradiva z različnimi postopki, kot je diazokopiranje, fotokopiranje,
šapirografija ipd., razen tiska
Sem ne spada:
- tiskanje, gl. 22.2
- fotografsko razmnoževanje, gl. 74.81
74.85.13
Prevajanje
Sem spada:
- pisni prevod besedil iz enega jezika v drugega
74.85.14
Tolmačenje
Sem spada:
- neposredno ustno prevajanje govora v drug jezik
74.85.15
Druge tajniške storitve
Sem spada:
- druge tajniške storitve, ki niso razvrščene drugje
Sem spada tudi:
- lektoriranje
74.85.2
74.85.20
Storitve razpošiljanja
Storitve razpošiljanja
Sem spada:
- storitve priprave in razpošiljanja materialov (npr. reklamni material, obvestila ipd.) po
pošti: naslavljanje kuvert, pakiranje, pečatenje, tehtanje in pošiljanje
Sem ne spada:
- kurirske storitve, gl. 64.12.1
- storitve, povezane s podatkovnimi bazami, gl. 72.40.10
- razdeljevanje reklamnih materialov, gl. 74.40.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
209
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.86
Opis
Storitve klicnih centrov
74.86.1
74.86.10
Storitve klicnih centrov
Storitve klicnih centrov
Sem spada:
- telefonski stiki s kupci ali drugimi osebami in podobne tehnične storitve po navodilih
naročnika in za njegov račun:
x sprejemanje klicov kupcev in odgovarjanje nanje, tudi z avtomatskimi odzivniki,
telefoni, povezanimi z računalniki ali interaktivnim glasovnim kontaktom (npr.
posredovanje naročil, dajanje informacij o proizvodih, sprejemanje pritožb ipd.)
x klicanje kupcev ali drugih oseb v zvezi s prodajo in trženjem po navodilih naročnika in
za njegov račun (npr. prodaja po telefonu, raziskovanje trga, preverjanje naslovov ipd.)
74.87
Druge raznovrstne poslovne storitve
74.87.1
74.87.11
Druge raznovrstne poslovne storitve
Ocenjevanje kreditne sposobnosti
Sem spada:
- poročanja o kreditni sposobnosti fizičnih in pravnih oseb
- ocena finančnega stanja potencialnih prosilcev za kredite ipd.
74.87.12
Zbiranje terjatev in izterjava
Sem spada:
- zbiranje izplačil za račune, čeke, pogodbe, menice ipd. ter nakazovanje denarja naročniku
- posredovanje pri pobiranju taks (cestnine, prometnega davka ipd.)
Sem spada tudi:
- izterjava zapadlih računov, kot tudi celotni prevzem neplačanih terjatev ter izterjava
dolga za račun naročnika
Sem ne spada:
- odkup zapadlih terjatev (factoring), gl. 65.22.10
74.87.13
Oblikovanje, aranžiranje
Sem spada:
- grafično oblikovanje, foto-dizajn, oblikovanje in priprava vzorcev za različne proizvode
z usklajevanjem estetskih, tehničnih in drugih zahtev
Sem spada tudi:
- oblikovanje pohištva, notranje opreme in dekoracije ter estetsko oblikovanje različnih
izdelkov, npr. oblačil, nakita
- aranžerstvo
- izdelava projektov za notranjo opremo
Sem ne spada:
- oblikovanje spletnih strani, gl. 72.22.12
- tehnično načrtovanje industrijskih izdelkov, gl. 74.20.36
- grafično oblikovanje reklam, gl. 74.40.12
74.87.14
Posredništvo pri sklepanju poslov; ocenjevanje, razen nepremičnin
Sem spada tudi:
- posredovanje pri prodaji podjetij in profesionalnih praks
- ocenjevanje umetnin, storitve sodnih cenilcev (razen za nepremičnine in škodo) ipd.
Sem ne spada:
- ocenjevanje škode, gl. 67.20.10
- ocenjevanje nepremičnin, gl. 70.31.15
74.87.15
Organiziranje razstav, sejmov, kongresov in drugih srečanj
Sem spada:
- organizacija rednih ali občasnih gospodarskih dogodkov (sejmov, razstav ipd.) ter
znanstvenih ali kulturnih prireditev in kongresov
Sem spada tudi:
- organiziranje družabnih srečanj, kot so valete, maturantska srečanja ipd.
- dobavljanje in postavitev opreme, ki je povezana z organizacijo razstav
Sem ne spada:
- obratovanje objektov za kulturne prireditve, gl. 92.32.10
- organizacija športnih dogodkov, gl. 92.62.12
74.87.16
Drugo netehnično svetovanje
Sem spada tudi:
- svetovanje v zvezi z načinom oblačenja, obnašanja, ličenja ipd.
- enološko svetovanje
Sem ne spada:
- svetovanje v zvezi z računalniki in programi, gl. 72
- pravno svetovanje, gl. 74.11.1
- davčno svetovanje, gl. 74.12.3
- podjetniško in poslovno svetovanje, gl. 74.14
- tehnično in znanstveno svetovanje, gl. 74.20
- svetovanje s področja varnosti, gl. 74.60.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
210
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
74.87.17
Opis
HS 2002
Druge poslovne storitve
Sem spada:
- storitve agencij in agentov v imenu posameznikov, ki iščejo zaposlitev pri filmih,
gledaliških predstavah, drugem razvedrilu ali športnih atrakcijah
- predstavljanje knjig, iger, umetniških del, fotografij pri založnikih, producentih ipd.
- izdajanje kuponov za znižane cene in darilnih bonov
- upravljanje z avtorskimi pravicami in njihovimi prihodki (razen za filme) ter upravljanje s
pravicami, ki se nanašajo na industrijsko lastnino (patenti, licence, blagovne znamke,
franšize ipd.)
- organiziranje dražb, licitacij, ipd., razen s tem povezanih pravnih storitev
- druge poslovne storitve, ki niso razvrščene drugje
Sem spada tudi:
- odčitavanje z gospodinjskih števcev porabe vode, elektrike in plina
Sem ne spada:
- pravne storitve pri licitacijah, gl. 74.11.16
- storitve v zvezi z oglaševanjem in prodajnimi predstavitvami, gl. 74.40
- distribucijske pravice za filme, gl. 92.12.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
211
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
L
STORITVE JAVNE UPRAVE, OBRAMBE IN OBVEZNEGA
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
75
STORITVE JAVNE UPRAVE, OBRAMBE IN OBVEZNEGA
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
75.1
SPLOŠNE STORITVE JAVNE UPRAVE TER STORITVE V ZVEZI
Z EKONOMSKO IN SOCIALNO POLITIKO
Splošne storitve javne uprave
75.11
75.11.1
75.11.11
Splošne storitve javne uprave
Izvršilne in zakonodajne storitve
Sem spada:
- izvršilne in zakonodajne storitve raznih organov na različnih ravneh uprave, t.j. na
centralni, regijski in lokalni
Sem spada tudi:
- zakonodajne in izvršilne storitve, ki jih opravljajo ministrstva in drugi upravni ali
svetovalni organi, pridruženi zakonodajnim in izvršilnim organom
75.11.12
Finančne in davčne storitve javne uprave
Sem spada:
- upravljanje in nadzor v finančnih in davčnih zadevah
- operativne storitve za davčni sistem
- pobiranje davkov in carin
- preiskovanje kršitev plačila davkov
- upravljanje javnih skladov in javnega dolga
75.11.13
Splošno ekonomsko in družbeno načrtovanje ter statistika
Sem spada:
- upravne in operativne storitve za splošno gospodarsko in družbeno načrtovanje
- storitve načrtovalnih in statističnih uradov, ki delujejo na različnih ravneh uprave
- storitve drugih uradov, pisarn
- storitve programskih enot, ki opredeljujejo, koordinirajo in pogosto nadzorujejo
izvajanje splošnih gospodarskih in družbenih načrtov ter programov
75.11.14
Storitve javne uprave v zvezi s temeljnimi raziskovanji
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo zavodi, pisarne in podobne vladne enote pri
zagotavljanju namenskih sredstev ter spremljanju temeljnih raziskovanj
75.11.15
Druge splošne storitve javne uprave
Sem spada:
- upravne, operativne in pomožne storitve javne uprave, ki niso uvrščene v nobeno od
prejšnjih kategorij
Sem spada tudi:
- storitve programskih enot, ki se ukvarjajo z zadevami nesamostojnih ozemelj
- storitve javne uprave pri izvajanju volitev
75.12
Storitve javne uprave na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in
sociale, razen socialnega varstva
75.12.1
75.12.11
Storitve javne uprave na področju zdravstva, izobraževanja, kulture
in sociale, razen socialnega varstva
Storitve javne uprave na področju izobraževanja
Sem spada:
- storitve javne uprave za različne izobraževalne ustanove: upravljanje, poslovanje,
nadzor in pomoč vsem vrstam šol in drugim izobraževalnim ustanovam
Sem spada tudi:
- storitve obveščanja javnosti o izobraževalnem sistemu na splošno, ki jih zagotavljajo
vladne službe posebnih programskih enot
75.12.12
Storitve javne uprave na področju zdravstva
Sem spada:
- storitve javne uprave za vse vrste zdravstvenega varstva
- upravljanje, poslovanje, nadzor in pomoč splošnim ter specializiranim zdravstvenim in
zobozdravstvenim ustanovam
Sem spada tudi:
- upravljanje, poslovanje in pomoč v javnih zadevah zdravstva, kot je odkrivanje bolezni,
kontrola rojstev itd.
Te storitve pogosto opravljajo specializirane skupine, ki niso povezane z bolnišnicami,
klinikami ali splošnimi zdravniki.
Sem ne spada:
- storitve obveznega socialnega zavarovanja, gl. 75.30.11
- storitve socialnega varstva, gl. 85.3
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
212
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
75.12.13
Opis
HS 2002
Storitve javne uprave na področju stanovanjskih in komunalnih zadev
Sem spada:
- storitve javne uprave v zvezi s stanovanjskimi zadevami in zadevami splošnega
komunalnega razvoja, oskrbe z vodo in drugih komunalnih zadev
Sem spada tudi:
- storitve, povezane z razvojem, nadzorom in vrednotenjem stanovanj in stanovanjskih
standardov (razen gradbenih)
- upravne storitve kontrole najemnin in standardov za stanovanjske enote, ki jim država
daje pomoč
- storitve s področja stanovanjskih zadev za širšo javnost ali za ljudi s posebnimi potrebami
- obveščanje javnosti o stanovanjskih zadevah
- storitve, ki jih opravljajo uradi, oddelki in enote, ki se ukvarjajo z razvojem in
upravljanjem predpisov v zvezi z oskrbo z vodo
- storitve javne uprave v zvezi z odvozom in odlaganjem odpadkov, kanalizacijo in
čiščenjem ulic, standardi onesnaževanja ter obveščanje o onesnaženju
75.12.14
Storitve javne uprave na področju rekreacije, kulture in religije
Sem spada:
- storitve javne uprave na področju športa, rekreacije, kulture in religije
Sem spada tudi:
- podporne storitve objektom za kulturno delovanje ter posameznim umetnikom in
organizacijam, ki se ukvarjajo s promocijo kulturnih dejavnosti
- pomoč pri državnih, regijskih in lokalnih praznovanjih
- pomoč pri delovanju verskih institucij
Sem ne spada:
- obratovanje športnih objektov, gl. 92.61.10
- promocija in organizacija športnih dogodkov, gl. 92.62.1
- druge storitve za prosti čas, gl. 92.71.1
75.13
75.13.1
75.13.11
Storitve javne uprave za pospeševanje poslovnih dejavnosti, urejanje trga dela
Storitve javne uprave za pospeševanje poslovnih dejavnosti, urejanje trga dela
Storitve javne uprave na področju kmetijstva, gozdarstva, ribolova in lova
Sem spada:
- storitve javne uprave v zvezi z:
x upravljanjem kmetijskih zemljišč, agrarno reformo in urejanjem zemljišč
x stabilizacijo agrarnega trga
x raziskavami in razvojem v kmetijstvu
x veterinarskimi zadevami, gozdarstvom, ribolovom in lovom
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v zvezi z:
x zaščito in izboljšavo kmetijskih zemljišč
x kontrolo in zatiranjem škodljivcev, mrčesa in rastlinskih bolezni
x pregledom in ocenjevanjem pridelkov
- upravne storitve, ki se nanašajo na regulacijo del v gozdovih in izdajo sečnih dovoljenj,
racionalizacijo izkoriščanja gozdov, pogozdovanje, varstvo gozdov
- storitve javne uprave, ki se nanašajo na delovanje in pomoč lovskim rezervatom in
ribogojnicam, razvoj in nadzor nad predpisi ter nad ribolovnimi in lovskimi dovoljenji
Sem spada tudi:
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah
75.13.12
Storitve javne uprave na področju energetike
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v zvezi :
x s trdimi gorivi, vključno s predpisi, ki uravnavajo njihovo izkoriščanje ali zaščito
x z nafto in zemeljskim plinom
x z jedrskimi in drugimi gorivi, kot so alkohol, les in lesni odpadki itd.
Sem spada tudi:
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah
75.13.13
Storitve javne uprave na področju rudarstva, predelovalnih dejavnosti in gradbeništva
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v zvezi z odkrivanjem,
izkoriščanjem, zaščito, trženjem in drugimi vidiki rudarstva in pridobivanja kamnin ter
razvojem in nadzorom predpisov, ki se nanašajo na iskanje, kopanje in varnost
- storitvami za razvoj, razširitev in izboljšavo položaja proizvodnih ustanov
- storitve v zvezi z razvojem in upravljanjem predpisov, ki se nanašajo na gradbeništvo,
izdajo gradbenih dovoljenj, razvojem in nadzorom nad predpisi, ki se nanašajo na
varnost na gradbiščih
Sem spada tudi:
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah
Sem ne spada:
- storitve v zvezi z mineralnimi gorivi, gl. 75.13.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
213
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
75.13.14
Opis
Storitve javne uprave na področju prometa in zvez
Sem spada:
- storitve javne uprave na področju cestnega, vodnega, železniškega ter zračnega
prometa in komunikacij
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote in se nanašajo na
načrtovanje, projektiranje, izgradnjo, vzdrževanje, izboljšave cest in avtocest in s tem
povezanih struktur
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote in se nanašajo na
naprave za plovbo, železnice, letališča, naprave za zračno navigacijo ter na drugo
fiksno opremo, povezano z letalskim prometom
- nadzor in regulacija del ter razvoj in upravljanje izvajanja predpisov o zgoraj omenjenih
prometnih sredstvih in opremi
- upravne storitve na področju komunikacij, t.j. poštnih, telefonskih, telegrafskih,
kabelskih, satelitskih in brezžičnih komunikacijskih sistemov
Sem spada tudi:
- storitve, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje predpisov o teh sistemih
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah
Sem ne spada:
- policijski nadzor cestnega in rečnega prometa, gl. 75.24.11
75.13.15
Storitve javne uprave na področju trgovine in gostinstva
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v zvezi z razvojem in
nadzorom predpisov, ki se nanašajo na trgovino na debelo in drobno, skladiščenje,
poslovanje hotelov in restavracij
- storitve v zvezi z zaščito potrošnikov, kontrolo cen
- upravne storitve v zvezi s projektiranjem in gradnjo hotelov in restavracij
Sem spada tudi:
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah
75.13.16
Storitve javne uprave na področju turizma
Sem spada:
- storitve javne uprave za turizem in promocijo turizma
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne enote v zvezi z oglaševalskimi
kampanjami, širjenjem turističnih informacij in druga pomoč turizmu
Sem ne spada:
- storitve potovalnih in turističnih organizacij, gl. 63.30
75.13.17
Storitve javne uprave pri razvoju večnamenskih projektov
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote in se nanašajo na
načrtovanje, projektiranje, gradnjo, izboljšave in delovanje večnamenskih projektov
(npr. integriran objekt za pridobivanje elektrike, varstvo pred poplavami, osuševanje in
rekreacijo)
Sem spada tudi:
- storitve pomoči in informiranja o zgoraj navedenih zadevah
75.13.18
Storitve javne uprave na področju splošnega gospodarstva in urejanja trga dela
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote, kot so:
x oblikovanje splošne gospodarske politike
x urejanje ali pomoč splošnim gospodarskim aktivnostim, kot sta izvoz in uvoz kot
celota, blagovni trg in trg delnic
x splošna kontrola dohodka
x splošno pospeševanje trgovinske dejavnosti
x urejanje monopolov in drugih omejitev konkurenčnosti in vstopa na trg
x urejanje, izdajanje dovoljenj in nadzor različnih tržnih segmentov
x upravne storitve, ki se nanašajo na delovanje institucij, kot so uradi za patente,
blagovne znamke in avtorske pravice, institucije za standardizacijo
x upravne storitve, ki se nanašajo na opredelitev in uporabo splošne politike
zaposlovanja in predpisov, npr. o delovnih pogojih, menjavi delavcev
x uvajanje vladnih ukrepov za zmanjševanje nezaposlenosti in stimulacijo mobilnosti
delovne sile
x storitve javne uprave na drugih gospodarskih področjih
75.14
Pomožne storitve za državno upravo
75.14.1
Pomožne storitve za državno upravo
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
214
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
75.14.11
Opis
HS 2002
Pomožne storitve za državno upravo na področju kadrov
Sem spada:
- javnoupravne in operativne storitve za splošne kadrovske zadeve, ki so ali pa niso
povezane s posebno funkcijo
- storitve v zvezi z razvojem in uvajanjem splošne kadrovske politike
- postopki izbora in predstavitve, metode ocenjevanja, opisi del, vrednotenje in
razvrščanje poslov, upravljanje predpisov javne uprave in podobne zadeve
75.14.12
Druge pomožne storitve za državno upravo
Sem spada:
- upravne in operativne storitve pri splošnih zadevah, kot so centralizirana oskrba in
nabava, vzdrževanje in hramba vladne dokumentacije in arhivov
- obratovanje stavb v uporabi državnih organov
- druge splošne zadeve, ki niso v zvezi s posebnimi funkcijami
75.2
75.21
75.21.1
75.21.11
POSEBNE STORITVE ZA CELOTNO DRUŽBENO SKUPNOST
Storitve v zvezi z zunanjimi zadevami
Storitve v zvezi z zunanjimi zadevami
Diplomatske in konzularne storitve
Sem spada:
- javnoupravne in operativne storitve za ministrsvo za zunanje zadeve, diplomatska in
konzularna predstavništva v tujini ali v uradih mednarodnih organizacij
- upravne ter operativne informacijske in kulturne storitve zunaj državnih meja, ter
knjižnice, čitalnice in priročne knjižnice v tujini
75.21.12
Storitve v zvezi z gospodarsko pomočjo tujini
Sem spada:
- javnoupravne storitve za gospodarsko pomoč deželam v razvoju, ki je ali pa ni
usmerjena prek mednarodnih organizacij
- zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja, mednarodna pomoč, kot so programi za
begunce in zmanjševanje lakote, misije gospodarske pomoči, akreditirane pri tujih vladah
75.21.13
Storitve v zvezi z vojaško pomočjo tujini
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi ali podobne vladne enote, ki se nanašajo na
misije vojaške pomoči, akreditirane pri tujih vladah ali pridružene mednarodnim
vojaškim organizacijam ali zvezam
- finančna podpora ali posojila za vojaško pomoč
- prispevki mednarodnim silam za ohranjanje miru, vključno z napotitvijo osebja
75.22
75.22.1
75.22.11
Obrambne storitve
Obrambne storitve
Storitve vojaške obrambe
Sem spada:
- upravne, operativne in nadzorne storitve za vojaške kopenske, morske, zračne
obrambne sile
- inženiring, transport, komunikacije za vojaške sile
- obveščevalna služba
- nebojne vojaške sile in poveljstva
- rezervne in pomožne sile za obrambo
- storitve za zagotovitev opreme, struktur, zalog itd.
- zdravstvene storitve za vojaško osebje na terenu
Sem spada tudi:
- upravne storitve in storitve pomoči za raziskave in eksperimentalni razvoj v zvezi
z obrambo
Sem ne spada:
- upravne storitve ministrstva za obrambo, gl. 75.11.1
- storitve v zvezi z vojaško pomočjo tujini, gl. 75.21.13
- storitve vojaških sodišč, gl. 75.23.11
- izobraževalne storitve vojaških šol in akademij, gl. 80
- storitve vojaških bolnišnic, gl. 85.11.1
75.22.12
Storitve civilne obrambe
Sem spada:
- upravne, operativne in pomožne storitve za civilno obrambo
- pomoč pri pripravi načrtov za ravnanje v kriznih razmerah
- izvajanje vaj, v katere so vključene civilne institucije in prebivalstvo
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
215
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
75.23
Opis
Pravosodne storitve
75.23.1
75.23.11
Pravosodne storitve
Storitve sodišč
Sem spada:
- storitve sodišč civilnega in kazenskega prava
- storitve vojaških sodišč
- storitve pravnega sistema
- pravno zastopanje države, svetovanje v imenu države
- storitve v zvezi z izrekanjem sodbe in razlago zakonov, tudi civilnopravne poravnave
Sem ne spada:
- storitve, ki se nanašajo na svetovanje in zastopanje v civilnih, kazenskih
in drugih primerih, gl. 74.11.1
75.23.12
Storitve v zvezi s kazenskimi sankcijami in rehabilitacijo kaznovanih oseb
Sem spada:
- kaznovalne sankcije, administrativne in operativne storitve zaporov ter podobnih
ustanov za zapiranje in rehabilitacijo kaznjencev, kot so zaporniška posestva,
delavnice, ustanove za prevzgojo prestopnikov ipd.
Sem ne spada:
- izobraževalne storitve šol v zaporih, gl. 80.42.20
- storitve zaporniških bolnišnic, gl. 85.11.1
- storitve prevzgojnih domov za mladoletnike, gl. 85.31.14
75.24
Storitve v zvezi z javno varnostjo in redom
75.24.1
75.24.11
Storitve v zvezi z javno varnostjo in redom
Storitve policije
Sem spada:
- pravne in operativne storitve rednih in pomožnih policijskih sil ter pristaniških, mejnih
in obalnih straž ter drugih specializiranih policijskih sil
- policijske storitve, povezane z urejanjem prometa, registracijo tujcev, delovanjem
policijskih laboratorijev in vzdrževanjem dosjejev
75.24.12
Druge storitve v zvezi z javno varnostjo in redom
Sem spada:
- upravne in operativne storitve za promocijo javnega reda in varnosti ter razvoj splošne
politike v zvezi s tem
- storitve v zvezi z nujno oskrbo v primerih nesreč v mirnem času in posredovanje
informacij o zgoraj omenjenih zadevah
75.25
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
75.25.1
75.25.11
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Gašenje in preprečevanje požarov
Sem spada:
- upravne in operativne storitve pri gašenju in preprečevanju požarov, ki jih opravljajo
redne in pomožne gasilske enote s podporo oblasti
75.25.12
Druga zaščita in reševanje
Sem spada:
- boj proti poplavam in drugim naravnim nesrečam
- nadzor na plažah in reševalne akcije na odprtih vodah in v gorah
- storitve civilne zaščite, ki jih izvajajo vojaške ali policijske sile
75.3
75.30
STORITVE OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
Storitve obveznega socialnega zavarovanja
75.30.1
75.30.11
Storitve obveznega socialnega zavarovanja
Storitve obveznega socialnega zavarovanja v zvezi z zdravljenjem, materinstvom
ali začasno delovno nezmožnostjo
Sem spada:
- upravne in operativne storitve povezane s socialnim varstvom, ki zadevajo
zagotavljanje nadomestil za izgubo dohodka zaradi bolezni, rojstva otroka ali začasne
nezmožnosti za delo
75.30.12
Storitve obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Sem spada:
- upravne in operativne storitve javne uprave, povezane z državnim pokojninskim sistemom
- sistem socialne pomoči za nadomestilo trajne izgube dohodka zaradi delne ali popolne
invalidnosti
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
216
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
75.30.13
Opis
HS 2002
Storitve obveznega socialnega zavarovanja v zvezi z brezposelnostjo
Sem spada:
- storitve javne uprave
- operativne storitve
- storitve pomoči za nadomestila v času brezposelnosti (na primer: izplačila socialnega
zavarovanja in drugih vladnih shem posameznikom zaradi izgube dohodka zaradi
nezaposlenosti)
Sem ne spada:
- storitve socialnega varstva, gl. 85.3.
75.30.14
Storitve obveznega varstva v zvezi z družinskimi in otroškimi dodatki
Sem spada:
- storitve javne uprave, operativne storitve in storitve pomoči za pomoč gospodinjstvom
in družinam z nepreskrbljenimi otroki
Sem spada tudi:
- izplačila družinam z nepreskrbljenimi otroki, neodvisno od prihodkov družinskih članov
- izplačila gospodinjstvom za vsakega otroka
Sem ne spada:
- nadomestila v času porodniške odsotnosti, gl. 75.30.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
217
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
M
IZOBRAŽEVANJE
80
IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki zaradi motenj v telesnem ali duševnem
razvoju potrebujejo prilagojeno izobraževanje in dodatno strokovno pomoč (pomoč specialnih
pedagogov), je sestavni del rednega šolskega sistema na vseh ravneh izobraževanja.
80.1
80.10
PREDPRIMARNO IN PRIMARNO IZOBRAŽEVANJE
Predprimarno in primarno izobraževanje
80.10.1
80.10.11
Predprimarno in primarno izobraževanje
Predšolsko izobraževanje
Sem spada:
- izobraževanje, ki ga izvajajo vrtci ali posebne enote v sklopu osnovnih šol
Sem ne spada:
- storitve dnevnega varstva otrok, gl. 85.32.11 oz. gl. 85.32.12
80.10.12
Nižja stopnja osnovnošolskega izobraževanja
Sem spada:
- izobraževalne storitve, ki so namenjene pridobivanju splošnega osnovnega znanja iz
različnih
- izobraževalne storitve v povezavi s 1. – 4. razredom 8-letnega osnovnošolskega
izobraževanja ali prva in druga triada (1. – 3. in 4. – 6. razred) 9-letnega
osnovnošolskega izobraževanja
80.2
80.21
SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE
Sekundarno splošno izobraževanje
80.21.1
80.21.11
Sekundarno splošno izobraževanje
Višja stopnja osnovnošolskega izobraževanja
Sem spada:
- izobraževanje, namenjeno nadaljevanju nižjega osnovnošolskega izobraževanja; zanj je
značilna sestavljenost iz več predmetov z nekaj začetne specializacije. S to stopnjo
se običajno zaključi obvezno šolanje.
- izobraževalne storitve v povezavi s 5. – 8. razredom 8-letnega osnovnošolskega
izobraževanja ali tretjo triado (7. – 9. razred) 9-letnega osnovnošolskega izovraževanja
80.21.12
Splošno srednješolsko izobraževanje
Sem spada:
- storitve splošnega srednješolskega izobraževanja; programi, ki obsegajo veliko
različnih predmetov in so bolj specializirani kot programi osnovnošolskega
izobraževanja. Namenjene so predvsem pripravi udeležencev na vstop v izobraževanje
na terciarni ravni.
- izobraževalne storitve v povezavi s programi splošnih in strokovnih gimnazij, maturitetnih
tečajev ipd.
80.22
Sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje
80.22.1
80.22.10
Sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje
Sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje
Sem spada:
- izobraževalne storitve, ki jih sestavljajo programi s poudarkom na specializaciji
določenih predmetov in pridobivanju teoretičnih in praktičnih veščin. Namenjene so
bodisi pripravi udeležencev na nadaljevanje izobraževanja v strokovno orientiranih
programih terciarnega izobraževanja, bodisi vstopu na trg dela.
- izobraževalne storitve v povezavi s programi nižjega in srednjega poklicnega in
srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehničnega izobraževanja, poklicnih
tečajev in izpitov, mojstrskih, delovodskih priprav in izpitov ipd
80.3
80.30
TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE
Terciarno izobraževanje
80.30.1
80.30.11
Terciarno izobraževanje
Višje strokovno izobraževanje
Sem spada:
- izobraževalne storitve, ki jih sestavljajo programi, usmerjeni v širša poklicna in
strokovna področja; namenjene so poglabljanju strokovno-teoretičnih in praktičnih
znanj, pridobljenih v sekundarnem izobraževanju, vendar pa še ne na ravni visokega
strokovnega ali univerzitetnega izobraževanja
- izobraževalne storitve, povezane s programi višjega strokovnega izobraževanja ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
218
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
80.30.12
Opis
HS 2002
Visokošolsko in univerzitetno izobraževanje
Sem spada:
- izobraževalne storitve, ki vodijo do visokošolske diplome. Te storitve opravljajo univerze
ali visoke strokovne šole. Udeležence pripravljajo za poklice ter za podiplomski študij
in raziskovalno delo.
- izobraževalne storitve v povezavi z visokošolskimi dodiplomskimi strokovnimi programi,
univerzitetnimi programi, programi povisokošolske specializacije, magisterija,
doktorata ipd.
80.4
80.41
80.41.1
80.41.11
STORITVE VOZNIŠKIH ŠOL; DRUGE IZOBRAŽEVALNE STORITVE
Storitve vozniških šol
Storitve vozniških šol
Storitve avtošol
Sem spada:
- priprava za vozniške izpite za osebni avtomobil, avtobus, tovornjak in motor
80.41.12
Storitve šol letenja in plovbe
Sem spada:
- priprava za pridobitev spričeval za letenje in dovoljenj za vodenje čolnov
80.42
80.42.1
80.42.10
Druge izobraževalne storitve
Izobraževanje odraslih
Izobraževanje odraslih
Sem spada:
- izobraževalne storitve za odrasle, ki niso vključene v izobraževalne programe pod 80.1
do 80.3
80.42.2
80.42.20
Druge izobraževalne, izpopolnjevalne in usposobljevalne storitve
Druge izobraževalne, izpopolnjevalne in usposobljevalne storitve
Sem spada:
- izobraževalne storitve, ki se jih ne da opredeliti po stopnjah
- izobraževanje za profesionalne športne inštruktorje
- storitve glasbenih in drugih šol, ki niso vključene v redni šolski sistem
Sem ne spada:
- storitve, ki v glavnem obsegajo učenje športnih in rekreacijskih
disciplin, gl. 92.62.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
219
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
N
STORITVE ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA VARSTVA
85
STORITVE ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA VARSTVA
85.1
85.11
ZDRAVSTVENE STORITVE
Storitve bolnišnic
85.11.1
Storitve bolnišnic
Sem spada:
- storitve bolnišnic, ki potekajo pod vodstvom zdravnikov in se nudijo hospitaliziranim
bolnikom zaradi zdravljenja ali vzdrževanja zdravja pacienta. Obsegajo lahko
medicinske in paramedicinske storitve, nego, laboratorijske in tehnične storitve,
vključno z radiološkimi in anestezijskimi storitvami.
Sem ne spada:
- storitve, ki jih bolnišnice nudijo nehospitaliziranim bolnikom, gl. 85.12.1
- zobozdravstvene storitve, gl. 85.13.1
- storitve prevoza z rešilnimi vozili, gl. 85.14.14
85.11.11
85.11.12
85.11.13
85.11.14
85.11.15
85.11.16
85.12
Kirurške storitve bolnišnic
Splošne medicinske storitve bolnišnic
Ginekološke storitve bolnišnic in storitve porodnišnic
Rehabilitacijske storitve bolnišnic
Psihiatrične storitve bolnišnic
Druge storitve bolnišnic
Izvenbolnišnične zdravniške storitve
85.12.1
85.12.11
Izvenbolnišnične zdravniške storitve
Izvenbolnišnične storitve zdravnikov splošne prakse
Sem spada:
- storitve zdravnikov splošne prakse, kot so preiskovanje, zdravljenje, preventiva,
svetovanje. Te storitve niso omejene na posebna stanja, bolezni ali anatomska
področja. Opravljajo se lahko v zasebnih praksah, zdravstvenih domovih, bolnišnicah
za nehospitalizirane paciente, ambulantah podjetij, šol itd.
85.12.12
Izvenbolnišnične storitve zdravnikov specialistov
Sem spada:
- konzultacije pediatrov, ginekologov, nevrologov, psihiatrov, kirurgov in različnih drugih
specialistov
- zdravljenje v bolnišnicah za nehospitalizirane paciente (dializa, kemoterapija,
insulinska terapija, dihalna terapija, rentgen ipd.)
- funkcionalne preiskave in razlaga medicinskih slik (rentgenskih posnetkov,
elektrokardiogramov, ultrazvočnih in endoskopijskih posnetkov ipd.)
Sem ne spada:
- stomatološke storitve, gl. 85.13.12
- storitve medicinskih laboratorijev, gl. 85.14.16
85.13
Zobozdravstvene storitve
85.13.1
85.13.11
Zobozdravstvene storitve
Ortodontske storitve
Sem spada:
- ortodontske storitve, npr. zdravljenje štrlečih zob, prečnih in prevelikih ugrizov ter
zobne operacije, tudi za hospitalizirane paciente
- storitve na področju oralne kirurgije
- druge specializirane zobozdravstvene storitve ( na področju periodontike, endodontike
in obnove)
85.13.12
Druge zobozdravstvene storitve
Sem spada:
- diagnosticiranje in zdravljenje bolezni zob ali ustne votline in storitve, namenjene
preprečevanju razvoja bolezni zob. Te storitve se lahko opravljajo v ambulantah, ki
delujejo v okviru šol, podjetij, domov za ostarele itd., kot tudi v tistih, ki delujejo
samostojno.
Sem spada tudi:
- storitve splošnega zobozdravstva (rutinski pregledi, preventivna nega zob, zdravljenje
kariesa itd.)
85.14
Druge zdravstvene storitve
85.14.1
Druge zdravstvene storitve
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
220
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
85.14.11
Opis
HS 2002
Babiške storitve
Sem spada:
- storitve, kot so nadzor med nosečnostjo in rojevanjem ter nadzor nad materjo
po porodu
85.14.12
Storitve medicinskih sester in bolniških negovalk
Sem spada:
- storitve na področju bolniške nege
- svetovanje in preventiva na pacientovem domu ali v lastnih prostorih
- skrb za matere, otroška higiena itd.
Sem ne spada:
- dobrodelne storitve, kjer zdravstvena nega ni primarna, gl. 85.32.14
85.14.13
Fizioterapevtske in paramedicinske storitve
Sem spada:
- fizioterapevtske in paramedicinske storitve na področju fizioterapije, delovne terapije,
logopedije, homeopatije, akupunkture, dietetike, itd. Te storitve izvaja usposobljeno in
za to pooblaščeno osebje, ki pa niso zdravniki.
85.14.14
Prevoz z rešilnimi vozili
Sem spada:
- prevoz pacientov z rešilnimi avtomobili, helikopterji ali drugimi prevoznimi sredstvi,
z opremo za oživljanje in medicinskim osebjem ali brez tega
85.14.15
Storitve zdravstvenih nastanitvenih obratov, razen bolnišnic
Sem spada:
- nastanitev in medicinske storitve ustanov brez nameščenih zdravnikov
85.14.16
85.14.17
85.14.18
85.2
85.20
85.20.1
85.20.11
Storitve medicinskih laboratorijev
Storitve krvnih, tkivnih, semenskih bank
Druge storitve v zvezi s človekovim zdravjem
VETERINARSKE STORITVE
Veterinarske storitve
Veterinarske storitve
Veterinarske storitve za hišne živali
Sem spada:
- storitve veterinarskih bolnišnic in druge veterinarske storitve za hišne živali (pse,
mačke, ptiče in druge hišne ljubljence). Storitve so namenjene zdravljenju ali
ohranjanju zdravja živali.
Sem spada tudi:
- bolnišnične, laboratorijske in tehnične storitve, hrana (tudi dietna) ipd.
85.20.12
Druge veterinarske storitve
Sem spada:
- storitve veterinarskih bolnišnic in druge veterinarske storitve za živino in druge živali,
razen hišnih (tudi za živali iz živalskih vrtov). Storitve so namenjene zdravljenju ali
ohranjevanju zdravja živali.
Sem spada tudi:
- bolnišnične, laboratorijske in tehnične storitve, hrana (vključno s specialno dieto) ipd.
Sem ne spada:
- storitve za živinorejo, kot je umetno osemenjevanje, gl. 01.42.10
- storitve veterinarskega testiranja in kontrole v zvezi s proizvodnjo
hrane, gl. 74.30.11
85.3
85.31
85.31.1
85.31.11
STORITVE SOCIALNEGA VARSTVA
Storitve socialnega varstva z nastanitvijo
Storitve socialnega varstva z nastanitvijo
Storitve nastanitvenih domov za starejše osebe
Sem spada:
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah in domovih za
starejše osebe
Sem ne spada:
- nastanitve v kombinaciji z medicinskimi storitvam pod vodstvom
zdravnika, gl. 85.11.1
- nastanitve v kombinaciji z medicinskimi storitvam, ki niso pod
vodstvom zdravnika, gl. 85.14.15
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
221
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
85.31.12
Opis
Storitve nastanitvenih domov za duševno ali telesno prizadete
Sem spada:
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah za telesno ali
duševno prizadete (tudi za slepe, gluhoneme, paraplegike, distrofike ipd.)
- storitve socialnega varstva v bivalnih skupnostih za osebe z motnjami v duševnem ali
telesnem razvoju
Sem ne spada:
- izobraževalne storitve, gl. 80
- nastanitve v kombinaciji z medicinskimi storitvam pod vodstvom
zdravnika, gl. 85.11.1
- nastanitve v kombinaciji z medicinskimi storitvam, ki niso pod
vodstvom zdravnika, gl. 85.14.15
85.31.13
Storitve nastanitvenih domov za otroke in mladino
Sem spada:
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah za otroke, npr.:
x v zavodih za varstvo otrok
x v bivalnih skupinah
x v kriznih centrih ipd.
- storitve rejništva
Sem ne spada:
- storitve nastanitvenih ustanov za varstvo otrok in mladine z motnjami
v telesnem ali duševnem razvoju, gl. 85.31.12
- storitve vzgojnih in prevzgojnih domov za mladoletnike, gl. 85.31.15
85.31.14
Storitve nastanitvenih domov za druge osebe
Sem spada:
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah za druge osebe, npr.:
x v materinskih domovih
x v varnih hišah, zavetiščih ipd.
85.31.15
Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo
Sem spada:
- storitve socialnega varstva in socialne rehabilitacije, ki vključujejo 24-urno oskrbo
v nastanitvenih ustanovah, kot so:
x vzgojni in prevzgojni domovi za mladostnike
x terapevtske skupnosti za zasvojene osebe
- druge storitve socialnega varstva s 24-urno oskrbo
85.32
Storitve socialnega varstva brez nastanitve
85.32.1
85.32.11
Storitve socialnega varstva brez nastanitve
Dnevno varstvo otrok, razen tistih z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
Sem spada:
- nega in dnevno varstvo majhnih otrok
Sem ne spada:
- predšolsko izobraževanje, ki ga izvajajo vrtci ali posebne enote
osnovnih šol, gl. 80.10.11
- kratkotrajno varstvo otrok na njihovem domu, pri čemer se ne zahteva
posebne strokovne usposobljenosti, gl. 93.05.12
85.32.12
Dnevno varstvo otrok in mladine z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
Sem spada:
- socialne storitve brez nastanitve, ki vključujejo dnevno varstvo otrok in mladine
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, osnovno učenje s pomočjo iger
Sem ne spada:
- storitve v zvezi s zaposlitveno rehabilitacijo odraslih oseb, gl. 85.32.15
85.32.13
Socialno svetovanje in pomoč v zvezi z otroki
Sem spada:
- svetovalne storitve v zvezi z otroki, ki niso razvrščene drugje, nudijo se posameznikom
in družinam, običajno otrokovim staršem na njihovem domu ali drugje. Svetovanje je
lahko v zvezi z izobraževanjem, obnašanjem ali različnimi problemi v zvezi z otroki, npr.
problemi razbite družine, problemi v šoli, problemi odraščanja, preprečevanje nasilja
nad otroki, posredovanje pri krizah, posvojitve itd.
85.32.14
Storitve socialne pomoči, razen nastanitvenih
Sem spada:
- socialne storitve, ki ne vključujejo nastanitve, npr.:
x prva socialna pomoč
x osebna pomoč
x dajanje denarne in materialne pomoči za preživetje
x svetovanje v zvezi z denarnimi sredstvi gospodinjstva in podobne storitve v skupnosti
ali sosedstvu
x obiskovanje in pomoč obolelim in ostarelim na domu in podobni storitve socialnih servisov
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
222
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
HS 2002
Sem ne spada:
- storitve nastanitvenih domov za starejše osebe, gl. 85.31.11
- dnevno varstvo otrok in mladine z motnjami v telesnem ali duševnem
razvoju, gl. 85.32.12
- socialno svetovanje in pomoč v zvezi z otroki, gl. 85.32.13
- storitve ustanov za dnevno varstvo odraslih oseb, gl. 85.32.16
85.32.15
Zaposlitvena rehabilitacija
Sem spada:
- storitve v zvezi z zaposlitveno rehabilitacijo invalidnih ib brezposelnih oseb, kjer
prevladuje socialna pomoč
Sem ne spada:
- storitve poklicne rehabilitacije, kjer prevladuje izobraževanje, gl. 80
85.32.16
Druge storitve socialnega varstva brez nastanitve
Sem spada:
- druge storitve socialnega varstva brez nastanitve, npr.:
x storitve ustanov za dnevno varstvo odraslih
x zakonsko svetovanje
x socialna pomoč žrtvam nesreč, beguncem, priseljencem, tudi s provizorično
namestitvijo
x psihosocialna pomoč zasvojenim osebam
x socialno svetovanje prestopnikom
x telefonska pomoč osebam v duševni stiski
x splošne dobrodelne storitve, tudi zbiranje sredstev za dobrodelne namene
x druga socialna pomoč brez nastanitve
Sem ne spada:
- zdravstvena rehabilitacija, gl. 85.14
- zaposlitvena rehabilitacija, gl. 85.32.15
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
223
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
O
DRUGE STORITVE ZA SKUPNOST, OSEBNE STORITVE
90
STORITVE JAVNE HIGIENE
90.0
90.01
STORITVE JAVNE HIGIENE
Ravnanje z odplakami; kanalizacijsko blato
90.01.1
90.01.11
HS 2002
Ravnanje z odplakami
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Sem spada:
- zbiranje in odvajanje komunalnih odplak in padavinskih voda s pomočjo odvodnih cevi,
kanalizacije
- procesi, kot so redčenje, precejanje in filtriranje, sedimentiranje, kemično zgoščevanje
itd. odpadnih voda in odplak
Sem ne spada:
- zbiranje, čiščenje in distribucija vode, gl. 41.00.2
- gradnja, popravila in predelave odtočnih kanalov, gl. 45.21.41
90.01.12
Praznjenje greznic in septičnih jam
Sem spada:
- praznenje in čiščenje greznic, septičnih jam in rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč
90.01.2
90.01.20
90.02
Kanalizacijsko blato
Kanalizacijsko blato
3825.20
Ravnanje z odpadki; komunalni odpadki
90.02.1
90.02.11
Ravnanje z odpadki
Zbiranje in prevažanje odpadkov
Sem spada:
- zbiranje in odvoz smeti, ostankov in odpadkov, tako komunalnih kot industrijskih in
odpadkov iz drugih dejavnosti
Sem ne spada:
- posredništvo pri prodaji ostankov in odpadkov, gl. 51.18.12
- veleprodaja ostankov in odpadkov, gl. 51.57.10
90.02.12
90.02.13
Sežiganje odpadkov
Drugo odstranjevanje odpadkov, razen sežiganja
Sem spada:
- drugo odstranjevanje odpadkov, razen sežiganja, npr. odlaganje na odlagališča
Sem ne spada:
- odstranjevanje nevarnih odpadkov, gl. 90.02.14
90.02.14
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Sem spada:
- odvoz in odlaganje nevarnih odpadkov: strupenih, onesnaženih, nizkoradioaktivnih itd.
- odstranjevanje kontaminiranih kadavrov
Sem spada tudi:
- storitve upravljanja specialnih odlagališč, kot so odlagališča za radioaktivne odpadke
- zbiranje in odstranjevanje rabljenih baterij, nevarnih kemikalij (pesticidov, herbicidov,
zdravil ipd.)
Sem ne spada:
- storitve v zvezi z odpadki jedrskih reaktorjev, gl. 23.30.90
- čiščenje minskih polj, gl. 90.03.11
- posebne storitve v zvezi o onesnaženimi zemljišči in podtalnico, gl. 90.03.11
- čiščenje naftnih razlitij z morske površine, gl. 90.03.12
90.02.2
90.02.20
90.03
Komunalni odpadki
Komunalni odpadki
Čiščenje okolja in druge storitve javne higiene
90.03.1
90.03.11
Čiščenje okolja in druge storitve javne higiene
Čiščenje onesnaženih zemljišč in podtalnice
Sem spada:
- posebne storitve v zvezi s čiščenjem in saniranjem onesnaženih zemljišč in podtalnice
Sem spada tudi:
- odstranjevanje min
Sem ne spada:
- mehansko odstranjevanje površinske onesnažene plasti zemlje,
gl. 45.11.22
- odstranjevanje azbesta, gl. 45.25.62
- čiščenje vode v povezavi z distribucijo vode, gl. 41.00.2
- storitve odstranjevanja odplak, gl. 90.01.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
3825.10
224
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
90.03.12
Opis
HS 2002
Čiščenje onesnaženih vodnih površin
Sem spada:
- storitve v zvezi odstranjevanjem razlitij nafte ali drugih snovi na morju, rekah ali drugih
vodnih površinah
90.03.13
Druge storitve javne higiene
Sem spada:
- druge storitve javne higiene, npr. pometanje in pranje cest in ulic, odstranjevanje
snega in ledu, posipanje s peskom ali soljo ipd.
Sem ne spada:
- zatiranje škodljivcev v kmetijstvu, gl. 01.41.11
- reciklaža odpadkov in ostankov, gl. 37
- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija nekmetijskih objektov, gl. 74.70.11
91
STORITVE ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ČLANSKIH
ORGANIZACIJ
Sem ne spada:
- izobraževalne storitve, gl. 80
- zdravstvene storitve, gl. 85.1
- storitve socialnega varstva, gl. 85.3
- športne storitve, gl 92.6
91.1
91.11
91.11.1
91.11.10
STORITVE POSLOVNIH, DELODAJALSKIH IN STROKOVNIH ZDRUŽENJ
Storitve poslovnih in delodajalskih združenj
Storitve poslovnih in delodajalskih združenj
Storitve poslovnih in delodajalskih združenj
Sem spada:
- posredovanje informacij, zastopanje pred državnimi organi, stiki z javnostjo, pogajanja z
delavci in druge storitve, ki jih nudijo združenja, katerih člani se združujejo zaradi
razvoja in gospodarske uspešnosti podjetij ali trgovanja na splošno ali na posebnem
področju
Sem ne spada:
- stiki z javnostjo, ki jih v imenu združenja opravljajo drugi, gl. 74.14.16
91.12
91.12.1
91.12.10
Storitve strokovnih združenj
Storitve strokovnih združenj
Storitve strokovnih združenj
Sem spada:
- posredovanje informacij, razvoj in uvajanje različnih strokovnih standardov ter nadzor
nad njimi, zastopanje pred državnimi organi, stiki z javnostjo in druge storitve, ki jih
nudijo združenja, ki združujejo zlasti člane posameznih poklicov, strokovnih področij,
znanstvenih disciplin
91.2
91.20
91.20.1
91.20.10
STORITVE SINDIKATOV
Storitve sindikatov
Storitve sindikatov
Storitve sindikatov
Sem spada:
- storitve združenj, katerih člani so v glavnem delojemalci
- zastopanje mnenja članov glede delovne situacije in organizacija skupnega delovanja
91.3
91.31
91.31.1
91.31.10
STORITVE VERSKIH, POLITIČNIH IN DRUGIH ČLANSKIH ORGANIZACIJ
Storitve verskih organizacij
Storitve verskih organizacij
Storitve verskih organizacij
Sem spada:
- storitve izvajanja verskih obredov in pouka, namenjene neposredno vernikom. Opravljajo
se v cerkvah, mošejah, templjih, sinagogah in drugih mestih, namenjenih verskim
obredom.
- storitve misijonov
- splošni in posebni verski obredi, kot so poroka, pogreb, birma, krst itd.
- verske storitve domov, ki jih upravljajo redovi
- storitve v zvezi z religijo in verskimi obredi, ki niso razvrščene drugje
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
225
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
91.32
Opis
HS 2002
Storitve političnih organizacij
91.32.1
91.32.10
Storitve političnih organizacij
Storitve političnih organizacij
Sem spada:
- ustanavljanje, registriranje, združevanje in razdruževabnje politične stranke
- pridobivanje in vodenje članstva politične stranke
- uresničevanje programa stranke, informiranje, stiki z javnostjo, zbiranje sredstev
- volilna kampanja, kandidiranje za politične funkcije ipd.
91.33
Storitve društev in drugih članskih organizacij
91.33.1
91.33.11
Storitve društev in drugih članskih organizacij
Storitve društev za podporo skupnih zadev
Sem spada:
- storitve društev in podobnih organizacij, katerih člani so v glavnem posamezniki, ki so
se združili za izpeljavo določene skupne zadeve z osveščanjem javnosti, političnim
pritiskom itd.
- storitve združenj za podporo pri skupnih, socialnih in izobraževalnih zadevah
- storitve gibanj za varstvo okolja, društev za zaščito živali in ekoloških organizacij,
združenj potrošnikov itd.
91.33.12
Storitve društev za zaščito posebnih skupin
Sem spada:
- storitve društev za zaščito in izboljšavo položaja posebnih skupin (etnične skupine,
manjšine, upokojenci, osebe s posebnimi potrebami ali posebnimi obolenji ipd.)
91.33.13
Storitve mladinskih združenj
Sem spada:
- storitve mladinskih, študentskih in podobnih društev, združenj, klubov in bratovščin
91.33.14
Storitve drugih članskih organizacij
Sem spada:
- storitve posebnih interesnih skupin, kot so:
x klubi, lože in podobne organizacije
x rodoljubna združenja
x kulturni klubi in klubi rekreativnih dejavnosti (razen športnih klubov), hobijev, družabnih
poznanstev ipd.
- storitve večnamenskih klubov in družabnih centrov
Sem ne sapada:
- storitve združenj za izvajanje in promocijo umetniških dejavnosti, gl. 92.31.21
- storitve športnih klubov, gl. 92.62.1
92
KULTURNE, ŠPORTNE IN DRUGE STORITVE ZA PROSTI ČAS
92.1
92.11
FILMSKE IN VIDEO STORITVE
Filmska produkcija; nosilci zapisov s posnetimi filmi
92.11.1
92.11.11
92.11.12
Kinematografski filmi, posneti in razviti
Kinematografski filmi, posneti in razviti, širine najmanj 35 mm
Kinematografski filmi, posneti in razviti, širine manj kot 35 mm
3706.1
3706.9
92.11.2
92.11.20
Laserske plošče in magnetni trakovi s posnetimi filmi
Laserske plošče in magnetni trakovi s posnetimi filmi
8524[.39 + .53]
Sem spada:
- videokasete, CD in DVD plošče s posnetimi filmi
92.11.3
92.11.31
Filmska produkcija in z njo povezane storitve
Filmska produkcija
Sem spada:
- produkcija igranih, dokumentarnih in risanih filmov, posnetih na filmski trak, magnetni
trak ali na laserske plošče (DVD) za predvajanje v kinematografih, na televiziji ali za
prodajo ali izposojo drugim
- storitve filmskih studijev ali posebnih laboratorijev pri produkciji animiranih filmov,
risank, igranih, dokumentarnih, kratkih filmov itd., namenjenih za javno razvedrilo,
promocijo, izobraževanje ali usposabljanje
Sem ne spada:
- reportažno in priložnostno snemanje dogodkov, gl. 74.81.24
- obdelava filmov, razen za kimenatografijo, gl. 74.81.32
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
226
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
92.11.32
Opis
HS 2002
Druge storitve v zvezi s filmsko produkcijo
Sem spada:
- pomožne storitve v zvezi s proizvodnjo filmov in videofilmov, ki niso razvrščene drugje,
kot so obdelava in montaža filmov, sinhronizacija, podnaslavljanje filmov, urejanje,
rezanje itd.
Sem spada tudi:
- storitve tonskih in snemalnih studijev
Sem ne spada:
- razmnoževanje filmov in videofilmov, gl. 22.32.10
- izposoja stvari in opreme (npr. scena, kamere) razvedrilni industriji, gl. 71.34.10
- storitve agentov posameznih igralcev, gl. 74.87.17
92.12
92.12.1
92.12.10
Distribucija filmov
Distribucija filmov
Distribucija filmov
Sem spada:
- distribucija filmov na filmskem ali videotraku ali na digitalnih ploščah (DVD) drugim
institucijam - ne neposredno javnosti
Sem spada tudi:
- prodaja in izposoja filmov
- druge storitve, povezane z distribucijo (npr. rezervacije, dostava, hramba itd.)
- trgovanje z distribucijskimi pravicami za filme
Sem ne spada:
- izposojanje videokaset in DVD plošč posameznikom, gl. 71.40.12
92.13
92.13.1
92.13.11
Predvajanje filmov
Predvajanje filmov
Predvajanje filmov na filmskem traku
Sem spada:
- predvajanje filmov v kinodvoranah, na prostem, v zasebnih in drugih prostorih za
predvajanje filmov, posnetih na filmskem traku
92.13.12
Predvajanje filmov na video traku ali laserskih ploščah
Sem spada:
- predvajanje filmov, posnetih na videotraku ali digitalni plošči (DVD) v dvoranah, na
prostem, v zasebnih in drugih prostorih
92.2
92.20
92.20.1
92.20.11
RADIJSKE IN TELEVIZIJSKE STORITVE
Radijske in televizijske storitve
Radijska in televizijska produkcija
Radijska produkcija
Sem spada:
- proizvodnja radijskih programov v živo, na trakovih ali na drugih medijih za kasnejše
predvajanje. Ti programi so lahko namenjeni razvedrilu, promociji, izobraževanju,
obveščanju ali posredovanju novic.
Sem spada tudi:
- proizvodnja oddaj o športnih dogodkih, vremenska napoved, intervjuji itd.
Sem ne spada:
- prenos radijskih programov, gl. 64.20.22
92.20.12
Televizijska produkcija
Sem spada:
- proizvodnja televizijskih programov v živo, na trakovih ali na drugih medijih za kasnejše
predvajanje. Ti programi so lahko namenjeni razvedrilu, promociji, izobraževanju,
obveščanju ali posredovanju novic.
Sem spada tudi:
- proizvodnja oddaj o športnih dogodkih, vremenska napoved, intervjuji itd.
Sem ne spada:
- prenos televizijskih programov, gl. 64.20.21
92.20.2
92.20.20
Prodaja oglaševalskega časa na radiju ali televiziji
Prodaja oglaševalskega časa na radiju ali televiziji
Sem spada:
- prodaja lastnega časa za oglaševanje s strani predvajalcev televizijskih ali radijskih
programov
Sem ne spada:
- posredništvo pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa, gl. 74.40.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
227
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
92.3
92.31
Opis
HS 2002
DRUGE KULTURNE IN RAZVEDRILNE STORITVE
Umetniška dela; umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.31.1
92.31.10
Umetniška dela
Umetniška dela
97
Sem spada:
- ročno izdelane slike, risbe, pasteli, izvirna grafična dela, izvirne plastike in kipi, zbirke
in zbirateljski predmeti posebnega pomena (npr. filatelistične ali numizmatične zbirke),
starine, stare več kot 100 let
Sem ne spada:
- ročno poslikani in okrašeni predmeti množične proizvodnje, gl. isto
kategorijo kot neposlikani predmeti, odvisno od materiala
92.31.2
92.31.21
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Gledališke predstave, storitve pevskih, glasbenih in podobnih skupin
Sem spada:
- profesionalne ali amaterske predstave v živo pred publiko, enkratne ali ponovitve:
x gledališke predstave, recitacije, predavanja ipd.
x koncerti glasbenih skupin ali posameznikov
x operne, pevske in plesne predstave ipd.
Sem ne spada:
- storitve osebnih gledaliških in umetniških agentov, gl. 74.87.17
92.31.22
Storitve umetnikov posameznikov
Sem spada:
- storitve svobodnih umetnikov, razen predstav v živo pred publiko:
x storitve pisateljev, pesnikov, skladateljev, likovnih umetnikov in drugih avtorjev
Sem spada tudi:
- restavriranje umetniških del
Sem ne spada:
- restavriranje pohištva, gl. 36.1.
- storitve prodajnih galerij, gl. 52.48.37
- storitve osebnih gledaliških in umetniških agentov, gl. 74.87.17
- storitve kinematografov, gl. 92.13
- kulturne predstave v živo, gl. 92.31.21
- storitve umetniških muzejev in galerij, gl. 92.52.11
92.32
Storitve obratovanja objektov za kulturne prireditve
92.32.1
92.32.10
Storitve obratovanja objektov za kulturne prireditve
Storitve obratovanja objektov za kulturne prireditve
Sem spada:
- operativne storitve koncertnih in gledaliških dvoran in drugih zmogljivosti za kulturne
prireditve
- pomožne storitve, kot so oblikovanje in delovanje scene, zastorov, razsvetljave in
ozvočenja, prodaja vstopnic za kulturne prireditve ipd.
Sem ne spada:
- organiziranje kulturnih prireditev, gl. 74.87.15
- storitve osebnih gledaliških in umetniških agentov, gl. 74.87.17
- storitve snemalnih studijev, gl. 92.11.32
- storitve kinematografov, gl. 92.13
- storitve umetniških muzejev in galerij, gl. 92.52.11
92.33
Storitve obratovanja sejmišč in zabaviščnih parkov
92.33.1
92.33.10
92.34
Storitve obratovanja sejmišč in zabaviščnih parkov
Storitve obratovanja sejmišč in zabaviščnih parkov
Druge razvedrilne storitve
92.34.1
92.34.11
92.34.12
Druge razvedrilne storitve
Storitve cirkusov
Storitve plesišč in plesnih šol
Sem ne spada:
- storitve diskotek, gl. 55.40.10
92.34.13
Prirejanje ognjemetov, rodea in drugih razvedrilnih predstav
Sem spada:
- razvedrilne storitve, ki niso razvrščene drugje (bikoborbe, rodeo, predstave s
svetlobnimi in zvočnimi efekti, ognjemeti)
Sem ne spada:
- storitve v zvezi s športom in rekreacijo, gl. 92.6
- storitve v zvezi z igrami na srečo, gl. 92.71
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
228
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
92.4
92.40
92.40.1
92.40.10
Opis
HS 2002
STORITVE TISKOVNIH AGENCIJ
Storitve tiskovnih agencij
Storitve tiskovnih agencij
Storitve tiskovnih agencij
Sem spada:
- posredovanje novic (govorjenih, pisnih ali slikovnih) medijem kot so radio, televizija,
časopisi, revije ipd.
Sem spada tudi:
- storitve neodvisnih novinarjev in fotoreporterjev
92.5
92.51
92.51.1
92.51.11
STORITVE KNJIŽNIC, ARHIVOV, MUZEJEV
Storitve knjižnic in arhivov
Storitve knjižnic in arhivov
Storitve knjižnic
Sem spada:
- storitve knjižnic vseh vrst, čitalnic ipd. za splošno javnost ali posebne uporabnike, kot
so študenti, znanstveniki itd.:
x dokumentacijske storitve (zbiranje, katalogizacija, ročna ali računalniška)
x iskanje in izposoja knjig, periodike, plošč, filmov itd.
Sem ne spada:
- izposojanje videokaset in DVD plošč, gl. 71.40.1
- storitve podatkovnih baz, gl. 72.40.1
92.51.12
Storitve arhivov
Sem spada:
- storitve arhivov vseh vrst:
x dokumentacijske storitve: katalogizacija, ročna ali računalniška
x konzerviranje, restavriranje gradiva
x zbiranje in iskanje arhivskega in zgodovinskega gradiva, v glavnem za znanstvene
namene
Sem ne spada:
- hramba vladnih arhivov, gl. 75.14.12
92.52
92.52.1
92.52.11
Storitve muzejev in varstvo kulturne dediščine
Storitve muzejev in varstvo kulturne dediščine
Storitve muzejev
Sem spada:
- storitve muzejev vseh vrst: umetnostnih galerij, etnografskih, naravoslovnih, tehničnih
in drugih specializiranih muzejev, razen zgodovinskih lokacij in stavb
x organizacija priložnostnih razstav
x skrb za muzejske zbirke
Sem ne spada:
- storitve komercialnih galerij, gl. 52.48.37
- varstvo in rekonstrukcija zgodovinskih lokacij in stavb, spomeniško
varstvo, gl. 92.52.12
- storitve botaničnih in zooloških vrtov, gl.92.53.11
92.52.12
Varstvo spomenikov in kulturne dediščine
Sem spada:
- varstvo in rekonstrukcija arheoloških najdišč, zgodovinskih lokacij in stavb
- spomeniško varstvo
Sem spada tudi:
- storitve v zvezi z obiskovanjem teh krajev
Sem ne spada:
- storitve samostojnih restavratorjev, gl. 92.31.22
92.53
92.53.1
92.53.11
Storitve botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
Storitve botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
Storitve botaničnih in živalskih vrtov
Sem spada:
- storitve ohranjanja in vzdrževanja botaničnih in živalskih vrtov, razen naravnih rezervatov
Sem spada tudi:
- storitve v zvezi z obiskovanjem botaničnih in živalskih vrtov
Sem ne spada:
- lovske storitve, gl. 01.50.10
- nadzor v narodnih parkih in naravnih rezervatih, gl. 92.53.12
- oskrba in nega hišnih živali, gl. 93.05.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
229
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
92.53.12
Opis
Storitve naravnih rezervatov in varstvo naravnih vrednot
Sem spada:
- nadzor v narodnih parkih in naravnih rezervatih
- ohranjanje in vzdrževanje narodnih parkov, naravnih rezervatov in naravnih znamenitosti
- varstvo naravnih vrednot
- urejanje kraških jam za obiskovalce ter druge storitve v zvezi z obiskovanjem naravnih
znamenitosti
Sem ne spada:
- lovske storitve, gl. 01.50.10
- storitve botaničnih in živalskih vrtov, gl. 92.53.11
92.6
92.61
ŠPORTNE STORITVE
Storitve obratovanja športnih objektov
92.61.1
92.61.10
Storitve obratovanja športnih objektov
Storitve obratovanja športnih objektov
Sem spada:
- operativne storitve objektov za razne vrste športnih prireditev. Objekti so lahko pokriti
ali odprti, s tribunami, prostorom za gledalce ali brez tega, npr.:
x stadioni
x drsališča
x športne dvorane
x plavalni bazeni
x kegljišča
x igrišča za golf
x teniška igrišča
x hipodromi, dirkališča ipd.
Sem ne spada:
- gostinske storitve športnih centrov, gl. 55
- storitve marin, gl. 92.62.13
- storitve konjušnic za konjske dirke, gl. 92.62.13
- storitve smučarskih centrov, gl. 92.62.13
- storitve rekreacijskih parkov, termalnih rivier, kopališč, gl. 92.72.11
- storitve fitnes centrov, gl. 93.04.10
92.62
Druge športne storitve
92.62.1
92.62.11
Druge športne storitve
Promoviranje športnih dogodkov
Sem ne spada:
- prodaja pravic do poimenovanja športnih ekip, turnirjev, stadionov,
gl. 74.40.20
92.62.12
Organiziranje športnih dogodkov
Sem spada:
- organiziranje vseh vrst športnih dogodkov (vadbe, tekmovanj ipd.), v okviru športnih
klubov, društev, strelskih, šahovskih in bridge klubov, na prostem ali v zaprtih
prostorih, za profesionalce ali amaterje
92.62.13
Druge storitve v zvezi s športom
Sem spada:
- storitve, ki so povezane s športnimi disciplinami (npr. storitve samostojnih športnikov,
sodnikov, merilcev časa, inštruktorjev, vaditeljev, trenerjev ipd.)
- storitve šol za razne športne discipline, tudi jahalnih šol
- storitve konjušnic za tekmovalne konje, vzreja in šolanje takih konj
- storitve marin
- storitve gorskih vodnikov
- storitve smučarskih, veslaških centrov, centrov za rafting ipd.
- storitve, povezane s športnim lovom in ribolovom
Sem ne spada:
- gostinske storitve marin in drugih športnih centrov, gl. 55
- čarterska jadralna potovanja s posadko, gl. 61.10.12
- izposojanje športne opreme in jahalnih konj, gl. 71.40.14
- storitve v zvezi z rekreacijskim jahanjem, gl. 92.72.12
- storitve centrov za fitness, gl. 93.04.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
230
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
92.7
92.71
92.71.1
92.71.10
Opis
HS 2002
PRIREJANJE IGER NA SREČO IN DRUGE STORITVE ZA PROSTI ČAS
Prirejanje iger na srečo in stav
Prirejanje iger na srečo in stav
Prirejanje iger na srečo in stav
Sem spada:
- prirejanje iger na srečo (loterije, tombole, športne napovedi, stave ipd.)
- storitve igralnic, rulet, obratovanje stavnih avtomatov na žetone
92.72
92.72.1
92.72.11
Druge storitve za prosti čas
Druge storitve za prosti čas
Storitve rekreacijskih parkov in kopališč
Sem spada:
- storitve rekreacijskih parkov, kopališč, termalnih rivier, plaž ter zagotavljanje opreme
za plažo, kot so garderobe, sončniki, omarice s ključavnico, ležalniki ipd.
Sem ne spada:
- izposojanje športnih rekvizitov, gl. 71.40.14
- storitve športnih plavalnih bazenov, gl. 92.61.10
- storitve centrov za fitnes, gl. 93.04.10
92.72.12
Storitve obratovanja avtomatov z videoigrami in druge storitve za zabavo in prosti čas
Sem spada tudi:
- storitve za prosti čas, pri katerih največkrat ni potrebno aktivno sodelovanje naročnika
in posebna oprema zanj, npr.:
x vodeni poleti z balonom
x rekreacijsko jahanje pod vodstvom
x druge storitve za zabavo in rekreacijo
Sem ne spada:
- izposojanje jezdnih konj ali športne opreme, gl. 71.40.14
- cirkuške storitve, gl. 92.34.11
- storitve plesnih šol, gl. 92.34.12
- druge razvedrilne storitve, gl. 92.34.13
- storitve v zvezi s športnim lovom in ribolovom, gl. 92.62.13
- storitve centrov za fitness, gl. 93.04.10
93
DRUGE STORITVE
93.0
93.01
DRUGE STORITVE
Storitve pralnic in čistilnic
93.01.1
93.01.11
Storitve pralnic in čistilnic
Zbiranje in dostava perila
Sem spada:
- storitve, ki vključujejo zbiranje in dostavo perila brez storitev pranja ali kemičnega
čiščenja
93.01.12
Storitve obratovanja samopostrežnih pralnih strojev
Sem spada:
- obratovanje pralnih strojev na žetone, ki jih uporabljajo stranke same
93.01.13
Pranje tekstilij in krzna
Sem spada:
- pranje in čiščenje, razen kemičnega čiščenja, oblačil in drugih izdelkov iz tekstila ali
usnja, spodnjega perila, vrhnjih oblačil, zaves, prtov, posteljnine in preprog. Te
storitve se lahko opravljajo tudi v naročnikovih prostorih.
93.01.14
Kemično čiščenje tekstilij in krzna
Sem spada:
- kemično čiščenje oblačil in drugih izdelkov iz tekstila ali krzna
93.01.15
Likanje
Sem spada:
- likanje oblačil in drugih tekstilnih izdelkov, posteljnine in prtov
93.01.16
Barvanje tekstilij in krzna
Sem spada:
- barvanje oblačil in drugih izdelkov iz tekstila, ki ni povezano s proizvodnjo teh izdelkov
Sem ne spada:
- barvanje preje, gl. 17.30.10
- barvanje blaga, gl. 17.30.22
- tiskanje tekstilij, gl. 17.30.30
- termotisk na oblačila ob prodaji, gl. 52.74.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
231
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
93.02
Opis
HS 2002
Frizerske in druge lepotilne storitve
93.02.1
93.02.10
Neobdelani človeški lasje
Neobdelani človeški lasje
Sem ne spada:
- lasulje ipd., gl. 36.63.50
93.02.2
93.02.21
Frizerske in druge lepotilne storitve
Frizerske storitve za ženske
Sem spada:
- umivanje las, striženje, česanje, barvanje, niansiranje, kodranje, ravnanje in podobne
storitve za ženske
93.02.22
Frizerske in brivske storitve za moške
Sem spada:
- umivanje las, striženje, česanje, barvanje, niansiranje, kodranje, ravnanje in podobne
storitve za moške
Sem spada tudi:
- britje in striženje brade
93.02.23
Kozmetične, manikirske in pedikerske storitve
Sem spada:
- lepotilni in kozmetični postopki, manikiranje in pedikura
93.03
Pogrebne storitve
93.03.1
93.03.11
Pogrebne storitve
Storitve pokopališč in krematorijev
Sem spada:
- prodaja in oddajanje grobov, vzdrževanje pokopališč, urejanje grobov, upepeljevanje
Sem ne spada:
- vrtnarske storitve in urejanje parkov na pokopališčih, gl. 01.41.12
93.03.12
Druge pogrebne storitve
Sem spada:
- prirejanje pogrebnih in upepelitvenih svečanosti
- pogrebni prevoz
- storitve grobarjev
Sem ne spada:
- verske pogrebne storitve, gl. 91.31.10
93.04
Storitve za nego telesa
93.04.1
93.04.10
Storitve za nego telesa
Storitve za nego telesa
Sem spada:
- storitve za osebno higieno in nego telesa, postopki z ultravijoličnimi in infrardečimi
žarki ipd.
- storitve za dobro telesno počutje, ki jih nudijo turške kopeli, savne in parne kopeli,
solariji, saloni za hujšanje in oblikovanje telesa, centri za fitnes, saloni za masažo
(razen terapevtske masaže) ipd.
Sem ne spada:
- terapevtska masaža, gl. 85.14.13
- storitve športnih objektov, gl. 92.61.10
93.05
Oskrba hišnih živali; druge osebne storitve
93.05.1
93.05.11
Oskrba hišnih živali; druge osebne storitve
Oskrba hišnih živali
Sem spada:
- oskrba hišnih živali kot so psi, mačke in drugi ljubljenčki, pasja zavetišča, dresura,
nega hišnih živali ipd.
Sem ne spada:
- oskrba domačih živali, gl. 01.42.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
0501
232
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
93.05.12
Opis
HS 2002
Druge osebne storitve
Sem spada:
- storitve astrologov, spiritistov, vedeževalcev, jasnovidcev, radiestezistov ipd.
- storitve ženitnih posredovalnic, storitve, kot so spremljanje, organiziranje srečanj in
sestajanja
- razvedrilni pogovori po telefonu
- storitve animatorjev družabnega življenja
- storitve prostitutk
- kratkotrajno varovanje otrok na domu
Sem spada tudi:
- osebne storitve s samopostrežnimi avtomati, ki delujejo na žetone (samopostrežni
fotoavtomati, tehtnice, merilniki krvnega pritiska ipd.)
Sem ne spada:
- druge kulturne in razvedrilne storitve, gl. 92.3
- storitve v zvezi z igrami na srečo, gl. 92.71
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
233
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Opis
P
GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM
95
GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM
95.0
95.00
GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM
Gospodinjstva z zaposlenim osebjem
95.00.1
95.00.10
Gospodinjstva z zaposlenim osebjem
Gospodinjstva z zaposlenim osebjem
96
NEOPREDELJENI PROIZVODI GOSPODINJSTEV
ZA LASTNE POTREBE
96.0
96.00
NEOPREDELJENI PROIZVODI GOSPODINJSTEV ZA LASTNE POTREBE
Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastne potrebe
96.00.1
96.00.10
Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastne potrebe
Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastne potrebe
97
NEOPREDELJENE STORITVE GOSPODINJSTEV ZA
LASTNE POTREBE
97.0
97.00
NEOPREDELJENE STORITVE GOSPODINJSTEV ZA LASTNE POTREBE
Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastne potrebe
97.00.1
97.00.10
Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastne potrebe
Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastne potrebe
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
HS 2002
234
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPA 2002
Q
Opis
HS 2002
STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ
99
STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ
99.0
99.00
STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ
Storitve eksteritorialnih organizacij
99.00.1
99.00.10
Storitve eksteritorialnih organizacij
Storitve eksteritorialnih organizacij
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
235
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
V.
ABECEDNI SEZNAM
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
236
Abahi; obeche; samba - oblovina
(Triplochyton spp)
Abaka; manila (Musa texitilis)
Abelija (Abelia spp)
Abrašica (Artemisia abrotanum)
ABS (akrilnitril-butadien-stiren)
Acajou - oblovina (Cedrela spp)
Acena; ježica (Acaena spp)
Acetaldehid
Acetali
Acetati
Acetatni prameni
Acetilen
Acetilenske svetilke
Aceton
Acidimetri
Aciklične polikarbonske kisline
Aciklični ogljikovodiki
Aciklični terpenski alkoholi
Aditivi za cement
Adjova moka
Adremski stroji
Aerofotografiranje
Aframom (Aframomum melegueta)
Afrik; žumara; rastlinska žima (Chamerops
humilis)
Agar-agar
Agava, okrasna (Agave spp)
Agava; sisal (Agava sisalana)
Agencije za avtorsek pravice, storitve
Agencije za plasiranje knjig pri založnikih
Agencije, tiskovne, storitve
Agencije, turistične, storitve
Agenti, ladijski, storitve
Agenti, zavarovalniški, storitve
Aglomerirana pluta v ploščah, valjih, blokih
Agregati z bencinskim batnim motorjem
Agregati z dizelskim motorjem
Agregati za proizvodnjo toka
Agrokemični izdelki, veleprodaja
Agrumi; citrusi - sadike (Citrus spp)
Agrumi; citrusi (Citrus spp)
Ahat, obdelan
Ahatni možnarji
Ahatni nakit
Ajbiš; slez (Althaea officinalis)
Ajda (Fagopyrum esculentum)
Ajdova kaša
Ajdova moka
Ajvar
Akacija (Acacia spp)
Akademije, izobraževanje
Akant; deža (Acanthus mollis)
Akaricidi (proti črvom)
Akažu orehi (Anacardium occidentale)
Akcelerometri
Akridin
Akrilna kislina
Akrilni polimeri v primarni obliki
Akrilonitril
Aktinidija; kivi - sadež (Actinidija chinensis)
Aktinidija; kivi - sadike (Actinidija chinensis)
Aktivno oglje
Aktovke
Akumulatorji pare, za kotle
Akumulatorji, električni, drugi
Akumulatorji, Ni-Ca, Ni-Fe
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
02.01.13
01.11.73
01.12.21
01.12.21
24.16.20
02.01.13
01.12.21
24.14.61
24.14.63
24.14.32
24.70.21
24.14.11
31.50.23
24.14.62
33.20.51
24.14.33
24.14.11
24.14.22
24.66.47
15.61.21
30.01.23
74.81.25
01.13.40
02.01.42
15.89.20
01.12.21
01.11.73
74.87.17
74.87.17
92.40.10
63.30.1
63.40.11
67.20.20
20.52.13
31.10.32
31.10.31
31.10.3
51.55.11
01.12.21
01.13.22
36.22.11
36.22.14
36.22.14
01.11.91
01.11.17
15.61.33
15.61.22
15.33.14
01.12.21
80.30.12
01.12.21
24.20.15
01.13.21
33.20.11
24.41.31
24.14.33
24.16.53
24.14.43
01.13.23
01.12.21
24.66.44
19.20.12
28.30.12
31.40.23
31.40.23
Akumulatorji, odpadni
31.40.30
Akumulatorji, svinčevi, razen za zagon batnih
31.40.22
motorjev
Akumulatorji, svinčevi, za zagon batnih motorjev 31.40.21
Akumulatorske svetilke
31.50.21
Akupunktura
85.14.13
Akupunkturne igle
33.10.15
Akustične obloge, montaža
45.45.13
Akustične študije
74.20.36
Akvadukti, gradnja
45.24.12
Akvalunge
33.10.16
Akvariji, stekleni
26.13.13
Akvarijske ribe
05.00.11
Alabaster, neobdelan
14.11.11
Alabaster, obdelan
26.70.11
Alarme naprave, protivlomne, protipožarne,
31.62.11
električne
Alarmne naprave, nadzor
74.60.13
Alarmne naprave, protipožarne, vgrajevanje
45.31.21
Alarmne naprave, protivlomne, vgrajevanje
45.31.22
Alarmni topovi
29.60.13
Albicija; svetlica (Albizzia spp)
01.12.21
Albumi
22.22.20
Albumin, jajčni
15.89.12
Albumin, mlečni
24.62.10
Aldehid-alkoholi
24.14.61
Aldehidi
24.14.61
Aleje, vzdrževanje zelenja
01.41.12
Alfalafa v zdrobu
15.71.20
Alfalfa; lucerna - kalčki (Medicago sativa)
01.12.13
Alfalfa; lucerna (Medicago sativa)
01.11.60
Alge
05.00.33
Alidadi
33.20.12
Alil alkohol
24.14.22
Alkalijske kovine
24.13.13
Alkalne baterije
31.40.11
Alkalni železov oksid za čiščenje plinov
24.66.48
Alkaloidi
24.41.53
Alkaloidna zdravila
24.42.13
Alkidne smole v primarni obliki
24.16.40
Alkilbenzeni
24.66.46
Alkilnaftaleni
24.66.46
Alkohol, etilni, nedenaturiran, < 80%
15.91.10
Alkohol, etilni, nedenaturiran, > 80 %
15.92.11
Alkohol, metilni
24.14.22
Alkoholi, aromatski
24.14.23
Alkoholi, fenolni
24.14.24
Alkoholi, maščobni, industrijski
24.14.21
Alkoholi, monohidroksilni
24.14.22
Alkoholi, terpenski, aciklični
24.14.22
Alkoholne pijače, maloprodaja
52.25.10
Alkoholometri
33.20.51
Aloin
24.41.53
Aloja (Aloe spp)
01.12.21
Alojin izvleček
15.89.20
Alpaka (novo srebro)
27.44.13
Alpinistični vodniki, storitve
92.62.13
Alpske smuči
36.40.11
Altazimutni krogi
33.40.22
Alternatorji izmeničnega toka
31.10.26
Altimetri
33.20.11
Altimetri, radijski
33.20.20
Aluminati
24.13.41
Aluminatni cement
26.51.12
Aluminij v primarni obliki, veleprodaja
51.52.22
Aluminij, surovi
27.42.11
Aluminij, v prahu in luskah
27.42.21
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
237
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Aluminijasta embalaža
Aluminijasta folija
Aluminijasta okna
Aluminijasti izdelki, drugi
Aluminijasti stebri
Aluminijasti trakovi, vpredeni
Aluminijev hidroksid
Aluminijev hidroksid
Aluminijev oksid (razen umetnega korunda)
Aluminijev prah
Aluminijev sulfat
Aluminijeve rude in koncentrati
Aluminijeve zlitine, surove
Aluminijevi odlitki
Amalgam
Amalgam, zobarski
Amalgami plemenitih kovin
Amarilis (Hippeastrum hybr.)
