Publikacija za šolsko leto 2015/2016 (klik PDF).

Comments

Transcription

Publikacija za šolsko leto 2015/2016 (klik PDF).
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
Šolsko leto 2015/2016
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
KAZALO
NAGOVOR RAVNATELJICE………...………………..…...2
1 PODATKI O VRTCU ..................................................... 3
1.1 ORGANIZIRANOST VRTCA ........................................... 3
1. 2 ORGANIZIRANOST ODDELKOV .................................. 4
1. 3 POSLOVNI ČAS VRTCA ................................................. 5
2 VIZIJA IN VREDNOTE................................................ 6
3 PREDSTAVITEV PROGRAMOV VRTCA .................. 7
3.1 TEMELJNE NALOGE VRTCA ......................................... 7
3.2 ORGANIZIRANOST PROGRAMOV ............................... 8
3. 3 OKVIRNA PREDSTAVITEV PROGRAMA ................... 8
3. 4 ZNAČILNOSTI PROGRAMA .......................................... 8
3. 5 OBOGATITVENI PROGRAM ......................................... 9
3.6 NADSTANDARDNI PROGRAMI .................................. 11
4 NAČINI SODELOVANJA S STARŠI ........................ 12
5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV ................... 13
6 OTROKOVE PRAVICE............................................... 14
7 SVETOVALNA SLUŽBA ............................................ 16
8 POMEMBNE INFORMACIJE................................... 17
1
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
Spoštovani starši.
Pred vami je publikacija vrtca Deteljica za šolsko leto 2015/16.
Z njo vam želimo posredovati osnovne informacije o delovanju
vrtca in programih aktivnosti.
Predšolsko obdobje je najnežnejše in najbolj občutljivo obdobje
za otroka. V predšolskem obdobju si otroci pridobivajo
izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki ji obdržijo večinoma vse
življenje. V tem obdobju je otrokova primarna dejavnost igra.
Skozi igro spoznava svet, oblikuje temeljne odnose med ljudmi
in razvija svoje sposobnosti. Otrok se v igri sprošča in čustveno
bogati.
Vsi zaposleni v vrtcu smo prepričani, da lahko v okviru
delovanja vrtca ustvarjamo ustrezno, ugodno in spodbudno
okolje za varno in zdravo otroštvo. Vzgoja in varstvo vaših
otrok v našem vrtcu je izrednega pomena. Odvisna je tudi od
sodelovanja z vami, starši. Da lahko dosežemo zastavljene cilje
in sledimo viziji, mora med nami vladati sodelovanje,
spoštovanje, razumevanje in zaupanje. Pogoj za uspešno vzgojo
vaših otrok je torej odprta medsebojna komunikacija, s katero
bomo zaznali vaša vprašanja, dileme, pobude in mnenja.
Vse to nas spodbuja k ustvarjanju pogojev za prijazen in
kakovosten vrtec.
Anica Marinčič, ravnateljica
2
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
1 PODATKI O VRTCU
Vrtec Deteljica je javno vzgojno-izobraževalni zavod, v
katerem otrokom nudimo celodnevni program, ki poteka po
skupinah prvega in drugega starostnega obdobja. Vrtec
Deteljica deluje v okviru OŠ Mirna, Cesta na Fužine 1, Mirna.
Ustanoviteljica vrtca je Občina Mirna.
1.1 ORGANIZIRANOST VRTCA
Ravnateljica:
Anica Marinčič
Pom. ravnateljice za vrtec:
Mateja Lužar
07/ 34 35 161
07/ 34 35 164
Tajništvo šole: Jerneja Kovaljev
07/ 34 35 160
Računovodstvo: Alenka Kozolc
07/34 35 162
Vrtec nadstropje: skupine
Klobuki, Barvice, Pike, Gumbi
Vrtec pritličje: skupine Žogice,
Sončki in Rožice
Svetovalna delavka: Ana
Nahtigal
Vodja prehrane: Danica Vidmar
07/ 34 35 164
07/ 34 35 177
07/34 35 167
07/34 35 182
www.os-mirna.si
[email protected]
Spletna stran
El. naslov
3
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
1. 2 ORGANIZIRANOST ODDELKOV
V letošnjem šolskem letu imamo v vrtcu sedem oddelkov. Šest
oddelkov deluje je prostorih vrtca, en oddelek pa v prostorih
osnovne šole.

