Elektro meritve na gradbiščih in NPK

Comments

Transcription

Elektro meritve na gradbiščih in NPK
21/05/2015
Zahteve za preglede in meritve
nizkonapetostnih el. instalacij in instalacij
zaščite pred strelo na gradbiščih (deloviščih)
ter zahteve za preglednike (NPK program)
mag. Boris RUŽIČ univ.dipl.inž.el
Ptuj, maj 2015
Nevarni učinki elektrike na človeka
POMEMBNEJŠA DEJSTVA:
upornost človeškega telesa
oblika električnega toka (enosmerni, sinusni izmenični,
pulzirajoč, kombinacija, … )
frekvenca spreminjajočih se oblik toka
čas trajanja delovanja toka na človeka
pot prehoda toka skozi telo
prizadetost: opekline, šok, vrtoglavica, srčna aritmija, nezavest,
smrt
IMPEDANCA ČLOVEŠKEGA TELESA:
notranja impedanca telesa
impedanca kože
skupna impedanca
1
21/05/2015
Nevarni učinki elektrike na človeka
Nevarni učinki elektrike na človeka
PRAKTIČNO IZMERJENE VREDNOSTI SKUPNE IMPEDANCE
TELESA:
Napetost (V)
25
50
100
220
700
1000
Abs. Vrednost
5%
1750
1450
1200
1000
750
700
95%
6100
4375
2875
2125
1550
1500
2
21/05/2015
Nevarni učinki elektrike na človeka
VPLIV ENOSMERNEGA TOKA:
precej manjši kot pri izmeničnem (lažje je spustiti del pod napetostjo),
zaznavni prag je zelo odvisen od okoliščin in je cca 2 mA,
prag izpustitve je težko določiti, je pa pri toku cca. 300 mA mogoč
šele nekaj sekund po prenehanju delovanja toka,
do trepetanja srčnih prekatov prihaja zelo redko,
pri tokovih nad 300 mA se pojav nezavesti hitro povečuje.
VPLIV IZMENIČNEGA TOKA FREKVENC 15 – 100 Hz:
zaznavni prag je cca 0,5 mA,
prag izpustitve je cca 10 mA,
prag trepetanja srčnih prekatov: za npr. čas trajanja toka med 10 mS
in 100 mS znaša vrednost toka med 400 mA in 500 mA,
pri napetostih do 50 V praktično ne prihaja do poškodb.
Nevarni učinki elektrike na človeka
3
21/05/2015
Nevarni učinki elektrike na človeka
VPLIV ELEKTRIČNEGA TOKA FREKVENC OD 100 - 1000 Hz:
zaznavni prag se z višanjem frekvence viša in je pri frekvenci
1000 Hz cca 1 mA,
prag izpuščanja se z višanjem frekvence tudi viša in znaša pri
frekvenci 1000 Hz cca 20 mA,
prag trepetanja srčnih prekatov se tudi viša in je pri frekvenci
1000 Hz že cca 15 krat višji kot pri frekvencah okoli 50 Hz.
Nevarni učinki elektrike na človeka
ZDRAVSVENE OKVARE ZARADI DELOVANJA ELEKTRIČNEGA
TOKA:
najobčutljivejši so vitalni centri, to sta srce in centralni živčni
sistem,
učinki pri prehodu so: toplotni, mehanski, kemični in biološki.
KLINIČNA SLIKA PRIZADETOSTI:
trenutna smrt zaradi trepetanja srčnih prekatov,
težak šok s prehodno motnjo zavesti,
lažji šok brez motenj zavesti,
pri vseh navedenih oblikah so možne različno težke opekline.
4
21/05/2015
Nevarni učinki elektrike na človeka
PRVA POMOČ IN ZDRAVLJENJE:
prekinemo tokokrog in rešimo prizadetega iz nevarnega
območja,
izvajamo oživljanje,
oskrbimo poškodovana mesta,
prizadetega čim prej prepeljemo v bolnišnico.
OŽIVLJANJE SE MORA IZVAJAJTI DOKLER NE PRIDE DO
SPONTANEGA DIHANJA PRIZADETEGA ALI DO POJAVA
ZANESLJIVE SMRTI, KAR LAHKO TRAJA TUDI VEČ UR.
Pomembnejši predpisi, smernice in standardi
Pravilnik o varnosti pred nevarnostjo električnega toka
(PVDNET) – vrste dela, pet varnostnih pravil, …,
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme – kdo
predpisuje OVO, minimalni obseg OVO za elektrotehnična dela,
obveznost uporabe OVO, hranjenje in periodični pregledi,
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v
stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013 – nekaj
poudarkov iz standardov, ki urejajo zaščito pred električnim udarom
(SIST HD 60364-4-1 in SIST HD 60364-4-41)
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih
in premičnih gradbiščih - poskrbeti moramo za varne električne
inštalacije na gradbišču.
5
21/05/2015
Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (PVDNET)
Opredelitve v internem splošnem aktu:
- uporabo sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu,
- usposabljanje delavcev za varno delo,
- delo v posebnih delovnih razmerah,
- preizkušanje orodij za delo s povečano nevarnostjo,
- preiskovanje delovnega okolja.
- evakuacijo in reševanje,
- dajanje prve pomoči,
- prepoved kajenja, uživanja alkohola in drugih odvisnosti pri delu,
- dolžnosti do nadzornih organov,
- obveznosti in pooblastila delavcev, razporejenih na dela in
naloge s posebnimi pooblastili ter notranji nadzor.
Temeljni pojmi:
-
Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (PVDNET)
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL:
- da so stari najmanj 18. let,
- da imajo ustrezno strokovno izobrazbo,
- da imajo ustrezne delovne izkušnje, da imajo opravljeno veljavno
preverjanje znanja varstva pri delu, ki se nanaša na dejavnost, ki
jo dejansko opravlja,
- da imajo izdano posebno pooblastilo,
- da niso pod vplivom alkohola, narkotikov ali psihoaktivnih
zdravil.
6
21/05/2015
Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (PVDNET)
IZVAJANJE DEL
Dela na elektroenergetskih objektih, elektroenergetskih postrojih,
električnih napravah in opremi se delijo v tri kategorije:
dela v breznapetostnem stanju,
dela v bližini napetosti in
dela pod napetostjo.
Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (PVDNET)
1. Delo v breznapetostnem stanju
Pred pričetkom dela v breznapetostnem stanju se mora mesto dela
zavarovati z uporabo 5 (petih) varnostnih pravil po naslednjem
vrstnem redu:
a. izklopiti in vidno ločiti naprave z vseh strani,
b. preprečiti ponovno vklopitev,
c. preveriti breznapetostno stanje,
d. ozemljiti in kratkostično povezati izklopljene naprave,
e. ograditi mesto dela od delov, ki so ostali pod napetostjo.
7
21/05/2015
Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (PVDNET)
1. PRAVILO
Izklopiti in vidno ločiti naprave z vseh
strani
2. PRAVILO
Preprečiti ponovno vklopitev (zavaruj, zakleni)
Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (PVDNET)
3. PRAVILO
Ugotoviti breznapetostno
stanje (uporabi indikator
napetosti)
4. PRAVILO
Izvršiti ozemljitev (uporabi
kratkostično napravo)
5. PRAVILO
Ograditi mesto dela (ločiti
od delov pod napetostjo)
8
21/05/2015
Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (PVDNET)
2. Delo v bližini naprav, ki so pod napetostjo
Pri teh delih se mora obvezno upoštevati varnostne razdalje in/ali
izvesti zaklanjanje delov pod napetostjo z uporabo dovolj trdnih in
zanesljivo postavljenih izolacijskih pregrad, plošč, pokrival ipd.
Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (PVDNET)
3. Delo pod napetostjo
Delo pod napetostjo je v osnovi prepovedano vendar se pod
določenimi pogoji vseeno lahko izvaja.
Pod napetostjo je tudi dovoljeno opravljati meritve in preizkuse
na električnih napravah in opremi ter električnih inštalacijah z
namenom, da se ugotovi stanje električnih naprav, opreme in
inštalacij ter ugotovi mesto okvare. PVET določa pogoje oziroma
zahteve za opremljenost preiskuševališča in izvedbo meritev.
9
21/05/2015
Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (PVDNET
IZVAJANJE DEL
Električne meritve in preizkusi (preizkuševališče):
1.
imeti glavno stikalo z zaklepanjem v izklopljenem položaju
(vidna ločitev),
2.
svetlobna signalizacija prisotnosti napetosti,
3.
ozemljena ograja z opozorilnimi napisi,
4.
izvedena možnost izklopa v sili,
5.
med izvajanjem meritev so lahko prisotni samo merilci,
6.
po končanih meritvah se mora izklopiti napetost in napajalni
krog kratkostično povezati.
Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (PVDNET
IZVAJANJE DEL
Priprava meritev in merilnega vezja:
1.
sestavi se na osnovi vezalne sheme in v breznapetostnem
stanju,
2.
sestavlja se od preizkušanca k viru energije,
3.
ob sestavljanju vezja so vse naprave izklopljene,
4.
ob vklopu je napetost največ polovična in se nato dviga do
končne vrednosti,
5.
po končani meritvi se postopa v obratnem vrstnem redu
10
21/05/2015
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne
opreme
Splošne obveznosti delodajalca:
- zagotoviti izbiro take delovne opreme, s katero je možno najprimerneje
zagotoviti in ohraniti varne delovne razmere,
- dati prednost kolektivnim pred individualnimi varnostnimi ukrepi,
- zagotoviti ustrezen dostop do začasnega delovnega mesta na višini,
- čim bolj omejiti izvajanje del na višini iz lestev,
- zagotoviti, da se vrvna tehnika lahko uporabi le v okoliščinah, ko
ocena tveganja pokaže, da se delo lahko opravi varno in kjer uporaba
druge varnejše opreme ni upravičena,
- zagotoviti namestitev varoval za preprečevanje padcev,
- kadar je kolektivno varovalo za preprečevanje padcev treba začasno
odstraniti zaradi opravljanja posebne naloge, mora delodajalec
zagotoviti izvedbo drugih učinkovitih varnostnih ukrepov,
- delodajalec mora zagotoviti, da se začasno delo na višini opravi le
takrat, kadar vremenske razmere ne ogrožajo varnosti in zdravja delavcev.
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Vsebina in uporaba pravilnika
(1) Ta pravilnik določa zahteve, s katerimi se zagotavlja varnost NN
električnih inštalacij in naprav (v nadaljnjem besedilu: električne
inštalacije) v stavbah ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je
omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja.
(2) Ta pravilnik se uporablja pri projektiranju in gradnji novih stavb in
rekonstrukciji obstoječih stavb ter njihovem vzdrževanju.
(3) Zahteve tega pravilnika se smiselno uporabijo tudi za gradbene
inženirske objekte, če predpisi, ki urejajo njihove bistvene zahteve, ne
vsebujejo enakovrednih določb glede varnosti električnih inštalacij.
(4) ……..
11
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Vsebina pravilnika:
- razmerje do drugih predpisov
- opredelitev izrazov
- vgrajevanje delov
- prepoved strožjih zahtev
- zagotovitev varnosti
- uporaba tehnične smernice
- uporaba drugih ukrepov
- prvi pregled električnih inštalacij
- uporaba in vzdrževanje
- redni in izredni pregledi
- obseg pregledov in zapisnik
- navedba podlage za projektiranje
- obveznost revizije
- inšpekcijski nadzor
- prehodne in končne določbe
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Zagotovitev varnosti
Električne inštalacije morajo biti projektirane, izvedene in vzdrževane
tako, da:
– se prepreči električni udar,
– se prepreči prekomerno segrevanje njihovih elementov,
– se prepreči vžig možne eksplozivne atmosfere,
– se preprečijo podnapetostni, prenapetostni in prekomerni
elektromagnetni vplivi,
– se preprečijo nevarnosti prekinitve napajanja,
– se preprečijo druge nevarnosti (npr. oblok, nenadzorovano mehansko
delovanje),
– zagotavljajo pravilno in nemoteno delovanje naprav in opreme, ki se
priključujejo nanje in
– ne ovirajo stalnosti in kakovosti dobavljene električne energije
sosednjim inštalacijskim sistemom s prekomernimi nihanji napetosti
ali drugimi tehničnimi motnjami.
12
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
SISTEMI ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA
Shematski prikaz nizkonapetostnega omrežja
...........................
Vir: SIST HD 60 364-4-41:2007
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
TN – izvedba je prikazana v nadaljevanju v vseh treh uporabljanih oblikah:
TN – S izvedba električnega napajanja
13
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
TT – izvedba: zvezdišče in kovinska ohišja porabnikov so
direktno ozemljena
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
IT – izvedba: Zvezdišče je izolirano od zemlje, kovinsko ohišje porabnika
električne energije pa je direktno ozemljeno. Zaradi zmanjšanja napetosti
zaradi zemljostičnih tokov in dušenja napetostnih nihanj se med zvezdiščem
in zemljo lahko vstavijo ustrezne impedance.
14
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Zaščitni ukrepi se lahko izvedejo:
za celotno instalacijo,
za samo del instalacije,
za posamezno napravo.
Vrstni red izvedenih ukrepov ni merilo njihove vrednosti.
Zaščita pred električnim udarom je lahko:
hkratna (normalno delovanje in okvara),
za normalno delovanje (neposredni dotik),
za okvaro (posredni dotik).
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
HKRATNA ZAŠČITA
Zaščita z malo napetostjo SELV in PELV:
napetostni nivo,
napajalni vir,
izvedba tokokroga.
Napetostni nivoji:
suhi prostori: 50 V izm. in 120 V enosm.
vlažni in mokri prostori: 25/60 V
neposredni stik z vodo: 12/30 V
Napajalni viri za SELV in PELV:
varnostni ločilni transformator,
motor generator,
baterije, akumulatorji,
določene elektronske naprave.
15
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Izvedba tokokroga SELV in PELV:
ločitev proti tokokrogom FELV in višjih napetosti,
ustrezna električne ločitev med tokokrogi SELV in PELV in
drugimi tokokrogi,
posebna izvedba vtičnic in vtikačev.
Zahteve za tokokroge SELV:
deli pod napetostjo tokokroga SELV ne smejo biti povezani z
zemljo ali z deli pod napetostjo ali z zaščitnimi vodniki drugih
tokokrogov,
enako valja za vse izpostavljene prevodne dele,
pri napetosti višji od 25V ef izm. in 60 v enosm. so potrebni še
dodatni ukrepi (pregrade in izolacija).
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Zahteve za tokokroge PELV:
izvedena mora biti zaščita pred neposrednim dotikom (pregrade,
okrovi, izolacija),
ta ni potrebna če je izvedena izenačitev potencialov in povezava
ozemljitvenega sistema in izpostavljenih prevodnih delov z
zaščitnih vodnikov z glavno ozemljitveno zbiralko ter nap. ne
presega 25/60 V oz. v posebnih primerih 6/15 V .
HKRATNA ZAŠČITA je tudi zaščita z omejitvijo ustaljenega toka in
praznitvenega naboja:
- 3 mA izm. in 12 mA enosm.
- 350 mJ
16
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
NORMALNE RAZMERE (neposredni dotik):
zaščita z izoliranjem delov pod napetostjo,
zaščita s pregradami in okrovi,
zaščita z ovirami,
zaščita s postavitvijo zunaj dosega roke,
dodatna zaščita z zaščitnimi napravami na diferenčni tok.
RAZMERE OB OKVARI (posredni dotik):
1. Samodejni odklop napajanja:
odklop napajanja (varovalke),
ozemljitev in zaščitni vodniki,
izenačitev potencialov (glavna, dodatna (lokalna))
17
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Sistemi napajanja TN:
vsi izpostavljeni prevodni deli morajo biti preko zaščitnega
vodnika povezani z ozemljeno točko napajalnega omrežja (v TP),
v trajno položenih kablih sta zaščitni in nevtralni vodik lahko
združena (PEN),
določene so karakteristike zaščitnih naprav in impedanca zanke,
predpisani so največji izklopni časi,
dovoljena je uporaba nadtokovnih zaščitnih naprav,
dovoljena je uporaba zaščitnih naprav na diferenčni tok - RCD
(razen v TN – C).
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Sistemi napajanja TT:
vsi izpostavljeni prevodni deli, zaščiteni z isto zaščitno napravo,
morajo biti z zaščitnim vodnikom priključeni na skupno ozemljilo,
izpolnjen mora biti pogoj RA.IA ≤ 50 V,
dovoljena je uporaba nadtokovnih zaščitnih naprav (čim manjši RA),
dovoljena je uporaba zaščitnih naprav na diferenčni tok (RCD),
v posebnih primerih je dovoljena tudi uporaba napetostnih zaščitnih
naprav.
18
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Sistemi napajanja IT:
vsi deli pod napetostjo so izolirani proti zemlji ali ozemljeni
preko dovolj visoke impedance,
izpostavljeni prevodni deli morajo biti ozemljeni (posamično ali
skupno),
predvidena mora biti naprava za nadzor izolacije,
naprave za nadzor izolacije,
dovoljena je uporaba nadtokovnih zaščitnih naprav,
dovoljena je uporaba zaščitnih naprav na diferenčni tok (RCD).
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Pri IT sistemih instalacij uporabljamo naslednje zaščitne naprave:
naprave za nadzor izolacije,
naprave za nadtokovno zaščito,
naprave za diferenčno tokovno zaščito.
19
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
RAZMERE OB OKVARI (posredni dotik):
2. Uporaba aparatov razreda II ali enakovrednim
izoliranjem.
3. Zaščita z namestitvijo v neprevodne prostore.
4. Zaščita z lokalno izenačitvijo potencialov brez povezave
z zemljo.
5. Zaščita z električno ločitvijo.
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
Zaščita z električno ločitvijo če ločeni tokokrog napaja samo eno
napravo (levo) in če ločeni tokokrog napaja več naprav (desno)
20
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
11. PREVERJANJE USTREZNOSTI
11.1 Splošno
(1) Po končani izvedbi električnih inštalacij ter namestitvi električne
opreme, strojev in naprav, po spremembah, obnovah, popravilih in
občasno, je treba opraviti preverjanje ustreznosti in kakovosti
električnih inštalacij, njihovih lastnosti, varnosti, zanesljivosti in
funkcionalnosti.
(2) Varnost, zanesljivost in kakovost strokovno zelo zahtevnih
nizkonapetostnih električnih inštalacij lahko opravljajo le
posamezniki, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo NPK (65332730)
ali ustrezno potrdilo za preglednika zahtevnih električnih inštalacij
in zaščite pred delovanjem strele.