Ambasade, tuje, storitve
Ambrovec (Liquidambar styraciflua)
Ambulantne storitve
Amelanhir; šmarna hrušica (Amelanchier spp)
Ameriški slamnik (Echinacea purpurea)
Ametisti, brušeni
Amidi in njihovi derivati
Amigdalin
Amini
Amini, aromatski
Amino smole v primarni obliki
Amino spojine s kisikovo funkcijo
Aminoalkoholi s kisikovo funkcijo (razen lizina)
Amonal
Amoniak
Amonijev karbonat
Amonijev klorid
Amonijev nitrat
Amonijev sulfat
Amortizerji za motorna vozila
Ampermetri
Ampule, steklene
Anagalis; kurja češnjica (Anagallis spp)
Analiza - glej tudi preizkusi ali po pridevniku
Analiza fizikalnih lastnosti snovi
Analiza kapitala, likvidnosti, bilanc
Analiza medicinska, laboratorijska
Analiza mehanskih in električnih sistemov
Analiza mehanskih lastnosti strojev, naprav
Analiza odpornosti snovi proti staranju,
temperaturi ipd.
Analiza radioaktivnosti snovi
Analiza sestave in čistoče snovi
Analiza tržne strategije
Analogne, hibridne naprave za AOP
Ananas - sadež (Ananas comosus)
Ananas - sadike (Ananas comosus)
Anastezijske naprave
Anatomski modeli
Andaluzit
Anemometri
Anemone; vetrnice (Anemone spp)
Aneroidi
Angelika - korenika (Angelica arhangelica)
Angelika - steblo (Angelica arhangelica)
Anhidrid ftalne kisline
Anhidrid maleinske kisline
Anilin
Animatorji, družabni, storitve
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
28.72.12
27.42.25
28.12.10
28.75.27
28.11.23
28.73.12
24.13.15
27.42.12
27.42.12
27.42.21
24.13.31
13.20.13
27.42.11
27.53.10
24.13.42
24.42.23
24.13.41
01.12.21
99.00.10
01.12.21
85.12.1
01.12.21
01.11.91
36.22.11
24.41.20
24.41.53
24.14.42
24.14.41
24.16.56
24.14.42
24.14.42
24.61.11
24.15.10
24.15.20
24.15.20
24.15.30
24.15.30
34.30.20
33.20.43
26.15.23
01.12.21
74.30.12
74.14.12
85.14.16
74.30.13
74.30.13
74.30.12
74.30.12
74.30.11
74.14.13
30.02.11
01.13.21
01.12.21
33.10.15
36.63.74
14.22.12
33.20.12
01.12.21
33.20.51
01.11.91
01.11.93
24.14.34
24.14.33
24.14.41
93.05.12
Ankete o javnem mnenju
Anketni studio, storitve
Anode, bakrene
Anode, zlate, srebrne, platinaste
Anona (sadež) (Annona spp)
Anoraki, moški, iz tkanega blaga
Anoraki, ženski, iz tkanega blaga
Anorganska barvila
Anorganske kemikalije, druge
Anorganske kisline
Anorganske kisline
Ansambli, glasbeni, storitve
Antenaria; majnica (Antennaria spp)
Antene vseh vrst
Antene, hišne, montaža
Antenski stolpi, gradnja
Antibiotična zdravila
Antibiotiki
Antidetonatorji
Antifriz
Antikorozijska sredstva
Antikorozijski inženiring
Antikvitete, maloprodaja
Antimagnetne ročne ure
Antimon, izdelki iz njega
Antimonova ruda, koncentrati
Antimonovi oksidi, hidroksidi, peroksidi
Antioksidanti
Antipirin
Antiserumi
Antracit
AOP naprave, analogne
AOP- obdelava podatkov
Aparati - glej naprave
Aplikacije, vezene
Aplikacijski programski paketi, izdajanje
Apnenčev kamen, obdelan
Apnenec, neobdelan
Apno
Apretiranje tkanin
Arabski gumi - surov (Acacia mearnsii)
Arak
Aralija; šeflera; fatsija (Aralia spp; Fatsia spp;
Schefflera spp)
Arancini
Aranžiranje
Arašidi, praženi
Arašidi; zemeljski oreški (Arachis hypogea)
Arašidovo maslo
Arbutin
Arenarija; peščenka (Arenaria montana)
Argon
Arheološke zanimivosti, obratovanje za
obiskovalce
Arhil; lakmus (Rocella tinktoria)
Arhitekturne storitve, predprojektne
Arhitekturno načrtovanje
Arhitekturno svetovanje
Arhivi, storitve
Armirana kovinska vrata za trezorje
Armirani beton, gradnja z njim
Arnika (Arnica montana)
Aromatizirana vina iz svežega grozdja
Aromatizirani sirupi
Aromatske spojine
Aromatski alkoholi
Aromatski amini
74.13.12
74.86.10
27.44.12
36.22.14
01.13.23
18.22.21
18.22.31
24.12.1
24.13.5
24.13
24.13.14
92.31.21
01.12.21
32.30.52
45.31.23
45.21.45
24.42.11
24.41.54
24.66.32
24.66.33
24.66.48
74.20.37
52.50.11
33.50.12
27.45.30
13.20.16
24.12.13
24.66.46
24.41.31
24.42.21
10.10.11
30.02.11
72.30.21
17.54.13
72.21.12
26.70.12
14.12.10
26.52.10
17.30.40
02.01.22
15.91.10
01.12.21
15.84.24
74.87.13
15.33.23
01.11.32
15.33.23
24.41.53
01.12.21
24.11.11
92.52.12
02.01.42
74.20.21
74.20.22
74.20.21
92.51.12
28.75.21
45.25.31
01.11.91
15.95.10
15.89.14
24.14.34
24.14.23
24.14.41
238
Aromatski ogljikovodiki, iz premogovega katrana
Arome, sintetične
Arteški vodnjaki, kopanje
Artičoke (Cynara scolymus)
Arzen
Asfaltiranje cestišč, parkirišč, dvorišč
Asfaltne kamnine
Asfaltne mešanice za cestišča
Asfaltne, plošče, polaganje
Asfaltni izdelki
Askorbinska kislina
Aspidistra; ščitovka (Aspidistra spp)
Astra; nebina (Aster spp)
Astrahan kožuhovina, surova
Astrološke storitve
Astronomski instrumenti
Atestiranje letal, ladij
Atlasi v knjižni obliki, na elektronskih medijih
Atlasi v knjižni obliki, tiskani
Atlasi, ne v knjižni obliki, tiskani
Atlasi, ne v knjižni obliki,na elektronskih medijih
Atletska oprema in rekviziti
Atletske steze na prostem, gradnja
Atraktanti za insekte
Audiofrekvenčni ojačevalniki
Audiometri, medicinski
Aurakarija (Araucaria araucana)
Avbrecija (Aubrieta spp)
Avicidi (proti pticam)
Avkcijske agencije
Avkuba (Aucuba japonica)
Avokado - sadež (Persea gratissima)
Avokado - sadike (Persea gratissima)
Avtobusi
Avtobusi, čiščenje notranjosti
Avtobusi, dajanje v najem brez voznika
Avtobusi, popravilo, vzdrževanje
Avtobusi, veleprodaja
Avtobusne medkrajevne javne linije
Avtobusne medkrajevne posebne linije
Avtobusne posebne primestne linije
Avtobusne postaje, obratovanje
Avtobusni mestni linijski prevoz
Avtobusni turistični prevozi
Avtoceste, obratovanje
Avtodeli, maloprodaja
Avtodomi, bencinski, < 1500 cm3
Avtodomi, bencinski, > 1500 cm3
Avtodomi, dizel
Avtodomi, maloprodaja
Avtodomi, veleprodaja
Avtodromi, zabaviščni
Avtoelektrika, popravilo
Avtogume za osebna vozila
Avtogume za tovornjake, avtobuse
Avtogume, protektirane
Avtokampi, storitve
Avtokleparske storitve
Avtoličarske storitve
Avtomati z videoigrami, obratovanje
Avtomati za kavo, negospodinjski
Avtomati za prodajo blaga
Avtomati, igralni, na žetone ipd.
Avtomatizirana kurišča
Avtomatizirane linije, projektiranje sistemov
Avtomatska kegljišča
Avtomatski piloti
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
24.14.73
24.14
45.25.22
01.12.13
24.13.11
45.23.12
14.50.10
26.82.13
45.43.22
26.82.12
24.41.51
01.12.21
01.12.21
01.25.32
93.05.12
33.40.22
74.30.15
22.11.42
22.11.41
22.11.51
22.11.52
36.40.13
45.23.21
24.20.11
32.30.43
33.10.12
01.12.21
01.12.21
24.20.15
74.87.17
01.12.21
01.13.21
01.12.21
34.10.30
74.70.16
71.21.15
50.20.2
50.10.11
60.21.41
60.21.42
60.21.32
63.21.21
60.21.31
60.23.12
63.21.22
50.30.22
34.10.21
34.10.22
34.10.23
50.10.23
50.10.13
36.63.10
50.20.12
25.11.11
25.11.13
25.12.10
55.22.10
50.20.14
50.20.14
92.72.12
29.53.15
29.24.33
36.50.43
29.21.11
33.30.10
36.50.43
33.20.11
Avtomobilčki, igračke
Avtomobili, dajanje v najem brez voznika
Avtomobili, električni
Avtomobili, osebni, bencinski, < 1500 cm3
Avtomobili, osebni, bencinski, > 1500 cm3
Avtomobili, osebni, dizel
Avtomobili, osebni, novi, maloprodaja
Avtomobili, osebni, popravilo, vzdrževanje
Avtomobili, osebni, rabljeni
Avtomobili, osebni, rabljeni, maloprodaja
Avtomobili, osebni, veleprodaja
Avtomobili, prevoz s tovornjaki
Avtomobili, tehnični pregledi
Avtomobilske ure
Avtomobilski otroški sedeži
Avtomobilski plašči za osebna vozila
Avtomobilski plašči za tovornjake, avtobuse
Avtomobilski plašči, maloprodaja
Avtomobilski plašči, veleprodaja
Avtomobilski sedeži
Avtomobilsko zavarovanje
Avtooprema, posredovanje pri prodaji
Avtopiloti
Avtopralnice, storitve
Avtoradiji
Avtoradiji, maloprodaja
Avtoradiji, veleprodaja
Avtorske pravice - svetovanje
Avtorske pravice, upravljanje z njimi
Avtorske storitve
Avtošole
Avtovlaki, prevoz
Azaleje; rododendroni (Rhododendron spp)
Azbest, odstranjevanje iz objektov
Azbest, predelan
Azbest, surov
Azbestni izdelki
Azbestnocementni izdelki
Azidi
Azobe - oblovina (Lophira alata)
Babako - sadež (Carica pentagona)
Babiške storitve
Badijan; zvezdasti janež (Illicum verum)
Bagranje, podvodno
Bagri z vrtljivo nadgradnjo
Bagri, dajanje v najem brez upravljalcev
Bagri, plavajoči
Bagri, samovozni, drugi
Bagri, žlični
Bajle, alpinistične
Bajoneti
Bakalar
Baker v primarni obliki, veleprodaja
Baker, nerafiniran
Baker, rafiniran
Baker, surov
Bakle
Bakle, signalne
Bakopa (Sutera diffusus)
Bakrena folija
Bakrena pločevina
Bakrena žica
Bakrene anode
Bakrene cevi
Bakrene palice in profili
Bakrene plošče
Bakrene tube
36.50.33
71.10.10
34.10.24
34.10.21
34.10.22
34.10.23
50.10.21
50.20.1
34.10.25
50.10.22
50.10.12
60.24.17
74.30.14
33.50.13
36.11.13
25.11.11
25.11.13
50.30.21
50.30.11
36.11.11
66.03.22
50.30.30
33.20.11
50.20.31
32.30.12
52.45.21
51.43.21
74.11.14
74.87.17
92.31.22
80.41.11
60.10.12
01.12.21
45.25.62
26.82.11
14.50.23
26.82.11
26.65.12
24.13.54
02.01.13
01.13.23
85.14.11
01.13.40
45.24.14
29.52.26
71.32.10
35.11.33
29.52.27
29.52.27
36.40.13
28.75.30
15.20.13
51.52.22
27.44.12
27.44.13
27.44.1
36.63.75
24.61.14
01.12.21
27.44.25
27.44.24
27.44.23
27.44.12
27.44.26
27.44.22
27.44.24
27.44.26
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
239
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Bakrenec
27.44.11
Bakreni izdelki za pritrjevanje
28.74.13
Bakreni izdelki, drugi
28.75.27
Bakreni kabli, neizolirani
28.73.12
Bakrenje
28.51.11
Bakrov kamen
24.44.11
Bakrov kamen
27.44.11
Bakrov prah, luske
27.44.21
Bakrove rude in koncentrati
13.20.11
Bakrove zlitine, surove
27.44.13
Bakrovi oksidi
24.12.12
Baktericidi
24.20.15
Bakteriološke analize snovi
74.30.11
Balalajke
36.30.12
Balance za kolesa
35.42.20
Balata (Mimusops balata)
02.01.21
Baldrijan; špajka (Valeriana officinalis)
01.11.91
Baletne predstave
92.31.21
Baletne šole izven rednega šolskega sistema 80.42.20
Balinarske krogle
36.50.43
Baliranje nakošene trave ipd.
01.41.11
Balirke
29.32.33
Balkoni, tlakovanje
45.43.11
Balkonske ograje iz plastičnih mas
25.23.15
Balkonske okrasne rastline
01.12.21
Balonarski izleti, vodenje
92.72.12
Balončki, gumijasti
25.13.73
Baloni (plovila)
35.30.22
Baloni in podobni izdelki iz plastičnih mas
25.22.14
Baloni, stekleni
26.13.11
Balsa - oblovina (Ochroma grandifolia)
02.01.13
Balzam, oregonski (Pseudotsuga menziesii)
02.01.22
Balzam, perujski; tolujski (Myroxilon balsamum) 02.01.22
Balzami za lase
24.52.17
Bambus (Bambusa spp)
02.01.42
Bambusno pohištvo
36.14.14
Bambusovi vršički (Bambusa spp)
01.12.13
Bamija; okra (Hibiscus esculentes)
01.12.13
Banane (Musa spp)
01.13.21
Bančne storitve
65.12.10
Bančništvo, nadzor nad njim
65.11.10
Banje, keramične
26.22.10
Banjo
36.30.12
Banke, krvne, tkivne
85.14.17
Bankine, izdelava
45.11.24
Bankomati
30.01.23
Bankovci
22.22.11
Bar; italijansko proso; mohar; muhvič
01.11.17
(Setaria italica)
Barbaruša; zimska kreša (Barbarea praecox)
01.12.13
Barbera
15.93.12
Barbike
36.50.11
Barbiturna kislina
24.41.31
Baretke
18.24.42
Bari, hotelski, storitve
55.40.10
Bari, nočni, storitve
55.40.10
Barij
24.13.13
Barijev karbonat (viterit), naravni
14.30.13
Barijev sulfat
24.13.31
Barit
14.30.13
Barografi
33.20.51
Barometri
33.20.51
Barvanje - glej tudi pleskanje
Barvanje ograj
45.44.22
Barvanje cestišč, parkirišč
45.23.15
Barvanje fasade
45.44.22
Barvanje gospodinjske keramike
26.21.99
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Barvanje gradbenih konstrukcij
Barvanje jadrnic in čolnov
Barvanje kovinskih obdelovancev
Barvanje ladij, specializirano
Barvanje las
Barvanje mostov
Barvanje notranjosti stavb
Barvanje perila, oblačil
Barvanje streh
Barvanje tkanin
Barvanje vgrajenih oken, vrat
Barvanje vlaken in preje
Barvanje zunanjosti stavb
Barvanje, lakiranje novega pohištva, storitveno
Barvanje, lakiranje starega pohištva
Barve - glej tudi premazna sredstva
Barve za lase
Barve, maloprodaja
Barve, posredovanje pri prodaji
Barve, tiskarske
Barve, umetniške
Barve, veleprodaja
Barve, zemeljske
Barvice, maloprodaja
Barvice, šolske
Barvila rastlinskega in živalskega izvora
Barvila, anorganska
Barvila, sintetična, organska
Barvni ekstenderji
Barvni filtri
Barvniki
Barže
Baterije, izrabljene
Baterije, primarne
Baterije, veleprodaja
Baterijske svetilke
Bati, batni obročki, za bencinske motorje
Bati, batni obročki, za dizel motorje
Batni kompresorji
Baze podatkov, razvoj
Bazeni, hišni, montaža
Bazeni, plavalni, gradnja
Bazeni, plavalni, obratovanje
Bazična barvila
Bazična žlindra
Bazilika (Ocymum basilicum)
Begonije (Begonia spp)
Bejbisiter storitve
Bekoni
Bela čokolada
Beladona; volčja češnja (Atropa belladona)
Beležnice
Beli koren; porolistna kozja brada
(Tragopogon porrifolius)
Beli špirit
Beljakovinski koncentrati
Beljenje perila, oblačil
Beljenje tkanin
Beluši, konzervirani brez kisa, nezamrznjeni
Beluši, pasterizirani, v slanici, v olju
Beluši; šparglji (Asparagus officinalis)
Bencin, motorni
Bencin, motorni, maloprodaja
Bencin, motorni, veleprodaja
Bencin, specialni
Bencinske črpalke, gradnja
Bencinski motorji, industrijski
45.44.23
35.12.90
28.51.22
35.11.93
93.02.21
45.44.23
45.44.21
93.01.16
45.44.22
17.30.22
45.44.22
17.30.10
45.44.22
36.14.20
36.14.90
24.30
24.52.17
52.46.12
51.13.12
24.30.24
24.30.23
51.53.22
24.12.13
52.46.14
24.30.23
24.12.22
24.12.1
24.12.21
24.66.48
33.40.21
36.63.24
35.11.32
31.40.30
31.40.11
51.43.13
31.50.21
34.30.11
34.30.12
29.12.36
72.40.13
45.45.13
45.21.62
92.61.10
24.12.21
24.15.40
01.11.91
01.12.21
93.05.12
01.23.10
15.84.23
01.11.91
22.22.20
01.12.11
23.20.13
15.89.14
93.01.16
17.30.21
15.33.14
15.33.14
01.12.13
23.20.11
50.50.10
51.51.12
23.20.13
45.21.14
29.11.12
240
Bencinski motorji, za plovila, vgradni
Bencinsko gorivo za vozila
Bencinsko gorivo, za letalske turbine
Bengalski ogenj
Bentonit
Benzen
Benzen
Benzen iz premogovega katrana
Benzojska kislina
Bergamotka (Citrus bergamia)
Bergenija (Bergenia spp)
Bergle
Bergle, posojanje
Berilij, izdelki iz njega
Berivka; rezivka (Lactuca sativa crispa)
Betelova palma (Areca catechu)
Betelovi oreški (Areca catechu)
Beton, armirani, gradnja z njim
Beton, ognjevzdržni
Beton, sveži
Betoniranje cestišč, parkirišč, dvorišč
Betoniranje opornikov
Betoniranje, betonerska dela
Betonska korita
Betonska mešanica, sveža, prevoz
Betonska ogrodja za nebotičnike, postavljanje
Betonske cevi
Betonske montažne zgradbe
Betonske plošče
Betonski estrih, izdelava
Betonski izdelki za gradbeništvo
Betonski okraski
Betonski zidaki
Betonsko jeklo
Bezeg - cvet in lubje (Sambucus nigra)
Bezeg, španski; holar (Syringa spp)
Bezgove jagode (Sambucus nigra)
Bicikli
Bičasti kaktus (Aporocactus flagelliformis)
Biček (Schoenoplactus lacustis)
Biči
Bičje; trst (Phragmites australis)
Bideji, keramični
Bideji, kovinski
Bideji, plastični
Bifeji, prodaja jedil
Bifenil
Biki, voli
Bikoborbe
Bikovo seme
Biljardne igralnice, obratovanje
Biljardne mize, krogle
Bilnica (Festuca spp)
Binokularji
Biodizel gorivo
Biokemične analize svovi
Biomeliorativna dela za divjad
Bioplin
Birete, steklene
Biseri, gojeni, neobdelani
Biseri, naravni, neobdelani
Biseri, obdelani
Biseri, ohridski
Biseri, stekleni
Biseri, vdelani
Biserna esenca
Biserne ogrlice
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
29.11.12
23.20.11
23.20.12
24.61.13
14.22.12
24.14.12
24.14.34
24.14.73
24.14.33
01.13.22
01.12.21
33.10.17
71.40.16
27.45.30
01.12.13
01.12.21
01.13.24
45.25.31
26.26.13
26.63.10
45.23.12
45.25.32
45.25.32
26.66.12
60.24.17
45.25.31
26.61.13
26.61.20
26.66.12
45.25.32
26.61.1
26.66.12
26.61.11
27.10.81
01.11.91
01.12.21
01.13.23
35.42.10
01.12.21
02.01.42
36.63.31
02.01.42
26.22.10
28.75.11
25.23.12
55.30.14
24.14.12
01.21.11
92.34.13
01.21.30
92.72.12
36.50.43
01.11.60
33.40.22
24.66.48
74.30.11
01.50.10
40.21.10
26.15.23
05.00.42
05.00.41
36.22.11
36.63.77
26.15.26
36.22.14
24.30.22
36.22.14
Biserovina, obdelana
Biskviti
Bitumen, naftni
Bitumen, naravni
Bitumenske mešanice na osnovi asfalta
Bitumenski kiti
Bituminozni skrilavci in pesek
Bivalne prikolice
Bivalne skupnosti, terapevtske
Bivalni kontejnerji, kovinski
Bizmut, izdelki iz njega
Bižuterija
Blagajne, ojačane, kovinske
Blagajne, registrirne
Blago za obleke, veleprodaja
Blago, dekorativno, veleprodaja
Blago, pleteno, v metraži
Blago, pleteno, z visokim florom
Blago, prešito, v metraži
Blago, tekstilno, maloprodaja
Blago, tekstilno, posredovanje pri prodaji
Blago, tkano
Blago, zarobljeno, v kosih
Blagovne borze, storitve
Blankometri
Blatnik (Nuphar spp)
Blato, kanalizacijsko
Blazine, napihljive, iz gume
Blazine, napihljive, iz gumirane tkanine
Blazine, polnjene
Blazine, telovadne
Blazine, varnostne, za motorna vozila
Blazine, vodne, iz plastičnih mas
Blazinice za pudranje
Blazinice za žige
Bleščice za obleke, kovinske
Bleščice, za novoletne jelke
Bliskovke, fotografske
Bliskovne kocke
Bliskovne žarnice
Blitva; mangold (Beta vulgaris cicla)
Bloki iz ognjevzdržne keramike
Bloki iz rastlinskih vlaken, aglomeriranih
s cementom
Bloki iz silikatne fosilne moke
Bloki za bencinske motorje
Bloki za gradbeništvo, stekleni
Bloki, stanovanjski, gradnja
Bloki, zidarski, iz betona
Bluze, ženske, iz pletenega blaga
Bluze, ženske, iz tkanega blaga
Bob (Vicia faba major)
Bob, krmni (Vicia faba minor)
Bob, volčji (Lupinus spp)
Bobi, športni
Bobni (glasbila)
Bobni za kable, leseni
Bobni za vitle
Bobni, iz aluminija
Bobni, jekleni, < 50 l
Bobni, jekleni, 50 - 300 l
Bodala
Bodeča žica
Bodež, vrtni; kardij (Cynara cardunculus)
Bodika; božje drevce (Ilex spp)
Boje, plavajoče
Bojlerji, električni
36.63.77
15.82.12
23.20.32
14.50.10
26.82.13
26.82.13
11.10.40
34.20.22
85.31.15
28.11.10
27.45.30
36.61.10
28.75.21
30.01.13
51.41.11
51.41.12
17.60.1
17.60.11
17.54.39
52.41.11
51.16.11
17.20
17.40.25
67.11.10
33.20.53
01.12.21
90.01.20
25.13.73
17.40.22
17.40.24
36.40.13
34.30.20
25.24.28
36.63.73
36.63.25
28.75.25
36.63.71
33.40.36
31.50.31
31.50.31
01.12.13
26.26.12
26.65.11
26.26.11
34.30.11
26.15.12
45.21.12
26.61.11
18.23.13
18.23.23
01.11.22
01.11.60
01.11.60
36.40.14
36.30.16
20.40.12
29.22.19
28.72.12
28.71.12
28.71.11
28.75.30
28.73.12
01.12.13
01.12.21
35.11.50
29.71.25
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
241
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Bojlerji, plinski, gospodinjski
Bojne ladje
Bokobrani za plovila, iz gume
Bokserske hlačke iz tkanega blaga
Bolhač (Pyrethrum cinerariaefolium)
Bolivijka (Lobivia haageana)
Bolniško nadomestilo
Bolnišnice, gradnja
Bolnišnične storitve
Bombardoni
Bombaž, česan ali mikan
Bombaž, nemikan, nečesan (Gossypium
herbaceum)
Bombaževo seme (Gossypium sp.)
Bombažna preja, ne za prodajo na drobno
Bombažna preja, za prodajo na drobno
Bombažne tkanine
Bombažni odpadki, razen razvlaknjenih
Bombažni odpadki, razvlaknjeni
Bombažni sukanec, za prodajo na drobno
Bombe
Bombice, plinske, < 300 cm3
Bonboni brez kakava
Bonboni, čokoladni
Bonboni, maloprodaja
Bonboni, veleprodaja
Bor
Boraga; boreč (Borrago officinalis)
Borati
Borati, naravni
Bordeli, storitve
Boreč; boraga (Borrago officinalis)
Bori - sadike (Pinus spp)
Boridi
Borova oblovina, druga (Pinus spp)
Borovi oksidi
Borovnice (Vaccinium myrtillus)
Borovnice, ameriške - sadike (Vaccinium
corymbosum)
Borovnice, zamrznjene
Borovo olje
Borše iz katerihkoli materialov
Borzne storitve
Borzno posredništvo
Botanični vrtovi
Božična drevesca, plastična
Božje drevce; bodika (Ilex spp)
Brade, umetne
Bradlje
Brahikome (Brachycome spp)
Brailova pisava, kopiranje
Brane (razen krožnih)
Brane, krožne
Bratovščine, študentske
Bravina, sveža ali ohlajena
Bravina, zamrznjena
Brazilski oreški (Bertholetia excelsa)
Brenčači, električni
Breskve - sadež (Prunus persica)
Breskve - sadike (Prunus persica)
Brest - sadike (Ulmus carpinifolia)
Brestova oblovina (Ulmus spp)
Breza - šibe, lubje (Betula pendula)
Brezalkoholne pijače
Brezalkoholno pivo (< 0,5 % alkohola)
Breze - sadike (Betula spp)
Brezova oblovina (Betula spp)
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
29.72.14
35.11.10
25.13.73
18.23.22
01.11.91
01.12.21
75.30.11
45.21.15
85.11.1
36.30.14
17.10.20
01.11.71
01.11.34
17.10.43
17.10.45
17.20.20
17.10.64
17.10.65
17.10.45
29.60.14
36.63.64
15.84.23
15.84.22
52.24.12
51.36.12
24.13.11
01.11.91
24.13.52
14.30.13
93.05.12
01.11.91
01.12.21
24.13.54
02.01.11
24.13.14
01.13.23
01.12.21
15.33.21
24.14.71
19.20.12
67.11.10
67.12.10
92.53.11
36.63.71
01.12.21
36.63.50
36.40.13
01.12.21
22.25.10
29.32.12
29.32.11
91.33.13
15.11.15
15.11.16
01.13.21
31.62.11
01.13.23
01.12.21
01.12.21
02.01.12
02.01.42
15.98.12
15.98.12
01.12.21
02.01.12
Brezrokavniki, pleteni
17.72.10
Bridge karte
36.50.41
Bridge klubi, storitve
92.62.12
Briketi iz črnega premoga
10.10.12
Briketi iz rjavega premoga
10.20.10
Briljanti
36.22.11
Briljantina
24.52.17
Briljantni prstani
36.22.14
Brin (Juniperus spp)
01.12.21
Brinjevec
15.91.10
Brinove jagode (Juniperus spp)
01.13.40
Brisače
17.40.14
Brisače, maloprodaja
52.41.11
Brisače, papirnate
21.22.11
Brisalci, vetrobranski, za vozila
31.61.23
Brisalniki za tla
36.62.13
Britvice, brivske
28.61.12
Brivniki, električni
29.71.22
Brivske storitve
93.02.22
Brivski čopiči
36.62.12
Brivski preparati
24.52.19
Brizgalke, injekcijske
33.10.15
Brizgalne pištole
29.24.24
Brizgalni stroji za gumo, plastične mase
29.56.23
Brnistra; žuka (Spartiun junceum)
01.11.73
Brod, prevoz z njimi preko rek
61.20.12
Brogovita (Viburnum opulus)
01.12.21
Brojlerji
01.24.10
Brokerske storitve
67.12.10
Brokoli (Brassica oleracea cymosa)
01.12.13
Brom
24.13.11
Bromidi, oksibromidi
24.13.21
Bron
27.44.13
Bronasti odlitki
27.54.10
Broške, iz plemenitih kovin
36.22.13
Broške, z dragimi kamni
36.22.14
Brošure, tiskane, v prostih listih
22.11.10
Brošure, vezane
22.11.21
Brstični ohrovt; popčar (Brassica oleracea
01.12.13
gemmifera)
Brškin (Cistus spp)
01.12.21
Brškinovec (Halimium spp)
01.12.21
Bršljan (Hedera spp)
01.12.21
Brunera; kavkaška spominčica (Brunnera
01.12.21
macrophylla)
Brusi
26.81.11
Brusi na nožni pogon
28.62.30
Brusi, zobozdravniški
33.10.13
Brusila, naravna
14.50.22
Brusilni stroji za kamen, keramiko, beton, steklo29.43.11
Brusilni stroji za kovine
29.42.31
Brusilni stroji za les, plastiko ipd
29.43.12
Brusilni stroji, ročni, električni
29.41.11
Brusni papir
26.81.12
Brusni prah iz dragih, poldragih kamnov
36.22.12
Brusni prah na podlagi iz tekstila, papirja
26.81.12
Brusnice (Vaccinium vitis idea)
01.13.23
Brusno platno
26.81.12
Brušeni diamanti
36.22.11
Brušeni dragi kamni
36.22.11
Brušenje kovinskih obdelovancev
28.52.20
Brušenje kozarcev in namizne steklenine
26.13.91
Brušenje parketa
45.43.22
Brušenje rezilnega orodja
28.52.20
Brušenje steklenic in steklene embalaže
26.13.92
Brušenje tkanin
17.30.40
Bucike
28.73.16
242
Buče (Cucurbita maxima)
Bučke, jedilne; cuketi (Cucurbita pepo)
Bučke, steklene, za žarnice
Bučke, žarnične, steklene
Bučnice; golice (Cucurbita maxima)
Bučno olje
Budilke
Budožerji
Bugenvileja (Bougainvillea spp)
Bujenje po telefonu
Bukev - sadike (Fagus sylvatica)
Bukle materiali, pleteni
Bukova oblovina (Fagus spp)
Bukovec (Nothofagus spp)
Burek, prodaja v kioskih, stojnicah
Burek, svež
Busole
Butadien, surov (< 90%)
Butan, surov (< 95%)
Butanal
Butanol
Butanon
Buten, > 90 %
Butilen, > 90 %
Butilen, surov (< 90%)
Call-girls, storitve
Carinske storitve
Casino, obratovanje
Catering storitve
CD plošče s knjigo v elektronski obliki
CD plošče z računalniškimi zapisi
CD plošče z računalniškimi zapisi,
razmnoževanje
CD plošče z videoposnetki
CD plošče z zvočnimi zapisi
CD plošče, maloprodaja
CD plošče, veleprodaja
CD plošče, z videozapisi, razmnoževanje
CD plošče, zvočne, razmnoževanje
CD-player
CD-predvajalnik
Cedila, kuhinjska, kovinska
Cedre (Cedrus spp)
Cedrova oblovina (Cedrus spp)
Cehovska združenja, storitve
Ceilometri
Cekarji iz pletarskih materialov
Cele goveje ali konjske surove kože
Celice, primarne
Celičasta plastika, v ploščah, listih, folijah,
trakovih
Celična guma v primarni obliki
Celični beton, zidaki
Celofan
Celularna plastična masa v ploščah, listih ipd.
Celuloza, lesna, kemična, topljiva
Celuloza, lesna, polkemična
Celuloza, nelesna
Celuloza, sulfatna
Celuloza, sulfitna
Celulozna preja
Celulozna vata, širine nad 36 cm
Celulozni acetati v primarni obliki
Celulozni derivati v primarni obliki
Celulozni les iglavcev
Celulozni les listavcev
Celulozni monofilament
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
01.11.60
01.12.13
26.15.21
26.15.21
01.11.35
15.42.12
33.50.14
29.52.21
01.12.21
74.85.11
01.12.21
17.60.11
02.01.12
01.12.21
55.30.14
15.81.12
33.20.11
23.20.22
23.20.21
24.14.61
24.14.22
24.14.62
24.14.11
24.14.11
23.20.22
93.05.12
75.11.12
92.71.10
55.52.1
22.11.22
72.21.20
22.33.10
92.11.20
22.14.11
52.45.22
51.43.22
22.32.10
22.31.10
32.30.31
32.30.31
28.75.12
01.12.21
02.01.11
91.12.10
33.20.12
20.52.15
15.11.24
31.40.11
25.21.41
25.13.20
26.61.11
25.21.30
25.21.41
21.11.11
21.11.14
21.11.14
21.11.12
21.11.13
24.70.24
21.12.21
24.16.58
24.16.58
02.01.11
02.01.12
24.70.24
Celulozni nitrati v primarni obliki
24.16.58
Cement
26.51.12
Cement, ognjevzdržni
26.26.13
Cement, zobni
24.42.23
Cementiranje kovinskih obdelovancev
28.51.21
Cementni baker
24.44.11
Cementni baker
27.44.11
Cementni klinkerji
26.51.11
Cenilci (razen za nepremičnine in škodo),
74.87.14
storitve
Centradenija (Centradenia hybr.)
01.12.21
Centralna banka, storitve
65.11.10
Centralni mazalni sistemi
29.56.25
Centri za kulturne prireditve, obratovanje
92.32.10
Centri za strojno obdelavo kovin
29.42.12
Centrifuga za smetano
29.53.11
Centrifugalne črpalke za tekočine
29.12.24
Centrifuge
29.24.31
Centrifuge za tekstilne izdelke
29.56.21
Centriranje koles osebnih avtomobilov
50.20.13
Cepelini
35.30.22
Cepiči
01.12.21
Cepini
28.62.10
Cepini, alpinistični
36.40.13
Cepiva
24.42.21
Cerade
17.40.22
Cercidifil (Cercidiphyllum japonicum)
01.12.21
Cereus (Cephalocereus spp)
01.12.21
Cereus, kijasti (Stetsonia coryne)
01.12.21
Cerkve, gradnja
45.21.15
Cerkvena oblačila
18.22.21
Cerkvene storitve
91.31.10
Cerkveni okraski, iz neplemenitih kovin
28.75.24
Certificiranje ladij, letal
74.30.15
Certificiranje umetniških del
74.30.15
Cestarski tovornjaki
34.10.4
Ceste, projektiranje
74.20.34
Cestišča, gradnja, popravilo, vzdrževanje
45.23.12
Cestišča, označevanje, barvanje
45.23.15
Cestna razsvetljava, montaža, vzdrževanje,
45.34.21
popravilo
Cestne ograde, montažne, postavljanje
45.21.73
Cestne svetilke
31.50.34
Cestne varnostne ograje, kovinske
28.11.23
Cestne varnostne ograje, montaža
45.23.12
Cestni potniški prevoz, medkrajevni
60.21.3
Cestni potniški prevoz, mestni
60.21.2
Cestni prevoz avtomobilov
60.24.17
Cestni prevoz betonske mešanice
60.24.17
Cestni prevoz drugega tovora z navadnimi vozili 60.24.22
Cestni prevoz drugih tekočin ali plinov
60.24.13
s cisternami
Cestni prevoz nafte in naftnih derivatov
60.24.12
s cisternami
Cestni prevoz peska
60.24.16
Cestni prevoz pošte
60.24.21
Cestni prevoz potnikov, medkrajevni
60.21.3
Cestni prevoz potnikov, mestni
60.21.2
Cestni prevoz premoga
60.24.16
Cestni prevoz z drugimi posebnimi vozili
60.24.17
Cestni prevoz z vozili za selitev pohištva
60.24.15
Cestni prevoz z vozili za sipki tovor
60.24.16
Cestni prevoz zabojnikov (kontejnerjev)
60.24.14
Cestni prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora60.24.11
Cestni prevoz žita, moke
60.24.16
Cestni prevoz živine
60.24.17
Cestni tovorni prevoz
60.24
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
243
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Cestni tovorni prevoz s posebnimi vozili
Cestni tovorni prevoz z navadnimi vozili
Cestni valjarji
Cestni vlačilci za polprikolice
Cetil alkohol
Cevi iz aluminija
Cevi iz azbestnega cementa
Cevi iz betona ali umetnega kamna
Cevi iz cinka
Cevi iz litega železa ali jekla
Cevi iz mehke gume
Cevi iz nelitega železa ali jekla
Cevi iz ognjevzdržne keramike
Cevi iz plastičnih mas, gibke
Cevi iz plastičnih mas, toge
Cevi iz svinca
Cevi, bakrene
Cevi, gibke, kovinske
Cevi, jeklene
Cevi, katodne
Cevi, keramične
Cevi, kositrne
Cevi, kovinske, maloprodaja
Cevi, nikljeve
Cevi, nikljeve
Cevi, rentgenske
Cevi, steklene, neobdelane
Cevi, tekstilne
Cevi, usnjene
Cevi, vodovodne, veleprodaja
Cevke, steklene, za žarnice
Cevna kolena iz aluminija
Cevna kolena iz bakra
Cevna kolena iz cinka
Cevna kolena iz kositra
Cevna kolena iz plastičnih mas
Cevna kolena iz svinca
Cevna kolena, litoželezna
Cevne spojnice iz aluminija
Cevne spojnice iz bakra
Cevne spojnice iz cinka
Cevne spojnice iz kositra
Cevne spojnice iz niklja
Cevne spojnice iz plastičnih mas
Cevne spojnice iz svinca
Cevne spojnice, litoželezne
Cevni fitingi iz aluminija
Cevni fitingi iz bakra
Cevni fitingi iz kositra
Cevni fitingi iz litega železa ali jekla
Cevni fitingi iz nelitega železa ali jekla
Cevni fitingi iz svinca
Cevni zvezniki, keramični
Cevovodarska dela
Cevovodi, transportni, gradnja
Cevovodni transport premogovega blata
Cevovodni transport surove nafte in naftnih
derivatov
Cevovodni transport zemeljskega plina
Cevovodno omrežje, gradnja
Chardonet
Cianati
Cianidi
Cibore; ringlo - sadež (Prunus domestica
institicia)
Cibore; ringlo - sadike (Prunus domestica
institicia)
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
60.24.1
60.24.2
29.52.24
34.10.44
24.14.22
27.42.26
26.65.12
26.61.13
27.43.26
27.21.10
25.13.30
27.22.10
26.26.14
25.21.22
25.21.21
27.43.23
27.44.26
28.75.27
27.22.10
32.10.41
26.40.13
27.43.29
52.46.11
27.45.24
27.45.24
33.10.11
26.15.11
17.54.38
19.20.14
51.54.12
26.15.21
27.42.26
27.44.26
27.43.26
27.43.29
25.21.22
27.43.23
27.21.20
27.42.26
27.44.26
27.43.26
27.43.29
27.45.24
25.21.22
27.43.23
27.21.20
27.42.26
27.44.26
27.43.29
27.21.20
27.22.20
27.43.23
26.40.13
45.33.20
45.21.3
60.30.13
60.30.11
60.30.12
45.21.4
15.93.12
24.13.52
24.13.52
01.13.23
01.12.21
Cigarar; katalpa (Catalpa bignonioides)
Cigare
Cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
Cigarete, posredovanje pri prodaji
Cigarete, specializirana maloprodaja
Cigarete, veleprodaja
Cigaretni papir, narezan
Cigaretni papir, nerazrezan
Cigaretnice, iz plemenitih kovin
Cigarilosi
Ciklama (Cyclamen spp)
Ciklanske, ciklenske ali cikloterpenske
polikarbonske kisline
Ciklične polikarbonske kisline
Ciklični aldehidi
Ciklični alkoholi in njihovi derivati
Ciklični ogljikovodiki
Ciklostilne naprave
Cikloterpenski alkoholi
Cikorija, pražena
Cikorija; potrošnik - korenina (Cichorium
intybus sativus)
Cilindri za petrolejke
Cilindri za petrolejke, stekleni
Cilindri, pnevmatični
Cimbale
Cimbopagon (Cymbopagon citratus)
Cimbopagon (Cymbopagon nardus)
Cimet - skorja (Cinnamomum zeylanicum)
Cimet, mleti
Cinerarija; grint; pepelka (Senecio cruentus)
Cink v primarni obliki, veleprodaja
Cink, surovi
Cinkana pločevina
Cinkanje
Cinkov prah in luske
Cinkova ruda, koncentrati
Cinkove cevi in cevni fitingi
Cinkove zlitine, surove
Cinkovi izdelki (kovani, liti, oblikovani, stiskani)
Cinkovi oksidi
Ciperus; ostrica (Cyperus spp)
Cipresa (Cupressus spp)
Cirkonij, izdelki iz njega
Cirkularke, za les, plastiko, ipd
Cirkusi
Cisterne - vagoni
Cisterne (avtomobili)
Cisterne s prostornino nad 300 l, iz plastičnih
mas
Cisterne, kovinske, < 50 l
Cisterne, kovinske, > 300 l
Cisterne, kovinske, 50 - 300 l
Citre
Citronska kislina
Citrusi; agrumi - sadike (Citrus spp)
Citrusi; agrumi (Citrus spp)
Civilna obramba, zaščita
Cize
Cmoki, surovi, tudi zamrzneni
Cokle z lesenimi podplati
Copati, hišni, iz tekstilnih materialov
Copati, plastični
Copati, usnjeni
Copy right, upravljanje z njim
Cuclji, iz gume
Cuketi; jedilne bučke (Cucurbita pepo)
01.12.21
16.00.11
16.00.11
51.17.12
52.26.10
51.35.10
21.25.14
21.12.30
36.22.13
16.00.11
01.12.21
24.14.33
24.14.33
24.14.61
24.14.23
24.14.12
30.01.23
24.14.23
15.86.12
01.11.93
31.50.34
26.15.26
29.12.11
36.30.12
01.11.91
01.11.91
01.13.40
15.87.20
01.12.21
51.52.22
27.43.12
27.10.72
28.51.11
27.43.24
13.20.15
27.43.26
27.43.12
28.75.27
24.12.11
01.12.21
01.12.21
27.45.30
29.43.12
92.34.11
35.20.33
34.10.4
25.23.13
28.71.12
28.21.11
28.71.11
36.30.12
24.14.34
01.12.21
01.13.22
75.22.12
35.50.10
15.61.24
19.30.32
19.30.14
19.30.12
19.30.13
74.87.17
25.13.71
01.12.13
244
Cunje za čiščenje
Curry
Cut-back
Cvetača (Brassica oleracea botrytis)
Cvetje, maloprodaja
Cvetje, rezano
Cvetje, umetno
Cvetje, veleprodaja
Cvetlice, sadike
Cvetlični lončki, keramični, okrasni
Cvetlični lončki, lončeni
Cviček
Cvrtniki (friteze)
Čaj, maloprodaja
Čaj, mate
Čaj, pravi (Camellia sinensis)
Čaj, pravi, mate, obdelan
Čaj, veleprodaja
Čaji, ledeni
Čaji, zeliščni
Čajnice, storitve
Čajniki, kovinski
Čarovniške predstave
Čarovniški rekviziti
Čarterski poleti
Čas za oglaševanje, posredništvo pri prodaji
Časopisi, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko,
elektronski
Časopisi, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko,
tiskani
Časopisi, ki izhajajo najmanj štirikrat
tedensko, na elektronskih medijih
Časopisi, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko,
tiskani
Časopisi, maloprodaja
Časopisi, veleprodaja
Časopisni papir
Časovna stikala
Časovni registratorji, športni
Čaše, steklene
Čebelarske naprave
Čebelarsko društvo
Čebele
Čebelji panji, leseni
Čebelji vosek
Čebri, leseni
Čebula, navadna; luk (Alium cepa)
Čebula, ozimna (Alium fistulosum)
Čebula, sušena
Čebula, v kisu
Čebulček
Čebulice okrasnih rastlin
Čedre
Čeki
Čela
Čelade iz plastičnih mas
Čelade, za športe
Čeleste
Čeljustne klešče
Čembala
Čepi iz naravne plute
Čepi za ušesa, voščeni
Čepljec; zlati koren (Asphodelus spp)
Česalni stroji za vlakna
Česanje
Česen; luk (Alium sativum)
Čestitke, ilustrirane, elektronske
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
17.40.25
15.87.20
26.82.13
01.12.13
52.48.32
01.12.22
36.63.76
51.22.10
01.12.21
26.21.13
26.25.12
15.93.12
29.71.24
52.27.12
01.13.33
01.13.32
15.86.13
51.37.10
15.98.12
15.86.15
55.40.10
28.75.12
92.34.13
36.63.71
62.20.10
74.40.11
22.13.12
22.13.11
22.12.12
22.12.11
52.47.12
51.47.21
21.12.11
33.50.29
33.50.29
26.13.12
29.32.65
91.12.10
01.25.10
20.51.14
01.25.25
20.40.12
01.12.11
01.12.11
15.33.13
15.33.15
01.12.21
01.12.21
36.63.61
22.22.11
36.30.12
25.24.25
36.40.14
36.30.16
28.62.30
36.30.11
20.52.12
36.63.77
01.12.21
29.54.11
93.02.21
01.12.11
22.15.12
Čestitke, ilustrirane, tiskane
Češmin - korenine (Berberis vulgaris)
Češmin (Berberis spp)
Češminove jagode (Berberis vulgaris)
Češnja, volčja; beladona (Atropa belladona)
Češnje - sadež (Prunus avium)
Češnje - sadike (Prunus avium)
Češnje, začasno konzervirane
Češnjica, kurja;anagalis (Anagallis spp)
Češplje; slive - sadež (Prunus domestica)
Češplje; slive - sadike (Prunus domestica)
Čevljarska kopita, lesena
Čevljarski stroji
Čevlji iz plastike, nepremočljivi
Čevlji, maloprodaja
Čevlji, ortopedski, po meri
Čevlji, plastični
Čevlji, popravilo
Čevlji, posredovanje pri prodaji
Čevlji, športni
Čevlji, usnjeni
Čevlji, veleprodaja
Čibuki
Čičerka; pežek (Cicer arietinum)
Čičimak, navadni - sadež (Zizyhpus jujuba)
Čikl-gumi (mleček sapotovca) (Achras zapota)
Činele
Čipi
Čipke
Čips, krompirjev
Čisti etilni alkohol, nedenaturiran, < 80%
Čistila za obraz
Čistila za pomivanje posode
Čistila, maloprodaja
Čistila, površinsko aktivna
Čistila, veleprodaja
Čistila, za čiščenje z drgnenjem
Čistilna vozila za cestišča
Čistilne krpe
Čistilne naprave za pline
Čistilne naprave za steklenice
Čistilne naprave za tekočine
Čistilne postaje za vodo, gradnja
Čistnik; grahor (Lathyrus tingitanus)
Čiščenje avtomobilov
Čiščenje cistern
Čiščenje čevljev obutim strankam
Čiščenje dimnikov in kurišč
Čiščenje fasad s paro, peskom
Čiščenje fasad s paro, peskom
Čiščenje gradbišč
Čiščenje hlevov, staj, kurnikov, svinjakov
Čiščenje izložb
Čiščenje kmetijskih pridelkov
Čiščenje mulja z vodnega dna
Čiščenje notranjih sten
Čiščenje odpadnih voda
Čiščenje ogrevalnih in prezračevalnih kanalov
Čiščenje oken
Čiščenje onesnažene podtalnice
Čiščenje onesnaženega morja
Čiščenje onesnaženih zemljišč
Čiščenje prostorov, navadno
Čiščenje rezervoarjev in cistern
Čiščenje sestojev
Čiščenje steklenic
Čiščenje strojev in naprav
22.15.11
02.01.42
01.12.21
01.13.23
01.11.91
01.13.23
01.12.21
15.33.24
01.12.21
01.13.23
01.12.21
20.51.11
29.54.30
19.30.11
52.43.11
33.10.17
19.30.12
52.71.10
51.16.12
19.30.2
19.30.13
51.42.14
36.63.61
01.11.22
01.13.23
02.01.21
36.30.16
32.10.62
17.54.12
15.31.12
15.91.10
24.52.15
24.51.32
52.48.31
24.51.32
51.44.14
24.51.44
34.10.54
17.40.25
29.23.14
29.24.21
29.24.12
45.21.64
01.11.60
50.20.31
74.70.14
93.05.12
74.70.15
45.45.12
45.45.12
45.11.12
01.42.10
74.70.12
01.41.11
45.24.14
74.70.13
90.01.11
74.70.14
74.70.12
90.03.11
90.03.12
90.03.11
74.70.13
74.70.14
02.02.10
74.70.14
74.70.14
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
245
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Čiščenje tekstilij, kemično
Čiščenje tekstilij, ročno
Čiščenje ulic
Čiščenje usnja
Čiščenje v bolnišnicah
Čiščenje v računalniških prostorih
Čiščenje vlakov, avtobusov, letal
Čiščenje vode
Čiščenje zunanjosti stavb
Čiščenje, specializirano
Čišljak, gomoljasti (Stachys tuberifera)
Čišljak, volnati (Stachys lanata)
Čitalniki za mikrofilme, mikrofiše ipd.
Čitalniki, optični, računalniški
Človek ne jezi se
Človeška kri
Človeški lasje, neobdelani
Čober; šetraj (Saturea hortensis)
Čokolada, bela
Čokolada, maloprodaja
Čokolada, v zavitkih nad 2 kg
Čokolada, v zavitkih pod 2 kg
Čokolada, veleprodaja
Čokoladni bonboni
Čokoladni prelivi
Čolnarne, gradnja
Čolni, motorni
Čolni, napihljivi
Čolni, policijski
Čolni, posojanje
Čolni, rešilni (razen na vesla)
Čolni, veleprodaja
Čolni, veslaški
Čopiči, brivski, kozmetični
Čopiči, slikarski
Čopiči, soboslikarski, pleskarski
Čopiči, veleprodaja
Črepinje, steklene
Čreva, umetna
Čreva, živalska
Črkoslikarska dela
Črna detelja (Trifolium pratense)
Črna redkev (Raphanus sativus niger)
Črni gaber - sadike (Ostrya spp)
Črni koren; gadnjak (Scorzonera hispanica)
Črni premog
Črni trn - sadike (Prunus spinosa)
Črnila, maloprodaja
Črnila, razen tiskarskih
Črnila, tiskarska
Črpalke toplotne, negospodinjske
Črpalke za beton
Črpalke za goriva
Črpalke za maloprodajo motornih goriv
Črpalke za tekočine, ročne
Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami
Črpalke, batne, za tekočine
Črpalke, centrifugalne, za tekočine
Črpalke, difuzijske
Črpalke, krilne, za tekočine
Črpalke, potopne
Črpalke, pretočne
Črpalke, propelerske
Črpalke, rotacijske, vakuumske
Črpalke, rotacijske, za tekočine
Črpalke, tlačne, za tekočine (razen za beton)
Črpalke, vakuumske
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
93.01.14
93.01.13
90.03.13
93.01.13
74.70.14
74.70.14
74.70.16
41.00.20
45.45.12
74.70.14
01.11.23
01.12.21
33.40.37
30.02.16
36.50.43
24.41.60
93.02.10
01.12.13
15.84.23
52.24.12
15.84.21
15.84.22
51.36.12
15.84.22
15.84.21
45.21.63
35.12.13
35.12.12
35.11.33
71.40.14
35.11.33
51.47.35
35.12.13
36.62.12
36.62.12
36.62.13
51.47.37
26.15.11
25.21.21
15.11.40
45.44.22
01.11.60
01.12.11
01.12.21
01.12.11
10.10.11
01.12.21
52.46.14
24.66.20
24.30.24
29.23.13
29.12.21
29.12.21
50.50.10
29.12.21
29.12.21
29.12.22
29.12.24
29.12.31
29.12.23
29.12.24
29.12.24
29.12.24
29.12.31
29.12.23
29.12.22
29.12.31
Črpalke, veleprodaja
51.65.16
Črpalke, vijačne, za tekočine
29.12.23
Črpalke, zobniške, za tekočine
29.12.23
Črpalke, zračne, na ročni ali nožni pogon
29.12.32
Črpalne postaje, plinovodne, gradnja
45.21.42
Črpalne postaje, vodovodne, gradnja
45.21.41
Črtalniki, računalniški
30.02.16
Črtalo za ustnice
24.52.12
Čudežnica; kroton (Codiaeum spp)
01.12.21
Čuga (Tsuga canadensis)
01.12.21
Čuvanje
74.60.15
Čužka, kanarska (Phalaris canariensis)
01.11.17
Dajanje avtobusov brez voznikov v najem ali
71.21.15
zakup
Dajanje avtobusov z voznikom v najem
60.23.11
Dajanje avtomobila z voznikom v najem
60.22.12
Dajanje bagrov brez upravljalcev v najem
71.32.10
Dajanje buldožerjev brez upravljalcev v najem 71.32.10
Dajanje cestnih tovornih vozil brez voznika
71.21.11
v najem
Dajanje CPU v najem
72.30.21
Dajanje glasbil v najem
71.40.15
Dajanje gradbenih strojev brez upravljalcev
71.32.10
v najem
Dajanje gradbenih strojev z upravljalci v najem 45.50.10
Dajanje grobov v najem
93.03.11
Dajanje igralnih avtomatov na žetone v najem
71.34.10
Dajanje industrijske opreme v najem
71.34.10
Dajanje jadrnic brez posadke v najem
71.40.14
Dajanje kmetijske mehanizacije z upravljalci
01.41.11
v najem
Dajanje kmetijskih strojev brez upravljalcev
71.31.10
v najem
Dajanje kombijev brez voznika v najem
71.10.10
Dajanje ladij brez posadke v najem
71.22.10
Dajanje ladij s posadko v najem
61.10.31
Dajanje lastnih nestanovanjskih nepremičnin 70.20.12
v najem
Dajanje lastnih stanovanjskih nepremičnin
70.20.11
v najem
Dajanje letal brez posadke v najem
71.23.10
Dajanje merilnih instrumentov v najem
71.34.10
Dajanje motornih koles v najem
71.21.14
Dajanje osebja v najem
74.50.2
Dajanje osebnih avtomobilov brez voznika
71.10.10
v najem
Dajanje pisarniške opreme brez operaterjev
71.33.11
v najem
Dajanje počitniških prikolic, avtodomov v najem 71.21.14
Dajanje pohištva v najem
71.40.13
Dajanje postavljenih delovnih odrov v najem
45.25.10
Dajanje računalnikov brez operaterjev v najem 71.33.12
Dajanje ročnega orodja v najem
71.40.16
Dajanje strojev za izkopavanje v najem
71.32.10
Dajanje telefonskih naprav in opreme v najem 71.34.10
Dajanje tirnih vozil brez voznika v najem
71.21.12
Dajanje tovornih ladij s posadko v najem
61.10.31
Dajanje tovornih vozil z voznikom v najem
60.24.30
Dajanje tovornjakov brez voznika v najem
71.21.12
Dajanje v najem - glej tudi najem
Dajanje v najem - glej tudi najem, oddajanje
Dajanje v najem - glej tudi posojanje
Dajanje vlačilcev s posadko v najem
61.10.31
Dajanje vodnih plovil s posadko v najem
61.20.31
Dajanje vprežnih vozil brez voznikov v najem
71.21.15
ali zakup
71.21.15
Dajanje zabojnikov (kontejnerjev) v najem
71.21.13
246
Dajanje zabojnikov za bivanje ali pisarne
v zakup ali najem
Dajanje znanstvene opreme v najem
Dajanje zračnih plovil brez posadke v najem
Dajanje zračnih plovil s posadko v najem
Daktilografske storitve
Dalije; georgine (Dahlia variablis)
Daljinomeri
Daljinski nadzor
Daljinsko opazovanje, meritve zemeljske
površine
Daljnogledi
Daljnogledi, maloprodaja
Daljnovodi, komunikacijski, nadzemni, gradnja
Daljnovodi, komunikacijski, podzemni ali
podvodni, gradnja
Daljnovodi, nadzemni, gradnja
Daljnovodi, podzemni, podvodni, gradnja
Dama
Damjek
Darila, zavijanje
Darts
Dašin; taro; kolokazija (Colocasia esculenta)
Datlji - sadež (Phoenix dactylifera)
Datlji - sadike (Phoenix dactylifera)
Davalija (Davallia canariensis)
Davčna inšpekcija
Davčne storitve javne uprave
Davčno svetovanje
Davidija (Davidia involucrata)
Dediščina, kulturna, varovanje
Dediščina, naravna, varovanje
Defolianti
Degras
Dekalkomanije, na elektronskih medijih
Dekalkomanije, tiskane
Dekapiranje kovinskih obdelovancev
Dekapirni preparati
Dekontaminizacija objektov
Dekoracija, kovinska, gradbena, montaža
Dekoracije, kamnite, gradbene, montaža
Dekoraterske storitve
Dekorativni propilenski trakovi
Dekstrini
Dela z ojačanim betonom
Dela za toplotno izolacijo
Dela za zvočno izolacijo
Dela, črkoslikarska
Dela, fasaderska
Dela, inštalaterska
Dela, soboslikarska
Dela, steklarska
Dela, višinska
Dela, zidarska
Delavnice, gradnja
Delavniške stavbe, gradnja
Delavska univerza
Delavski avtobusi, posebne medkrajevne linije
Delavski avtobusi, posebne primestne linije
Delavski domovi, nastanitve
Deli koles in drugih vozil brez motorja
Deli merilnih, preizkuševalnih instrumentov
Deli alarmnih naprav
Deli baterij
Deli batnih motorjev, iz jeklene litine
Deli batnih motorjev, iz litine drugih neželeznih
kovin
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
71.32.10
71.34.10
71.23.10
62.20.30
74.85.15
01.12.21
33.20.12
74.60.13
74.20.73
33.40.22
52.48.14
45.21.36
45.21.37
45.21.34
45.21.35
36.50.43
01.25.10
74.82.10
36.50.43
01.11.23
01.13.21
01.12.21
01.12.21
75.11.12
75.11.12
74.12.30
01.12.21
92.52.12
92.53.12
24.20.13
15.42.20
22.15.16
22.15.15
28.51.22
24.66.46
74.70.14
45.45.11
45.43.30
74.87.13
24.70.14
15.62.22
45.25.31
45.32.11
45.32.12
45.44.22
45.41.10
45.33.20
45.44.21
45.44.10
45.25.62
45.25.50
45.21.13
45.21.13
80.42.10
60.21.42
60.21.32
55.23.15
35.42.20
33.20.81
31.62.16
31.40.12
27.52.10
27.54.10
Deli batnih motorjev, iz litine lahkih kovin
Deli batnih motorjev, iz nodularne litine
Deli batnih motorjev, iz sive litine
Deli batnih motorjev, iz temprane litine
Deli bencinskih motorjev za vozila
Deli centrifug
Deli črpalk za tekočino
Deli dežnikov, sprehajalnih palic, bičev ipd.
Deli dizel motorjev za vozila
Deli dvigal za tekočine
Deli električne opreme za vozila
Deli električne signalizacije
Deli električnih akumulatorjev
Deli električnih gospodinjskih naprav
Deli električnih kondenzatorjev
Deli električnih motorjev in agregatov
Deli električnih ročnih orodij
Deli električnih uporov
Deli filtrirnih naprav
Deli gonil
Deli gorilnikov
Deli gozdarskih strojev
Deli gumbov in zadrg
Deli hidravličnih motorjev
Deli hladilnih in zamrzovalnih naprav
Deli in oprema za drsalke in kotalke
Deli in oprema za fotokopirne naprave
Deli in oprema za glasbila
Deli in oprema za invalidske vozičke
Deli in oprema za lutke
Deli in oprema za motorna kolesa in mopede
Deli in oprema za pisalne in računske stroje
Deli in oprema za računalniške naprave
Deli in oprema za video in audio naprave
Deli in pribor za pisarniške stroje
Deli in pribor za avtomobilske karoserije, kabine
Deli in pribor za fotografsko opremo
Deli in pribor za stroje za obdelavo kovin
Deli in pribor za stroje za obdelavo nekovinskih
materialov
Deli in pribor za tkalne in predilne stroje
Deli induktorjev
Deli instrumentov, iz plastičnih mas
Deli integriranih vezij
Deli jedrskih reaktorjev
Deli kalandrov
Deli klimatskih naprav
Deli ključavnic
Deli kmetijskih strojev
Deli knjigoveških in tiskarskih strojev
Deli kompresorjev
Deli konstrukcij iz železa, jekla ali aluminija
Deli kotalnih ležajev
Deli kotlov za centralno ogrevanje
Deli kotlov za pridobivanje vodne pare
Deli lesene embalaže
Deli letalskih batnih motorjev
Deli ležajev, iz sintranih kovin
Deli mehanskih prenosov, iz jeklene litine
Deli mehanskih prenosov, iz litine drugih
neželeznih kovin
Deli mehanskih prenosov, iz litine lahkih kovin
Deli mehanskih prenosov, iz nodularne litine
Deli mehanskih prenosov, iz sive litine
Deli mehanskih prenosov, iz temprane litine
Deli mehanskih prenosov, kovani, hladno
oblikovani
27.53.10
27.51.12
27.51.13
27.51.11
34.30.11
29.24.52
29.12.42
36.63.32
34.30.12
29.12.42
31.61.24
31.62.16
31.40.24
29.71.30
32.10.71
31.10.61
29.41.12
32.10.72
29.24.52
29.14.33
29.21.14
29.32.70
36.63.34
29.12.41
29.23.30
36.40.11
30.01.25
36.30.18
35.43.12
36.50.13
35.41.20
30.01.14
30.02.19
32.30.51
30.01.24
34.30.30
33.40.38
29.42.40
29.43.34
29.54.41
31.10.62
25.24.90
32.10.73
28.30.22
29.24.53
29.23.30
28.63.13
29.32.70
29.56.15
29.12.43
28.11.23
29.14.31
28.22.13
28.30.13
20.40.12
35.30.15
28.40.20
27.52.10
27.54.10
27.53.10
27.51.12
27.51.13
27.51.11
28.40.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
247
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Deli mehanskih prenosov, preoblikovani iz
28.40.13
pločevine
Deli mehanskih prenosov, utopno kovani
28.40.12
Deli menjalnikov
29.14.33
Deli metalurških strojev in naprav
29.51.12
Deli molznih in mlekarniških strojev
29.53.21
Deli mostov, kovinski
28.11.21
Deli motorjev, iz sintanih kovin
28.40.20
Deli naprav za avtomatsko regulacijo, krmiljenje 33.20.84
Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 31.20.40
Deli naprav za mehanski prenos energije
29.14.33
Deli naprav, iz jeklene litine
27.52.10
Deli naprav, iz litine drugih neželeznih kovin
27.54.10
Deli naprav, iz litine lahkih kovin
27.53.10
Deli naprav, iz nodularne litine
27.51.12
Deli naprav, iz plastičnih mas
25.24.90
Deli naprav, iz sintanih kovin
28.40.20
Deli naprav, iz sive litine
27.51.13
Deli naprav, iz temprane litine
27.51.11
Deli naprav, preoblikovani iz pločevine
28.40.13
Deli naprav, prosto kovani ali hladno oblikovani 28.40.11
Deli naprav, utopno kovani
28.40.12
Deli neelektričnih štedilnikov, peči,
29.72.20
kuhalnikov ipd
Deli neoptičnih mikroskopov
33.20.82
Deli obutve
19.30.40
Deli okrovov za ležaje, iz jeklene litine
27.52.10
Deli okrovov za ležaje, iz litine drugih
27.54.10
neželeznih kovin
Deli okrovov za ležaje, iz litine lahkih kovin
27.53.10
Deli okrovov za ležaje, iz nodularne litine
27.51.12
Deli okrovov za ležaje, iz sive litine
27.51.13
Deli okrovov za ležaje, iz temprane litine
27.51.11
Deli okvirjev za očala
33.40.14
Deli optičnih instrumentov in naprav
33.40.24
Deli orožja
29.60.15
Deli ortopedskih pripomočkov
33.10.18
Deli otroških vozičkov
36.63.72
Deli pakirnih strojev, naprav
29.24.70
Deli parnih turbin
29.11.31
Deli peči
29.21.14
Deli peči in kurilnih naprav
29.21.14
Deli pip, ventilov, zasunov
29.13.20
Deli pisal
36.63.23
Deli plinskih generatorjev
29.24.51
Deli plinskih turbin (razen turboreaktivnih)
29.11.33
Deli pnevmatičnih motorjev
29.12.41
Deli pogonskih verig, iz železa ali jekla
29.14.32
Deli pohištva, razen sedežnega
36.14.15
Deli polnilnih, pakirnih strojev
29.24.70
Deli pomivalnih strojev, industrijskih
29.24.70
Deli potenciometrov
32.10.72
Deli pralnih strojev
29.54.42
Deli preizkuševalnih naprav
33.20.81
Deli prikolic
34.20.30
Deli primarnih celic
31.40.12
Deli radarske opreme
32.30.52
Deli radijskih, TV sprejemnikov, oddajnikov
32.30.52
Deli razpršilnih naprav
29.24.53
Deli reostatov
32.10.72
Deli ročnih strojčkov z neelektričnim motorjem 29.41.12
Deli ročnih strojčkov, pnevmatičnih
29.41.12
Deli sedežev
36.11.14
Deli sklopk
29.14.33
Deli statičnih pretvornikov
31.10.62
Deli strojev in naprav za posebne namene
29.56.26
Deli strojev za čiščenje
29.24.70
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Deli strojev za obdelavo gum in plastičnih mas
Deli strojev za obdelavo mineralnih snovi
Deli strojev za predelavo papirja
Deli strojev za predelavo tobaka
Deli strojev za proizvodnjo celuloze
Deli strojev za proizvodnjo papirja
Deli strojev za proizvodnjo pijač
Deli strojev za proizvodnjo živil
Deli strojev za steklarstvo
Deli strojev za usnjarstvo
Deli strojev za vrtanje, kopanje
Deli strojev za zemeljska dela
Deli strojev, iz jeklene litine
Deli strojev, iz litine drugih neželeznih kovin
Deli strojev, iz litine lahkih kovin
Deli strojev, iz nodularne litine
Deli strojev, iz plastičnih mas
Deli strojev, iz sintanih kovin
Deli strojev, iz sive litine
Deli strojev, iz temprane litine
Deli strojev, preoblikovani iz pločevine
Deli strojev, prosto kovani ali hladno oblikovani
Deli strojev, utopno kovani
Deli svetil, stekleni
Deli svetilk in svetil
Deli svetilk ipd., iz plastičnih mas
Deli šivalnih strojev
Deli škripčevja, dvigal, viličarjev, transporterjev
Deli števcev
Deli tehtnic
Deli telefonskih ali telegrafskih naprav
Deli telesa, umetni
Deli tirnih vozil, vlakov
Deli toplotnih črpalk
Deli transformatorjev
Deli turboreaktivnih in turbopropelerskih
motorjev
Deli ur
Deli varilnih naprav
Deli ventilatorjev
Deli verig
Deli vodnih turbin
Deli vozil, iz jeklene litine
Deli vozil, iz litine drugih neželeznih kovin
Deli vozil, iz litine lahkih kovin
Deli vozil, iz nodularne litine
Deli vozil, iz plastičnih mas
Deli vozil, iz sintranih kovin
Deli vozil, iz sive litine
Deli vozil, iz temprane litine
Deli vozil, iz vlite gume
Deli vozil, preoblikovani iz pločevine
Deli vozil, prosto kovani ali hladno oblikovani
Deli vozil, utopno kovani
Deli vrat, oken, podbojev, rolet, iz plastičnih mas
Deli vžigalnikov
Deli za diode
Deli za električne brivnike
Deli za katodne cevi
Deli za kombajne
Deli za kosilnice
Deli za livarske stroje
Deli za naprave za nego las
Deli za ohišja ležajev
Deli za prodajne avtomate
Deli za reakcijske motorje (razen turboreaktivne)
Deli za valjarne, za kovine
29.56.26
29.52.62
29.55.12
29.53.23
29.55.12
29.55.12
29.53.21
29.53.22
29.56.26
29.54.42
29.52.61
29.52.61
27.52.10
27.54.10
27.53.10
27.51.12
25.24.90
28.40.20
27.51.13
27.51.11
28.40.13
28.40.11
28.40.12
26.15.24
31.50.42
25.24.24
29.54.42
29.22.19
33.20.83
29.24.53
32.20.30
33.10.17
35.20.40
29.23.30
31.10.62
35.30.16
33.50.28
29.41.12
29.12.43
28.74.20
29.11.32
27.52.10
27.54.10
27.53.10
27.51.12
25.24.90
28.40.20
27.51.13
27.51.11
25.13.73
28.40.13
28.40.11
28.40.12
25.23.14
36.63.62
32.10.73
29.71.30
32.10.73
29.32.70
29.32.70
29.51.12
29.71.30
29.14.33
29.24.53
29.12.41
29.51.12
248
Deli za varilne naprave
Deli zračnih ali vakuumskih črpalk
Deli zračnih in vesoljskih plovil
Deli žarnic
Deli žerjavov, bagrov, nakladalnikov
Deli, izolirni, iz keramike
Deli, izolirni, iz plastičnih mas
Delikatese, maloprodaja v njih
Delodajalska združenja, storitve
Delosperma (Delosperma deschampsii)
Delovna oblačila, moška
Delovna oblačila, ženska
Delovna terapija
Delovne halje
Delovne hlače, moške
Delovne hlače, ženske
Delovni kombinezoni
Delovni kompleti, ženski
Delovni pulti, leseni
Demonstracijski modeli, naprave
Denarnice ipd.
Denarno posredovanje
Denaturiran etanol
Densiometri
Dentistične storitve
Deodoranti za prostore
Deodoranti za telo
Depilatorji
Depiliranje
Deponiranje dokumentov
Deratizacija
Derivati acetalov
Derivati acikličnih ogljikovodikov, fluorirani
Derivati acikličnih ogljikovodikov, jodirani
Derivati acikličnih ogljikovodikov, klorirani
Derivati aldehidov, halogenski, sulfo-, nitroDerivati aromatskih aminov
Derivati aromatskih ogljikovodikov,
halogenizirani
Derivati ciklanskih kislin
Derivati etrov
Derivati fenola
Derivati hidrazina, organski
Derivati ketonov, halogenski, sulfo-, nitroDerivati ogljikovodikov
Derivati ogljikovodikov, nitrirani
Derivati ogljikovodikov, sulfonirani
Derivati polikarbonskih aromatskih kislin
Derivati polikarbonskih cikličnih, acikličnih
kislin
Derivati rastlinskih smol
Derivati spojin z nitrilno funkcijo
Derivati ureinov
Derivati, naftni
Desalinacija vode
Desertna vina
Deske, jadralne
Deske, neprofilirane
Deske, odskočne
Deske, profilirane
Deske, risalne
Deske, straniščne, iz plastičnih mas
Deske, veleprodaja
Deske, za smučanje
Destilacijske naprave
Destilati premogovega katrana
Destilirana voda
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
29.43.35
29.12.43
35.30.50
31.50.41
29.22.20
26.23.10
25.24.26
52.27.12
91.11.10
01.12.21
18.21.1
18.21.2
85.14.13
18.21.30
18.21.12
18.21.22
18.21.30
18.21.21
36.14.13
36.63.74
19.20.12
65.12.10
15.92.12
33.20.53
85.13.12
24.51.41
24.52.19
24.52.19
93.02.23
74.11.17
74.70.11
24.14.63
24.14.15
24.14.15
24.14.13
24.14.61
24.14.41
24.14.15
24.14.33
24.14.63
24.14.24
24.14.44
24.14.62
24.14.1
24.14.14
24.14.14
24.14.34
24.14.33
24.14.71
24.14.43
24.14.43
23.20.1
41.00.20
15.93.12
36.40.12
20.10.10
36.40.13
20.10.21
33.20.32
25.23.12
51.53.12
36.40.11
29.24.11
24.14.73
24.13.42
Deščice za parket
Detektivske storitve
Detektorji nevronov
Detektroji dima, elektronski
Detelja, črna (Trifolium pratense)
Detelja, grmasta; lespedeza (Lespedeza
stipulacea, L. cuneata)
Detelja, medena (Melilotus alba)
Detelja, španska; seradela (Ornithopus sativus)
Detelja, turška; esparzeta (Onobrychis viciifolia)
Detelje - seme
Detergenti
Detonatorji
Devcija (Deutzia spp)
Deviško olivno olje
Dezinfekcija, dezinsekcija
Dezinfektanti
Deža, akant (Acanthus mollis)
Dežni plašči
Dežniki
Dežniki - šotori, gostinski
Dežniki, veleprodaja
Diac elementi
Diademi z vdelamini dragimi kamni
Diagnostične naprave, električne
Diagnostični preparati na osnovi izotopov
Diagnostični reagenti
Dializa
Diamanti, industrijski, neobdelani
Diamanti, industrijski, obdelani
Diamanti, naravni, brušeni
Diamanti, naravni, neobdelani
Diamanti, vdelani
Diamantni nakit
Diamantni prah
Diamonijev fosfat
Diapozitivi, razviti
Diaprojektorji
Diascija (Diascia hybr.)