STROKOVNI DELAVCI VRTCA:
ODDELEK
ŽOGICE
ROŽICE
KLOBUKI
PIKE
SONČKI
GUMBI
BARVICE





STROKOVNI DELAVCI
Vzg. JASMINA Zupet
Pom. vzg. MARIJA Šebijan
Vzg. MARTINA Kašič
Pom. vzg. SNJEŽANA Jerič
Vzg. SONJA Mervar
Pom. vzg. JUDITA Hazdovac
Vzg. MATEJA Lužar
Pom. vzg. ERIKA Sladič in
BARBARA Grabnar
Vzg. BREDA Leban
Pom. vzg. GAŠPER Prosenik
Vzg. JANA Kočevar
Pom. vzg. NATAŠA Pelko
Vzg. MAJA Martinčič
Pom. vzg. BARBARA Ilnikar
Pom. vzg. TANJA Us Pavlin ,
pomoč za zagotavljanje sočasnosti.
OSTALI ZAPOSLENI V VRTCU:
Mojca Šenica– čistilka
Maruša Smole – kuharica
Jožica Novak – kuharica v šolski kuhinji
Igor Višček – hišnik
4
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
1. 3 POSLOVNI ČAS VRTCA
Poslovni čas vrtca Deteljica je 10,30 ur dnevno. Vrtec se odpre
ob 5.30, s svojo dejavnostjo pa zaključi ob 16.00. Posluje
vsak delovnik od ponedeljka do petka. Ob sobotah, nedeljah in
praznikih vrtec Deteljica ne obratuje.
Poslovni čas vrtca je daljši od 9-ih ur, zato so otroci pri prihodu
v vrtec in odhodu združeni v »dežurnih« oddelkih. Tudi v
poletnih mesecih (junij, julij, avgust) in v delovnih dneh med
prazniki so otroci zaradi racionalne organizacije dela združeni v
»dežurne« oddelke.
2 VIZIJA IN VREDNOTE
Avtonomno in kompetentno vsi zaposleni in starši ustvarjamo
pogoje za kvalitetno življenje in bivanje vseh otrok v vrtcu.
Vizija vrtca je usmerjena k upoštevanju individualnih razlik
in značilnosti posameznika tako otroka, starša in nas samih.
Trudili se bomo razvijati kvaliteten odnos med otroki, starši in
5
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
strokovnimi delavci. Velike potenciale vidimo tudi v pomenu
nivoja kakovosti dela, ki ga bomo zagotavljali s trajnostnim
razvojem zaposlenih.
Otroci so tisto bistvo zaradi, katerega vrtec deluje. Ker
želimo otrokom omogočiti varno in vzpodbudno okolje za
razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov, smo skozi
razpravljanja in pogovore strokovnih delavcev ter v okviru
sodelovanja s starši, izbrali najpomembnejše vrednote, ki nas
vodijo pri delu s predšolskimi otroki.
Vodilne vrednote, ki so skladna z našimi ravnanji so:

SPOŠTOVANJE
Prepričani smo, da smo vsi, ki smo na kakršen koli način
vključeni v delovanje vrtca, upravičeni do spoštljivega odnosa.
Spoštovali bomo drugačnost in različnost ljudi. Sprejemali
bomo nove ideje, zamisli, predloge za nove pedagoške izzive
vrtca ali oddelka.
•
SODELOVANJE
Zaposleni se zavedamo pomembnosti sodelovanja z vsemi, ki
so na kakršen koli način vpeti v delovanje vrtca. To vrednoto
bomo uresničevali tako, da bomo spodbujali interakcije in
razvijali socialne veščine med otroki, starši in vzgojitelji.
Ker so starši otrokovi primarni vzgojitelji bomo gradili na
kvalitetnih in korektnih odnosih.
6
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
•
PROFESIONALNOST
Strokovni delavci vrtca se zavedamo, da je vzgojitelj glavni
nosilec vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Zato bomo v
skladu z zakonodajo spodbujali permanentno izobraževanje, v
smislu sodelovalnega učenja, izmenjave medsebojnih izkušenj,
dobre prakse in skrbi za lastni profesionalni razvoj
posameznika.
3 PREDSTAVITEV PROGRAMOV VRTCA
Programi so namenjeni predšolskim
otrokom,
od
zaključenega
porodniškega dopusta staršev, do
vstopa v šolo.