Vse druge, manj zahtevne električne inštalacije lahko preverjajo le
posamezniki, ki si so pridobili poklicno kvalifikacijo NPK
(87658650) ali ustrezno potrdilo za preglednika manj zahtevnih
električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
(3) Preglednik mora, po opravljenem pregledu, na glavni razdelilnik
namestiti svojo številko potrdila o usposobljenosti in datum
opravljenega pregleda, kar omogoča inšpekcijski nadzor o zakonsko
določenih preverjanjih in zagotovljeni varnosti električne inštalacije.
(4) Po spremembah, rekonstrukcijah in popravilih dela električnega
inštalacijskega sistema, ki je del zaključene celote oziroma je vezan na
eno odjemno mesto, je treba opraviti pregled vseh električnih inštalacij,
ki sodijo v zaključeno celoto, pri čemer je treba ugotoviti strokovno
pravilnost in varnost tudi v tistem delu, ki se ni spreminjal, rekonstruiral
ali popravljal.
(5) Kadar ima objekt vgrajeno zaščito pred udarom strele, je treba
pregled, preskus in meritve električnih inštalacij, opraviti v rokih,
določenih za pregled in preskus zaščite pred udarom strele, razen
meritev izolacijske upornosti, zaščite pred električnim udarom in zaščite
pred prevelikim tokom, ki jih vključujejo samo pregledi, predpisani s
pravilnikom, na osnovi katerega je izdana ta tehnična smernica.
21
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
11.2 Vizualni Pregled
(1) Pri preverjanju ustreznosti električnih inštalacij je treba opraviti pregled:
1. ukrepov za zaščito pred razširjanjem ognja in zaščito pred termičnimi
vplivi,
2. pravilnosti izbire in nastavitve zaščitnih naprav in naprav za nadzor,
3. brezhibnosti postavitve stikalnih naprav glede ločilne razdalje,
4. pravilnosti izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive
(stopnja zaščite IP),
5. pravilne izvedbe zaščite pred prenapetostmi,
6. pravilne namestitve prenapetostnih odvodnikov,
7. prepoznavanja nevtralnega in zaščitnega vodnika,
8. obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij,
9. prepoznavanja tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme,
10. povezave vodnikov,
11. razdelilnika vključno z ožičenjem,
12. dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje,
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
13. pravilne namestitve stacionarnih akumulatorjev,
14. popolnost izoliranosti delov pod napetostjo ter skladnost
opreme z ustreznim veljavnim standardom,
15. zaščite pred električnim udarom s pregradami in okrovi,
16. zaščite pred električnim udarom z ovirami,
17. zaščite pred električnim udarom s postavitvijo zunaj dosega roke,
18. zaščite pred električnim udarom z malo napetostjo,
19. zaščite pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja,
20. vrste ozemljitve sistema inštalacije ter njene skladnosti s projektom
in elektroenergetskim soglasjem,
21. pravilne izvedbe ozemljitev naprav za obdelavo podatkov,
22. pravilnosti izvedbe splošnih principov zaščite pred električnim
udarom delov pod napetostjo ob normalnem obratovanju,
23. pravilnosti izvedbe glavne izenačitve potencialov,
24. pravilnosti izvedbe dodatne izenačitve potencialov,
22
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
25. pravilnosti izvedbe zaščite z uporabo naprav razreda II ali z
ustrezno izolacijo,
26. pravilnosti izvedbe zaščite z električno ločitvijo,
27. pravilnosti eventualne izvedbe zaščite s postavitvijo v
neprevodne prostore,
28. pregled pravilnosti eventualne izvedbe zaščite z lokalno
izenačitvijo potencial brez povezave z zemljo,
29. ali so pri razdelilnikih napisi in oznake vidni in čitljivi,
30. ali so bile pri tipskih in delnih tipskih preskusih opravljene
kontrole:
a. mej segrevanja,
b. dielektričnih trdnosti,
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
c. kratkostične trdnosti,
d. neprekinjenosti zaščitnega tokokroga,
e. izolacijskih razdalj in plazilnih poti,
f. mehanskega delovanja,
g. stopnje zaščite (IP).
31. ali so bili na izdelanem razdelilniku, opravljeni naslednji
posamezni preskusi:
a. pregled stikalnega bloka vključno z ožičenjem,
b. preskušanje električne funkcionalnosti,
c. dielektrični preskus,
d. preverjanje zaščite pred električnim udarom, nadtokovne zaščite
in električne neprekinjenosti zaščitnega tokokroga.
23
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
(2) V primeru negativne ocene pregleda, mora biti k zapisniku
pregleda priložen spisek vseh odkritih pomanjkljivosti in
predvideni ukrepi. Pregled je pozitiven, ko so odpravljene vse pri
pregledu ugotovljene pomanjkljivosti.
(3) Pregled električne inštalacije stavbe in električne inštalacije
vgrajene sončne elektrarne na objektu se izvede po postopku za
zahtevne elektroinštalacijske sisteme.
(4) Pregled električne inštalacije stavbe in električne inštalacije
polnilnic električnih avtomobilov v objektu se izvede po postopku
za zahtevne elektroinštalacijske sisteme.
(5) Pregled električnih inštalacij na katere so stalno priključeni
električni agregati ali sistemi neprekinjenega napajanja (UPS) in se
samodejno, ob izpadu osnovnega napajanja,
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
(6) Pregled električnih inštalacij razstavnih prostorov, prireditvenih
prostorov, stojnic, šotorov,začasnih objektov, na katere se
priključujejo, ali na njihove posamezne dele, avtonomni viri
električne energije (dizel agregati, UPS …), se izvede po postopku
za zahtevne elektroinštalacijske sisteme.
(7) Pregled električnih inštalacij marin in podobnih lokacij, ki so
priključene na električno inštalacijo stavbe se izvede po postopku
za zahtevne elektroinštalacijske sisteme.
(8) Pregled električnih inštalacij stavb na katere se priključujejo
naprave za medicino se izvede po postopku za zahtevne
elektroinštalacijske sisteme.
24
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
11.3 Preizkusi
(1) Pri preverjanju ustreznosti električnih inštalacij je treba opraviti
preizkuse:
1. neprekinjenosti zaščitnega vodnika,
2. neprekinjenosti glavnega vodnika za izenačitev potencialov,
3. neprekinjenosti dodatnega vodnika za izenačitev potencialov,
4. delovanja zaščite z električno ločitvijo tokokrogov,
5. neprekinjenosti upornosti ozemljitve prenapetostnih odvodnikov,
6. delovanja zaščite s samodejnim odklopom napajanja,
7. funkcionalnosti električnih inštalacij in naprav,
8. pravilnosti izvedbe zaščite pred električnim udarom,
9. segrevanja razdelilnikov za katere ni bil opravljen tipski ali delni
tipski preizkus,
10. dielektričnih trdnosti razdelilnikov,
11. kratkostične trdnosti razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski
ali delni tipski preizkus, kadar je to potrebno,
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
12. neprekinjenosti zaščitnega tokokroga razdelilnikov,
13. izolacijskih razdalj in plazilnih poti razdelilnikov, za katere ni bil
opravljen tipski ali delni tipski preizkus,
14. mehanskega delovanja razdelilnikov, za katere ni bil opravljen
tipski ali delni tipski preizkus,
15. stopnje zaščite (koda IP) razdelilnikov, za katere ni bil opravljen
tipski ali delni tipski preizkus,
16. električne funkcionalnosti razdelilnikov,
17. statične elektrine
18. delovanja naprav za nadzorovanje izolacijske upornosti, kadar
so vgrajeni,
19. delovanja naprav za nadzorovanje uhajavih tokov, kadar so
vgrajeni,
20. delovanja naprav za nadzorovanje izolacijske upornosti pri
sistemu IT ter pri ne ozemljenih agregatih.
25
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
11.4 Meritve
(1) Pri preverjanju ustreznosti električnih inštalacij je treba izvesti meritve:
1. izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo (tudi N vodnikom),
2. izolacijske upornosti vodnikov pod napetostjo proti ozemljenemu PE (PEN)
vodniku pri prvem preskusu in pri periodičnih pregledih,
3. padec napetosti na vodnikih med razdelilnikom in najbolj oddaljeno točko tokokroga
4. izolacije inštalacij s pregledom uhajavih tokov pri nazivni napetosti, kadar preskus
izolacije s 500V enosmerne napetosti ni možen,
5. impedance okvarne zanke in kratkostične zanke ter ugotavljanje pravilnosti
odklopnega časa zaščitnih naprav,
6. padca napetosti na vodnikih med razdelilnikom in najbolj oddaljeno točko tokokroga
7. upornosti zaščitnega vodnika med razdelilnikom in glavnim izenačenjem potenciala,
8. pravilnosti delovanja zaščitnih naprav na preostali tok (diferenčni tok),
9. najmanjše upornosti dotika z zemljo tujih prevodnih delov, ki niso povezani z zaščitnim
vodnikom, vendar pri napajanju z nadzemnim vodom lahko preko njih pride do okvare
med linijskim vodnikom in zemljo,
10. pravilnosti zaščitnih ozemljitev,
11. pravilnosti obratovalnih ozemljitev,
12. pravilnosti združenih ozemljitev,
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
13. pravilnosti ozemljitev prenapetostnih odvodnikov,
14. napetosti koraka in dotika na robovih obsežnejših plavajočih
ozemljitvenih sistemov in na področju ozemljitev energetskih naprav,
15. zaščite pred električnim udarom, v vseh priključnih točkah električne
inštalacije,
16. zaščite pred nadtoki, v vseh priključnih točkah električne inštalacije,
17. električne neprekinjenosti zaščitnega tokokroga električnih
razdelilnikov,
18. odvodljivosti podov in druge zaščite pred statično elektrino,
19. upornosti tal in sten, kadar je kot zaščita pred električnim udarom
uporabljena postavitev v neprevodne prostore,
20. izolacije ločilnih transformatorjev, kadar je kot ukrep za zaščito pred
električnim udarom uporabljeno električno ločevanje,
21. značilnosti napajalne napetosti po SIST EN 50160 in
22. jalove energije (cos φ).