Diatermični aparati, medicinski
Diazo-kopiranje
Dibetou - oblovina (Lovoa triclisioides)
Diciandiamid
Didaktični pripomočki
Dietalomanin
Dietetična živila
Dietetični izdelki, maloprodaja
Dietetični izdelki, veleprodaja
Dietetika
Dietil eter
Dietilamin
Difenbahija (Dieffenbachia spp)
Difosferjev pentoksid
Difrakcijske mrežice
Difraktografi
Difuzijske črpalke
Digitalne fotokamere
Digitalne naprave v obliki sistema
Digitalne procesne enote s pomnilnikom,
vhodno in izhodno enoto
Digitalni fotoaparati
Digol
Dihalne naprave, tudi potapljaške,
alpinistične ipd
Dijaški domovi, nastanitve
Diklorometan
Diktafoni, z napravo za snemanje zvoka
20.10.21
74.60.11
33.20.41
33.20.53
01.11.60
01.11.60
01.11.60
01.11.60
01.11.60
01.11.92
24.51.32
24.61.12
01.12.21
15.41.12
74.70.11
24.20.14
01.12.21
18.24.32
36.63.31
36.63.31
51.42.15
32.10.51
36.22.14
33.10.12
24.13.51
24.66.42
85.14.12
14.50.22
36.22.12
36.22.11
14.50.22
36.22.14
36.22.14
36.22.12
24.15.80
74.81.14
33.40.35
01.12.21
33.10.12
74.85.12
02.01.13
24.14.43
36.63.74
24.14.42
15.88.10
52.27.12
51.38.22
85.14.13
24.14.63
24.14.41
01.12.21
24.13.14
33.40.21
33.20.61
29.12.31
32.30.33
30.02.14
30.02.13
32.30.33
24.14.63
33.10.16
55.23.15
24.14.13
32.30.32
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
249
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Dilatacijski kosi, iz gume
Dilatometri
Dimetil tereftalat
Dimljeni sir
Dimna vodila, keramična
Dimne naprave (za proizvodnjo dima)
Dimnikarske storitve
Dimniki, industrijski, gradnja
Dimorfoteka; kapski meseček (Dimorphoteca
ecklonis)
Dinamit
Dinamo svetilke
Dinamomagneti
Dinamometri
Dinas zemljine
Dinatrijevi tetraborati
Dinje; melone (Cucumis melo)
Diode LED
Diode, razen LED
Dioli in njihovi derivati
Diospiros - sadež (Diospyros virginiana)
Dipelta (Dipelta spp)
Diplomatske storitve
Dirkalna kolesa
Diskete z računalniškimi zapisi
Diskete z računalniškimi zapisi, razmnoževanje
Diskete, neposnete
Diski za rezanje kovin
Diski, atletski
Diski, računalniški
Diskoteke, storitve
Disperzna barvila
Distribucija elektrike
Distribucija filmov in videofilmov
Distribucija plina po plinovodnem omrežju
Distribucija stisnjenega zraka po omrežju
Distribucija toplote po omrežju
Distribucija vode
Distribucijski cevovodi, gradnja
Distribucijsko električno omrežje, nadzemno,
gradnja
Distribucijsko električno omrežje, podzemno,
gradnja
Dišavna sredstva za prostore
Dišavne esence za živila
Dišavne palčke za odišavljanje prostorov
Dišavnice; začimbe - nepredelane
Dišeča perla (Asperula odorata)
Ditiokarbonati, ditiokarbamati
Ditioniti
Divani, s kovinskim ogrodjem
Divani, z lesenim ogrodjem
Divja mačka
Divjačina
Divjačina, maloprodaja
Divjačina, veleprodaja
Divjad
Divjakovec (Doronicum orientale)
Divji kostanj - plod (Aesculus hippocastanum)
Divji kostanji (Aesculus hippocastanum)
Divji prašič
Dizajnerske storitve
Dize, za dizel motorje
Dizel gorivo
Dizel gorivo, maloprodaja
Dizel gorivo, veleprodaja
Dizel motorji, industrijski
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
25.13.73
33.20.53
24.14.34
15.51.40
26.40.12
24.61.14
74.70.15
45.25.61
01.12.21
24.61.11
31.50.21
31.61.21
33.20.62
14.22.12
24.13.52
01.12.12
32.10.52
32.10.51
24.14.23
01.13.23
01.12.21
75.21.11
35.42.10
72.21.20
22.33.10
24.65.10
28.62.20
36.40.13
30.02.17
55.40.10
24.12.21
40.13.11
92.12.10
40.22.11
40.30.10
40.30.10
41.00.20
45.21.4
45.21.43
45.21.44
24.51.41
24.63.10
24.51.41
01.13.40
01.11.91
24.14.51
24.13.31
36.11.11
36.11.12
01.25.10
15.12.13
52.22.10
51.32.11
01.25.10
01.12.21
02.01.42
01.12.21
01.25.10
74.87.13
34.30.12
23.20.15
50.50.10
51.51.12
29.11.13
Dizel motorji, za lokomotive
29.11.13
Dizel motorji, za plovila
29.11.13
Dizel motorji, za vozila
34.10.13
Dleta, ročna
28.62.30
Dnevniki, tiskani
22.12.11
Dnevno varstvo otrok brez motenj
85.32.11
Dnevno varstvo otrok z motnjami
85.32.12
Dobavnice, v blokih
22.22.20
Dobra misel; origano (Origanum vulgare)
01.11.91
Dobrodelne storitve
85.32.16
Dobrovita (Viburnum lantana)
01.12.21
Dodatki družinski, otroški
75.30.14
Dodatki oblačilni, iz plastičnih mas
25.24.10
Dodatki za cement
24.66.47
Dodatki za mineralna olja
24.66.32
Dodatki, oblačilni, iz gume
25.13.60
Dodatki, oblačilni, iz pletenega blaga
18.24.14
Dodatki, oblačilni, iz tkanega blaga
18.24.23
Dodatki, oblačilni, iz usnja ali nadomestkov usnja 18.24.31
Dodelava novega pohištva (razen tapeciranja), 36.14.20
storitvena
Dodelava tkanin
17.30
Doki, gradnja
45.24.11
Doki, plavajoči
35.11.33
Doki, suhi, gradnja
45.24.13
Dokolenke
17.71.10
Doktorski študij
80.30.12
Dokumentarni filmi, produkcija
92.11.31
Dolomit
14.12.20
Domino
36.50.43
Domovi za narkomane
85.31.15
Domovi za ostarele, storitve
85.31.11
Domovi za otroke
85.31.13
Domovi za prizadete, invalide
85.31.12
Domovi za prizadeto mladino
85.31.13
Domovi, delavski, dijaški, nastanitve
55.23.15
Domovi, planinski, storitve
55.21.10
Domovi, počitniški, storitve
55.23.12
Donacije za šport
92.62.11
Dopiran sicilij za elektroniko
24.66.43
Dopirane spojine, za elektroniko
24.66.43
Dopirani elementi za elektroniko
24.66.43
Dopisnice, ilustrirane, elektronske
22.15.12
Dopisnice, ilustrirane, tiskane
22.15.11
Dopisnice, navadne
21.23.12
Dopisno izobraževanje
80.42.10
Dostava blaga
64.12.12
Dostava časopisov, če to opravlja javna pošta
64.11.11
Dostava jedil restavracijam
55.52.13
Dostava jedil transportnim podjetjem
55.52.12
Dostava jedil zasebnim gospodinjstvom
55.52.11
Dostava obrokov na dom
55.52.11
Dostava perila za pranje
93.01.11
Dostava pisemskih pošiljk
64.11.12
Dostava pripravljenih jedil
55.52.1
Dostop do podatkovnih baz, omogočanje
72.30.21
Doze, razdelilne, plastične
25.23.15
Dozimetri za radiologijo
33.20.41
Dozirne črpalke
29.12.22
Dracena; zmajevec (Dracaena spp)
01.12.21
Dragi kamni, naravni, neobdelani
14.50.22
Dragi kamni, obdelani
36.22.11
Dragi kamni, posredovanje pri prodaji
51.18.12
Dragi kamni, umetni
24.13.58
Dragi kamni, veleprodaja
51.56.13
Draguljarski izdelki iz plemenitih kovin
36.22.13
Draguljarski izdelki z dragimi ali podragimi kamni 36.22.14
250
Dragulji, brušeni
Dragulji, vdelani
Draperije, okrasne
Dražbe, pravne storitve
Dražbene storitve, razen pravnih
Dražeji
Dren; svib (Cornus spp)
Drenaža gradbišča
Drenaža kmetijskega zemljišča
Drenaža, limfna
Drenažni kanali, gradnja
Dresen (Polygonum spp)
Dresi, športni, iz pletenega blaga
Dresi, športni, iz tkanega blaga
Dresing za solate
Dresura hišnih živali
Drevesca, božična, plastična
Drevesnice, gozdne - storitve
Drevje - sadike
Drevje, okrasno
Drežica (Selaginella spp)
Drimis (Drimys winteri)
Drnulje (Cornus mas)
Drobilni stroji, večnamenski
Drobljenec, pšenični
Drobnjak; šnitloh (Alium schoenoprasum)
Drobovina, prekajena
Drobovina, soljena
Drobovina, užitna (razen perutninske)
Drobovina, užitna, perutninska, sveža
ali ohlajena
Drobovina, užitna, perutninska, zamrznjena
Drobtine, krušne
Drogerije, maloprodaja v njih
Drogovi iglavcev
Drogovi jamski, kovinski
Drogovi listavcev
Drogovi, impregnirani
Drogovi, telovadni
Drsališča, gradnja
Drsališča, pokrita, gradnja in priprava površin
Drsalke
Drugi deli za elektronke, polprevodniške
elemente
Društva invalidov
Društva ljubiteljev raznih hobijev, storitve
Društva manjšin, storitve
Društva obolelih
Društva prijateljev mladine, storitve
Društva upokojencev, storitve
Društva vojnih veteranov, storitve
Društva za varstvo okolja
Društva za zaščito živali
Društva za zaščito živali
Društvo ekonomistov
Društvo informatikov
Društvo inženirjev in tehnikov
Društvo kulturnih delavcev
Društvo likovnikov
Društvo medicinskih sester
Društvo novinarjev
Društvo pravnikov
Društvo športnih sodnikov
Društvo vinogradnikov
Družabne prireditve, organiziranje
Družabni centri, storitve
Družbe, investicijske, storitve
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
36.22.11
36.22.14
17.40.16
74.11.16
74.87.17
15.84.23
01.12.21
45.11.21
45.11.23
93.04.10
45.24.12
01.12.21
18.24.12
18.24.22
15.87.12
93.05.11
36.63.71
02.01.60
01.12.21
01.12.21
01.12.21
01.12.21
01.13.23
29.56.25
15.61.31
01.12.11
15.13.11
15.13.11
15.11.19
15.12.11
15.12.12
15.82.11
52.33.10
02.01.11
28.11.23
02.01.12
20.10.31
36.40.13
45.21.63
45.23.22
36.40.11
32.10.73
91.33.12
91.33.14
91.33.12
91.33.12
91.33.12
91.33.12
91.33.12
91.33.11
91.33.11
91.33.11
91.12.10
91.12.10
91.12.10
91.12.10
91.12.10
91.12.10
91.12.10
91.12.10
91.12.10
91.12.10
74.87.15
91.33.14
65.23.10
Družinski dodatki
Drva iglavcev
Drva listavcev
Drva, maloprodaja
Drva, posredovanje pri prodaji
Drva, veleprodaja
Držaji, leseni
Dude
Dude iz gume
Duglazija - sadike (Pseudotsuga spp)
Duglazijina oblovina (Pseudotsuga spp)
Dumperji (prekucniki), za uporabo izven cest
Dura (Sorghum durra)
Durjo; cibetovec - sadež (Durio zibethinus)
Durum; trda pšenica (Triticum durum)
Dušik
Dušikova gnojila
Dušikova kislina
Dušikovi oksidi
Dušilke za žarnice
DVD plošče
DVD plošče z video zapisi, razmnoževanje
DVD plošče, posnete
Dveri, spletne, storitve
Dvigala
Dvigala s prekucno posodo (skip)
Dvigala za tekočine
Dvigala za vozila
Dvigala, hišna
Dvigala, hišna, montaža
Dvigala, popravilo, vzdrževanje
Dvigala, transportna
Dvigalne naprave, veleprodaja
Dvigovanje potopljenih ladij
Dvižne glave, elektromagnetne
Dvižne mize
Dvogledi
Dvokolesa
Dvoletnice, okrasne
Dvorane za kulturne prireditve, obratovanje
Dvorišča, asfaltiranje
Dvorišča, tlakovanje
Džamije, storitve
Džemi
Džezve, kovinske
Ebenovina (Diosporus spp)
Ebonit
Ebonit
Ebulioskopi
Edamec
EEG naprave
Efedrin
Einkant; japonski zvonček (Enkianthus spp)
EKG naprave
Ekološka gibanja, storitve
Ekološko čiščenje zemljišč
Ekonom lonci
Ekonomska propaganda
Ekonomske ocene urbanističnega razvoja
Ekonomsko načrtovanje, storitve vladnih enot
Ekrani, računalniški
Ekrazit
Ekspanderji, telovadni
Ekspandirane rešetke iz železne pločevine
Ekspandirani vermikulit
Eksperimentalni razvoj naravoslovja
Eksperimentalni razvoj tehnologije
75.30.14
02.01.14
02.01.14
52.48.35
51.12.11
51.51.11
20.51.11
36.30.14
25.13.71
01.12.21
02.01.11
34.10.51
01.11.17
01.13.23
01.11.11
24.11.11
24.15.30
24.15.10
24.11.12
31.10.50
22.14.11
22.32.10
92.11.20
72.40.12
29.22.14
29.22.16
29.12.24
29.22.13
29.22.16
45.31.30
29.22.92
29.22.16
51.65.13
63.22.15
31.62.12
29.22.18
33.40.22
35.42.10
01.12.21
92.32.10
45.23.12
45.43.11
91.31.10
15.33.22
28.75.12
02.01.13
25.13.73
25.13.73
33.20.53
15.51.40
33.10.12
24.41.53
01.12.21
33.10.12
91.33.11
90.03.11
28.75.12
74.40.12
74.20.51
75.11.13
30.02.16
24.61.11
36.40.13
28.73.13
26.82.16
73.10.1
73.10.1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
251
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Ekspozimetri
Ekstenderji, barvni
Ekstenziometri
Ekstra lahko kurilno olje
Ekstrakti pravega ali mate čaja
Ekstrakti žlez
Ekstrakti, kavni
Ekstrakti, rastlinski
Ekstrakti, rastlinski, pripravljeni, za zdravilne
namene
Ekstrudorji za plastične mase
Elastične sklopke
Elastika za perilo
Elastomerna teksturirana preja
Elastomerni monofilament
Elekrografit
Elektrarne, gradnja
Električna energija
Električna glasbila
Električna napeljava v drugih objektih, montaža
Električna napeljava v nestanovanjskih stavbah,
montaža
Električna napeljava v stanovanjskih stavbah,
montaža
Električna napeljava za železnico, gradnja
Električna napeljava, vgrajevanje
Električna oprema, posredovanje pri prodaji
Električne inštalacije v jadrnicah in čolnih
Električne inštalacije v ladjah
Električne inštalacije zunaj stavb
Električne naprave, veleprodaja
Električne odeje
Električne uporovne peči
Električni akumulatorji
Električni izolatorji
Električni kuhalniki, gospodinjski
Električni ročni obdelovalni stroji
Električni rotacijski pretvorniki
Električni števci
Električni števci , odčitavanje
Električni upori, razen grelnih
Električni vodniki, < 1000 V
Električni vodniki, > 1000 V
Električno omrežje, nadzemno, gradnja
Električno omrežje, podzemno, gradnja
Elektrode iz grafita, za elektrotehniko
Elektrode, oplaščene
Elektrodistribucijske postaje, gradnja
Elektrodistribucijske storitve
Elektroencefalografi
Elektroerozija kovinskih obdelovancev
Elektroerozijski obdelovalni stroji
Elektroinštalacije na športnih igriščih
Elektrokardiografi
Elektromagneti
Elektromagnetne sklopke
Elektromedicinski aparati
Elektromotorji
Elektromotorji, enofazni, na izmenični tok
Elektromotorji, enosmerni
Elektromotorji, univerzalni
Elektromotorji, večfazni, izmenični, < 750 W
Elektromotorji, večfazni, izmenični, > 75 kW
Elektromotorji, večfazni, izmenični,
750 W - 75 kW
Elektronke, mikrovalovne
Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
33.20.53
24.66.48
33.20.62
23.20.15
15.86.14
24.41.60
15.86.12
15.89.20
24.42.13
29.56.23
29.14.26
17.54.11
24.70.13
24.70.14
26.82.14
45.21.51
40.11.10
36.30.15
45.31.13
45.31.12
45.31.11
45.21.33
45.31.1
51.14.12
35.12.90
35.11.93
45.34.2
51.65.15
29.71.14
29.21.13
31.40.2
31.62.14
29.71.28
29.41.11
31.10.32
33.20.63
74.87.17
32.10.20
31.30.13
31.30.14
45.21.43
45.21.44
31.62.15
28.73.15
45.21.43
40.13.11
33.10.12
28.52.20
29.42.11
45.34.22
33.10.12
31.62.12
31.62.12
33.10.12
31.10
31.10.22
31.10.10
31.10.21
31.10.23
31.10.25
31.10.24
32.10.42
32.10.62
Elektronska pomagala za slepe
Elektronske čestitke
Elektronske razglednice
Elektronske slike
Elektronski mikroskopi
Elektropločevina
Elektroterapevtski aparati
Elementi gradbeni, montažni, iz betona
Elementi kuhinjskega pohištva
Elementi, dopirani, za elektroniko
Elementi, radioaktivni
Elevatorji, pnevmatični
Elise zračnih plovil
Elise, ladijske
Eloksiranje
Emajli, steklasti
Emajliranje kovinskih obdelovancev
Embalaža iz aluminija
Embalaža iz kovin, razen iz aluminija
Embalaža iz plastičnih mas
Embalaža iz valovitega papirja
Embalaža za pršila, iz aluminija
Embalaža, cevasta, iz aluminija
Embalaža, lesena
Embalaža, papirna
Embalaža, steklena
Embalirne naprave
Ementalec
Emulgatorji za maščobe
Enciklopedije na CD
Enciklopedije, tiskane
Encimi, pripravljeni
Endivija (Cichorium endivia crispa)
Endoskopi
Energetski objekti, gradnja
Enofazni motorji na izmenični tok
Enoletnice, okrasne
Enološko svetovanje
Enonitna sintetična preja
Enonitna viskozna preja
Enoosni traktorji
Epifitski kaktus (Hatiora salicornioides)
Episkopi
Epoksidi
Epoksidne smole v primarni obliki
EPROM pomnilniki
Epruvete, steklene
Epsomit (naravni magnezijev sulfat)
Ergotamin
Eritromicin
Esence, dišavne
Esence, kavne
Eskariola (Cichorium endivia latifolia)
Esparto trava (Stipa tenacissima)
Esparzeta; turška detelja (Onobrychis
viciaefolia, O.sativa)
Estri akrilne kisline
Estri anorganskih kislin (razen halohenidov)
Estri fosforne kisline
Estri ocetne kisline
Estri stearilske kisline
Estrih, betonski, izdelava
Estrogeni
Etaloni za kontrolo standardov
Etan, surov
Etanal
Etandiol
33.10.18
22.15.12
22.15.12
22.15.14
33.20.61
27.10.71
33.10.12
26.61.12
36.13.10
24.66.43
23.30.14
29.22.17
35.30.50
28.75.26
28.51.22
24.30.21
28.51.12
28.72.12
28.72.11
25.22.1
21.21.13
28.72.12
28.72.12
20.40.1
21.21.1
26.13.11
29.24.21
15.51.40
24.66.48
22.11.32
22.11.31
24.14.64
01.12.13
33.10.15
45.21.51
31.10.22
01.12.21
74.87.16
24.70.13
24.70.24
29.31.10
01.12.21
33.40.35
24.14.63
24.16.40
32.10.62
26.15.23
14.30.13
24.41.53
24.41.54
24.63.10
15.86.12
01.12.13
01.11.73
01.11.60
24.14.33
24.14.53
24.14.53
24.14.32
24.14.32
45.25.32
24.41.52
33.20.65
11.10.20
24.14.61
24.14.23
252
Etanol, denaturiran
Etanol, nedenaturiran, < 80%
Etanol, nedenaturiran, > 80%
Etažno ogrevanje, montaža
Eten, > 95 %
Eten, surov (< 95%)
Eterična olja
Etikete, papirne
Etikete, tekstilne, nevezene
Etikete, tekstilne, vezene
Etilen, > 95 %
Etilen, surov (< 95%)
Etilendiamin, njegove soli
Etilenglikol
Etilenimin
Etilni alkohol, denaturiran
Etilni alkohol, nedenaturiran, > 80 %
Etri
Etuiji, iz katerihkoli materialov
Etuiji, iz železa ali jekla
Eukalipt (Eucalyptus spp)
Eukaliptusovi hlodi (Eucalyptus spp)
Evapometri
Evkrifija (Eucryphia glutinosa, E. lucida)
Evropske inštitucije, predstavništva
Eze
Factoring
Fagoti
Fajansna posoda, namizna
Fajansne pečnice
Fajfe
Faksimilne naprave za telefonijo
Fakultete, izobtaževanje
Farmacevtske rastline, nepredelane
Farmacevtske surovine
Farmacevtski izdelki iz mehke gume
Farmacevtski izdelki, maloprodaja
Farmacevtski izdelki, posredovanje pri prodaji
Farmacevtski izdelki, veleprodaja
Farmacevtski preparati
Farmacevtski proizvodi, odpadni
Fasade, barvanje
Fasaderska dela
Fascikli za spise, iz papirja
Fascikli, iz lepenke
Fast food restavracije, storitve
Fatsija; aralija; šeflera (Fatsia spp; Schefflera
spp; Aralia spp)
Fazani
Feferoni (Capsicum frutescens)
Fen za lase, električni
Fenazon
Fenikel; koprc; komarček; finokio - čebula
(Foeniculum vulgare dulce)
Fenilocetna kislina, njene snovi
Fenol, < 90 %
Fenol, >90 %
Fenolne smole, druge, v primarni obliki
Feritna jedra za transformatorje, tuljave
Fermetirano mleko
Ferocerij
Ferokakt; sodčasti kaktus (Ferocactus
haematacanthus)
Ferokrom
Feromagneti
Feromangan, ki vsebuje manj kot 2% ogljika
Feromangan, ki vsebuje nad 2% ogljika
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
15.92.12
15.91.10
15.92.11
45.33.11
24.14.11
23.20.22
24.63.10
21.25.12
17.54.11
17.54.13
24.14.11
23.20.22
24.14.41
24.14.23
24.41.31
15.92.12
15.92.11
24.14.63
19.20.12
28.75.27
01.12.21
02.01.12
33.20.12
01.12.21
99.00.10
33.10.15
65.22.10
36.30.14
26.21.12
26.25.12
36.63.61
32.20.20
80.30.12
01.11.91
24.41
25.13.71
52.31.10
51.18.11
51.46.11
24.42
24.42.25
45.44.22
45.41.10
22.22.20
21.21.15
55.30.14
01.12.21
01.25.10
01.12.13
29.71.23
24.41.31
01.12.13
24.14.33
24.14.73
24.14.24
24.16.56
31.10.62
15.51.52
36.63.62
01.12.21
27.10.20
31.62.12
27.10.20
27.10.20
Feromolibden
Feronikelj
Feroniobij
Ferosilicij
Ferosilikomangan
Ferovandalij
Ferovolfram in feroslikovolfram
Ferozlitine
Ferozlitine v primarni obliki
Fige - sadež (Ficus carica)
Figovec - sadike (Ficus carica)
Fijakarji, prevozi
Fiksir, za fotografijo
Fikus (Ficus spp)
Filatelistične zbirke
Filatelistični klubi
Filc
Fileti, ribji, panirani
Fileti, ribji, sušeni, prekajeni, soljeni
Fileti, ribji, sveži ali ohlajeni
Fileti, ribji, zamrznjeni
Filigranski izdelki
Film za prekrivanje ran, tudi v razpršilu
Filmi iz plastičnih mas
Filmi, kinamatografski, < 35 mm, posneti
Filmi, kinematografski, =>35 mm, posneti
Filmi, plošče za ofsetno reprodukcijo,
osvetljeni, razviti
Filmi, samolepilni, iz plastičnih mas,
do 20 cm širine
Filmi, samolepilni, iz plastičnih mas, širši
od 20 cm
Filmi, za fotografijo, neposneti
Filmska produkcija
Filmske kamere
Filmski in drugi projektorji
Filmski studiji, storitve
Filodendron (Philodendron spp)
Filtri za motorno gorivo in olje
Filtri, optični
Filtri, zračni, za motorje
Filtriranje vode
Filtrirne naprave za pline
Filtrirni bloki in plošče iz papirne mase
Filtrirni papir, karton
Finance, javne, upravljanje
Finančna poročila, sestavljanje
Finančna revizija
Finančne storitve javne uprave
Finančni inženiring
Finančni leasing
Finančni trgi, nadzor
Finančni zakup
Finančno svetovanje
Fine-linerji, pisalni
Finokio; komarček; koprc; fenikel - čebula
(Foeniculum vulgare dulce)
Fiskalne storitve javne uprave
Fitingi iz plastičnih mas
Fitingi za pohištvo, plastični
Fitingi, cevni, bakreni
Fitingi, cevni, iz aluminija
Fitingi, cevni, iz cinka
Fitingi, cevni, iz litega železa ali jekla
Fitingi, cevni, iz nelitega železa ali jekla
Fitingi, cevni, iz svinca
Fitingi, cevni, kositrni
27.10.20
27.10.20
27.10.20
27.10.20
27.10.20
27.10.20
27.10.20
27.10.20
27.10
01.13.21
01.12.21
60.23.13
24.64.12
01.12.21
92.31.10
91.33.14
17.54.20
15.20.14
15.20.13
15.20.11
15.20.12
36.22.13
24.42.24
25.21.30
92.11.12
92.11.11
74.81.12
25.24.21
25.24.22
24.64.11
92.11.31
33.40.34
33.40.35
92.11.31
01.12.21
29.24.13
33.40.21
29.24.13
41.00.20
29.23.14
21.25.13
21.25.14
75.11.12
74.12.13
74.12.11
75.11.12
74.14.12
65.21.10
67.11.10
65.21.10
74.14.12
36.63.21
01.12.13
75.11.12
25.21.22
25.24.28
27.44.26
27.42.26
27.43.26
27.21.20
27.22.20
27.43.23
27.43.29
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
253
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Fitingi, cevni, nikljevi
Fitnes naprave
Fitnes centri
Fitonija (Fittonia spp)
Fitrirne naprave za tekočine
Fizalis; perujsko volčje jabolko (Physalis
peruviana)
Fizikalne lastnosti snovi, preizkušanje
Fizioterapija
Fižol v zrnju konzerviran brez kisa, nezamrznjen
Fižol za zrnje (Phaseolus vulgaris)
Fižol, stročji (Phaeseolus vulgaris)
Flavte
Fleksofrafske plošče
Fleksografski tiskarski stroji
Fleši, fotografski
Fliperji na žetone ipd.
Flis
Floatno steklo
Flomastri
Flor tkanine
Floreti, športni
Fluor
Fluorescentna barvila, sintetična
Fluorescentne žarnice
Fluoridi
Fluorirani derivati acikličnih ogljikovodikov
Fluorit, naravni
Fluorovodik
Fluting iz polceluloze
Folija iz aluminija
Folija iz cinka
Folija iz kositra
Folija iz niklja
Folija iz svinca
Folija za prekrivanje ran
Folija, bakrena
Folije iz neojačanih plastičnih mas
Folije iz ojačanih plastičnih mas, neceličaste
strukture
Folije iz plastičnih mas, celičaste strukture
Folije, plastične, veleprodaja
Folije, samolepilne, iz plastičnih mas,
do 20 cm širine
Folije, samolepilne, iz plastičnih mas, širše
od 20 cm
Folna kislina
Fondant
Fondue, sirov
Formaldehid
Formularji
Forsitija (Forsythia suspensa, F. x intermedia)
Fortunela; kumkvat - sadež (Fortunella japonica)
Fosfati (razen gnojil)
Fosfati, naravni
Fosfatiranje kovinskih obdelovancev
Fosfatna gnojila
Fosfatna kreda
Fosfidi
Fosfoaminolipidi
Fosfor
Fosforjev trisulfid
Fosforjevi kloridi
Fosforna kislina
Fosilna silikatna moka
Fotelji
Fotelji iz plastičnih mas
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
27.45.24
36.40.13
93.04.10
01.12.21
29.24.12
01.13.23
74.30.12
85.14.13
15.33.14
01.11.22
01.12.12
36.30.14
22.24.20
29.56.14
33.40.36
36.50.43
17.60.11
26.11.12
36.63.21
17.20.40
36.40.14
24.13.11
24.12.21
31.50.15
24.13.21
24.15.15
14.30.13
24.13.14
21.12.24
27.42.25
27.43.25
27.43.28
27.45.23
27.43.22
24.42.24
27.44.25
25.21.30
25.21.42
25.21.41
51.56.13
25.24.21
25.24.22
24.41.51
15.84.23
15.89.14
24.14.61
22.22.13
01.12.21
01.13.22
24.13.32
14.30.11
28.51.12
24.15.40
14.30.11
24.13.54
24.41.20
24.13.11
24.13.12
24.13.12
24.13.14
14.50.23
36.11.1
36.11.13
Fotelji, s kovinskim ogrodjem
36.11.11
Fotelji, z lesenim ogrodjem
36.11.12
Fotergila (Fothergilla major)
01.12.21
Fotinija (Photinia spp)
01.12.21
Fotoaparati
33.40.33
Fotoaparati, digitalni
32.30.33
Fotoaparati, maloprodaja
52.48.14
Fotoaparati, popravilo
52.74.13
Fotoaparati, veleprodaja
51.47.32
Fotocelice
32.10.52
Foto-dizajn
74.87.13
Fotoelektrične sončne celice, montaža v stavbah 45.31.42
Fotografije
74.81.14
Fotografije, kopiranje, obnavljanje, retuširanje 74.81.33
Fotografije, na elektronskih medijih
22.15.14
Fotografije, tiskane
22.15.13
Fotografiranje dogodkov (porok, sprejemov ipd.) 74.81.24
Fotografiranje iz letal ipd.
74.81.25
Fotografiranje izdelkov
74.81.23
Fotografiranje oseb za dokumente
74.81.22
Fotografiranje podvodno
74.81.26
Fotografiranje portretov
74.81.22
Fotografiranje s samopostrežnimi aparati
93.05.12
Fotografiranje skupin
74.81.22
Fotografiranje z X-žarki, ipd.
74.81.26
Fotografiranje za reklamne namene
74.81.23
Fotografiranje, medicinsko
74.81.26
Fotografska obdelava
74.81.31
Fotografska oprema, posojanje
71.40.16
Fotografske naprave za medicinske namene
33.40.32
Fotografske naprave za mikrofilme
33.40.32
Fotografske naprave za podvodno snemanje
33.40.32
Fotografske naprave za pripravo tiskovnih stavkov 33.40.32
Fotografske plošče
24.64.11
Fotografske storitve
74.81
Fotografski filmi, neposneti
24.64.11
Fotografski filmi, osvetljeni, nerazviti
74.81.11
Fotografski filmi, osvetljeni, razviti
74.81.12
Fotografski kemični material
24.64.1
Fotografski papir, neosvetljen
24.64.11
Fotografski preparati, kemični
24.64.12
Fotogrametrične kamere
33.40.32
Fotogrametrične meritve
74.20.73
Fotogrametrični instrumenti
33.20.12
Fotokopiranje
74.85.12
Fotokopirne naprave
30.01.21
Fotokopirni stroji, popravilo
72.50.11
Fotolaboratorijska oprema
33.40.36
Fotolitografski aparati
33.40.36
Fotomateriali
24.64.1
Fotooprema, maloprodaja
52.48.14
Fotooprema, veleprodaja
51.47.32
Fotoploterji, laserski
33.40.32
Fotopolimerne plošče za tisk
22.24.20
Fotoreporterske storitve
92.40.10
Fotostavni stroji
29.56.12
Fototranziskorji
32.10.52
Francoska solata
15.33.14
Francoski ključi
28.62.30
Frankirni stroji, poštni
30.01.13
Franšizing
74.87.17
Frekvenčni merilniki
33.20.43
Frezija (Fresia spp)
01.12.21
Frikcijski diski za rezanje kovin
28.62.20
Friteze
29.71.24
Fritija (Frithia pulchra)
01.12.21
Frize
20.10.21
254
Frizerske storitve za moške
Frizerske storitve za pse
Frizerske storitve za ženske
Frizerske škarje
Frnikole
Frotirne tkanine
Fruktoza
Frulice
Fuksija (Fuchsia spp)
Fulminati
Fumiganti
Fundiranje, specialno
Fungicidi
Funkija; hosta (Hosta spp)
Furkreja (Furcraea foetida)
Furkreja; mavritska konoplja - vlakna (Furcraea
giganta)
Furnir
Furnirane plošče
Gaber - sadike (Carpinus spp)
Gaber, črni - sadike (Ostrya spp)
Gabez - korenike (Symphytum officinale)
Gabrova oblovina (Carpinus spp)
Gačenje živali
Gadnjak; črni koren (Scorzonera hispanica)
Gajbe, lesene
Gajlardija (Gaillardia aristata)
Galaktoza
Galanterija, potovalna, maloprodaja
Galanterija, tekstilna, maloprodaja
Galanterija, tekstilna, veleprodaja
Galanterija, usnjena
Galerije umetniške, maloprodaja v njih
Galerije, muzejske, storitve
Galij
Galun
Galvanizacijska sredstva
Galvanizacijske naprave
Gamaglobulin
Gams
Garaže, gradnja
Garaže, javne, obratovanje
Garaže, lastne, dajanje v najem za mesec ali leto
Gardenija (Gardenia spp)
Garniture barv za slikanje
Garniture ročnega orodja
Gasilna sredstva, za gasilne naprave
Gasilni aparati
Gasilni aparati, maloprodaja
Gasilska vozila
Gasilske ladje
Gasilske storitve
Gasilski dom, gradnja
Gasterija (Gasteria carinata)
Gašenje požarov
Gate, moške, iz pletenega blaga
Gate, moške, iz tkanega blaga
Gatri, za hlodovino
Gauda
Gaza tkanine
Gaza, z medikamenti
Gazirane vode, neslajene, nearomatizirane
Geigerjevi števci
Genealoške storitve
Generatorji
Generatorji izmeničnega toka
Generatorji, električni, za motorje
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
93.02.22
93.05.11
93.02.21
28.61.11
36.50.33
17.20.40
15.62.21
36.30.14
01.12.21
24.13.52
24.20.15
45.25.21
24.20.15
01.12.21
01.12.21
01.11.73
20.20.21
20.20.12
01.12.21
01.12.21
01.11.91
02.01.12
36.63.77
01.12.11
20.40.12
01.12.21
24.41.40
52.43.12
52.41.12
51.41.13
19.20.1
52.48.37
92.52.11
27.45.30
24.13.31
24.66.48
31.62.13
24.42.21
01.25.10
45.21.14
63.21.24
70.20.12
01.12.21
24.30.23
28.62.30
24.66.42
29.24.24
52.48.38
34.10.54
35.11.33
75.25.11
45.21.15
01.12.21
75.25.11
18.23.12
18.23.22
29.43.12
15.51.40
17.20.40
24.42.24
15.98.11
33.20.41
93.05.12
31.10
31.10.26
31.61.22
Generatorji, plinski
Generatorske postaje, gradnja
Generatorski plin
Geodetske meritve
Geodetski instrumenti in naprave
Geofizikalne študije, svetovanje
Geofizikalni instrumenti
Geografske karte na elektronskih medijih
Geografske karte, tiskane
Geološke raziskave
Geološke študije
Geološko sondiranje
Georgine; dalije (Dahlia variablis)
Geotehnične meritve, nadzemne
Geotehnične meritve, podzemne
Geotehnični inženiring
Geranije; krvomočnice (Geranium spp)
Gerbere (Gerbera spp)
Germanij
Gibanica, sveža
Gibke cevi, kovinske
Gimnastična oprema in rekviziti
Gimnazija
Gimnokalicij (Gymnocalycium gibbosum)
Gin
Ginekološke bolnišnične storitve
Ginekološki stoli
Gingseng; žen-šen (Panax gingseng)
Gingsengov izvleček
Ginko (Ginkgo biloba)
Gips
Giro-piloti
Giroplani
Giroskopi
Gladila za omet
Gladilna (polirna) sredstva za avtomobile
Gladiole (Gladiolus spp)
Glasbene skrinjice
Glasbene šole izven rednega šolskega sistema
Glasbene vilice
Glasbeni avtomati na žetone
Glasbeniki, storitve
Glasbila
Glasbila s klaviaturo in strunami
Glasbila, električna
Glasbila, maloprodaja
Glasbila, posojanje
Glasbila, posredovanje pri prodaji
Glasbila, veleprodaja
Glauberjeva sol
Glave za bencinske motorje
Glave za rezanje navojev
Glave, elektromagnetne
Glavniki
Glavniki, veleprodaja
Glaziran riž
Glazure, za keramiko ipd.
Gledališča, gradnja
Gledališča, storitve dvoran
Gledališke predstave
Gledičija (Gleditsia spp)
Glicerin
Glicinija (Wisteria spp)
Glicinin
Glicirizini
Glikozidi
Glina
29.24.11
45.21.51
40.21.10
74.20.73
33.20.12
74.20.71
33.20.12
22.11.52
22.11.51
74.20.71
74.20.71
45.12.10
01.12.21
74.20.73
74.20.72
74.20.37
01.12.21
01.12.21
27.45.30
15.81.12
28.75.27
36.40.13
80.21.12
01.12.21
15.91.10
85.11.13
33.10.20
01.11.91
15.89.20
01.12.21
26.53.10
33.20.11
35.30.31
33.20.11
28.62.30
24.51.43
01.12.21
36.30.16
80.42.20
36.30.17
32.30.31
92.31.21
36.30.1
36.30.11
36.30.15
52.45.23
71.40.15
51.18.12
51.47.31
24.13.31
34.30.11
29.43.31
31.62.12
36.63.73
51.47.37
15.61.40
24.30.21
45.21.15
92.32.10
92.31.21
01.12.21
24.51.10
01.12.21
24.66.41
24.41.53
24.41.53
14.22.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
255
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Glina, kaolinska
Glinenec
Glinenec
Glineni izdelki za gradbeništvo, žgani
Glinica
Glistovnica, navadna - korenine (Dryopteris
filix-mas)
Globinomeri
Globulin
Globusi, tiskani
Glog; medvedova hruška (Crataegus spp)
Glogovi cvetovi, listi, plodovi (Crataegus spp)
Glukagon
Glukoza
Glušniki, za motorna vozila
Glutaminska kislina in njene soli
Glutelin, prolamin
Gluten, pšenični
Gnetilniki, večnamenski
Gnezdilnice, postavitev in vzdrževanje
Gnojenje polj
Gnojila, dušikova
Gnojila, fosfatna
Gnojila, kalijeva
Gnojila, kombinirana
Gnojila, maloprodaja
Gnojila, posredovanje pri prodaji
Gnojila, rastlinska
Gnojila, veleprodaja
Gnojila, živalska
Goba, železova
Gobe (Eumycetes)
Gobe, sušene
Gobe, umivalne, iz umetnih mas
Gobe, v kisu
Gobe, v slanici
Gobelini
Gobice za pomivanje, poliranje ipd., kovinske
Gobji miceliji
Godala
Gojene gobe, konzervirane brez kisa ali
ocetne kisline
Gojilnice, plavajoče, za ribe
Gojišča za mikroorganizme
Gojitev divjadi
Golf igrišča, gradnja
Golf igrišča, obratovanje
Golf igrišča, vzdrževanje travnate površine
Golf palice
Golice; bučnice (Cucurbita maxima)
Golobi
Golobi, glinasti
Gomolji okrasnih rastlin
Gomoljike; tartufi (Tuber spp)
Gomoljna zelena (Apium rapaceum)
Gomuti vlakna (Arenga saccharifera)
Gongi (glasbila)
Gongi, kovinski
Gonila, razen za avtomobile
Gonilke za bicikle
Gorčica
Gorčična moka
Gorčično seme (Sinapis nigra, albaalba)
Gorilni elementi (polnjenja) za reaktorje
Gorilni elementi jedrskih reaktorjev, izrabljeni
Gorilniki za peči
Gorišča, šamotiranje
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
14.22.11
14.50.23
14.50.23
26.40.1
27.42.12
01.11.91
33.20.11
24.66.41
22.11.51
01.12.21
01.11.91
24.41.52
15.62.21
34.30.20
24.41.20
24.66.41
15.62.22
29.56.25
01.50.10
01.41.11
24.15.30
24.15.40
24.15.50
24.15.80
52.48.32
51.12.13
24.15.60
51.55.11
24.15.60
27.10.11
01.12.13
15.33.13
25.24.23
15.33.15
15.33.14
17.40.16
28.75.12
01.12.21
36.30.12
15.33.14
35.11.50
24.66.42
01.50.10
45.23.21
92.61.10
01.41.12
36.40.14
01.11.35
01.25.10
36.40.14
01.12.21
01.12.13
01.12.11
02.01.42
36.30.16
28.75.27
29.14.24
35.42.20
15.87.12
15.87.12
01.11.33
23.30.20
40.11.20
29.21.11
45.25.61
Goriva motorna, maloprodaja
50.50.10
Goriva, motorna
23.20.1
Goriva, motorna, veleprodaja
51.51.12
Goriva, plinasta, veleprodaja
51.51.13
Gorivo za jedrske reaktorje
23.30.20
Gorivo, bencinsko, za letalske turbine
23.20.12
Gorivo, bencinsko, za vozila
23.20.11
Gorivo, dizelsko
23.20.15
Gorivo, petrolejsko
23.20.14
Gornik; medvedje uho (Arctostaphylos uva ursi) 01.11.91
Gornjiki
19.30.40
Gorska kolesa
35.42.10
Gorska reševalna služba
75.25.12
Gorska straža, storitve
92.53.12
Gorski vodniki, storitve
92.62.13
Goseničarji
29.52.50
Gosi
01.24.10
Gosi, divje
01.25.10
Gosja jetra, sveža ali ohlajena
15.12.11
Gosja mast
15.12.14
Gosje meso, sveže ali ohlajeno
15.12.11
Gospodarjenje z vrednostnimi papirji za tuj račun 67.12.10
Gospodarska pomoč tujini
75.21.12
Gospodarska zbornica, storitve
91.11.10
Gospodinjska dela, posredovanje delavcev
74.50.22
Gospodinjska lončenina
26.21.12
Gospodinjske naprave z lastnim elektromotorjem 29.71.21
Gospodinjske naprave, električne
29.71
Gospodinjske naprave, električne, maloprodaja 52.45.10
Gospodinjske naprave, električne, veleprodaja 51.43.11
Gospodinjske naprave, neelektrične
29.72
Gospodinjske naprave, neelektrične,
52.44.16
maloprodaja
Gospodinjske naprave, neelektrične,
51.47.12
veleprodaja
Gospodinjske naprave, posredovanje pri prodaji 51.15.10
Gospodinjske tehtnice
29.24.22
Gospodinjski izdelki, plastični, veleprodaja
51.47.15
Gospodinjski predmeti iz plastičnih mas
25.24.23
Gospodinjski predmeti iz porcelana
26.21.11
Gospodinjski predmeti, keramični
26.21.12
Gospodinjski strojčki, popravilo
52.72.12
Gospodinjski strojčki, posojanje
71.40.13
Gospodinjstva z zaposlenim osebjem
95.00.10
Gostilne, gradnja
45.21.15
Gostilne, strežba hrane
55.30.11
Gostinski vozički
35.50.10
Gostišča, gradnja
45.21.15
Govedina, sveža ali ohlajena
15.11.11
Govedina, zamrznjena
15.11.12
Goveja maščoba
15.11.30
Goveje kože, surove, cele
15.11.24
Goveje kože, surove, razen celih
15.11.25
Goveje meso, sušeno, soljeno ali dimljeno
15.13.11
Goveje meso, sveže ali ohlajeno
15.11.11
Goveje meso, zamrznjeno
15.11.12
Goveje usnje, cele kože
19.10.21
Goveje usnje, razen celih kož
19.10.22
Gozdarski stroji
29.32.65
Gozdne drevesnice - storitve
02.01.60
Gozdni sortimenti, posredovanje pri prodaji
51.13.11
Gozdno drevje - sadike
01.12.21
Gozdnogojitveni načrti - izdelava
02.02.10
Gozdovi, trgovanje z njimi za svoj račun
70.12.14
Gozdovi, trgovanje z njimi za tuj račun
70.31.14
GPS naprave
33.20.20
Grabila za bagre
29.22.20
256
Grablje, kovinske
Gradbena dela, podvodna
Gradbena dela, splošna
Gradbena keramika, ognjevzdržna
Gradbene plošče, mavčne
Gradbeni delavci, posredovanje
Gradbeni elementi, montažni, iz betona
Gradbeni inšpektorat
Gradbeni izdelki iz plastike
Gradbeni material, maloprodaja
Gradbeni material, posredovanje pri prodaji
Gradbeni material, veleprodaja
Gradbeni nadzor
Gradbeni odri, postavljanje
Gradbeni projekti, vodenje
Gradbeni stroji s posebnimi funkcijami
Gradbeni stroji, dajanje v najem brez
upravljalcev
Gradivo, reklamno
Gradnja - glej tudi izdelava
Gradnja akvaduktov
Gradnja antenskih stolpov
Gradnja bencinskih črpalk
Gradnja betonskih ogrodij za nebotičnike
Gradnja bolnišnic
Gradnja cerkev
Gradnja čistilnih postaj za vodo
Gradnja čolnarn
Gradnja črpalnih postaj, plinovodnih
Gradnja črpalnih postaj, vodovodnih,
kanalizacijskih
Gradnja daljnovodov, nadzemnih
Gradnja daljnovodov, podzemnih, podvodnih
Gradnja delavnic
Gradnja dokov
Gradnja drsališč
Gradnja elektrarn
Gradnja električne napeljave za železnico
Gradnja električnega omrežja, nadzemnega
Gradnja električnega omrežja, podzemnega
Gradnja elektrodistribucijskih postaj
Gradnja energetskih objektov
Gradnja eno- ali dvostanovanjskih stavb
Gradnja garaž
Gradnja generatorskih postaj
Gradnja gledališč, koncertnih dvoran
Gradnja grbin za umirjanje prometa
Gradnja hangarjev za letala
Gradnja hidromehanskih naprav
Gradnja hišnih bazenov
Gradnja hlevov
Gradnja hotelov, motelov
Gradnja industrijskih dimnikov
Gradnja industrijskih objektov
Gradnja jezov
Gradnja kaminov
Gradnja kanalizacijskega omrežja
Gradnja kemičnih tovarn
Gradnja kinodvoran
Gradnja kmetijskih zgradb
Gradnja knjižnic
Gradnja kolesarskih stez
Gradnja komunikacijskega omrežja, nadzemnega
Gradnja komunikacijskega omrežja, podzemnega
Gradnja komunikacijskih daljnovodov, nadzemnih
Gradnja komunikacijskih daljnovodov,
podzemnih, podvodnih
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
28.62.10
45.24.14
45.21
26.26.12
26.62.10
74.50.23
26.61.12
75.13.13
25.23.1
52.46.16
51.13.12
51.53.24
74.20.60
45.25.10
74.20.60
29.52.30
71.32.10
22.22.12
45.24.12
45.21.45
45.21.14
45.25.31
45.21.15
45.21.15
45.21.64
45.21.63
45.21.42
45.21.41
45.21.34
45.21.35
45.21.13
45.24.11
45.21.63
45.21.51
45.21.33
45.21.43
45.21.44
45.21.43
45.21.51
45.21.11
45.21.14
45.21.51
45.21.15
45.23.12
45.23.14
45.24.13
45.45.13
45.21.13
45.21.15
45.25.61
45.21.52
45.24.12
45.25.62
45.21.41
45.21.52
45.21.15
45.21.13
45.21.15
45.23.12
45.21.45
45.21.46
45.21.36
45.21.37
Gradnja konstrukcij za kemične procese
Gradnja kopališč, termalnih rivier
Gradnja kotlovnic
Gradnja kovinskih stavbnih konstrukcij,
ne lastne izdelave
Gradnja letaliških stez
Gradnja livarn
Gradnja malih elektrarn
Gradnja marin
Gradnja metalurških peči
Gradnja mostov
Gradnja muzejev, arhivov
Gradnja nadvozov, viaduktov
Gradnja naftovodov
Gradnja nakladalnih ramp
Gradnja namakalnih kanalov
Gradnja nasipov, za prometnice
Gradnja nočnih zabavišč
Gradnja objektov težke industrije
Gradnja obokov iz ojačanega betona
Gradnja ograj
Gradnja omrežja za kabelsko televizijo,
nadzemnega
Gradnja omrežja za kabelsko televizijo,
podzemnega
Gradnja otroških igrišč
Gradnja parovodnega omrežja
Gradnja plavalnih bazenov
Gradnja plavžov
Gradnja plinovodnega omrežja
Gradnja plinovodov
Gradnja pločnikov
Gradnja počitniških hiš
Gradnja podvozov
Gradnja pomolov
Gradnja poslovnih stavb
Gradnja površin na stadionih, športnih igriščih
Gradnja površin v pokritih drsališčih
Gradnja površin v pokritih igriščih za tenis
Gradnja površin v rekreacijskih objektih
Gradnja površin v športnih dvoranah
Gradnja predorov
Gradnja prekopov
Gradnja pretočnih vrat
Gradnja pretvornikov
Gradnja pristanišč
Gradnja proizvodnjih stavb
Gradnja prometnih postaj
Gradnja rafinerij
Gradnja razstavišč
Gradnja restavracij, gostiln
Gradnja sedežnic
Gradnja silosov
Gradnja skladišč
Gradnja stavb
Gradnja stavb stadionov
Gradnja stavb za športna igrišča na prostem
Gradnja stez za golf
Gradnja suhih dokov
Gradnja šolskih stavb
Gradnja športnih dvoran
Gradnja športnih igrišč, pokritih
Gradnja tankih lupin iz ojačanega betona
Gradnja telefonskega omrežja, nadzemnega
Gradnja telefonskega omrežja, podzemnega
Gradnja termoelektrarn
Gradnja toplarn
45.21.52
45.21.62
45.21.51
45.25.41
45.23.14
45.21.52
45.21.51
45.24.11
45.21.52
45.21.21
45.21.15
45.21.21
45.21.31
45.21.52
45.24.12
45.11.24
45.21.15
45.21.52
45.25.31
45.34.10
45.21.45
45.21.46
45.23.21
45.21.42
45.21.62
45.21.52
45.21.42
45.21.31
45.23.12
45.21.11
45.21.22
45.24.11
45.21.14
45.23.21
45.23.22
45.23.22
45.23.22
45.23.22
45.21.22
45.24.12
45.24.13
45.21.45
45.24.11
45.21.13
45.21.14
45.21.52
45.21.13
45.21.15
45.23.13
45.21.13
45.21.13
45.21.1
45.21.61
45.21.61
45.23.21
45.24.13
45.21.15
45.21.63
45.21.63
45.25.31
45.21.45
45.21.46
45.21.51
45.21.51
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
257
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Gradnja toplovodnega omrežja
Gradnja tovarniških zgradb
Gradnja transformatorskih postaj
Gradnja transportnih cevovodov
Gradnja trgovinskih stavb
Gradnja tribun za stadione
Gradnja tunelov
Gradnja upravnih stavb
Gradnja valobranov
Gradnja večstanovanjskih stavb
Gradnja vikendov
Gradnja vil
Gradnja vlečnic
Gradnja vodnih zajetij
Gradnja vodnih zbiralnikov
Gradnja vodovodnega omrežja
Gradnja vrstnih hiš
Gradnja z ojačanim betonom, specialna
Gradnja zapornic
Gradnja zaporov
Gradnja zidanih peči
Gradnja železniških prog
Gradnja žičnic
Grafične plošče
Grafične table, računalniške
Grafični papir, premazan
Grafično oblikovanje
Grafično oblikovanje oglaševalskih akcij
Grafično oblikovanje plakatov
Grafično oblikovanje za tisk
Grafike, umetniške
Grafit, naravni
Grafit, umetni
Grafitne elektrode, za elektrotehniko
Grafološke storitve
Grah v zrnju (Pisum sativum)
Grah, konzerviran brez kisa, nezamrznjen
Grah, krmni; peluška (Pisum arvense)
Grah, svež (Pisum sativum var.saccharatum)
Grahor; čistnik (Lathyrus tingitanus)
Gramofoni
Gramofonske igle
Gramofonske plošče, neposnete
Gramofonske plošče, posnete
Gramoz
Granat, brušeni
Granat, naravni
Granate
Granate za gašenje požarov
Granatina; pasionka; marakuja (Passiflora edulis)
Granatne ogrlice
Granatno jabolko (Punica granatum)
Granit, neobdelan
Granit, obdelan
Granule iz grodlja
Grašica (Vicia spp)
Gravimetrični instrumenti
Graviranje cilindrov za tisk
Graviranje kamna
Graviranje kovinskih obdelovancev
Graviranje kozarcev in namizne steklenine
Graviranje steklenic in steklene embalaže
Graviranje tehnične steklenine
Grbine za umirjanje prometa, gradnja
Grebenika, močvirska (Hottonia palustris)
Grebljice
Grede, lesene
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
45.21.41
45.21.13
45.21.34
45.21.32
45.21.14
45.21.61
45.21.22
45.21.14
45.24.11
45.21.12
45.21.11
45.21.11
45.23.13
45.25.22
45.21.64
45.21.41
45.21.11
45.25.31
45.24.13
45.21.15
45.25.62
45.23.13
45.23.13
22.24.20
30.02.19
21.12.53
74.87.13
74.40.12
74.40.12
22.24.10
92.31.10
14.50.23
26.82.14
31.62.15
93.05.12
01.11.22
15.33.14
01.11.60
01.12.12
01.11.60
32.30.31
32.30.51
24.65.10
22.14.11
14.21.12
36.22.11
14.50.22
29.60.14
24.66.42
01.13.23
36.22.14
01.13.23
14.11.12
26.70.12
27.10.12
01.11.60
33.20.12
22.24.10
26.70.13
28.52.20
26.13.91
26.13.92
26.15.93
45.23.12
01.12.21
28.62.30
20.30.13
Grederji
Gredi, prenosne
Gredi, telovadne
Gredi, transmisijske, razen za motorna vozila
Gredi, transmisijske, za motorna vozila
Gredne vezi za motorna vozila
Gredne vezi, razen za motorna vozila
Grelniki vode, električni
Grelniki vode, neelektrični, gospodinjski
Grelniki zraka, neelektrični
Grelniki zraka, za kotle
Grelniki, konvekcijski, električni
Grelniki, uporovni, električni
Grenik (Iberis spp)
Grenivka (Citrus paradisi)
Grezila
Greznice, praznenje
Grint; pepelka; cinerarija (Senecio cruentus)
Grisini
Grlice
Grmovnice, okrasne
Grobarske storitve
Grobeljnik (Alyssum spp)
Grodelj
Grozdek; hrušica (Muscari spp)
Grozdje, namizno (Vitis vinifera)
Grozdje, sušeno
Grozdje, za predelavo (Vitis vinifera)
Grozdne peške (Vitis vinifera)
Grozdni mošt, brezalkoholni
Grozdni sok
Gubanje tkanin
Gugalni konjički
Gugalnice z gondolami
Gugalnice za otroška igrišča
Gugalniki, leseni
Guma, mehka ali penasta, v primarni obliki
Guma, regenerirana, v primarni obliki
Guma, trda
Gumarabika - surova (Acacia mearnsii)
Gumbaste baterije
Gumbi
Gumbi iz plemenitih kovin
Gumbi za prevlekanje
Gumbi, manšetni
Gume z zračnimi komorami, za vozila
Gume, notranje, za vozila
Gume, noztranje, za kolesa
Gume, polne, za vozila
Gume, protektirane
Gume, zunanje, za kolesa
Gume, zunanje, za avtomobile
Gume, zunanje, za gradbene stroje
Gume, zunanje, za tovornjake, avtobuse
Gumene cevi, razen iz trde gume
Gumene prevleke, razen iz penaste gume
Gumene talne obloge
Gumeni higienski ali farmacevtski izdelki,
razen iz trde gume
Gumeni izdelki iz trde gume
Gumeni oblačilni predmeti, razen iz trde gume
Gumeni predpražniki, razen iz penaste gume
Gumeni transportni trakovi, transmisijski
jermeni ipd.
Gumi, žvečilni
Gumijaste rokavice
Gumijaste talne obloge, polaganje
29.52.22
29.14.22
36.40.13
29.14.22
34.30.20
34.30.20
29.14.26
29.71.25
29.72.14
29.72.13
28.30.12
29.71.26
29.71.29
01.12.21
01.13.22
28.62.40
90.01.12
01.12.21
15.82.13
01.25.10
01.12.21
93.03.12
01.12.21
27.10.11
01.12.21
01.13.11
15.33.25
01.13.12
01.11.35
15.32.10
15.32.10
17.30.40
36.50.33
36.63.10
36.40.14
36.11.12
25.13.20
25.13.10
25.13.73
02.01.22
31.40.11
36.63.33
36.22.13
36.63.34
36.61.10
25.11.15
25.11.15
25.11.15
25.11.15
25.12.10
25.11.12
25.11.11
25.11.14
25.11.13
25.13.30
25.13.72
25.13.72
25.13.71
25.13.73
25.13.60
25.13.72
25.13.40
15.84.23
25.13.60
45.43.21
258
Gumijevke
Gumirana preja
Gumirane tekstilne tkanine, razen korda
za avtomobilske plašče
Gumirane tkanine, razen korda za avtomobilske
plašče
Gutaperča (Palachium gutta)
Gvajava - sadež (Psidium guajava)
Gvajola - kavčuk (Parthenium argentatum)
Gvano
Gvizocija - seme (Guizotia abyssinica)
Halezija (Halesia monticola)
Halje, delovne
Halje, jutranje, moške, iz pletenega blaga
Halje, jutranje, moške, iz tkanega blaga
Halje, jutranje, ženske, iz pletenega blaga
Halje, jutranje, ženske, iz tkanega blaga
Halogenidi, kovinski
Halogenizirani derivati aromatskih ogljikovodikov
Halogenske spojine nekovin
Halogenske žarnice, tudi za motorna vozila
Halogenski elementi
Hamburgerji, prodaja v kioskih, stojnicah
Hamedoreja (Chamaedorea elegans)
Hangarji za letala, gradnja
Hangarji za letala, storitve
Hangarji, letališki, gradnja
Harfe
Harmonike
Harmonike za vagone
Hatiora; epifitski kaktus (Hatiora salicornioides)
Heba (Hebe spp)
Helebarde
Helikopterji
Heliografi
Heliometri
Hematit, obdelan
Hemiacetali in njihovi derivati
Hena (kana) (Lawsonia inermis)
Heparin
Herbicidi
Herbicidi, posredovanje pri prodaji
Herbicidi, veleprodaja
Hermelika (Sedum maximum)
Heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi
Heterociklične spojine, druge
Hibiskus (Hibiscus spp)
Hibridna integrirana vezja
Hidantoin
Hidravlična olja
Hidravlične sklopke
Hidravlični motorji, linearni
Hidravlični motorji, nelinearni
Hidravlični pogonski stroji, linearni
Hidravlični pogonski stroji, nelinearni
Hidravlični ventili
Hidravlično apno
Hidrazin
Hidridi
Hidrocilindri
Hidrogliserji
Hidrogradbena dela
Hidrogradbeni objekti, projektiranje
Hidrogradnje
Hidrografske karte, izdelava
Hidrografski instrumenti in naprave
Hidrografsko opazovanje, meritve
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
29.60.13
17.54.32
25.13.50
25.13.50
02.01.21
01.13.21
02.01.21
24.15.60
01.11.35
01.12.21
18.21.30
18.23.12
18.23.22
18.23.14
18.23.24
24.13.21
24.15.15
24.13.12
31.50.12
24.13.11
55.30.14
01.12.21
45.23.14
63.23.13
45.21.14
36.30.12
36.30.13
35.20.40
01.12.21
01.12.21
28.75.30
35.30.31
33.20.12
33.40.22
36.22.11
24.14.63
01.11.91
24.41.60
24.20.12
51.12.13
51.55.11
01.11.91
24.41.3
24.14.52
01.12.21
32.10.62
24.41.31
23.20.18
29.14.26
29.12.11
29.12.12
29.12.11
29.12.12
29.13.11
26.52.10
24.13.15
24.13.54
29.12.11
35.11.21
45.24.14
74.20.34
45.24
74.20.74
33.20.12
74.20.73
Hidroizolacijska dela
Hidrokortizon
Hidroksidi - glej tudi po pridevniku
Hidroksidi, kovinski
Hidroksilamin
Hidrološke ladje
Hidrološki instrumenti in naprave
Hidromehanske naprave, gradnja
Hidrometri
Hidroreaktivni motorji za čolne
Higienski izdelki iz mehke gume
Higijenski vložki
Higrometri
Hijacinta (Hyacinthus orientalis)
Hikori; oreškar (Carya ovata)
Hipodromi, gradnja stavb
Hipodromi, zemeljska dela
Hipofizni, podobni hormoni
Hipokloriti
Hipotekarne posojilnice
Hipotekarni svetovalci, storitve
Hiralnice, brez zdravnikov, storitve
Hiše, eno- ali dvostanovanjske, gradnja
Hiše, gradnja
Hiše, lastne, dajanje v najem
Hiše, lesene, montažne
Hišna dvigala
Hišna dvigala, vgrajevanje
Hišne številke, kovinske
Hišne ure
Hišne živali, oskrba
Hišni copati iz tekstilnih materialov
Hišniške storitve
Hitra pošta, storitve
Hitro kopiranje ključev
Hitro pripravljene jedi, prodaja na stojnicah
Hitrokuhalni lonci
Hlače, delovne, moške
Hlače, delovne, ženske
Hlače, moške, iz pletenega blaga
Hlače, moške, iz tkanega blaga
Hlače, usnjene
Hlače, ženske, iz pletenega blaga
Hlače, ženske, iz tkanega blaga
Hlačke, spodnje, moške, iz pletenega blaga
Hlačke, spodnje, moške, iz tkanega blaga
Hlačke, spodnje, ženske, iz pletenega blaga
Hlačke, spodnje, ženske, iz tkanega blaga
Hlačne nogavice
Hladilna voda
Hladilne vrečke, iz plastičnih mas
Hladilni stolpi
Hladilnice, skladiščenje v njih
Hladilniki za motorna vozila
Hladilniki, gospodinjski
Hladilniki, gospodinjski, popravilo
Hladilniki, maloprodaja
Hladilniki, negospodinjski
Hladilniki, veleprodaja
Hladilniške ladje
Hladilniške ladje, prevoz z njimi
Hladilniški tovornjaki, prevoz z njimi
Hladilniški vagoni
Hladilniški vagovi, prevoz z njimi po železnici
Hladno dodelane palice iz legiranega jekla
Hladno dodelane palice iz železa ali
nelegiranega jekla
45.22.20
24.41.52
24.12.1
24.13.15
35.11.33
33.20.12
45.24.13
33.20.51
29.12.11
25.13.71
21.22.12
33.20.51
01.12.21
01.12.21
45.21.61
45.23.21
24.41.52
24.13.22
65.22.10
67.13.10
85.14.15
45.21.11
45.21.1
70.20.11
20.30.20
29.22.16
45.31.30
28.75.27
33.50.14
93.05.11
19.30.14
70.32.13
64.12.11
52.74.13
55.30.14
28.75.12
18.21.12
18.21.22
18.22.12
18.22.24
18.10.10
18.22.14
18.22.35
18.23.12
18.23.22
18.23.14
18.23.24
17.71.10
40.30.10
25.24.28
29.24.40
63.12.11
34.30.20
29.71.11
52.72.12
52.45.10
29.23.13
51.43.11
35.11.23
61.10.21
60.24.11
35.20.33
60.10.21
27.31.20
27.31.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
259
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Hladno dodelani profili iz železa ali
nelegiranega jekla
Hladno oblikovana žica
Hladno oblikovana žica iz legiranega jekla
Hladno oblikovana žica iz nelegiranega jekla
Hladno oblikovani polizdelki iz jekla
Hladno oblikovani profili iz nelegiranega jekla
Hladno oblikovani profili iz nerjavnega jekla
Hladno oblikovanje kovin, po naročilu
Hladno orožje
Hladno valjana pločevina iz legiranih jekel,
razen nerjavnega in hitroreznega
Hladno valjani ploščati izdelki iz legiranih
jekel, razen nerjavnega in hitroreznega
Hladnovaljani trakovi iz jekla, neprevlečeni
Hladnovaljani trakovi iz jekla, prevlečeni
Hlevi, gradnja
Hlodi iglavcev
Hlodi listavcev (Fagus spp)
Hlodovina, posredovanje pri prodaji
Hlodovina, veleprodaja
Hmelj (Humulus lupulus)
Hobotnice, konzervirane
Hobotnice, sveže ali ohlajene
Hobotnice, zamrznjene
Hodniki, pomični
Hodniški spoji za vagone
Hoerija (Hoheria angustifolia)
Hokejske palice
Holdingi, upravljanje
Holin
Homeopatske storitve
Homogenizirana živila
Homogenizirana živila, maloprodaja
Homogenizirana živila, veleprodaja
Homogenizirane vrtnine
Homulica (Sedum spp)
Horizontalno vrtanje za prehod kablov, drenaže
Hormoni
Hormonska zdravila
Hortenzije (Hydrangea spp)
Hosta; funkija (Hosta spp)
Hostese, storitve
Hostije
Hot dog, prodaja v kioskih, stojnicah
Hoteli, gradnja
Hoteli, mladinski, storitve
Hotelske storitve
Hotelski bari, storitve
Hotvinija (Houttuynia cordata)
Hrana za dojenčke
Hrana za hišne živali
Hrana za hišne živali, maloprodaja
Hrana za hišne živali, veleprodaja
Hrana, dietetična
Hrana, dietetična, maloprodaja
Hrana, dietetična, veleprodaja
Hrana, nezamrznjena, maloprodaja
Hrana, nezamrznjena, veleprodaja
Hrana, posredovanje pri prodaji
Hrana, testiranje
Hrana, zamrznjena, maloprodaja
Hrana, zamrznjena, veleprodaja
Hranilnice, storitve
Hranjenje vrednostnih papirjev
Hrasti - sadike (Quercus spp)
Hrastova oblovina (Quercus spp)
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
27.31.20
27.34.1
27.34.12
27.34.11
27.33.1
27.33.11
27.33.11
28.40.11
28.75.30
27.10.71
27.10.71
27.32.10
27.32.20
45.21.13
02.01.11
02.01.12
51.13.11
51.53.11
01.11.93
15.20.16
05.00.23
15.20.15
29.22.16
35.20.40
01.12.21
36.40.14
74.15.10
24.41.20
85.14.13
15.88.10
52.27.12
51.38.22
15.88.10
01.12.21
45.11.21
24.41.52
24.42.12
01.12.21
01.12.21
74.87.17
15.82.13
55.30.14
45.21.15
55.21.10
55.10.10
55.40.10
01.12.21
15.88.10
15.72.10
52.48.33
51.38.23
15.88.10
52.27.12
51.38.22
52.11.12
51.39.12
51.17.11
74.30.11
52.11.11
51.39.11
65.12.10
67.13.10
01.12.21
02.01.12
Hrastove šiške (Gallae)
Hrastovka, japonska; šitake (Cortivellus shiitake)
Hrčki
Hrčki (Helvella)
Hren (Armoracia rusticana)
Hrenovke
Hrestači
Hrustavi kruh
Hrušica, šmarna; amelanhir (Amelanchier spp)
Hrušica; grozdek (Muscari spp)
Hruške - sadež (Pyrus communis)
Hruške - sadike (Pyrus communis)
Humidostati
Iglane talne obloge, polaganje
Iglavci - oblovina
Igle za kotalne ležaje
Igle za kravate, iz plemenitih kovin
Igle za šivalne stroje
Igle, gramofonske
Igle, injekcijske
Igle, šivalne
Igrače - glasbila, orožje, orodje
Igrače s kolesi, za jahanje ali vožnjo
Igrače v obliki živali ali fantazijskih bitij
Igrače z vdelanim motorjem
Igrače za igro na prostem
Igrače, konstrukcijske
Igrače, maloprodaja
Igrače, pirotehnične
Igrače, posredovanje pri prodaji
Igrače, veleprodaja
Igralne karte
Igralne plošče, mize
Igralni avtomati za stave, obratovanje
Igralni avtomati, dajanje v najem
Igralni pripomočki, maloprodaja
Igralni pripomočki, veleprodaja
Igralnice z videoigrami, obratovanje
Igralnice za biljard, obratovanje
Igralnice, storitve
Igrani filmi, produkcija
Igre na srečo, prirejanje
Igre, športne, organiziranje
Igrišča za športe na prostem, gradnja površin
Igrišča za tenis, pokrita, gradnja
Igrišča, montaža in vzdrževanje razsvetljave
Igrišča, pokrita, gradnja površin
Igrišča, športna, obratovanje
Igrišča, športna, splošna gradbena dela
Igrišča, vzdrževanje travnate površine
Ikre, sušene, prekajene, soljene
Ikre, sveže ali ohlajene
Ikre, zamrznjene
Ilomba - oblovina (Pycnanthus angolensis)
Ilustrirane čestitke, elektronske
Ilustrirane čestitke, tiskane
Ilustrirane dopisnice, elektronske
Ilustrirane dopisnice, tiskane
Ilustrirane voščilnice, elektronske
Imeniki, telefonski, na CD
Imeniki, telefonski, tiskani
Imeniki, telefonski, v elektronski obliki
Imidi
Imini
Imitacije dragih kamnov
Imitacije nakita
Imitacije predmetov, voščene
02.01.42
01.12.13
01.25.10
01.12.13
01.12.11
15.13.12
28.62.30
15.82.11
01.12.21
01.12.21
01.13.23
01.12.21
33.20.70
45.43.21
02.01.11
29.14.31
36.22.13
29.54.42
32.30.51
33.10.15
28.73.16
36.50.33
36.50.31
36.50.12
36.50.33
36.50.33
36.50.20
52.48.23
24.61.13
51.18.12
51.47.33
36.50.41
36.50.43
92.71.10
71.34.10
52.48.23
51.47.33
92.72.12
92.72.12
92.71.10
92.11.31
92.71.10
92.62.12
45.23.21
45.21.63
45.34.22
45.23.22
92.61.10
45.21.61
01.41.12
15.20.13
15.20.11
15.20.12
02.01.13
22.15.12
22.15.11
22.15.12
22.15.11
22.15.12
22.11.22
22.11.21
22.11.22
24.14.43
24.14.43
26.15.26
36.61.10
36.63.77
260
Impregnacija oblovine
Impregniran papir, karton, lepenka
Impregnirane tkanine
Impregnirani drogovi
Indigovec (Indigofera spp)
Indikatorske table za dvigala, sobe ipd., z LED
ali LCD
Indol
Indukcijske peči, industrijske ali laboratorijske
Induktorji
Industrijska oprema, dajanje v zakup
Industrijska oprema, posredovanje pri prodaji
Industrijske stavbe, gradnja
Industrijski diamanti, neobdelani
Industrijski diamanti, obdelani
Industrijski objekti, gradnja
Industrijsko čiščenje
Inertni plini
Informacije, turistične
Infra daljnogledi
Infrardeče žarilne peči
Infrardeče žarnice
Ingoti iz legiranega jekla, razen nerjavnega
Ingoti iz nelegiranega jekla
Ingoti iz nerjavnega jekla
Ingoti, odpadni
Ingver (Zingiber officinalis)
Ingverjevo pivo
Injekcijske brizgalke
Inkarnatka (Trifolium incarnatum)
Inklinometri
Inkubatorji za dojenčke
Inkubatorji za perutnino
Insekticidi
Insekticidi, veleprodaja
Instrumenti - glej tudi po pridevniku
Instrumenti in naprave za avtomatsko
reguliranje in kontroliranje
Instrumenti in naprave za fizikalne in kemične
analize
Instrumenti s tekočimi kristali
Instrumenti za analizo plinov, dima
Instrumenti za električne meritve, brez
registrirnih naprav
Instrumenti za električne meritve,
z registrirnimi napravami
Instrumenti za elektroforezo
Instrumenti za fizikalne meritve
Instrumenti za kontrolo, merjenje vozil
Instrumenti za ledvično dializo
Instrumenti za merjenje dolžine, ročni
Instrumenti za merjenje ioniziranih sevanj
Instrumenti za merjenje pH
Instrumenti za merjenje pretoka tekočin
Instrumenti za okuliste
Instrumenti za označevanja
Instrumenti za preizkušanje mehanskih lastnosti
Instrumenti, astronomski
Instrumenti, električni, medicinski
Instrumenti, kirurški
Instrumenti, medicinski, veterinarski
Instrumenti, merilni, za telekomunikacije
Instrumenti, navigacijski
Instrumenti, optični
Instrumenti, posredovanje pri prodaji
Instrumenti, terapevtski
Instrumenti, zobozdravniški
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
20.10.90
21.12.56
17.54.37
20.10.31
01.12.21
31.62.11
24.41.31
29.21.13
31.10.50
71.34.10
51.14.12
45.21.13
14.50.22
36.22.12
45.21.52
74.70.14
24.11.11
63.30.13
33.40.22
29.21.13
31.50.15
27.10.33
27.10.31
27.10.32
27.10.13
01.13.40
15.94.10
33.10.15
01.11.60
33.20.11
33.10.12
29.32.63
24.20.11
51.55.11
33.20.70
33.20.53
33.40.23
33.20.53
33.20.43
33.20.45
33.20.53
33.20.5
33.20.65
33.10.15
33.20.33
33.20.41
33.20.53
33.20.52
33.10.15
33.20.32
33.20.62
33.40.22
33.10.12
33.10.15
33.10.15
33.20.44
33.20.11
33.40
51.14.12
33.10.16
33.10.13
Insulin
24.41.52
Insulinska zdravila
24.42.12
Inšpektorat, gradbeni
75.13.13
Inštalacija cestne razsvetljave, signalizacije
45.34.21
Inštalacija električne napeljave v drugih objektih 45.31.13
Inštalacija električne napeljave v
45.31.12
nestanovanjskih stavbah
Inštalacija električne napeljave v stanovanjskih 45.31.11
stavbah
Inštalacija električnih sončnih celic
45.31.42
Inštalacija etažnega centralnega ogrevanja
45.33.11
Inštalacija hišnih anten in priključkov
45.31.23
Inštalacija letališke, pristaniške razsvetljave,
45.34.21
signalizacije
Inštalacija liftov, osebnih dvigal, tekočih stopnic 45.31.30
Inštalacija plinskih napeljav
45.33.30
Inštalacija prezračevalnih, klimatskih naprav
45.33.12
Inštalacija prometne signalizacije, razen
45.34.21
železniške
Inštalacija protipožarnih alarmnih naprav
45.31.21
Inštalacija protivlomnih naprav
45.31.22
Inštalacija vodovodnih, odtočnih napeljav
45.33.20
Inštalacije v stavbah, načrtovanje
74.20.33
Inštalacije, sanitarne, montaža
45.33.20
Inštalacijski material, električni, veleprodaja
51.43.13
Inštalaterska popravila v stavbah
45.34.32
Inštalaterski material, maloprodaja
52.46.11
Inštalaterski material, veleprodaja
51.54.12
Inštaliranje naprav za obdelavo podatkov
30.02.90
Inštaliranje računalnikov
72.50.12
Inštruiranje športnih disciplin
92.62.13
Inštruiranje učne snovi
80.42.20
Inštruktorji, športni, storitve
80.42.20
Intarzije, lesene
20.51.13
Integrirana vezja, elektronska
32.10.62
Integrirane inženirske storitve
74.20.40
Interesne skupine, storitve
91.33.14
Interferenčni filtri
33.40.21
Interferometri
33.20.65
Interfon, montaža napeljave
45.31.41
Internet strani, posredovanje
72.30.23
Internet, storitve pristopa
64.20.18
Internetna prodaja vozil
50.10.30
Internetne strani, oblikovanje
72.22.12
Internetno posredovanje pri prodaji
51.1
Internetno založništvo
72.40.11
Interno telefonsko omrežje, storitve
64.20.15
Intonacijske piščalke
36.30.17
Inulin
15.62.22
Invalidnine iz obveznega zavarovanja
75.30.12
Invalidska društva
91.33.12
Invalidski domovi
85.31.12
Invalidski vozički
35.43.11
Invalidsko zavarovanje, prostovoljno
66.03.13
Invertni sladkor
15.62.21
Invertorji za izmenični tok
31.10.50
Investicijske družbe, storitve
65.23.10
Inženiring projektov “na ključ”
74.20.40
Inženiring, finančni
74.14.12
Inženirske storitve, specialistične
74.20.37
Inženirsko svetovanje
74.20.31
Ionizatorji zraka
31.62.13
Ionoterapevtski aparati
33.10.12
Ionski izmenjalci
24.66.48
Ionski izmenjevalci na osnovi polimerov
24.16.58
IR naprave, medicinske
33.10.12
IR žarnice
31.50.15
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
261
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Irhovina
Iridij
Iris; perunike (Iris spp)
Iroko - oblovina (Maclura excelsa)
Iskanje vodilnih kadrov
Iskrice za novoletne jelke
Islandski lišaj (Cetraria islandica)
Itison, polaganje
Itrij
Itrijeve spojine
Iveri
Iverne plošče
Iverne plošče, veleprodaja
Izboljšava programov
Izboljševanje zemljišča
Izdajanje bankovcev in kovancev
Izdajanje računalniških iger
Izdajanje sistemskih programskih paketov
Izdelava betonskega estriha
Izdelava cestišč
Izdelava črno-belih in barvnih fotografij
Izdelava dekoracije iz teraca na kraju samem
Izdelava fotografij
Izdelava gozdnogojitvenih načrtov
Izdelava hidroizolacije
Izdelava ključev “takoj”
Izdelava obrabnih plasti cest, ulic, parkirišč
Izdelava opažev za betoniranje
Izdelava površinskih plasti cest, ulic, parkirišč
Izdelava prosojnic
Izdelava reprografskih izdelkov
Izdelava temeljev cest (razen nadvozov)
Izdelava tiskovnih sestavkov
Izdelava zemljevidov
Izdelki - glej tudi po pridevniku
Izdelki iz aglomerirane plute
Izdelki iz aluminija (kovani, liti, oblikovani, stiskani)
Izdelki iz asfalta
Izdelki iz azbestnega cementa
Izdelki iz cinka (kovani, liti, oblikovani, stiskani)
Izdelki iz naravne plute
Izdelki iz netkanega tekstila
Izdelki iz nevulkaniziranega kavčuka
Izdelki iz niklja (kovani, liti, oblikovani, stiskani)
Izdelki iz ognjevzdržne keramike
Izdelki iz penaste gume
Izdelki iz rib, rakov, mehkužcev, neužitni
Izdelki iz silikatne fosilne moke
Izdelki iz sintanih kovin
Izdelki iz slame
Izdelki iz steklene keramike
Izdelki iz svinca (kovani, liti, oblikovani, stiskani)
Izdelki iz šote
Izdelki iz trde gume
Izdelki iz usnja, tehnični
Izdelki iz vlaknastega cementa
Izdelki iz vlite papirne mase
Izdelki iz žice
Izdelki ognjevzdržni, razem gradbenih
Izdelki prašne metalurgije
Izdelki stavbnega mizarstva
Izdelki umetnostnega kovaštva
Izdelki za gradbeništvo iz plastičnih mas
Izdelki za gradbeništvo, betonski
Izdelki za gradbeništvo, keramični, iz žgane gline
Izdelki za gradbeništvo, kovinski
Izdelki za gradbeništvo, mavčni
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
19.10.11
27.41.30
01.12.21
02.01.13
74.50.11
24.61.13
01.11.91
45.43.21
24.13.13
24.13.55
20.10.23
20.20.13
51.53.12
72.22.14
45.11.23
65.11.10
72.21.12
72.21.11
45.25.32
45.23.12
74.81.31
45.43.30
74.81.31
02.02.10
45.22.20
52.74.13
45.23.12
45.25.32
45.23.12
22.25.10
22.25.10
45.23.11
22.24.10
74.20.74
20.52.14
28.75.27
26.82.12
26.65.12
28.75.27
20.52.12
17.53.10
25.13.20
28.75.27
26.26.1
25.13.73
15.20.18
26.26.11
28.40.20
20.52.15
26.13.13
28.75.27
26.82.16
25.13.73
19.20.14
26.65.1
21.25.14
28.73.1
26.26.14
28.40.20
20.30.13
28.52.20
25.23.1
26.61.1
26.40.1
28.1
26.62.10
Izdelki za gradbeništvo, stekleni
26.15.12
Izdelki za kmetijstvo, keramični
26.25.11
Izdelki za odboj svetlobe, stekleni
26.15.26
Izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), tiskani 22.15.15
Izdelki za preslikovanje, na elektronskih medijih 22.15.16
Izdelki za pritrjevanje, bakreni
28.74.13
Izdelki za pritrjevanje, železni ali jekleni,
28.74.12
brez navojev
Izdelki za pritrjevanje, železni ali jekleni, z navoji 28.74.11
Izdelki za tehnično rabo, iz keramike
26.24.12
Izdelki za tehnično rabo, iz porcelana
26.24.11
Izdelki za uporabo v optiki, keramični
26.24.12
Izdelki, bakreni (kovani, liti, oblikovani, stiskani) 28.75.27
Izdelki, farmacevtski, iz mehke gume
25.13.71
Izdelki, gospodinjski, iz tolčene pločevine
28.40.13
Izdelki, karnevalski
36.63.71
Izdelki, kovinski, drugi
28.75.27
Izdelki, laboratorijski, iz porcelana
26.24.11
Izdelki, mesni
15.13.1
Izdelki, napihljivi, iz mehke gume
25.13.73
Izdelki, pletarski
20.52.15
Izdelki, prosto kovani
28.75.27
Izdelki, ribji
15.20.1
Izdelki, sanitarni, kovinski
28.75.11
Izdelki, sladkorni, brez kakava
15.84.23
Izdelki, stekleni, kuhinjski (razen kozarcev)
26.13.13
Izdelki, stekleni, namizni (razen kozarcev)
26.13.13
Izdelki, tehnični, iz penaste gume
25.13.73
Izdelki, tekstilni, tehnični
17.54.38
Izdelki, tkani iz železne, bakrene žice
28.73.13
Izdelki, toaletni, iz porcelana
26.21.11
Izdelki, utopno kovani
28.75.27
Izdelki, vliti iz voska, stearina
36.63.77
Izdelki, za gospodinjstvo, kovinski
28.75.12
Izdelki, zlatarski
36.22.13
Izdelovanje umetnin
92.31.22
Izhodne enote, računalniške
30.02.16
Izklopna stikala, > 1000 V
31.20.10
Izklopna stikala, avtomatska, < 1000 V
31.20.22
Izkop krompirja
01.41.11
Izkop usekov, za prometnice
45.11.24
Izkopalniki korenovk, krompirja ipd.