Programi temeljijo na načelih in
smernicah predpisanega nacionalnega
dokumenta Kurikula za vrtce. Program
je prilagojen starosti, razvojnim
značilnostim in potrebam otrok.
3.1 TEMELJNE NALOGE VRTCA
Temeljne naloge vrtca so:
 pomoč staršem pri celoviti
skrbi za otroka,
 izboljšanje kvalitete življenja
otrok in družine,
 ustvarjanje pogojev za razvoj
otrokovih telesnih in duševnih
sposobnosti.
7
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
3.2 ORGANIZIRANOST PROGRAMOV
V vseh oddelkih izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 do
9 ur. Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v:
 homogene oddelke,
 heterogene oddelke,
 kombinirane oddelke.
3. 3 OKVIRNA PREDSTAVITEV PROGRAMA
Okvirni celodnevni program vsebuje:
 prihod otrok in individualno igro,
 zajtrk,
 načrtovane/nenačrtovane dejavnosti,
 dopoldanska malica,
 igro otrok z različnimi materiali glede na vremenske
razmere (na igrišču, v naravi),
 kosilo, počitek, popoldanska malica,
 igra po želji otrok in odhod domov.
3. 4 ZNAČILNOSTI PROGRAMA
Strokovna podlaga za izvajanje programov je nacionalni
dokument Kurikulum za vrtce, ki ga je leta 1999 sprejel
strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Kurikulum za
vrtec je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih
vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na
zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in
pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v
8
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
vrtcih. V vrtcu pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju
sledimo ciljem, načelom in posameznim področjem, ki so v
njem opredeljena.
3. 5 OBOGATITVENI PROGRAM
V izvedbeni kurikul vnašamo številne obogatitvene programe,
ki sovpadajo z našo vizijo, vrednotami in prednostnimi
nalogami našega vrtca. Posebno pozornost posvečamo gibanju,
branju otroške literature, bivanju v naravi in glasbi.
V letošnjem šolskem letu pa bomo glede na izkazan interes
otrok, strokovnih delavcev in staršev obiskali različne kulturne
ustanove in odšli na izlet v neznano.
PROJEKTI na ravni vrtca:
 ZDRAVJE V VRTCU
Projekt vodi Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.
Projekt Zdravje v vrtcu je namenjen otrokom, zajema
pa tudi pedagoške delavce, ustanovitelje vrtcev, starše
in širšo skupnost. V projektu sodelujejo vsi oddelki
vrtca.
Cilj: Ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane in telesne
dejavnosti, medsebojnih odnosih, osebni higieni, varnem
fizičnem okolju.
 PASAVČEK
Najstarejši otroci vrtca so vključeni v projekt Pasavček, ki
poteka pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za
9
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
varnost prometa - Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
Cilj: Povečati osveščenost in informiranost splošne javnosti, še
posebej otrok oziroma njihovih staršev, o pravilni uporabi
otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo z
avtomobilom.
 MALI SONČEK
V program se vključijo otroci od 2. leta starosti dalje.
Otroci postopno spoznavajo in osvajajo osnovne
prvine različnih športnih zvrsti. Tudi starši imajo
možnost sodelovanja pri izpeljavi projekta.
Cilj: Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo
po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.
 MALI POHODNIK
Projekt Mali pohodnik je namenjen otrokom 2. starostnega
obdobja. Otroci na daljših pohodih v okolico domačega kraja,
na sproščen in družaben način odkrivajo, opazujejo in
spoznavajo naravo.
Cilj: Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in spoznavanje
okolice domačega kraja.
 JURČKOV NAHRBTNIK
V vrtcu bomo spodbujali razvijanje bralnih navad. Sodelovali
bomo v projektu, ki ga organizira knjižnica Pavla Golie
Trebnje. Projekt je namenjen otrokom 2. starostnega obdobja
in vključuje sodelovanje s starši.
Cilj: Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za
otroke.
10
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
Tekom leta bomo sodelovali v različnih projektih. Vsebine
projektov bodo izhajale iz trenutnih interesov in aktualne
tematike otrok.
3.6 NADSTANDARDNI PROGRAMI
Nadstandardni programi se izvajajo izven izvedbenega kurikula
vrtca. Programi niso obvezni za vse otroke. Starši otroka glede
na ponudbe prijavijo s pristopno
izjavo in izbran program plačujejo
dodatno. Programe izvajajo zunanji
izvajalci, praviloma po 16. uri.