26
21/05/2015
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah in Tehnična smernica TSG-N-002:2013
11.5 Zapisnik o pregledu
(1) Zapisnik o pregledu mora vsebovati podatke, iz katerih je razvidno, da so bili
opravljeni pregledi, preizkusi in meritve, kot jih določajo točke 11.2 11.3 in
11.4 ter podatke o preglednikih, inštrumentih in merilnih metodah.
(2) V Zapisniku je potrebno navesti oznako, številko in datum veljavnega potrdila,
ki dokazuje podatke o umerjanju uporabljenega merilnega inštrumenta.
(3) Zapisnik mora ustvarjati domnevo o ustreznosti električne inštalacije za
celoten objekt. Pozitivna domneva ustreznosti je le, če rezultati vseh
predvidenih pregledov in preizkusov ustrezajo. V primeru negativne domneve
ustreznosti mora zapisnik vsebovati prilogo s seznamom odkritih neustreznosti
in predvidenimi ukrepi.
(4) Zapisnik o pregledu električne inštalacije dela stavbe poda domnevo
ustreznosti le za pregledan del stavbe.
(5) Lastnika/upravljavca se pisno seznani z možnimi nevarnostmi zaradi odkritih
neustreznosti oziroma nepregledanih delov stavbe in je priloga zapisnika.
(6) Zapisnik o pregledu mora imeti najmanj vsebino, kot je določena v standardu
SIST HD 60364 - 6
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
(1) Ta pravilnik določa zahteve, s katerimi se zagotovi zaščita stavb
pred delovanjem strele (v nadaljnjem besedilu: zaščita pred strelo)
ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje
ljudi, živali in premoženja v stavbah ter v njihovi neposredni
okolici.
(2) Ta pravilnik se uporablja pri projektiranju in gradnji novih stavb
in rekonstrukciji obstoječih stavb ter njihovem vzdrževanju.
(3) Zahteve tega pravilnika se smiselno uporabijo tudi za gradbene
inženirske objekte, če predpisi, ki urejajo njihove bistvene zahteve,
ne vsebujejo enakovrednih določb glede zaščite pred strelo.
(4) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v
skladu z Direktivo 98/34/ES ES ....
27
21/05/2015
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
Vsebina pravilnika:
- razmerje do drugih predpisov
- opredelitev izrazov
-zagotovitev zaščite pred strelo
- uporaba tehnične smernice
- uporaba drugih ukrepov
- prvi pregled sistema
- delovanje in vzdrževanje
- redni in izredni pregledi
- obseg pregledov in zapisnik
- navedba podlage za projektiranje
- obveznost revizije
- inšpekcijski nadzor
- prehodne in končne določbe
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
PREVERJANJE USTREZNOSTI LPS (sistem zaščite pred strelo)
7.1 Splošno
(1) Pregledi, kot del zagotavljanja varnega delovanja sistema zaščite
pred strelo, obsegajo vizualni pregled, preskuse in meritve vgrajenega
sistema, vključno s tistimi deli električnih inštalacij, ki so s tem
sistemom neločljivo povezani.
(2) Preglede LPS zgrajene v zaščitnem nivoju I in II lahko opravlja le
posameznik, ki si je pridobil poklicno kvalifikacijo NPK (65332730) ali
ustrezno potrdilo za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in
zaščite pred delovanjem strele.
(3) Preglede LPS zgrajene v zaščitnem nivoju III in IV lahko opravlja le
posameznik, ki si je pridobil poklicno kvalifikacijo NPK (87658650) ali
ustrezno potrdilo za preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij
in zaščite pred delovanjem strele.
28
21/05/2015
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
7.2 Vizualni pregled
Pri vizualnem pregledi je potrebno preveriti:
1. da projekt in načrti v njem ustrezajo zahtevam Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem
strele in pripadajočim tehničnim smernicam,
2. da obstajajo dokumenti o skladnosti (izjave o skladnosti, atesti) izbranih materialov glede
na zahteve Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajočih tehničnih
smernic,
3. da je izvedba zaščite pred strelo v izolirani ali neizolirani izvedbi,
4. da je LPS v dobrem stanju in na pogled ne kaže vidnih poškodb,
5. da ni zrahljanih spojev in naključnih prekinitev vodnikov, spojev in povezav,
6. da strelovodna inštalacija (merilni spoj, merilni stik, oštevilčeni odvodi na tlorisu stavbe,
gostota lovilne mreže in odvodov) ustrezajo izbranemu (projektiranemu) zaščitnemu nivoju
strelovodne inštalacije,
7. da zaradi korozije ni oslabljenih delov LPS, zlasti ne v stikih s tlemi,
8. da so vsi vidni ozemljitveni in ozemljilni priključki nepoškodovani,
9. da so vsi vidni vodniki in sestavni deli sistema pritrjeni na ustrezne podlage in da niso deli
mehanske zaščite poškodovani,
10. da so izvedeni zaščitni ukrepi pred nevarnostmi zaradi previsokih napetosti dotika in
koraka na mestih, kjer se zadržujejo ali gibljejo ljudje,
11. da na ščiteni stavbi ni prišlo do dodatnih sprememb, ki bi zahtevale dodatne zaščitne
ukrepe,
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
12. da ni znakov poškodb LPS in vključenih prenapetostnih zaščitnih naprav ali
varovalk, ki ščitijo prenapetostne zaščitne naprave,
13. da so povezovalni vodniki in spoji v stavbi primerno nameščeni,
14. da je pravilno izdelana izenačitev potencialov za katerokoli novo napeljavo
ali dodatek, ki sta bila izvedena v stavbi od zadnjega pregleda in da so bili
izdelani preskusi neprekinjenosti za te nove dodatke,
15. da so ustrezno izvedene galvanske povezave s sosednjimi stavbami in
povezanost njihovih inštalacij,
16. da so primerno izbrane in ohranjene ločilne razdalje,
17. da so povezovalni vodniki, spoji in naprave za zaslanjanje, mesto položitve
kablov in prenapetostne zaščitne naprave pravilno nameščene, pravilno
povezane z ozemljitvenim sistemom,
18. da je dosežena in ohranjena združljivost naprav električne in strelovodne
inštalacije glede na sistem ozemljitve v električni inštalaciji (TN, TT, IT),
19. da je dosežena in ohranjena združljivost naprav električne in strelovodne
inštalacije glede na načrtovane zaščitne cone sistema LPS.
29
21/05/2015
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
7.3 Preskusi
Po opravljenem vizualnem pregledu je treba opraviti naslednje preskuse:
- ugotoviti ali medsebojne razdalje v lovilni mreži in med posameznimi odvodi
ustrezajo projektiranemu zaščitnemu nivoju strelovodne inštalacije,
- ugotoviti ali medsebojne razdalje med različnimi kovinskimi deli ali deli drugih
inštalacij ustrezajo v projektu izračunani ločilni razdalji,
- preskusiti izolacijsko ustreznost izolacijskih vložkov in iskrišč, ki namensko
ločujejo različne kovinske inštalacije (plin,inštalacije s katodno zaščito itd.)
- preskusiti delovanje prenapetostnih zaščitnih naprav, ki se preverjajo s
pritiskom na tipko,
- opraviti poskusni izkop ozemljila v primeru opaženja znatnejših korozijskih
vplivov ali nenavadnega povečanja ozemljilne upornosti ozemljil, ki so pred
pregledom kazale precej višje vrednosti,
- preskus dimenzij vodnikov lovilne mreže, odvodov in ozemljil.
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
7.4 Meritve
Po opravljenem vizualnem pregledu in preskusih se pregledi nadaljujejo z
meritvami. Glede na ugotovitve obeh predhodnih delov pregleda (izvedba
LPS, okolje, posebne zahteve) se izbere ustrezna merilna metoda, ki
zagotavlja zahtevano merilno točnost posameznega merjenja.