29.32.34
Izložbe, čiščenje
74.70.12
Izložbene lutke
36.63.77
Izmenični/enosmerni motorji, univerzalni
31.10.21
Izmenjalci, ionski
24.66.48
Izmenjevalci, ionski, na osnovi polimerov
24.16.58
Izmenjevalniki toplote
29.23.11
Izobraževalni tečaji
80.42.10
Izobraževanje odraslih
80.42.1
Izobraževanje za profesionalne športne
80.42.20
inštruktorje
Izobraževanje, dopisno
80.42.10
Izobraževanje, osnovnošolsko, začetno
80.10.1
Izobraževanje, osnovnošolsko, začetno
80.10.12
Izobraževanje, primarno
80.10.1
Izobraževanje, srednješolsko, splošno
80.21.1
Izobraževanje, srednješolsko, tehnično,
80.22.10
poklicno
Izobraževanje, terciarno
80.30.1
Izobraževanje, tovarniško
80.42.10
Izobraževanje, univerzitetno
80.30.12
Izobraževanje, višješolsko
80.30.11
Izocianati
24.14.44
Izolacijska dela
45.32.1
Izolacijsko panelno steklo
26.12.13
Izolatorji, električni (razen keramičnih in steklenih) 31.62.14
262
Izolatorji, keramični
26.23.10
Izolatorji, stekleni
26.15.25
Izolirana žica za navitja
31.30.11
Izoliranje podzemnih objektov, vodovzdržno
45.22.20
Izoliranje streh, vodovzdržno
45.22.20
Izoliranje zunanjosti zgradb, vodovzdržno
45.22.20
Izoliranje, toplotno
45.32.11
Izoliranje, vibracijsko
45.32.12
Izoliranje, vodovzdržno
45.22.20
Izoliranje, zvočno
45.32.12
Izolirni deli (razen keramičnih in plastičnih)
31.62.14
Izolirni deli za električne naprave, iz plastičnih mas 25.24.26
Izolirni deli, iz aglomerirane plute
20.52.14
Izolizni deli, keramični
26.23.10
Izopren
24.14.11
Izotopi neradioaktivnih elementov
24.13.51
Izotopi radioaktivnih elementov
23.30.14
Izovraževanje, predšolsko
80.10.11
Izparilniki (razen za gospodinjske hladilnike)
29.23.30
Izpirala (lotioni) za obraz
24.52.15
Izpostavljena dela (na višini)
45.25.62
Izpušne cevi, za motorna vozila
34.30.20
Izpušni ventili za raditorje
29.13.12
Izrabljene baterije
31.40.30
Izrabljeni gorilni elementi jedrskih reaktorjev
40.11.20
Izredni tovorni zračni prevoz
62.20.20
Izredni zračni prevoz potnikov
62.20.10
Izsekovalni stroji za kovine, brez numeričnega 29.42.33
krmiljenja
Izsekovalni stroji za kovine, numerično krmiljeni 29.42.32
Izstrelilni sedeži za letala
35.30.50
Izsuševanje gradbišč
45.11.21
Izsuševanje zemljišč
45.11.23
Iztepalniki za preproge, iz protja
20.52.15
Izterjava plačil
74.87.12
Iztrebljanje škodljivcev
74.70.11
Izvedbene študije o računalniških sistemih
72.22.11
Izvedbene študije za tehnične projekte
74.20.31
Izvedbene študije, urbanistične
74.20.51
Izvedbeni načrti proizvodnih procesov
74.20.35
Izvedbeni načrti za inštalacije
74.20.33
Izvedbeni načrti za objekte nizke gradnje
74.20.34
Izvedbeni načrti za temelje, konstrukcijo stavb 74.20.32
Izvedensko pričanje v tehničnih zadevah
74.20.31
Izvenbolnišnične zdravstvene storitve
85.12.1
Izvenkrmni motorji za plovila
29.11.11
Izvesne table, kovinske
28.75.27
Izvijači
28.62.30
Izvirna likovna dela
92.31.10
Izvirska voda, stekleničena
15.98.11
Izvlečki čaja
15.86.14
Izvlečki, kavni
15.86.12
Izvlečki, rastlinski
15.89.20
Izvlečki, rastlinski, pripravljeni, za zdravilne
24.42.13
namene
Izvršilne storitve javne uprave
75.11.11
Ižop; ožepek (Hyssopus officinalis)
01.11.91
Jablane - sadike (Malus spp)
01.12.21
Jabolčni sok
15.32.10
Jabolčnik, fermentirani
15.94.10
Jabolka (Malus pumila domestica)
01.13.23
Jack pot avtomati, obratovanje
92.71.10
Jadra
17.40.22
Jadra, maloprodaja
52.48.22
Jadralna letala
35.30.21
Jadralne deske
36.40.12
Jadralne šole
80.41.12
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Jadrnice
Jadrnice, dajanje v najem brez posadke
Jagnečje usnje
Jagnjeta
Jagode - sadež (Fragaria spp)
Jagode - sadike (Fragaria spp)
Jagode, začasno konzervirane
Jagode, zamrznjene
Jagodni sok
Jagodnica - sadež (Arbutus unedo)
Jagodnica - sadike (Arbutus unedo)
Jahalne šole
Jahte
Jajca
Jajca brez lupine
Jajca, maloprodaja
Jajca, veleprodaja
Jajčevci; malancani (Solanum melongena)
Jajčni albumin
Jakne, pletene
Jakne, ženske
Jakne, ženske, iz pletenega blaga
Jamarska reševalna služba
Jambori, kovinski
Jame, podzemne, urejanje, obratovanje
Jamski les iglavcev
Jančje usnje
Janež - seme (Pimpinella anisum)
Janež, sladki; koprc (seme) (Anethum
graveolens)
Jantar
Jantarni okraski, rezbarski
Jarki, kopanje
Jarkice
Jasli, otroške
Jaslice
Jasmin (Jasminum spp)
Jasnovidci, storitve
Jaški za vodnjake, kopanje
Jaški, rudniški, kopanje
Javna pošta, storitve
Javna uprava, storitve
Javne hiše, storitve
Javni medkrajevni avtobusni prevoz
Javni mestni avtobusni prevoz
Javnomnenjske raziskave
Javorjeva oblovina (Acer spp)
Javorji - sadike (Acer spp)
Javorov sirup
Jazbec
Ječmen (Hordeum spp)
Ječmen, pivovarski (Hordeum vulgare distichon)
Jedi, pripravljene, iz rakov, mehkužcev
Jedi, pripravljene, mesne
Jedi, pripravljene, ribje
Jedi, zelenjavne, pripravljene
Jedilne bučke; cuketi (Cucurbita pepo)
Jedilne mize, lesene
Jedilni pribor, kovinski
Jedilni vagoni
Jedilni vagoni, storitve
Jedkalna barvila
Jedkanje cilindrov za tisk
Jedkanje kozarcev in namizne steklenine
Jedkanje steklenic in steklene embalaže
Jedkanje tehnične steklenine
Jedkanje tiskanih vezij, storitveno
35.12.11
71.40.14
19.10.31
01.22.11
01.13.23
01.12.21
15.33.24
15.33.21
15.32.10
01.13.23
01.12.21
92.62.13
35.12.11
01.24.20
15.89.12
52.27.11
51.33.12
01.12.13
15.89.12
17.72.10
18.22.33
18.22.14
75.25.12
28.11.23
92.53.12
02.01.11
19.10.31
01.13.40
01.13.40
14.30.13
36.63.77
45.11.21
01.24.10
85.32.11
36.63.71
01.12.21
93.05.12
45.25.22
45.11.30
64.11.1
75
93.05.12
60.21.41
60.21.31
74.13.12
02.01.12
01.12.21
15.83.13
01.25.10
01.11.15
01.11.15
15.20.16
15.13.12
15.20.14
15.33.14
01.12.13
36.14.12
28.61.14
35.20.32
55.30.12
24.12.21
22.24.10
26.13.91
26.13.92
26.15.93
32.10.91
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
263
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Jedra, feritna, za transformatorje, tuljave
Jedrca marelic, breskev, sliv
Jedrski reaktorji
Jeglič; primula (Primula spp)
Jeklena litina
Jeklena pljuča
Jeklena vrata
Jeklene cevi
Jeklene konstrukcije, postavljanje
Jekleni cevni fitingi
Jekleni izdelki za pritrjevanje, brez navojev
Jekleni izdelki za pritrjevanje, z navoji
Jekleni odlitki
Jekleni oporniki, rudniški
Jekleni piloti
Jekleni polizdelki, veleprodaja
Jekleni stebri, stolpi
Jeklenke za utekočinjene pline
Jekleno predalčje
Jeklo v primarni obliki
Jeklo v primarni obliki, veleprodaja
Jelen
Jelenje meso
Jelenovi rogovi, obdelani
Jelenovka (Platycerium bifurcatum)
Jelke - sadike (Abies spp)
Jelke, novoletne, plastične
Jelova oblovina (Abies spp)
Jelša - sadike (Alnus cordata, A. incana)
Jerbasi
Jereb
Jerebice
Jerebika - jagode (Sorbus aucuparia edulis)
Jerebika (Sorbus aucuparia)
Jermeni, usnjeni
Jermeni za stroje, usnjeni
Jermeni, transmisijski, iz gume
Jermenice
Jesen - sadike (Fraxinus spp)
Jesenova oblovina (Fraxinus spp)
Jet motorji, letalski
Jetičnik; veronika (Veronica officinalis)
Jetra, gosja ipd., sveža ali ohlajena
Jetra, goveja, svinjska ipd., sveža
Jetra, ribja, sušena, prekajena, soljena
Jetra, ribja, sveža ali ohlajena
Jetra, ribja, zamrznjena
Jetra, živalska, pripravljena
Jetrnik (Hepatica spp)
Jezdeci, kartotečni, kovinski
Jezikovni tečaji
Jezovi, gradnja
Jezovi, kovinski
Ježek (Sparganium erectum)
Ježica; acena (Acaena spp)
Jobove solze (Coix lacryma-jobi)
Jod
Jodirani derivati acikličnih ogljikovodikov
Jodova tinktura
Jogi vzmetnice
Jogurt
Jojobino seme (Simmondsia californica)
Jononi
Jope, delovne, moške
Jope, moške, iz pletenih materialov
Jope, pletene
Jope, ženske, iz pletenega blaga
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
31.10.62
15.33.26
28.30.21
01.12.21
27.52.10
33.10.16
28.12.10
27.22.10
45.25.4
27.22.20
28.74.12
28.74.11
27.52.10
28.11.23
27.10.92
51.52.21
28.11.22
28.21.12
28.11.22
27.10
51.52.21
01.25.10
15.12.13
36.63.77
01.12.21
01.12.21
36.63.71
02.01.11
01.12.21
20.52.15
01.25.10
01.25.10
01.13.23
01.12.21
19.20.11
19.20.14
25.13.40
29.14.25
01.12.21
02.01.12
35.30.13
01.11.91
15.12.11
15.11.19
15.20.13
15.20.11
15.20.12
15.13.12
01.12.21
28.75.23
80.42.10
45.24.12
28.11.23
01.12.21
01.12.21
01.11.17
24.13.11
24.15.15
24.20.14
36.15.11
15.51.52
01.11.35
24.14.62
18.21.11
18.22.11
17.72.10
18.22.13
Jopiči, moški, iz pletenega blaga
Jopiči, reševalni
Jopiči, usnjeni
Josta - sadež (Ribes aureum)
Josta - sadike (Ribes aureum)
Judeževec (Cercis canadensis)
Juhe, pripravki zanje
Juka (Yucca glauca)
Junci
Jurčki (Boletus edulis)
Jušne kocke
Juta, kongoška; urena (Urena lobata)
Juta, surova (Corhorus capsularis)
Jutranje halje, moške, iz pletenega blaga
Jutranje halje, moške, iz tkanega blaga
Kabelski prenosi RTV programa
Kabelsko TV omrežje, nadzemno, gradnja
Kabelsko TV omrežje, podzemno, gradnja
Kabine za motorna vozila
Kabli iz optičnih vlaken, neoplaščenih
Kabli iz optičnih vlaken, oplaščeni
Kabli, koaksialni
Kabli, vpredeni, neizolirani, aluminijasti, bakreni
Kabli, vpredeni, neizolirani, železni ali jekleni
Kabli, vžigalni, za vozila
Kabotaža
Kačje kože, strojene
Kačje kože, surove
Kačje usnje
Kačji strup
Kačunka; kala (Calla palustris)
Kadavri, kontaminirani, odstranjevanje
Kadi iz ognjevzdržne keramike
Kadi, > 300 l, iz plastičnih mas
Kadi, > 300 l, kovinske
Kadi, kopalne, iz plastičnih mas
Kadi, kopalne, keramične
Kadi, kopalne, kovinske
Kadi, kopalne, maloprodaja
Kadi, kopalne, veleprodaja
Kadila za odišavljanje prostorov
Kadmij, izdelki iz njega
Kadri, vodilni, storitve pri zaposlovanju
Kadrovanje v upravi
Kadrovsko svetovanje
Kadulja; žajbelj (Salvia officinalis)
Kafir (Sorghum caffrorum)
Kafra
Kahle, keramične
Kahle, kovinske
Kajaki
Kajan; golobji grah (Cajanus indicus)
Kajmak
Kakav - zrnje (Theobroma cacao)
Kakav v prahu, neslajen
Kakav v prahu, slajen
Kakav, veleprodaja
Kakavni izdelki
Kakavova masa
Kakavove lupine, luščine
Kakavovo maslo, mast in olje
Kaki - sadež (Diospyros kaki)
Kaki - sadike (Diospyros kaki)
Kakteje
Kaktus, bičasti (Aporocactus flagelliformis)
Kaktusi
Kala; kačunka (Calla palustris)
18.22.12
17.40.25
18.10.10
01.13.23
01.12.21
01.12.21
15.89.11
01.11.73
01.21.11
01.12.13
15.89.11
01.11.73
01.11.72
18.23.12
18.23.22
64.20.30
45.21.45
45.21.46
34.20.10
33.40.21
31.30.15
31.30.12
28.73.12
28.73.11
31.61.10
61.10.12
19.10.41
01.25.33
19.10.41
24.41.60
01.12.21
90.02.14
26.26.14
25.23.13
28.21.11
25.23.12
26.22.10
28.75.11
52.46.15
51.53.21
24.51.41
27.45.30
74.50.11
75.14.11
74.14.14
01.11.91
01.11.17
24.14.62
26.21.12
28.75.11
35.12.13
01.11.22
15.51.40
01.13.34
15.84.13
15.84.14
51.37.10
15.84.22
15.84.11
15.84.30
15.84.12
01.13.23
01.12.21
01.12.21
01.12.21
01.12.21
01.12.21
264
Kaladij (Caladium spp)
Kalamari, sveži ali ohlajeni
Kalandri
Kalanhoja (Kalanchoe spp)
Kalateja (Calathea spp)
Kalcij
Kalcijev cianamid
Kalcijev karbonat
Kalcijev tartrat, surov
Kalčki soje, alfalfe
Kalčki, žitni
Kaleidoskopi
Kalibriranje tehnične steklenine
Kalibrirna merila, ročna
Kalibrirniki za kontrolo standardov
Kalijev hidroksid
Kalijev karbonat
Kalijev klorid
Kalijev peroksid
Kalijev sulfat
Kalijev superfosfat
Kalijeva gnojila
Kalijeve soli, naravne
Kalijevi nitrati
Kalina; liguster (Ligustrum spp)
Kaljenje kovinskih obdelovancev
Kaljeno steklo
Kalkulacije za inštalacije
Kalkulacije za projekte nizke gradnje
Kalkulacije za projekte proizvodnih procesov
Kalkulacije za temelje, konstrukcijo stavb
Kalkulatorji, popravilo
Kalomel
Kaloriferji, električni, gospodinjski
Kaloriferji, neelektrični
Kalorimetri
Kalupi, livarski, steklarski, za plastiko ipd
Kalužnica (Caltha palustris)
Kamelije (Camellia spp)
Kamen za gradbeništvo
Kamen, drobljen, lomljen
Kamen, obdelan
Kamen, vinski
Kamenček, živi (Lithops spp)
Kameni prah
Kamere, digitalne
Kamere, filmske
Kamere, televizijske
Kamilica, prava (Chamomilla recutita)
Kamilica, rimska (Anthemis nobilis)
Kamini, gradnja
Kamioni, bencinski
Kamioni, dizel
Kamni za curling
Kamni za ure
Kamni, dragi in poldragi, neobdelani
Kamni, dragi, poldragi, obdelani
Kamni, mlinski
Kamnita dekoracija, vgrajevanje v notranjost
stavbe
Kamnite kocke za spomenike in gradbeništvo,
obdelane
Kamnite ploščice za spomenike in
gradbeništvo, obdelane
Kamnokreč (Saxifraga spp)
Kamnoseška dela
Kampanije, volilne
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
01.12.21
05.00.23
29.24.32
01.12.21
01.12.21
24.13.13
24.15.30
24.13.33
24.66.48
01.12.13
15.61.33
33.40.23
26.15.93
33.20.33
33.20.65
24.13.15
24.13.33
24.15.50
24.13.15
24.15.50
24.15.80
24.15.50
14.30.11
24.15.20
01.12.21
28.51.21
26.12.12
74.20.33
74.20.34
74.20.35
74.20.32
72.50.11
24.13.21
29.71.26
29.72.13
33.20.53
29.56.24
01.12.21
01.12.21
14.11
14.21.12
26.70.1
15.93.20
01.12.21
14.21.12
32.30.33
33.40.34
32.20.12
01.11.91
01.11.91
45.25.62
34.10.42
34.10.41
36.40.14
33.50.28
14.50.22
36.22.11
26.81.11
45.43.30
26.70.12
26.70.12
01.12.21
26.70.13
91.32.10
Kampi, storitve
Kampsis; trobovec (Campsis radicans)
Kana (Canna spp)
Kanali, namakalni, gradnja
Kanali, odtočni, kopanje
Kanali, vzdrževanje plovnosti
Kanalizacija, obratovanje
Kanalizacijsko blato
Kanalizacijsko omrežje, gradnja
Kanarski netresk (Aeonium tabuliforme)
Kandirano sadje
Kaneloni, polnjeni
Kanglice za mleko, kovinske
Kanile
Kanistri iz plastičnih mas
Kante iz plastičnih mas
Kantine, storitve
Kanuji
Kaolin
Kaoling (Sorghum nervosum)
Kaolinska glina
Kapalke, iz gume
Kape iz gume ali plastičnih mas
Kape, tekstilne, krznene
Kapičar, lasasti (Polytrichum commune)
Kapok - puh (Ceiba pentandra)
Kapre (Capparis spinosa)
Kapre, v slanici
Kapseljni za otroške pištole
Kapsule z zdravilom
Kapsule za farmacevtske izdelke, želatinaste
Kapsule za zdravila, prazne
Kapucinka, gomoljna (Tropaeolum tuberosum)
Kapucinka, velika - listi (Tropaeolum majus)
Kapus; zelje (Brassica oleracea capitata)
Karambola - sadež (Averrhoa carambola)
Karamel
Karamelni bonboni
Karbamid
Karbazol
Karbidi, kovinski, nesintrani, mešani z vezivi
Karbidi, kovinski, nesintrani, nemešani
Karbidna trdina
Karbidovke
Karbon papir, < 36 cm
Karbon papir, > 36 cm
Karbonati, amonijevi
Karbonati, razen amonijevega
Karbonska vlakna
Karbonske kisline z dodatno O funkcijo
Kardamom (Elettaria cardamomum)
Kardanske prenosne gredi
Kardanski zglobi za motorna vozila
Kardanski zglobi, razen za motorna vozila
Kardij; vrtni bodež (Cynara cardunculus)
Kardioskopi
Karita oreščki; maslovec (Butyrospermum
paradoxum)
Karitativne storitve
Karnalit
Karnauba vosek (Copernicia cerifera)
Karnevalski izdelki
Karoserije za motorna vozila
Karoserije za prikolice
Karotečni jezdeci, kovinski
Karte, geografske, na elektronskih medijih
Karte, geografske, tiskane
55.22.10
01.12.21
01.12.21
45.24.12
45.11.21
63.22.11
90.01.11
90.01.20
45.21.41
01.12.21
15.84.24
15.85.12
28.75.12
33.10.15
25.22.14
25.22.14
55.51.10
35.12.13
14.22.11
01.11.17
14.22.11
25.13.71
25.24.25
18.24.43
02.01.42
02.01.42
01.12.13
15.33.14
24.61.13
24.42
36.63.77
15.82.13
01.11.23
01.11.91
01.12.13
01.13.23
15.62.21
15.84.23
24.15.30
24.41.31
24.66.47
24.13.54
28.40.20
31.50.23
21.23.11
21.12.55
24.15.20
24.13.33
26.82.16
24.14.34
01.13.40
29.14.22
34.30.20
29.14.26
01.12.13
33.10.12
01.11.35
85.32.16
14.30.11
02.01.22
36.63.71
34.20.10
34.20.30
28.75.23
22.11.52
22.11.51
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
265
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Karte, igralne
Kartice z neposnetim vdelanim nosilcem
magnetnega zapisa
Kartice z vgrajenim čipom
Kartice, bančne, neposnete
Kartice, kreditne, poslovanje
Kartiranje
Kartografska dela v knjižni obliki
Kartografska dela v knjižni obliki, na
elektronskih medijih
Kartografska dela, ne v knjižni obliki, na
elektronskih medijih
Kartografska dela, ne v knjižni obliki, tiskana
Karton - glej tudi papir
Karton, nepremazan, drugi
Karton, nepremazan, grafični
Karton, nepremazan, večplastni
Karton, obdelan (krepast ali gubast, reliefen
ali perforiran)
Karton, perforirani, grafični
Karton, potiskan, grafični
Karton, premazan
Karton, premazan, grafični
Karton, premazan, impregniran, površinsko
barvan
Karton, premazan, negrafični
Karton, premazani, drug
Karton, reliefni, grafični
Karton, ročno izdelan
Karton, sestavljen, z vmesno plastjo iz drugih
materialov
Karton, valoviti
Kartonske škatle, iz valovitega kartona
Kartotečne škatle
Kartuše, za tiskalnike
Kasava; manioka; tapioka (Manihot esculenta)
Kasete z video zapisi, razmnoževanje
Kasete z zvočnimi zapisi
Kasete z zvočnimi zapisi, maloprodaja
Kasete z zvočnimi zapisi, veleprodaja
Kasete za denar, kovinske
Kasete, zvočne, razmnoževanje
Kasetofoni z radijem
Kasetofoni, brez naprav za snemanje zvoka
Kasetofoni, s snemalno napravo
Kasko zavarovanje avtomobilov
Kastanjete
Kaša
Kaše, sadne
Kaširanje
Kaširanje fotografij
Katalizatorji
Katalizatorji iz platine, v obliki mrežice
Katalogi, prodajni
Katalpa; cigarar (Catalpa bignonioides)
Katedri, leseni
Katekolamin
Katetri
Katgut iz črev
Katgut, kirurški
Katodne cevi
Katodni osciloskopi in oscilografi
Katran, lesni
Katran, naftni
Katran, premogov
Kava, maloprodaja
Kava, nepražena, nedekofenizirana (Coffea spp)
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
36.50.41
24.65.10
32.10.61
24.65.10
65.22.10
74.20.74
22.11.41
22.11.42
22.11.52
22.11.51
21.12.30
21.12.14
21.12.25
21.12.52
21.23.13
21.23.13
21.12.5
21.12.53
21.12.56
21.12.54
21.12.57
21.23.13
21.12.12
21.12.51
21.21.11
21.21.13
21.21.15
24.66.20
01.11.23
22.32.10
22.14.12
52.45.22
51.43.22
28.75.21
22.31.10
32.30.11
32.30.31
32.30.32
66.03.22
36.30.16
15.61.33
15.33.22
22.25.10
74.81.31
24.66.46
36.22.14
22.22.12
01.12.21
36.12.12
24.41.52
33.10.15
36.63.77
24.42.24
32.10.41
33.20.42
24.14.71
23.20.32
23.10.20
52.27.12
01.13.31
Kava, predelana
Kava, veleprodaja
Kavarne, strežba
Kavbojke, moške
Kavbojke, ženske
Kavči, s kovinskim ogrodjem
Kavči, z lesenim ogrodjem
Kavčuk, mešanice, nevulkanizirane
Kavčuk, naravni (Hevea brasiliensis)
Kavčuk, sintetični
Kaviar
Kavla (Brassica napus napobrassica)
Kavni avtomati, negospodinjski
Kavni nadomestki, ekstrakti, esence,
koncentrati
Kavolin, brokola (Brassica oleracea italica)
Kavstična pepelika
Kavstična soda
Kazalci za ure
Kazalniki hitrosti
Kazein
Kaznilniške storitve
Kebračo- les (Aspidosperma spp)
Kefir
Kegljaške krogle
Keglji
Kegljišča, avtomatska
Kegljišča, obratovanje
Kej za biljard
Keksi
Kele, zidarske
Kelihi, stekleni
Kelihi, zlati
Kemična lesna celuloza, topljiva
Kemična stranišča
Kemična stranišča, vzdrževanje
Kemične analize snovi
Kemične tovarne, gradnja
Kemični fotografski preparati
Kemični kontracepcijski preparati
Kemični svinčniki
Kemično čiščenje tekstilij in krzna
Kemično modificirana živalska, rastlinska olja
Kemično modificirane živalske, rastlinske
maščobe
Kemikalije, posredovanje pri prodaji
Kemikalije, veleprodaja
Kemosterilanti za insekte
Keramična opeka, tlakovci, zidaki
Keramična posoda, gospodinjska, maloprodaja
Keramična posoda, gospodinjska, veleprodaja
Keramična sanitarna oprema
Keramične cevi
Keramične ploščice, polaganje na notranje
površine
Keramične ploščice, talne, zidne
Keramični gospodinjski in okrasni predmeti
Keramični izdelki za gradbeništvo
Keramični izdelki za laboratorije
Keramični izdelki za uporabo v optiki
Keramični izdelki, razen za gradbeništvo
Keramični izolatorji
Keramični kipci
Keramični kozarci
Keramični krožniki
Keramični pepelniki
Keramični svinčniki
15.86.11
51.37.10
55.30.11
18.22.24
18.22.35
36.11.11
36.11.12
25.13.20
01.11.80
24.17.10
15.20.14
01.11.60
29.53.15
15.86.12
01.12.13
24.13.15
24.13.15
33.50.28
33.20.64
15.51.53
75.23.12
02.01.42
15.51.52
36.50.43
36.50.43
36.50.43
92.61.10
36.50.43
15.82.12
28.62.30
26.13.12
36.22.13
21.11.11
25.23.12
90.01.12
74.30.11
45.21.52
24.64.12
24.42.22
36.63.21
93.01.14
24.66.10
24.66.10
51.12.13
51.55.13
24.20.11
26.40.11
52.44.12
51.44.12
26.22.10
26.40.13
45.43.12
26.30.10
26.21.1
26.40.1
26.24.12
26.24.12
26.2
26.23.10
26.21.13
26.21.12
26.21.12
26.21.12
36.63.21
266
Keramika iz kremenčeve sige
Keramika za kmetijstvo
Keramika za tehnično rabo
Kerija (Kerria japonica)
Kermeti
Kermetne ploščice za orodja
Kerozin
Kerozin, veleprodaja
Kesoni, potapljaški
Ketchup
Ketoni
Ketonski alkoholi
Kevlar
Kianit
Kidanje hlevov
Kidanje snega z ulic, cest
Kieserit
Kihalni prašek
Kijevka; kordilina (Cordyline spp)
Kiji za športe
Kikiriki oreški, praženi
Kikirikijevo maslo
Kilni pasovi
Kilometrski števci
Kinematografske kamere
Kinematografski filmi, posneti in razviti, širine
35 mm ali več
Kinematografski filmi, posneti in razviti, širine
do 35 mm
Kinin
Kinin - skorja (Cinchona ledgeriana)
Kinodvorane, gradnja
Kinodvorane, obratovanje
Kinoni
Kioski za prodajo jedil, storitve
Kioski, kovinski
Kiparske storitve
Kipci iz keramike, porcelana
Kipci iz mavca
Kipci iz neplemenitih kovin
Kipci iz plastičnih mas
Kipci iz poldragih kamnov
Kipci, leseni
Kipci, nefritni, ahatni
Kipci, stekleni
Kipi, umetniški
Kiropraktika
Kirurške bolnišnične storitve
Kirurške rokavice, iz gume
Kirurški instrumenti
Kirurški katgut ipd.
Kis
Kisik
Kisikove maske
Kisla barvila
Kisla repa
Kisla smetana
Kislica (Rumex acetosa)
Kislina, askorbinska
Kislina, dušikova
Kislina, folna
Kislina, nikotinska
Kislina, oleinska, tehnična
Kislina, salicilna
Kislina, stearinska, tehnična
Kisline polikarbonske, aromatske
Kisline, anorganske (glej po pridevniku)
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
26.26.11
26.25.11
26.24.12
01.12.21
27.45.30
28.62.50
23.20.14
51.51.12
35.11.50
15.87.12
24.14.62
24.14.62
17.20.31
14.22.12
01.42.10
90.03.13
14.30.13
36.63.71
01.12.21
36.40.14
15.33.23
15.33.23
33.10.17
33.20.64
33.40.34
92.11.11
92.11.12
24.41.53
01.11.91
45.21.15
92.13.11
24.14.62
55.30.14
28.11.10
92.31.22
26.21.13
26.66.11
28.75.24
25.24.28
36.22.14
20.51.13
36.22.14
26.15.26
92.31.10
85.14.13
85.11.11
25.13.60
33.10.15
24.42.24
15.87.11
24.11.11
33.10.16
24.12.21
15.33.14
15.51.52
01.12.13
24.41.51
24.15.10
24.41.51
24.41.51
24.14.31
24.41.10
24.14.31
24.14.34
24.13
Kisline, naftenske
Kisline, nukleinske
Kisline, organske (glej po pridevniku)
Kislo mleko
Kislo zelje
Kitajska koščica (Sium sisarium)
Kitajsko zelje; kitajski kapus (Brassica sinensis)
Kitare, električne
Kitare, razen električnih
Kiti, bitumenski
Kiti, tesnilni
Kivi; aktinidija - sadež (Actinidija chinensis)
Kivi; aktinidija - sadike (Actinidija chinensis)
Kjučavnice za sefe
Klade, lesene, za tlakovanje
Kladiva
Kladiva, atletska
Klanje perutnine, storitveno
Klanje živine, storitveno
Klarineti
Klaviature
Klavirji
Klavniški odpadki
Klej
Klek (Thuja spp)
Klementine; mandarine; tangerine (Citrus
reticulata)
Klepanje
Kleparska gradbena dela
Kleparske storitve za osebne avtomobile
Kleparske storitve za tovornjake, avtobuse ipd
Kleparske storitve, razen za vozila
Klesanje kamna
Klešče vseh vrst
Klešče za hlode
Klešče za orehe
Klešče, zobozdravniške
Kletke iz kovinske žice
Kletra (Clethra spp)
Klicni centri, storitve
Klimatske naprave
Klimatske naprave za motorna vozila
Klimatske naprave, montaža, popravilo
Klinčki (Syzygium aromaticum)
Klini, plezalni
Klini, tesarski, kovinski
Klinker cementni
Klinometri
Klistroni
Klišeji, tiskarski
Ključavnice za vozila, pohištvo
Ključavnice za vrata
Ključavnice, cilindrične
Ključavnice, maloprodaja
Ključi
Ključi za vijake
Ključi za vijake
Ključi, hitro kopiranje
Kljuke za hlode
Kljunasta merila
Klobase, maloprodaja
Klobase, veleprodaja
Klobasni izdelki
Klobučevina
Klobučni tulci iz polsti
Klobuki
Klobuki, veleprodaja
24.66.47
24.41.31
24.14
15.51.52
15.33.14
01.12.13
01.12.13
36.30.15
36.30.12
26.82.13
24.30.22
01.13.23
01.12.21
28.63.12
20.51.14
28.62.30
36.40.13
15.12.99
15.11.99
36.30.14
36.30.15
36.30.11
15.11.40
24.62.10
01.12.21
01.13.22
28.52.20
45.22.13
50.20.14
50.20.23
28.52.20
26.70.13
28.62.30
28.62.10
28.62.30
33.10.13
28.75.27
01.12.21
74.86.10
29.23.12
34.30.20
45.33.12
01.13.40
36.40.13
28.62.10
26.51.11
33.20.65
32.10.42
22.24.20
28.63.11
28.63.12
28.63.12
52.46.11
28.63.13
28.62.30
28.62.30
52.74.13
28.62.10
33.20.33
52.22.10
51.32.12
15.13.12
17.54.20
18.24.41
18.24.42
51.42.15
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
267
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Kloček (Staphylea pinnata, S. holocarpa)
Klopi
Klopi, betonske
Klopi, lesene
Klopi, plastične
Klopi, vrtne, lesene
Klor
Kloramfenikol
Klorati
Klorbenzen
Kloreten
Kloridi
Klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov
Klorit, neekspendiran
Klormetan
Kloroform
Klorovo apno
Klorovodik
Klubi študentov
Klubi za druženje, storitve
Klubi, kulturni
Klubi, športni, storitve
Klubi, zbirateljski
Klubske mizice
Kmetije, turistične, storitve
Kmetijska keramika
Kmetijska mehanizacija, dajanje v najem
z upravljalci
Kmetijska zbornica, storitve
Kmetijske površine, lastne, dajanje v najem
Kmetijske površine, trgovanje z njimi za svoj
račun
Kmetijske površine, trgovanje z njimi za tuj račun
Kmetijske zgradbe, gradnja
Kmetijski inšpektorat
Kmetijski pridelki, posredovanje pri prodaji
Kmetijski stroji, dajanje v najem brez upravljalcev
Kmetijski stroji, posredovanje pri prodaji
Kmetijski stroji, veleprodaja
Kmetijsko orodje, veleprodaja
Knjige na zgoščenkah
Knjige naročil
Knjige, knjigovodske
Knjige, maloprodaja
Knjige, rabljene, maloprodaja
Knjige, tiskane, v prostih listih
Knjige, veleprodaja
Knjige, vezane
Knjigoveške storitve
Knjigoveški stroji in naprave
Knjigovodske knjige
Knjigovodske storitve, razen priprave davčnih
vračil
Knjigovodski stroji
Knjižnice, gradnja
Knjižnice, storitve
Koaksialni kabli
Kobalt, izdelki iz njega
Kobaltovi oksidi, hidroksidi, peroksidi
Kobile
Kocke za sestavljanje
Kocke za tlakovanje, kamnite
Kocke, bliskovne
Kocke, igralne
Kocke, mozaične, steklene
Koče, planinske, gradnja
Koče, planinske, storitve
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
01.12.21
36.11.12
26.66.12
36.11.12
36.11.13
36.14.14
24.13.11
24.41.54
24.13.22
24.14.15
24.14.13
24.13.21
24.14.13
14.50.23
24.14.13
24.14.13
24.13.22
24.13.14
91.33.13
91.33.14
91.33.14
92.62.12
91.33.14
36.14.12
55.23.13
26.25.11
01.41.11
91.11.10
70.20.12
70.12.14
70.31.14
45.21.13
75.13.11
51.11.12
71.31.10
51.14.12
51.66.12
51.66.12
22.11.22
22.22.20
22.22.20
52.47.11
52.50.12
22.11.10
51.47.21
22.11.21
22.23.10
29.56.11
22.22.20
74.12.20
30.01.13
45.21.15
92.51.11
31.30.12
27.45.30
24.12.13
01.22.13
36.50.32
26.70.12
31.50.31
36.50.43
26.15.26
45.21.15
55.21.10
Kočije
Kočije, prevozi
Kodein
Kodranje las
Kofein
Koka - listi (Erythroxylon coca)
Kokain
Kokakola
Kokarde iz blaga
Kokila
Kokile za ingote
Kokoni sviloprejke
Kokosova moka
Kokosova palma, okrasna (Microcoelum
weddelianum)
Kokosova vlakna (Cocos nucifera)
Kokosovi orehi (Cocos nucifera)
Kokosovo olje, rafinirano
Kokosovo olje, surovo
Kokoši
Kokošnjaki, leseni
Koks, naftni
Koks, premogov
Kokta
Kola oreški (Cola spp)
Koledarji, na elektronskih medijih
Koledarji, tiskani
Kolektorji sončne toplote
Kolektorji toplote, za kotle
Kolektorji, sončni, montaža in napeljava
Kolena za varjenje iz nelitega železa ali jekla
Kolena, cevna, bakrena
Kolena, cevna, iz aluminija
Kolena, cevna, iz cinka
Kolena, cevna, iz plastičnih mas
Kolena, cevna, iz svinca
Kolena, cevna, keramična
Kolena, cevna, kositrna
Kolena, cevna, litoželezna
Kolena, cevna, nikljeva
Kolenaste gredi
Koleraba, krmna, podzemna; kavla
(Brassica napus napobrassica)
Kolerabica (Brassica oleracea gongyloides)
Kolesa in podobna vozila brez motorja
Kolesa za motorna kolesa
Kolesa za motorna vozila
Kolesa za tirna vozila
Kolesa, maloprodaja
Kolesa, motorna, < 50 cm3
Kolesa, motorna, > 50 cm3
Kolesa, popravilo
Kolesa, posredovanje pri prodaji
Kolesa, veleprodaja
Kolesarske steze, barvanje
Kolesarske steze, gradnja
Kolesca, tekalna, za pohištvo, kovinska
Količki, neobdelani
Kolki
Kolkvicija (Kolkwitzia amabilis)
Kolobarnica, vijolična (Lepista nuda)
Kolofonija
Koloidno zlato
Kolokazija; dašin; taro (Colocasia esculenta)
Kolorimetri
Kolporterska prodaja časopisov
Koluti iz aglomerirane plute
35.50.10
60.23.13
24.41.53
93.02.21
24.41.53
01.11.91
24.41.53
15.98.12
17.40.25
29.51.12
29.51.11
01.25.24
15.61.23
01.12.21
01.11.73
01.13.21
15.42.12
15.41.13
01.24.10
20.51.14
23.20.32
23.10.10
15.98.12
01.13.24
22.15.16
22.15.15
29.72.14
28.30.12
45.33.20
27.22.20
27.44.26
27.42.26
27.43.26
25.21.22
27.43.23
26.40.13
27.43.29
27.21.20
27.45.24
29.14.22
01.11.60
01.12.13
35.42.10
35.41.20
34.30.20
35.20.40
52.48.22
35.41.11
35.41.12
52.74.12
51.18.12
51.47.35
45.23.15
45.23.12
28.63.14
02.01.15
22.22.11
01.12.21
01.12.13
24.14.71
24.13.41
01.11.23
33.20.53
52.63.10
20.52.13
268
Koluti za škripčevje
Komandne plošče, < 1000 V
Komandne plošče, > 1000 V
Komarček; koprc; finokio; fenikel - čebula
(Foeniculum vulgare dulce)
Komarček; koromač (seme) (Foeniculum
vulgare)
Komati
Kombajni
Kombajni, dajanje v najem brez upravljalcev
Kombiji, bencinski
Kombiji, dajanje v najem brez voznika
Kombiji, dizel
Kombiji, veleprodaja
Kombinezoni, delovni
Kombinezoni, ženski iz tkanega blaga
Kombineže iz pletenega blaga
Kombineže iz tkanega blaga
Kombinirani kopenski prevoz potnikov
Kombinirani plinsko-električni kuhalniki
Kombinizoni, moški, iz pletenega blaga
Kombinizoni, ženski, iz pletenega blaga
Komode
Kompasi
Kompleti najmanj dveh pisal
Kompleti orodij
Kompleti vodnikov za vžig, za vozila
Kompleti za dopisovanje v škatlah iz lepenke
Kompleti za prvo pomoč
Kompleti, delovni, moški
Kompleti, ženski, iz tkanega blaga
Kompletni projekti - izdelava na ključ
Kompost
Kompoti, sadni
Kompoti, veleprodaja
Kompozerji
Kompresorji za hladilne naprave
Kompresorji, batni
Kompresorji, drugi
Kompresorji, rotacijski
Kompresorji, veleprodaja
Kompresorji, zračni, vgrajeni na podvozja
s kolesi
Komunalni odpadki
Komune za prevzgojo odvisnikov
Komunikacijski daljnovodi, nadzemni, gradnja
Komunikacijski daljnovodi,podzemni,
podvodni, gradnja
Komunikacijsko omrežje, nadzemno, gradnja
Komunikacijsko omrežje, podzemno, gradnja
Koncentrati pravega ali mate čaja
Koncerti
Koncertne dvorane, obratovanje
Končna dodelava knjig, revij, brošur
Končna obdelava plošč
Končna obdelava ravnega stekla
Končna obdelava tehnične steklenine
Končna obdelava tkanin, razen impregnacije
in prevlekanja
Končna obdelava votlega stekla
Kondenzatorji (razen za gospodinjske hladilnike)
Kondenzatorji za parne stroje
Kondenzatorji, nespremenljivi, razen za za
50 Hz, > 0,5 kvar
Kondenzatorji, nespremenljivi, za 50 Hz,
> 0,5 kvar
Kondenzatorji, spremenljivi
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
29.14.25
31.20.31
31.20.32
01.12.13
01.13.40
19.20.11
29.32.34
71.31.10
34.10.22
71.10.10
34.10.23
50.10.11
18.21.30
18.22.35
18.23.14
18.23.24
60.21.20
29.71.28
18.22.12
18.22.14
36.14.12
33.20.11
36.63.23
28.62.30
31.61.10
21.23.12
24.42.24
18.21.11
18.22.32
74.20.40
24.15.60
15.33.25
51.38.21
29.56.12
29.12.33
29.12.36
29.12.38
29.12.37
51.65.16
29.12.34
90.02.20
85.31.15
45.21.36
45.21.37
45.21.45
45.21.46
15.86.14
92.31.21
92.32.10
22.23.10
20.20.15
26.12.90
26.15.93
17.30.40
26.13.9
29.23.30
28.30.12
32.10.12
32.10.11
32.10.13
Kondenzatorski papir
Kondomi
Konektorji za povezavo v električnih tokokrogih
Konektorji, < 1000 V
Konfeti
Kongresi, organiziranje
Konin
Konjak
Konji
Konji, jezdni, posojanje
Konji, tekmovalni, vzreja, šolanje
Konji, telovadni
Konjički, gugalni
Konjske dirke, storitve konjušnic
Konjske kože, surove, cele
Konjske kože, surove, razen celih
Konjsko meso
Konjsko usnje
Konopci
Konoplja - sadike (Cannabis sativa)
Konoplja (Cannabis sativa)
Konoplja, mavritska; furkreja - vlakna (Furcraea
giganta)
Konopljev oslez (Hibiscus cannabinus)
Konopljino seme (Cannabis sativa)
Konsko meso
Konstruiranje strojev in naprav
Konstrukcije gradbene, iz železa, jekla ali
aluminija
Konstrukcije za kemične procese, gradnja
Konstrukcije, kovinske (ne lastne izdelave),
postavljanje
Konstrukcije, montažne, postavljanje
Konstrukcijske igrače
Konstrukcijsko svetovanje
Kontaktne leče
Kontaminirani odpadki, odstranjevanje
Kontejnerji (glej tudi zabojniki)
Kontejnerji za stisnjen ali utekočinjen plin,
kovinski
Kontejnerji, bivalni, kovinski
Kontejnerji, papirni
Kontejnerji, železni ali jekleni, < 50 l
Kontejnerji, železni ali jekleni, 50 - 300 l
Kontrabasi
Kontracepcijske spirale
Kontracepcijski preparati, kemični
Kontrastna sredstva za zdravniške preiskave
Kontrola bolniških dopustov
Kontrola grelnega sistema stavb
Kontrola izvajanja projektov
Kontrola kmetijskih pridelkov
Kontrola kvalitete
Kontrola kvalitete proizvodnje, svetovanje,
pomoč
Kontrola letenja
Kontrola prometa, projektiranje
Kontrola tovora, tehtanje, vzorčenje tovora
Kontrolne ure, stražarske
Konvejerji, pnevmatični
Konvertor
Konverzija zapisov na trakovih, disketah
Konzerve za živila, razen aluminijastih
Konzerve, mesne
Konzerve, ribje
Konzervirani oreški
Konzervirano sadje
21.25.14
25.13.71
31.20.27
31.20.27
36.63.71
74.87.15
24.41.53
15.91.10
01.22.13
71.40.14
92.62.13
36.40.13
36.50.33
92.62.13
15.11.24
15.11.25
15.11.18
19.10.23
17.52.11
01.12.21
01.11.73
01.11.73
01.11.73
01.11.35
15.11.18
74.20.35
28.11.23
45.21.52
45.25.4
45.21.73
36.50.20
74.20.31
33.40.11
90.02.14
34.20.21
28.21.12
28.11.10
21.21.15
28.71.12
28.71.11
36.30.12
33.10.15
24.42.22
24.42.23
74.60.11
70.32.13
74.14.21
01.41.11
74.20.37
74.14.15
63.23.12
74.20.36
63.40.20
33.50.29
29.22.17
29.51.12
72.30.24
28.72.11
15.13.12
15.20.14
15.33.23
15.33.2
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
269
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Konzularne storitve
Konzulati, tuji, storitve
Konzultacije zdravnikov specialistov
Konzultacije zdravnikov splošne prakse
Konzultacije, znanstvene, inženirske
Koordinacija podizvajalskih del na projektu
Koordinatografi
Kopače
Kopaiva balzam (Copaifera spp)
Kopal smola (Caesalpinaceae)
Kopališča, gradnja
Kopališča, storitve
Kopalke iz pletenega blaga
Kopalke iz tkanega blaga
Kopalne soli in kreme
Kopalni plašči, moški, iz pletenega blaga
Kopalni plašči, moški, iz tkanega blaga
Kopalni plašči, ženski, iz pletenega blaga
Kopalnice, oblaganje s ploščicami
Kopalniški predmeti, keramični
Kopalniško perilo
Kopalniško pohištvo, iz plastičnih mas
Kopalniško pohištvo, leseno
Kopanje jarkov
Kopanje rudniških jaškov
Kopanje vodnjakov
Kopeli, parne, storitve
Kopeli, peneče
Kopiapoa (Copiapoa cinerea)
Kopiranje fotografij
Kopirni papir
Kopirni stroji z več postajami, za obdelavo kovin
Kopita, čevljarska, lesena
Kopitnik (Asarum europaem)
Kopja
Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)
Koprc; komarček; finokio; fenikel - čebula
(Foeniculum vulgare dulce)
Koprc; sladki janež (seme) (Anethum
graveolens)
Koprena iz steklenih vlaken
Koprena iz tekstilnih vlaken
Kopriva, pisana (Coleus hybr.)
Koprivovec (Celtis australis)
Koprosma (Coprosma x kirkii)
Kopuniranje
Korakan; prstasto proso (Eleusine coracana)
Koralde (iz koral)
Korale
Korale, obdelane
Koralnik (Rhipsalis spp)
Kord iz gume
Kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom
Kord tkanine za avtomobilske gume
Kordilina; kijevka (Cordyline spp)
Korektivna očala
Korekturni lak
Korekturno branje
Koren, beli; porolistna kozja brada
(Tragopogon porrifolius)
Koren, črni; gadnjak (Scorzonera hispanica)
Koren, sladki; likviricija; sladič (Glyzyrhiza
glabra)
Korenček; vrtno korenje; mrkva (Daucus carota
sativa)
Korenčkov sok
Korenike okrasnih rastlin
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
75.21.11
99.00.10
85.12.12
85.12.11
74.20.31
74.14.21
33.20.12
28.62.10
02.01.22
02.01.22
45.21.62
92.72.11
18.24.12
18.24.22
24.52.19
18.23.12
18.23.22
18.23.14
45.43.12
26.21.12
17.40.14
36.14.14
36.14.13
45.11.21
45.11.30
45.25.22
93.04.10
24.52.19
01.12.21
74.81.33
21.23.11
29.42.12
20.51.11
01.12.21
36.40.13
01.11.35
01.12.13
01.13.40
26.14.12
17.53.10
01.12.21
01.12.21
01.12.21
01.42.10
01.11.17
36.63.77
05.00.31
36.63.77
01.12.21
25.13.20
17.54.32
17.54.36
01.12.21
33.40.12
24.66.48
74.85.15
01.12.11
01.12.11
01.11.91
01.12.11
15.32.10
01.12.21
Koreninica, sladka (Polypodium vulgare)
Korenje, krmno (Daucus carota)
Koriander (seme) (Coriandrum sativum)
Korilopsis; leskovec (Corylopsis glabrescens)
Korita z za kmetijstvo, vrtnarstvo
Korita, betonska
Korita, lesena
Korita, pomivalna, iz plastičnih mas
Korita, pomivalna, jeklena
Korita, pomivalna, keramična
Kormoran
Korneti za sladoled
Korobači
Koromač; komarček (seme) (Foeniculum
vulgare)
Kortikosteroidna zdravila
Kortizon
Korund, naravni
Korund, umetni
Koruza (Zea mays)
Koruza, silažna; pitnik
Koruza, sladka (Zea mays saccharata)
Koruzna moka
Koruzna moka
Koruzni kosmiči
Koruzni otrobi
Koruzni škrob
Koruzni zdrob
Koruzno olje
Kose
Kosi blaga, zarobljeni
Kosilni priključki za traktor
Kosilnice za travo, posojanje
Kosilnice za travo, razen nitnih
Kosilnice, maloprodaja
Kosilnice, nitne, električne
Kositer, surovi
Kositrena pločevina
Kositrna žica
Kositrne cevi in cevni fitingi
Kositrne luske
Kositrne palice, profili in žica
Kositrne plošče, pločevina, trak in folije
Kositrne tube
Kositrni prah
Kositrova ruda, koncentrati
Kositrove zlitine, surove
Kosmatinec (Pulsatilla spp)
Kosmiči, koruzni
Kosmiči, krompirjevi
Kosmiči, žitni
Kosmulje - sadež (Ribes grossularia)
Kosmulje - sadike (Ribes grossularia)
Kosmuljka; zelenčica (Chlorophytum comosum)
Kostanj, divji -plod (Aesculus hippocastanum)
Kostanj, pečen, prodaja na stojnicah, kioskih
Kostanj, pravi; maroni - sadike (Castanea sativa)
Kostanj; maroni - plod (Castanea sativa)
Kostanjeva moka
Kostanjeva oblovina (Castanea spp)
Kostanji, divji (Aesculus hippocastanum)
Kosteničje; kovačnik (Lonicera spp)
Kostimi, ženski, iz pletenega blaga
Kostimi, ženski, iz tkanega blaga
Kostna moka
Kostumi, posojanje
Košare iz pletarskih materialov
01.11.91
01.11.60
01.13.40
01.12.21
26.25.11
26.66.12
20.51.14
25.23.12
28.75.11
26.22.10
01.25.10
15.82.12
36.63.31
01.13.40
24.42.12
24.41.52
14.50.22
26.82.15
01.11.13
01.11.60
01.12.13
15.61.21
15.61.22
15.61.33
15.61.50
15.62.22
15.61.32
15.62.10
28.62.10
17.40.25
29.32.31
71.40.16
29.32.20
52.46.14
29.41.11
27.43.13
27.10.72
27.43.27
27.43.29
27.43.28
27.43.27
27.43.28
27.43.29
27.43.28
13.20.15
27.43.13
01.12.21
15.61.33
15.31.12
15.61.33
01.13.23
01.12.21
01.12.21
02.01.42
55.30.14
01.12.21
01.13.24
15.61.23
02.01.12
01.12.21
01.12.21
18.22.14
18.22.32
15.13.13
71.40.16
20.52.15
270
Košare za živila, oblačila, kovinske
Košare, kovinske
Košare, maloprodaja
Košarice za kruh, kovinske
Koščica, kitajska (Sium sisarium)
Koščice marelic, breskev, sliv
Košeničica (Genista spp)
Košeničica, barvilna - cvetovi, listi (Genista
tinktoria)
Koši
Koši za košarko
Koši za smeti, kovinski
Košnja obcestnih zelenih pasov
Košnja, spravilo krme
Košutnik; rumeni svišč (Gentiana lutea)
Kotalke
Kotalni ležaji
Kotli za centralno ogrevanje
Kotli za pregreto vodo
Kotli za pridobivanje pare
Kotlički za splakovalno vodo, kovinski
Kotlovnice, gradnja
Kotniki iz legiranega, tudi nerjavnega jekla
Kotniki iz nerjavnega jekla
Kotomeri
Kotorna
Kotula (Cotula potentillina)
Kovačnik; kosteničje (Lonicera spp)
Kovanci
Kovanje, prosto, po naročilu
Kovaški izdelki, splošni
Kovaški stroji
Kovčki iz katerihkoli materialov
Kovčki, veleprodaja
Kovice za oblačila, galanterijo, iz neplemenitih
kovin
Kovice, bakrene
Kovice, železne ali jeklene
Kovine redkih zemelj
Kovine, platirane s srebrom ali platino
Kovine, platirane z zlatom
Kovine, plemenite
Kovine, posredovanje pri prodaji
Kovine, sintrane, izdelki iz njih
Kovinorezkarske storitve
Kovinostrugarske storitve
Kovinska korita, pomivalna
Kovinske kadi, kopalne
Kovinske kartotečne omare
Kovinske ograje
Kovinske tkanine
Kovinske zapornice
Kovinski gradbeni montažni elementi,
postavljanje
Kovinski halogenidi
Kovinski hidroksidi
Kovinski izdelki, maloprodaja
Kovinski izdelki, posredovanje pri prodaji
Kovinski izdelki, veleprodaja
Kovinski karbidi, nesintrani, mešani z vezivi
Kovinski karbidi, nesintrani, nemešani
Kovinski odpadki, posredovanje pri prodaji
Kovinski oksidi - pigmenti
Kovinski peroksidi
Kovinski pesek za peskanje
Kovinski sanitarni izdelki
Kovinski sedeži
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
28.75.12
28.75.27
52.44.15
28.75.12
01.12.13
15.33.26
01.12.21
02.01.42
20.52.15
36.40.14
28.75.12
01.41.12
01.41.11
01.11.91
36.40.11
29.14.10
28.22.12
28.30.11
28.30.11
28.75.11
45.21.51
27.31.30
27.10.43
33.20.32
01.25.10
01.12.21
01.12.21
36.21.10
28.40.11
28.52.20
29.42.34
19.20.12
51.47.36
28.75.25
28.74.13
28.74.12
24.13.55
27.41.50
27.41.40
27.41
51.12.12
28.40.20
28.52.20
28.52.10
28.75.11
28.75.11
28.75.22
28.11.23
17.54.34
28.11.23
45.25.4
24.13.21
24.12.1
52.46.11
51.15.10
51.54.11
24.66.47
24.13.54
51.12.12
24.12.1
24.12.1
27.10.12
28.75.11
36.11.11
Kovinsko pisarniško pohištvo
36.12.11
Kovinsko pohištvo, drugo
36.14.11
Kovinsko stavbno pohištvo
28.12.10
Kozarci iz papirja
21.22.13
Kozarci za vlaganje, stekleni
26.13.11
Kozarci, keramični
26.21.12
Kozarci, kovinski
28.75.12
Kozarci, leseni
20.51.12
Kozarci, maloprodaja
52.44.12
Kozarci, plastični
25.24.23
Kozarci, stekleni
26.13.12
Kozarci, veleprodaja
51.44.12
Koze
01.22.12
Koze, telovadne
36.40.13
Kozice, kovinske
28.75.12
Kozice, steklene
26.13.13
Kozja brada, porolistna; beli koren (Tragopogon 01.12.11
porrifolius)
Kozje kože, surove
15.11.27
Kozje meso
15.11.17
Kozje meso
15.11.17
Kozje usnje
19.10.32
Kozji sir
15.51.40
Kozli
01.22.12
Kozličje usnje
19.10.32
Kozmetična sredstva
24.52.1
Kozmetične storitve
93.02.23
Kozmetični čopiči
36.62.12
Kozmetika, maloprodaja
52.33.10
Kozmetika, posredovanje pri prodaji
51.18.11
Kozmetika, veleprodaja
51.45.10
Kozorog
01.25.10
Kože ptičje, preparirane
36.63.77
Kože, kačje, strojene
19.10.41
Kože, posredovanje pri prodaji
51.11.12
Kože, ptičje
15.12.20
Kože, surove, goveje ali konjske, cele
15.11.24
Kože, surove, goveje ali konjske, razen celih 15.11.25
Kože, surove, kozje
15.11.27
Kože, surove, ovčje
15.11.26
Kože, veleprodaja
51.24.10
Kožni prah
24.66.41
Kožuhi drugih živali, surovi
01.25.33
Kožuhi jagnjet, surovi
01.25.32
Kožuhi, zajčji, kunčji, surovi
01.25.32
Kožuhovina divjadi, surova
01.25.31
Kožuhovina, strojena
18.30.11
Kraft papir za vreče
21.12.23
Kraft papir, razen za vreče
21.12.52
Kraftliner, nepremazan
21.12.22
Kraguljčki
36.30.16
Krajinsko načrtovanje
74.20.52
Kraki, žabji
01.25.22
Krampi
28.62.10
Krasula; tolstica (Crassula spp)
01.12.21
Krašenje gospodinjske keramike
26.21.99
Kraške jame, urejanje, obratovanje
92.53.12
Kratke hlače, moške, iz tkanega blaga
18.22.24
Kravate iz tkanega blaga
18.24.23
Kravate, maloprodaja
52.42.10
Kravate, veleprodaja
51.42.15
Krave
01.21.11
Krčme, strežba hrane
55.30.11
Krčnica (Hypericum spp)
01.12.21
Krebuljica (Anthriscus cerefolium)
01.12.13
Kreda
14.12.20
Kreda, fosfatna
14.30.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
271
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Kreda, pisalna, krojaška
Kredence
Kreditna zavarovanja
Kreditne kartice, poslovanje
Kreditno posredništvo
Krekerji
Krema za zobno higieno
Krematoriji, storitve
Krematorijske peči
Kreme za britje
Kreme za lase
Kreme za obraz, telo
Kreme za obutev, pohištvo, tla, vozila, steklo
in kovine
Kreme za roke, stopala
Kremen
Kremen, piezoelektrični
Kremenčev pesek
Kremenčeva keramika
Kremenec (kvarcit)
Kreozotna olja, iz premogovega katrana
Krep papir za vreče
Krep papir, razen za vreče
Kresnica, vrtna (Astilbe spp)
Kreša, vodna (Nasturtium officinale)
Kreša, vrtna (Lepiduium sativum)
Kreša, zimska; barbaruša (Barbarea praecox)
Kretnice
Krezol
Krhlji jabolk, hrušk
Krhljika - skorja (Rhamnus frangula)
Kri, človeška
Kriket, salonski
Krila iz pletenega blaga
Krila iz tkanega blaga
Krila, usnjena
Krilne črpalke za tekočine
Krinkar; mimulus (Mimulus spp)
Kriolit, naravni
Krioskopi
Kriptomerija (Cryptomeria japonica)
Kristavec (Datura stramonium)
Kritina, strešna, keramična
Krivljenje armatur za železobetonske
konstrukcije
Krivuljniki
Krizanteme (Chrysanthemum spp)
Križarjenje po morju
Križi, iz neplemenitih kovin
Križi, iz plemenitih kovin
Krma, veleprodaja
Krmila za domače živali, pripravljena
Krmilne naprave za tokove < 1000 V
Krmilne naprave za tokove > 1000 V
Krmilni mehanizmi, za motorna vozila
Krmilni ventili, hidravlični ali pnevmatični
Krmilni ventili, procesni
Krmilnice za živino, avtomatske
Krmišča za divjad, vzdrževanje
Krmna repica (Brassica napus oleifera)
Krmna ogrščica (Brassica napus)
Krmna pesa (Beta vulgaris crassa)
Krmna repa (Brassica rapa rapifera)
Krmna žita, sveža ali silirana
Krmna, podzemna koleraba; kavla
(Brassica napus napobrassica)
Krmni bob (Vicia faba minor)
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
36.63.24
36.13.10
66.03.60
65.22.10
65.22.10
15.82.13
24.52.18
93.03.11
29.21.12
24.52.19
24.52.17
24.52.15
24.51.43
24.52.13
14.50.23
24.13.58
14.21.11
26.26.11
14.50.23
24.14.73
21.12.23
21.12.52
01.12.21
01.12.13
01.12.13
01.12.13
35.20.40
24.14.24
15.33.25
01.11.91
24.41.60
36.50.43
18.22.14
18.22.34
18.10.10
29.12.23
01.12.21
14.30.13
33.20.53
01.12.21
01.11.91
26.40.12
45.25.31
33.20.32
01.12.21
61.10.12
28.75.24
36.22.13
51.21.14
15.71.10
31.20.31
31.20.32
34.30.20
29.13.11
29.13.13
29.32.65
01.50.10
01.11.60
01.11.60
01.11.60
01.11.60
01.11.60
01.11.60
01.11.60
Krmni ohrovt (Brassica oleacea
01.11.60
achephala-viridis)
Krmno korenje (Daucus carota)
01.11.60
Krogi, telovadni
36.40.13
Krogle za drobljenje, kovinske
28.75.27
Krogle, biljardne
36.50.43
Krogle, kegljaške
36.50.43
Krogle, steklene
26.15.11
Kroglice za kotalne ležaje
29.14.31
Kroglice, steklene
26.15.26
Kroglična navojna vretena
29.14.24
Kroglični ležaji
29.14.10
Krojaške lutke
36.63.77
Krojaške škarje
28.61.11
Krokodilje kože, surove
01.25.33
Krokodilje usnje
19.10.41
Krokus; žafran (Crocus vernus)
01.12.21
Krom
27.45.30
Kromanje
28.51.11
Kromati
24.13.41
Kromatografi
33.20.53
Kromirana pločevina
27.10.72
Kromitna opeka
26.26.14
Kromova ruda, koncentrati
13.20.16
Kromovi oksidi
24.12.12
Krompir (Solanum tuberosum)
01.11.21
Krompir, kitajski (Dioscorea batatas)
01.11.23
Krompir, konzerviran
15.31.12
Krompir, sladki (Ipomoea batatas)
01.11.23
Krompir, veleprodaja
51.31.11
Krompir, zamrznjen
15.31.11
Krompirček, ocvrt (čips)
15.31.12
Krompirjev škrob
15.62.22
Krompirjev zdrob
15.31.12
Krompirjeva moka
15.31.12
Krompirjevi kosmiči
15.31.12
Krone, zobne
33.10.17
Kronica (Leucojum verum)
01.12.21
Kronografi za vozila
33.50.13
Kronometri, ladijski
33.50.14
Kronometri, športni
33.50.29
Kronski zamaški
28.72.13
Kros in BMX kolesa
35.42.10
Krotolarija (Crotolaria juncea)
01.11.73
Kroton; čudežnica (Codiaeum spp)
01.12.21
Krovska dela
45.22.12
Krožne električne ročne žage
29.41.11
Krožne žage za les, plastiko ipd
29.43.12
Krožnični plugi
29.32.11
Krožniki iz papirja
21.22.13
Krožniki iz porcelana
26.21.11
Krožniki, keramični
26.21.12
Krožniki, kovinski
28.75.12
Krožniki, leseni
20.51.12
Krožniki, maloprodaja
52.44.12
Krožniki, okrasni, iz neplemenitih kovin
28.75.24
Krožniki, plastični
25.24.23
Krožniki, stekleni
26.13.13
Krožniki, veleprodaja
51.44.12
Krpanje oblačil in gospodinjske opreme iz blaga 52.74.11
Krpe za čiščenje
17.40.25
Krste
20.51.14
Krtače, gospodinjske, maloprodaja
52.44.16
Krtače, industrijske
36.62.13
Krtače, veleprodaja
51.47.37
Krtače, za gospodinjstvo
36.62.11
Krtačke, ogljikove, za elektrotehniko
31.62.15
272
Krtačke, zobne
Krtačke, zobne
Kruh, maloprodaja
Kruh, svež
Kruh, veleprodaja
Kruhovec - sadež (Artocarpus spp)
Krvna plazma
Krvne banke
Krvomočnice; geranije (Geranium spp)
Krznena oblačila
Krznene kučme
Krzneni dodatki, razen pokrival
Krzneni izdelki, veleprodaja
Krzneni plašči
Krzno, obdelano
Krzno, umetno, izdelki iz njega
Kseroks naprave
Ksilen
Ksilofovi
Ksiloza
Kučme, krznene
Kufeja; tulčica (Cuphea hyssopifolia)
Kuhalnice, lesene
Kuhalniki, električni
Kuhalniki, električni, maloprodaja
Kuhalniki, neelektrični
Kuhalniki, neelektrični, maloprodaja
Kuhalniki, popravilo
Kuhane testenine
Kuhanje mesnih izdelkov, storitveno
Kuhanje zelenjavnih ali sadnih izdelkov,
storitveno
Kuhinje, šolske, storitve
Kuhinjska posoda iz plastičnih mas
Kuhinjska posoda iz porcelana
Kuhinjska posoda, keramična
Kuhinjski lonci
Kuhinjski noži
Kuhinjsko pohištvo, leseno
Kukala za vrata
Kukavice za ure
Kukmak, gojeni; šampinjoni (Agaricus
hortensis)
Kuliji
Kultivatorji
Kulturna dediščina, varovanje
Kulturne dvorane, obratovanje
Kulturniška združenja, storitve
Kulturno umetniška društva
Kumare, za solato (Cucumis sativus)
Kumare; murke (Cucumis sativus)
Kumarice, v kisu
Kumarice, za vlaganje (Cucumis sativus)
Kumen
Kumina, navadna (Carum carvi)
Kumkvat; fortunela - sadež (Fortunella japonica)
Kunci
Kunčje meso
Kune
Kurarin
Kurentove maske
Kurilne naprave, mehanične
Kurilno olje, ekstra lahko
Kurilno olje, težko
Kurirska odprava pošiljk
Kurirske storitve javne pošte
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
36.62.12
36.62.12
52.24.11
15.81.11
51.36.12
01.13.23
24.41.60
85.14.17
01.12.21
18.30.12
18.24.43
18.30.12
51.42.13
18.30.12
18.30.11
18.30.13
30.01.21
24.14.12
36.30.16
24.41.40
18.24.43
01.12.21
20.51.12
29.71.28
52.45.10
29.72.11
52.44.16
52.72.12
15.85.12
15.13.90
15.33.90
55.51.10
25.24.23
26.21.11
26.21.12
28.75.12
28.61.11
36.13.10
33.40.23
33.50.28
01.12.13
36.63.21
29.32.12
92.52.12
92.32.10
91.12.10
91.33.14
01.12.12
01.12.12
15.33.15
01.12.12
24.14.12
01.13.40
01.13.22
01.25.10
15.12.13
01.25.10
24.41.53
36.63.71
29.21.11
23.20.15
23.20.17
64.12.11
64.11.15
64.12.1
Kurišča, čiščenje
Kurja češnjica; anagalis (Anagallis spp)
Kurja jajca, cela
Kurkuma (Curcuma longa)
Kuskus
Kutina - sadika (Cydonia spp)
Kutina, japonska (Chaenomeles japonica)
Kutine - sadež (Cydonia spp)
Kuverte
Kuverte, maloprodaja
Kuverte, veleprodaja
Kvačke
Kvarcit (kremenec)
Kvas
Kvaternarne amonijeve soli
Kvilaja - lubje (Quillaia sašponaria)
Kvinoja; perujski riž (Chenopodium quinoa)
Labirinti, zabaviščni
Labirinti, zabaviščni, obratovanje
Laboratorijsk aposoda, keramična
Laboratorijska posoda, porcelanasta
Laboratorijska steklenina
Laboratorijske storitve
Laboratorijski pulti, leseni
Laboratorijski reagenti
Laboratorijski sterilizatorji
Ladijska dvigala
Ladijski agenti, storitve
Ladijski pod
Ladijski pod, polaganje
Ladijski prevoz hlajenega tovora
Ladijski prevoz nafte
Ladijski prevoz pošte
Ladijski prevoz potnikov
Ladijski prevoz sipkega tovora
Ladijski prevoz tekočin in plinov
Ladijski prevoz zabojnikov
Ladijsko zavarovanje
Ladje
Ladje s posadko, dajanje v najem
Ladje za križarjenje
Ladje, bojne
Ladje, certificiranje
Ladje, dajanje v najem brez posadke
Ladje, hladilniške, razen tankerjev
Ladje, kombinirane, za prevoz tovora in potnikov
Ladje, posredovanje pri prodaji
Ladje, potniške
Ladje, potopljene, dvigovanje
Ladje, ribiške
Ladje, ro-ro
Ladje, tovorne, druge
Ladje, veleprodaja
Lagerstremija (Lagerstroemia indica)
Lahko olja
Lajne
Lak za lase
Lak za nohte
Lakasto usnje
Laki - glej tudi premazna sredstva
Laki, maloprodaja
Laki, posredovanje pri prodaji
Laki, veleprodaja
Lakiranje parketa
Lakmus; arhil (Rocella tinktoria)
Laktami
Laktilol
74.70.15
01.12.21
01.24.20
01.13.40
15.85.12
01.12.21
01.12.21
01.13.23
21.23.12
52.47.13
51.47.22
28.73.16
14.50.23
15.89.13
24.41.20
02.01.42
01.11.17
36.63.10
92.33.10
26.24.12
26.24.11
26.15.23
85.14.16
36.14.13
24.66.42
33.10.14
29.22.14
63.40.11
20.10.21
45.43.22
61.10.21
61.10.22
61.10.25
61.10.12
61.10.26
61.10.23
61.10.24
66.03.31
35.11
61.10.31
35.11.21
35.11.10
74.30.15
71.22.10
35.11.23
35.11.24
51.14.13
35.11.21
63.22.15
35.11.31
35.11.24
35.11.24
51.65.11
01.12.21
23.20.13
36.30.16
24.52.16
24.52.13
19.10.12
24.30
52.46.12
51.13.12
51.53.22
45.43.22
02.01.42
24.41.31
24.41.40
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
273
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Laktofosfati
Laktoni
Laktoza
Lalemancija - seme (Lalemantia iberica)
Lamele za parket
Lamele za parket
Lamežni plugi
Laminiranje tiskanih materialov
Lampijoni
Lan, novozelandski (Phormium tenax)
Lan, obdelan, nepreden
Lan, surov (Linum usitatissimum)
Lancete
Lanena preja za tkanje
Lanena preja, ne za prodajo na drobno
Lanena preja, za prodajo na drobno
Lanene tkanine
Laneno seme (Linum usitatissimum)
Laneno olje
Laneno olje, rafinirano
Laneno olje, surovo
Lanolin
Lansiranje satelitov
Lansirne naprave za letala
Lantanoidi
Laptop
Lasan; migalični šaš (Carex brizoides)
Lasasto blago
Laserji, razen diod
Laserska obdelava kovinskih obdelovancev
Laserske plošče s knjigo v elektronski obliki
Laserske plošče z računalniškimi zapisi
Laserske plošče z videofilmi
Laserske plošče z zvočnimi zapisi
Laserske plošče, maloprodaja
Laserske plošče, neposnete
Laserske plošče, veleprodaja
Laserske plošče, zvočne, razmnoževanje
Laserski fotoploterji
Laserski namerilniki
Laserski obdelovalni stroji
Lasje, neobdelani
Lasni vložki
Lasnice
Lasulje
Laška repa; topinambur (Helianthus tuberosus)
Lateks
Laterne
Latovka (Poa spp)
Lavaboji, keramični
Lavril alkohol
Lazanja
Leasing, finančni
Lecitin
Lectovo pecivo
Leča (Lens esculenta)
Leče za naprave
Leče za očala
Leče, kontaktne
Leče, maloprodaja
Leče, veleprodaja
Led
LED diode
Led, za hlajenje
Ledeni čaji
Ledeno vino
Ledne dvorane, priprava površin
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
24.14.53
24.41.31
15.51.54
01.11.35
20.10.10
20.10.21
29.32.11
22.25.10
36.63.71
01.11.73
17.10.20
01.11.73
33.10.15
17.10.20
17.10.44
17.10.45
17.20.10
01.11.35
15.41.13
15.42.12
15.41.13
17.10.10
62.30.10
35.30.14
24.13.13
30.02.12
02.01.42
17.60.11
33.40.23
28.52.20
22.11.22
72.21.20
92.11.20
22.14.11
52.45.22
24.65.10
51.43.22
22.31.10
33.40.32
33.40.23
29.42.11
93.02.10
36.63.50
36.63.73
36.63.50
01.11.23
24.17.10
31.50.23
01.11.60
26.22.10
24.14.22
15.85.12
65.21.10
24.41.20
15.82.12
01.11.22
33.40.21
33.40.11
33.40.11
52.48.14
51.47.32
15.98.11
32.10.52
40.30.10
15.98.12
15.93.12
45.23.22
Ledolomilci
35.11.33
Ledolomilci, storitve
63.22.16
Lego-kocke
36.50.32
Lehnjak, neobdelan
14.11.11
Lehnjak, obdelan
26.70.11
Lekarne, maloprodaja v njih
52.31.10
Lektoriranje
74.85.15
Lemeži za buldožerje
29.22.20
Lemeži za pluge
29.32.70
Lepanje
28.52.20
Lepenka - glej tudi papir
Lepenka, filtrirna
21.25.14
Lepenka, nepremazana, druga
21.12.30
Lepenka, nepremazana, grafična
21.12.14
Lepenka, nepremazana, večplastna
21.12.25
Lepenka, premazana
21.12.5
Lepenka, premazana, druga
21.12.57
Lepenka, premazana, grafična
21.12.53
Lepenka, premazana, impregnirana, površinsko 21.12.56
barvana
Lepenka, premazana, negrafična
21.12.54
Lepenka, sestavljena, z vmesno plastjo iz
21.12.51
drugih materialov
Lepenka, strešna, z bitumnom
26.82.13
Lepenka, veleprodaja
51.56.11
Lepila
24.62.10
Lepila, maloprodaja
52.46.12
Lepila, veleprodaja
51.55.13
Lepilni stroji (lepilno vezalni stroji)
29.56.11
Leplejni leseni nosilci
20.30.13
Lepljenje knjig ipd.