Starši se lahko odločite za naslednje
aktivnosti:
 lutkovni abonma,
 plesni tečaj,
 tečaj rolanja …
Glede na izkazan interes staršev in
v primeru ugodnih ponudb, se
organizirajo dodatne dejavnosti.
11
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
4 NAČINI SODELOVANJA S STARŠI
Sodelovanje med vrtci in starši je pomemben vidik kakovosti
predšolske vzgoje. Sodelovanje vrtca s starši je pogoj za
dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje, saj vzgoja
otroka poteka doma in v vrtcu. Zaželeno je, da starši sodelujejo
in se na različne načine vključujejo v življenje vrtca.
Oblike sodelovanja s starši so lahko individualne, skupne in
skupinske:
 oddelčni roditeljski sestanki,
 pogovorne ure v oddelku,
 individualni pogovori s strokovnimi delavci
oddelka,
 pisne in slikovne informacije o tekočem delu in
življenju otrok v skupini,
 tematska predavanja za starše,
 delavnice za starše, sodelovanje v projektih,
 teden odprtih vrat,
 svet staršev,
 spletna stran,
 preko el. pošte.
12
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
Staršem zagotavljamo njihove pravice na naslednji način:
 spoštujemo in upoštevamo jih kot primarne vzgojitelje,
ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in
razvoj,
 dajemo jim možnost odločanja o vseh pomembnih
vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom,
 obveščamo jih o življenju in delu v vrtcu,
 z informacijami in osebnimi podatki o otroku in družini
ravnamo odgovorno in zaupno,
 spodbujamo jih k sodelovanju pri načrtovanju življenja
in dela v vrtcu in v skupini,
 omogočamo jim vpogled v programe za predšolske
otroke (Kurikulum),
 spoštujemo in upoštevamo jih kot primarne skrbnike in
nosilce glavne odgovornosti za otrokov razvoj in
vzgojo,
 spodbujamo jih, da s svojo prisotnostjo pomagajo
otroku pri prilagajanju na vrtec (uvajalno obdobje).
Starši pa imajo tudi naslednje obveznosti do vrtca:
 da sprejmejo strokovne usmeritve vrtca (vsebinske,
prehrambne, organizacijske),
 da spoštujejo osebno integriteto vseh zaposlenih v vrtcu,
 spoštujejo pravilnik o varnosti,
 da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim
stanjem ne ogroža sebe in drugih,
13
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
 da upoštevajo poslovni čas vrtca, v primeru zamude pa
plačajo zamudnino,
 da v primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočijo
odgovorni osebi vrtca ali vzgojiteljici otroka,
 da podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in
obveznosti, med njimi in vrtcem.
 otroka vedno pripeljejo v igralnico, kjer ga sprejme
vzgojiteljica ali njena pomočnica.
 da sproti obveščajo odgovorne vrtcu o spremembi
podatkov o svoji dosegljivosti in drugih osebnih podatkov,
 da po otroka prihajajo starši oz. v naprej najavljene
osebe.
6 OTROKOVE PRAVICE
Poslanstvo našega vrtca je tudi uresničevanje otrokovih pravic.
Da pomagamo zagotavljati osnovne potrebe otrok in razvijati
otrokove potencialne nas vodijo določbe in členi iz Konvencije
o otrokovih pravicah.
Konvencijo o otrokovih pravicah je sprejela Generalna
skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25, dne 20.
novembra 1989. Veljati je začela 2. septembra 1990. Dokument
vsebuje pravice, ki bi jih morali uživati vsi otroci, in postavlja
osnovne standarde za otrokov razvoj v različnih starostnih
obdobjih ter na različnih področjih njegovega življenja. Cilj
Konvencije je določiti merila za zaščito otrok pred
zanemarjanjem in zlorabo, s čimer se na različnih stopnjah
soočajo v vseh državah vsak dan.
Najpomembnejše vodilo je otrokova korist. Razglašene
pravice v konvenciji pa lahko razdelimo v tri skupine: skrbstvo,
varovanje, udeležba.