Potrebno je opraviti naslednje meritve:
• meritev neprekinjenosti oziroma povezanosti kovinskih delov v enoten
ozemljitveni sistem. Pri tem je pomembno da so te meritve, že med gradnjo,
opravljene za tiste kovinske dele, ki v kasnejših pregledih več ne bodo
vidni ali dostopni. Pri teh meritvah je treba upoštevati dejstvo, da so pri TN
sistemu ozemljitve električne inštalacije v ščiteni stavbi vse ozemljitve
povezane v enoten oziroma združen sistem ozemljil (PEN). Pri sistemu
ozemljitve električne inštalacije v sistemu TT pa so skupno s strelovodno
inštalacijo vsi kovinski deli povezani z zaščitno ozemljitvijo PE. V IT
sistemih električne inštalacije pa je strelovodna inštalacija povezana z
vsemi kovinskimi deli in skupnim zaščitnim vodnikom v IT sistemu,
30
21/05/2015
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
• meritev ozemljitvene upornosti združenega sistema ozemljil
(upornost ozemjilnega sistema povečana za upornost od ozemljilnega
sistema do točke merjenja v stavbi). Za meritev ozemljitvene
upornosti je treba upoštevati referenčno točko zunaj potencialnega
vpliva strelovodne inštalacije stavbe (merilni stik- referenčna zemlja),
• merjenje ozemljitvene upornosti posameznega ozemljila (ločeno
merjenje). Meritev ozemljitvene upornosti se opravi med razklenjenim
merilnim spojem in ozemljilom. Meritev je, v primeru več paralelnih
odvodov mogoče opraviti tudi pri sklenjenem merilnem stiku po
zančni merilni metodi,
• meritev neprekinjenosti galvanskih povezav in spojev, s čemer se
dokaže njihovo majhno električno upornost med točkama povezave,
• merjenje napetosti reagiranja prenapetostnih zaščitnih naprav ali toka
praznega teka (uhajavi tok) zaščitne naprave,
• meritev napetosti dotika in koraka na posebej izpostavljenih mestih,
kjer se pričakuje nevarne potencialne razlike.
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
7.5 Zapisnik o pregledu
(1) Preglednik mora sestaviti pisno poročilo o opravljenem pregledu
LPS, ki ga je treba hraniti skupaj s projektom LPS skupno z vsemi
predhodnimi poročili o pregledih in vzdrževanju.
(2) Poročilo preglednika naj vsebuje naslednje informacije:
- splošno stanje lovilnih vodnikov in drugih sestavnih delov
lovilnega sistema;
- stopnjo korozije in učinkovitost korozijske zaščite;
- zanesljivost povezav in drugih sestavnih delov LPS;
- meritve ozemljilne upornosti ozemljilnega sistema;
31
21/05/2015
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična
smernica TSG-N-003:2013
- meritve upornosti ozemljil posameznih strelovodnih odvodov in povezav preko
lovilne mreže in ozemljil. Posamezni strelovodni odvodi morajo biti označeni
(tlorisna skica, načrt) tako, da so opravljene meritve vselej identično ponovljive;
- meritve upornosti galvanskih povezav strelovodne inštalacije z drugimi
kovinskimi deli in kovinskimi deli drugih inštalacij glede na povezanost z LPS (el.
inštalacija, vodovod, centralna kurjava itd.);
- enoumno morajo biti podani rezultati vseh opravljenih meritev;
- rezultat uspešnega pregleda je poročilo o pregledu z ugotovitvami, da so bile pri
pregledu, eventualno ugotovljene pomanjkljivosti, odpravljene in da strelovodna
inštalacija v celoti ustreza zahtevam iz Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem
strele (Ur.l.RS, št. 28/2009, 2/12) ter je za njeno varno delovanje, na osnovi
rezultatov opravljenega pregleda, podana pozitivna strokovna ocena;
- podatki o preglednikih, inštrumentih in merilnih metodah;
- v zapisniku je potrebno navesti oznako, številko in datum veljavnega potrdila, ki
dokazuje podatke o umerjanju uporabljenega merilnega inštrumenta.
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih
ZAHTEVE ZA DELOVNA MESTA NA GRADBIŠČIH
Instalacije za distribucijo energije
Instalacije je potrebno načrtovati, napeljati in uporabljati tako, da
ne pomenijo nevarnosti za požar ali eksplozijo. Vse osebe morajo
biti zavarovane pred nevarnostjo električnega toka zaradi
posrednega ali neposrednega dotika.
Pri načrtovanju, napeljavi in izbiri opreme in varnostnih naprav je
potrebno upoštevati vrsto in jakost napeljane energije, zunanje
pogoje in usposobljenost oseb, ki imajo dostop do delov
inštalacij.
32
21/05/2015
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih
ZAHTEVE ZA DELOVNA MESTA NA GRADBIŠČIH
Inštalacije za distribucijo energije na prostem
Instalacije za distribucijo energije na gradbišču, zlasti tiste, ki so
podvržene zunanjim vplivom, je potrebno redno pregledovati in
vzdrževati.
Pred pričetkom dela na gradbišču je potrebno identificirati obstoječe
inštalacije, jih pregledati in jasno označiti.
Prostozračne električne vodnike je potrebno, če je le mogoče, premestiti
izven gradbišča ali pa prekiniti električni tok. Če to ni mogoče, je
potrebno postaviti varnostne pregrade, ki zagotovijo, da vozila in
napeljave ne pridejo v stik s prostozračnimi električnimi vodniki. Kadar
morajo vozila voziti pod električnimi vodi, je potrebno postaviti ustrezne
opozorilne znake in viseče zaščitne table.
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih
DODATNE ZAHTEVE ZA ZAGOTOVITEV VZPD PRI GRADBENEM
DELU
Električne inštalacije na gradbišču
Električne inštalacije in oprema na gradbišču morajo ustrezati
veljavnim predpisom in zahtevam standarda SIST HD 60364-4-41.
Električne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrževati in
odstranjevati le strokovno usposobljeni delavci elektrotehniške
stroke.
33
21/05/2015
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih
Električne inštalacije in oprema morajo biti zavarovano pred
vremenskimi vplivi (zaščita vsaj IP 43). Fiksne naprave in inštalacija
gradbišča kakor tudi orodja, oprema ter stikala in krmilne naprave
pa morajo imeti zaščito pred prašnimi delci in vodo v izvedbi v vsaj
IP 44. Razdelilniki, kupljeni po 1. 1. 2003, morajo biti izdelani v
skladu z zahtevami standarda SIST EN 60 598-2-8.
Postavljeni morajo biti stabilno na dostopnem mestu in biti zaprti.
Opremljeni morajo biti z zaščitno napravo na diferenčni tok (FI –
stikalo), ki ne presega nazivne vrednosti 30 mA.
Prosti električni vodi na gradbišču morajo biti napeljani tako, da ni
nevarnosti mehanskega poškodovanja. Prosto po tleh položeni so
lahko samo kabli tipa H07RN–F, ki pa morajo biti mehansko
zaščiteni ali nameščeni na predpisani višini na vseh prehodih za
vozila in območjih, kjer se opravlja delo s težko gradbeno
mehanizacijo.
34
21/05/2015
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih
Podaljševalni kabli za napajanje električnih premičnih in prenosnih
orodij in naprav na gradbišču morajo biti upogljivi. Kabli, kupljeni po
1.1.2003, morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD
22.4, v izvedbi vsaj H05RN–F in primerno mehansko zaščiteni ali
postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi predpisi.
Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so
opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode,
termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa
H07RN–F.
Pred vsako uporabo kabelskih podaljškov je potrebno opraviti vizualni
pregled. Kadar so vidne poškodbe na izolaciji, uvodnicah, vtiču, vtičnici,
termičnem varovalu ali pa je kabel izpuljen iz vtičnice ali vtiča, podaljška
ni dovoljeno uporabljati. Krpanje izolacije z izolirnimi trakovi ni dovoljeno.
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih
Priključevanje električnih naprav na omrežje je dovoljeno samo
preko električnih razdelilnikov, dodatno varovanih z zaščitno
napravo na diferenčni tok, katera ne presega nazivne vrednosti
30 mA. Neposredno priključevanje električnih naprav na vtičnice
hišnih inštalacij ni dovoljeno.
Na gradbišču se lahko uporabljajo samo vtiči in vtičnice z
zaščitnim polom ali industrijske vtičnice. Prepovedana je uporaba
razdelilnih vtičnic. Industrijske trifazne vtičnice morajo biti
petpolne, vezava v njih pa desnosučna.
35
21/05/2015
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih
Električne napeljave, naprave in opremo na gradbišču je
dovoljeno uporabljati šele, ko je z meritvami ugotovljeno, da je
brezhibna. Periodične preizkuse inštalacij je potrebno opravljati
vsaj dvakrat na leto (v poletnem in zimskem času).
Vizualne preglede morajo redno dnevno opravljati o tem poučeni
delavci na gradbišču, mesečno pa strokovno usposobljeni delavci
elektrotehniške stroke. O meritvah in mesečnih pregledih je
potrebno izdelati zapisnik in voditi o tem evidenco do zaključka
gradnje.
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih
Dodatne zahteve za izvajanje del pod zemljo
Inštalacije za elektriko, tehnološko vodo, stisnjen zrak in druge morajo
biti položene tako, da niso izpostavljene mehanskim poškodbam.
Električne inštalacije in oprema morajo biti izvedene, kot je predpisano
za tesne in vodljive prostore, ter jih je potrebno preverjati redno vsaj 1krat mesečno ter po vsaki premestitvi, vdoru vode ali drugi spremembi.
Dodatne zahteve za delo v cevovodih in utesnjenih prostorih
Električne inštalacije, stroji in naprave, ki se uporabljajo pri delu v
cevovodih, morajo ustrezati predpisom za tesne in vodljive prostore.
Delavci morajo takoj zapustiti cevovod v primerih vdora vode, pojava
škodljivih plinov, izpada električne energije ali zaustavitve delovanja
prezračevalnega sistema. Z deli v cevovodu se lahko nadaljuje šele, ko
vodja del preveri, da nevarnosti ni več.