22.23.10
Lepljive obveze
24.42.24
Lepljivi obliži
24.42.24
Lepnica; pokalica (Silene spp)
01.12.21
Leposlovne knjige, tiskane
22.11.21
Lepotilne kozmetične storitve
93.02.22
Les na panju
02.01.50
Les za celulozo in plošče iglavcev
02.01.11
Les za celulozo in plošče listavcev
02.01.12
Les, neobdelan, veleprodaja
51.53.11
Les, posredovanje pri prodaji
51.13.11
Les, profiliran
20.10.21
Les, zgoščen
20.20.22
Les, žagan
20.10.10
Lesena embalaža
20.40.1
Lesena obutev
19.30.32
Lesena okna
20.30.11
Lesena vedra
20.40.12
Lesena vrata
20.30.11
Lesene gajbe
20.40.12
Lesene intarzije
20.51.13
Lesene kuhalnice
20.51.12
Lesene montažne zgradbe
20.30.20
Lesene palete
20.40.11
Lesene skodelice
20.51.12
Lesene stavbe
20.30.12
Lesene stenske obloge
20.30.12
Lesene stopnice
20.30.12
Lesene škatle
20.40.12
Lesene živali
36.50.12
Lesene žlice
20.51.12
Leseni držaji
20.51.11
Leseni izdelki, maloprodaja
52.44.15
Leseni izdelki, posredovanje pri prodaji
51.13.11
Leseni izdelki, veleprodaja
51.47.13
Leseni kipci
20.51.13
Leseni kozarci
20.51.12
274
Leseni krožniki
Leseni nosilci
Leseni obešalniki
Leseni okraski
Leseni okvirji za slike
Leseni opaži za betonska dela
Leseni ornamenti
Leseni podboji
Leseni polizdelki, veleprodaja
Leseni sodi
Leseni stoli
Leseni škafi
Leseni zaboji
Leseno orodje
Leseno pisarniško pohištvo
Leseno pohištvo za trgovine
Leska - sadike (Corylus avellana)
Leskovec; korilopsis (Corylopsis glabrescens)
Lesna moka, volna
Lesni katran
Lesni ostanki
Lesni sekanci
Lesno oglje
Lesno-stavbarski izdelki
Lesonitne plošče
Lesovina
Lespedeza; grmasta detelja (Lespedeza
stipulacea, L. cuneata)
Lestenci
Lestve iz vrvi
Lestve, kovinske
Lestve, telovadne
Lešniki (Corylus avelana)
Letaki, tiskani, v prostih listih
Letala - igračke
Letala s posadko, dajanje v najem
Letala, < 2000 kg
Letala, > 15000 kg
Letala, 2000 do 15000 kg
Letala, dajanje v najem brez posadke
Letala, jadralna
Letala, posredovanje pri prodaji
Letala, veleprodaja
Letala, vleka
Letališča, obratovanje
Letališka razsvetljava, signalizacija, inštaliranje
Letališke stavbe, gradnja
Letališke steze, gradnja, popravilo, vzdrževanje
Letalska podvozja, njihovi deli
Letalske ure
Letalski bencin
Letalski prevoz potnikov, izredni
Letalski prevoz potnikov, po voznem redu
Letalski prevoz tovora, izredni
Letalski prevoz tovora, po voznem redu
Letalski sedeži
Letalsko zavarovanje
Letopisi, tiskani
Letve, geometrske
Letve, lesene
Levcit
Levkotrieni
Ležaji, kotalni
Ležaji, veleprodaja
Ležajna ohišja
Ležak
Ležalne mreže
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
20.51.12
20.30.12
20.51.14
20.51.13
20.51.14
20.30.12
20.51.13
20.30.11
51.53.12
20.40.12
36.11.12
20.40.12
20.40.12
20.51.11
36.12.12
36.12.13
01.12.21
01.12.21
20.10.22
24.14.71
20.10.40
20.10.23
24.14.72
20.30.13
20.20.14
21.11.14
01.11.60
31.50.25
17.52.12
28.75.27
36.40.13
01.13.24
22.11.10
36.50.33
62.20.30
35.30.32
35.30.34
35.30.33
71.23.10
35.30.21
51.14.13
51.65.11
63.23.13
63.23.11
45.34.21
45.21.14
45.23.14
35.30.50
33.50.13
23.20.11
62.20.10
62.10.10
62.20.20
62.10.2
36.11.11
66.03.31
22.11.21
33.20.12
20.10.21
14.50.23
24.41.52
29.14.10
51.65.12
29.14.23
15.96.10
17.52.12
Ležalniki, plastični
Ležalniki, zložljivi, leseni
Ležalniki, zložljivi, skovinskim ogrodjem
Ležeči policaji, gradnja
Ležišča
Liatris (Liatris spicata)
Libele
Libocedra, čilska (Libocedrus chilensis)
Licenčne pravice, upravljanje z njimi
Licitacije, organiziranje
Licitacije, pravne storitve
Ličenje kovinskih obdelovancev
Ličenje obraza
Ličenje osebnih avtomobilov
Ličenje tovornjakov, avtobusov ipd
Liči - sadež (Nephelium litchi )
Ličila za obraz
Ličila za oči
Ličkalniki za koruzo
Ličkanje koruze
Lifti
Lifti, montaža
Ligej (Lygeum spartum)
Lignit
Lignji, konzervirani
Lignji, sveži ali ohlajeni
Lignji, zamrznjeni
Liguster; kalina (Ligustrum spp)
Lijaki, kuhinjski, kovinski
Lijaki, stekleni
Likalni stroji, industrijski
Likalniki
Likalniki na oglje
Likalniki, maloprodaja
Likalniki, popravilo
Likalniki, veleprodaja
Likanje perila, oblačil
Likerji
Likovniki, storitve
Likvidnostne analize
Likviricija; sladki koren; sladič (Glyzyrhiza glabra)
Lilija (Lilium spp)
Lilija, stepska (Eremurus hybrida)
Limba - oblovina (Terminalia superba)
Limeta (Citrus aurantifolia)
Limfna drenaža
Limonada
Limone (Citrus limon)
Linije za industrijsko procesno krmiljenje
Linijski medkrajevni potniški avtobusni prevoz
Linijski medkrajevni potniški avtobusni prevoz
Linijski mmestni potniški avtobusni prevoz
Linolej
Linolej, polaganje
Linters iz bombaža
Lipa - sadike (Tilia spp)
Lipova oblovina (Tilia spp)
Lipovo cvetje (Tilia spp)
Lipovo ličje (Tilia spp)
Lisica
Lisičji rep (Alopecurus pratensis)
Lisičji rep (žaga)
Lisičke (Neurophyllum clavatum)
Listavci - oblovina
Listi aglomerirane plute
Listi furnirja
Listi iz neojačanih plastičnih mas
36.11.13
36.11.12
36.11.11
45.23.12
36.14.12
01.12.21
33.20.65
01.12.21
74.87.17
74.87.17
74.11.16
28.51.22
93.02.23
50.20.14
50.20.23
01.13.23
24.52.15
24.52.12
29.32.34
01.41.11
29.22.16
45.31.30
01.11.73
10.20.10
15.20.16
05.00.23
15.20.15
01.12.21
28.75.12
26.15.23
29.54.21
29.71.23
28.62.30
52.45.10
52.72.12
51.43.11
93.01.15
15.91.10
92.31.22
74.14.12
01.11.91
01.12.21
01.12.21
02.01.13
01.13.22
93.04.10
15.98.12
01.13.22
33.30.10
60.21.41
60.21.42
60.21.31
36.63.40
45.43.21
15.41.20
01.12.21
02.01.12
01.11.91
02.01.42
01.25.10
01.11.60
28.62.20
01.12.13
02.01.12
20.52.13
20.20.21
25.21.30
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
275
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Listi iz ojačanih plastičnih mas, neceličaste
strukture
Listi iz plastičnih mas, celičaste strukture
Listi za žage
Listje, umetno
Listnato testo, sveže, tudi zamrznjeno
Lišaj popkar (Umbilicaria)
Lišaj, islandski (Cetraria islandica)
Lišaji, barvilni (Imbricaria spp)
Lišaji, barvilni (Pseudocyphallaria)
Literarne storitve
Litijev oksid, hidroksid
Litina - glej tudi po pridevniku
Litina, jeklena
Litina, nodularna
Litina, siva
Litina, temprana
Litje aluminija
Litje betona v opaže
Litje drugih neželeznih kovin
Litje jekla
Litje nodularne litine
Litje sive litine
Litje temprane litine
Litje železa
Lito steklo, v ploščah, neobdelano
Litografije, umetniške
Litografske plošče
Litopon
Litoželezne cevi in votli profili
Litoželezni cevni fitingi
Livarne, gradnja
Livarski lonci, stroji
Livarski modeli
Lizin
Lizing, finančni
Ljubiteljski klubi, društva
Ljulka, mnogocvetna (Lolium perenne,
L. multiflorum)
Lobelija (Lobelia erinus)
Loboda, vrtna (Atriplex hortensis)
Ločje (Juncus spp)
Logaritemska računala
Logi (merilci hitrosti ladje)
Logistika proizvodnje, svetovanje, pomoč
Logopedske storitve
Loj, goveji
Lojevec
Lokali za hitro prehrano, storitve
Lokalne telefonske storitve
Loki, športni
Lokomotive, akumulatorske
Lokomotive, dajanje v najem brez upravljalcev
Lokomotive, dizelske
Lokomotive, električne
Lokomotive, veleprodaja
Lokomotivski zalogovniki
Lokovne žage
Lokvanj (Nymphaea spp)
Lonci, cvetlični, iz betona
Lonci, kuhinjski
Lonci, livarski
Lonci, stekleni
Lonci, talilni, iz ognjevzdržne keramike
Lončenina, gospodinjska
Lončki, cvetlični, iz plastičnih mas
Lončki, cvetlični, lončeni
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
25.21.42
25.21.41
28.62.20
36.63.76
15.61.24
02.01.42
01.11.91
02.01.42
02.01.42
92.31.22
24.12.13
27.52.10
27.51.12
27.51.13
27.51.11
27.53.10
45.25.32
27.54.10
27.52.10
27.51.12
27.51.13
27.51.11
27.51.1
26.11.11
92.31.10
22.24.20
24.12.24
27.21.10
27.21.20
45.21.52
29.51.11
29.56.24
24.41.20
65.21.10
91.33.14
01.11.60
01.12.21
01.12.13
02.01.42
33.20.32
33.20.11
74.14.15
85.14.13
15.11.30
14.50.23
55.30.14
64.20.11
36.40.14
35.20.13
71.21.12
35.20.12
35.20.11
51.65.11
35.20.13
28.62.20
01.12.21
26.66.12
28.75.12
29.51.11
26.13.13
26.26.14
26.21.12
25.24.23
26.25.12
Lončki, kovinski
Lončki, okrasni, keramični
Lončki, topilniški, iz plemenitih kovin
Loparji, posojanje
Loparji, za športe
Lopate
Lopatice za kitanje
Lopatice za ladijske vijake
Lopatice za torte, kovinske
Lopatice za žerjavico
Losioni za obraz, telo
Lososi, konzervirani
Lososi, prekajeni
Loščenje parketa in talnih oblog
Loščenje tal
Lošči za keramiko ipd.
Loščila za obutev, pohištvo, tla, vozila, steklo
in kovine
Loščilniki za tla, električni, gospodinjski
Loterija
Loto
Lotos (Nelumbo nucifera)
Lotus; pajčolanka (Lotus berthelotti)
Lov za šport in rekreacijo, storitve
Lovilci umazanije iz plastičnih mas
Lovor (listi) (Laureus nobilis)
Lovske puške
Lovske storitve
Lovski klicni rogovi
Lože, storitve
Lubenice (Citrullus aedulis)
Lucerna v zdrobu
Lucerna; alfalfa (Medicago sativa)
Lučca (Lychnis spp)
Lučka, sladoled
Lučke za okras drevesc
Lučnik; papeževa sveča (Verbascum
thapsiforme)
Lufa; rastlinska spužva (Luffa cylindrica)
Luk; česen (Alium sativum)
Luk; navadna čebula (Alium cepa)
Luknjači za vozovnice, usnje, ipd.
Luknjanje tiskanega gradiva
Luksometri
Luminofori
Lupilni noži, ročni
Lupine citrusov
Luske iz aluminija
Luske iz cinka
Luske iz svinca
Luske, bakrove
Luske, kositrne
Luske, nikljeve
Luščen riž
Luščilniki za pridelke
Luščine, kakavove
Luštrek (Levisticum officinale)
Lutkarske predstave
Lutke
Lutke človeške oblike
Lutke, izložbene, krojaške
Lutnje
Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze
Macesen - sadike (Larix spp)
Macesnova oblovina (Larix spp)
Macis (ovojnica muškatnega oreška) (Myristica
fragans)
28.75.12
26.21.13
36.22.14
71.40.14
36.40.14
28.62.10
28.62.30
28.75.26
28.61.14
28.62.30
24.52.15
15.20.14
15.20.13
45.43.22
74.70.13
24.30.21
24.51.43
29.71.21
92.71.10
92.71.10
01.12.21
01.12.21
92.62.13
25.24.28
01.13.40
29.60.13
01.50.10
36.30.16
91.33.14
01.12.12
15.71.20
01.11.60
01.12.21
15.52.10
31.50.32
01.11.91
02.01.42
01.12.11
01.12.11
28.62.30
22.25.10
33.20.53
24.12.24
28.62.10
15.33.25
27.42.21
27.43.24
27.43.22
27.44.21
27.43.28
27.45.21
15.61.10
29.32.34
15.84.30
01.12.13
92.34.13
36.50.1
36.50.11
36.63.77
36.30.12
24.14.80
01.12.21
02.01.11
01.13.40
276
Macole
Mačeha (Viola cornuta)
Mačete
Mačja hrana
Mačji rep (Phleum pratense)
Mačke
Mački, kovinski
Mački, kovinski
Mački, soboslikarski
Magistrski študij
Magneti, trajni
Magnetni trakovi z računalniškimi zapisi
Magnetni trakovi z videofilmi
Magnetni trakovi z zvočnimi zapisi
Magnetni trakovi, neposneti
Magnetni vztrajniki
Magnetni vžigalniki
Magnetno resonančni aparati, medicinski
Magnetofoni
Magnetofoni, popravilo
Magnetroni
Magnezij in izdelki iz njega
Magnezijev hidroksid
Magnezit, naravni
Magnezitna opeka
Magnolije (Magnolia spp)
Mahagoni - oblovina (Swietinia spp)
Mahovnica (Oxycoccus palustris)
Majaron (Majorana hortensis)
Majice iz pletenega blaga
Majice, spodnje, moške, iz tkanega blaga
Majice, spodnje, ženske, iz tkanega blaga
Majnica; antenaria (Antennaria spp)
Majoneza
Mak - nezrele glavice (Papaver somniferum)
Mak (Papaver orientale)
Makadam
Makaroni
Makete
Makete načrtovanih objektov, priprava
Makete za sestavljanje
Makovo seme (Papaver somniferum)
Mala šola
Malaga
Malancani; jajčevci (Solanum melongena)
Male elektrarne, gradnja
Maline - sadež (Rubus idaeus)
Maline - sadike (Rubus idaeus)
Maline, zamrznjene
Malinovec
Malonilsečnina
Maloprodaja avdio in video naprav
Maloprodaja avtomobilskih plaščev
Maloprodaja avtoradijev
Maloprodaja barv, lakov, lepil
Maloprodaja bivalnih prikolic, avtodomov
Maloprodaja bonbonov, čokolade
Maloprodaja brisač, prtov, rjuh
Maloprodaja cvetja, rastlin, semen, gnojil
Maloprodaja časopisov
Maloprodaja čistil
Maloprodaja delov, opreme za avtomobile
Maloprodaja delov, opreme za motorna kolesa
Maloprodaja dietetičnih živil
Maloprodaja divjačine
Maloprodaja drv
Maloprodaja električnih gospodinjskih naprav
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
28.62.30
01.12.21
28.62.10
15.72.10
01.11.60
01.25.10
28.75.27
28.75.27
36.62.13
80.30.12
31.62.12
72.21.20
92.11.20
22.14.12
24.65.10
31.61.21
31.61.21
33.10.12
32.30.32
52.72.11
32.10.42
27.45.30
24.13.15
14.50.23
26.26.14
01.12.21
02.01.13
01.13.23
01.12.13
18.23.30
18.23.22
18.23.24
01.12.21
15.87.12
01.11.91
01.12.21
14.21.13
15.85.11
36.63.74
74.20.23
36.50.20
01.11.35
80.10.11
15.93.12
01.12.13
45.21.51
01.13.23
01.12.21
15.33.21
15.98.12
24.41.31
52.45.21
50.30.21
52.45.21
52.46.12
50.10.23
52.24.12
52.41.11
52.48.32
52.47.12
52.48.31
50.30.22
50.40.20
52.27.12
52.22.10
52.48.35
52.45.10
Maloprodaja farmacevtskih izdelkov
Maloprodaja gasilnih aparatov
Maloprodaja glasbenih posnetkov, kaset,
CD-jev, plošč
Maloprodaja glasbil in muzikalij
Maloprodaja gospodinjske posode, pribora
Maloprodaja gospodinjske steklenine,
keramike
Maloprodaja gospodinjskega perila
Maloprodaja gospodinjskih tehtnic
Maloprodaja gradbenega materiala
Maloprodaja hišnih živali
Maloprodaja igrač in igralnih pripomočkov
Maloprodaja kave in čaja
Maloprodaja knjig
Maloprodaja kosilnic
Maloprodaja kovinskih izdelkov
Maloprodaja kozmetičnih in toaletnih izdelkov
Maloprodaja kruha, peciva
Maloprodaja kurilnega olja
Maloprodaja lesenih izdelkov, razen pohištva
Maloprodaja medicinskih in ortopedskih
izdelkov
Maloprodaja mesa in mesnih izdelkov
Maloprodaja metel, krtač
Maloprodaja mleka, mlečnih izdelkov in jajc
Maloprodaja motornih goriv
Maloprodaja motornih koles, mopedov
Maloprodaja neelektričnih naprav za
gospodinjstvo
Maloprodaja neelektričnih štedilnikov
Maloprodaja novih osebnih avtomobilov
Maloprodaja obdelovalnih strojev
Maloprodaja oblačil
Maloprodaja obutve
Maloprodaja očal
Maloprodaja olj, maziv za motorna vozila
Maloprodaja optične in fotografske opreme
Maloprodaja pijač
Maloprodaja pisalnih potrebščin
Maloprodaja pisarniške opreme
Maloprodaja pisarniškega pohištva
Maloprodaja pletarskih, plutastih izdelkov
Maloprodaja plinskih bomb
Maloprodaja premoga
Maloprodaja programskih paketov
Maloprodaja rabljenih knjig
Maloprodaja rabljenih oblačil
Maloprodaja rabljenih osebnih avtomobilov
Maloprodaja rabljenih predmetov
Maloprodaja računalnikov
Maloprodaja revij
Maloprodaja rib, rakov in mehkužcev
Maloprodaja ročnega orodja
Maloprodaja sadja in vrtnin
Maloprodaja sanitarne opreme
Maloprodaja spominkov
Maloprodaja stanovanjskega pohištva
Maloprodaja starin
Maloprodaja stekla
Maloprodaja sveč
Maloprodaja svetil
Maloprodaja šivalnih potrebščin
Maloprodaja športne opreme, tudi koles
Maloprodaja tapet, talnih oblog, preprog
Maloprodaja tekstila
Maloprodaja telekomunikacijske opreme
52.31.10
52.48.38
52.45.22
52.45.23
52.44.12
52.44.12
52.44.14
52.44.16
52.46.16
52.48.33
52.48.23
52.27.12
52.47.11
52.46.14
52.46.11
52.33.10
52.24.11
52.48.35
52.44.15
52.32.10
52.22.10
52.44.16
52.27.11
50.50.10
50.40.20
52.44.16
52.44.16
50.10.21
52.46.14
52.42.10
52.43.11
52.48.14
50.50.10
52.48.14
52.25.10
52.47.13
52.48.12
52.48.11
52.44.15
52.48.35
52.48.35
52.48.13
52.50.12
52.42.10
50.10.22
52.50.13
52.48.13
52.47.12
52.23.10
52.46.11
52.21.10
52.46.15
52.48.34
52.44.11
52.50.11
52.46.13
52.48.38
52.44.13
52.41.12
52.48.22
52.48.31
52.41.11
52.48.15
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
277
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Maloprodaja testenin
Maloprodaja tobačnih izdelkov
Maloprodaja umetniških izdelkov
Maloprodaja umivalnikov, kadi, školjk
Maloprodaja ur in nakita
Maloprodaja usnjenih izdelkov, potovalne
galanterije
Maloprodaja v delikatesah
Maloprodaja v nespecializiranih prodajalnah
Maloprodaja v prodajalnah z mešanim blagom
Maloprodaja v specializiranih prodajalnah z živili
Maloprodaja v veleblagovnicah
Maloprodaja videoiger
Maloprodaja vrvi
Maloprodaja zaves
Maloprodaja zdravil
Maloprodaja znamk, kovancev
Maloprodaja, nespecializirana, nezamrznjene
hrane
Maloprodaja, nespecializirana, pijač, tobačnih
izdelkov
Maloprodaja, nespecializirana, zamrznjene
hrane
Malte, neognjevzdržne
Malte, ognjevzdržne
Maltoza
Mameja - sadež (Mammea americana)
Mamilarija (Mammillaria geminispina,
M. hahniana)
Mamutovec, orjaška sekvoja (Sequoiadendron
giganteum)
Mandarine; klementine; tangerine (Citrus
reticulata)
Mandeljni - koščice (Prunus amygdalus)
Mandeljni - sadike (Prunus amygdalus)
Mandlji, soljeni, konzervirani
Mandoline
Manekeni, posredovanje njihovega dela
Mangan in izdelki iz njega
Manganova ruda, koncentrati
Manganovi oksidi
Mango (Magnifera indica)
Mangold; blitva (Beta vulgaris cicla)
Mangostin - sadež (Garcinia mangostana)
Manikirne garniture
Manikirske storitve
Manikobe - mleček (Manihot glazovii)
Manila; abaka (Musa texitilis)
Manioka; kasava; tapioka (Manihot esculenta)
Manipulacija tovora
Manjšinska društva
Manometri
Manostati
Maone
Mape iz papirja
Mape iz plastičnih mas
Marakuja; pasionka; granatina (Passiflora edulis)
Maranta (Maranta spp)
Marcipan
Marelice - sadež (Prunus armeniaca)
Marelice - sadike (Prunus armeniaca)
Marelice, suhe
Margarine
Marine, gradnja
Marine, storitve
Marionete
Markerji, polsteni
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
52.27.12
52.26.10
52.48.37
52.46.15
52.48.21
52.43.12
52.27.12
52.12.10
52.12.10
52.27.12
52.12.10
52.48.23
52.48.38
52.44.14
52.31.10
52.48.36
52.11.12
52.11.12
52.11.11
26.64.10
26.26.13
15.62.21
01.13.23
01.12.21
01.12.21
01.13.22
01.13.24
01.12.21
15.33.23
36.30.12
74.50.25
27.45.30
13.20.16
24.12.12
01.13.21
01.12.13
01.13.21
28.61.13
93.02.23
02.01.21
01.11.73
01.11.23
63.40.12
91.33.12
33.20.52
33.20.70
35.11.32
22.22.20
25.24.27
01.13.23
01.12.21
15.84.23
01.13.23
01.12.21
15.33.25
15.43.10
45.24.11
92.62.13
36.50.13
36.63.21
Marketinške raziskave
Marketinško svetovanje
Markiranje poti
Markize
Marmelade
Marmelade, maloprodaja
Marmelade, veleprodaja
Marmor, neobdelan
Marmor, obdelan
Marmorni odlomki
Marmorni prah
Maroni; kostanj - plod (Castanea sativa)
Maroni; pravi kostanj - sadike (Castanea sativa)
Martinčkove kože, strojene
Masaža, medicinska
Masažni saloni
Mase za oblikovanje
Mase za zobno protetiko
Maskare
Maske za zaščito pred prahom ipd.
Maske, kisikove
Maske, posojanje
Maske, potapljaške
Maske, pustne ipd.
Maske, sabljaške
Masleni namazi
Maslenica (Hemerocallis spp)
Maslo
Maslo, kakavovo
Maslo, kikirikijevo
Maslo, maloprodaja
Maslo, veleprodaja
Maslovec; karita oreščki (Butyrospermum
paradoxum)
Masni spektrografi
Mast, perutninska
Mast, svinjska
Mastna volna, puljena
Maščobe iz volne
Maščobe, iz rib in morskih sesalcev
Maščobe, jedilne, maloprodaja
Maščobe, jedilne, veleprodaja
Maščobe, rastlinske, živalske, hidrirane
Maščobe, svinjske, goveje, ovčje
Maščobe, živalske, rastlinske, kemično
modificirane
Maščobne kisline, monokarbonske, industrijske
Maščobni alkoholi, industrijski
Maše, verske
Mat iz steklenih vlaken
Mate čaj
Mate čaj; paragvajska bodika (Ilex
paraguayensis)
Materiali za rezbarjenje
Materina dušica; timijan (Thymus vulgaris)
Materinski domovi
Matice, aluminijaste
Matice, bakrene
Matice, železne ali jeklene
Matični mleček, pripravki iz njega
Matrice za izvlekanje kovin
Matrice za razmnoževanje
Matrični razmnoževalniki
Mavčni izdelki za gradbeništvo
Mavčni kipci
Mavec
Mavrahi; smrčki (Morchella)
74.13.11
74.14.13
45.23.12
17.40.22
15.33.22
52.27.12
51.38.21
14.11.11
26.70.11
14.21.12
14.21.12
01.13.24
01.12.21
19.10.41
85.14.13
93.04.10
24.66.42
24.66.42
24.52.12
17.40.25
33.10.16
71.40.16
36.40.12
36.63.71
36.40.14
15.51.30
01.12.21
15.51.30
15.84.12
15.33.23
52.27.11
51.33.11
01.11.35
33.20.53
15.12.14
15.11.30
15.11.21
17.10.10
15.41.11
52.27.12
51.33.13
15.42.13
15.11.30
24.66.10
24.14.31
24.14.21
91.31.10
26.14.12
15.86.13
01.13.33
36.63.77
01.13.40
85.31.14
28.73.14
28.74.13
28.74.11
15.89.14
28.62.50
21.23.11
30.01.23
26.62.10
26.66.11
26.53.10
01.12.13
278
Mavritska konoplja; furkreja - vlakna (Furcraea giganta) 01.11.73
Mazalna olja, druga olja
23.20.18
Mazalni preparati, < 70% mineralnih olj
24.66.31
Mazalni sistemi
29.56.25
Maziva na osnovi mineralnih olj
23.20.31
Maziva za vozila, maloprodaja
50.50.10
Mazut
23.20.17
Mecenske storitve za šport
92.62.11
Mecenske storitve za umetnost
92.31.21
Meček (Sisyrinchium spp)
01.12.21
Meči
28.75.30
Meči, športni
36.40.14
Med
01.25.21
Medalje iz plemenitih kovin
36.22.13
Medalje, iz neplemenitih kovin
36.61.10
Medena detelja (Melilotus alba)
01.11.60
Medeni pripravki
15.89.14
Medenica (Hedrysarium coronarium)
01.11.60
Medenina
27.44.13
Medenjaki
15.82.12
Medica
15.94.10
Medicinke
36.40.13
Medicinska oprema
33.10.1
Medicinska oprema, posredovanje pri prodaji 51.18.11
Medicinske sestre, storitve
85.14.12
Medicinske storitve za hišne živali
85.20.11
Medicinske storitve za ljudi
85.1
Medicinski fotoaparati
33.40.32
Medicinski instrumenti, veleprodaja
51.46.12
Medicinski izdelki, maloprodaja
52.32.10
Medicinsko fotografiranje
74.81.26
Medicinsko pohištvo
33.10.20
Mediji, neposneti
24.65.10
Medkrajevni avtobusni prevoz na javnih linijah 60.21.41
Medkrajevni avtobusni prevoz na posebnih linijah60.21.42
Mednarodne inštitucije, predstavništva
99.00.10
Mednarodne telefonske storitve
64.20.12
Medninasti odlitki
27.54.10
Medomrežno povezovanje
64.20.23
Medved
01.25.10
Medvedje uho; gornik (Arctostaphylos uva ursi) 01.11.91
Medvedki
36.50.12
Medvedova hruška; glog (Crataegus spp)
01.12.21
Medvejke (Spiraea spp)
01.12.21
Mehanična dela, splošna
28.52.20
Mehanizmi za glasbene skrinjice
36.30.17
Mehanizmi za mape, kovinski
28.75.23
Mehanske lastnosti, preizkušanje
74.30.12
Mehčala za tekstil, za prodajo na drobno
24.66.45
Mehka ali penasta guma v primarni obliki
25.13.20
Mehkužci, drugi, sveži ali ohlajeni
05.00.23
Mehkužci, konzervirani
15.20.16
Mehkužci, morski, maloprodaja
52.23.10
Mekabalzam (Commiphora opobalsamum)
02.01.22
Melamin
24.14.52
Melaminske smole v primarni obliki
24.16.55
Melase
15.83.14
Melioracija kmetijskih zemljišč
45.11.23
Melisa (Melissa officinalis)
01.11.91
Melone; dinje (Cucumis melo)
01.12.12
Membranske pipe
29.13.13
Menjalnice, storitve
67.13.10
Menjalniki za motorna vozila
34.30.20
Menjalniki, razen za motorna vozila
29.14.24
Menze, storitve
55.51.10
Menzure, steklene
26.15.23
Meranti - oblovina (Shorea spp)
02.01.13
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Merceriziranje tkanin
Merila za dolžino, ročna
Merila, kalibrirna, kljunasta, ročna
Merilne mize
Merilne naprave, dajanje v najem
Merilne ure, športne
Merilni instrumenti
Merilniki amplitude (koles)
Merilniki deformacij
Merilniki električnih veličin
Merilniki optičnih sevanj
Merilniki padavin
Merilniki pretoka tekočin
Merilniki proizvodnje in porabe plina, tekočin
ali elektrike
Merilniki trdote, trdnosti materialov
Meritve - glej tudi po pridevniku
Meritve lastnosti zemeljske površine
Meritve zemeljske notranjosti
Meritve, označevanje sestojev
Merjasci
Merlot
Mesarice
Mesarski noži
Meseček; rigelc; ognjič (Calendula officinalis)
Mesna moka, ne za človeško prehrano
Mesna moka, za človeško prehrano
Mesni izdelki
Mesni izdelki, maloprodaja
Mesni izdelki, veleprodaja
Mesni narezek, konzerviran
Mesni peleti, neprimerni za človeško prehrano
Mesnine, maloprodaja
Mesnine, veleprodaja
Meso divjadi
Meso drugih živali
Meso nojev
Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
Meso, goveje, zamrznjeno
Meso, konjsko
Meso, konzervirano
Meso, kozje
Meso, maloprodaja
Meso, ovčje, sveže ali ohlajeno
Meso, ovčje, zamrznjeno
Meso, perutninsko, sveže ali ohlajeno
Meso, perutninsko, zamrznjeno
Meso, prekajeno
Meso, ribje, sveže ali ohlajeno
Meso, soljeno
Meso, sušeno
Meso, svinjsko, sveže ali ohlajeno
Meso, svinjsko, zamrznjeno
Meso, veleprodaja
Meso, zajčje
Mestni cestni prevoz potnikov
Mestni prevoz delavcev, po voznem redu
Mestni prevoz šolarjev, po voznem redu
Mestni tirni prevoz potnikov
Mešalne pipe za sanitarne napeljave
Mešalni stroji, večnamenski
Mešalniki krmil
Mešalniki za beton, malto
Mešalniki, električni, gospodinjski
Mešalniki, gospodinjski, maloprodaja
Mešalniki, gospodinjski, popravilo
Mešalniki, gospodinjski, veleprodaja
17.30.40
33.20.33
33.20.33
33.20.65
71.34.10
33.50.29
33.20
33.20.65
33.20.65
33.20.43
33.20.53
33.20.12
33.20.52
33.20.63
33.20.62
74.20.73
74.20.72
02.02.10
01.23.10
15.93.12
28.62.10
28.61.11
01.11.91
15.13.13
15.13.11
15.13.1
52.22.10
51.32.12
15.13.12
15.13.13
52.22.10
51.32.12
15.12.13
15.12.13
15.12.13
15.11.11
15.11.12
15.11.18
15.13.12
15.11.17
52.22.10
15.11.15
15.11.16
15.12.11
15.12.12
15.13.11
15.20.11
15.13.11
15.13.11
15.11.13
15.11.14
51.32.11
15.12.13
60.21.2
60.21.32
60.21.32
60.21.10
29.13.12
29.56.25
29.32.63
29.52.40
29.71.21
52.45.10
52.72.12
51.43.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
279
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Mešanice za izdelavo pekarskih izdelkov
Mešanice, dišavne
Mešano blago, maloprodaja
Meta, poprova (Mentha piperita)
Metakrilna kislina, njene snovi
Meta-ksilen
Metalizirana preja
Metaliziranje izdelkov iz plastičnih mas
Metalurške peči, gradnja
Metalurški stroji in naprave
Metamfetamin
Metan
Metanal
Metanol
Metasekvoja (Metasequoia glyptostroboides)
Meteorološka napoved
Meteorološke ladje
Meteorološki instrumenti in naprave
Meteorološki radarji
Metilen klorid
Metiljononi
Metilni alkohol
Metionin
Metla (Sarothammus scoparius)
Metle
Metle, veleprodaja
Metličevje; reličnik (Cytisus spp)
Metličnik (Callistemon rigidus, C. pallidus)
Metro, prevoz
Metronomi
Metuljčki
Metuljnik (Buddleja spp)
Mezgi
Miceliji gob
Mikalni stroji za vlakna
Mikrobne kulture
Mikrofilmi, osvetljeni, razviti
Mikrofoni
Mikrofotografija
Mikrofotografski aparat
Mikrokroglice, steklene
Mikrometri, ročni
Mikromotorji, < 37,5 W
Mikroprocesorji
Mikrosestavi
Mikroskopi, maloprodaja
Mikroskopi, optični
Mikroskopi, razen optičnih
Mikroskopski preparati
Mikrovalovne elektronke
Mikrovalovne pečice
Milnica (Saponaria officinalis)
Milno drevo; sapindus (Sapindus saponaria)
Milo
Mimoza (Mimosa spp)
Mimulus; krinkar (Mimulus spp)
Mine
Mine za svinčnike
Minerali za kemijsko predelavo
Mineralna volna
Mineralne vode, neslajene, nearomatizirane
Mineralne vode, slajene, aromatizirane
Mineralne vode, veleprodaja
Minij
Miniranje
Ministrstva, upravljanje
Mira (Commiphora kataf)
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
15.61.24
24.63.10
52.12.10
01.11.91
24.14.33
24.14.12
17.54.33
25.24.90
45.21.52
29.51.11
24.41.53
11.10.20
24.14.61
24.14.22
01.12.21
74.20.74
35.11.33
33.20.12
33.20.20
24.14.13
24.14.62
24.14.22
24.14.51
02.01.42
36.62.11
51.47.37
01.12.21
01.12.21
60.21.10
36.30.17
18.24.23
01.12.21
01.22.13
01.12.21
29.54.11
24.41.60
74.81.13
32.30.41
74.81.26
33.40.32
26.15.26
33.20.33
31.10.10
32.10.62
32.10.62
52.48.14
33.40.22
33.20.61
36.63.74
32.10.42
29.71.27
02.01.42
02.01.42
24.51.31
01.12.21
01.12.21
29.60.14
36.63.24
14.30.13
26.82.16
15.98.11
15.98.12
51.34.11
24.12.12
45.11.12
75.11.11
02.01.22
Mirabele - sadež (Prunus cerasifera)
Mirabele - sadike (Prunus cerasifera)
Mirta (Myrtus communis)
Misijoni
Miške, bele
Miške, računalniške
Mitraljezi
Mizarski stavbni izdelki
Mize za igralnice
Mize za namizni tenis
Mize, dvižne
Mize, jedilne, lesene
Mize, operacijske
Mize, pisarniške, kovinske
Mize, pisarniške, lesene
Mizice, klubske
Mladice, ribje
Mladinska društva, storitve
Mladinski domovi
Mladinski hoteli, storitve
Mlakarice
Mlatenje žita
Mlatilni stroji
Mleček (Euphorbia spp)
Mleček, matični
Mlečni izdelki, maloprodaja
Mlečni izdelki, veleprodaja
Mlekarniški stroji
Mleko v prahu
Mleko v trdnih oblikah
Mleko za čiščenje kože
Mleko, fermentirano
Mleko, kozje, surovo
Mleko, kravje, surovo
Mleko, maloprodaja
Mleko, ovčje, surovo
Mleko, predelano, tekoče, do 6% maščobe
Mleko, predelano, tekoče, nad 6% maščobe
Mleko, sojino
Mleko, veleprodaja
Mleko, zgoščeno ali oslajeno
Mleti poper
Mlevski izdelki, veleprodaja
Mlevski izdelki, žitni
Mlevski stroji za žito ipd
Mlinci
Mlini za sadje
Mlini za žito
Mlinski kamni
Mnogocvetna ljulka (Lolium perenne,
L. multiflorum)
Mobilna telefonija
Mobilni telefoni, popravilo
Mobiteli
Močvirka (Nymphoides spp)
Modelčki za piškote, krofe
Modelčki, pomanjšani, za sestavljanje
Modeli strojev in naprav, preizkušanje
Modeli za demonstriranje
Modeli, livarski
Modelne plošče
Modno svetovanje
Modra galica
Modrčki
Modrin; koprivček (Ceanotus spp)
Mohar; italijansko proso; bar; muhvič
(Setaria italica)
01.13.23
01.12.21
01.12.21
91.31.10
01.25.10
30.02.19
29.60.12
20.30.13
36.50.43
36.40.14
29.22.18
36.14.12
33.10.20
36.12.11
36.12.12
36.14.12
05.00.11
91.33.13
85.31.13
55.21.10
01.25.10
01.41.11
29.32.34
01.12.21
15.89.14
52.27.11
51.33.11
29.53.12
15.51.20
15.51.20
24.52.15
15.51.52
01.22.22
01.21.20
52.27.11
01.22.21
15.51.11
15.51.12
15.98.12
51.33.11
15.51.51
15.87.20
51.38.24
15.61.33
29.53.13
15.82.13
29.53.14
29.53.13
26.81.11
01.11.60
64.20.13
52.74.13
32.20.11
01.12.21
28.62.30
36.50.20
74.30.13
36.63.74
29.56.24
29.56.24
74.87.16
24.13.31
18.23.25
01.12.21
01.11.17
280
Moka iz kostanja
Moka iz oljnih semen in plodov
Moka iz rib, rakov, mehkužcev, neužitna
Moka iz vrtnin, sadja
Moka, ajdova
Moka, gorčična
Moka, koruzna
Moka, krompirjeva
Moka, lesna
Moka, mesna ali kostna, ne za človeško
prehrano
Moka, mesna, za človeško prehrano
Moka, pšenična
Moka, ribja, užitna
Moka, ržena
Moka, silikatna fosilna
Moka, sojina, nerazmaščena
Moka, sojina, razmaščena
Moka, soržična
Moka, veleprodaja
Mokovec (Sorbus aria)
Moleki, iz plemenitih kovin
Molibdati
Molibden in izdelki iz njega
Molibdenova ruda, koncentrati
Molitve, verske
Moljevka (Plectranthus coleoides)
Moluscicidi (proti školjkam)
Molzni stroji
Monarda (Monarda didima)
Monetarna politika
Monetarno zlato
Monitorji, računalniški
Monoetanolamin
Monofilament, sintetični
Monofilamenti s prerezom nad 1mm, iz
plastičnih mas
Monofilamenti, umetni
Monohidroksilni alkoholi
Monohidroksilni alkoholi
Monokarbonske kisline, aciklične, nasičene
Monokarbonske kisline, maščobne,
industrijske
Monokarbonske kisline, nenasičene
Monolitna integrirana vezja
Monopoli
Monopsis (Monopsis lutea)
Monstera (Monstera spp)
Montaža - glej tudi postavljanje, inštalacija,
vgrajevanje
Montaža akustičnih oblog v prostorih
Montaža avtomatičnih gasilnih sistemov
Montaža avtomobilskih plaščev
Montaža cestne razsvetljave, signalizacije
Montaža cestnih varnostnih ograj
Montaža cevi in cevnih sistemov iz plastičnih
mas
Montaža črpalk in kompresorjev
Montaža črpalk in opreme za vodnjake
Montaža drugih kovinskih izdelkov
Montaža dvigalnih in transportnih naprav
Montaža električne napeljave v stanovanjskih
stavbah
Montaža električne opreme za stroje in vozila
Montaža električne opreme, razen prometne
signalizacije
Montaža električnih sončnih celic
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
15.61.23
15.41.32
15.20.17
15.61.23
15.61.22
15.87.12
15.61.22
15.31.12
20.10.22
15.13.13
15.13.11
15.61.21
15.20.13
15.61.22
14.50.23
15.41.32
15.89.14
15.61.21
51.38.24
01.12.21
36.22.13
24.13.41
27.45.30
13.20.16
91.31.10
01.12.21
24.20.15
29.32.62
01.12.21
65.11.10
27.41.20
30.02.16
24.14.42
24.70.14
25.21.10
24.70.24
24.14.22
24.14.22
24.14.32
24.14.31
24.14.33
32.10.62
36.50.43
01.12.21
01.12.21
45.45.13
45.33.20
50.30.21
45.34.21
45.23.12
25.21.91
29.12.91
45.25.22
28.75.90
29.22.91
45.31.11
31.61.90
31.62.91
45.31.42
Montaža električnih števcev
45.31.1
Montaža elektromotorjev
31.10.91
Montaža etažnega centralnega ogrevanja
45.33.11
Montaža filmov
92.11.32
Montaža fotografske in kinemato33.40.91
grafske opreme, profesionalne
Montaža generatorjev
31.10.91
Montaža glasbil
36.30.91
Montaža gorilnikov, peči in sežigalnih naprav
29.21.91
Montaža hišnih anten
45.31.23
Montaža hišnih bazenov
45.45.13
Montaža hladilnih, prezračevalnih naprav,
29.23.91
negospodinjskih
Montaža industrijskih naprav za merjenje,
33.50.91
kontrolo časa
Montaža jeklenih posod
28.71.90
Montaža keramičnih cevi in cevnih sistemov
26.40.91
Montaža keramičnih izolatorjev
26.23.90
Montaža klimatskih naprav
45.33.12
Montaža kmetijskih in gozdarskih strojev
29.32.91
Montaža kotlov za ogrevanje
28.22.91
Montaža kovinske gradbene dekoracije
45.45.11
Montaža kovinskega stavbnega pohištva
45.42.12
Montaža kovinskih cistern, rezervoarjev,
28.21.91
kontejnerjev
Montaža kovinskih drsnih, rolo vrat
45.42.12
Montaža kovinskih konstrukcij lastne izdelave 28.11.91
Montaža kovinskih oken in vrat lastne izdelave 28.12.90
Montaža kovinskih stavbnih konstrukcij, ne
45.25.41
lastne izdelave
Montaža lažnih stropov na kovinskih nosilcih
45.42.12
Montaža lesenih zgradb lastne izdelave
20.30.90
Montaža letališke, pristaniške razsvetljave,
45.34.21
signalizacije
Montaža ležajev in elementov za mehanski
29.14.90
prenos energije
Montaža liftov, osebnih dvigal
45.31.30
Montaža medicinske opreme
33.10.91
Montaža merilnih, preizkuševalnih instrumentov 33.20.91
in naprav
Montaža metalurških strojev
29.51.91
Montaža motorjev in turbin (razen letalskih
29.11.91
in avtomobilskih)
Montaža mrež za radiatorje
45.45.11
Montaža napeljave za interfon v stavbah
45.31.41
Montaža napeljave za kabelsko televizijo
45.31.42
v stavbah
Montaža napeljave za ozvočenje v stavbah
45.31.42
Montaža naprav za krmiljenje in distribucijo
31.20.91
elektrike
Montaža nekovinskega stavbnega pohištva
45.42.13
Montaža notranje gradbene dekoracije iz kamna 45.43.30
Montaža notranje opreme v ladjah
35.11.93
Montaža obdelovalnih strojev za kovine
29.42.91
Montaža obdelovalnih strojev za nekovine
29.43.91
Montaža očalnih leč v okvirje
52.48.14
Montaža odtočne napeljave v stavbah
45.33.20
Montaža ogledal
45.44.10
Montaža ograj
45.34.10
Montaža oklepnih vrat
45.42.11
Montaža okrasnih okenskih rešetk
45.45.11
Montaža opreme v jadrnicah in čolnih
35.12.90
Montaža orožja
29.60.91
Montaža oznak, tudi osvetljenih
45.34.32
Montaža parnih generatorjev (razen za
28.30.91
centalno ogrevanje)
Montaža pip in ventilov
29.13.91
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
281
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Montaža pisarniških strojev
Montaža plastičnih gradbenih izdelkov lastne
izdelave
Montaža plinomerov
Montaža plinskih napeljav
Montaža polken
Montaža predelnih sten
Montaža prezračevalnih naprav
Montaža profesionalne RTV, zvočne ali video
opreme
Montaža prometne signalizacije, razen
železniške
Montaža protipožarnih alarmnih naprav
Montaža protivlomnih naprav
Montaža računalnikov ipd.
Montaža računalniške mreže v stavbah
Montaža rolet, senčil
Montaža rudarskih in gradbenih strojev
Montaža sanitarnih inštalacij
Montaža septičnih tankov
Montaža sistemov za industrijsko procesno
krmiljenje
Montaža sončnih kolektorjev in napeljave
Montaža stavbnega pohištva
Montaža steklenih cevi in cevnih sistemov
Montaža stopnišč
Montaža strelovodov
Montaža strojev in naprav za posebne namene
Montaža strojev za obdelavo kovin
Montaža strojev za proizvodnjo in obdelavo
papirja
Montaža strojev za živila, pijače, tobačne izdelke
Montaža strojnih naprav za splošno rabo
Montaža športnih naprav
Montaža tekstilnih in usnjarskih strojev
Montaža telefonske napeljave v stavbah
Montaža telekomunikacijskih napeljav v stavbah
Montaža televizijskih in radijskih oddajnikov
Montaža transformatorjev
Montaža varnostnih sistemov za železnico
Montaža verand
Montaža vibracijske izolacije v stavbah
Montaža vodomerov
Montaža vodovodnih, odtočnih napeljav
Montaža vratnih in okenskih okvirov
Montaža vzidanega pohištva
Montaža vzidanih omar
Montaža zapiralnih sistemov, ključavnic
Montaža, popravilo, demontaža vrtalnih stolpov
Montažerske mize
Montažna cestna oprema, postavljanje
Montažne stavbe, kovinske
Montažne stavbe, nestanovanjske, postavljanje
Montažne stavbe, stanovanjske, postavljanje
Montažne zgradbe iz betona
Montažne zgradbe iz plastičnih mas
Montažne zgradbe, lesene
Montažni gradbeni elementi iz betona ali
umetnega kamna
Mopedi, < 50 cm3
Mopedi, > 50 cm3
Mopedi, maloprodaja
Mopedi, posredovanje pri prodaji
Mopedi, veleprodaja
Morfin
Moringa - seme (Moringa oleifera)
Morska trava
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
30.01.90
25.23.90
45.33.30
45.33.30
45.42.11
45.42.13
45.33.12
32.30.91
45.34.21
45.31.21
45.31.22
30.02.90
45.31.41
45.34.31
29.52.91
45.33.20
45.33.20
33.30.10
45.33.20
45.42.1
26.15.91
45.42.13
45.31.23
29.56.91
29.42.91
29.55.91
29.53.91
29.24.91
36.40.90
29.54.91
45.31.41
45.31.41
32.20.91
31.10.91
45.23.13
45.42.12
45.32.12
45.33.20
45.33.20
45.42.11
45.42.13
45.42.13
28.63.90
11.20.12
33.40.36
45.21.73
28.11.10
45.21.72
45.21.71
26.61.20
25.23.20
20.30.20
26.61.12
35.41.11
35.41.12
50.40.20
50.40.30
50.40.10
24.41.53
01.11.35
05.00.33
Morska trava (Tillandisia usneoides)
02.01.42
Morska voda
14.40.10
Morske ribe, zamrznjene
15.20.12
Morski prašički
01.25.10
Morski sadeži, maloprodaja
52.23.10
Morski sadeži, veleprodaja
51.38.10
Mortadele
15.13.12
MOS pomnilniki
32.10.62
Mostne tehtnice
29.24.23
Mostne tehtnice, obratovanje
63.21.24
Mostovi iz železa ali jekla
28.11.21
Mostovi, barvanje
45.44.23
Mostovi, gradnja, obnova
45.21.21
Mostovi, obratovanje
63.21.23
Mostovna dvigala
29.22.14
Mostovne konstrukcije, kovinske, montaža
45.25.42
Mostvi, projektiranje
74.20.34
Mošeje, storitve
91.31.10
Moška ogrinajala iz pletenega blaga
18.22.11
Moška ogrinjala iz tkanega blaga
18.22.21
Moška vrhnja oblačila, iz tkanega blaga
18.22.2
Moške gate iz pletenega blaga
18.23.12
Moške gate iz tkanega blaga
18.23.22
Moške hlače iz pletenega blaga
18.22.12
Moške hlače iz tkanega blaga
18.22.24
Moške kavbojke
18.22.24
Moške kratke hlače iz tkanega blaga
18.22.24
Moške obleke iz tkanega blaga
18.22.22
Moške obleke, jopiči, hlače, iz pletenega blaga 18.22.12
Moške pižame iz pletenega blaga
18.23.12
Moške pižame iz tkanega blaga
18.23.22
Moške srajce iz pletenega blaga
18.23.11
Moške srajce iz tkanega blaga
18.23.21
Moške uniforme
18.21.11
Moške vetrovke iz pletenega blaga
18.22.11
Moške vetrovke iz tkanega blaga
18.22.22
Moški anoraki iz tkanega blaga
18.22.21
Moški jopiči iz pletenega blaga
18.22.12
Moški kombinizoni iz pletenega blaga
18.22.12
Moški plašči iz pletenega blaga
18.22.11
Moški plašči iz tkanega blaga
18.22.21
Moški površniki iz tkanega blaga
18.22.21
Moški površniki, plašči, anoraki ipd. iz
18.22.11
pletenega blaga
Moški suknjiči iz pletenega blaga
18.22.12
Moški suknjiči iz tkanega blaga
18.22.23
Mošt, vinski
15.93.12
Moštrance, zlate
36.22.13
Moteli, storitve
55.10.10
Motike
28.62.10
Motki iz plastičnih mas
25.22.15
Motnilna sredstva, za steklarstvo ipd.
24.30.21
Motorji - glej tudi po pridevniku
Motorji (vozila), < 50 cm3
35.41.11
Motorji (vozila), > 50 cm3
35.41.12
Motorji bencinski, razen za avtomobile
29.11.12
Motorji s kompresijskim vžigom, razen
29.11.13
avtomobilskih
Motorji za plovila, bencinski, vgradni
29.11.12
Motorji za plovila, dizel
29.11.13
Motorji za plovila, izvenkrmni
29.11.11
Motorji za tirna vozila, dizel
29.11.13
Motorji za zračna plovila
35.30.1
Motorji, batni, letalski
35.30.11
Motorji, bencinski, za vozila, < 1000 cm3
34.10.11
Motorji, bencinski, za vozila, > 1000 cm3
34.10.12
Motorji, dizel, za vozila
34.10.13
282
Motorji, preizkušanje
Motorji, razen za letala in motorna vozila
Motorji, reaktivni, letalski
Motorji, turbopropelerski, letalski
Motorji, turboreaktivni, letalski
Motorna kolesa, < 50 cm3
Motorna kolesa, < 50 cm3
Motorna kolesa, dajanje v najem
Motorna kolesa, maloprodaja
Motorna kolesa, posredovanje pri prodaji
Motorna kolesa, veleprodaja
Motorne glave za bencinske motorje
Motorne ročne žage
Motorne sani
Motorni bencini
Motorni bloki, valji za bencinske motorje
Motorni čolni
Motorni ročni obdelovalni stroji
Motorno olje, maloprodaja
Motovilec; repincelj (Valerianella locusta)
Motroji na veter
Motvozi
Mozaične kocke iz naravnega kamna
Mozaične kocke, steklene
Možina (Eryngium spp)
Možnarji iz ahata, oniksa
MPR aparati, medicinski
Mračica (Globularia cordifolia)
Mravljinčna kislina
Mreža, računalniška, napeljava kablov
Mrežasta plavajoča skladišča za ribe
Mreže iz steklenih valken
Mreže iz tekstilnih materialov
Mreže proti komarjem
Mreže za lase
Mreže za metulje
Mreže, ribiške
Mreže, za radiatorje, montaža
Mreže, za športe
Mreže, železne, bakrene
Mrežica (Limonium spp)
Mrežice iz platine
Mrkva; korenček; vrtno korenje (Daucus carota
sativa)
Mrva; otava; seno
Mufloni
Mufole, steklene
Muholovci
Muhvič; bar; italijansko proso; mohar (Setaria
italica)
Mule
Mulit
Mulj, kanalizacijski
Multidisciplinarna raziskovanja
Multimetri za električne meritve
Multipraktiki, električni
Murke; kumare (Cucumis sativus)
Murva - sadike (Morus spp)
Murve - sadeži (Morus spp)
Musli
Muškatni oreški (Myristica fragans)
Muzeji, gradnja
Muzeji, storitve
Muzikalije na elektronskih medijih
Muzikalije, maloprodaja
Muzikalije, tiskane ali v rokopisu
Muzikalije, veleprodaja
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
74.30.13
29.11.1
35.30.13
35.30.12
35.30.12
35.41.11
35.41.12
71.21.14
50.40.20
50.40.30
50.40.10
34.30.11
29.41.11
34.10.53
23.20.11
34.30.11
35.12.13
29.41.11
50.50.10
01.12.13
29.12.12
17.52.11
26.70.12
26.15.26
01.12.21
36.22.14
33.10.12
01.12.21
24.14.32
45.31.41
35.11.50
26.14.12
17.52.12
17.40.16
18.24.42
36.40.15
17.52.12
45.45.11
36.40.14
28.73.13
01.12.21
36.22.14
01.12.11
01.11.60
01.25.10
26.15.23
24.20.11
01.11.17
01.22.13
14.22.12
90.01.20
73.10.16
33.20.43
29.71.21
01.12.12
01.12.21
01.13.23
15.61.33
01.13.40
45.21.15
92.52.11
22.14.22
52.45.23
22.14.21
51.47.31
Muzikanti, cestni, storitve
Na ključ - inženiring projektov
Naboji za orožje
Načrti in risbe za potrebe arhitekture,
inženiringa ipd.
Načrti, tehnični
Načrti, topografski, na elektronskih medijih
Načrti, topografski, tiskani
Načrtovanje estetskega videza krajine, parkov
Načrtovanje inštalacij v zgradbah
Načrtovanje objektov nizke gradnje
Načrtovanje proizvodnih procesov
Načrtovanje sistemov za industrijsko procesno
krmiljenje
Načrtovanje stez
Načrtovanje temeljev in konstrukcije stavb
Načrtovanje, arhitekturno
Nadelovanje planinskih stez
Nadgrajevanje (upgrading) računalniških
sistemov
Nadomestila v času brezposelnosti
Nadomestila v času porodniške odsotnosti
Nadomestki kave
Nadvozi, gradnja, obnova
Nadzemne geotehnične meritve
Nadzemni daljnovodi, gradnja
Nadzemni komunikacijski daljnovodi, gradnja
Nadzor finančnega, davčnega sistema
Nadzor finančnih trgov
Nadzor gradbeni
Nadzor v narodnih parkih
Nadzor varnostnih sistemov (protivlomnih,
protipožarnih)
Nadzor, vladni, izvajanja gospodarskih načrtov
Nafta, surova
Nafta, transport po naftovodih
Naftalen
Naftalin
Naftenske kisline, netopne soli
Naftne ploščadi
Naftne smole, v primarni obliki
Naftni bitumen
Naftni derivati
Naftni derivati, prevoz po železnici
Naftni derivati, prevoz v cisternah po cestah
Naftni katran
Naftni koks
Naftni plini
Naftni plini, utekočinjeni
Naftni plini, veleprodaja
Naftni sulfonati, netopni
Naftno razlitje, čiščenje
Naftovodi, gradnja
Nageljni (Dianthus spp)
Nagobčniki
Nahrbtniki iz katerihkoli materialov
Najem - glej dajanje v najem
Najem avtobusov z voznikom
Najem avtomobilov z voznikom
Najem tovornih vozil z voznikom
Najemnine, pobiranje
Najlonska rezana vlakna
Najlonska teksturirana preja
Nakit iz neplemenitih kovin
Nakit iz plemenitih kovin
Nakit, maloprodaja
Nakit, popravilo
92.34.13
74.20.40
29.60.14
74.20.10
74.20.10
22.11.52
22.11.51
74.20.52
74.20.33
74.20.34
74.20.35
33.30.10
45.23.12
74.20.32
74.20.22
45.23.12
72.22.12
75.30.13
75.30.11
15.86.12
45.21.21
74.20.73
45.21.34
45.21.36
75.11.12
67.11.10
74.20.60
92.53.12
74.60.13
75.11.13
11.10.10
60.30.11
24.14.12
24.14.73
24.66.47
35.11.40
24.16.58
23.20.32
23.20.1
60.10.22
60.24.12
23.20.32
23.20.32
23.20.2
23.20.21
51.51.13
24.66.48
90.03.12
45.21.31
01.12.21
19.20.11
19.20.12
60.23.11
60.22.12
60.24.30
70.32.11
24.70.11
24.70.13
36.61.10
36.22.13
52.48.21
52.73.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Nakit, posojanje
71.40.16
Nakit, posredovanje pri prodaji
51.18.12
Nakit, predelava
36.22.20
Nakit, veleprodaja
51.47.34
Nakladalne rampe, gradnja
45.21.52
Nakladalniki z vrtljivo nadgradnjo
29.52.26
Nakladalniki, čelni, samovozni
29.52.25
Nakladalniki, pnevmatični
29.22.17
Nakovala
28.62.30
Nakovala, kovaška
28.62.30
Nakupovalne vrečke, iz polietilena
25.22.11
Nakupovalni centri, gradnja
45.21.14
Nakupovalni vozički
35.50.10
Nalepke iz papirja, tudi tiskane
21.25.12
Nalepke, tekstilne
17.54.11
Nalivniki
36.63.22
Namakalni kanali, gradnja
45.24.12
Namakalni sistemi, vzdrževanje
01.41.11
Namakanje polj
01.41.11
Namaz, zelenjavni
15.33.14
Namazi iz sadja ali orehov
15.33.22
Namazi, kakavni
15.84.22
Namazi, masleni
15.51.30
Namazi, sirovi, skutni
15.51.40
Namerilniki za orožje, teleskopski
33.40.23
Nameščanje gradbene dekoracije
45.45.13
Nameščanje parketa
45.43.22
Nameščanje štukatur
45.41.10
Namizna posoda, iz porcelana
26.21.11
Namizna posoda, keramična
26.21.12
Namizne ure
33.50.14
Namizni nogomet
36.50.43
Namizni predmeti iz plemenitih kovin
36.22.13
Namizni prt, iz plastičnih mas
25.24.23
Namizni prti
17.40.13
Namizno perilo
17.40.13
Namiznoteniške mize
36.40.14
Naočniki
33.40.12
Napajalniki za AOP naprave
31.10.50
Napajalniki za živino, avtomatski
29.32.65
Naparjanje kovinskih obdelovancev
28.51.22
Naparjanje kozarcev in namizne steklenine
26.13.91
Naparjanje steklenic in steklene embalaže
26.13.92
Naparjanje tehnične steklenine
26.15.93
Naparjanje tiskanih vezij, storitveno
32.10.91
Naparjevalne naprave
29.24.40
Nape, električne, gospodinjske
29.71.15
Napeljava elektrike v drugih objektih
45.31.13
Napeljava elektrike v nestanovanjskih stavbah 45.31.12
Napeljava elektrike v stanovanjskih stavbah
45.31.11
Napeljava, električna, montaža
45.31.1
Napeljave v stavbah, popravilo in vzdrževanje
45.34.32
Napeljave, plinske, inštalacija
45.33.20
Napere (špice) za kolesa
35.42.20
Napihljive blazine iz gume
25.13.73
Napihljive blazine iz gumirane tkanine
17.40.22
Napihljivi čolni
35.12.12
Napihljivi izdelki iz gume
25.13.73
Napisne ploščice, kovinske
28.75.27
Napisne table, osvetljene
31.50.24
Napolitanke
15.82.12
Napovedovanje vremena
74.20.74
Naprave - glej tudi strojne naprave ali po pridevniku
Naprave na magnetno resonanco, medicinske 33.10.11
Naprave na UV, IR žarke, medicinske
33.10.12
Naprave slušne
33.10.18
Naprave za AOP, prenosne
30.02.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
283
Naprave za brizganje pare
29.24.24
Naprave za brizganje peska
29.24.24
Naprave za čiščenje steklenic
29.24.21
Naprave za daljinsko vodenje
33.20.20
Naprave za demonstriranje
36.63.74
Naprave za destilacijo
29.24.11
Naprave za dihalne terapije
33.10.16
Naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike 31.20
Naprave za elektrolizo, elektroforezo
31.62.13
Naprave za filtriranje motornih goriv
29.24.13
Naprave za filtriranje, čiščenje plinov
29.23.14
Naprave za filtriranje, čiščenje tekočin
29.24.12
Naprave za fitnes
36.40.13
Naprave za fotokopiranje
30.01.21
Naprave za galvanizacijo
31.62.13
Naprave za gašenje
29.24.24
Naprave za hlajenje in zamrzovanje,
29.23.13
negospodinjske
Naprave za izdelavo tiskarskih stavkov
29.56.12
Naprave za izkoriščanje sončne toplote
29.72.14
Naprave za kontrolo in merjenje časa
33.50.29
Naprave za kuhanje kave, električne,
29.71.24
gospodinjske
Naprave za kuhanje kave, napitkov,
29.53.15
negospodinjske
Naprave za ledvično dializo
33.10.15
Naprave za masažo
33.10.16
Naprave za merjenje polprevodniških rezin
33.20.45
Naprave za merjenje, kontrolo materialov
33.20.65
z ultrazvokom
Naprave za naparjanje kovin v vakuumu
29.24.40
Naprave za obdelavo materialov s spremembo 29.24.40
temperature
Naprave za obdelavo podatkov, razen prenosnih 30.02.18
Naprave za odmrzovanje, za vozila
31.61.23
Naprave za ogrevanje prostorov, gospodinjske, 29.71.26
električne
Naprave za ogrevanje prostorov, gospodinjske, 29.72.12
neelektrične
Naprave za ojačevanje zvoka, električne
32.30.43
Naprave za pakiranje, zavijanje
29.24.21
Naprave za pečenje na žaru, električne
29.71.28
Naprave za podnaslavljanje filmov
33.40.36
Naprave za povezavo električnih tokokrogov,
31.20.27
druge, < 1000 V
Naprave za praženje, topljenje rud in mineralov 29.21.12
Naprave za predvajanje zvočnega zapisa
32.30.31
Naprave za preizkušanje trdote, trdnosti
33.20.62
materialov
Naprave za premikanje vagonov
29.22.18
Naprave za proizvajanje dima
24.61.14
Naprave za proizvodnjo živil in pijač
29.53.1
Naprave za pršenje, brizganje tekočin, za
29.32.40
kmetijstvo
Naprave za radijsko navigacijo
33.20.20
Naprave za raztovarjanje silosov
29.32.65
Naprave za razvijanje plošč in filmov
33.40.36
Naprave za satelitsko navigacijo
33.20.20
Naprave za sežiganje odpadkov
29.21.12
Naprave za striženje las, električne
29.71.22
Naprave za sušenje rok, elektrotermične
29.71.23
Naprave za telefonijo ali telegrafijo, električne 32.20.20
Naprave za treniranje letenja
35.30.14
Naprave za urejanje las, elektrotermične
29.71.23
Naprave za utekočinjenje zraka in drugih plinov 29.23.11
Naprave za varovanje električnih tokokrogov,
31.20.23
druge, < 1000
284
Naprave za zapis zvoka
Naprave, brivske, neelektrične
Naprave, dajanje v najem brez upravljalcev
Naprave, električne, s posebnimi funkcijami
Naprave, ki uporabljajo x, alfa, beta ali gama
žarke
Naprave, klimatske
Naprave, njihovi deli, za separacijo izotopov
Naprave, plavajoče, druge
Naprave, preizkušanje, testiranje
Naprave, projektiranje
Naprave, zabaviščne
Naprave, zabaviščne, obratovanje
Naprstec (Digitalis lanata, D.purpurea)
Naravna brusila
Naravna dediščina, varovanje
Naravna pluta
Naravna strojila
Naravna vlakna, pripravljena za predenje
Naravne kalijeve soli
Naravni bitumen
Naravni fosfati
Naravni grafit
Naravni granat
Naravni pesek
Naravni steatit
Naravni tanini
Naravni uran
Narcisa (Narcissus spp)
Nargile
Naročilnice, v blokih
Narodni parki, varovanje
Naselja, počitniška, storitve
Nasipi za prometnice, gradnja
Naslanjači iz platičnih mas
Naslavljanje kuvert
Naslonjači, s kovinskim ogrodjem
Naslonjači, z lesenim ogrodjem
Naslonjala sedežev
Nastanitve - glej tudi storitve
Nastanitve delavcev za krajši čas
Nastanitve dijakov, študentov
Nastanitve na prevoznih sredstvih
Nastanitve turistov v zasebnih sobah, stanovanjih
Nastavljivi kondenzatorji
Naši; japonska nešplja - sadež (Eriobotyra
japonica)
Natikači z gornjiki iz plastike
Natikači z gornjiki iz usnja
Natikači z lesenimi podplati
Natrij
Natrijev hidroksid
Natrijev karbonat
Natrijev klorid
Natrijev nitrat
Natrijev peroksid
Navigacija, radijska
Navigacijske rakete
Navigacijski instrumenti in naprave
Navijalke za lase
Navijalniki za lase
Navojnice, kovinske
Navojnice, okenske, plastične
Nebina; astra (Aster spp)
Nebotičniki, gradnja
Nebotičniška ogrodja iz ojačanega betona
Nedenaturirani etanol, < 80%
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
32.30.32
28.61.12
71.34.10
31.62.13
33.10.11
29.23.12
29.56.25
35.11.50
74.30.13
74.20.35
36.63.10
92.33.10
01.11.91
14.50.22
92.53.12
20.52.11
24.12.22
17.10.20
14.30.11
14.50.21
14.30.11
14.50.23
14.50.22
14.21.11
14.50.23
24.12.22
23.30.11
01.12.21
36.63.61
22.22.20
92.53.12
55.23.12
45.11.24
36.11.13
74.85.20
36.11.11
36.11.12
36.11.14
55.23.15
55.23.15
55.23.14
55.23.13
32.10.13
01.13.23
19.30.12
19.30.13
19.30.32
24.13.13
24.13.15
24.13.33
14.40.10
24.15.70
24.13.15
63.22.14
24.61.14
33.20.11
36.63.73
28.62.30
28.12.10
25.23.14
01.12.21
45.21.14
45.25.31
15.91.10
Nedenaturirani etanol, >80%
Nedrčki
Nefelin sienit
Nefelometri
Nefoskopi
Nefritni kipci
Nefrolepis; luskasta praprot (Nephrolepis spp)
Nega avtomobilov (poliranje, voskanje)
Nega gošče
Nega gozda
Nega hišnih živali
Nega mladja
Negatoskopi
Negnoj (Laburnum spp)
Negovalke, medicinske, storitve
Negovalke, posredovanje njihovega dela
Nekovine
Nektarine - sadež (Prunus persica)
Nektarine - sadike (Prunus persica)
Nektarji, z deležem sadaj < 50 %
Nematocidi (protiglistam)
Nemesija (Nemesia fruticans)
Nemirke za ure
Neobdelani človeški lasje
Neon
Nepeta; mačja meta (Nepeta fassenii)
Neposnete diskete
Neposneti mediji
Neposneti nosilci zapisov
Nepovratni ventili, lopute
Nepozebnik (Hamamelis spp)
Nepremičnine, lastne, dajanje v najem
Nepremičnine, ocenjevanje
Nepremičnine, trgovanje z njimi za svoj račun
Nepremičnine, trgovanje z njimi za tuj račun
Nepremičninski projekti, razvoj za trg
Nepremočljiva obutev
Neprevlečen hladnovaljani jekleni trak
Nerafiniran baker
Neseserji
Nesnice
Nespecializirana maloprodaja nezamrznjene
hrane
Nespecializirana maloprodaja zamrznjene hrane
Nespremenljivi kondenzatorji, razen za za
50 Hz, > 0,5 kvar
Nespremenljivi kondenzatorji, za 50 Hz,
> 0,5 kvar
Nešplja - sadež (Mespilus germanica)
Nešplja - sadike (Mespilus germanica)
Nešplja, japonska; naši - sadike (Eriobotyra
japonica)
Netehnično strokovno svetovanje
Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil
Netresk (Sempervivum spp)
Netresk, kanarski (Aeonium tabuliforme)
Neužitna mesna moka
Nevarni odpadki, odstranjevanje
Nevulkanizirani kavčuk
Nezgodno zavarovanje
Neželezne kovine v primarni obliki, veleprodaja
Neželezni odlitki
Nihala za ure
Nikelj, surovi
Nikljanje
Nikljev kamen
Nikljev oksid, sintrani
15.92.11
18.23.25
14.50.23
33.20.53
33.20.12
36.22.14
01.12.21
50.20.31
02.02.10
02.02.10
93.05.11
02.02.10
33.40.36
01.12.21
85.14.12
74.50.24
24.13.11
01.13.23
01.12.21
15.98.12
24.20.15
01.12.21
33.50.28
93.02.10
24.11.11
01.12.21
24.65.10
24.65.10
24.65.10
29.13.11
01.12.21
70.20.1
70.31.15
70.12.1
70.31.1
70.11.12
19.30.11
27.32.10
27.44.12
19.20.12
01.24.10
52.11.12
52.11.11
32.10.12
32.10.11
01.13.23
01.12.21
01.12.21
74.87.16
17.53.10
01.12.21
01.12.21
15.13.13
90.02.14
25.13.20
66.03.11
51.52.22
27.54.10
33.50.28
27.45.12
28.51.11
27.45.11
27.45.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
285
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Nikljev prah
Nikljev prah in luske
Nikljeve cevi in cevni fitingi
Nikljeve luske
Nikljeve palice, profili in žica
Nikljeve plošče, pločevina, trak in folije
Nikljeve rude in koncentrati
Nikljeve tube
Nikljeve zlitine, surove
Nikljevi akumulatorji
Nikljevi izdelki
Nikljevi oksidi, hidroksidi, peroksidi
Nikotin
Nikotinska kislina
Niti iz gume, prekrite s tekstilnim materialom
Niti iz mehke gume
Niti iz steklenih vlaken
Nitne kosilnice, električne
Nitrati (razen gnojil)
Nitridi
Nitrirani derivati ogljikovodikov
Nitriranje kovinskih obdelovancev
Nitriti
Nitroceluloza v primarni obliki
Nitroglicerin
Niveliranje gradbišč
Nivelirji
Nižja stopnja osnovne šole
Njoki, surovi, tudi zamrznjeni
Njuhanec
NMR aparati
Nočne posode, keramične
Nočne posode, kovinske
Nočni bari, storitve
Nodularna litina
Nogavice
Noge, umetne
Nogomet, namizni
Nogometna igrišča, obratovanje
Nogometna igrišča, vzdeževanje travnate
površine
Nogometna igrišča, zemeljska dela
Nojevo meso
Noji
Nokota (Lotus corniculatus, L.uliginosus)
Nosilci barvil
Nosilci z računalniškimi zapisi
Nosilci zapisov, neposneti
Nosilci, leseni
Notarske storitve
Notesi
Notna stojala
Notni material na elektronskih medijih
Notni material, tiskan ali v rokopisu
Notranja dekoracija
Notranje opremljanje jadrnic in čolnov
Notranje opremljanje ladij
Notranje stenske obloge, iz plastičnih mas
Novinarske storitve
Novo srebro (alpaka)
Novoletne jelke, plastične
Novozelandska špinača; tetragonija (Tetragonia
expansa)
Novozelandski lan (Phormium tenax)
Noži
Noži iz oniksa
Noži za kitanje
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
27.45.21
27.45.21
27.45.24
27.45.21
27.45.22
27.45.23
13.20.12
27.45.24
27.45.12
31.40.23
28.75.27
24.12.13
24.41.53
24.41.51
17.54.32
25.13.20
26.14.11
29.41.11
24.13.32
24.13.54
24.14.14
28.51.21
24.15.20
24.16.58
24.61.11
45.11.24
33.20.12
80.10.12
15.61.24
16.00.12
33.10.12
26.21.12
28.75.11
55.40.10
27.51.12
17.71.10
33.10.17
36.50.43
92.61.10
01.41.12
45.23.21
15.12.13
01.25.10
01.11.60
24.66.45
72.21.20
24.65.10
20.30.13
74.11.15
22.22.20
36.14.13
22.14.22
22.14.21
74.87.13
35.12.90
35.11.93
25.23.15
92.40.10
27.44.13
36.63.71
01.12.13
01.11.73
28.61.11
36.22.14
28.62.30
Noži za strojno obdelavo
Noži, jedilni, kovinski
Noži, kirurški
Noži, stružni
Nožnice
Nugat
Nukleinske kisline
Numeratorji
Numizmatične zbirke
Nutrija
Obale, utrjevanje
Obalna straža
Obcestni travnati pasovi, košnja
Obdelava filmov, ne kinematografskih
Obdelava izdelkov iz plastičnih mas, po naročilu
Obdelava naravnega kamna
Obdelava njiv
Obdelava novega pohištva (razen tapeciranja ),
storitvena
Obdelava plošč, končna
Obdelava podatkov, računalniška
Obdelava ravnega stekla
Obdelava steklenic in steklene embalaže
Obdelava tehnične steklenine
Obdelava votlega stekla
Obdelovalni stroji
Obdelovalni stroji za kamen, keramiko, beton,
steklo
Obdelovalni stroji za les, plastiko
Obdelovalni stroji, elektroerozijski
Obdelovalni stroji, elektrokemični
Obdelovalni stroji, laserski
Obdelovalni stroji, plazemski
Obdelovalni stroji, ultrazvočni
Obeche; samba; abahi - oblovina (Triplochyton
spp)
Obeski za novoletne jelke
Obeski, zlati, srebrni
Obešalniki, iz plastičnih mas
Obešalniki, kovinski
Obešalniki, leseni
Obešanke
Obiralniki sadja
Obiranje hmelja, sušenje
Obiranje sadja, jagod
Objavljanje podatkov na internetu
Objekti nizke gradnje, načrtovanje
Objekti za kulturne prireditve, obratovanje
Objekti za športe, obratovanje
Objekti, industrijski, gradnja
Objektivi (razen za fotoaparate), optični
Objektivi za kamere, projektorje,
povečevalnike ipd.