14
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
Iz Konvencije o otrokovih pravicah, ki vključujejo odgovornost
staršev, pedagoških delavcev in vseh, ki sodelujejo z otrokom,
spoštujmo naslednje otrokove pravice: »Varujte nas. Dovolite
nam, da rastemo svobodno in častno. Vsak od nas bo imel svoje
ime in svojo deželo. Glejte nas in branite nas. Kadar zbolimo
nas negujte in tolažite. Če smo telesno in duševno prizadeti,
bodite še posebej pozorni do nas in skrbite, da bomo živeli
srečno. Omogočite našim družinam, da ostanejo skupaj, če pa
smo brez družine, nas kljub temu varujte in ljubite. Tako nas
učite, da bomo znali uživati darove sveta. Dovolite pa nam, da
se tudi igramo, ker so stvari, ki jih moramo odkriti sami. V
stiskah pomagajte najprej nam, kajti mi smo prihodnost sveta.
Prizanesite nam z okrutneži in izkoriščevalci. Pustite, da
svobodno verujemo v miru in brez očitkov. Dovolite nam, da se
ponašamo z barvo svoje kože. Bodite ponosni na nas. Kdorkoli
že smo in kjerkoli živimo, naj bo to dota vseh otrok«.
15
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
7 SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna delavka:
Kontakt:
ANA NAHTIGAL
07-34-35-167
Svetovalna služba v vrtcu je organizirana skladno s
predpisanimi normativi in standardi.
Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi
svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na
strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških,
psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega
dela v vrtcu. Svetovalna delavka pomaga in sodeluje z otroki,
starši, vzgojiteljicami, pomočniki vzgojiteljic, vodstvom vrtca
ter po potrebi z zunanjimi institucijami.
Na svetovalno delavko se lahko obrnete, če:
 potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
 potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo,
 se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v
predšolskem obdobju,
 potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo,
razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne,
zdravstvene, ekonomske stiske v družini …)
 potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka
s posebnimi potrebami,
 potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega
otroka.
16
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
8 POMEMBNE INFORMACIJE
 VPIS otroka v vrtec, IZPIS otroka iz vrtca
Otroka vpišete in izpišete tako, da izpolnite obrazec, ki ga
dobite pri vzgojiteljici. Izpišete ga najmanj petnajst dni pred
želenim datumom. Za vstop v vrtec potrebujete zdravniško
potrdilo za otroka.
 UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Starši lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca, če
v predvidenem roku oddajo izpolnjeno vlogo za znižano plačilo
vrtca, pri pristojnem Centru za socialno delo. Vlogo je potrebno
oddati vsako leto. Za vse prvič vpisane otroke pa je vlogo
potrebno oddati en mesec pred mesecem nameravane vključitve
otroka v vrtec, saj se pravica do znižanega plačila vrtca na
podlagi ZUPJS prizna s prvim dnem naslednjega meseca po
mesecu vložitve vloge. Višino plačila določi pristojni Center za
socialno delo.
 OGLASNA DESKA
Vsa obvestila namenjena staršem so na oglasnih deskah, ki se
nahajajo pred vsako igralnico. Glavna oglasna deska vrtca pa je
v pritličju vrtca. Obveznost staršev je, da obvestila na oglasnih
deskah redno spremljajo in upoštevajo.
 POLETNA REZERVACIJA
Starši otrok, za katere je Občina Mirna dolžna kriti po veljavni
zakonodaji del cene programa vrtca, lahko uveljavijo
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v
obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka, najmanj en in
največ dva meseca. Plačilo staršev v tem primeru znaša 30%
17
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
določenega prispevka njihovega plačilnega razreda. Starši so jo
dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca, oz. najpozneje do 15. junija.
Starši lahko uveljavijo počitniško odsotnost tudi za drugega
otroka za katerega znaša plačilo 30% od 30%plačila, ki jim je
določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Starši
za vključenega tretjega otroka ne morejo uveljaviti rezervacije
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012 in št. 7/2013).
 ŠOLSKI SKLAD
Na pobudo Sveta staršev, je bil v šolskem letu 2006/07,
ustanovljen Šolski sklad OŠ Mirna. Namen sklada je, zbiranje
sredstev za boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega
dela.
Številka za nakazilo za šolski sklad:
SI56 011 00-6000040084 sklic za vrtec Deteljica 00 291 900-120
18
OŠ Mirna, vrtec Deteljica
Vemo, da do cilja vodi več poti. Zavedamo se, da mora biti in
je ena pot do cilja tudi naša pot, pot skupaj z vami starši. Za
otroke bomo na poti postavili dovolj izzivov za razvoj njihovih
ustvarjalnih potencialov.
Strokovni delavci vrtca Deteljica
IZDAL: OŠ Mirna, vrtec Deteljica
September 2015
19

Similar documents