36
21/05/2015
KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite
pred delovanjem strele
Klasius-P
Elektroenergetika (5222)
Klasius-SRV
Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)
KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih
mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo
2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard PREGLEDNIK/PREGLEDNICA MANJ
ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN INŠTALACIJ ZAŠČITE
PRED DELOVANJEM STRELE in točko 11 tega kataloga.
2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI
ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
Uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s
področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s
področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na
področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij
in inštalacij zaščite pred delovanjem strele izdano do 31. 12. 2011
pri GZS-CPU ali Gospodarski zbornici varnosti pri delu.
37
21/05/2015
KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe
4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
4. 1 POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo
komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine kataloga delno ali v
celoti, v kolikor je kandidat v njej predložil 6 merilnih poročil (3 za
električne inštalacije in 3 za zaščito pred strelo).
Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu
določi naloge za preverjanje.
KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
4. 2 NAČINI PREVERJANJA
• Kandidate, ki oddajo v osebni zbirni mapi 6 merilnih poročil (3 za
električne inštalacije in 3 za zaščito pred strelo) in le te ne zadostujejo
11. točke tega kataloga, se preverja samo z ustnim zagovorom.
Kandidatu se na podlagi 6 merilnih poročil v osebni zbirni
mapi prizna strokovno-teoretični del in praktični del preverjanja.
Kandidati, ki jim na podlagi osebne zbirne mape ni bilo mogoče priznati
poklicne kvalifikacije se preverjajo na naslednje načina:
• strokovno-teoretični del, ki se preverja pisno in ustno z zagovorom
pisne naloge (90 min) (kandidat pri pisnem preverjanju lahko uporablja
literaturo, priporočeno v katalogu) in
• praktični del, ki se preverja na demonstracijski tabli, kjer udeleženec
odpravi nastavljene napake in opravi zagovor, ali v realnem delovnem
okolju, kjer udeleženec opravi ustrezne preglede, preskuse in meritve
in opravi zagovor iz: 1. izenačitev potencialov, 2. izolacija, 3. ozemljitvena
upornost, 4. avtomatski odklop RCD in varovalk s pregledom impedance.
38
21/05/2015
KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
5. Merila preverjanja
Pri preverjanju je potrebno upoštevati:
• poznavanje in razumevanje pravne ureditve - tehničnih predpisov, tehničnih
smernic, standardov in drugih normativnih dokumentov,
• poznavanje in razumevanje tehničnih rešitev za pravilno, varno in nemoteno
obratovanje sistema vgrajenih električnih inštalacij in sistema zaščite pred
delovanjem strele,
• poznavanje in razumevanje medsebojne odvisnosti in povezanosti električnih
inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele,
• razumevanje dokumentacije,
• pripravo kandidata na delo,
• upoštevanje določenega zaporedja opravil,
• pravilno ravnanje z vgrajenimi stroji in napravami, napeljavami ter vgrajeno opremo,
• pravilno ravnanje z merilno in računalniško tehniko,
• sprotni nadzor opravljanja storitve,
• uporabo ustrezne osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev,
• upoštevanje relevantnih pravil o varstvu in zdravju pri delu ter pravil za ravnanje z
nevarnimi snovmi.
KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Izločilna merila:
• nerazumevanje dokumentacije,
• nepoznavanje in nerazumevanje pravne ureditve - tehničnih predpisov,
tehničnih smernic, standardov in drugih normativnih dokumentov,
• nepoznavanje in nerazumevanje tehničnih rešitev za pravilno, varno in
nemoteno obratovanje sistema vgrajenih električnih inštalacij in
sistema zaščite pred delovanjem strele,
• nepoznavanje in nerazumevanje medsebojne odvisnosti in povezanosti
električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele,
neupoštevanje relevantnih pravil o varstvu in zdravju pri delu ter pravil
za ravnanje z nevarnimi snovmi,
• neupoštevanje zaporedja opravil,
• nepravilno ravnanje z materiali in s snovmi,
• nepravilna uporaba vgrajenih strojev in naprav, napeljav ter vgrajene
opreme, nepoznavanje in nepravilna uporaba merilne in računalniške
tehnike,
• nenatančno opravljeno delo.
39
21/05/2015
KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:
Področje ocenjevanja
Pisni del z zagovorom pisne naloge
Praktični del:
• načrtovanje in priprava naloge
• izvedba
• dokumentacija
• ustni zagovor
Delež (%)
50
5
25
10
10
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
KLJUČNA DELA:
1. Predvidi potrebne varnostne ukrepe iz programa pregledovanja
2. Pregleda, preizkusi in izvede meritve karakteristik električne
inštalacije ter kompatibilnosti nanje priključenih vgrajenih naprav in
vgrajene opreme na novih objektih ter ob periodičnih pregledih na
obstoječih objektih, razen na objektih, ki so eksplozijsko ogroženi,
objektih v zaščitnem nivoju I. in II. zaščite pred delovanjem strele in
objektih z lastno transformatorsko postajo ter objektih z lastnim virom
za proizvodnjo električne energije.
3. Preveri sistem zaščite pred delovanjem strele na novih objektih ter ob
periodičnih pregledih na obstoječih objektih, (razen na tistih, ki so
eksplozijsko ogroženi, objektih v zaščitnem nivoju I. in II. zaščite pred
delovanjem strele in objektih z lastno transformatorsko postajo ter
objektih z lastnim virom za proizvodnjo električne energije)
4. Evidentira spremembe v odnosu do projekta izvedenih del oziroma
predhodnega pregleda, izdela poročilo o pregledu, preizkusih in
meritvah ter po potrebi izdela predlog za sanacijo
40
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
ZNANJA IN SPRETNOSTI
• izdela program pregledovanja in predvidi potrebne varnostne
ukrepe
• pozna določila Zakona o graditvi objektov, navodil za obratovanje
in vzdrževanje ter varnostnih elaboratov in internih pravil za
objekt, kjer opravlja pregled
• pozna veljavne predpise, tehnične smernice in standarde
• pozna merilne inštrumente in merilne metode merjenja
• pozna relevantne zahteve za varnost in zdravje pri delu pri delu in
varstvo pred požarom (izjava o varnosti z oceno tveganja, potrdilo
o preskusu znanja, zdravniški pregled)
• pozna zahteve za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
• z vizualnim pregledom, preizkusi in meritvami električnih inštalacij, njihove
opreme in s pregledom nanje priključenih vgrajenih naprav in vgrajene opreme
preverja izpolnjevanje tehničnih predpisov, tehničnih smernic in standardov za
sisteme električnih inštalacij in njihovo izvajanje ter vzdrževanje:
• ustreznost vgrajenih materialov in vgrajene opreme električnih inštalacij na
osnovi njihovih karakteristik ob upoštevanju veljavnih predpisov
• pravilno vključevanje inštalacijskih sistemov za telefonijo, informacijske
sisteme, protivlomne in požarno-javljalne sisteme itd. v sisteme električnih
inštalacij
• učinkovitost ukrepov za zaščito pred električnim udarom in prevelikim
električnim tokom
• predpisano izvedbo električnih naprav in opreme za posamezne vplive okolja
• predpisano izvedbo električnih razdelilnikov (stikalnih blokov)
• izvedbo zaščitnih in ozemljilnih vodnikov
• izvedbo glavne in dodatne izenačitve potenciala
• izvedbo električnih inštalacij na začasnih in premičnih gradbiščih
41
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
• izvedbo električnih inštalacij v prostorih s specifičnimi pogoji, kot so
kopalnice, plavalni bazeni, savne, kampingi in prikolice za kampiranje,
bolnice in drugi zdravstveni objekti, šole, vrtci, blagovnice, gledališča,
kino dvorane, sejmišča itd.
• preveri ustreznost inštalacij glede na nanje priključene:
• električne stroje, kot so dvigala, žičnice ipd.