Oblačila in oblačilni dodatki iz plastičnih mas
Oblačila iz azbesta
Oblačila iz gumiranih tkanin
Oblačila iz impregniranih materialov
Oblačila iz papirja, celulozne vate
Oblačila iz plastificiranih tkanin
Oblačila iz polsti
Oblačila za dojenčke, iz pletenega blaga
Oblačila za dojenčke, iz tkanega blaga
Oblačila za živali
Oblačila, cerkvena
Oblačila, delovna, moška
Oblačila, delovna, ženska
Oblačila, izotermična, za vodne športe
28.62.50
28.61.14
33.10.15
28.62.40
28.75.30
15.84.23
24.41.31
36.63.25
92.31.10
01.25.10
45.24.11
75.25.12
01.41.12
74.81.32
25.24.90
26.70.13
01.41.11
36.14.20
20.20.15
72.30.21
26.12.90
26.13.92
26.15.93
26.13.9
29.40
29.43.11
29.43.12
29.42.11
29.42.11
29.42.11
29.42.11
29.42.11
02.01.13
36.63.71
36.22.13
25.24.28
28.75.12
20.51.14
28.63.11
29.32.34
01.41.11
01.41.11
72.40.11
74.20.34
92.32.10
92.61.10
45.21.52
33.40.21
33.40.31
25.24.10
26.82.11
18.24.32
18.24.32
21.22.12
18.24.32
18.24.32
18.24.11
18.24.21
19.20.11
18.22.21
18.21.1
18.21.2
18.24.32
286
Oblačila, krznena
Oblačila, maloprodaja
Oblačila, pletena
Oblačila, poklicna, moška
Oblačila, poklicna, ženska
Oblačila, popravilo
Oblačila, posojanje
Oblačila, posredovanje pri prodaji
Oblačila, rabljena
Oblačila, rabljena, maloprodaja
Oblačila, smučarska, iz pletenega blaga
Oblačila, smučarska, iz tkanega blaga
Oblačila, spodnja, veleprodaja
Oblačila, športna, iz pletenega blaga
Oblačila, športna, iz tkanega blaga
Oblačila, usnjena
Oblačila, vrhnja, iz pletenega blaga
Oblačila, vrhnja, moška, iz tkanega blaga
Oblačila, vrhnja, veleprodaja
Oblačila, vrhnja, ženska, iz tkanega blaga
Oblačila, za lutke
Oblačila, zaščitna
Oblačilni dodatki iz gume
Oblačilni dodatki iz tkanega blaga
Oblačilni dodatki iz usnja ali nadomestkov usnja
Oblačilni dodatki, maloprodaja
Oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani
Oblačilni dodatki, veleprodaja
Oblaganje fasad, zidov z okrasnimi ploščicami
Oblaganje notranjih tal in sten s ploščicami
Oblaganje sten s fasadnimi ploščami
Oblaganje sten s pluto
Oblaganje zunanjih tal in sten s ploščicami
Oblasinjeni sedeži, s kovinskim ogrodjem
Oblati za torte
Oblati, riževi
Oblazinjanje pohištva
Oblazinjanje sedežnega pohištva
Oblazinjeni sedeži, leseni
Oblazinjeni sedeži, plastični
Obleke, moške, iz pletenega blaga
Obleke, moške, iz tkanega blaga
Obleke, ženske, iz pletenega blaga
Obleke, ženske, iz tkanega blaga
Obliči, ročni
Oblikovanje
Oblikovanje odrske scene
Oblikovanje reklam
Oblikovanje spletnih strani
Oblikovanje za tisk, računalniško
Obliž, tekoči, v razpršilni dozi
Obliži, lepljivi
Obločne peči
Obločnice
Obloge za zunanje stene, iz plastičnih mas
Obloge, akustične, montaža
Obloge, stenske, iz plastičnih mas
Obloge, stenske, lesene
Obloge, stenske, polaganje
Obloge, stenske, talne, stropne, iz plastičnih
mas, v zvitkih ali ploščah
Obloge, talne, gumijaste, iglane, polaganje
Obloge, talne, na papirni podlagi
Oblovina iglavcev
Oblovina tropskih drevesnih vrst
Obnavljanje fotografij
Obnavljanje pohištva
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
18.30.12
52.42.10
17.72.10
18.21.1
18.21.2
52.74.11
71.40.16
51.16.12
18.22.40
52.50.13
18.24.12
18.24.22
51.42.12
18.24.12
18.24.22
18.10.10
18.22.1
18.22.2
51.42.11
18.22.3
36.50.13
18.21.30
25.13.60
18.24.23
18.24.31
52.42.10
18.24.14
51.42.15
45.43.11
45.43.12
45.41.10
45.43.23
45.43.11
36.11.11
15.82.12
15.82.13
36.11.30
36.11.1
36.11.12
36.11.13
18.22.12
18.22.22
18.22.14
18.22.34
28.62.30
74.87.13
92.32.10
74.40.12
72.22.12
22.24.10
24.42.24
24.42.24
29.21.13
31.50.15
25.23.15
45.45.13
25.23.15
20.30.13
45.43.23
25.23.11
45.43.21
21.25.11
02.01.11
02.01.13
74.81.33
36.14.90
Obnova cevovodnega omrežja
Obnova čistilnih postaj za vodo
Obnova električnega omrežja, nadzemnega
Obnova električnega omrežja, podzemnega
Obnova energetskih objektov
Obnova gozda
Obnova industrijskih objektov
Obnova komunikacijskega omrežja,
podzemnega
Obnova komunikacijskih daljnovodov,
nadzemnih
Obnova komunikacijskih daljnovodov,
podzemnih, podvodnih
Obnova mostov
Obnova nadvozov, viaduktov
Obnova nadzemnega komunikacijskega omrežja
Obnova nadzemnih daljnovodov
Obnova plavalnih bazenov
Obnova podvozov, predorov
Obnova podzemnih daljnovodov
Obnova stavb
Obnova stavb stadionov
Obnova športnih dvoran
Obnova vodnih zbiralnikov
Oboe
Obogateni uran
Oboki iz železobetona, gradnja
Obračalniki za seno
Obramba proti požarom
Obrambne storitve, civilne
Obrambne storitve, vojaške
Obratovanje - glej tudi storitve
Obratovanje avtobusnih postaj
Obratovanje avtocest
Obratovanje javnih garaž, parkirišč
Obratovanje kopališč, rekreacijskih parkov
Obratovanje letališč
Obratovanje mostov, predorov
Obratovanje plovnih poti
Obratovanje poslovnih stavb
Obratovanje samopostrežnih pralnih strojev
Obratovanje stavb državnih organov
Obratovanje železniških postaj
Obrazci
Obrazci, poslovni, v več izvodih, v blokih
Obredi, verski
Obrezovanje živih mej in dreves, razen sadnih
Obrezovanje knjig ipd.
Obrezovanje sadnega drevja in vinske trte
Obrtna zbornica, storitve
Obtežilniki za papir, iz ahata, oniksa, žada
Obtežilniki za papir, kovinski
Obutev s kovinsko kapico
Obutev z gornjiki iz gume, plastike
Obutev z gornjiki iz tekstilnih materialov, razen
športne obutve
Obutev z gornjiki iz usnja
Obutev, lesena
Obutev, maloprodaja
Obutev, nepremočljiva
Obutev, ortopedska, po meri
Obutev, popravilo
Obutev, posredovanje pri prodaji
Obutev, športna
Obutev, športna, z gornjiki iz gume ali plastike
Obutev, veleprodaja
Obuvalne žlice, kovinske
45.21.4
45.21.64
45.21.43
45.21.44
45.21.51
02.02.10
45.21.52
45.21.46
45.21.36
45.21.37
45.21.21
45.21.21
45.21.45
45.21.34
45.21.62
45.21.22
45.21.35
45.21.1
45.21.61
45.21.63
45.21.64
36.30.14
23.30.12
45.25.31
29.32.32
75.25.11
75.22.12
75.22.11
63.21.21
63.21.22
63.21.24
92.72.11
63.23.11
63.21.23
63.22.11
70.32.13
93.01.12
75.14.12
63.21.10
22.22.13
22.22.20
91.31.10
01.41.12
22.23.10
01.41.11
91.11.10
36.22.14
28.75.22
19.30.31
19.30.12
19.30.14
19.30.13
19.30.32
52.43.11
19.30.11
33.10.17
52.71.10
51.16.12
19.30.2
19.30.23
51.42.14
28.62.30
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
287
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Obveščevalna služba
Obveze, lepljive
Obvezno socialno zavarovanje
Obvita preja in trakovi
Obžetev sestojev
Oca - gomolji (Oxalis tuberosa)
Ocenjevanje nepremičnin
Ocenjevanje gradbenih inštalacij
Ocenjevanje kreditne sposobnosti
Ocenjevanje premičnin
Ocenjevanje škode
Ocenjevanje zavarovalnega tveganja
Ocetna kislina
Octovec, strojilni - listi, lubje (Rhus coriaria)
Octovec; ruj (Rhus spp)
Ocvirki
Očala, maloprodaja
Očala, sončna, zaščitna, za korekcijo vida in
druga
Očalni okvirji
Očesca za obutev ali galanterijo, iz
neplemenitih kovin
Očiščena volna
Odbijači za motorna vozila
Odbojniki za plovila
Odbojniki, ladijski, pleteni iz tekstila
Odčepniki za steklenice
Odčitovanje električnih števcev
Odčitovanje plinomerov
Odčitovanje vodomerov
Oddajanje lastnih nestanovanjskih nepremičnin
Oddajanje lastnih stanovanjskih nepremičnin
Oddajanje opremljenih počitniških stanovanj
Oddajanje opremljenih počitniških zasebnih
sob
Oddaje, radijske, produkcija
Oddaje, televizijske, produkcija
Oddajniki, radijski, televizijski
Odeje, električne
Odeje, polnjene, prešite
Odeje, razen električnih, nepolnjene
Odkop, površinki
Odkup terjatev
Odkupovanje dolgov
Odkupovanje nezapadlih terjatev
Odlaganje odpadkov
Odlitki aluminijasti
Odlitki drugih neželeznih kovin
Odlitki iz nodularne litine
Odlitki iz sive litine
Odlitki iz temprane litine
Odlitki jekleni
Odlitki lahkih kovin
Odlitki, mavčni
Odlomki, drobljenec iz kamna
Odlov žive divjadi
Odmetalnik za sneg
Odmične gredi
Odmrzovalne naprave, za avtomobile
Odpadki drugih plemenitih kovin
Odpadki iz aluminija
Odpadki iz bakra
Odpadki iz lepenke
Odpadki iz mehke gume
Odpadki iz niklja
Odpadki iz papirja
Odpadki iz plastičnih mas
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
75.22.11
24.42.24
75.30.1
17.54.35
02.02.10
01.11.23
70.31.15
74.20.31
74.87.11
74.87.14
67.20.10
67.20.10
24.14.32
02.01.42
01.12.21
15.13.13
52.48.14
33.40.12
33.40.13
28.75.25
17.10.20
34.30.20
25.13.73
17.52.12
28.62.30
74.87.17
74.87.17
74.87.17
70.20.12
70.20.11
55.23.13
55.23.13
92.20.11
92.20.12
32.20.11
29.71.14
17.40.24
17.40.11
45.11.24
65.22.10
74.87.12
74.87.12
90.02.13
27.53.10
27.54.10
27.51.12
27.51.13
27.51.11
27.52.10
27.53.10
26.66.11
14.21.12
01.50.10
29.52.30
29.14.22
31.61.23
27.41.62
27.42.32
27.44.32
21.12.60
25.13.80
27.45.42
21.12.60
24.16.60
Odpadki iz svinca, cinka in kositra
Odpadki iz trde gume
Odpadki iz umetnih ali sintetičnih vlaken
Odpadki iz zlata
Odpadki iz železa in jekla
Odpadki naravnih vlaken
Odpadki pivovarn in destilarn
Odpadki pri proizvodnji sladkorja
Odpadki svile
Odpadki volne ali druge živalske dlake
Odpadki, analiza kemičnih lastnosti
Odpadki, bombažni, razen razvlaknjenih
Odpadki, bombažni, razvlaknjeni
Odpadki, kemijski
Odpadki, klavniški
Odpadki, komunalni
Odpadki, nevarni, odstranjevanje
Odpadki, odstranjevanje
Odpadki, ostanki, rastlinski
Odpadki, posredovanje pri prodaji
Odpadki, radioaktivni
Odpadki, radioaktivni, predelava
Odpadki, sežiganje
Odpadki, stekleni
Odpadki, svileni
Odpadki, tekstilni
Odpadki, tobačni
Odpadki, veleprodaja
Odpadki, zakopavanje, odlaganje
Odpadna olja
Odpadna olja, odstranjevanje
Odpadni akumulatorji
Odpadni farmacevtski proizvodi
Odpadni ingoti
Odpadni železni izdelki, stisnjeni, za
pretaljevanje
Odpirala za steklenice
Odplake, odstranjevanje
Odprava posledic napačnega delovanja
programov
Odprema tovora
Odri, gradbeni, postavljanje
Odrske prireditve
Odskočne deske
Odstranjevalniki saj, za kotle
Odstranjevanje azbesta
Odstranjevanje kontaminiranih kadavrov
Odstranjevanje min z zemljišča
Odstranjevanje naftnih razlitij z morja
Odstranjevanje neonesnažene ruše
Odstranjevanje nevarnih, radioaktivnih
odpadkov
Odstranjevanje odpadnih olj, maziv
Odstranjevanje odplak
Odstranjevanje onesnažene ruše
Odstranjevanje rudniške jalovine
Odstranjevanje skal, mulja z vodnega dna
Odstranjevanje strupenih odpadkov
Odstrel divjadi
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Odvetniška zbornica, storitve
Odvetniške storitve v kazenskih zadevah
Odvetniške storitve v pravdnih postopkih
Odvoz odpadkov
Odzivanje, telefonsko
Odzivniki, telefonski
Odžiganje kovinskih obdelovancev
27.43.32
25.13.73
24.70.30
27.41.61
27.10.13
17.10.6
15.96.20
15.83.20
17.10.20
17.10.62
74.30.11
17.10.64
17.10.65
24.66.49
15.11.40
90.02.20
90.02.14
90.02.1
15.33.30
51.18.12
23.30.14
23.30.90
90.02.12
26.15.11
17.10.61
17.52.20
16.00.20
51.57.10
90.02.13
23.20.40
90.02.14
31.40.30
24.42.25
27.10.13
27.10.13
28.62.30
90.01.11
72.22.15
63.40.1
45.25.10
92.31.21
36.40.13
28.30.12
45.25.62
90.02.14
90.03.11
90.03.12
45.11.24
90.02.14
90.02.14
90.01.11
45.11.22
45.11.30
45.24.14
90.02.14
01.50.10
90.01.11
91.11.10
74.11.11
74.11.12
90.02.11
74.85.11
32.30.32
28.52.20
288
Ofset filmi, plošče, osvetljene, razvite
Ofsetni stroji
Oftalmološke leče
Oftalmološke naprave
Ogenj, bengalski
Oglasne deske, kovinske
Oglaševalni čas ali prostor, posredništvo pri
prodaji
Oglaševalski prostor na spletu, prodaja
Oglaševanje na prostem, v zraku
Oglaševanje, zasnova in izvedba
Ogledala žarometov
Ogledala žarometov, iz plastičnih mas
Ogledala, montaža
Ogledala, steklena
Ogledala, zobozdravniška
Oglje, aktivno
Oglje, lesno
Oglje, retortno
Oglje, risalno
Oglje, živalsko
Ogljiikove paste za elektrode
Ogljik
Ogljikov dioksid
Ogljikov disulfid
Ogljikov tetraklorid
Ogljikova vlakna
Ogljikove elektrode, za elektrotehniko
Ogljikove krtačke, za elektrotehniko
Ogljikovodiki in njihovi derivati
Ogljikovodiki, ciklični
Ogljikovodiki, plinasti, < 95%
Ogljjikovodiki, aciklični, plinasti, > 95 %
Ognjemeti, prirejanje
Ognjemetni pirotehnični izdelki
Ognjeni dež (Heuchera spp)
Ognjevarna gradbena keramika
Ognjevzdržna glina
Ognjevzdržna gradbena keramika
Ognjevzdržni cementi, malte, betoni in
podobne zmesi
Ognjevzdržni izdelki, razen gradbenih
Ognjič; rigelc; meseček (Calendula officinalis)
Ograde, cestne, montažne, postavljanje
Ograje cestne, varnostne
Ograje, balkonske, iz plastičnih mas
Ograje, barvanje
Ograje, cestne, nameščanje
Ograje, gradnja, postavljanje, vgrajevanje
Ograje, kovinske
Ograje, postavljanje
Ogrevalne naprave, veleprodaja
Ogrevanje, etažno, montaža
Ogrinjala, moška, iz pletenega blaga
Ogrinjala, moška, iz tkanega blaga
Ogrinjala, ženska, iz pletenega blaga
Ogrinjala, ženska, iz tkanega blaga
Ogrlice iz plemenitih kovin
Ogrlice, razen draguljarskih
Ogrlice, z dragimi kamni
Ogrodja dežnikov
Ogrodja konstrukcij, kovinska
Ogrodja sedežev
Ogrodja, betonska, za stavbe, postavljanje
Ogrodja, jeklena, za mostove, postavljanje
Ogrodja, jeklena, za stavbe, postavljanje
Ogrščica, krmna (Brassica napus)
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
74.81.12
29.56.13
33.40.11
33.10.15
24.61.13
28.75.27
74.40.11
72.30.30
74.40.13
74.40.12
31.50.42
25.24.24
45.44.10
26.12.13
33.10.13
24.66.44
24.14.72
23.10.10
36.63.24
24.14.71
26.82.14
24.13.11
24.11.12
24.13.12
24.14.13
26.82.16
31.62.15
31.62.15
24.14.1
24.14.12
23.20.22
24.14.11
92.34.13
24.61.13
01.12.21
26.26.12
14.22.12
26.26.12
26.26.13
26.26.14
01.11.91
45.21.73
28.11.23
25.23.15
45.44.22
45.23.12
45.34.10
28.11.23
45.34.10
51.54.12
45.33.11
18.22.11
18.22.21
18.22.13
18.22.31
36.22.13
36.61.10
36.22.14
36.63.32
28.11.23
36.11.14
45.25.31
45.25.42
45.25.41
01.11.60
Ogrščica, oljna - seme (Brassica napus )
Ohišja ležajev
Ohišja za svetilke, iz plastičnih mas
Ohišja za ure
Ohmmetri
Ohridski biseri
Ohrovt (Brassica oleracea sabauda)
Ohrovt, krmni (Brassica oleacea achephalaviridis)
Ojačana plastika, necelularna, v ploščah,
listih, folijah, trakovih
Ojačani beton, gradnja ogrodij
Ojačevalniki, audiofrekvenčni
Okarine
Okenca, poštna, storitve
Okenske rešetke, kovinske
Oklep (Androsace spp)
Oklepi mehkužcev
Oklepna vozila, bojna
Oklepni avtomobili, prevoz dragocenosti
Okna iz plastičnih mas
Okna iz železa, jekla ali aluminija
Okna, čiščenje
Okna, lesena
Okna, veleprodaja
Okna, vgrajevanje okvirov zanje
Okoljevarstvene študije
Okopalniki
Okovja iz plastičnih mas
Okovja z zapirali, kovinska
Okovje za motorna vozila, pohištvo ipd, kovinsko
Okra; bamija (Hibiscus esculentes)
Okrasje, posojanje
Okrasje, praznično
Okraski iz agromerirane plute
Okraski iz betona
Okraski iz lesa
Okraski iz mavca
Okraski iz neplemenitih kovin
Okraski iz plastičnih mas
Okraski iz plemenitih kovin
Okraski iz poldragih kamnov
Okraski, gradbeni, vgrajevanje v notranjost
stavbe
Okrasna razsvetljava za jelke
Okrasne rastline
Okrasne ribe
Okrasni cvetlični lončki
Okrasni kamen
Okrasni krožniki, iz neplemenitih kovin
Okrasni pladnji, iz neplemenitih kovin
Okrasni predmeti iz keramike, porcelana
Okrasni predmeti iz slonovine, kosti,
roževine ipd
Okrasni predmeti, stekleni
Okrovi za ure in deli zanje
Okrožnice
Oksicotin
Oksidi - glej tudi po pridevniku
Oksidi, kovinski
Oksikloridi, hidroksikloridi bakra in drugih
kovin
Oksiran
Oktanol
Okularji
Okulistične naprave
Okume - oblovina (Aucomea klaineana)
01.11.33
29.14.23
25.24.24
33.50.26
33.20.43
36.63.77
01.12.13
01.11.60
25.21.42
45.25.31
32.30.43
36.30.14
64.11.14
28.12.10
01.12.21
05.00.31
29.60.11
74.60.14
25.23.14
28.12.10
74.70.12
20.30.11
51.53.24
45.42.11
74.20.31
29.32.12
25.24.28
28.63.13
28.63.14
01.12.13
71.40.16
36.63.71
20.52.14
26.66.12
20.51.13
26.66.11
28.75.24
25.24.28
36.22.13
36.22.14
45.43.23
31.50.32
01.12.21
05.00.11
26.21.13
14.11
28.75.24
28.75.24
26.21.13
36.63.77
26.13.13
33.50.26
22.22.13
24.41.52
24.12.1
24.13.21
24.14.63
24.14.22
33.40.31
33.10.15
02.01.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
289
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Okviri za slike iz neplemenitih kovin
Okviri, vratni, okenski, montaža
Okvirji za kolesa
Okvirji za očala
Okvirji za slike, leseni
Oleander (Nerium oleander)
Oleinska kislina
Oleinska kislina, tehnična
Oleum
Olibanum; tamjan (Boswellia spp)
Olive (Olea europea)
Olive, pasterizirane, v slanici, olju
Olivno olje, refinirirano, za prehrano
Olivno olje, deviško
Olja iz premogovega katrana
Olja, eterična
Olja, hidravlična
Olja, lahka
Olja, mazalna
Olja, odpadna
Olja, rastlinska, rafinirana, ne za prehrano
Olja, rastlinska, rafinirana, za prehrano
Olja, rastlinska, surova, ne za prehrano
Olja, rastlinska, surova, za prehrano
Olja, smolna
Olja, srednje težka, za petrokemijo
Olja, živalska, rastlinska, kemično modificirana
Olja, živalska, surova, ne za prehrano
Oljarski stroji
Oljčica (Eleagnus spp)
Olje, borovo
Olje, bučno
Olje, jedilno, veleprodaja
Olje, kakavovo
Olje, koruzno
Olje, kurilno, ekstra lahko
Olje, kurilno, maloprodaja
Olje, kurilno, težko
Olje, laneno, surovo
Olje, olivno, iz prvega stiskanja
Olje, plinsko
Olje, ribje
Oljka - sadike (Olea europea)
Oljna pogača
Oljna redkev, seme (Raphanus sativus
oleiferus)
Oljne peči za ogrevanje prostora, gospodinjske
Oluščen riž
Omačnice, kovinske
Omake
Omare za orodje, lesene
Omare, arhivske, kovinske
Omare, kartotečne, kovinske
Omare, pisarniške, kovinske
Omare, pisarniške, lesene
Omare, stanovanjske
Omare, vzidne, montaža
Omarice nočne
Omarice za prvo pomoč
Omarice, kuhinjske, lesene
Omela
Ometače
Ometavanje sten
Omogočanje dostopa do podatkovnih baz
Omogočanje dostopa na spletne strani
Omogočanje komuniciranja po internetu
Omrežje, cevovodno, gradnja
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
28.75.24
45.42.11
35.42.20
33.40.13
20.51.14
01.12.21
24.14.33
24.14.31
24.13.14
02.01.22
01.13.24
15.33.14
15.42.11
15.41.12
24.14.73
24.63.10
23.20.18
23.20.13
23.20.18
23.20.40
15.42.12
15.42.11
15.41.13
15.41.12
24.14.71
23.20.16
24.66.10
15.41.11
29.32.34
01.12.21
24.14.71
15.42.12
51.33.13
15.84.12
15.62.10
23.20.15
52.48.35
23.20.17
15.41.13
15.41.12
23.20.15
15.41.11
01.12.21
15.41.31
01.11.35
29.72.12
15.61.10
28.75.12
15.87.12
36.14.13
28.75.22
28.75.22
36.12.11
36.12.12
36.14.12
45.42.13
36.14.12
24.42.24
36.13.10
36.62.11
28.62.30
45.41.10
72.30.21
72.30.23
64.20.18
45.21.4
Omrežje, električno, nadzemno, gradnja
Omrežje, električno, podzemno, gradnja
Omrežje, komunikacijsko, nadzemno, gradnja
Omrežje, komunikacijsko, podzemno, gradnja
Omrežje, plinovodno, parovodno, gradnja
Omrežje, podatkovno, storitve
Omrežno založništvo
Onesnažena zemljišča, čiščenje
Opazovanja zemeljske površine
Opazovanja, podzemna
Opaži za betoniranje, izdelava
Opaži za betonska dela, leseni
Opeka iz betona
Opeka iz magnezita, kromita
Opeka iz ognjevzdržne keramike
Opeka iz silikatne fosilne moke
Opeka, iz žgane gline
Opeka, steklena
Opeka, veleprodaja
Opekači (toasterji), električni
Operne hiše, obratovanje
Operne predstave
Opetniki
Opij
Opijev izvleček
Opijevi alkaloidi
Oplaščena žica za spajkanje
Oplaščene elektrode
Oplaščene palice
Oplate, strešne, postavljanje
Opopanaks; hironova vsezdravka - smola
(Opoponax chironium)
Opornice, medicinske
Oporniki, betoniranje
Oporniki, jamski, kovinski
Oprema za biljard
Oprema za družabne igre
Oprema za golf
Oprema za krmiljenje prometa, mehanična
Oprema za motorna kolesa, maloprodaja
Oprema za motorna kolesa, pos
Oprema za motorna kolesa, veleprodaja
Oprema za motorna vozila
Oprema za otroška igrišča
Oprema za smučanje (razen oblačil in obutve)
Oprema za stroje, veleprodaja
Oprema za športni ribolov
Oprema za taborjenje, platnena
Oprema za vodne športe
Oprema, atletska
Oprema, čarovniška
Oprema, gospodinjska, popravilo
Oprema, medicinska
Oprema, pisarniška, maloprodaja
Oprema, plezalna
Oprema, sanitarna, keramična
Oprema, signalizacijska, električna, za vozila
Oprema, športna, druga
Opremljanje bivalnih prikolic
Opremljanje jadrnic in čolnov za razvedrilo in
šport
Opremljanje karoserij
Opremljanje ladij
Optična oprema, maloprodaja
Optična oprema, veleprodaja
Optična vlakna, neoplaščena
Optična vlakna, oplaščena posamično
45.21.43
45.21.44
45.21.45
45.21.46
45.21.42
64.20.16
72.40.11
90.03.11
74.20.73
74.20.72
45.25.32
20.30.12
26.61.11
26.26.14
26.26.12
26.26.11
26.40.11
26.15.12
51.53.24
29.71.24
92.32.10
92.31.21
19.30.40
15.89.20
15.89.20
24.41.53
28.73.15
28.73.15
28.73.15
45.22.13
02.01.22
33.10.17
45.25.32
28.11.23
36.50.43
36.50.43
36.40.14
35.20.40
50.40.20
50.40.30
50.40.10
34.30.20
36.40.14
36.40.11
51.65.12
36.40.15
17.40.22
36.40.12
36.40.13
36.63.71
52.74.13
33.10.1
52.48.12
36.40.14
26.22.10
31.61.23
36.40.14
34.20.80
35.12.90
34.20.70
35.11.93
52.48.14
51.47.32
33.40.21
31.30.15
290
Optična vlakna, veleprodaja
Optični čitalniki, računalniški
Optični elementi
Optični elementi, optično neobdelani, stekleni
Optični instrumenti za merjenje in kontrolo
Optični instrumenti, drugi
Optični pomnilniki
Optično čitanje podatkov
Optično steklo, obdelano
Opuncija (Opuntia spp)
Opuncija; indijska figa (Opuntia ficus-indica)
Oranje
Oranžada
Oranževka (Choisya ternata)
Orehi (Juglans regia)
Orehi - sadike (Juglans regia)
Orehi akažu (Anacardium occidentale)
Orehi ipd. sadje, začasno konzervirano
Orehi, kandirani
Orehi, kokosovi (Cocos nucifera)
Orehova oblovina (Juglans spp)
Oreški karita; maslovec (Butyrospermum
paradoxum)
Oreški, brazilski (Bertholetia excelsa)
Oreški, konzervirani
Oreški, muškatni (Myristica fragans)
Oreški, praženi ali soljeni
Oreški, tungovi (Aleurites spp)
Oreški, zemeljski; arašidi (Arachis hypogea)
Organi, človeški, za presaditev
Organizacija prevoza tovora
Organiziranje dražb, licitacij
Organiziranje muzejskih razstav
Organiziranje načina distribucije
Organiziranje načina oglaševanja
Organiziranje prodajne mreže
Organiziranje razstav, sejmov, kongresov ipd.
Organiziranje sestajanj
Organiziranje športnih tekmovanj
Organiziranje turističnih potovanj
Organska barvila
Organska površinsko aktivna sredstva (razen
mila)
Organske kemikalije, osnovne
Organske kisline
Organske spojine z dušikovimi funkcijami
Organske žveplove spojine
Organski derivati hidrazina
Organski peroksidi
Orgle
Orgle, električne
Orglice
Origano; dobra misel (Origanum vulgare)
Orkestri, storitve
Orlica (Aquilegia spp)
Ornamenti, leseni
Orodja za ročno obdelavo, pnevmatična
Orodja za ročno obdelavo, z električnim
motorjem
Orodja za stiskanje, kovanje, izvlekovanje ali
prerezovanje
Orodja za vrtanje kamnin
Orodja, preizkušanje mehanskih lastnosti
Orodje
Orodje za hišno rabo, posojanje
Orodje za obdelovalne stroje, zamenljivo
Orodje, električno, maloprodaja
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
51.65.15
30.02.16
33.40.21
26.15.26
33.20.65
33.40.23
30.02.17
72.30.24
26.12.11
01.12.21
01.13.23
01.41.11
15.98.12
01.12.21
01.13.24
01.12.21
01.13.21
15.33.24
15.84.24
01.13.21
02.01.12
01.11.35
01.13.21
15.33.23
01.13.40
15.33.23
01.11.35
01.11.32
24.41.60
63.40.12
74.87.17
92.52.11
74.14.13
74.14.13
74.14.13
74.87.15
93.05.12
92.62.12
63.30.11
24.12.21
24.51.20
24.14
24.14
24.14.4
24.14.51
24.14.44
24.14.63
36.30.13
36.30.15
36.30.13
01.11.91
92.31.21
01.12.21
20.51.13
29.41.11
29.41.11
28.62.50
28.62.50
74.30.13
28.62
71.40.16
28.62.40
52.46.14
Orodje, gimnastično
36.40.13
Orodje, leseno
20.51.11
Orodje, ročno, drugo
28.62.30
Orodje, ročno, maloprodaja
52.46.11
Orodje, ročno, veleprodaja
51.54.13
Orodje, ročno, za kmetijstvo, vrtnarstvo,
28.62.10
gozdarstvo
Orodna vpenjala
29.43.31
Orožje, hladno
28.75.30
Orožje, posredovanje pri prodaji
51.14.12
Orožje, strelno, nevojaško
29.60.13
Orožje, vojaško (razen pištol, mečev, sabelj ipd) 29.60.12
Ortodontske storitve
85.13.11
Ortoftalna kislina
24.14.34
Ortopedska obutev
33.10.17
Ortopedski pripomočki
33.10.1
Ortopedski pripomočki, maloprodaja
52.32.10
Ortopedski pripomočki, posredovanje pri
51.18.11
prodaji
Ortopedski pripomočki, veleprodaja
51.46.12
Oscilografi, katodni
33.20.42
Osciloskopi, katodni
33.20.42
Osebje, storitve pri zaposlovanju
74.50.12
Osebna straža
74.60.15
Osebna vozila
34.10.2
Osebna vozila, bencinska, < 1500 cm3
34.10.21
Osebna vozila, bencinska, > 1500 cm3
34.10.22
Osebna vozila, dizel
34.10.23
Osebna vozila, električna
34.10.24
Osebne tehtnice
29.24.22
Osemenjevanje, umetno
01.42.10
Osi, pogonske, za motorna vozila
34.30.20
Osiromašeni uran
23.30.13
Oskrba hišnih živali
93.05.11
Oskrba letal z gorivom
63.23.1
Oskrba s paro in toplo vodo
40.30.10
Oskrba s penevmatsko energijo
40.30.10
Oskrba živine
01.42.10
Oslajeno mleko
15.51.51
Osle
26.81.11
Oslez, konopljev (Hibiscus cannabinus)
01.11.73
Osli
01.22.13
Osliči, panirani
15.20.14
Oslovsko usnje
19.10.23
Osmij
27.41.30
Osmometri
33.20.53
Osnovnošolsko končno izobraževanje
80.21.11
Osnovnošolsko začetno izobraževanje
80.10.12
Ostanki drugih plemenitih kovin
27.41.62
Ostanki iz aluminija
27.42.32
Ostanki iz bakra
27.44.32
Ostanki iz lepenke
21.12.60
Ostanki iz mehke gume
25.13.80
Ostanki iz niklja
27.45.42
Ostanki iz papirja
21.12.60
Ostanki iz plastičnih mas
24.16.60
Ostanki iz svinca, cinka in kositra
27.43.32
Ostanki iz trde gume
25.13.73
Ostanki iz zlata
27.41.61
Ostanki iz železa in jekla
27.10.13
Ostanki pivovarn in destilarn
15.96.20
Ostanki pri izdelavi kemikalij
24.66.49
Ostanki pri proizvodnji škroba
15.62.30
Ostanki, lesni
20.10.40
Ostanki, mlevski
15.61.50
Ostanki, stekleni
26.15.11
Ostanki, tekstilni
17.52.20
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
291
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Ostanki, usnjeni
Ostanki, veleprodaja
Ostrenje kovinskih obdelovancev
Ostrešja, postavljanje
Ostrešje, kovinsko
Ostrica; ciperus (Cyperus spp)
Ostrigar (Pleurotus ssp.)
Ostrige
Ostrila za svinčnike, kovinska
Ostrilni stroji za kovine
Ostrolistnica (Osmanthus heterophyllus,
O. x burkwoodii, O. delavayi)
Ostrožnik (Delphinium spp)
Osvetlitev spomenikov, inštalacija
Osvetljene prometne oznake
Otava; mrva; seno
Otomane, s kovinskim ogrodjem
Otomane, z lesenim ogrodjem
Otrobi
Otro-ksilen
Otroška hrana
Otroška igrišča, gradnja
Otroške knjige
Otroški dodatki
Otroški sedeži za avtomobile
Otroški vozički
Ovce
Ovčetina, sveža ali ohlajena
Ovčetina, zamrznjena
Ovčja maščoba
Ovčje kože, surove
Ovčje meso, sveže ali ohlajeno
Ovčje meso, zamrznjeno
Ovčje usnje
Ovčji sir
Overjanje pravnih dokumentov
Oves (Avena sativa)
Ovijalke; vzpenjavke - okrasne
Ovire, tekaške
Ovitki za gramofonske plošče
Ovitki za knjige
Ovni
Ovoji, izolacije za cevi, iz steklenih vlaken
Ovojnice, pisemske
Ovratnice za živali
Ovsenec (Trisetum flavescens)
Ovseni kosmiči
Ovsiga (oves + pšenica)
Označevanje cestišč
Označevanje plovnih poti
Označevanje stez
Označevanje, meritve sestojev
Oznake, plovne, vzdrževanje
Ožepek; ižop (Hyssopus officinalis)
Ožičenje motornih vozil
Ožičenje, telekomunikacijsko; v stavbah
Pace makerji
Paciprese (Chamaecyparis spp)
Padala, tudi krmiljena, z deli in priborom
Paging pozivniki
Paging služba
Pahljače, papirne
Pahovka (Arrhenatherum elatius)
Paint-ball oprema
Pajčolanka; lotus (Lotus berthelotti)
Pajčolanka; sadrenka (Gypsophila spp)
Paketi sistemskih programov, izdajanje
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
19.10.50
51.57.10
28.52.20
45.22.11
28.11.23
01.12.21
01.12.13
05.00.22
28.61.13
29.42.31
01.12.21
01.12.21
45.34.22
31.50.24
01.11.60
36.11.11
36.11.12
15.61.50
24.14.12
15.88.10
45.23.21
22.11.21
75.30.14
36.11.13
36.63.72
01.22.11
15.11.15
15.11.16
15.11.30
15.11.26
15.11.15
15.11.16
19.10.31
15.51.40
74.11.15
01.11.16
01.12.21
36.40.13
21.21.15
22.22.20
01.22.11
26.14.12
21.23.12
19.20.11
01.11.60
15.61.33
01.11.60
45.23.15
63.22.14
45.23.12
02.02.10
63.22.14
01.11.91
31.61.90
45.31.41
33.10.18
01.12.21
17.40.23
32.30.44
64.20.13
21.25.14
01.11.60
36.40.14
01.12.21
01.12.21
72.21.11
Paketi uporabniških programov, izdajanje
Paketi, zavijanje
Paketne pošiljke, storitve javne pošte
Pakiranje blaga za tuj račun
Pakiranje tovora
Pakirni stroji, naprave
Paladij
Palčke, dišavne, za prostore
Palčke, slane
Palčki, keramični
Palete, kovinske
Palete, lesene
Paletni zaboji, leseni
Palice - stolčki
Palice iz aluminija
Palice iz cinka
Palice iz legiranega jekla, hladno dodelane
Palice iz mehke ali penaste gume
Palice iz nelegiranega jekla, hladno dodelane
Palice iz nerjavnega jekla
Palice iz nerjavnega jekla, hladno dodelane
Palice iz plastičnih mas
Palice iz svinca
Palice iz trde gume
Palice iz železa ali jekla, toplovaljane
Palice za hokej
Palice, atletske
Palice, bakrene
Palice, kositrne
Palice, neobdelane
Palice, nikljeve
Palice, oplaščene
Palice, ribiške
Palice, smučarske
Palice, sprehajalne
Palice, steklene
Palisander (Dalbergia spp)
Palma, palmira (Borassus flabellifer)
Palma, sagova (Metroxylon spp)
Palmira palma (Borassus flabellifer)
Palmitinska kislina
Palmovi orehi in jedrca (Elaeis guineensis)
Palubna prestrezala
Pametne kartice
Panelne plošče
Panelno steklo
Panešplja (Cotoneaster spp)
Panjevka, zimska (Flammulina velutipes)
Panji, leseni
Panoji, cestni, postavljanje
Pantografi
Papaja - sadež (Carica papaya)
Papaverin
Papeževa sveča; lučnik (Verbascum
thapsiforme)
Papir iz polceluloze za valoviti sloj (fluting)
Papir v zvitkih za registrirne naprave
Papir z diagramsko mrežo, za registrirne aparate
Papir za fotografije, neosvetljen
Papir za ofset plošče
Papir za telefax, termoobčutljivi
Papir, brusni
Papir, cigaretni, narezan
Papir, cigaretni, nenarezan
Papir, časopisni
Papir, filtrirni
Papir, kondenzatorski
72.21.12
74.82.10
64.11.13
74.82.10
63.40.20
29.24.21
27.41.30
24.51.41
15.82.13
26.21.13
28.75.27
20.40.11
20.40.11
36.63.31
27.42.22
27.43.25
27.31.20
25.13.20
27.31.10
27.10.43
27.31.30
25.21.10
27.43.21
25.13.73
27.10.83
36.40.14
36.40.13
27.44.22
27.43.27
02.01.15
27.45.22
28.73.15
36.40.15
36.40.11
36.63.31
26.15.11
02.01.13
01.11.93
01.11.23
01.11.93
24.14.32
01.11.35
35.30.14
32.10.61
20.20.12
26.12.13
01.12.21
01.12.13
20.51.14
45.21.73
33.20.32
01.13.23
24.41.53
01.11.91
21.12.24
21.23.13
21.25.14
24.64.11
21.23.11
21.12.57
26.81.12
21.25.14
21.12.30
21.12.11
21.25.14
21.25.14
292
Papir, kopirni
Papir, kopirni, > 36 cm
Papir, nepremazan, drug
Papir, nepremazan, grafični
Papir, nepremazan, večplastni
Papir, obdelan (krepan ali gubast, reliefen
ali perforiran)
Papir, ovojni, nepremazan
Papir, perforiran, garfični
Papir, pergamentni
Papir, potiskan, grafični
Papir, premazan
Papir, premazan, drug
Papir, premazan, grafični
Papir, premazan, impregniran, površinsko
barvan
Papir, premazan, negrafični
Papir, premazan, za brezkončne obrazce
Papir, reliefni, grafični
Papir, ročno izdelan
Papir, samokopirni, < 36 cm
Papir, samokopirni, > 36 cm
Papir, sestavljen, z vmesno plastjo iz drugih
materialov
Papir, toaletni
Papir, valoviti
Papir, veleprodaja
Papir, vpojni, širine nad 36 cm
Papir, z azbestom
Papirna embalaža za pakiranje pijač
Papirna masa, vlita, izdelki iz nje
Papirna podlaga za karbon papir
Papirna podlaga za občutljive premaze
Papirna podlaga za tapete v zvitkih ali polah
Papirna preja
Papirna tesnila
Papirnate brisače
Papirnate rože
Papirnate serviete
Papirnate škatle, zložljive, iz nevalovitega
kartona
Papirnate vrečke, vreče
Papirnati filtrirni bloki
Papirnati prtički
Papirnati robčki
Papirne brisače, veleprodaja
Papirne pahljače
Papirne posode za pakiranje pijač
Papirne tapete
Papirni izdelki za gospodinjstvo, veleprodaja
Papirni izdelki, posredovanje pri prodaji
Papirni kontejnerji
Papirni krožniki, kozarci, pladnji
Papirni trak, lepilni
Papirničarski stroji
Papo; pitaja - sadež (Asimina triloba)
Paprika, mleta
Paprika, sladka (Capsicum annuum)
Paprike, konzervirane v kisu ali ocetni kislini
Paprike, v kisu
Para za ogrevanje
Para, tehnološka
Paradižnik (Lycopersicon esculentum)
Paradižnikov koncentrat
Paradižnikov pire
Paradižnikov preliv
Paradižnikov sok
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
21.23.11
21.12.55
21.12.30
21.12.14
21.12.25
21.12.52
21.12.23
21.23.13
21.12.40
21.23.13
21.12.5
21.12.57
21.12.53
21.12.56
21.12.54
21.12.56
21.23.13
21.12.12
21.23.11
21.12.55
21.12.51
21.22.11
21.21.11
51.56.11
21.12.21
26.82.11
21.21.15
21.25.14
21.12.13
21.12.13
21.12.13
17.10.46
21.25.14
21.22.11
36.63.76
21.22.11
21.21.14
21.21.12
21.25.13
21.22.11
21.22.11
51.47.15
21.25.14
21.21.15
21.24.11
51.47.15
51.18.12
21.21.15
21.22.13
21.23.11
29.55.11
01.13.23
15.87.20
01.12.13
15.33.15
15.33.15
40.30.10
40.30.10
01.12.12
15.33.14
15.33.14
15.87.12
15.32.10
Parafin
Parafin, tekoči
Parafinski voski
Paraformaldehid
Para-ksilen
Paramedicinske storitve
Parfumi
Parfumi, maloprodaja
Parfumi, veleprodaja
Parizarji
Parket, brušenje
Parket, polaganje, brušenje, lakiranje
Parketne deščice
Parketne plošče, sestavljene
Parki, narodni, varovanje
Parki, rekreacijski, obratovanje
Parki, vzdrževanje, nega
Parki, zabaviščni, obratovanje
Parkirišča, asfaltiranje
Parkirišča, barvanje
Parkirišča, obratovanje
Parkirne ure
Parkovna razsvetljava, inštalacija
Parmezan
Parne kopeli
Parne turbine
Parni kotli
Parni stroji
Parocija, perzijska (Parrotia persica)
Parovodno omrežje, gradnja
Pasijonka (Passiflora coerulea)
Pasionka; marakuja; granatina (Passiflora
edulis)
Pasja hrana
Pasja trava (Dactylis glomerata)
Pasja zavetišča
Pasje značke, kovinske
Pasji rep (Cynosurus cristatus)
Pasovi za nogavice
Pasovi za oblačila
Pasovi za ročne ure, kovinski
Pasovi za ročne ure, nekovinski
Pasovi, kilni
Pasovi, reševalni
Pasovi, varnostni, za motorna vozila
Past za mravlje
Pasta za zobno higieno
Paste za čiščenje
Pastelke
Pasterizirana zelenjava
Pastile z medikamenti
Pastinak; rebrinec (Pastinaca sativa)
Pastirske storitve
Paštete
Patenti - svetovanje
Patronaža, socialna
Pavja peresa, okrasna
Pavke
Pavlovnija (Paulownia tomentosa)
Pavs papir
Pazniki, storitve
PE (polietilen) v primarni obliki
PE vrečke
Pecilni prašek
Pecilni prašek
Pecivo, ekspandirano
Pecivo, ekstrudirano, aromatizirano, slano
23.20.31
23.20.18
24.51.42
24.14.61
24.14.12
85.14.13
24.52.11
52.33.10
51.45.10
35.50.10
45.43.22
45.43.22
20.10.21
20.30.12
92.53.12
92.72.11
01.41.12
92.33.10
45.23.12
45.23.15
63.21.24
33.50.29
45.34.22
15.51.40
93.04.10
29.11.21
28.30.11
29.12.12
01.12.21
45.21.42
01.12.21
01.13.23
15.72.10
01.11.60
93.05.11
28.75.27
01.11.60
18.23.25
18.24.31
33.50.27
19.20.13
33.10.17
17.40.25
34.30.30
24.20.11
24.52.18
24.51.44
36.63.24
15.33.14
15.84.23
01.12.11
01.42.10
15.13.12
74.11.14
85.32.14
36.63.77
36.30.16
01.12.21
21.12.40
74.60.15
24.16.10
25.22.11
15.89.13
15.89.14
15.82.13
15.82.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
293
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Pecivo, maloprodaja
Pecivo, sveže, brez dodatkov
Pecivo, veleprodaja
Pečati
Pečatni vosek
Pečatniki, iz plemenitih kovin
Peči za ogrevanje prostorov, neelektrične
Peči, gospodinjske, neelektrične, veleprodaja
Peči, laboratorijske, industrijske, električne
Peči, laboratorijske, industrijske, neelektrične
Peči, pekarniške, električne
Peči, pekarniške, neelektrične
Peči, termoakumulacijske
Pečice, električne, maloprodaja
Pečice, električne, veleprodaja
Pečice, gospodinjske, električne
Pečice, mikrovalovne
Pečice, neelektrične
Pečnice
Pečnik (Armeria maritima)
Pedala za kolesa
Pedalini
Pedikerske storitve
Pedometri
Pegatke
Pehtran (Artemisia dracunculus)
Pekači, kovinski
Pekarniške peči, električne
Pekarski izdelki, surovi, tudi zamrznjeni
Pekarski izdelki, veleprodaja
Pekarski stroji
Pektinske snovi
Pelargonije (Pelargonium spp)
Pelati, konzervirani
Pelerine iz plastificiranih ali gumiranih tkanin
Peleti iz lucerne
Peleti iz rib, rakov, mehkužcev, neuž
Peleti, žitni
Peleti, žitni
Pelin (Artemisia absinthium)
Peluška; krmni grah (Pisum arvense)
Pena za lase
Penasta guma v primarni obliki
Penasta plastika, v ploščah, listih, folijah,
trakovih
Penasta žlindra
Peneče kopeli
Penicilin
Penine
Pentanol
Penzioni, storitve
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno aluminij
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno baker
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno cink ali
svinec
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno
vanadij ipd
Pepeli (razen od pridobivanja železa)
Pepelika
Pepelika
Pepelka; cinerarija; grint (Senecio cruentus)
Pepelniki, ahatni, oniksovi
Pepelniki, keramični
Pepelniki, stekleni
Peptoni
Perborati
Peresa, okrasna
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
52.24.11
15.81.11
51.36.12
36.63.25
24.51.42
36.22.13
29.72.12
51.47.12
29.21.13
29.21.12
29.21.13
29.53.15
29.71.26
52.45.10
51.43.11
29.71.28
29.71.27
29.72.11
26.25.12
01.12.21
35.42.20
35.12.13
93.02.23
33.20.64
01.24.10
01.12.13
28.75.12
29.21.13
15.61.24
51.36.12
29.53.16
15.89.20
01.12.21
15.33.14
18.24.32
15.71.20
15.20.17
15.61.31
15.61.32
01.11.91
01.11.60
24.52.17
25.13.20
25.21.41
26.82.16
24.52.19
24.41.54
15.93.11
24.14.22
55.10.10
27.42.31
27.44.31
27.43.31
27.45.41
14.50.23
24.13.15
24.13.33
01.12.21
36.22.14
26.21.12
26.13.13
24.66.41
24.13.52
36.63.77
Peresa, pisalna
Peresniki
Perforiran papir, grafični
Pergamentni papir
Perila - seme (Perilla frutescens)
Perilo iz pletenega blaga
Perilo iz tkanega blaga
Perilo, gospodinjsko, veleprodaja
Perilo, kopalniško
Perilo, maloprodaja
Perilo, namizno
Perilo, posteljno
Perilo, veleprodaja
Perilo, žensko, iz pletenega blaga
Periodične publikacije, ki izhajajo manj kot
štirikrat tedensko, elektronske
Periodične publikacije, ki izhajajo manj kot
štirikrat tedensko, tiskane
Periodika, ki izhaja manj kot 4 krat tedensko,
tiskana
Periskopi
Perjanka (Pennisetum purpureum)
Perje
Perklorati
Perla, dišeča (Asperula odorata)
Perlit
Permanganat
Pernice
Peroksid, vodikov
Peroksidi
Peroksidi, kovinski
Peroksidi, organski
Peroksosulfati
Peronske ure
Pertunina, veleprodaja
Perujski riž; kvinoja (Chenopodium quinoa)
Perunike; iris (Iris spp)
Perutnina
Perutnina, maloprodaja
Perutninska drobovina,užitna, sveža ali ohlajena
Perutninska mast
Perutninsko meso, sveže ali ohlajeno
Pesa, krmna (Beta vulgaris crassa)
Pesa, rdeča (Beta vulgaris rubra)
Pesa, sladkorna - seme
Pesa, sladkorna (Beta vulgaris altissima)
Pesa, v kisu
Pesek za peskanje, kovinski
Pesek, naravni
Peskalne naprave
Peskanje fasad
Peskanje kovinskih obdelovancev
Pesniške storitve
Pesticidi
Pesticidi, veleprodaja
Peščene ure, steklene
Peščenjak, neobdelan
Peščenka; arenarija (Arenaria montana)
Pete
Petelin, veliki
Petelini
Peteršilj (Petroselinum crispum)
Petoprstnik (Potentilla spp)
Petrografske preiskave
Petrolej, svetilni
Petrolej, veleprodaja
Petrolejke
36.63.23
36.63.22
21.23.13
21.12.40
01.11.35
18.23.1
18.23.2
51.41.14
17.40.14
52.42.10
17.40.13
17.40.12
51.42.12
18.23.14
22.13.12
22.13.21
22.13.11
33.40.23
01.11.60
15.12.20
24.13.22
01.11.91
26.82.16
24.13.41
17.40.24
24.13.53
24.13.15
24.12.1
24.14.63
24.13.31
33.50.14
51.32.11
01.11.17
01.12.21
01.24.10
52.22.10
15.12.11
15.12.14
15.12.11
01.11.60
01.12.11
01.11.92
01.11.51
15.33.15
27.10.12
14.21.11
29.24.24
45.45.12
28.51.22
92.31.22
24.20.1
51.55.11
26.15.26
14.11.12
01.12.21
19.30.40
01.25.10
01.24.10
01.12.13
01.12.21
74.20.71
23.20.14
51.51.12
31.50.23
294
Petrolejsko gorivo za letalske turbine
Petunije (Petunia spp)
Pevska društva
Pevski zbori, storitve
Pežek; čičerka (Cicer arietinum)
pH-metri
Pianini
Piasava (Leopoldinia piassaba)
Pice, dostava na dom
Pice, surove, tudi zamrznjene
Piercing
Piezoelektrični kremen
Piezoelektrični kristali, montirani
Pigmeni za prodajo na drobno
Pigmenti
Pigmenti za keramiko ipd.
Pigmenti, kovinski
Pihala
Pihano steklo, v ploščah
Pijače, alkoholne, fermentirane
Pijače, alkoholne, veleprodaja
Pijače, brezalkoholne
Pijače, brezalkoholne, veleprodaja
Pijače, maloprodaja
Pijače, posredovanje pri prodaji
Pijače, strežba
Pijače, žgane
Pijavčnica (Lysimachia nummularia)
Pikete, geometrske
Pile
Pile za nohte
Pileja; koprivovka (Pilea spp)
Pilotaža pri plovbi
Piloti, avtomatski
Piloti, jekleni
Piloti, zabijanje
Piment, neobdelan (Pimenta officinalis)
Pincete vseh vrst
Pincete, kirurške
Pinija (Pinus pinea)
Pinjenec
Pinjole (Pinus pinea)
Pink-ponk mize
Pinot
Pipci
Pipe za kajenje
Pipe za satinarne napeljave in centralno
ogrevanje
Pipe za sode
Pipe, membranske
Pipe, vodovodne, maloprodaja
Piperazin
Pipete, steklene
Pira; sevka (Triticum spelta)
Pirazol
Pire, krompirjev, instant
Pire, sadni
Pirheliometri
Piridin
Piridoksin
Pirimidon
Piriti, železovi, nežgani
Piriti, železovi, žgani
Pirnica (Agropyron spp)
Piroforne zlitine
Piroligniti
Pirometri
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
23.20.14
01.12.21
91.33.14
92.31.21
01.11.22
33.20.53
36.30.11
02.01.42
55.52.11
15.61.24
93.05.12
24.13.58
32.10.52
24.30.22
24.12.24
24.30.21
24.12.1
36.30.14
26.11.11
15.94.10
51.34.12
15.98.12
51.34.11
52.25.10
51.17.11
55.40.10
15.91.10
01.12.21
33.20.12
28.62.30
28.61.13
01.12.21
63.22.12
33.20.11
27.10.92
45.25.21
01.12.13
28.62.30
33.10.15
01.12.21
15.51.52
01.13.24
36.40.14
15.93.12
28.61.11
36.63.61
29.13.12
29.13.13
29.13.13
52.46.11
24.41.31
26.15.23
01.11.12
24.41.31
15.31.12
15.33.22
33.20.12
24.41.31
24.41.51
24.41.31
14.30.12
24.13.57
01.11.60
36.63.62
24.66.48
33.20.51
Pirotehnične naprave za kinematografijo
Pirotehnični izdelki za ognjemete
Pisala, kompleti
Pisala, polstena
Pisala, veleprodaja
Pisalne mize, lesene
Pisalne potrebščine iz papirja
Pisalni stroji, avtomatski
Pisalni stroji, drugi
Pisalni stroji, maloprodaja
Pisalni stroji, popravilo
Pisalni stroji, veleprodaja
Pisana kopriva (Coleus hybr.)
Pisanka, trstikasta (Phalaris arundinacea)
Pisarne, čiščenje
Pisarniška oprema, kovinska
Pisarniške potrebščine iz papirja
Pisarniške ure
Pisarniški izdelki iz steklene keramike
Pisarniški material, kovinski
Pisarniški pribor iz plastičnih mas
Pisarniški stroji za ofsetni tisk
Pisarniški stroji, posredovanje pri prodaji
Pisarniški stroji, veleprodaja
Pisarniško delo, posredovanje delavcev
Pisarniško pohištvo, kovinsko (razen sedežev)
Pisarniško pohištvo, leseno (razen sedežev)
Pisateljske storitve
Pisci, storitve
Pisemske kartice
Pisemske ovojnice
Pisemske pošiljke, dostava javne pošte
Pisemski noži
Pisoarji, keramični
Pistacija - oreški (Pistacia vera)
Pistacija - sadike (Pistacia vera)
Pistacije, soljene, konzervirane
Piščalke (lasbila)
Piščalke, intonacijske
Piščanci
Piščančje meso, sveže ali ohlajeno
Piščančje meso, zamrznjeno
Piškoti, brez čokolade
Piškoti, maloprodaja
Piškoti, obliti s čokolado
Pištole
Pištole za kovičenje, vzmetne
Pištole za mazanje
Pištole za razprševanje, brizganje
Pištole, vzmetne
Pitaja; papo - sadež (Asiminia triloba)
Pite, surove, tudi zamrznjene
Pite, sveže
Pitnik; silažna koruza
Pitospor; lepljivec (Pittosporum tenuifolium)
Pitotove cevi
Pivnice, storitve
Pivo
Pivo, brezalkoholno (< 0,5% alkohola)
Pivo, mešano z prezalkoholnimi pijačami
Pivo, veleprodaja
Pivovarski stroji
Pižame, moške, iz pletenega blaga
Pižame, moške, iz tkanega blaga
Pižame, ženske, iz pletenega blaga
Pižame, ženske, iz tkanega blaga
Pižmovka
24.61.14
24.61.13
36.63.23
36.63.21
51.47.37
36.12.12
21.23.1
30.01.11
30.01.12
52.48.12
72.50.11
51.64.11
01.12.21
01.11.60
74.70.13
28.75.22
22.22.20
33.50.14
26.13.13
28.75.23
25.24.27
30.01.22
51.14.11
51.64.11
74.50.21
36.12.11
36.12.12
92.31.22
92.31.22
21.23.12
21.23.12
64.11.12
28.61.13
26.22.10
01.13.24
01.12.21
15.33.23
36.30.14
36.30.17
01.24.10
15.12.11
15.12.12
15.82.13
52.24.11
15.82.12
29.60.13
28.62.30
28.62.30
29.24.24
29.60.13
01.13.23
15.61.24
15.81.12
01.11.60
01.12.21
33.20.52
55.40.10
15.96.10
15.98.12
15.94.10
51.34.12
29.53.16
18.23.12
18.23.22
18.23.14
18.23.24
01.25.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
295
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Pladnjevec (Achimenes hybr.)
Pladnji iz lite papirne mase
Pladnji iz papirja
Pladnji iz pletarskih materialov
Pladnji, gospodinjski, kovinski
Pladnji, okrasni, iz neplemenitih kovin
Plafonometri
Plahtica (Alchemilla spp)
Plakati, tiskani
Plakete, športne, kovinske
Plamenka; floks (Phlox spp)
Plamenke, spajkalne, ročne
Planika (Leontopodium alpinum)
Planimetrične meritve
Planinske koče, gradnja
Planinske koče, storitve
Planinske poti, nadelava, markiranje,
vzdrževanje
Planiranje zemljišča
Planšarstvo
Planšete, geodetske
Plasificiranje kovinskih obdelovancev
Plastelin
Plastenke
Plastične čelade, pokrivala
Plastične folije za živila
Plastične mape
Plastične mase v primarni obliki
Plastične mase v primarni obliki, veleprodaja
Plastične mase, ojačane, necelularne,
v ploščah, listih, folijah, trakovih
Plastične mase, penaste, v ploščah, listih,
folijah, trakovih
Plastične mase, posredovanje pri prodaji
Plastične rokavice
Plastične rože
Plastične skodelice
Plastične škatle
Plastične talne obloge, polaganje
Plastične vrečke, razen iz PE
Plastični copati
Plastični čevlji
Plastični izdelki za gospodinjstvo, veleprodaja
Plastični izdelki za gradbeništvo
Plastični kozarci
Plastični krožniki
Plastični samolepilni filmi, folije, trakovi, širine
do 20 cm
Plastični samolepilni filmi, folije, trakovi, širši
od 20 cm
Plastični sodi
Plastični stoli, sedeži
Plastični zaboji
Plastični zamaški
Plastično kopalniško pohištvo
Plastično sadje
Plastificirana preja
Plastificirane tkanine
Plastificiranje kartic “takoj”
Plastificiranje nekovinskih izdelkov
Plastika, celična, v ploščah, listih, folijah,
trakovih
Plastišča za kolesa
Plastno steklo za motorna vozila
Plastroni, sabljaški
Plašči za avtobuse, tovornjake in letala
Plašči za avtomobile, rabljeni
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
01.12.21
21.25.14
21.22.13
20.52.15
28.75.12
28.75.24
33.20.12
01.11.91
22.22.12
28.75.24
01.12.21
28.62.30
01.12.21
74.20.72
45.21.15
55.21.10
45.23.12
45.11.24
01.42.10
33.20.12
28.51.12
24.66.42
25.22.14
25.24.25
25.21.30
25.24.27
24.16
51.55.12
25.21.42
25.21.41
51.12.13
25.24.10
36.63.76
25.24.23
25.22.13
45.43.21
25.22.12
19.30.12
19.30.12
51.47.15
25.23.1
25.24.23
25.24.23
25.24.21
25.24.22
25.22.15
36.11.13
25.22.13
25.22.15
36.14.14
36.63.76
17.54.32
17.54.37
52.74.13
25.24.90
25.21.41
35.42.20
26.12.12
36.40.14
25.11.13
25.11.20
Plašči za gradbene stroje
Plašči za industrijska vozila
Plašči za kmetijske stroje
Plašči za kolesa
Plašči za motorna kolesa in dvokolesa
Plašči za osebne avtomobile
Plašči, dežni
Plašči, krzneni
Plašči, moški, iz pletenega blaga
Plašči, moški, iz tkanega blaga
Plašči, protektirani
Plašči, usnjeni
Plašči, ženski, iz pletenega blaga
Plašči, ženski, iz tkanega blaga
Platana (Platanus spp)
Platina, polizdelki
Platinaste mrežice
Platinirane kovine s srebrom ali platino
Platinirane kovine z zlatom
Platna, projekcijska
Platnena oprema za taborjenje
Platno, brusno
Platno, slikarsko, pripravljeno
Plavajoče kletke za ribe
Plavajoče proizvodne ploščadi ipd.
Plavajoči bagri
Plavajoči svetilniki
Plavajoči žerjavi
Plavalni bazeni, obratovanje
Plavuti za vodne športe
Plavži, gradnja
Plavžni plin
Plazemski obdelovalni stroji
Plazma, krvna
Plaže, obratovanje
Plemenite kovine
Plemensko govedo
Plenice, papirnate ali iz vate
Plesišča, obratovanje
Pleskanje fasade
Pleskanje gradbenih konstrukcij
Pleskanje kovinskih obdelovancev
Pleskanje notranjosti stavb
Pleskanje ograj
Pleskanje streh
Pleskanje vgrajenih oken, vrat
Pleskanje zunanjosti stavb
Pleskarska dela
Pleskarska polnila
Pleskarski valjčki, čopiči
Plesne predstave
Plesne šole
Pletarski izdelki
Pletarski izdelki, maloprodaja
Pletene ali kvačkane rokavice
Pletene jakne
Pletene jope
Pleteni puliji
Pleteni puloverji
Pleteni tekstil, v metraži
Pleteni telovniki
Pletenice v metraži
Pleteno blago
Pleteno blago v metraži
Pleteno pohištvo iz protja
Pletilke
Pletilni stroji
25.11.14
25.11.14
25.11.14
25.11.12
25.11.12
25.11.11
18.24.32
18.30.12
18.22.11
18.22.21
25.12.10
18.10.10
18.22.13
18.22.31
01.12.21
27.41.30
36.22.14
27.41.50
27.41.40
33.40.36
17.40.22
26.81.12
17.54.37
35.11.50
35.11.40
35.11.33
35.11.50
35.11.33
92.61.10
36.40.12
45.21.52
40.21.10
29.42.11
24.41.60
92.72.11
27.41
01.21.11
21.22.12
92.34.12
45.44.22
45.44.23
28.51.22
45.44.21
45.44.22
45.44.22
45.44.22
45.44.22
45.44.2
24.30.22
36.62.13
92.31.21
92.34.12
20.52.15
52.44.15
18.24.13
17.72.10
17.72.10
17.72.10
17.72.10
17.60.1
17.72.10
17.54.11
17.60.12
17.60
36.14.14
28.73.16
29.54.14
296
Pletnje, prevoz z njimi
Plevelniki
Plezalna oprema
Plezalni pasovi
Plin v jeklenkah, maloprodaja
Plin v jeklenkah, veleprodaja
Plin, generatorski
Plin, plavžni
Plin, premogov
Plin, rafinerijski
Plin, transport po plinovodih
Plin, vodni
Plin, zemeljski
Plini, naftni, utekočinjeni
Plini, tehnični, žlahtni, inertni
Plinomeri
Plinomeri, odčitavanje
Plinomeri, vgrajevanje
Plinovodi, gradnja
Plinovodno omrežje, gradnja
Plinske bombice, < 300 cm3
Plinske napeljave, inštalacija
Plinske peči za ogrevanje prostora,
gospodinjske
Plinske puške
Plinske turbine (razen turboreaktivnih)
Plinski generatorji
Plinski kuhalniki
Plinski vžigalniki, gospodinjski
Plinsko olje
Plisiranje tkanin
Pliš, pleten
Plišasti medvedki
Pljuča, jeklena
Pljučnik (Pulmonaria spp)
Pljuvalniki, kovinski
Pljuvalniki, zobozdravniški
Pločevina iz aluminija
Pločevina iz cinka
Pločevina iz hitroreznega jekla
Pločevina iz nerjavnega jekla
Pločevina iz svinca
Pločevina, bakrena
Pločevina, hladno valjana, iz legiranih jekel,
razen nerjavnega in hitroreznega
Pločevina, kositrna
Pločevina, kromirana
Pločevina, nikljeva
Pločevina, pokositrena
Pločevina, prevlečena, prekrita
Pločevina, rebrasta, iz nelegiranega jekla,
hladno oblikovan
Pločevina, toplo valjana, iz legiranih jekel,
razen nerjavnega in hitroreznega
Pločevinke za živila, aluminijaste
Pločevinke za živila, razen aluminijastih
Pločniki, gradnja
Plodovi, oljni, veleprodaja
Plombe, zobne
Ploščadi za dvigala
Ploščadi, gradbene, postavljanje
Ploščadi, letališke, gradnja, popravilo,
vzdrževanje
Ploščadi, naftne
Ploščadi, proizvodne, plavajoče
Ploščati hladno valjani izdelki iz legiranih
jekel, razen nerjavnega in hitroreznega
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
61.20.12
29.32.12
36.40.13
36.40.13
52.48.35
51.51.13
40.21.10
40.21.10
40.21.10
23.20.22
60.30.12
40.21.10
11.10.20
23.20.21
24.11.11
33.20.63
74.87.17
45.33.20
45.21.31
45.21.42
36.63.64
45.33.30
29.72.12
29.60.13
29.11.23
29.24.11
29.72.11
36.63.61
23.20.15
17.30.40
17.60.11
36.50.12
33.10.16
01.11.91
28.75.11
33.10.13
27.42.24
27.43.25
27.10.50
27.10.41
27.43.22
27.44.24
27.10.71
27.43.28
27.10.72
27.45.23
27.10.72
27.10.72
27.33.11
27.10.60
28.72.12
28.72.11
45.23.12
51.21.13
24.42.23
29.22.19
45.25.10
45.23.14
35.11.40
35.11.40
27.10.71
Ploščati polizdelki iz hitroreznega jekla
Ploščati polizdelki iz legiranega jekla, razen
nerjavnega
Ploščati polizdelki iz legiranega jekla, razen
nerjavnega
Ploščati polizdelki iz nelegiranega jekla
Ploščati polizdelki iz nerjavnega jekla
Ploščati polizdelki iz nerjavnega jekla
Ploščati toplo valjanji izdelki iz legiranih
jekel, razen nerjavnega in hitroreznega
Plošče iz aglomerirane plute
Plošče iz aluminija
Plošče iz azbestnega cementa
Plošče iz cinka
Plošče iz floatnega stekla
Plošče iz legiranega jekla, hladno dodelane
Plošče iz mehke ali penaste gume
Plošče iz nelegiranega jekla, hladno dodelane
Plošče iz neojačanih plastičnih mas
Plošče iz ojačanih plastičnih mas, neceličaste
strukture
Plošče iz plastičnih mas, celičaste strukture
Plošče iz rastlinskih vlaken, aglomeriranih
s cementom
Plošče iz steklenih vlaken
Plošče iz svinca
Plošče iz teraca
Plošče iz trde gume
Plošče laserske, neposnete
Plošče z napisi, kovinske
Plošče za heliografijo
Plošče, bakrene
Plošče, betonske
Plošče, fotografske
Plošče, fotografske, osvetljene, razvite
Plošče, furnirane
Plošče, gradbene, iz železa, jekla ali aluminija
Plošče, grafične
Plošče, gramofonske, maloprodaja
Plošče, gramofonske, neposnete
Plošče, gramofonske, posnete
Plošče, gramofonske, veleprodaja
Plošče, iverne
Plošče, kamnite
Plošče, konzole, pulti, omare ipd. za krmiljenje
elektrike
Plošče, kositrne
Plošče, laserske, z zvočnimi zapisi
Plošče, lesene, veleprodaja
Plošče, lesonitne
Plošče, mavčne, za gradbeništvo
Plošče, modelne
Plošče, nikljeve
Plošče, panelne
Plošče, parketne, sestavljene
Plošče, samolepilne, iz plastičnih mas, širše
od 20 cm
Plošče, steklene, neobdelane
Plošče, steklene, obdelane
Plošče, tiskarske
Plošče, vezane, iz furnirskih listov
Plošče, vlaknene
Ploščice iz aglomerirane plute
Ploščice iz ognjevzdržne keramike
Ploščice za ključe, oznako vrat ipd., kovinske
Ploščice, keramične, talne, zidne
Ploščice, kermetene, za orodja
27.10.50
27.10.33
27.10.33
27.10.31
27.10.32
27.10.41
27.10.60
20.52.13
27.42.24
26.65.12
27.43.25
26.11.12
27.31.20
25.13.20
27.31.10
25.21.30
25.21.42
25.21.41
26.65.11
26.14.12
27.43.22
26.61.11
25.13.73
24.65.10
28.75.27
22.24.20
27.44.24
26.66.12
24.64.11
74.81.12
20.20.12
28.11.23
22.24.20
52.45.22
24.65.10
22.14.11
51.43.22
20.20.13
26.70.12
31.20.40
27.43.28
22.14.11
51.53.12
20.20.14
26.62.10
29.56.24
27.45.23
20.20.12
20.30.12
25.24.22
26.11.11
26.12.11
22.24.20
20.20.11
20.20.14
20.52.13
26.26.12
28.75.27
26.30.10
28.62.50
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
297
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Ploščice, polaganje na notranje površine
Ploščice, polaganje na zunanje površine
Ploščice, steklene, vitražne
Ploščki, hokejski
Ploterji, računalniški
Plovci, za športni ribolov
Plovec
Plovila za razvedrilo ali šport
Plovila, registracija
Plovila, zračna, brez lastnega pogona
Plovne oznake, vzdrževanje
Plovne poti, označevanje
Plug, snežni
Plugi
Plugi za poravnalne stroje, buldožerje
Pluta, aglomerirana, izdelki iz nje
Pluta, aglomerirana, v blokih, valjih, ploščah
Pluta, naravna, izdelki iz nje
Pluta, naravna, obdelana
Pluta, surova (Quercus suber)
Plutovinasti izdelki, maloprodaja
Plutovinasti izdelki, veleprodaja
Pluženje cest
Pnevmatični cilindri
Pnevmatični motorji, linearni
Pnevmatični motorji, nelinearni
Pnevmatični nakladalniki
Pnevmatični ročni obdelovalni stroji
Pnevmatični ventili
Pnevmatska energija
Pnevmatski regulacijski instrumenti, avtomatski
Pobarvanke
Pobiranje najemnine
Pobiranje taks
Pobiranjre pridelkov
Pocolan
Počitnišče hiše, gradnja
Počitniška naselja, storitve
Počitniški domovi, gradnja
Počitniški domovi, storitve
Počitniški tabori, storitve
Pod, ladijski
Podatkovne baze, priprava
Podatkovno omrežje, storitve
Podboji iz plastičnih mas
Podboji, kovinski
Podboji, leseni
Podiplomsko izobraževanje
Podjetniško svetovanje
Podkve
Podlasica
Podloge iz ognjevzdržne keramike
Podloge, posteljne
Podložke, aluminijaste
Podložke, bakrene
Podložke, železne ali jeklene
Podmornice
Podnaslavljanje filmov
Podnožja, žarnična
Podpiranje športnih dogodkov
Podpiranje umetnosti
Podplati
Podpore v času brezposelnosti
Podstavki iz pletarskih materialov
Podstavki za kozarce, papirnati
Podveze
Podveze, ortopedske
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
45.43.12
45.43.11
26.15.12
36.40.14
30.02.16
36.40.15
14.50.22
35.12.13
63.22.16
35.30.22
63.22.14
63.22.14
29.52.30
29.32.11
29.52.28
20.52.14
20.52.13
20.52.12
20.52.11
02.01.30
52.44.15
51.47.13
90.03.13
29.12.11
29.12.11
29.12.12
29.22.17
29.41.11
29.13.11
40.30.10
33.20.70
22.11.21
70.32.11
74.87.12
01.41.11
14.30.13
45.21.11
55.23.12
45.21.15
55.23.12
55.23.11
20.10.21
72.40.13
64.20.16
25.23.14
28.12.10
20.30.11
80.30.12
74.14.1
28.75.27
01.25.10
26.26.14
17.40.24
28.73.14
28.74.13
28.74.12
35.11.10
92.11.32
31.20.26
92.62.11
92.31.21
19.30.40
75.30.13
20.52.15
21.25.14
18.23.25
33.10.17
Podvodna gradbena dela potapljačev
Podvodni daljnovodi, gardnja
Podvodni fotoaparati
Podvodni komunikacijski daljnovodi, gradnja
Podvodno bagranje
Podvodno fotografiranje
Podvozi, gradnja
Podvozja za prikolice
Podvozja, opremljena z motorji
Podzemna opazovanja
Podzemna železnica, prevoz
Podzemna, krmna koleraba; kavla
(Brassica napus napobrassica)
Podzemne geotehnične meritve
Podzemne jame, urejanje, obratovanje
Podzemni daljnovodi, gradnja
Podzemni komunikacijski daljnovodi, gradnja
Pogača, rumena (U)
Pogonske verige
Pogonski jermeni, usnejni
Pogonski stroji, hidravlični, linearni
Pogonski stroji, pnevmatični, linearni
Pogozdovanje
Pogrebne storitve
Pogrebni prevoz
Pogrebni vozovi
Pohištvo (razen sedežev) iz bambusa, protja
Pohištvo stavbno, kovinsko
Pohištvo za dnevne sobe, kovinsko
Pohištvo za dnevne sobe, leseno
Pohištvo za kopalnice, iz plastičnih mas
Pohištvo za kopalnice, leseno
Pohištvo za spalnice, leseno
Pohištvo za šole, kovinsko
Pohištvo za trgovine, kovinsko
Pohištvo za trgovine, leseno
Pohištvo, cerkveno (razen sedežev)
Pohištvo, dajanje v najem
Pohištvo, kovinsko (razen sedežev in
pisarniškega pohištva)
Pohištvo, kuhinjsko (razen stolov)
Pohištvo, medicinsko, zobozdravniško,
veterinarsko
Pohištvo, pisarniško, leseno (razen sedežev)
Pohištvo, pisarniško, maloprodaja
Pohištvo, pisarniško, veleprodaja
Pohištvo, poslovno, kovinsko (razen sedežev)
Pohištvo, posredovanje pri prodaji
Pohištvo, sedežno
Pohištvo, stanovanjsko, maloprodaja
Pohištvo, stavbno, kovinsko, vgrajevanje
Pohištvo, stavbno, nekovinsko, vgrajevanje
Pohištvo, šolsko, leseno (razen sedežev)
Pohištvo, veleprodaja
Pohištvo, vrtno (razen sedežev) iz bambusa,
protja
Pohištvo, vrtno (razen sedežev) iz plastičnih mas
Pohištvo, vrtno, leseno
Pohištvo, vzidano, montaža
Pohištvo, za restavracije (razen sedežev)
Poizvedovalne storitve
Poizvedovanje o kreditni sposobnosti
Pojoče žage
Pokali, športni, iz neplemenitih kovin
Pokalica; lepnica (Silene spp)
Poklicna rehabilitacija
Poklicna združenja, storitve
45.24.14
45.21.35
33.40.32
45.21.37
45.24.14
74.81.26
45.21.22
34.20.30
34.10.45
74.20.72
60.21.10
01.11.60
74.20.72
92.53.12
45.21.35
45.21.37
12.00.10
29.14.21
19.20.14
29.12.11
29.12.11
02.02.10
93.03.12
93.03.12
35.50.10
36.14.14
28.12.10
36.14.11
36.14.12
36.14.14
36.14.13
36.14.12
36.12.11
36.12.11
36.12.13
36.12.1
71.40.13
36.14.11
36.13.10
33.10.20
36.12.12
52.48.11
51.64.13
36.12.11
51.15.10
36.11.1
52.44.11
45.42.12
45.42.13
36.12.12
51.47.11
36.14.14
36.14.14
36.14.13
45.42.13
36.12.1
74.60.11
74.87.11
36.30.16
28.75.24
01.12.21
85.32.15
91.12.10
298
Poklicne šole
Pokojnine iz obveznega zavarovanja
Pokojninsko zavarovanje, neobvezno
Pokopališča, storitve
Pokopavanje pokojnikov
Pokrivala iz azbesta
Pokrivala iz gume, plastike
Pokrivala iz krzna
Pokrivala, maloprodaja
Pokrivala, tekstilna, krznena
Pokrivala, veleprodaja
Pokrivala, za športe
Pokrivanje streh
Pokrovi, kovinski
Polaganje asfaltnih plošč
Polaganje itisona
Polaganje keramičnih ploščic na notranja tla,
stene
Polaganje lesenih talnih oblog
Polaganje linoleja
Polaganje parketa
Polaganje stenskih oblog
Polaganje talnih oblog na atletskih stezah
Polaganje tapet
Polaganje tartana za športne dvorane
Polaganje tekstilnih talnih oblog
Polaganje teraca na notranja tla
Polaganje teraca na zunanja tla
Polaganje upogljivih talnih oblog
Polaganje vinaz ploščic
Polarimetri
Polarizacijska očala
Polarizirajoči material v listih, ploščah
Polaroidni fotoaparati
Poldragi kamni, neobdelani
Poldragi kamni, obdelani
Polenovke
Poliacetali v primarni obliki
Polialkoholi in njihovi derivati
Poliamidi v primarni obliki
Poliamidna preja velike trdnosti
Poliamidna teksturirana preja
Poliamidni prameni in vlakna
Poliaramidna preja velike trdnosti
Police, trgovinske
Policijske storitve
Policijski čolni
Poliestri v primarni obliki
Poliestrska preja velike trdnosti
Poliestrska rezana vlakna
Poliestrska teksturirana preja
Polietilen tereftalat, v prahu, zrnih
Polietilen v primarni obliki
Polietilenske vrečke
Polietri v primarni obliki
Polikarbonati v primarni obliki
Polikarbonske kisline, aciklične
Polikarbonske kisline, aromatske
Polikarbonske kisline, ciklične
Polimeri akrila v primarni obliki
Polimeri etilena v primarni obliki
Polimeri olefinov v primarni obliki
Polimeri propilena v primarni obliki
Polimeri stirena v primarni obliki
Polimeri vinil estrov v primarni obliki
Polimeri vinilacetata v primarni obliki
Polimeri vinilklorida v primarni obliki
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
80.22.10
75.30.12
66.02.11
93.03.11
93.03.12
26.82.11
25.24.25
18.24.43
52.42.10
18.24.4
51.42.15
36.40.14
45.22.12
28.72.13
45.43.22
45.43.21
45.43.12
45.43.22
45.43.21
45.43.22
45.43.23
45.23.21
45.43.23
45.23.22
45.43.21
45.43.12
45.43.11
45.43.21
45.43.21
33.20.53
33.40.12
33.40.21
33.40.33
14.50.22
36.22.11
15.20.13
24.16.40
24.14.23
24.16.54
24.70.12
24.70.13
24.70.11
24.70.12
36.12.1
75.24.11
35.11.33
24.16.40
24.70.12
24.70.11
24.70.13
24.16.40
24.16.10
25.22.11
24.16.40
24.16.40
24.14.33
24.14.34
24.14.33
24.16.53
24.16.10
24.16.51
24.16.51
24.16.20
24.16.52
24.16.52
24.16.30
Polimetilmetakrilat v primarni obliki
Polipropilen v primarni obliki
Polipropilenska teksturirana preja
Poliranje kovinskih obdelovancev
Polirna sredstva za avtomobile
Polirni kamni
Polistiren
Polisulfidi, v primarni obliki
Polisulfoni v primarni obliki
Politetrafluoretilen v primarni obliki
Politične stranke, storitve
Poliuretani v primarni obliki
Polivinil klorid v primarni obliki
Polivinilacetat v primarni obliki
Polivinilne vrečke
Polizdelki iz aluminija ali aluminijevih zlitin
Polizdelki iz bakra ali bakrovih zlitin
Polizdelki iz cinka
Polizdelki iz jekla, hladno oblikovani
Polizdelki iz legiranega jekla razen nerjavnega,
za predelavo
Polizdelki iz nelegiranega jekla, za predelavo
Polizdelki iz nerjavnega jekla, za predelavo
Polizdelki iz plastičnih mas, veleprodaja
Polizdelki, ploščati, iz hitroreznega jekla
Polizdelki, ploščati, iz nelegiranega jekla
Polizdelki, ploščati, iz nerjavega jekla
Polizdelki, ploščati, iz nerjavnega jekla
Poljedelske storitve
Polkemična lesna celuloza
Polkna, montaža, vgrajevanje
Polne gume za vozila
Polnila za gasilne naprave
Polnila, pleskarska
Polnilci goriva, mehanični
Polnilni stroji za steklenice, pločevinke, ipd
Polnjena žica za varjenje
Polnjene testenine
Polnjenje baterij za osebna motorna vozila
Polnjenje pršil za tuj račun
Polprevodniški elementi
Polprikolice, tovorne
Polst, tudi impregnirana, prevlečena ali
laminirana
Polsten papir in lepenka
Polži
Polži, konzervirani
Pomaranče (Citrus sinensis)
Pomarančni sok
Pomelo (Citrus grandis)
Pometala
Pometanje ulic
Pomični hodniki
Pomivalna korita iz plastičnih mas
Pomivalni stroji, gospodinjski
Pomivalni stroji, industrijski
Pomnilne enote, računalniške
Pomnilniki MOS
Pomoč beguncem
Pomoč bolnim, ostarelim
Pomoč na cestah
Pomoč pri izboljševanju kvalitete
Pomoč v duševni stiski
Pomoč žrtvam nesreč
Pomoli, gradnja
Pomoli, plavajoči
Pomorska špedicija
24.16.53
24.16.51
24.70.13
28.52.20
24.51.43
26.81.11
24.16.20
24.16.58
24.16.58
24.16.30
91.32.10
24.16.56
24.16.30
24.16.52
25.22.12
27.42.2
27.44.2
27.43.25
27.33.1
27.10.33
27.10.31
27.10.32
51.56.13
27.10.50
27.10.31
27.10.32
27.10.41
01.41.11
21.11.14
45.42.11
25.11.15
24.66.42
24.30.22
29.21.11
29.24.21
28.73.15
15.85.12
50.20.12
74.82.10
32.10.52
34.20.23
17.54.20
21.12.30
01.25.22
15.20.16
01.13.22
15.32.10
01.13.22
36.62.11
90.03.13
29.22.16
25.23.12
29.71.12
29.24.60
30.02.17
32.10.62
85.32.16
85.32.14
50.20.32
74.14.15
85.32.16
85.32.16
45.24.11
35.11.50
63.40.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
299
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Pomorski potniški prevoz s trajekti
Pomorski potniški prevoz z drugimi plovili
Pomorski prevoz drugega tovora
Pomorski prevoz drugih tekočin in plinov
s tankerji
Pomorski prevoz nafte s tankerji
Pomorski prevoz pošte
Pomorski prevoz potnikov
Pomorski prevoz sipkega tovora
Pomorski prevoz tovora
Pomorski prevoz zabojnikov (kontejnerjev)
Pomorski prevoz zamrznjenega ali hlajenega
tovora
Pomožna sredstva za livarne
Pomožna sredstva za varjenje
Pomožne naprave za kotle
Pomožne storitve v cestnem prometu
Pomožne storitve v vodnem prometu (razen
prekladanja)
Pomožne storitve v železniškem prometu
Pomožne storitve za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
Pomožne storitve, povezane s finančnim
posredništvom
Ponjave, tekstilne
Ponovno usposabljanje letal
Ponovno usposabljanje lokomotiv in vlakov
Pontoni, plavajoči
Ponve iz ognjevzdržne keramike
Ponve, kovinske
Ponve, steklene
Popčar; brstični ohrovt (Brassica oleracea
gemmifera)
Poper (Piper spp)
Poper, mleti
Popravila v stavbah, manjša
Popravila, inštalaterska, v stavbah
Popravilo elektromotorjev
Popravilo izdelkov iz gume (razen zračnic in
plaščev)
Popravilo avtomobilskih sedežev
Popravilo cerad, jader, platnene opreme za
taborjenje ipd.
