Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Višja baletna šola

Comments

Transcription

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Višja baletna šola
PREDMETNIK
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Višja baletna šola
INFORMACIJE KANDIDATOM ZA VPIS
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA – PROGRAM BALET
ŠOLSKO LETO 2015/2016
Informativni dnevi:
-
petek, 13. 2. 2015, ob 10. in 16. uri v Mali dvorani II;
sobota, 14. 2. 2015, ob 10. uri v Mali dvorani II.
Višja strokovna šola izvaja program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe – program BALET.
Naziv strokovne izobrazbe: Višji baletni plesalec/višja baletna
plesalka.
V šolskem letu 2015/2016 se razpisuje 10 vpisnih mest.
Program Višje baletne šole je namenjen:
-
dijakom, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje – program BALET,
pedagogom baleta,
profesionalnim plesalcem.
Osnovni namen programa je, da si kandidati pridobijo višjo raven
strokovne izobrazbe, širše in zahtevnejše strokovno znanje baletnih
in drugih plesnih tehnik, koreografije, kompetence za organiziranje in
vodenje predstav ter kompetence za druga zahtevnejša dela na
baletnem in drugem plesnem področju.
Z izbirnostjo modulov je kandidatom omogočeno, da se usposobijo
za plesanje zahtevnejših baletnih vlog v predstavah ali nadgradijo
znanja iz koreografije.
Prijava za vpis
Prijava na razpis za vpis se odda Višješolski prijavni službi v času od 16.
februarja do 9. marca 2015.
Preizkus posebne nadarjenosti
Preizkus posebne nadarjenosti iz baleta bo potekal na Višji baletni šoli,
Ižanska cesta 12, Ljubljana, in sicer v času od 24. junija do 8. julija 2015.
O natančnem terminu bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno po pošti.
Načini in oblike izvajanja študija
Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Študijsko leto obsega v
prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24
tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov
praktičnega izobraževanja.
Urnik izvajanja študija bo oblikovan fleksibilno, upoštevajoč že
obstoječe delovne in umetniške obveznosti vpisanih študentov.
Prijavo za vpis se do 9. marca 2015 pošlje na naslov:
Šolski center Celje,
Višješolska prijavna služba,
Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Trajanje študija
Študij traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk.
Podrobnejše informacije:
Vpisni pogoji
Vpiše se lahko:
a) kdor je uspešno zaključil umetniško gimnazijo, plesna smer – balet ali
b) kdor je uspešno zaključil gimnazijo ali katerikoli srednješolski strokovni
program in je opravil maturo iz izbirnega predmeta glasba – balet ali
c) kdor je uspešno zaključil zgoraj navedenim programom ustrezen
program po prejšnjih predpisih in
- je opravil preizkus posebne nadarjenosti iz baleta po merilih in kriterijih
avdicije za baletnega plesalca.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Če se v program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih vpisnih mest, šola
s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejme sklep o
omejitvi vpisa, kandidati pa se izberejo po številu doseženih točk.
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA
Mag. Nuša Podvornik
T: 059074309
E: [email protected]

Similar documents