• električno opremo in naprave
• inštalacije plinskih kotlarn
• preveri ustreznost ukrepov za preprečevanje motenja sosednjih
inštalacijskih sistemov z višjeharmonskimi komponentami, jalovo
energijo, s prekomernimi nihanji napetosti, flikerji in utripanji ali drugimi
tehničnimi motnjami
• ob pregledu preveri zagotavljanje varnosti in kakovosti električnih
inštalacij v vsej zaključeni celoti električnega inštalacijskega sistema
• ob pregledu preveri medsebojno odvisnost električnih in strelovodnih
inštalacij, ki mora biti brez negativnih medsebojnih vplivov
ob pregledu preveri zagotavljanje ustreznih inštalacij za priključitev
električnih strojev, skupine strojev, opreme in naprav
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
• zna napisati zapisnik o pregledu,preizkusih in meritvah električne
inštalacije skladno z določili pravilnikov in tehničnih smernic ter
standardov
• pozna fizikalne osnove merilnih inštrumentov in praktično uporabo
različnih merilnih metod
• pozna nevarnosti električnega toka in zaščitne ukrepe pred električnim
udarom
• pri izvajanju del upošteva predpise o varnem delu z električnim tokom
• zna upoštevati navodila za varno delo
• odgovarja za varno izvajanje postopka preverjanja električne inštalacije
• v skladu z oceno tveganja za delovno mesto uporablja ustrezno osebno
varovalno opremo
• zna ravnati z nevarnimi snovmi in opremo v skladu s predpisi o varnosti
in zdravju pri delu in varovanju okolja
42
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
• z vizualnim pregledom, preizkusi in meritvami sistema zaščite pred
delovanjem strele ter njegove opreme preverja izpolnjevanje:
- zahtev tehničnih predpisov, tehničnih smernic in standardov za
sistem zaščite pred strelo ter njihovo izvajanje in vzdrževanje
- ustreznosti materialov in opreme v sistemu zaščite pred delovanjem
strele na osnovi njihovih karakteristik ob upoštevanju veljavnih
predpisov
- kompatibilnosti električne inštalacije in inštalacije zaščite pred strelo,
priključenih naprav in opreme z le-temi
- ukrepov za preprečitev iskrenja in prebojev med kovinskimi
konstrukcijami v notranjosti in zunanjosti stavbe in objektov
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
• izenačenosti potencialov s povezovalnimi vodniki ali
prenapetostnimi zaščitnimi napravami
• izenačenosti potencialov v sistemih oskrbovalnih vodov,
• ustreznih ločilnih razdalj med kovinskimi deli in sistemom
zaščite pred delovanjem strele
• zaščite pred nevarnostmi napetosti dotika in koraka ob
atmosferski razelektritvi v sistem zaščite pred delovanjem strele
v objekt ali v njegovi bližini
• ozemljilni in ozemljitveni sistem in njune razsežnosti glede na
referenčno zemljo
• zaščite električnih in elektronskih sistemov v objektih in
koordinirana zaščita pred prenapetostmi
• zaščite pred elektromagnetnim impulzom razelektritvenega toka
LEMP
• magnetnega oklopljanja in prepletanja
43
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
• ob pregledu preveri zagotavljanje varnosti in kakovost
strelovodnih inštalacij
• zna napisati poročilo o pregledu, preizkusih in meritvah sistema zaščite
pred delovanjem strele skladno z določili pravilnika, tehničnih smernic
ter standardov,
• pozna fizikalne lastnosti merilnih inštrumentov in njhovo možnost
uporabnost v praksi pri različnih merilnih metodah
• pregleda projektno dokumentacijo - projekt izvedenih del
• izdela poročilo o opravljenem preverjanju z ugotovitvami, lahko poda tudi
predloge za odpravo eventualno ugotovljenih neskladnosti s predpisi in
standardi
• v poročilu poda vrednotenje meritev in ugotavlja skladnost s predpisi in
tehničnimi smernicami ter projektno dokumentacijo
dokumentira opravljene postopke na manj zahtevnih elektronskih sklopih
• zagotavlja arhiviranje dokumentacije
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
NALOGE ZA PREVERJANJE
1. PREDVIDI POTREBNE VARNOSTNE UKREPE IZ PROGRAMA
PREGLEDOVANJA GLEDE NA STANJE NA OBJEKTU
• seznani se s tehnično dokumentacijo za električne in strelovodne
inštalacije ter za nanje priključene vgrajene naprave in opremo, ki
bodo predmet pregleda
• izdela program pregledovanja
• ugotovi možne nevarnosti
• izbere preventivne ukrepe pri pregledu glede na vrsto objekta
44
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
2. IZVEDE PREGLED ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ZAŠČITE PRED
ELEKTRIČNIM UDAROM
Izvede vizualni pregled:
1. za zaščito pred termičnimi vplivi
2. pravilnosti izbire in nastavitve zaščitnih naprav in naprav za nadzor
3. brezhibnosti postavitve stikalnih naprav glede ločilne razdalje
4. pravilnosti izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive
(stopnja IP-zaščite)
5. pravilne izvedbe zaščite pred prenapetostmi
6. pravilne namestitve prenapetostnih odvodnikov
7. prepoznavanja nevtralnega in zaščitnega vodnika
8. obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij
9. prepoznavanja tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme
10. povezave vodnikov
11. razdelilnika vključno z ožičenjem
12. dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
13. pravilne namestitve stacionarnih akumulatorjev
14. popolne izoliranosti delov pod napetostjo ter skladnosti
opreme z ustreznim veljavnim standardom
15. zaščite pred električnim udarom s pregradami in z okrovi
16. zaščite pred električnim udarom z ovirami
17. zaščite pred električnim udarom s postavitvijo zunaj dosega
roke
18. zaščite pred električnim udarom z malo napetostjo
19. zaščite pred električnim udarom s samodejnim odklopom
napajanja
20. vrste ozemljitve sistema inštalacije ter njene skladnosti s
projektom in z elektroenergetskim soglasjem
21. pravilnosti izvedbe ozemljitev naprav za obdelavo podatkov
22. pravilnosti izvedbe splošnih principov zaščite pred električnim
udarom delov pod napetostjo ob normalnem obratovanju
23. pravilnosti izvedbe glavne izenačitve potencialov
24. pravilnosti izvedbe dodatne izenačitve potencialov
45
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
25. pravilnosti izvedbe zaščite z uporabo naprav razreda II ali z
ustrezno izolacijo
26. pravilnosti izvedbe zaščite z električno ločitvijo
27. pravilnosti eventualne izvedbe zaščite s postavitvijo v
neprevodne prostore
28. pregled pravilnosti eventualne izvedbe zaščite z lokalno
izenačitvijo potencialov brez povezave z zemljo
29. vidnosti in čitljivosti napisov in oznak pri razdelilnikih
30. opravljenih kontrol pri tipskih in delnih tipskih preizkusnih
opravljene kontrole:
• mej segrevanja,
• dielektričnih lastnosti,
• kratkostične trdnosti,
• neprekinjenosti zaščitnega tokokroga,
• izolacijskih razdalj in plazilnih poti,
• mehanskega delovanja,
• stopnje mehanske zaščite (IP)
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
31. opravljenih kosovnih preizkusov na izdelanem razdelilniku, in
sicer:
• pregled razdelilnika vključno z ožičenjem,
• preizkušanje električne funkcionalnosti,
• dielektrični preizkus,
• preverjanje zaščite pred električnim udarom, zaščite pred nadtoki in
električne neprekinjenosti zaščitnega tokokroga
32. dokumentacije in njene skladnosti z dejanskim stanjem
33. preveri , če so bili ob rekonstrukcijah, predelavah in obnovah
posameznih delov zagotovljeni, v vsej zaključeni celoti
električnega inštalacijskega sistema upoštevani enaki predpisi
in varnostni ukrepi za zaščito pred električnim udarom,
prevelikim tokom in požarom
46
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Preskusi:
1. neprekinjenost zaščitnega vodnika
2. neprekinjenost glavnega vodnika za izenačitev potencialov
3. neprekinjenost dodatnega vodnika za izenačitev potencialov
4. delovanje zaščite z električno ločitvijo tokokrogov
5. neprekinjenost upornosti ozemljitve prenapetostnih odvodnikov
6. delovanje zaščite s samodejnim odklopom napajanja
7. funkcionalnost električnih inštalacij in naprav
8. pravilnost izvedbe zaščite pred električnim udarom
9. segrevanje razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski ali delni
tipski preizkus
10. dielektrične lastnosti razdelilnikov
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
11. kratkostične trdnosti razdelilnikov, za katere ni bil opravljen
tipski ali delni tipski preizkus, kadar je bilo to potrebno
12. neprekinjenost zaščitnega tokokroga razdelilnikov
13. izolacijske razdalje in plazilne poti razdelilnikov, za katere ni bil
opravljen tipski ali delni tipski preizkus
14. mehansko delovanje razdelilnikov, za katere ni bil opravljen
tipski ali delni tipski preizkus
15. stopnjo mehanske zaščite razdelilnikov, za katere ni bil
opravljen tipski ali delni tipski preizkus
16. električno funkcionalnost razdelilnikov
17. statične elektrine
47
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Izvede meritve
1. meritve izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo (tudi N-vodnikom)
2. meritve izolacijske upornosti proti ozemljenemu PE (PEN)-vodniku
3. meritve impedance okvarne zanke in kratkostične zanke ter ugotavlja
pravilnosti odklopnega časa zaščitnih naprav
4. meritve upornosti zaščitnega vodnika med razdelilnikom in glavnim
izenačenjem potenciala
5. meritve pravilnosti delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito
6. meritve najmanjše upornosti dotika z zemljo tujih prevodnih delov, ki niso
povezani z zaščitnim vodnikom, vendar pri napajanju z nadzemnim vodom
lahko preko njih pride do okvare med fazo in zemljo
7. meritve in ugotavlja pravilnost zaščitnih ozemljitev
8. meritve in ugotavlja pravilnost obratovalnih ozemljitev
9. meritve in ugotavlja pravilnost združenih ozemljitev
10. meritve in ugotavlja pravilnost ozemljitev prenapetostnih odvodnikov
11. meritve zaščite pred električnim udarom v vseh priključnih točkah električne
inštalacije
12. meritve zaščite pred nadtoki v vseh priključnih točkah električne inštalacije
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
13. meritve električne neprekinjenosti zaščitnega tokokroga