Popravilo cestišč
Popravilo cestne razsvetljave
Popravilo cevi in cevnih sistemov iz plastičnih mas
Popravilo črpalk in kompresorjev
Popravilo drugih kovinskih izdelkov
Popravilo drugih lesenih izdelkov
Popravilo drugih lesenih izdelkov
Popravilo dvigal, tekočih stopnic
Popravilo dvigalnih in transportnih naprav
Popravilo električne napeljave v drugih
motornih vozilih
Popravilo električne napeljave v osebnih
avtomobilih
Popravilo električne napeljave v tovornjakih,
avtobusih
Popravilo električne opreme, razen prometne
signalizacije
Popravilo električnih gospodinjskih naprav
Popravilo fotoaparatov, kamer
Popravilo fotografske in kinematografske
opreme, profesionalne
Popravilo generatorjev
Popravilo glasbil
Popravilo gorilnikov, sežigalnih naprav
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
61.10.11
61.10.12
61.10.27
61.10.23
61.10.22
61.10.25
61.10.1
61.10.26
61.10.2
61.10.24
61.10.21
24.66.48
24.66.46
28.30.12
63.21.2
63.22.1
63.21.10
67.20.10
67.13.10
17.40.22
35.30.92
35.20.92
35.11.50
26.26.14
28.75.12
26.13.13
01.12.13
01.13.40
15.87.20
70.32.13
45.34.32
31.10.92
25.13.90
36.11.90
17.40.90
45.23.12
45.34.21
25.21.92
29.12.92
28.75.90
20.20.90
20.51.90
29.22.92
29.22.92
50.20.22
50.20.12
50.20.22
31.62.92
52.72.12
52.74.13
33.40.92
31.10.92
36.30.92
29.21.92
Popravilo hladilnih, prezračevalnih naprav,
negospodinjskih
Popravilo hladilnikov, gospodinjskih
Popravilo jadrnic in čolnov za razvedrilo in šport
Popravilo jeklenih posod
Popravilo karoserij osebnih avtomobilov
Popravilo karoserij tovornjakov, avtobusov ipd
Popravilo keramičnih cevnih sistemov
Popravilo kmetijskih in gozdarskih strojev
Popravilo kmetijskih traktorjev
Popravilo koles
Popravilo kotlov za etažno centralno ogrevanje
Popravilo kotlov za ogrevanje
Popravilo kovinskih cistern, rezervoarjev,
kontejnerjev
Popravilo kovinskih konstrukcij
Popravilo lesene embalaže
Popravilo letal in letalskih motorjev
Popravilo letaliških stez
Popravilo ležajev in elementov za mehanski
prenos energije
Popravilo lokomotiv in vlakov
Popravilo medicinske opreme
Popravilo merilnih, preizkuševalnih
instrumentov in naprav
Popravilo metalurških strojev
Popravilo motorjev in turbin, razen za vozila
Popravilo motorjev osebnih avtomobilov
Popravilo motorjev tovornjakov, avtobusov ipd
Popravilo motornih koles
Popravilo mrež in izdelkov iz vrvi
Popravilo nakita
Popravilo napeljav v stavbah
Popravilo napeljave za etažno ogrevanje
Popravilo naprav za krmiljenje in distribucijo
elektrike
Popravilo naprav za merjenje, kontrolo časa,
industrijskih
Popravilo obdelovalnih strojev za kovine
Popravilo obdelovalnih strojev za nekovine
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov
Popravilo oken, vrat osebnih avtomobilov
Popravilo oken, vrat tovornjakov, avtobusov ipd
Popravilo opreme za tabojenje
Popravilo optičnih instrumentov
Popravilo orodja
Popravilo orožja
Popravilo osebnih avtomobilov (razen
karoserij, elektrike, gum)
Popravilo peči
Popravilo pet “takoj”
Popravilo pip in ventilov
Popravilo pisarniških in računskih strojev
Popravilo plaščev za kolesa tovornjakov,
avtobusov ipd
Popravilo plaščev za osebne avtomobile
Popravilo plovil
Popravilo pohištva (razen sedežev)
Popravilo potovalne galanterije
Popravilo pralnih strojev, gospodinjskih
Popravilo prometne signalizacije, razen
železniške
Popravilo računalniških naprav
Popravilo radijskih in TV sprejemnikov
Popravilo RTV, zvočne ali video opreme,
profesionalne
Popravilo rudarskih in gradbenih strojev
29.23.92
52.72.12
35.12.90
28.71.90
50.20.14
50.20.23
26.40.92
29.32.92
29.31.90
52.74.12
45.33.11
28.22.92
28.21.92
28.11.92
20.40.90
35.30.91
45.23.14
29.14.90
35.20.91
33.10.92
33.20.92
29.51.92
29.11.92
50.20.11
50.20.21
50.40.40
17.52.90
52.73.10
45.34.32
45.33.11
31.20.92
33.50.92
29.42.92
29.43.92
52.71.10
50.20.14
50.20.23
52.74.13
33.40.92
28.62.90
29.60.92
50.20.11
29.21.92
52.74.13
29.13.92
72.50.11
50.20.23
50.20.13
35.11.91
36.14.90
52.71.10
52.72.12
45.34.21
72.50.12
52.72.11
32.30.92
29.52.92
300
Popravilo sedežev za vozila
Popravilo sedežev, razen za vozila
Popravilo steklenih cevi in cevnih sistemov
Popravilo steklenih izolatorjev
Popravilo streh
Popravilo strojev in naprav za posebne namene
Popravilo strojev za obdelavo kovin
Popravilo strojev za proizvodnjo in obdelavo
papirja
Popravilo strojev za živila, pijače, tobačne izdelke
Popravilo strojnih naprav za splošno rabo
Popravilo svetilk, gospodinjskih
Popravilo športne opreme
Popravilo športnih naprav
Popravilo tehtnic
Popravilo tekstilnih in usnjarskih strojev
Popravilo telefonskih naprav
Popravilo televizijskih in radijskih oddajnikov
Popravilo torbic
Popravilo tovornjakov, avtobusov (razen
karoserij, elektrike, gum)
Popravilo transformatorjev
Popravilo ur
Popravilo vgrajenih klima naprav
Popravilo videorekorderjev ipd. opreme
Popravilo vozil za invalide
Popravilo vozov, kočij, vozičkov
Popravilo zabojnikov
Popravilo zapiralnih sistemov, ključavnic
Popravilo železniških prog
Poprova meta (Mentha piperita)
Poprovka (Peperomia spp)
Por (Alium porrum)
Poravnalni stroji
Porcelan, gospodinjski
Porcelanasti kipci
Porcelanski izdelki za tehnično rabo
Poročne obleke, posojanje
Porodničarske bolnišnične storitve
Porodniško nadomestilo
Porolistna kozja brada; belikoren (Tragopogon
porrifolius)
Poroštvena zavarovanja
Porozometri
Portali, spletni, storitve
Portalna dvigala
Portlandski cement
Porto
Portretno fotografiranje
Portulak, okrasni (Portulaca umbraticola)
Portulak; tolščak (Portulaca oleracea)
Posebni medkrajevni avtobusni linijski prevoz
Posestva, upravljanje
Posipanje cest
Poskusno vrtanje, geološko
Poslovanje - glej tudi trgovanje, transakcije
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi
Poslovanje z nepremičninami za svoj račun
Poslovna združenja, storitve
Poslovne stavbe, gradnja
Poslovne stavbe, upravljanje
Poslovni obrazci, v več izvodih, v blokih
Poslovno posredovanje
Poslovno svetovanje
Poslovno svetovanje specializiranih
strokovnjakov
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
50.20.14
36.11.90
26.15.92
26.15.93
45.22.12
29.56.92
29.42.92
29.55.92
29.53.92
29.24.92
52.74.13
52.74.13
36.40.90
29.24.92
29.54.92
32.20.92
32.20.92
52.71.10
50.20.21
31.10.92
52.73.10
45.33.12
52.72.11
35.43.90
35.50.90
34.20.90
28.63.90
45.23.13
01.11.91
01.12.21
01.12.11
29.52.21
26.21.11
26.21.13
26.24.11
71.40.16
85.11.13
75.30.11
01.12.11
66.03.60
33.20.53
72.40.12
29.22.14
26.51.12
15.93.12
74.81.22
01.12.21
01.12.13
60.21.42
70.32.12
90.03.13
45.12.10
70.31.1
70.12.1
91.11.10
45.21.14
70.32.12
22.22.20
74.87.14
74.14.1
74.14.15
Poslovno telefonsko omrežje, storitve
Poslovodno svetovanje, pomoč
Posnemanje kovinskih obdelovancev
Posnete gramofonske in laserske plošče
Posoda, fajansna, namizna
Posoda, gospodinjska, keramična, veleprodaja
Posoda, gospodinjska, maloprodaja
Posoda, gospodinjska, plastična, veleprodaja
Posoda, namizna, keramična
Posoda, zlata, srebrna
Posode iz nežgane glinice
Posode iz plastičnih mas, za tehnično rabo
Posode iz tolčene pločevine, gospodinjske
Posode za pakiranje pijač, papirne
Posode za transport odpadkov
Posode, gospodinjske, iz papirja
Posode, iz plemenitih kovin
Posode, keramične, gospodinjske
Posode, kovinske, gospodinjske
Posode, laboratorijske, iz keramike
Posode, laboratorijske, iz plemenitih kovin
Posode, laboratorijske, iz porcelana
Posode, lesene, gospodinjske
Posode, plastične, gospodinjske
Posode, porcelanaste, gospodinjske
Posode, steklene
Posode, vakuumske
Posode, železne ali jeklene, < 50 l
Posode, železne ali jeklene, 50 - 300 l
Posodice iz oniksa, ahata
Posodice za milo, keramične
Posojanje fotografske opreme
Posojanje glasbil
Posojanje gospodinjskih strojev, opreme
Posojanje gradbenih odrov
Posojanje izdelkov široke porabe
Posojanje jadralnih letal
Posojanje jezdnih konjev
Posojanje kanujev
Posojanje kmetijske mehanizacije z upravljalci
Posojanje konjev za jahanje
Posojanje ležalnikov, pedolinov
Posojanje medicinske, paramedicinske
opreme (npr. opornic)
Posojanje oblačil
Posojanje opreme za plaže
Posojanje orodja za hišno rabo
Posojanje osebja
Posojanje pendolinov
Posojanje pisarniškega pohištva, sefov
Posojanje posnetih plošč, CD plošč
Posojanje predvajalnikov laserskih plošč
Posojanje športne, rekreacijske opreme
Posojanje TV sprejemnikov ipd. opreme
Posojanje videoposnetkov
Posojanje videorekorderjev
Posojanje vodnih smuči
Posojanje zmajev
Posojilnice denarja izven bančnega sistema
Pospeševala za vulkanizacijo
Pospeševalniki delcev
Posredniki pri prevozu, storitve
Posredništvo pri prodaji elektrike
Posredništvo pri prodaji plina po omrežju
Posredništvo pri prodaji prostora ali časa
za oglaševanje
Posredništvo, kreditno
64.20.14
74.14.11
28.52.20
22.14.11
26.21.12
51.44.12
52.44.12
51.47.15
26.21.12
36.22.13
26.26.14
25.22.15
28.40.13
21.21.15
25.22.15
21.22.13
36.22.13
26.21.12
28.75.12
26.24.12
36.22.14
26.24.11
20.51.12
25.24.23
26.21.11
26.13.13
36.63.77
28.71.12
28.71.11
36.22.14
26.21.12
71.40.16
71.40.15
71.40.13
45.25.10
71.40.1
71.40.14
71.40.14
71.40.14
01.41.11
71.40.14
92.72.11
71.40.16
71.40.16
92.72.11
71.40.16
74.50.2
71.40.14
71.33.11
71.40.11
71.40.11
71.40.14
71.40.11
71.40.12
71.40.11
71.40.14
71.40.14
65.22.10
24.66.46
31.62.13
63.40.12
40.13.12
40.22.12
74.40.11
65.22.10
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
301
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Posredovanje denarja, razen centralne banke
Posredovanje drugega osebja
Posredovanje družabnih stikov
Posredovanje fizičnih delavcev
Posredovanje gradbenih delavcev
Posredovanje manekenov
Posredovanje osebja za delo v pisarnah
Posredovanje osebja za nego
Posredovanje osebja za pomoč na domu
Posredovanje pravnikov
Posredovanje pri poslih z vrednostnimi papirji
Posredovanje pri pridobivanju kreditov
Posredovanje pri prodaji agrokemičnih
preparatov
Posredovanje pri prodaji barv in lakov
Posredovanje pri prodaji delov, opreme za
avtomobile
Posredovanje pri prodaji delov, opreme za
motorna kolesa
Posredovanje pri prodaji dragih kamnov,
mineralov
Posredovanje pri prodaji farmacevtskih,
ortopedskih izdelkov
Posredovanje pri prodaji gnojil
Posredovanje pri prodaji gospodinjskih
izdelkov, naprav
Posredovanje pri prodaji gozdnih sortimentov
Posredovanje pri prodaji gradbenega materiala
Posredovanje pri prodaji hrane in pijač
Posredovanje pri prodaji igrač
Posredovanje pri prodaji industrijske opreme
Posredovanje pri prodaji izdelkov iz papirja
Posredovanje pri prodaji kemikalij
Posredovanje pri prodaji kmetijskih polizdelkov
Posredovanje pri prodaji kmetijskih strojev
Posredovanje pri prodaji kmetijskih surovin
Posredovanje pri prodaji koles
Posredovanje pri prodaji kovinskih izdelkov
Posredovanje pri prodaji kozmetike
Posredovanje pri prodaji kož in usnja
Posredovanje pri prodaji ladij in letal
Posredovanje pri prodaji lesa, lesenih
polizdelkov
Posredovanje pri prodaji motornih koles,
mopedov
Posredovanje pri prodaji motornih vozil
Posredovanje pri prodaji oblačil in obutve
Posredovanje pri prodaji odpadkov
Posredovanje pri prodaji pisarniških strojev
Posredovanje pri prodaji pohištva
Posredovanje pri prodaji prek interneta
Posredovanje pri prodaji premoga, drv ipd.
Posredovanje pri prodaji računalniške opreme
Posredovanje pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Posredovanje pri prodaji rud in kovin
Posredovanje pri prodaji semen
Posredovanje pri prodaji strojev
Posredovanje pri prodaji športne opreme
Posredovanje pri prodaji tekstila
Posredovanje pri prodaji tekstilnih surovin
Posredovanje pri prodaji tobačnih izdelkov
Posredovanje pri prodaji ur, nakita
Posredovanje pri prodaji usnjenih izdelkov
Posredovanje pri prodaji vstopnic, turističnih
paketov ipd.
Posredovanje pri prodaji živih živali
Posredovanje pri prodaji vrednostnih papirjev
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
65.12.10
74.50.25
93.05.12
74.50.23
74.50.23
74.50.25
74.50.21
74.50.24
74.50.22
74.50.25
67.12.10
67.13.10
51.12.13
51.13.12
50.30.30
50.40.30
51.18.12
51.18.11
51.12.13
51.15.10
51.13.11
51.13.12
51.17.11
51.18.12
51.14.12
51.18.12
51.12.13
51.11.12
51.14.12
51.11.12
51.18.12
51.15.10
51.18.11
51.11.12
51.14.13
51.13.11
50.40.30
50.10.30
51.16.12
51.18.12
51.14.11
51.15.10
51.1
51.12.11
51.14.11
51.19.10
51.12.12
51.11.12
51.14.12
51.18.12
51.16.11
51.11.12
51.17.12
51.18.12
51.16.13
63.30.12
51.11.11
65.23.10
Posredovanje pri sklepanju poslov
Posredovanje računalniških strokovnjakov
Posredovanje turističnih informacij
Posredovanje učiteljev
Posredovanje zavarovalniških storitev
Postajališčne konstrukcije, montažne,
postavljanje
Postaje, avtobusne, obratovanje
Postaje, prometne, gradnja
Postaje, železniške, obratovanje
Postavljanje - glej tudi montaža
Postavljanje gradbenih, delovnih odrov
Postavljanje industrijskih dimnikov
Postavljanje jeklenih gradbenih elementov za
stavbe
Postavljanje jeklenih konstrukcij
Postavljanje jeklenih ogrodij za druge objekte
Postavljanje jeklenih ogrodij za stavbe
Postavljanje jeklenih orodij za mostove,
žerjave ipd.
Postavljanje jeklenih pregradnih sten
Postavljanje kamnitih zidov
Postavljanje lesenih zgradb lastne izdelave
Postavljanje montažnih cestnih ograd, panojev
Postavljanje montažnih jeklenih delov za
mostove, stebre
Postavljanje montažnih jeklenih stebrov
Postavljanje montažnih nestanovanjskih stavb
Postavljanje montažnih stanovanjskih stavb
Postavljanje ograj
Postavljanje okrasnih kaminov
Postavljanje okvirov iz ojačanega betona
Postavljanje ostrešij, lesenih
Postavljanje plastičnih zgradb lastne izdelave
Postavljanje prometnih znakov
Postavljanje snegolovov
Postavljanje strelovodov
Postavljanje žlebov
Postelje, bolniške
Postelje, kovinske
Postelje, lesene
Postelje, vodne
Posteljna pregrinjala
Posteljni vložki
Posteljnina, polnjena
Posteljno perilo
Postsekundarno tehnično in poklicno
izobraževanje
Pošiljke, pisemske, dostava javne pošte
Pošta, ladijski prevoz
Pošta, prevoz po cesti
Pošta, prevoz po železnici
Pošta, redni zračni prevoz
Poštna okenca, storitve
Poštne banke, storitve
Poštne storitve
Poštni predali, storitve
Poštni stroji
Poštni vagoni
Potaknjenci
Potapljaška gradbena dela (razen polaganje
kablov)
Potapljaške obleke
Potenciometri
Potenciometri
Poti, gradnja, označevanje, vzdrževanje
Poti, plovne, označevanje
74.87.14
74.50.25
63.30.13
74.50.25
67.20.20
45.21.73
63.21.21
45.21.14
63.21.10
45.25.10
45.25.61
45.25.41
45.25.4
45.25.42
45.25.41
45.25.42
45.25.41
45.25.50
20.30.90
45.21.73
45.25.42
45.25.42
45.21.72
45.21.71
45.34.10
45.25.62
45.25.31
45.22.11
25.23.90
45.23.12
45.22.13
45.31.23
45.22.13
33.10.20
36.14.11
36.14.12
25.24.28
17.40.16
36.15.12
17.40.24
17.40.12
80.30.11
64.11.12
61.10.25
60.24.21
60.10.25
62.10.21
64.11.14
65.12.10
64.11.1
64.11.15
30.01.23
35.20.32
01.12.21
45.24.14
18.24.32
32.10.20
33.20.43
45.23.12
63.22.14
302
Potice, sveže
Potiskan papir, grafični
Potiskanje morskih plovil
Potiskanje rečnih, jezerskih plovil
Potisne ladje
Potniške ladje
Potniški prevoz na avtobusnih medkrajevnih
linijah
Potniški prevoz na posebnih medkrajevnih
linijah
Potniški prevoz po celinskih vodah
Potniški prevoz z metrojem
Potniški prevoz z vprežnimi vozili
Potniški prevoz, kopenski, po voznem redu
Potniški prevoz, pomorski
Potniški prevoz, zračni, izredni
Potniški prevoz, zračni, na rednih linijah
Potniški prevoz, železniški
Potniški vagoni
Potonika (Paeonia officinalis)
Potopljene ladje, dvigovanje
Potopne črpalke za tekočine
Potovalke iz katerihkoli materialov
Potovalna galanterija, veleprodaja
Potovalni kompleti (neseserji) za osebno
higieno, šivanje
Potovanja, organiziranje
Potrošnik; cikorija - korenina (Cichorium
intybus sativus)
Potrošniški klubi, storitve
Potujoče knjižnice - vozila
Povečevalna stekla, ročna
Povečevalniki, fotografski
Povečevanje fotoposnetkov
Povezi za knjige
Povodci za živali
Povoščene tkanine
Površinska gradbena dela za rekreacijske
objekte
Površinska gradbena dela za športna igrišča,
stadione
Površinska obdelava kovinskih obdelovancev
Površinski odkop
Površinsko aktivna čistila
Površinsko aktivna sredstva (razen mila),
organska
Površniki, moški, iz pletenega blaga
Površniki, moški, iz tkanega blaga
Površniki, ženski, iz pletenega blaga
Površniki, ženski, iz tkanega blaga
Povrtala
Povrtalniki za kovine
Pozamenterija, okrasna
Pozavarovanje pokojninskih skladov
Pozavarovanje zavarovanja, razen življenskega
Pozavarovanje življenskega zavarovanja
Pozavne
Pozivniki, radijski, prenosni
Požarna obramba
Požarno zavarovanje
PP (polipropilen) v primarni obliki
Pragovi železniški, betonski
Pragovi, železniški, impregnirani
Pragovi, železniški, neimpregnirani
Prah iz cinka
Prah iz grodlja, zrcalovine
Prah iz svinca
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
15.81.12
21.23.13
61.10.32
61.20.32
35.11.32
35.11.21
60.21.41
60.21.42
61.20.1
60.21.10
60.23.13
60.21
61.10.1
62.20.10
62.10.10
60.10.1
35.20.32
01.12.21
63.22.15
29.12.24
19.20.12
51.47.36
19.20.12
63.30.11
01.11.93
91.33.11
34.10.54
33.40.23
33.40.36
74.81.31
22.22.20
19.20.11
17.54.37
45.23.22
45.23.21
28.51.22
45.11.24
24.51.32
24.51.20
18.22.11
18.22.21
18.22.13
18.22.31
28.62.40
29.42.22
17.54.11
66.02.12
66.03.90
66.01.12
36.30.14
32.30.44
75.25.11
66.03.40
24.16.51
26.66.12
20.10.32
20.10.10
27.43.24
27.10.12
27.43.22
Prah iz usnja
Prah, aluminijev
Prah, bakrov
Prah, kameni
Prah, kositrni
Prah, kožni
Prah, nikljev
Prah, za gašenje
Praline, čokoladne
Pralna sredstva
Pralni prašek
Pralni stroji s kapaciteto > 10 kg
Pralni stroji, gospodinjski
Pralni stroji, maloprodaja
Pralni stroji, popravilo
Pralni stroji, veleprodaja
Prameni iz sintetičnih filamentov
Prameni iz steklenih vlaken
Prameni iz umetnih filamentov
Pranje avtomobilov
Pranje oblačil
Pranje preprog
Pranje s samopostrežnimi pralnimi stroji
Pranje ulic
Pranje zaves, gospodinjskega perila
Praporji
Praproti
Praproti, okrasne
Prasketalke za novoletne jelke
Prašek za puding
Prašek, pecilni
Prašič, divji
Prašiči
Prašičje meso, sveže ali ohlajeno
Prašičje meso, zamrznjeno
Praški za kozmetično ali toaletno rabo
Praški za kreme
Praški za napitke
Praški, pralni
Praški, za čiščenje z drgnenjem
Prašna metalurgija
Pravani za čarovniške trike
Pravi čaj
Pravi čaj (Camellia sinensis)
Pravljična bitja - igračke
Pravne storitve
Pravne storitve v zvezi z delitvijo zapuščin
Pravne storitve v zvezi z garancijskimi listinami
Pravne storitve v zvezi z licitacijami, razpisi
Pravniki, posredovanje njihovega dela
Pravno svetovanje in zastopanje na drugih
področjih prava
Pravno svetovanje in zastopanje pred
nesodnimi organi
Pravno svetovanje in zastopanje v kazenskih
zadevah
Pravosodne storitve
Praznenje greznic in septičnih jam
Praznično okrasje
Pražena cikorija
Pražena kava
Praženi ali soljeni oreški
Prebijala, ročna
Precizne tehtnice
Predalčni stebri, iz železa ali jekla
Predalniki, leseni
Predelano sadje
19.10.50
27.42.21
27.44.21
14.21.12
27.43.28
24.66.41
27.45.21
24.66.42
15.84.22
24.51.32
24.51.32
29.54.22
29.71.13
52.45.10
52.72.12
51.43.11
24.70.11
26.14.11
24.70.21
50.20.31
93.01.13
93.01.13
93.01.12
90.03.13
93.01.13
17.40.25
01.12.21
01.12.21
24.61.13
15.89.14
15.89.14
01.25.10
01.23.10
15.11.13
15.11.14
24.52.14
15.89.14
15.89.14
24.51.32
24.51.44
28.40.20
36.63.71
15.86.13
01.13.32
36.50.11
74.11.1
74.11.17
74.11.17
74.11.16
74.50.25
74.11.12
74.11.13
74.11.11
75.23.1
90.01.12
36.63.71
15.86.12
15.86.11
15.33.23
28.62.30
33.20.31
28.11.22
36.14.12
15.33.2
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Predelava nakita
36.22.20
Predelava radioaktivnih odpadkov
23.30.90
Predelave stavb
45.21.1
Predelne stene, montaža
45.42.13
Predilni stroji
29.54.12
Predkuhan riž
15.61.40
Predmeti, gospodinjski, iz porcelana
26.21.11
Predmeti, gospodinjski, keramični
26.21.12
Predmeti, okrasni, stekleni
26.13.13
Predmeti, rabljeni, maloprodaja
52.50.13
Predmeti, toaletni, iz plemenitih kovin
36.22.13
Prednizon
24.41.52
Predori, gradnja
45.21.22
Predori, obratovanje
63.21.23
Predpasniki
18.21.30
Predpasniki, iz plastičnih mas
25.24.10
Predpasniki, svinčeni, za rentgeniziranje
33.10.11
Predpražniki iz pletarskih materialov
20.52.15
Predpražniki, gumeni, razen iz penaste gume 25.13.72
Predpražniki, tekstilni
17.51.14
Predprimarna vzgoja
80.10.1
Predstave rokohitrecov
92.34.13
Predstave, umetniške
92.31.21
Predstavništva, tuja, storitve
99.00.10
Predšolsko izobraževanje
80.10.11
Predvajalniki zvočnega zapisa
32.30.31
Predvajanje filmov
92.13.11
Predvajanje radijskih programov
92.20.11
Predvajanje televizijskih programov
92.20.12
Predvajanje videofilmov
92.13.12
Pregledi, tehnični, avtomobilov
74.30.14
Pregradne stene, kovinske, montaža
45.25.41
Pregrinjala, posteljna
17.40.16
Prehodi za pešce, označevanje
45.23.15
Preiskave, laboratorijske, medicinske
85.14.16
Preiskave, petrografske
74.20.71
Preiskovanje davčnih, carinskih prekrškov
75.11.12
Preiskovanje, detektivsko
74.60.11
Preizkušanje električnih lastnosti strojev, naprav 74.30.13
Preizkušanje fizikalnih lastnosti snovi
74.30.12
Preizkušanje in analize sestave in čistoče snovi 74.30.11
Preizkušanje mehanskih in električnih sistemov 74.30.13
Preizkušanje mehanskih lastnosti snovi
74.30.12
Preizkušanje prevodnosti snovi
74.30.12
Preizkušanje trdnosti snovi
74.30.12
Preja iz jute ali drugih rastlinskih tekstilnih vlaken 17.10.46
Preja iz najlona, ne za prodajo na drobno
17.10.51
Preja iz naravnih vlaken
17.10.4
Preja iz naravnih vlaken, za prodajo na drobno 17.10.45
Preja iz poliestra, ne za prodajo na drobno
17.10.51
Preja iz poliestrskih rezanih vlaken, ne za
17.10.52
prodajo na drobno
Preja iz sintetičnih rezanih vlaken, ne za prodajo17.10.52
na drobno
Preja iz sintetičnih, umetnih vlaken, za prodajo 17.10.55
na drobno
Preja iz sintetike, mešane z volno, ne za prodajo17.10.53
na drobno
Preja iz steklenih vlaken
26.14.11
Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, ne
17.10.51
za prodajo na drobno
Preja iz umetnih rezanih vlaken, ne za prodajo 17.10.54
na drobno
Preja iz umetnih vlaken
24.70.24
Preja velike trdnosti iz poliamidov ali poliestrov 24.70.12
Preja velike trdnosti iz viskoznega rajona
24.70.22
Preja volnena, ne za prodajo na drobno
17.10.42
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
303
Preja, azbestna
26.82.11
Preja, bombažna, ne za prodajo na drobno
17.10.43
Preja, gumirana
17.54.32
Preja, lanena, ne za prodajo na drobno
17.10.44
Preja, metalizirana
17.54.33
Preja, papirna
17.10.46
Preja, plastificirana
17.54.32
Preja, posredovanje pri prodaji
51.11.12
Preja, svilena, ne za prodajo na drobno
17.10.41
Preja, teksturirana, enonitna, iz umetnih
24.70.23
filamentov
Preja, teksturirana, enonitna, sintetična
24.70.13
Preja, trakovi, obviti
17.54.35
Preja, ženiljska
17.54.35
Prekajene ribe
15.20.13
Prekajeno meso, drobovina
15.13.11
Prekinjevalna stikala, < 1000 V
31.20.25
Prekladanje potniške prtljage
63.11.12
Prekladanje tovora, ki ni v zabojnikih
63.11.12
Prekladanje zabojnikov (kontejnerjev)
63.11.11
Prekopalniki, motorni
29.32.12
Prekopi, gradnja
45.24.12
Prekrivala talna, tekstilna
17.51.1
Prekrivanje kovin
28.51.1
Prekrivanje kovinskih obdelovancev
28.51.11
s kovinskih obdelovancevami
Prekrivanje kovinskih obdelovancev
28.51.12
z nekovinskih obdelovancevskimi materiali
Prekucniki (dumperji), za uporabo izven cest
34.10.51
Preliv, paradižnikov
15.87.12
Prelivi, čokoladni
15.84.21
Prelivi, solatni
15.87.12
Prelivna vrata, gradnja
45.24.13
Premazan papir, grafični
21.12.53
Premazna sredstva na osnovi polimerov,
24.30.12
v nevodnem mediju
Premazna sredstva na osnovi polimerov,
24.30.11
v vodnem mediju
Premazna sredstva, druga
24.30.22
Premičnine, ocenjevanje
74.87.14
Premog, črni
10.10.11
Premog, ladijski prevoz
61.10.26
Premog, maloprodaja
52.48.35
Premog, posredovanje pri prodaji
51.12.11
Premog, rjavi
10.20.10
Premog, veleprodaja
51.51.11
Premogov plin
40.21.10
Premoženjsko zavarovanje
66.03.40
Prenarejeni dragi kamni
24.13.58
Prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo 29.42.12
kovin
Prenos elektrike
40.12.10
Prenos radijskih programov
64.20.22
Prenos RTV programa, kabelski
64.20.30
Prenos televizijskih programov
64.20.21
Prenosne škropilnice, za kmetijstvo in vrtnarstvo 29.32.40
Prenosni cevovodi, gradnja
45.21.3
Prenosni elektroenergetski nadzemni vodi,
45.21.34
gradnja
Prenosni energetski vodi, podzemni, podvodni, 45.21.35
gradnja
Prenosni pozivniki (paging)
32.30.44
Prenosni računalnik
30.02.12
Prenosni radiji
32.30.11
Prenosni telefoni
32.20.11
Prenosni vodovodi, gradnja
45.21.32
Preobjeda (Aconitum spp)
01.12.21
304
Preoblikovalni stroji za kovine
29.42.34
Preoblikovanje kovin s kovanjem, valjanjem,
28.40.11
po naročilu
Preoblikovanje kovin s stiskanjem, po naročilu 28.40.13
Preoblikovanje kovin z vtiskovanjem, po naročilu 28.40.12
Preoblikovanje pločevine, po naročilu
28.40.13
Preparati proti zmrzovanju
24.66.33
Preparati za britje
24.52.19
Preparati za dekapiranje
24.66.46
Preparati za fotografske namene
24.64.12
Preparati za trajno kodranje ali ravnanje las
24.52.16
Preparati za varjenje, spajkanje
24.66.46
Preparati za zdravniške preiskave
24.42.23
Preparati zoper detonacijo
24.66.32
Preparati, agrokemični, posredovanje pri
51.12.13
prodaji
Preparati, diagnostični, terapevtski, na osnovi 24.13.51
izotopov
Preparati, mazalni, < 70% mineralnih olj
24.66.31
Preparati, terapevtski, na osnovi izotopov
24.13.51
Prepariranje živali
36.63.77
Prepečenec
15.82.11
Prepelice
01.25.10
Prepeličja jajca, cela
01.24.20
Preprečevanje požarov
75.25.11
Preproge, maloprodaja
52.48.31
Preproge, polstene
17.51.14
Preproge, taftirane
17.51.13
Preproge, tkane
17.51.12
Preproge, veleprodaja
51.47.14
Preproge, vozlane
17.51.11
Preservativi
25.13.71
Presnemavanje filmov
74.81.32
Prestave za bickle
35.42.20
Prestavljanje stavb
45.25.62
Prestrezala, palubna
35.30.14
Prešite odeje
17.40.24
Prešito blago v metraži
17.54.39
Pretočna vrata, gradnja
45.24.13
Pretočne črpalke za tekočine
29.12.24
Pretovarjanje tovora
63.11.12
Pretovarjanje zabojnikov
63.11.11
Pretvorniki, gradnja
45.21.45
Pretvorniki, statični
31.10.50
Preurejanje ladij
35.11.92
Prevajanje, predvsem pisno
74.85.13
Prevajanje, simultano
74.85.14
Preverjanje bolniških dopustov
74.60.11
Previjanje elektromotorjev
31.10.92
Prevlečena pločevina
27.10.72
Prevlečeni hladnovaljani jekleni trak
27.32.20
Prevleke za avtomobilske sedeže
17.40.16
Prevleke za posteljnino
17.40.12
Prevleke, gumene, razen iz penaste gume
25.13.72
Prevodnost snovi, preizkušanje
74.30.12
Prevoz delavcev, primestni, po voznem redu
60.21.32
Prevoz dragocenosti z oklepnimi vozili
74.60.14
Prevoz potnikov na avtobusnih medkrajevnih
60.21.41
linijah
Prevoz potnikov na posebnih medkrajevnih
60.21.42
avtobusnih linijah
Prevoz potnikov na posebnih mestnih
60.21.32
avtobusnih linijah
Prevoz potnikov na rednih mestnih avtobusnih 60.21.31
linijah
Prevoz potnikov od letališč do mest, po voznem 60.21.32
redu
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Prevoz potnikov po kopnem, po voznem redu
Prevoz potnikov po morju
Prevoz potnikov po morju s trajekti
Prevoz potnikov po morju z izletniškimi ladjami
Prevoz potnikov po rekah, jezerih, prekopih
Prevoz potnikov po rekah, jezerih, prekopih
s trajekti
Prevoz potnikov po rekah, jezerih, prekopih
z drugimi plovili
Prevoz potnikov po železnici
Prevoz potnikov s podzemno železnico
Prevoz potnikov s tramvaji
Prevoz potnikov z vprežnimi vozili
Prevoz potnikov z žičnicami, vzpenjačami,
vlečnicami
Prevoz smučarjev z vlečnicami, sedežnicami
Prevoz šolarjev, medmestni, po voznem
Prevoz šolarjev, mestni, po voznem redu
Prevoz tovora po cestah
Prevoz tovora po jezerih, rekah, prekopih
Prevoz tovora po morju
Prevoz tovora po železnici
Prevoz tovora s posebnimi cestnimi vozili
Prevoz tovora z navadnimi cestnimi vozili
Prevoz z avtobusi za razgledovanje
Prevoz z avtovlaki
Prevoz z letali za razgledovanje
Prevoz z najetim avtobusom z voznikom
Prevoz z najetim avtom in voznikom
Prevoz z rešilnimi vozili
Prevoz, pogrebni
Prevozi s kopenskimi vozili, zavarovanje
odgovornosti
Prevozni posredniki, storitve
Prevzgojni domovi za mladino
Prezračevalne naprave, montaža
Približevalne kartice
Pribor za družabne igre
Pribor za pohištvo, karoserije, iz plastičnih mas
Pribor za trike
Pribor za verske obrede, iz plemenitih kovin
Pribor, gospodinjski, iz plastičnih mas
Pribor, gospodinjski, posojanje
Pribor, jedilni, iz plemenitih kovin
Pribor, kuhinjski, kovinski
Pribor, kuhinjski, lesen
Pribor, kuhinjski, maloprodaja
Pribor, kuhinjski, veleprodaja
Pribor, pisalni, iz plemenitih kovin
Pribor, šolski, pisarniški, iz plastičnih mas
Pričanje, izvedensko, v tehničnih zadevah
Prigrizki, slani (pecivo)
Prijemalke za led
Prijemalke za sladkor, kovinske
Prikazni modeli strojev, naprav
Prikolice za motorna kolesa
Prikolice, bivalne
Prikolice, bivalne, maloprodaja
Prikolice, bivalne, veleprodaja
Prikolice, počitniške, dajanje v najem (razen
v kampih)
Prikolice, polprikolice, veleprodaja
Prikolice, samonakladalne, za kmetijstvo
Prikolice, tovorne
Priložnostno fotografiranje
Primarne celice
Primerjava finančnih poročil (bilanc)
60.21
61.10.1
61.10.11
61.10.12
61.20.1
61.20.11
61.20.12
60.10.1
60.21.10
60.21.31
60.23.13
60.21.51
60.21.51
60.21.32
60.21.32
60.24
61.20.2
61.10.2
60.10.2
60.24.1
60.24.2
60.23.12
60.10.12
62.20.10
60.23.11
60.22.12
85.14.14
93.03.12
66.03.21
63.40.12
85.31.15
45.33.12
31.62.13
36.50.43
25.24.28
36.63.71
36.22.13
25.24.23
71.40.12
36.22.13
28.61.14
20.51.12
52.44.12
51.44.11
36.22.13
25.24.27
74.20.31
15.82.13
28.62.30
28.61.14
36.63.74
35.41.13
34.20.22
50.10.23
50.10.13
71.21.14
50.10.11
29.32.50
34.20.23
74.81.24
31.40.11
74.12.13
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
305
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Primestni cestni potniški prevoz na posebnih
linijah
Primestni cestni potniški prevoz na rednih
linijah
Primestni prevoz delavcev, po voznem redu
Primestni prevoz šolarjev, po voznem redu
Primeži, ročni
Primula; jeglič (Primula spp)
Printerji, računalniški
Pripenjači, šiviljski
Pripomočki za čarovniške trike
Pripomočki, didaktični
Priporočene pošiljke, obravnava
Priprava digitalnih podatkov za publiciranje
Priprava gradbišča
Priprava in dostava hrane restavracijam
Priprava in dostava jedil
Priprava in dostava jedil menzam
Priprava in dostava jedil transportnim podjetjem
Priprava in dostava jedil zasebnim
gospodinjstvom
Priprava in dostava obrokov na dom socialno
ogroženim
Priprava in prodaja jedi na stojnicah, kioskih
Priprava in serviranje hrane v lokalih
Priprava in serviranje hrane v restavracijah
Priprava in serviranje hrane v slaščičarnah
Priprava jedil v zasebnih gospodinjstvih
Priprava kmetijskih pridelkov za trg
Priprava ledenih površin v dvoranah
Priprava podatkov za zajem na medije
Priprava podatkovnih baz
Priprava polj
Priprava pravne dokumentacije in potrdil
Priprava prevoznih dokumentov za tovor
Priprava sestoja
Priprava tal
Priprava zemljišča za rudarjenje
Pripravki iz medu
Pripravki za fondue
Pripravki za juhe
Pripravki za omake
Pripravljanje mesnih izdelkov, storitveno
Pripravljanje sadnih ali zelenjavnih izdelkov,
storitveno
Pripravljena sušila
Pripravljeni encimi
Prireditve, družabne, organiziranje
Prireditve, kulturne
Prirejanje iger na srečo
Prirejanje ognjemetov
Prirobnice iz nelitega železa ali jekla
Priročniki za računalništvo, zagotavljanje
Priročniki, tiskani
Prispevki za razvoj športa
Pristanišča, gradnja
Pristanišča, obratovanje (razen prekladanja)
Pristaniška signalizacija, inštaliranje, popravilo,
vzdrževanje
Pristop v internet, storitve
Pritiskači in deli zanje
Prizme, optične
Prižnice, lesene
Procesi, proizvodni, projektiranje
Procesiranje podatkov, računalniško
Procesni krmilni ventili
Prodaja avtobusnih vozovnic
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
60.21.32
60.21.31
60.21.32
60.21.32
28.62.30
01.12.21
30.02.16
36.63.33
36.63.71
36.63.74
64.11.14
22.24.10
45.11.12
55.52.13
55.52.1
55.52.13
55.52.12
55.52.11
55.52.11
55.30.14
55.30.11
55.30.11
55.30.14
55.52.11
01.41.11
45.23.22
72.30.24
72.40.13
01.41.11
74.11.15
63.40.20
02.02.10
02.02.10
45.11.30
15.89.14
15.89.14
15.89.11
15.87.12
15.13.90
15.33.90
24.30.22
24.14.64
74.87.15
92.31.21
92.71.10
92.34.13
27.22.20
72.22.14
22.11.21
92.62.11
45.24.11
63.22.11
45.34.21
64.20.18
36.63.33
33.40.21
36.12.12
74.20.35
72.30.21
29.13.13
63.21.21
Prodaja elektrike
40.13.12
Prodaja grobov
93.03.11
Prodaja jedi na stojnicah, kioskih
55.30.14
Prodaja lastnega prostora in časa za oglaševanje 74.40.20
Prodaja na debelo - glej veleprodaja
Prodaja na drobno - glej maloprodaja
Prodaja na mobilnih prodajnih mestih (npr.
52.63.10
v kombijih)
Prodaja na tržnicah in stojnicah z drugim blagom 52.62.12
Prodaja na tržnicah in stojnicah z živili
52.62.11
Prodaja od vrat do vrat
52.63.10
Prodaja oglaševalskega prostora v elektronskih 22.15.22
koledarjih, na razglednicah, slikah ipd. gradivu
Prodaja oglaševalskega prostora v elektronskih 22.13.22
publikacijah, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko
Prodaja oglaševalskega prostora v elektronskih 22.12.22
publikacijah, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko
Prodaja oglaševalskega prostora v knjigah
22.11.62
na elektronskih medijih
Prodaja oglaševalskega prostora v tiskanih
22.11.61
knjigah
Prodaja oglaševalskega prostora v tiskanih
22.15.21
koledarjih, na razglednicah, slikah ipd. gradivu
Prodaja oglaševalskega prostora v tiskanih
22.13.21
publikacijah, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko
Prodaja oglaševalskega prostora v tiskanih
22.12.21
publikacijah, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko
Prodaja opreme za motorna vozila po pošti
50.30.22
Prodaja pečenega kostanja, koruze na
55.30.14
stojnicah, kioskih
Prodaja plina po omrežju
40.22.12
Prodaja po pošti, nespecializirana
52.61.13
Prodaja po pošti, specializirana za drugo blago, 52.61.12
razen tekstila
Prodaja po pošti, specializirana za tekstil in
52.61.11
oblačila
Prodaja prek samopostrežnih prodajnih
52.63.10
avtomatov
Prodaja sladoleda strankam na ulici
55.30.14
Prodaja sladoleda v kioskih, stojnicah
55.30.14
Prodaja spletnega oglaševalskega prostora
72.30.30
na straneh gostiteljev
Prodaja turističnih paketov, nastanitev, vstopnic 63.30.12
Prodaja vozil po internetu
50.10.30
Prodaja vozovnic za avtobus
63.21.21
Prodaja vozovnic za vlak
63.21.10
Prodaja vstopnic za kulturne prireditve
92.32.10
Prodaja za tuj račun - glej posredovanje
Prodaja železniških vozovnic
63.21.10
Prodajni avtomati
29.24.33
Prodajni katalogi
22.22.12
Prodniki
14.21.12
Produkcija filmov, videofilmov
92.11.31
Produkcija radijskih programov
92.20.11
Produkcija televizijskih programov
92.20.12
Produktivnost, pomoč pri izboljševanju
74.14.15
Profili iz aluminija
27.42.22
Profili iz cinka
27.43.25
Profili iz legiranega jekla, hladno dodelani
27.31.30
Profili iz mehke ali penaste gume
25.13.20
Profili iz nelegiranega jekla, hladno dodelani 27.31.20
Profili iz nelegiranega jekla, hladno oblikovani 27.33.11
Profili iz nerjavnega jekla
27.10.43
Profili iz nerjavnega jekla, hladno dodelani
27.31.30
Profili iz nerjavnega jekla, hladno oblikovani
27.33.12
Profili iz plastičnih mas
25.21.10
Profili iz svinca
27.43.21
306
Profili iz trde gume
Profili iz železa ali nelegiranega jekla
Profili, bakreni
Profili, kositrni
Profili, nikljevi
Profili, votli, iz litega železa ali jekla
Profili, votli, iz nelitega železa ali jekla
Profilirani trakovi za protektiranje plaščev
Proge železniške, gradnja, vzdrževanje
Progesteron
Program, radijski, produkcija
Program, televizijski, produkcija
Programi, računalniški, na medijih
Programiranje aplikacijskih programskih
paketov
Programiranje po naročilu stranke
Programiranje računalniških iger
Programiranje računalniških sistemov
Programiranje sistemskih programskih paketov
Programiranje uporabniških programskih
paketov
Programski paketi, maloprodaja
Programski paketi, sistemski, izdajanje
Proizvodi gospodinjstev za lastne potrebe
Proizvodna dela, posredovanje delavcev
Proizvodne hale, gradnja
Proizvodne hale, gradnja
Proizvodni procesi, projektiranje
Proizvodnja radijskih programov, oddaj
Proizvodnja televizijskih filmov
Proizvodnja televizijskih programov, oddaj
Projekcijski zasloni
Projekti “na ključ”
Projektili
Projektiranje alarmnih sistemov v zgradbah
Projektiranje cest
Projektiranje električne inštalacije v zgradbah
Projektiranje hidrogradbenih objektov
Projektiranje inštalacij v zgradbah
Projektiranje komunikacijske napeljave
v zgradbah
Projektiranje mehanskih inštalacij v zgradbah
Projektiranje mostov, viaduktov
Projektiranje novih izdelkov
Projektiranje objektov nizke gradnje
Projektiranje proizvodnih procesov
Projektiranje sistemov kontrole prometa
Projektiranje sistemov za industrijsko procesno
krmiljenje
Projektiranje temeljev, konstrukcije stavb
Projektiranje vodovodnega, kanalizacijskega
omrežja
Projektne študije
Projektorji profilov
Projektorji za diapozitive
Projektorji za filme, diafilme
Projektorji, video, tudi na tekoče kristale
Prometna oprema, mehanična
Prometna policija
Prometna signalizacija, montaža, vzdrževanje,
popravilo
Prometna signalizacijska oprema, električna
Prometne postaje, gradnja
Prometne table, osvetljene
Prometni inšpektorat
Prometni znaki, kovinski
Prometni znaki, postavljanje
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
25.13.73
27.10.91
27.44.22
27.43.27
27.45.22
27.21.10
27.22.10
25.11.16
45.23.13
24.41.52
92.20.11
92.20.12
72.21.20
72.21.12
72.22.12
72.21.12
72.22.13
72.21.11
72.21.12
52.48.13
72.21.11
96.00.10
74.50.23
45.21.13
45.21.13
74.20.35
92.20.11
92.20.12
92.20.12
33.40.36
74.20.40
29.60.14
74.20.33
74.20.34
74.20.33
74.20.34
74.20.33
74.20.33
74.20.33
74.20.34
74.20.36
74.20.34
74.20.35
74.20.36
33.30.10
74.20.32
74.20.34
74.20.31
33.20.65
33.40.35
33.40.35
32.30.20
35.20.40
75.24.11
45.34.21
31.62.11
45.21.14
31.50.24
75.13.14
28.75.27
45.23.12
Promocija nestanovanjskih nepremičnin
Promocija stanovanjskih nepremičnin
Propaganda, ekonomska
Propagandno gradivo
Propagiranje izdelkov na prodajnem mestu
Propagiranje izdelkov po pošti, z raznašanjem
Propagiranje izdelkov po telefonu
Propan
Propanol
Propelerji zračnih plovil
Propelerji, ladijski
Propelerske črpalke za tekočine
Propen, > 95 %
Propen, surov (< 90%)
Propilen, > 95 %
Propilen, surov (< 90%)
Propilenglikol
Propilenski trakovi
Proseni kosmiči
Proso, navadno (Panicum miliaceum)
Prosojnice, izdelava
Prostaglandini
Prostitutke, storitve
Prosto kovanje, po naročilu
Prostor za oglaševanje, posredništvo pri prodaji
Prošek
Protektirani plašči
Protestna gibanja, storitve
Proteze, ortopedske, zobne
Protihrupne ograje, postavljanje
Protikorozijska zaščita avtomobilov
Protikorozijska zaščita kovinskih gradbenih
konstrukcij
Protikorozijski inženiring
Protipoplavna obramba
Protipoplavno zavarovanje
Protipotresni temelji, gradnja
Protipožarna signalizacijska oprema, električna
Protipožarne alarmne naprave, montaža
Protipožarno izoliranje prostorov
Protitočne rakete
Protitočno zavarovanje
Protivlomna signalizacijska oprema, električna
Protivlomne naprave, montaža
Protokolarne storitve
Protonski mikroskopi
Prototipi novih izdelkov, razvoj
Provitamini
Prstani iz neplemenitih kovin
Prstani, ahatni
Prstani, draguljarski
Prstani, z dragimi kamni
Pršila proti ušem
Pršila za odišavljanje prostorov
Pršila za parfume ipd.
Pršilniki za kmetijstvo
Pršne kadi, iz plastike
Pršne kadi, keramične
Pršut
Prt, namizni, iz plastičnih mas
Prti, maloprodaja
Prti, namizni
Prti, posojanje
Prtički, papirnati
Prtljaga, pretovarjanje
Prtljažni vozički
Pručke, lesene
70.11.12
70.11.11
74.40.12
22.22.12
74.40.13
74.40.13
74.40.13
23.20.21
24.14.22
35.30.50
28.75.26
29.12.24
24.14.11
23.20.22
24.14.11
23.20.22
24.14.23
24.70.14
15.61.33
01.11.17
22.25.10
24.41.52
93.05.12
28.40.11
74.40.11
15.94.10
25.12.10
91.33.11
33.10.17
45.23.12
50.20.14
45.44.23
74.20.37
75.25.12
66.03.40
45.25.21
31.62.11
45.31.21
45.32.12
24.61.14
66.03.40
31.62.11
45.31.22
75.14.12
33.20.61
74.20.36
24.41.51
36.61.10
36.22.14
36.22.13
36.22.14
24.20.11
24.51.41
36.63.73
29.32.40
25.23.12
26.22.10
15.13.11
25.24.23
52.41.11
17.40.13
71.40.16
21.22.11
63.11.12
35.50.10
36.11.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
307
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Pručke, plastične
Pruska kislina
Prva pomoč, kompleti
Prva socialna pomoč
Psi
Psihiatrične bolnišnične storitve
Psihoanaliza
Psihosocialna pomoč
Psihoterapija
Psihrometri
Pšenica, navadna (Triticum common)
Pšenica, trda; durum (Triticum durum)
Pšenična moka
Pšenični gluten
Pšenični otrobi
Pšenični škrob
Pšenični zdrob
Pterokarp; oreškar (Pterocarya spp)
PTFE (politetrafluoretilen) v primarni obliki
Ptičje kože
Publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat
tedensko, na elektronskih medijih
Publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat
tedensko, tiskane
Publikacije, periodične, ki izhajajo manj kot
štirikrat tedensko, elektronske
Publikacije, periodične, ki izhajajo manj kot
štirikrat tedensko, tiskane
Pucki za hokej
Puder za kozmetično ali toaletno rabo
Puding, prašek zanj
Pudrnice
Puhalnik za sneg
Pujski
Puliji, pleteni
Puljena mastna volna
Puloverji, pleteni
Pulti, delovni, kovinski
Pulti, delovni, leseni
Pulti, kuhinjski, leseni
Pulti, trgovinski
Punčke
Purani
Puranje meso, sveže ali ohlajeno
Puranje meso, zamrznjeno
Pustne maske
Puščavska roža (Adenium obesum)
Puške, lovske
Puške, plinske
Puške, vojaške
Puške, zračne
Pušpan (Buxus sempervirens)
Puzzle
PVA (polivinil acetat) v primarni obliki
PVC (polivinil klorid) v primarni obliki
PVC vrečke
Rabarbara; reven (Rheum rhabarbarum)
Rabljena oblačila
Rabljena oblačila, maloprodaja
Rabljene zračnice in gume
Rabljeni osebni avtomobili
Rabljeni plašči za avtomobile
Rabljeni tovornjaki
Race
Race, divje
Račja jajca, cela
Račke za uriniranje, steklene
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
36.11.13
24.13.14
24.42.24
85.32.14
01.25.10
85.11.15
85.14.13
85.32.16
85.14.13
33.20.51
01.11.12
01.11.11
15.61.21
15.62.22
15.61.50
15.62.22
15.61.31
01.12.21
24.16.30
15.12.20
22.12.12
22.12.11
22.13.12
22.13.11
36.40.14
24.52.14
15.89.14
36.63.73
29.52.30
01.23.10
17.72.10
15.11.21
17.72.10
36.14.11
36.14.13
36.13.10
36.12.1
36.50.11
01.24.10
15.12.11
15.12.12
36.63.71
01.12.21
29.60.13
29.60.13
29.60.12
29.60.13
01.12.21
36.50.32
24.16.52
24.16.30
25.22.12
01.12.13
18.22.40
52.42.10
25.11.20
34.10.25
25.11.20
34.10.43
01.24.10
01.25.10
01.24.20
26.15.23
Račke, plastične, lesene
Računala, logaritemska
Računala, pisarniška
Računalničarji, posredovanje njihovega dela
Računalniki
Računalniki, analogni
Računalniki, dajanje v zakup brez operaterjev
Računalniki, digitalni
Računalniki, digitalni, prenosni
Računalniki, maloprodaja
Računalniki, popravilo
Računalniška mreža, napeljava kablov
Računalniška obdelava podatkov
Računalniška oprema, posredovanje pri prodaji
Računalniška oprema, veleprodaja
Računalniške igre, izdajanje
Računalniške naprave, svetovanje o njih
Računalniške naprave, upravljanje
Računalniški čas, dajanje v najem
Računalniški priročniki, zagotavljanje
Računalniški sistemi, svetovanje o njih
Računalniški zapisi
Računalniški zasloni
Računalniško izobraževanje
Računalniško oblikovanje za tisk
Računalniško stavljenje, oblikovanje
Računalniško tabeliranje podatkov
Računovodske storitve
Računski stroji
Radarji
Radenska
Radiatorji za centralno ogrevanje, razen
električnih
Radiatorji, električni
Radiatorji, veleprodaja
Radič; vitlof (Cichoriun intybus foliosum)
Radijska navigacija
Radijski oddajniki
Radijski pozivniki
Radijski programi, prenos
Radijski programi, produkcija, predvajanje
Radijski sprejemniki za motorna vozila
Radijski sprejemniki, popravilo
Radijski sprejemniki, razen za motorna vozila
Radijski sprejemniki, veleprodaja
Radijski svetilniki
Radio sonde, meteorološke
Radio sprejemniki, maloprodaja
Radioaktivni elementi
Radioaktivni odpadki
Radioaktivni odpadki, odstranjevanje
Radioaktivni odpadki, predelava
Radiokasetofoni
Radionavigacijske naprave
Radiostezisti, storitve
Radiotelefonski aparati
Radirke
Radirke, veleprodaja
Radler (pivo z limonado)
Rafija (Raphia ruffia)
Rafinerije, gradnja
Rafinerijski plin
Rafiniran baker
Rafinirani svinec
Rafinirano olje, ne za prehrano
Rafinirano olje, za prehrano
Rafinirano žveplo
36.50.12
33.20.32
30.01.13
74.50.25
30.02.1
30.02.11
71.33.12
30.02.13
30.02.12
52.48.13
72.50.12
45.31.41
72.30.21
51.14.11
51.64.12
72.21.12
72.10.10
72.30.10
72.30.21
72.22.14
72.22.11
72.21.20
30.02.16
80.42.10
22.24.10
22.24.10
72.30.21
74.12.12
30.01.13
33.20.20
15.98.11
28.22.11
29.71.26
51.54.12
01.12.13
63.22.14
32.20.11
32.30.44
64.20.22
92.20.11
32.30.12
52.72.11
32.30.11
51.43.21
33.20.20
33.20.12
52.45.21
23.30.14
23.30.14
90.02.14
23.30.90
32.30.11
33.20.20
93.05.12
32.20.11
25.13.73
51.47.22
15.94.10
02.01.42
45.21.52
23.20.22
27.44.13
27.43.11
15.42.12
15.42.11
24.13.56
308
Rafinoza
Rafting centri, storitve
Raglje
Raguji, pripravki zanje
Rahljalniki
Rakete, bojne
Rakete, medplanetarne, lansiranje
Rakete, signalne ali proti toči
Rakete, za ognjemet
Raki, konzervirani
Raki, maloprodaja
Raki, sveži ali ohlajeni
Raki, zamrznjeni
Rakitovec - sadež (Hippophae rhamnoides)
Ramija; kitajska kopriva (Boehmeria nivea)
Ranjak (Anthyllis vulneraria)
Ranžiranje vlakov
Rapidografi
Rastline za farmacijo, parfumerije
Rastline, maloprodaja
Rastline, okrasne
Rastline, veleprodaja
Rastlinje, umetno
Rastlinska gnojila
Rastlinska smetana
Rastlinska zdravila, izvlečki
Rastlinske maščobe, hidrirane
Rastlinski ekstrakti
Rastlinski ekstrakti, pripravljeni, za zdravilne
namene
Rastlinski izvlečki
Rastlinski izvlečki, pripravljeni, za zdravilne
namene
Rastlinski odpadki in ostanki
Rastlinski vosek
Rašplje
Ratraki za sneg
Ravioli
Ravnalniki
Ravnanje kovinskih obdelovancev
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Ravnanje z odpadki
Ravno steklo, neobdelano
Ravno steklo, obdelano
Razdelilne doze, plastične
Razdelilne glave za obdelovalne stroje
Razdelilne omare, < 1000 V
Razdelilno cevovodno omrežje, gradnja
Razdeljevanje reklamnih materialov
Razglednice, elektronske
Razglednice, tiskane
Raziskovanje javnega mnenja
Raziskovanje na področju astronomije
Raziskovanje na področju biologije
Raziskovanje na področju drugih družboslovnih
ved
Raziskovanje na področju ekologije
Raziskovanje na področju ekonomije
Raziskovanje na področju elektromagnetizma
Raziskovanje na področju fizike
Raziskovanje na področju gradbeništva
Raziskovanje na področju humanističnih ved
Raziskovanje na področju humanističnih ved
Raziskovanje na področju jezikoslovja
Raziskovanje na področju kemije
Raziskovanje na področju kmetijstva, gozdarstva
Raziskovanje na področju medicine, farmacije
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
24.41.40
92.62.13
36.30.16
15.89.11
29.32.12
29.60.14
62.30.10
24.61.14
24.61.13
15.20.16
52.23.10
05.00.21
15.20.15
01.13.23
01.11.73
01.11.60
60.10.30
36.63.22
01.11.91
52.48.32
01.12.21
51.22.10
36.63.76
24.15.60
15.89.14
24.42.13
15.42.13
15.89.20
24.42.13
15.89.20
24.42.13
15.33.30
15.42.20
28.62.30
29.56.25
15.85.12
29.52.22
28.52.20
90.02.14
90.02.1
26.11.11
26.12.11
25.23.15
29.43.33
31.20.31
45.21.4
74.40.13
22.15.12
22.15.11
74.13.12
73.10.11
73.10.12
73.20.15
73.10.16
73.20.12
73.10.11
73.10.11
73.10.13
73.20.15
73.20.15
73.20.14
73.10.12
73.10.14
73.10.15
Raziskovanje na področju navtike, letalstva
Raziskovanje na področju prava
Raziskovanje na področju preventivne higiene
Raziskovanje na področju računalniške strojne
opreme
Raziskovanje na področju sociologije,
psihologije
Raziskovanje na področju tehnike
Raziskovanje na področju toplote, svetlobe
Raziskovanje na področju umetnosti
Raziskovanje na področju veterine
Raziskovanje o katalizi, fiziologiji, ekologiji
živali, rastlin
Raziskovanje tržišča in podobne storitve
Razkuževanje
Razkužila
Razlitja na vodnih površinah, čiščenje
Razminiranje zemljišča
Razmnoževanje gradiva, razen tiskanja
Razmnoževanje plošč (CD, gramofonskih)
Razmnoževanje računalniških zapisov
Razmnoževanje video zapisov
Razmnoževanje zvočnih zapisov
Raznašanje časopisov, pošiljk
Razpela iz draguljev
Razpela, iz neplemenitih kovin
Razpela, iz plemenitih kovin
Razpošiljanje materialov
Razpršilke za parfume ipd.
Razpršilne pištole
Razpršilo za prekrivanje ran
Razredčila, sestavljena, anorganska
Razrez ladij
Razrezovanje kovinskih obdelovancev
Razstave, muzejske, organiziranje
Razstave, organiziranje
Razstavišča, gradnja
Razstavne vitrine z vzorci
Razstavni material, dajanje v najem
Razstreliva
Razstreljevanje
Razsvetljava parkov, inštalacija, popravila,
vzdrževanje
Razsvetljava predorov
Razsvetljava smučišč, inštalacija
Razsvetljava za notranjost
Razsvetljava za novoletne jelke, električna
Razsvetljava za vozila
Razsvetljava za zračni, pomorski promet
Razsvetljava, cestna
Razsvetljava, cestna, pristaniška, inštalacija
Razsvetljava, cestna, pristaniška, popravilo,
vzdrževanje
Razsvetljava, hišna, električna
Razsvetljava, industrijska, pisarniška, električna
Razsvetljava, odrska
Razsvetljava, scenska
Razširitve stavb
Razvedrilne predstave, prirejanje
Razvedrilni pogovori, tudi po telefonu
Razvijalec za fotografijo
Razvijalne kadi in naprave za fotolaboratorije
Razvijanje filmov
Razvijanje fotografskih posnetkov, diapozitivov
Razviti diapozitivi
Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali druge
živalske dlake
73.10.13
73.20.13
73.10.15
73.10.13
73.20.11
73.10.13
73.10.11
73.20.11
73.10.14
73.10.12
74.13.11
74.70.11
24.20.14
90.03.12
90.03.11
74.85.12
22.31.10
22.33.10
22.32.10
22.31.10
64.12.12
36.22.14
28.75.24
36.22.13
74.85.20
36.63.73
29.24.24
24.42.24
24.66.48
37.10.20
28.52.20
92.52.11
74.87.15
45.21.13
36.63.74
71.34.10
24.61.11
45.11.12
45.34.22
31.50.34
45.34.22
31.50.25
31.50.32
31.61.23
31.50.34
31.50.34
45.34.21
45.34.21
31.50.25
31.50.25
92.32.10
31.50.34
45.21.1
92.34.13
93.05.12
24.64.12
33.40.36
74.81.32
74.81.31
74.81.14
17.10.63
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
309
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Razvlaknjevalni stroji za celulozo
Razvlaževanje zidov
Razvoj podatkovnih baz
Razvoj programske opreme po naročilu stranke
Razvoj prototipov novih izdelkov
Rdeča pesa (Beta vulgaris rubra)
Reagenti za določanje krvnih skupin
Reagenti, laboratorijski
Reaktivni motorji, letalski, razen turboreaktivnih
Reaktorji, jedrski
Rebrasta pločevina iz nelegiranega jekla,
hladno oblikovana
Rebrenjača (Blechnum gibbum)
Rebrinec; pastinak (Pastinaca sativa)
Rebucija (Rebutia spp)
Rebula
Reciklaža nekovinskih ostankov, odpadkov
Reciklirani kovinski ostanki
Recitacije
Rečni prevoz drugega tovora
Rečni prevoz drugih tekočin in plinov s tankerji
Rečni prevoz nafte s tankerji
Rečni prevoz potnikov
Rečni prevoz tovora
Rečni prevoz zabojnikov (kontejnerjev)
Rečni prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora
Redčenje sestojev
Redis peresa
Redkev, črna (Raphanus sativus niger)
Redkev, oljna - seme (Raphanus
sativus oleiferus)
Redkvica (Raphanus sativus radicula)
Redni kopenski potniški prevoz
Redni tovorni zračni prevoz
Redni zračni prevoz pošte
Redni zračni prevoz potnikov
Redni zračni prevoz zabojnikov
Redreser za fotogrametrijo
Redukcijski ventili
Reflektorji, hišni
Reflektorski vložki z žarnicami
Refošk
Refraktometri
Refraktorji, astronomski
Regali za papir, pisarniški, kovinski
Regali, kovinski
Regali, pisarniški, leseni
Regali, stanovanjski, leseni
Regatni čolni
Regeneracija trakov za pisalne stroje in
tiskalnike
Regenerirana guma v primarni obliki
Registracija plovil
Registracija vrednostnih papirjev
Registratorji, iz lepenke
Registri
Registrirne blagajne
Registrirne ure
Registrske tablice za avtomobile
Regrat (Taraxacum officinale)
Regulacijske naprave, instrumenti, avtomatski
Regulatorji rasti
Rehabilitacija, zaposlitvena
Rehabilitacijske bolnišnične storitve
Rejniški domovi
Reklamiranje
Reklamiranje sponzorjev na športnih dresih ipd.
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
29.55.11
45.25.62
72.40.13
72.22.12
74.20.36
01.12.11
24.42.23
24.66.42
35.30.13
28.30.21
27.33.11
01.12.21
01.12.11
01.12.21
15.93.12
37.20.10
37.10.10
92.31.21
61.20.25
61.20.23
61.20.22
61.20.1
61.20.2
61.20.24
61.20.21
02.02.10
36.63.23
01.12.11
01.11.35
01.12.11
60.21
62.10.23
62.10.21
62.10.10
62.10.22
33.20.12
29.13.11
31.50.25
31.50.11
15.93.12
33.20.53
33.40.22
28.75.22
36.12.11
36.12.12
36.14.12
35.12.13
36.63.25
25.13.10
63.22.16
67.12.10
21.21.15
22.22.20
30.01.13
33.50.29
28.75.27
01.12.13
33.20.70
24.20.13
85.32.15
85.11.14
85.31.13
74.40.12
74.40.20
Reklamni spoti, produkcija
Reklamni spoti, zasnova
Reklamno fotografiranje
Reklamno gradivo
Rekonstrukcija zgodovinskih krajev
Rekonstrukcije ladij
Rekreacijske površine, gradnja
Rekreacijski parki, obratovanje
Rekreacijsko jahanje, vodenje
Rektifikacijske naprave
Rekviziti za družabne igre
Rekviziti, atletski, gimnastični
Rekviziti, čarovniški
Releji
Reličnik; metličevje (Cytisus spp)
Reliefni papir, grafični
Reliefni zemljevidi
Remi karte
Remorkerji
Remorkerske storitve
Rent-a-car
Rentgenske cevi
Rentgenske naprave za medicino
Reostati
Rep, lisičji (Alopecurus pratensis)
Rep, mačji (Phleum pratense)
Rep, pasji (Cynosurus cristatus)
Repa (Brassica rapa rapifera)
Repa, kisla
Repelenti
Repica, krmna (Brassica napus oleifera)
Repica, oljna - seme (Brassica napus oleifera)
Repincelj; motovilec (Valerianella locusta)
Repnjak (Arabis spp)
Reportaže, radijske
Reportaže, televizijske
Reportažna vozila
Reportažno fotografiranje
Reporterske storitve
Reprografski izdelki, izdelava
Resa, jesenska (Calluna spp)
Restavracije, gradnja
Restavracije, samopostrežne, storitve
Restavracije, strežba hrane
Restavracijska strežba hrane
Restavriranje pohištva
Restavriranje umetniških del
Rešeta, ročna
Rešetke iz aluminija
Rešetke iz pločevine, železne, bakrene
Rešetke, okenske, vratne, kovinske
Reševalna služba, gorska, jamarska
Reševalni jopiči
Reševanje in ponovno splavljanje plovil
Reševanje v nesrečah
Rešilna vozila, prevoz z njimi
Retorte iz ognjevzdržne keramike
Retorte, steklene
Retortno oglje
Retuširanje fotografij
Reven; rabarbara (Rheum rhabarbarum)
Revije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko,
elektronske
Revije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko,
tiskane
Revije, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko,
na elektronskih medijih
92.11.31
74.40.12
74.81.23
22.22.12
92.52.12
35.11.92
45.23.22
92.72.11
92.72.12
29.24.11
36.50.43
36.40.13
36.63.71
31.20.24
01.12.21
21.23.13
36.63.74
36.50.41
35.11.32
61.10.32
71.10.10
33.10.11
33.10.11
32.10.20
01.11.60
01.11.60
01.11.60
01.11.60
15.33.14
24.20.11
01.11.60
01.11.33
01.12.13
01.12.21
92.20.11
92.20.12
34.10.54
74.81.24
92.40.10
22.25.10
01.12.21
45.21.15
55.30.13
55.30.11
55.30.11
36.14.90
92.31.22
36.63.77
28.75.27
28.73.13
28.12.10
75.25.12
17.40.25
63.22.15
75.25.12
85.14.14
26.26.14
26.15.23
23.10.10
74.81.33
01.12.13
22.13.12
22.13.11
22.12.12
310
Revije, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko,
tiskane
Revije, maloprodaja
Revije, veleprodaja
Revizija, finančna
Revolverji
Rezače za zemljo
Rezala za cevi ipd., ročna
Rezalne klešče
Rezalniki za grmičevje
Rezalniki za krmo
Rezalniki za živo mejo, ročni, električni
Rezana vlakna iz sintetičnih filamentov
Rezana vlakna iz umetnih filamentov
Rezanci
Rezano cvetje
Rezbarski material, rastlinski
Rezbarski okraski iz slonovine, roževine ipd.
Rezervati, naravni, varovanje
Rezerviranje turističnih nastanitev
Rezervoarji s prostornino nad 300 l, iz
plastičnih mas
Rezervoarji za gorivo, za motorna vozila
Rezervoarji, kovinski, < 50 l
Rezervoarji, kovinski, > 300 l
Rezervoarji, kovinski, 50 - 300 l
Rezila
Rezila za stroje, veleprodaja
Rezila za strojno obdelavo
Rezila za žage vseh vrst
Rezila, pisarniška
Rezilne verige za žage
Rezine integriranih vezij
Rezinoidi
Rezivka; berivka (Lactuca sativa crispa)
Rezkala
Rezkalni stroji za les, plastiko ipd
Rezkalniki za kovine
Rezkanje kovinskih obdelovancev
Ribe, akvarijske, maloprodaja
Ribe, konzervirane
Ribe, konzervirane
Ribe, maloprodaja
Ribe, predelane
Ribe, prekajene
Ribe, soljene
Ribe, sušene
Ribe, sveže ali ohlajene
Ribe, veleprodaja
Ribe, zamrznjene
Ribe, žive
Ribez - sadež (Ribes spp)
Ribez - sadike (Ribes nigrum)
Ribez , okrasni (Ribes sanguineum)
Ribiška oprema za športni ribolov
Ribiške ladje
Ribiške mreže
Ribiške palice
Ribja jetra, sveža ali ohlajena
Ribja jetra, zamrznjena
Ribja moka, neužitna
Ribja moka, užitna
Ribje jedi, pripravljene
Ribje konzerve
Ribje olje
Ribje palčke
Ribji fileti, sušeni, prekajeni, soljeni
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
22.12.11
52.47.12
51.47.21
74.12.11
29.60.13
28.62.10
28.62.30
28.62.30
29.32.15
29.32.63
29.41.11
24.70.11
24.70.21
15.85.11
01.12.22
36.63.77
36.63.77
92.53.12
63.30.13
25.23.13
34.30.20
28.71.12
28.21.11
28.71.11
28.61
51.65.12
28.62.50
28.62.20
28.61.13
28.62.20
32.10.62
24.63.10
01.12.13
28.62.40
29.43.12
29.42.22
28.52.20
52.48.33
15.20.1
15.20.14
52.23.10
15.20.1
15.20.13
15.20.13
15.20.13
05.00.12
51.38.10
15.20.12
05.00.11
01.13.23
01.12.21
01.12.21
36.40.15
35.11.31
17.52.12
36.40.15
15.20.11
15.20.12
15.20.17
15.20.13
15.20.14
15.20.14
15.41.11
15.20.14
15.20.13
Ribji fileti, sušeni, prekajeni, soljeni
Ribji fileti, sveži ali ohlajeni
Ribji fileti, zamrznjeni
Ribji izdelki
Riboflavin
Ribogojniške storitve
Ribolov, športni, storitve
Riboza
Ricinusovo olje
Ricinusovo seme (Ricinus communis)
Riček - seme (Camelina sativa)
Rigelc; ognjič; meseček (Calendula officinalis)
Rikše
Rikše, prevozi
Rimska kamilica (Anthemis nobilis)
Rimska kumina (Cuminum cyminum)
Ringlo; cibora - sadež (Prunus domestica
institicia)
Ringlo; cibora - sadike (Prunus domestica
institicia)
Ripstol
Ris
Risalna orodja
Risalne deske
Risalni žebljički
Risalno oglje
Risanke, produkcija
Risbe, na elektronskih medijih
Risbe, tiskane
Risbe, umetniške
Ritoznojčan
Riviere, termalne, gradnja
Riviere, termalne, obratovanje
Rizling
Riž, neoluščen (Oryza spp)
Riž, obdelan
Riž, oluščen
Riž, perujski; kvinoja (Chenopodium quinoa)
Riževi kosmiči
Riževi oblati
Riževi otrobi
Rjavi premog
Rjuhe
Rjuhe, maloprodaja
Rman (Achillea spp)
Robci iz tkanega blaga
Robčki iz netkanih tekstilnih materialov
Robčki, papirnati
Robidnice - sadež (Rubus fructiosus)
Robidnice - sadike (Rubus fructiosus)
Robinija - sadike (Robinia pseudoacacia)
Robniki pločnikov, kamniti
Roboti, večnamenski
Ročaji dežnikov, palic
Ročaji, keramični
Ročaji, roževinasti
Ročice, transmisijske
Ročne črpalke
Ročne ure, iz plemenitih kovin
Ročne ure, razen iz plemenitih kovin
Ročne žage, električne
Ročni motorni obdelovalni strojčki
Ročni strojčki, električni
Ročni strojčki, pnevmatični
Ročni vozički
Ročno čiščenje tekstilij
Ročno izdelan karton
15.20.13
15.20.11
15.20.12
15.20.1
24.41.51
05.00.50
92.62.13
24.41.40
15.42.12
01.11.35
01.11.35
01.11.91
35.50.10
60.23.13
01.11.91
01.13.40
01.13.23
01.12.21
36.40.13
01.25.10
33.20.32
33.20.32
28.73.14
36.63.24
92.11.31
22.15.14
22.15.13
92.31.10
15.93.12
45.21.62
92.72.11
15.93.12
01.11.14
15.61.40
15.61.10
01.11.17
15.61.33
15.82.13
15.61.50
10.20.10
17.40.12
52.41.11
01.12.21
18.24.23
17.53.10
21.22.11
01.13.23
01.12.21
01.12.21
26.70.12
29.56.25
36.63.32
26.25.12
36.63.77
29.14.22
29.12.32
33.50.11
33.50.12
29.41.11
29.41.11
29.41.11
29.41.11
35.50.10
93.01.13
21.12.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
311
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Ročno izdelan papir
Ročno orodje, dajanje v najem
Rodenticidi
Rodeo
Rodij
Rododendroni; azaleje (Rhododendron spp)
Rodoljubna združenja, storitve
Rogovi
Rogovi jelenov ipd., obdelani
Rogoz (Typha latifolia)
Rogoznice
Rokavice iz tkanega blaga
Rokavice iz usnja
Rokavice za športe
Rokavice, gumene
Rokavice, maloprodaja
Rokavice, plastične
Rokavice, pletene ali kvačkane
Rokavice, veleprodaja
Rokovniki
Rolete iz plastičnih mas
Rolete, montaža
Rolke
Roloji, kovinski
Ropotulje
Ro-ro ladje
Rotacijske črpalke za tekočine
Rotacijski kompresorji
Roto papir
Rototiskanje
Rovi, rudniški, kopanje
Roving iz steklenih vlaken
Rozete iz blaga, okrasne
Rozine
Rozinovec, japonski (Hovenia dulcis)
Rože, rezane
Rože, sadike
Rože, umetne
Roževina, obdelana
Rožičevec - sadike (Ceratonia siliqua)
Rožiči (Ceratonia siliqua)
Rožmarin (Rosmarinus officinalis)
RTV oddajniki
Rubini, brušeni
Rudarski stroji in naprave
Rudarski vagoni
Rudbekija (Rudbeckia spp)
Rude neželeznih kovin, veleprodaja
Rude neželeznih kovin; glej po pridevniku
Rude, posredovanje pri prodaji
Rudniška gradbena dela
Rudniški oporniki, jekleni
Ruj - listi, lubje (Cotinus coggygria)
Ruj (Cotinus coggygria)
Ruj; osctovec (Rhus spp)
Rukvica (Eruca sativa)
Rulete
Rulete, obratovanje
Rum
Rumena pogača (U)
Rumeni svišč; košutnik (Gentiana lutea)
Ruša, travna, v zvitkih ipd.
Rušenje objektov
Ruševec
Rušilci
Rute iz tkanega blaga
Rute, maloprodaja
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
21.12.13
71.40.16
24.20.15
92.34.13
27.41.30
01.12.21
91.33.14
36.30.14
36.63.77
02.01.42
20.52.15
18.24.23
18.24.31
36.40.14
25.13.60
52.42.10
25.24.10
18.24.13
51.42.15
22.22.20
25.23.14
45.34.31
36.40.14
28.12.10
36.30.16
35.11.24
29.12.23
29.12.37
21.12.11
22.21.10
45.11.30
26.14.11
17.40.25
15.33.25
01.12.21
01.12.22
01.12.21
36.63.76
36.63.77
01.12.21
01.13.23
01.11.91
32.20.11
36.22.11
29.52.1
35.20.33
01.12.21
51.52.12
13.20
51.12.12
45.11.30
28.11.23
02.01.42
01.12.21
01.12.21
01.12.13
36.50.43
92.71.10
15.91.10
12.00.10
01.11.91
01.12.21
45.11.11
01.25.10
35.11.10
18.24.23
52.42.10
Rute, veleprodaja
Rutenij
Rutica, vinska (Ruta graveolens)
Rutin
Rutozid
Rž (Secale cereale)
Ržena moka
Ržena moka
Rženi rožički (Claviceps purpurea)
Ržiga (rž + pšenica)
Sablje
Sablje, športne
Sabljika; vrvnica (Sansevieria spp)
Sadike drevja
Sadike cvetlic, sobnih rastlin
Sadike okrasnih grmovnic, drevja
Sadike vrtnin, jagod
Sadike, dovzgojne, okrasnih grmov, dreves
Sadilke, ročne
Sadilniki
Sadje, kandirano
Sadje, konzervirano
Sadje, lupinasto (orehi), soljeno ali drugače
konzervirano
Sadje, maloprodaja
Sadje, nepredelano, veleprodaja
Sadje, predelano
Sadje, predelano, veleprodaja
Sadje, sušeno
Sadje, sveže
Sadje, tropsko
Sadje, umetno
Sadje, začasno konzervirano
Sadje, zamrznjeno
Sadjevec
Sadna vina
Sadni jogurt
Sadni nektarji, z deležem sadja < 50 %
Sadni pire
Sadni sokovi
Sadni žele
Sadnja
Sadno drevje - sadike
Sadra
Sadra, žgana
Sadrenka; pajčolanka (Gypsophila spp)
Safirji, brušeni
Sagova palma (Metroxylon spp)
Saharin
Saharometri
Saje (ogljik)
Sake
Sake
Saki, ribolovni
Saksofoni
Salame
Salame, maloprodaja
Salicilne kisline
Salinometri
Salmijak
Saloni za fitnes
Saloni za relaksacijo
Saloni, masažni, storitve
Salonitne plošče
Samba; abahi; obeche - oblovina
(Triplochyton spp)
Samokolnice
51.42.15
27.41.30
01.11.91
24.41.53
24.41.53
01.11.16
15.61.21
15.61.22
01.11.91
01.11.60
28.75.30
36.40.14
01.11.73
01.12.21
01.12.21
01.12.21
01.12.21
01.12.21
28.62.10
29.32.13
15.84.24
15.33.2
15.33.23
52.21.10
51.31.12
15.33.2
51.38.21
15.33.25
01.13
01.13.21
36.63.76
15.33.24
15.33.21
15.91.10
15.94.10
15.51.52
15.98.12
15.33.22
15.32.10
15.33.22
02.02.10
01.12.21
14.12.10
26.53.10
01.12.21
36.22.11
01.11.23
24.14.43
33.20.51
24.13.11
15.94.10
15.94.10
36.40.15
36.30.14
15.13.12
52.22.10
24.41.10
33.20.51
24.15.20
93.04.10
93.04.10
93.04.10
26.65.12
02.01.13
35.50.10
312
Samokopirni papir, < 36 cm
Samokopirni papir, > 36 cm
Samolepilne folije iz plastičnih mas, do 20 cm
širine
Samolepilne folije, plošče, trakovi, širši od
20 cm
Samolepilne plošče iz plastičnih mas, širše
od 20 cm
Samolepilni filmi iz plastičnih mas, do 20 cm
širine
Samolepilni trakovi iz plastičnih mas, do 20 cm
širine
Samonakladalne prikolice, za kmetijstvo
Samopostrežne restavracije, storitve
Samopostrežne tehtnice, obratovanje
Samopostrežni fotoaparati, obratovanje
Samopostrežni pralni stroji, obratovanje
Samopostrežni stroji, digitalni
Samorazkladalna motorna vozila
Samostani, storitve
Samostreli, športni
Samovozna dvigala
Samovozni stroji za zemeljska dela
Samovozni vagoni (razen vzdrževalnih)
Samski domovi, nastanitve za krajši čas
Sanatoriji, brez zdravnikov, storitve
Sandali z gornjiki iz plastike
Sandali z gornjiki iz usnja
Sandali z lesenimi podplati
Sani, motorne
Sani, vprežne
Sani, za športe
Sanitarna keramična oprema
Sanitarna oprema, maloprodaja
Sanitarna oprema, veleprodaja
Sanitarne in podobne storitve
Sanitarni izdelki, kovinski
Sanitetna oprema, posredovanje pri prodaji
Sansevierija; sabljika; taščin jezik
(Sansevieria trifasciata laurentii)
Sanvitalija (Sanvitalia speciosa)
Sapeli - oblovina (Entandophragma cylindricum)
Sapindus; milno drevo (Sapindus saponaria)
Sapodila - sadež (Achras sapota)
Saponini
Sapotovec - mleček (čikl-gumi) (Achras zapota)
Sapotovec (Achras sapota)
Sardine, konzervirane
Sari (blago)
Sateliti
Sateliti, lansiranje
Satelitske antene
Satelitsko zbiranje podatkov, meritve
Savne, lesene
Savne, storitve
Scenska razsvetljava
Scentilacijski števci
Scila; modra čebulica (Scilla hispanica)
Scindaps, mavrina (Scindapsus spp)
Scintigrafski aparati, medicinski
Sečnina (urea, karbamid)
Sečninske smole v primarni obliki
Sečnja
Sedeži iz bambusa, protja ipd
Sedeži iz plastičnih mas
Sedeži s kovinskim ogrodjem
Sedeži z lesenim ogrodjem
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
21.23.11
21.12.55
25.24.21
25.24.22
25.24.22
25.24.21
25.24.21
29.32.50
55.30.13
93.05.12
93.05.12
93.01.12
30.01.23
34.10.51
91.31.10
36.40.14
29.22.14
29.52.2
35.20.20
55.23.15
85.14.15
19.30.12
19.30.13
19.30.32
34.10.53
35.50.10
36.40.14
26.22.10
52.46.15
51.53.21
90.03.13
28.75.11
51.18.11
01.12.21
01.12.21
02.01.13
02.01.42
01.13.23
24.41.53
02.01.21
01.12.21
15.20.14
17.40.25
35.30.40
62.30.10
32.30.52
74.20.73
20.30.13
93.04.10
31.50.34
33.20.41
01.12.21
01.12.21
33.10.12
24.15.30
24.16.55
02.02.10
36.11.12
36.11.13
36.11.11
36.11.12
Sedeži za dvorane
Sedeži za kolesa
Sedeži za motorna kolesa, mopede
Sedeži za vozila
Sedeži, izstrelilni, za letala
Sedeži, oblazinjeni
Sedeži, raztegljivi v ležišča
Sedežnice
Sedežnice, gradnja
Sedežnice, prevoz
Sedežno pohištvo
Sedla
Sedlarski izdelki
Sefi, kovinski
Seizmografi
Seizmološke meritve
Seizmometri
Sejalnice
Sejanje, sajenje
Sejmi, organiziranje
Sejmišča, obratovanje
Sekala za svornike, cevi ipd., ročna
Sekalniki za krmo
Sekanci, lesni
Sekire
Sekire za rezanje mesa
Sekstanti
Sekt
Sekundarne kovinske surovine
Sekundarne nekovinske surovine
Sekundarno izobraževanje, nižje
Sekundarno izobraževanje, splošno
Sekundarno izobraževanje, tehnično, poklicno
Sekundarno splošno izobraževanje, višje
Sekvoja; mamutovec (Sequoiadendron
giganteum)
Selen
Semaforji
Semaforji, montaža, popravilo, vzdrževanje
Seme bombaža (Gossypium sp.)
Seme gozdnega drevja
Seme jojobe (Simmondsia californica)
Seme konoplje (Cannabis sativa)
Seme krmnih rastlin
Seme lanu (Linum usitatissimum)
Seme okrasnih rastlin
Seme oljne ogrščice (Brassica napus )
Seme oljne repice (Brassica napus oleifera)
Seme ricinusa (Ricinus communis)
Seme sladkorne pese
Seme vrtnin
Seme žafranike (Carthamus tinctorius)
Seme, gorčično (Sinapis nigra, albaalba)
Seme, sezamovo (Sesamum indicum)
Seme, sončnično (Helianthus annuus)
Semena, maloprodaja
Semena, oljna, veleprodaja
Semena, posredovanje pri prodaji
Semena, razen oljnih, veleprodaja
Semiš
Senčila za svetilke, iz plastičnih mas
Senčila, montaža
Senčniki za svetilke
Senčniki za svetilke, stekleni
Seno; mrva; otava
Separator za smetano
Separatorji za izotope
36.11.1
35.42.20
35.41.20
36.11.1
35.30.50
36.11.1
36.11.1
29.22.18
45.23.13
60.21.51
36.11.1
19.20.11
19.20.11
28.75.21
33.20.12
74.20.72
33.20.12
29.32.13
01.41.11
74.87.15
92.33.10
28.62.30
29.32.63
20.10.23
28.62.10
28.61.13
33.20.11
15.93.11
37.10.10
37.20.10
80.21.11
80.21.1
80.22.10
80.21.12
01.12.21
24.13.11
31.62.11
45.34.21
01.11.34
01.12.23
01.11.35
01.11.35
01.11.92
01.11.35
01.12.23
01.11.33
01.11.33
01.11.35
01.11.92
01.12.24
01.11.33
01.11.33
01.11.33
01.11.33
52.48.32
51.21.13
51.11.12
51.21.12
19.10.11
25.24.24
45.34.31
31.50.42
26.15.24
01.11.60
29.53.11
29.56.25
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
313
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Septične jame, praznenje
Seradela; španska detelja (Ornithopus sativus)
Serumi
Serviete, papirnate
Servieti, tekstilni
Serviranje jedil v restavracijah
Serviranje jedil v zasebnih gospodinjstvih
Servisi avtomobilski
Servisi za športno opremo
Servisi, namizni, iz porcelana
Servisi, namizni, keramični
Servisiranje računalnikov, določanje obsega
Servisni pregledi motornih koles
Servisni pregledi osebnih avtomobilov
Sesalniki za prah, električni
Sesalniki za prah, maloprodaja
Sesalniki za prah, veleprodaja
Sesalniki, popravilo
Sestavljanje delov in opreme za motorna vozila
Sestavljanje finančnih poročil
Sestavljanje karoserij
Sestavljanje mikrosestavov
Sestavljanje podsestavov za motorna vozila
Sestavljanje računalnikov
Sestavljanje sestavov za motorna vozila
Sestavljanke
Sestavljena topila, anorganska
Sesutje računalnika, odprava posledic
Sevka; pira (Triticum spelta)
Sezamovo olje in njegove frakcije
Sezamovo seme (Sesamum indicum)
Sežigalne naprave
Sežiganje odpadkov
Shranjevanje plovil
Shujševalni saloni
Sidra, kovinska
Sidranje, privez ladij, storitve
Signalizacija, prometna, montaža, vzdrževanje,
popravilo
Signalizacijska oprema, električna, alarmna
Signalizacijska oprema, električna, prometna
Signalizacijska oprema, električna, razen za
vozila
Signalizacijska oprema, električna, za vozila
Signalizacijska oprema, mehanska, prometna
Signalne rakete
Signalne ure
Sijalke na razelektrenje
Sikativi
Silažna koruza; pitnik (Zea mays)
Silažna žita
Silažni kombajni
Silicidi
Silicij
Silicij, dopiran, za elektroniko
Silicijev dioksid
Silikati
Silikatna fosilna moka
Silikatna fosilna moka
Silikatna keramika
Silikatni pesek
Silikoni v primarni obliki
Silimanit
Silosi, gradnja
Silvinit
Simultano prevajanje
Sinagoge, storitve
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
90.01.12
01.11.60
24.42.21
21.22.11
17.40.13
55.30.11
55.52.11
50.20.1
92.62.13
26.21.11
26.21.12
72.22.15
50.40.40
50.20.11
29.71.21
52.45.10
51.43.11
52.72.12
34.30.90
74.12.13
34.20.70
32.10.92
34.10.91
30.02.20
34.10.92
36.50.32
24.66.48
72.22.15
01.11.12
15.42.12
01.11.33
29.21.12
90.02.12
63.22.16
93.04.10
28.75.27
63.22.13
45.34.21
31.62.11
31.62.11
31.62.11
31.61.23
35.20.40
24.61.14
33.50.29
31.50.15
24.30.22
01.11.60
01.11.60
29.32.34
24.13.54
24.13.11
24.66.43
24.13.14
24.13.52
14.50.23
14.50.23
26.26.11
14.21.11
24.16.57
14.22.12
45.21.13
14.30.11
74.85.14
91.31.10
Sindikati, storitve
Sinhronizacija filmov
Sinhronizacijske mize
Sintesajzerji
Sintetična barvila
Sintetična rezana vlakna
Sintetična strojila
Sintetična vlakna
Sintetična vlakna, posredovanje pri prodaji
Sintetična vlakna, pripravljena za predenje
Sintetične arome
Sintetične tkanine
Sintetični kavčuk
Sintetični monofilamenti
Sintranje kovin
Sipe, konzervirane
Sipe, zamrznjene
Sipine kosti
Sipki tovor, prevoz po cesti
Sipki tovor, prevoz po železnici
Sipo - oblovina (Entandophragma utile)
Sir
Sirene, električne
Siri s plesnijo
Siri, maloprodaja
Siri, veleprodaja
Sirilo
Sirk metlar (Sorghum vulgare technicus)
Sirk; sorgo (Sorghum spp)
Sirotišnice
Sirotka
Sirov fondue
Sirovi, skutni namazi
Sirup, glukozni, fruktozni
Sirup, javorov
Sirup, laktozni
Sirupi, aromatizirani
Sirupi, aromatizirani
Sisal; agava (Agava sisalana)
Sistem kontrole prometa, projektiranje
Sistem, digitalni
Sistemi za vbrizgavanje goriva
Sistemska analiza računalnikov
Sistemska integracija, računalniška
Sistemski programski paketi na medijih
Sistemski programski paketi, izdajanje
Sistemski softver na medijih
Sita za sitotisk
Sita, ročna
Sita, tekstilna
Sitotisk klišeji
Siva litina
Sivka (Lavandula spp)
Skaj
Skakalne smuči
Skalpeli
Skandij
Skarifaktorji
Skenerji, medicinski
Skenerji, računalniški
Skenerji, za tiskovne stavke
Skiro
Skladateljske storitve
Skladi, javni, upravljanje
Skladi, pokojninski, storitve
Skladi, vzajemni, storitve
Skladišča, gradnja
91.20.10
92.11.32
33.40.36
36.30.15
24.12.21
24.70.11
24.12.23
24.70.1
51.12.13
17.10.30
24.14
17.20.3
24.17.10
24.70.14
28.40.20
15.20.16
15.20.15
05.00.31
60.24.16
60.10.26
02.01.13
15.51.40
31.62.11
15.51.40
52.27.11
51.33.11
24.14.64
02.01.42
01.11.17
85.31.13
15.51.55
15.89.14
15.51.40
15.62.21
15.83.13
15.51.54
15.89.14
15.89.14
01.11.73
74.20.36
30.02.14
34.30.12
72.22.13
72.22.15
72.21.20
72.21.11
72.21.20
22.24.20
36.63.77
17.54.38
22.24.20
27.51.13
01.11.91
17.54.37
36.40.11
33.10.15
24.13.13
29.32.12
33.10.12
30.02.16
33.40.32
36.50.31
92.31.22
75.11.12
66.02.11
65.23.10
45.21.13
314
Skladiščenje blaga v hladilnicah
Skladiščenje drugega blaga
Skladiščenje tekočin in plinov
Skladiščenje zrnja
Sklede iz porcelana
Sklede, keramične
Sklede, kovinske
Sklede, lesene
Sklepi, umetni
Sklopke, azbestne
Sklopke, elektromagnetne
Sklopke, razen za avtomobile
Sklopke, za motorna vozila
Sklopke, zglobne
Skobec
Skobeljni stroji, ročni, električni
Skobeljno-rezkalni stroji za kovine
Skobelni stroji za kovine
Skobelni stroji, za les, plastiko ipd
Skoblji, ročni
Skodelice iz porcelana
Skodelice, keramične
Skodelice, kovinske
Skodelice, lesene
Skodelice, plastične
Skodelice, steklene
Skodle
Skorš - sadež (Sorbus domestica)
Skorš (Sorbus domestica)
Skreperji
Skrilavci, bituminozni
Skrilavec
Skrilavec, obdelan
Skrobotovec (Philadelphus spp)
Skuše, konzervirane
Skuta
Skuterji, < 50 cm3
Skuterji, > 50 cm3
Skuterji, vodni
Slad
Sladič; likviricija; sladki koren (Glyzyrhiza
glabra)
Sladka koreninica (Polypodium spp)
Sladka koruza (Zea mays saccharata)
Sladki janež; koprc (seme) (Anethum
graveolens)
Sladki koren; likviricija; sladič (Glyzyrhiza
glabra)
Sladki krompir (Ipomoea batatas)
Sladki lešnik (Cyperus esculentus)
Sladkor, invertni
Sladkor, maloprodaja
Sladkor, rafiniran
Sladkor, surov
Sladkor, veleprodaja
Sladkorna pesa - seme
Sladkorna pesa (Beta vulgaris altissima)
Sladkorni etri, estri
Sladkorni izdelki brez kakava
Sladkorni izdelki, maloprodaja
Sladkorni izdelki, veleprodaja
Sladkorni trs (Saccharum officinalis)
Sladkovodne ribe, zamrznjene
Sladoled
Sladoled, maloprodaja
Sladoled, prodaja strankam na ulici
Sladoled, prodaja v kioskih, stojnicah
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
63.12.11
63.12.14
63.12.12
63.12.13
26.21.11
26.21.12
28.75.12
20.51.12
33.10.17
26.82.11
31.62.12
29.14.26
34.30.20
29.14.26
01.25.10
29.41.11
29.42.22
29.42.31
29.43.12
28.62.30
26.21.11
26.21.12
28.75.12
20.51.12
25.24.23
26.13.13
20.30.12
01.13.23
01.12.21
29.52.23
11.10.40
14.13.10
26.70.12
01.12.21
15.20.14
15.51.40
35.41.11
35.41.12
35.12.13
15.97.10
01.11.91
01.11.91
01.12.13
01.13.40
01.11.91
01.11.23
01.11.23
15.62.21
52.27.12
15.83.12
15.83.11
51.36.11
01.11.92
01.11.51
24.41.40
15.84.23
52.24.12
51.36.12
01.11.52
15.20.12
15.52.10
52.24.12
55.30.14
55.30.14
Sladoledarski vozički
Slak, viseči (Convolvolus sabatius)
Slama
Slamnati izdelki
Slamnik, ameriški (Echinacea purpurea)
Slanica
Slanina, topljena
Slano pecivo
Slaščice, dnevne
Slaščičarne, strežba hrane
Slaščičarski stroji
Sledi, prekajeni
Slez; ajbiš (Althaea officinalis)
Slezenovec (Malva silvestris)
Slezinec (Abutilon spp)
Slikanice in pobarvanke
Slikanje na porcelan, keramiko
Slikarske barve, za prodajo na drobno
Slikarske storitve
Slikarski čopiči
Slike, na elektronskih medijih
Slike, tiskane
Slike, umetniške
Slikovni zasloni
Slinčki za dojenčke, iz plastičnih mas
Slive, suhe
Slive; češplje - sadež (Prunus domestica)
Slive; češplje - sadike (Prunus domestica)
Slivovka
Sljuda
Sljuda, obdelana
Slonokoščeni izdelki
Slonovina, obdelana
Slovarji na CD
Slovarji, tiskani
Slušalke, naglavne
Slušni pripomočki
Smaragdi, brušeni
Smart kartice
Smejalni plin
Smerokazi, kovinski
Smetana v trdnih oblikah
Smetana, kisla
Smetana, nad 6% maščobe, nezgoščena,
neslajena
Smetana, rastlinska
Smetana, rastlinska
Smetana, zgoščena ali oslajena
Smetarske storitve
Smetarski tovornjaki
Smetišča, obratovanje
Smetišnice, iz plastičnih mas
Smilj (Helicrysum petiolare)
Smiljka (Cerastium tomentosum)
Smodnik
Smoki (ekspandirano pecivo)
Smola iz premogovega katrana
Smole, alkidne
Smole, epoksidne
Smole, melaminske, v primarni obliki
Smole, sečninske, v primarni obliki
Smole, urea, v primarni obliki
Smolna olja
Smolni koks
Smrčki; mavrahi (Morchella)
Smreke - sadike (Picea spp)
Smrekova oblovina (Picea spp)
35.50.10
01.12.21
01.11.60
20.52.15
01.11.91
14.40.10
15.11.30
15.82.13
15.81.12
55.30.11
29.53.16
15.20.13
01.11.91
01.11.91
01.12.21
22.11.21
92.31.22
24.30.23
92.31.22
36.62.12
22.15.14
22.15.13
92.31.10
32.30.20
25.24.10
15.33.25
01.13.23
01.12.21
15.91.10
14.50.23
26.82.16
36.63.77
36.63.77
22.11.32
22.11.31
32.30.42
33.10.18
36.22.11
32.10.61
24.11.12
28.75.27
15.51.20
15.51.52
15.51.12
15.89.14
15.89.14
15.51.51
90.02.11
34.10.4
90.02.13
25.24.23
01.12.21
01.12.21
24.61.11
15.82.13
24.14.73
24.16.40
24.16.40
24.16.55
24.16.55
24.16.55
24.14.71
24.14.73
01.12.13
01.12.21
02.01.11
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
315
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Smučarska oblačila, iz tkanega blaga
Smučarska očala
Smučarska oprema (razen oblačil in obutve)
Smučarske palice
Smučarske žičnice, prevoz
Smučarski centri, storitve
Smučarski čevlji
Smuči za zimske športe
Smuči, popravilo, montaža vezi
Smuči, posojanje
Smuči, vodne
Smučišča, inštalacija razsvetljave
Smučišča, urejanje
Smučišča, zemeljska dela
Snack pecivo
Snaženje prostorov
Sneg, umetni, za novoletne jelke
Snegolovi, postavljanje
Snemanje dogodkov (porok, sprejemov ipd.)
Snemanje filmov, videofilmov
Snemanje reklamnih filmov
Snemanje risank
Snežne verige
Snežni plugi
Snežni topovi
Sobe, turistične, oddajanje
Sobne rastline
Soboslikarska dela
Soboslikarski čopiči, valjčki
Socialna pomoč na domu
Socialno zavarovanje, obvezno
Sočni, okrasne
Soda bikarbona
Soda, kavstična
Sodavica, brez dodatkov
Sodi iz plastičnih mas
Sodi, iz aluminija
Sodi, kovinski, > 300 l
Sodi, leseni
Sodi, železni ali jekleni, < 50 l
Sodi, železni ali jekleni, 50 - 300 l
Sodišča, storitve
Sodni cenilci (razen za nepremičnine in
škodo), storitve
Sodniki, športni, storitve
Sodniške toge
Sodovi, lepenkasti
Sofora (Sophora spp)
Softverski paketi na medijih
Soja - kalčki (Glycine max)
Soja (Glycine hispida)
Sojin zdrob
Sojina moka, nerazmaščena
Sojina moka, razmaščena
Sojina omaka
Sojini kosmiči
Sojino mleko
Sojino olje, refinirirano, za prehrano
Sojino olje, surovo, za prehrano
Sok iz grenivke
Sokovi, sadni, veleprodaja
Sokovi, sadni, zelenjavni
Sokovniki, električni, gospodinjski
Sol
Solariji, storitve
Solarimetri
Solarne celice, električne, vgrajevanje
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
18.24.22
33.40.12
36.40.11
36.40.11
60.21.51
92.62.13
19.30.21
36.40.11
52.74.13
71.40.14
36.40.12
45.34.22
92.62.13
45.23.21
15.82.13
74.70.13
36.63.71
45.22.13
74.81.24
92.11.31
92.11.31
92.11.31
28.74.20
29.52.30
29.24.24
55.23.13
01.12.21
45.44.21
36.62.13
85.32.14
75.30.1
01.12.21
24.13.33
24.13.15
15.98.11
25.22.15
28.72.12
28.21.11
20.40.12
28.71.12
28.71.11
75.23.11
74.87.14
92.62.13
18.22.21
21.21.15
01.12.21
72.21.20
01.12.13
01.11.31
15.41.32
15.41.32
15.89.14
15.87.12
15.61.33
15.98.12
15.42.11
15.41.12
15.32.10
51.34.11
15.32.10
29.71.21
14.40.10
93.04.10
33.20.12
45.31.42
Solata (Lactuca sativa)
Solata, francoska
Solatni dresing
Solatni preliv
Soli anorganskih kislin, druge
Soli dušikovih kislin
Soli fosforovih kislin
Soli kovinskih kislin
Soli mravljinčne kisline
Soli ocetne kisline
Soli ogljikovih kislin
Soli palmitinske kisline
Soli salicilne kisline
Soli stearinske kisline
Soli žveplovih kislin
Soli, kopalne
Soliter
Solitrna kislina
Soljene ribe
Soljenje cest
Soljeno meso
Solna kislina
Solzilci v obliki pršil
Somelierske storitve
Sonarji
Sončna očala
Sončne celice
Sončne celice, električne, vgrajevanje
Sončni kolektorji
Sončnično olje, rafinirirano, za prehrano
Sončnično olje, surovo, za prehrano
Sončnično seme (Helianthus annuus)
Sončniki
Sonde, medicinske
Sondiranje, geološko
Sorbet
Sorbitol (d-glucitol)
Sorbitol (razen d-glucitola)
Sorboza
Sorgo; sirk (Sorghum spp)
Sortirni stroji za jajca, sadje
Sortirni stroji za zrnje, semena
Soržica (mešanica pšenica:rž 2:1)
Soržična moka
Souporabniško telofonsko omrežje, storitve
Spajanje kovinskih obdelovancev
Spajkalna sredstva
Spajkalne plamenke, ročne
Spajkalniki
Spalne srajce iz pletenega blaga
Spalne srajce iz tkanega blaga
Spalne vreče
Spalni vagoni, storitve
Spalniki - vagoni
Specializirana maloprodaja neživilskih izdelkov
Specializirana maloprodaja živil
Specialni bencin
Specialni temelji, gradnja
Spektrohelioskopi
Spektrometri
Spekule
Sperma, bikova
Spermaceti, živalski
Spirale, kontracepcijske
Spirometri
Splavi
Spletne strani, oblikovanje
01.12.13
15.33.14
15.87.12
15.87.12
24.13.52
24.13.3
24.13.3
24.13.4
24.14.32
24.14.32
24.13.3
24.14.32
24.41.10
24.14.32
24.13.3
24.52.19
24.15.20
24.15.10
15.20.13
90.03.13
15.13.11
24.13.14
29.60.13
74.87.16
33.20.11
33.40.12
32.10.52
45.31.42
29.72.14
15.42.11
15.41.12
01.11.33
36.63.31
33.10.15
45.12.10
15.52.10
24.14.23
24.66.47
24.41.40
01.11.17
29.32.61
29.32.64
01.11.12
15.61.21
64.20.14
28.52.20
24.66.46
28.62.30
29.43.20
18.23.14
18.23.24
17.40.24
55.23.14
35.20.32
52.48.38
52.27.12
23.20.13
45.25.21
33.40.22
33.20.53
33.10.15
01.21.30
01.25.25
33.10.15
33.10.15
35.11.50
72.22.12
316
Spletne strani, posredovanje
Spletni portali, storitve
Splošna gradbena dela
Splošna mehanična dela
Splošno vzdrževanje stavb
Splošnomedicinske bolnišnične storitve
Spodbujevalniki, srčni
Spodnje hlače, moške, iz pletenega blaga
Spodnje hlače, moške, iz tkanega blaga
Spodnje hlačke, ženske, iz pletenega blaga
Spodnje hlačke, ženske, iz tkanega blaga
Spodnje majice iz pletenega blaga
Spodnje majice, moške, iz tkanega blaga
Spojine lantanoidov
Spojine s karboksiamidno funkcijo, njihovi
derivati
Spojine s ketonsko funkcijo
Spojine z aldehidno funkcijo
Spojine z aminskimi funkcijami
Spojine z dušikovimi funkcijami, organske
Spojine z nitrilno funkcijo
Spojine, dopirane, za elektroniko
Spojke, žične
Spojnice, cevne, bakrene
Spojnice, cevne, iz aluminija
Spojnice, cevne, iz cinka
Spojnice, cevne, iz plastičnih mas
Spojnice, cevne, iz svinca
Spojnice, cevne, kositrne
Spojnice, cevne, litoželezne
Spojnice, cevne, nikljeve
Spomeniki, inštalacija osvetlitve
Spomeniško varstvo
Spominki, maloprodaja
Spominki, stekleni
Spominki, turistični
Spone, mizarske
Sponkač za vezanje z žičnimi sponkami
Sponke za lase
Sponke za oblačila, iz neplemenitih kovin
Sponke, pisarniške, kovinske
Sponzorski napisi, prodaja prostora na
oblačilih
Sporiš; verbena (Verbena officinalis)
Sporočilna služba (paging)
Spoti, reklamni, produkcija
Spravilo lesa iz gozda
Spravilo pridelkov
Spravljalniki grozdja
Sprehajalne palice
Sprehajalne palice, veleprodaja
Sprej za odišavljanje prostorov
Sprej za prekrivanje ran
Sprejemniki, radijski
Sprejemniki, televizijski
Spremenljivi kondenzatorji
Spreminjavka (Lantana camara)
Spužva, rastlinska; lufa (Luffa cylindrica)
Spužve, naravne
Srajce, moške, iz pletenega blaga
Srajce, moške, iz tkanega blaga
Srajce, ženske, iz pletenega blaga
Srajce, ženske, iz tkanega blaga
Sraka
Srakonja (Digitaria exilis)
Srčki (Dicentra spectabilis)
Srčni spodbujevalniki
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
72.30.23
72.40.12
45.21
28.52.20
45.34.32
85.11.12
33.10.18
18.23.12
18.23.22
18.23.14
18.23.24
18.23.30
18.23.22
24.13.55
24.14.43
24.14.62
24.14.61
24.14.41
24.14.4
24.14.43
24.66.43
28.73.14
27.44.26
27.42.26
27.43.26
25.21.22
27.43.23
27.43.29
27.21.20
27.45.24
45.34.22
92.52.12
52.48.34
26.13.13
36.63.77
28.62.30
28.62.30
36.63.73
28.75.25
28.75.23
74.40.20
01.11.91
64.20.13
92.11.31
02.02.10
01.41.11
29.32.34
36.63.31
51.42.15
24.51.41
24.42.24
32.30.1
32.30.20
32.10.13
01.12.21
02.01.42
05.00.32
18.23.11
18.23.21
18.23.13
18.23.23
01.25.10
01.11.17
01.12.21
33.10.18
Srebrne medalje
Srebrne ure
Srebrni nakit
Srebrniki
Srebro, koloidno
Srebro, novo (alpaka)
Srebro, polizdelki
Srebrov nitrat
Srebrova ruda, koncentrati
Srečanja, družabna, organiziranje
Srečke, tiskane
Srečolovi
Srednje tehnične šole
Srednješolsko izobraževanje, splošno
Srednješolsko izobraževanje, tehnično,
poklicno
Srednješolsko splošno izobraževanje,
drugostopenjsko
Srednješolsko splošno izobraževanje,
prvostopenjsko
Sredstva proti komarjem
Sredstva proti kotlovcu
Sredstva proti moljem
Sredstva proti rjavenju, z amini
Sredstva proti zmrzovanju
Sredstva za dekapiranje
Sredstva za dobrodelne namene, zbiranje
Sredstva za dodelavo papirja
Sredstva za dodelavo tekstila
Sredstva za dodelavo usnja
Sredstva za galvanizacijo
Sredstva za gasilne naprave
Sredstva za glajenje (poliranje) kovin
Sredstva za nego avtomobila
Sredstva za nego kože
Sredstva za nego las
Sredstva za nego rok, nog
Sredstva za nego zob
Sredstva za odišavljanje prostorov
Sredstva zoper klitje
Sredstva, pomožna, za livarne
Sredstva, pomožna, za varjenje
Srestva, pomožna, za spajkanje
Sretena (Geum spp)
Srne
Srnina
Srobot - stebla (Clematis vitalba)
Srobot, okrasni (Clematis spp)
Srpi
Sršaj (Asplenium spp)
Stabilizatorji za plastične mase in gumo
Stadioni, gradnja površin
Stadioni, gradnja stavb
Stadioni, inštalacija razsvetljave
Stadioni, obratovanje
Stadionske štoparice
Stajice, otroške
Staniol
Stanovanja, lastna, dajanje v najem
Stanovanja, ocenjevanje
Stanovanja, trgovanje z njimi za svoj račun
Stanovanja, trgovanje z njimi za tuj račun
Stanovanjske prikolice, dajanje v najem za
mesec ali leto
Stanovanjske stavbe, gradnja
(1, 2-stanovanjske)
Stanovanjske stavbe, gradnja (večstanovanjske)
36.22.13
33.50.11
36.22.13
36.21.10
24.13.41
27.44.13
27.41.10
24.13.41
13.20.14
74.87.15
22.22.12
92.71.10
80.22.10
80.21.1
80.22.10
80.21.12
80.21.11
24.20.11
24.66.48
24.20.11
24.66.48
24.66.33
24.66.46
85.32.16
24.66.45
24.66.45
24.66.45
24.66.48
24.66.42
24.51.43
24.51.43
24.52.15
24.52.17
24.52.13
24.52.18
24.51.41
24.20.13
24.66.48
24.66.46
24.66.46
01.12.21
01.25.10
15.12.13
02.01.42
01.12.21
28.62.10
01.12.21
24.66.46
45.23.21
45.21.61
45.34.22
92.61.10
33.50.29
36.14.13
27.43.28
70.20.11
70.31.15
70.12.11
70.31.11
70.20.12
45.21.11
45.21.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
317
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Stanovanjske stavbe, vzdrževalna dela
Stanovanjski bloki, upravljanje
Stanovanjski kompleksi, razvoj projektov za trg
Starine
Starine, maloprodaja
Statični pretvorniki
Statistični urad, storitve
Stativi za daljnoglede
Statve, strojne
Statve, strojne, veleprodaja
Stavbarstvo
Stavbe, eno- ali dvostanovanjske, gradnja
Stavbe, gradnja
Stavbe, lesene
Stavbe, montažne, betonske
Stavbe, montažne, iz plastike
Stavbe, montažne, kovinske
Stavbe, montažne, nestanovanjske, postavljanje
Stavbe, montažne, stanovanjske, postavljanje
Stavbe, nestanovanjske, trgovanje z njimi za
tuj račun
Stavbe, stanovanjske, trgovanje z njimi za svoj
račun
Stavbe, stanovanjske, trgovanje z njimi za tuj
račun
Stavbe, večstanovanjske, gradnja
Stavbno pohištvo, kovinsko
Stave, prirejanje
Stavljenje teksta ali slik
Stavni avtomati za igre na srečo, obratovanje
Stearil alkohol
Stearin
Stearinska kislina
Stearinska kislina, tehnična
Stearinski voski
Steatit, naravni
Stebri, aluminijasti
Stebri, montažni, jekleni, postavljanje
Stebri, predalčni, iz železa ali jekla
Stečaji, upravljanje
Stekla za očala, optičo neobdelana
Stekla za ure
Steklarska dela
Steklasti emajli
Steklena ampule
Steklena opeka
Steklena vlakna
Steklene birete
Steklene bučke za žarnice
Steklene cevi, neobdelane
Steklene cevke za žarnice
Steklene črepinje
Steklene epruvete
Steklene krogle
Steklene kroglice
Steklene menzure
Steklene mikrokroglice
Steklene opeke, bloki
Steklene palice
Steklene peščene ure
Steklene pipete
Steklene plošče, neobdelane
Steklene posode
Steklene posode za uriniranje
Steklene retorte
Steklene vitražne ploščice
Stekleni biseri
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
45.34.32
70.32.11
70.11.11
92.31.10
52.50.11
31.10.50
75.11.13
33.40.24
29.54.13
51.63.10
45.21.1
45.21.11
45.21.1
20.30.20
26.61.20
25.23.20
28.11.10
45.21.72
45.21.71
70.31.13
70.12.11
70.31.11
45.21.12
28.12.10
92.71.10
22.24.10
92.71.10
24.14.22
15.41.11
24.14.32
24.14.31
24.51.42
14.50.23
28.11.23
45.25.42
28.11.22
74.87.12
26.15.22
26.15.22
45.44.10
24.30.21
26.15.23
26.15.12
26.14.1
26.15.23
26.15.21
26.15.11
26.15.21
26.15.11
26.15.23
26.15.11
26.15.26
26.15.23
26.15.26
26.15.12
26.15.11
26.15.26
26.15.23
26.11.11
26.13.13
26.15.23
26.15.23
26.15.12
26.15.26
Stekleni cilindri za petrolejke
Stekleni deli svetil
Stekleni izdelki za gradbeništvo
Stekleni izdelki za odboj svetlobe
Stekleni izdelki, namizni (razen kozarcev)
Stekleni izolatorji
Stekleni kipci
Stekleni kozarci
Stekleni krožniki
Stekleni lijaki
Stekleni pepelniki
Stekleni senčniki za svetilke
Stekleni vložki za termovke
Steklenice
Steklenice, čiščenje
Stekleničenje kupljenega vina
Stekleničenje za tuj račun
Stekleničke za zdravila
Steklenina, gospodinjska, maloprodaja
Steklenina, gospodinjska, veleprodaja
Steklenina, laboratorijska
Steklenina, tehnična
Steklo, floatno
Steklo, lito, v ploščah, neobdelano
Steklo, maloprodaja
Steklo, ravno, neobdelano
Steklo, ravno, obdelano
Steklo, ravno, veleprodaja
Steklo, valjano, v ploščah, neobdelano
Steklo, varnostno
Steklo, vitražno
Steklo, votlo
Stekloreški diamanti
Stene, plezalne
Stene, predelne, montaža
Stene, pregradne, postavljanje
Stenji
Stenske obloge iz plastičnih mas
Stenske obloge iz plastičnih mas, v zvitkih ali
ploščah
Stenske obloge, polaganje
Stenske ure
Stepalnik za pene, ročni
Stereokartirni aparat
Stereoskopi
Sterilizacija prostorov
Sterilizatorji, medicinski
Steroidi
Stetoskopi
Steze za golf, gradnja
Steze, planinske, nadelava, markiranje
Stezniki
Stezniki, ortopedski
Stikala, časovna
Stikala, izklopna, > 1000 V
Stikala, izklopna, avtomatska, < 1000 V
Stikala, prekinjevalna, < 1000 V
Stikala, veleprodaja
Stikalne naprave, > 1000 V
Stiki z javnostjo, svetovanje, pomoč
Stiraks (Styrax officinale)
Stiren
Stiskalni stroji, večnamenski
Stiskalnice za iverne, vlaknene plošče
Stiskalnice za kovine, brez numeričnega
krmiljenja
Stiskalnice za kovine, hidravlične
26.15.26
26.15.24
26.15.12
26.15.26
26.13.13
26.15.25
26.15.26
26.13.12
26.13.13
26.15.23
26.13.13
26.15.24
26.13.14
26.13.11
74.70.14
51.34.12
74.82.10
26.13.11
52.44.12
51.44.12
26.15.23
26.15.2
26.11.12
26.11.11
52.46.13
26.11.11
26.12.11
51.53.23
26.11.11
26.12.12
26.15.12
26.13.1
28.62.30
36.40.13
45.42.13
45.25.41
17.54.38
25.23.15
25.23.11
45.43.23
33.50.14
28.62.30
33.20.12
33.40.23
74.70.14
33.10.14
24.41.52
33.10.15
45.23.21
45.23.12
18.23.25
33.10.17
33.50.29
31.20.10
31.20.22
31.20.25
51.43.13
31.20.10
74.14.16
01.12.21
24.14.12
29.56.25
29.43.12
29.42.33
29.42.34
318
Stiskalnice za kovine, numerično krmiljene
Stiskalnice za oblikovanje gume, plastičnih mas
Stiskalnice za sintranje
Stiskalnice za vaflje, ročne
Stojala za daljnoglede
Stojala za fotoaparate
Stojala za mikrofone
Stojala za oblačila
Stojnice za prodajo jedil, storitve
Stoklasa (Bromus inermis)
Stoli
Stoli iz plastičnih mas
Stoli s kovinskim ogrodjem
Stoli, leseni
Stoli, pisarniški
Stoli, zobozdravniški
Stolpi, aluminijasti
Stolpi, iz železa ali jekla
Stolpna vrtljiva dvigala
Stolpne ure
Stolpnice, stanovanjske, gradnja
Stopnice, lesene
Stopnice, montaža
Stopnice, tekoče
Stopnice, tekoče, montaža
Stopnice, tekoče, popravilo, vzdrževanje
Stopnišča, kovinska
Storitev vizažistov
Storitve - glej tudi po pridevniku ali glagolniku
Storitve agencij za angažiranje oseb
Storitve agencij za plasiranje knjig pri založnikih
Storitve agencij za zbiranje, pokrivanje računov
Storitve agentov za prevoz tovora z letali
Storitve animatorjev družabnega življenja
Storitve arhivov
Storitve astrologov
Storitve atletskih stadionov
Storitve avtobusnih postaj
Storitve avtomobilskih servisov
Storitve bank
Storitve biljardnih igralnic
Storitve bolnišnic
Storitve borz
Storitve botaničnih vrtov
Storitve bridge klubov
Storitve call-girls
Storitve centralne banke
Storitve cestnih muzikantov
Storitve civilne obrambe
Storitve čajnic
Storitve čarovnikov
Storitve čistilcev čevljev
Storitve čuvajev
Storitve delodajalskih zduženj
Storitve detektivov
Storitve diskotek
Storitve dobrodelnih organizacij
Storitve domov za invalide
Storitve domov za ostarele
Storitve domov za otroke, mladino
Storitve domov za prizadete
Storitve domov za zdravljenje odvisnosti
Storitve drsališč
Storitve društev prijateljev mladine
Storitve društev upokojencev
Storitve društev za podporo skupnih zadev
Storitve društev za zaščito posebnih skupin
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
29.42.32
29.56.23
29.42.34
28.62.30
33.40.24
33.40.38
32.30.41
36.14.13
55.30.14
01.11.60
36.11.1
36.11.13
36.11.11
36.11.12
36.11.1
33.10.20
28.11.23
28.11.22
29.22.14
33.50.14
45.21.12
20.30.13
45.42.13
29.22.16
45.31.30
29.22.92
28.11.23
93.02.23
74.87.17
74.87.17
74.87.12
63.40.12
93.05.12
92.51.12
93.05.12
92.61.10
63.21.21
50.20.1
65.12.10
92.72.12
85.11.1
67.11.10
92.53.11
92.62.12
93.05.12
65.11.10
92.34.13
75.22.12
55.40.10
92.34.13
93.05.12
74.60.15
91.11.10
74.60.11
55.40.10
85.32.16
85.31.12
85.31.11
85.31.13
85.31.12
85.31.15
92.61.10
91.33.12
91.33.12
91.33.11
91.33.12
Storitve društev za zaščito živali
Storitve ekoloških gibanj
Storitve ekspertnih združenj
Storitve eksteritorialnih teles
Storitve finančnega zakupa
Storitve finančnih trgov
Storitve fotoreporterjev
Storitve franšizinga
Storitve garni hotelov
Storitve glasbenih skupin
Storitve gledaliških dvoran
Storitve gorske straže
Storitve gorskih vodnikov
Storitve gospodarskih zbornic
Storitve gospodinjstev za lastne potrebe
Storitve gozdnih drevesnic
Storitve grafologov
Storitve grobarjev
Storitve hipodromov, dirkališč
Storitve hipotekarnih svetovalcev
Storitve holdingov
Storitve hostes
Storitve hotelov
Storitve hotelskih barov
Storitve hranilnic
Storitve igralnic
Storitve igralnih avtomatov
Storitve igrišč za golf
Storitve investicijskih družb
Storitve izletniških čolnov po rekah, jezerih
Storitve jahalnih šol
Storitve jasli
Storitve jasnovidcev
Storitve javne pošte
Storitve javne pošte v zvezi s časopisi in
periodiko
Storitve javne pošte v zvezi s paketi
Storitve javne pošte v zvezi s pisemskimi
pošiljkami
Storitve javne uprave
Storitve javne uprave na področju energetike
Storitve javne uprave na področju izobraževanja
Storitve javne uprave na področju kmetijstva,
gozdarstva, ribolova, lova
Storitve javne uprave na področju komunale
Storitve javne uprave na področju kulture,
športa, religije
Storitve javne uprave na področju prometa
in zvez
Storitve javne uprave na področju rudarstva,
gradbeništva
Storitve javne uprave na področju splošnega
gospodarstva
Storitve javne uprave na področju trgovine
in gostinstva
Storitve javne uprave na področju turizma
Storitve javne uprave na področju zaposlovanja
Storitve javne uprave na področju zdravstva
Storitve javne uprave pri razvoju večnamenskih
projektov
Storitve javne uprave v zvezi z mineralnimi gorivi
Storitve javne uprave v zvezi z raziskovalno
dejavnostjo
Storitve javne uprave v zvezi z volitvami
Storitve javne uprave v zvezi z zunanjimi
zadevami
Storitve javne uprave za red in varnost
91.33.11
91.33.11
91.12.10
99.00.10
65.21.10
67.11.10
92.40.10
74.87.17
55.10.10
92.31.21
92.32.10
92.53.12
92.62.13
91.11.10
97.00.10
02.01.60
93.05.12
93.03.12
92.61.10
67.13.10
74.15.10
74.87.17
55.10.10
55.40.10
65.12.10
92.71.10
92.71.10
92.61.10
65.23.10
61.20.12
92.62.13
85.32.11
93.05.12
64.11.1
64.11.11
64.11.13
64.11.12
75.11
75.13.12
75.12.11
75.13.11
75.12.13
75.12.14
75.13.14
75.13.13
75.13.18
75.13.15
75.13.16
75.13.18
75.12.12
75.13.17
75.13.12
75.11.14
75.11.15
75.21.1
75.24.12
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
319
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Storitve javnih hiš
Storitve javnih telefonov, lokalnih
Storitve javnih telefonov, mednarodne
Storitve javnih tožilstev
Storitve jedilnih vagonov ipd
Storitve kampov, tudi avtokampov
Storitve kanalizacije
Storitve kantin
Storitve kegljišč
Storitve kemičnih laboratorijev
Storitve kinematografov
Storitve klicnih centrov
Storitve knjižnic
Storitve koncertnih dvoran
Storitve kopališč, plaž
Storitve kreditnega posredništva
Storitve kreditnih kartic
Storitve krematorijev
Storitve krvnih, tkivnih bank
Storitve kurirjev javne pošte
Storitve ladijskih agentov
Storitve ledolomilcev
Storitve letališč (razen prekladanja)
Storitve letaliških hangarjev
Storitve letaliških radarskih postaj
Storitve likovnikov
Storitve literarnih klubov
Storitve lokalov za hitro prehrano
Storitve lutkarjev
Storitve marin
Storitve masažnih salonov
Storitve materinskih domov
Storitve medicinskih laboratorijev
Storitve medicinskih sester
Storitve medomrežnih zvez
Storitve menjalnic
Storitve menz
Storitve merilcev časa na športnih prireditvah
Storitve mineralogov, petrologov, geokemikov
Storitve mladinskih hotelov
Storitve mladinskih združenj
Storitve mostnih tehtnic
Storitve motelov
Storitve muzejev
Storitve muzejskih vlakov
Storitve na poštnih okencih
Storitve namakalnih sistemov
Storitve negovalk, medicinskih
Storitve nepremičninskih agencij
Storitve nočnih barov
Storitve nogometnih igrišč
Storitve objektov za kulturne dejavnosti
Storitve obratovanja avtocest
Storitve obratovanja javnih garaž
Storitve obratovanja mostov, tunelov, predorov
Storitve obratovanja parkirišč
Storitve obratovanja plovnih poti
Storitve obveznega socialnega zavarovanja
Storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Storitve omogočanja dostopa do spletnih strani
Storitve optikov (montaža, popravilo očal)
Storitve otroških počitniških taborov
Storitve paznikov na parkiriščih
Storitve penzionov
Storitve pevskih skupin
Storitve piscev
Storitve pivnic
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
93.05.12
64.20.11
64.20.12
75.23.11
55.30.12
55.22.10
90.01.11
55.51.10
92.61.10
74.30.11
92.13.11
74.86.10
92.51.11
92.32.10
92.72.11
65.22.10
65.22.10
93.03.11
85.14.17
64.11.15
63.40.11
63.22.16
63.23.11
63.23.13
63.23.12
92.31.22
91.33.14
55.30.14
92.34.13
92.62.13
93.04.10
85.31.14
85.14.16
85.14.12
64.20.23
67.13.10
55.51.10
92.62.13
74.20.75
55.21.10
91.33.13
63.21.24
55.10.10
92.52.11
92.33.10
64.11.14
01.41.11
85.14.12
70.31.1
55.40.10
92.61.10
92.32.10
63.21.22
63.21.24
63.21.23
63.21.24
63.22.11
75.30.1
90.01.11
72.30.23
52.48.14
55.23.11
74.60.15
55.10.10
92.31.21
92.31.22
55.40.10
Storitve planinskih koč
55.21.10
Storitve plavalnih bazenov
92.61.10
Storitve plesišč
92.34.12
Storitve plesnih učiteljev
92.34.12
Storitve počitniških domov in počitniških naselij 55.23.12
Storitve podatkovnih baz
72.40.13
Storitve podatkovnih mrež
64.20.16
Storitve poklicnih združenj
91.12.10
Storitve pokopališč
93.03.11
Storitve policije
75.24.11
Storitve političnih organizacij, strank
91.32.10
Storitve pomožnih vladnih služb v zvezi s kadri 75.14.11
Storitve posebnih telefonskih mrež
64.20.15
Storitve poslovnih mešetarjev
74.87.14
Storitve poslovnih telefonskih mrež
64.20.14
Storitve poslovnih združenj
91.11.10
Storitve postreščkov
93.05.12
Storitve poštnih bank
65.12.10
Storitve poštnih predalov
64.11.15
Storitve potrošniških klubov
91.33.11
Storitve pralnic in čistilnic
93.01.1
Storitve praznenja greznic in septičnih jam
90.01.12
Storitve premoženjskih skladov
65.23.10
Storitve prevzgojnih zavodov
75.23.12
Storitve pri avto-moto dirkah
92.62.13
Storitve pri konjskih dirkah
92.62.13
Storitve pri nastavljanju osebja, ne vodilnega
74.50.12
Storitve pri nastavljanju vodilnega osebja
74.50.11
Storitve pri oskrbi z vodo
41.00.20
Storitve pri prevzemu, predaji tovora
63.40.20
Storitve pri pridobivanju nafte
11.20.12
Storitve pri pristajanju ladij
63.22.13
Storitve pri proizvodnji aluminija
27.42.99
Storitve pri proizvodnji bakra
27.44.99
Storitve pri proizvodnji črpalk in kompresorjev 29.12.99
Storitve pri proizvodnji drugih kovinskih izdelkov 28.75.99
Storitve pri proizvodnji ključavnic in okovja
28.63.99
Storitve pri proizvodnji kovinskih cistern,
28.21.99
rezervoarjev in kontejnerjev
Storitve pri proizvodnji kovinskih konstrukcij
28.11.99
Storitve pri proizvodnji kovinskih oken in vrat
28.12.99
Storitve pri proizvodnji lahke kovinske embalaže 28.72.99
Storitve pri proizvodnji ležajev in elementov
29.14.99
za mehanski prenos energije
Storitve pri proizvodnji mesnih izdelkov
15.13.99
Storitve pri proizvodnji motorjev in turbin
29.11.99
Storitve pri proizvodnji niklja in drugih
27.45.99
neželeznih kovin
Storitve pri proizvodnji orodja
28.62.99
Storitve pri proizvodnji peči in gorilnikov
29.21.99
Storitve pri proizvodnji pip in ventilov
29.13.99
Storitve pri proizvodnji rezil
28.61.99
Storitve pri proizvodnji svinca, zinka in kositra 27.43.99
Storitve pri proizvodnji vijakov, verig, vzmeti
28.74.99
Storitve pri proizvodnji železnih ali jeklenih
28.71.99
sodov
Storitve pri proizvodnji žičnih izdelkov
28.73.99
Storitve pri urejanju parkov, igrišč
01.41.12
Storitve pristanišč (razen prekladanja)
63.22.11
Storitve prodajnih galerij
52.48.37
Storitve protestnih gibanj
91.33.11
Storitve protokola
75.14.12
Storitve radiostezistov
93.05.12
Storitve raznašalcev časopisov, pošiljk
64.12.12
Storitve rejniških domov
85.31.13
Storitve rekreacijskih parkov
92.72.11
Storitve reporterjev
92.40.10
320
Storitve restavracij z natakarji
Storitve restavracij, samopostrežnih
Storitve rodoljubnih združenj
Storitve rotary - klubov, ipd.
Storitve s kmetijsko mehanizacijo
Storitve samostanov
Storitve samostojnih posrednikov z
vrednostnimi papirji
Storitve sejmišč
Storitve servisov za športno opremo
Storitve sežiganja odpadkov
Storitve sindikatov
Storitve sirotišnic
Storitve sistemskih analitikov
Storitve smučarskih centrov
Storitve socialnega varstva brez nastanitve
Storitve sodišč
Storitve solarijev
Storitve spalnih vagonov
Storitve specialističnih ambulant
Storitve splošnih ambulant
Storitve sprejemališč za begavce
Storitve spremljevalcev, družabnic
Storitve statističnega urada
Storitve strelskih klubov
Storitve strokovnih združenj
Storitve svetilnikov
Storitve šahovskih klubov
Storitve šol za športne discipline
Storitve šolskih kuhinj
Storitve športnih klubov
Storitve športnih objektov
Storitve športnih sodnikov
Storitve športnih trenerjev
Storitve športnikov posameznikov
Storitve študentskega servisa
Storitve študentskih klubov
Storitve študentskih menz
Storitve taksijev
Storitve telefonistov
Storitve termalnih rivier
Storitve tiskovnih agencij
Storitve točilnic
Storitve tonskih studijev
Storitve toplovodov
Storitve tovornih kontejnerskih terminalov
Storitve tujih ambasad, predstavništev
Storitve turističnih agencij
Storitve turističnih kmetij
Storitve turističnih vodnikov
Storitve umetnikov posameznikov
Storitve umetnostnih galerij
Storitve v povezavi s tiskanjem vezij
Storitve v povezavi z izdelavo integriranih vezij
Storitve v zračnem prometu, pomožne (razen
prekladanja)
Storitve v zvezi z obiskovanjem živalskih in
botaničnih vrtov
Storitve v zvezi z ogledi zgodovinskih krajev
Storitve varnih hiš
Storitve varnostnikov
Storitve verskih organizacij
Storitve videotek
Storitve vladnih uradov za planiranje
Storitve vložišč
Storitve vodnih taksijev
Storitve vodnih zapornic, jezov, dvigal za ladje
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
55.30.11
55.30.13
91.33.14
91.33.14
01.41.11
91.31.10
65.23.10
92.33.10
92.62.13
90.02.12
91.20.10
85.31.13
72.22.13
92.62.13
85.32.1
75.23.11
93.04.10
55.23.14
85.12.12
85.12.11
85.31.13
93.05.12
75.11.13
92.62.12
91.12.10
63.22.14
92.62.12
92.62.13
55.51.10
92.62.12
92.61.10
92.62.13
92.62.13
92.62.13
74.50.2
91.33.13
55.51.10
60.22.11
74.85.11
92.72.11
92.40.10
55.40.10
92.11.32
40.30.10
63.11.11
99.00.10
63.30.1
55.23.13
63.30.14
92.31.22
92.52.11
32.10.91
32.10.92
63.23.1
92.53.11
92.52.12
85.31.14
74.60.15
91.31.10
71.40.12
75.11.13
74.85.15
61.20.12
63.22.11
Storitve vojaške obrambe
Storitve vojaških sodišč
Storitve z oklepnimi avtomobili
Storitve za dobro telesno počutje
Storitve za lovstvo
Storitve za porizvodnjo keramičnih izolatorjev
Storitve za proizvodnjo akumulatorjev in baterij
Storitve za proizvodnjo apna
Storitve za proizvodnjo barv, lakov, kitov
Storitve za proizvodnjo barvil in pigmentov
Storitve za proizvodnjo betonskih izdelkov za
gradbeništvo
Storitve za proizvodnjo bižuterije
Storitve za proizvodnjo brusilnih sredstev
Storitve za proizvodnjo cementa
Storitve za proizvodnjo časopisov in revij, ki
izhajajo manj kot štirikrat tedensko
Storitve za proizvodnjo časopisov in revij, ki
izhajajo najmanj štirikrat tedensko
Storitve za proizvodnjo delovnih oblačil
Storitve za proizvodnjo dišav in začimb
Storitve za proizvodnjo druge električne opreme
Storitve za proizvodnjo drugega tiskanega
gradiva
Storitve za proizvodnjo drugih anorganskih
kemikalij
Storitve za proizvodnjo drugih fermentiranih
pijač
Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz gume
Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz
mavca, betona ali cementa
Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz papirja
in kartona
Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz
plastičnih mas
Storitve za proizvodnjo drugih kemičnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo drugih lesenih izdelkov
Storitve za proizvodnjo drugih naprav za
splošno rabo
Storitve za proizvodnjo drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov
Storitve za proizvodnjo drugih organskih
kemikalij
Storitve za proizvodnjo drugih tekstilij
Storitve za proizvodnjo drugih vozil
Storitve za proizvodnjo drugih živil
Storitve za proizvodnjo dvigalnih in transportnih
naprav
Storitve za proizvodnjo električne opreme za
stroje in vozila
Storitve za proizvodnjo električnih
gospodinjskih naprav
Storitve za proizvodnjo elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev
Storitve za proizvodnjo embalaže iz plastičnih mas
Storitve za proizvodnjo eteričnih olj
Storitve za proizvodnjo etilnega alkohola
Storitve za proizvodnjo farmacevtskih preparatov
Storitve za proizvodnjo farmacevtskih surovin
Storitve za proizvodnjo fotografskega
kemičnega materiala
Storitve za proizvodnjo glasbil
Storitve za proizvodnjo glicerina in čistil
Storitve za proizvodnjo gnojil in dušikovih spojin
Storitve za proizvodnjo gospodinjske keramike
Storitve za proizvodnjo gospodinjskih papirnih
izdelkov
75.22.11
75.23.11
74.60.14
93.04.10
01.50.10
26.23.99
31.40.99
26.52.99
24.30.99
24.12.99
26.61.99
36.61.99
26.81.99
26.51.99
22.13.99
22.12.99
18.21.99
15.87.99
31.62.99
22.15.99
24.13.99
15.94.99
25.13.99
26.66.99
21.25.99
25.24.99
24.66.99
20.51.99
29.24.99
26.82.99
24.14.99
17.54.99
35.50.99
15.89.99
29.22.99
31.61.99
29.71.99
31.10.99
25.22.99
24.63.99
15.92.99
24.42.99
24.41.99
24.64.99
36.30.99
24.51.99
24.15.99
26.21.99
21.22.99
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
321
CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Storitve za proizvodnjo gradbenih izdelkov
25.23.99
iz plastičnih mas
Storitve za proizvodnjo gradbenih keramičnih 26.40.99
izdelkov
Storitve za proizvodnjo hladno dodelanih
27.31.99
izdelkov iz železa ali jekla
Storitve za proizvodnjo hladno oblikovane žice 27.34.99
iz železa ali jekla
Storitve za proizvodnjo hladno oblikovanih
27.33.99
železnih ali jeklenih profilov
Storitve za proizvodnjo hladno valjanega traku 27.32.99
Storitve za proizvodnjo homogeniziranih in
15.88.99
dietetičnih živil
Storitve za proizvodnjo hrane za hišne živali
15.72.99
Storitve za proizvodnjo igrač in igralnih
36.50.99
pripomočkov
Storitve za proizvodnjo instrumentov in naprav
33.20.99
za merjenje, preizkušanje, kontroliranje, navigacijo
Storitve za proizvodnjo izdelkov iz plute,
20.52.99
slame in pletarskih materialov
Storitve za proizvodnjo izdelkov iz vlaknastega 26.65.99
cementa
Storitve za proizvodnjo izdelkov iz vlaknastega 26.65.99
cementa
Storitve za proizvodnjo izdelkov stavbnega
20.30.99
mizarstva
Storitve za proizvodnjo izoliranih električnih
31.30.99
vodnikov
31.30.99
Storitve za proizvodnjo jedrskega goriva
23.30.99
Storitve za proizvodnjo jeklenih cevi in fitingov 27.22.99
Storitve za proizvodnjo kakava, čokolade
15.84.99
in sladkornih izdelkov
Storitve za proizvodnjo kave in čaja
15.86.99
Storitve za proizvodnjo keramičnih ploščic
26.30.99
Storitve za proizvodnjo kmetijskih in gozdarskih 29.32.99
strojev
Storitve za proizvodnjo kmetijskih traktorjev
29.31.99
Storitve za proizvodnjo knjig
22.11.99
Storitve za proizvodnjo koksa
23.10.99
Storitve za proizvodnjo koles
35.42.99
Storitve za proizvodnjo kovancev
36.21.99
Storitve za proizvodnjo krmil
15.71.99
Storitve za proizvodnjo kruha, svežega peciva 15.81.99
in slaščic
Storitve za proizvodnjo krzna in krznenih izdelkov 18.30.99
Storitve za proizvodnjo kuhinjskega pohištva
36.13.99
Storitve za proizvodnjo lepil
24.62.99
Storitve za proizvodnjo lesene embalaže
20.40.99
Storitve za proizvodnjo letal
35.30.99
Storitve za proizvodnjo litoželeznih cevi in fitingov 27.21.99
Storitve za proizvodnjo malte
26.64.99
Storitve za proizvodnjo margarine in
15.43.99
podobnih jedilnih maščob
Storitve za proizvodnjo mavca
26.53.99
Storitve za proizvodnjo mavčnih izdelkov za
26.62.99
gradbeništvo
Storitve za proizvodnjo medicinskih naprav
33.10.99
Storitve za proizvodnjo metalurških strojev
29.51.99
Storitve za proizvodnjo metel in krtač
36.62.99
Storitve za proizvodnjo mineralnih vod in
15.98.99
brezalkoholnih pijač
Storitve za proizvodnjo mlečnih izdelkov
15.51.99
Storitve za proizvodnjo mlevskih izdelkov
15.61.99
Storitve za proizvodnjo motornih koles
35.41.99
Storitve za proizvodnjo naftnih derivatov
23.20.99
Storitve za proizvodnjo naprav za krmiljenje
31.20.99
in distribucijo elektrike
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Storitve za proizvodnjo neelektričnih
gospodinjskih naprav
Storitve za proizvodnjo negospodinjskih
hladilnih in prezračevalnih naprav
Storitve za proizvodnjo neposnetih nosilcev
zapisov
Storitve za proizvodnjo netkanega tekstila
Storitve za proizvodnjo nogavic
Storitve za proizvodnjo obdelanega naravnega
kamna
Storitve za proizvodnjo obdelovalnih strojev,
razen za kovine
Storitve za proizvodnjo obutve
Storitve za proizvodnjo ognevzdržne keramike
Storitve za proizvodnjo opreme za razsvetljavo
Storitve za proizvodnjo optičnih instrumentov
in fotografskih naprav
Storitve za proizvodnjo orožja
Storitve za proizvodnjo papirja in kartona
Storitve za proizvodnjo papirne embalaže
Storitve za proizvodnjo parfumov in toaletnih
sredstev
Storitve za proizvodnjo parnih kotlov, razen
za centralno ogrevanje
Storitve za proizvodnjo perila
Storitve za proizvodnjo pisalnih potrebščin
iz papirja
Storitve za proizvodnjo pisarniških strojev
Storitve za proizvodnjo piva
Storitve za proizvodnjo plastičnih mas
v primarni obliki
Storitve za proizvodnjo plaščev in zračnic
za vozila
Storitve za proizvodnjo plemenitih kovin
Storitve za proizvodnjo pletenih izdelkov
Storitve za proizvodnjo pletenih tekstilnih
materialov
Storitve za proizvodnjo plošč, folij, listov, cevi
in profilov iz plastičnih mas
Storitve za proizvodnjo pohištva za poslovne
in prodajne prostore
Storitve za proizvodnjo posnetih nosilcev
zvočnega zapisa
Storitve za proizvodnjo potovalne galanterije
in usnjenih izdelkov
Storitve za proizvodnjo prepečenca in piškotov
Storitve za proizvodnjo preprog in drugih
tekstilnih talnih prekrival
Storitve za proizvodnjo protektiranih plaščev
Storitve za proizvodnjo radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje
Storitve za proizvodnjo radijskih in televizijskih
sprejemnikov
Storitve za proizvodnjo rafiniranih olj in maščob
Storitve za proizvodnjo ravnega neobdelanega
stekla
Storitve za proizvodnjo razkužil, pesticidov
in drugih agrokemičnih izdelkov
Storitve za proizvodnj