električnih razdelilnikov
14. meritve odvodljivosti podov in druge zaščite pred statično
elektrino
15. meritve upornosti tal in sten, kadar je kot zaščita pred
električnim udarom uporabljena postavitev v neprevodne
prostore
16. meritve izolacije ločilnih transformatorjev, kadar je kot ukrep za
zaščito pred električnim udarom uporabljeno električno
ločevanje
Pri praktičnem preverjanju se preverja tudi:
• poznavanje veljavnih tehničnih predpisov, tehničnih smernic in
standardov
• poznavanje inštrumentov in merilnih metod merjenja
48
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
3. IZVEDE PREGLED ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE PO IZBORU
KOMISIJE
Izvede vizualni pregled. Pregleda skladnost izvedbe z rešitvami iz projektne
dokumentacije, in sicer:
• zaščitni nivo stavbe
• varnostne in ločilne razdalje kovinskih mas
• tloris streh in videze stavb z glavnimi pogledi
• zunanji sistem zaščite pred strelo – lovilno mrežo, odvode in sistem ozemljil
• notranji sistem zaščite pred strelo – neposredne galvanske povezave s
preseki in predvidene namestitve SPD
• velikost ozemljilne upornosti s potrebnimi izračuni
• vrsto ozemljil in merilnih stikov (npr. trak, obroč, temeljsko ozemljilo)
• vse priključke kovinskih mas z definiranimi zbiralkami za izenačitev
potencialov
• vrsto in položaj povezav s sosednjimi objekti (npr. voda, plin, elektrika,
informatika, varovanje)
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
• sistem zaščite pred previsokimi napetostmi dotika in koraka in
• ostale podatke, ki so pomembni za inštalacijo oziroma sistem
zaščite pred strelo – LPS (npr. izoliran sistem)
• ali je zaščita pred strelo zgrajena v izolirani ali neizolirani izvedbi
• ali zgrajeni sistem zaščite ustreza zanj izdelani tehnični
dokumentaciji
• ali zunanji in notranji sistem zaščite ustrezata tehnično
sprejemljivim pogojem skladno s projektno dokumentacijo, z
veljavnim pravilnikom oz. s predpisi in z aktualnim standardom
• ali obstajajo morebitne slabe pritrditve in nezanesljivi spoji
• ali je ozemljilni sistem s pripadajočimi komponentami pravilno
zavarovan z ustreznimi mehanskimi zaščitami
49
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
• ali so bile opravljene spremembe, ki bi zahtevale dodatne
korekture zaščitnega sistema
• ali so prenapetostne zaščitne naprave SPD primerno
dimenzionirane in pravilno nameščene
• ali je upoštevan conski princip namestitve
• ali je katera od SPD poškodovana in ali je popustil njen priključek
• ali so nameščene nadtokovne zaščitne naprave pred SPD
• ali so se dodatne naprave, nameščene po zadnjem pregledu,
ustrezno povezane v sistem izenačitve potencialov
• ali so povezave sistema za izenačevanje potencialov pravilno
vzpostavljene in priključene
• ali so razdalje drugih kovinskih delov do sistema zaščite pred
strelo ustrezno večje od varnostne razdalje
• ali je ozemljilo, položeno v zemlji, v ustreznem stanju (vzorčni
izklop vsakih 10 let)
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Preskusi:
• Izvedbo neizoliranega ali izoliranega sistema zaščite pred
delovanjem strele
• upoštevanje ločilnih razdalj glede na izbrano vrsto zaščite pred
strelo, odvodnega toka strele, izolacijskih materialov in poteka
strelovodnih odvodov
• dejanski zaščitni nivo zunanjega sistema zaščite pred delovanjem
strele
• neprekinjenost povezav ozemljitvenega sistema med zbiralko za
izenačitev potencialov in posameznim kovinskim delom v objektu
in zunaj njega
• neprekinjenost ozemljitve prenapetostnih zaščitnih naprav
• neprekinjenost povezav med ozemljilnim sistemom strelovodne
ozemljitve in ozemljitvijo drugih inštalacij (električne, informacijske,
javljalne, protipožarne ipd.)
• preverjanje dimenzij vodnikov lovilne mreže, odvodov in ozemljil
50
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Izvede meritve:
• električne neprekinjenosti združenih ozemljitev (zaščitna ozemljitev,
obratovalna ozemljitev, ozemljitev informacijskih sistemov, ozemljitev javljalnih
in varnostnih inštalacij itd.)
• galvanske ločenosti kovinskih delov inštalacij, ki so v sistemu katodne zaščite
• upornosti zanke strelovodnih odvodov preko lovilne mreže in ozemljil
• ozemljilne upornosti združenega sistema ozemljil
• galvanske neprekinjenosti povezav izenačitve potencialov med zbiralkami za
izenačitev potencialov in posameznimi v združen ozemljitveni sistem
povezanimi kovinskimi deli
• napetosti dotika in koraka na izpostavljenih mestih, kjer se pričakuje nevarne
potencialne razlike
• napetosti reagiranja prenapetostnih zaščitnih naprav
• uhajavi tok prenapetostnih odvodnikov
• galvanske povezave armature pred betoniranjem
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
4. IZDELA PREDLOG POTREBNIH SPREMEMB ZA SANACIJO
• pregleda projektno dokumentacijo – projekt izvedenih del
• pregleda poročilo o pregledu, preizkusih in meritvah
• izdela predlog potrebnih ukrepov
51
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred
delovanjem strele
Klasius-P
Elektroenergetika (5222)
Klasius-SRV
Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki
želi pridobiti poklicno kvalifikacijo
2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard PREGLEDNIK/PREGLEDNICA ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
IN INŠTALACIJ ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE in točko 11 tega kataloga.
2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO
KVALIFIKACIJO
Certifikat o Nacionalni poklicni kvalifikaciji Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij
in inštalacij zaščite pred delovanjem strele in dokazila o treh letih delovnih izkušenj pri
opravljanju meritev manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij ali
potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred
delovanjem strele, izdano do 31. 12. 2011 pri GZS-CPU ali Gospodarski zbornici varnosti pri
delu in dokazila o treh letih delovnih izkušenj pri opravljanju meritev manj zahtevnih
električnih in strelovodnih inštalacij ali
potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred
delovanjem strele izdano do 31. 12. 2011 pri GZS-CPU ali Gospodarski zbornici varnosti pri
delu.
52
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Ključna dela:
1. Predvidi potrebne varnostne ukrepe iz programa pregledovanja
2. Pregleda, preizkusi in izvede meritve karakteristik električne inštalacije
ter kompatibilnosti nanje priključenih vgrajenih naprav in vgrajene opreme
na novih objektih ter ob periodičnih pregledih na obstoječih objektih, ki so
eksplozijsko ogroženi, objektih v zaščitnem nivoju I. in II. zaščite pred
delovanjem strele in objektih z lastno transformatorsko postajo ter objektih
z lastnim virom za proizvodnjo električne energije
3. Preveri sistem zaščite pred delovanjem strele na novih objektih ter ob
periodičnih pregledih na obstoječih objektih, ki so eksplozijsko ogroženi,
objektih v zaščitnem nivoju I. in II. zaščite pred delovanjem strele in
objektih z lastno transformatorsko postajo ter objektih z lastnim virom za
proizvodnjo električne energije
4. Evidentira spremembe v odnosu do projekta izvedenih del oziroma
predhodnega pregleda in izdela poročilo o pregledu, preizkusih in meritvah
ter po potrebi izdela predlog za sanacijo
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Pogoji za pristop k izpitu
Izpolnjevanje zahtev pod točko 2.2
Obvezne (O) in dodatne (D) priloge za pristop k izpitu / portfolijo:
O … prijava v postopek za potrjevanje (Prijavnica_NPK)
O … življenjepis (Europass CV-Evropski življenjepis)
D … 6 merilnih poročil (3 za zahtevne električne inštalacije in 3
za zaščito pred strelo)
Kandidati s certifikatom o NPK Preglednik manj zahtevnih
električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele:
O … certifikat o NPK
O … dokazila o treh letih delovnih izkušenj pri opravljanju
meritev manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij
53
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Kandidati s potrdilom o usposobljenosti za pregledovanje električnih
inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, izdano do 31. 12.
2011:
O … potrdilo o usposobljenosti (EDISON ali potrdilo
Gospodarske zbornice varnosti pri delu)
O … dokazila o treh letih delovnih izkušenj pri opravljanju
meritev manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij
Kandidati s potrdilom o usposobljenosti za pregledovanje zahtevnih
električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele izdano do 31.
12. 2011:
O … potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje zahtevnih
električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele
izdano do (EDISON PLUS ali potrdilo Gospodarske zbornice
varnosti pri delu
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Izpit
Kandidate, ki v osebni zbirni mapi oddajo 6 merilnih poročil (3 za
zahtevne električne inštalacije in 3 za zaščito pred strelo) in le-te ne
zadostujejo v celoti kriterijem 11. točke kataloga, se preverja samo z
ustnim zagovorom.
Kandidatu komisija na podlagi 6 merilnih poročil v osebni zbirni mapi
lahko prizna strokovno-teoretični del in praktični del preverjanja ter mu
potrdi NPK brez preverjanja oz. izpita.
Kandidati, ki jim na podlagi osebne zbirne mape poklicna kvalifikacija
ne bo priznana oz. bo delno priznana, se bodo preverjali na dva načina:
strokovnoteoretični del se preverja pisno in ustno z zagovorom pisne
naloge (90 minut). Kandidat pri pisnem preverjanju lahko uporablja
literaturo, priporočeno v katalogu;
praktični del se preverja v realnem delovnem okolju, kjer kandidat
prikaže usposobljenost izvajanja nalog iz 11. točke kataloga in opravi
zagovor.
54
21/05/2015
STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Svetovanje
Kandidati imajo možnost pridobitve vseh potrebnih informacij
pri izvajacih postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij.
HVALA ZA POZORNOST
55