Letni delovni načrt Enote vrtca pri OŠ Rače

Comments

Transcription

Letni delovni načrt Enote vrtca pri OŠ Rače
Letni delovni načrt
Enote vrtca pri OŠ Rače
Šolsko leto 2014/2015
KAZALO
1 UVOD _____________________________________________________________________________________ 1
2 POSLANSTVO IN VIZIJA VRTCA _______________________________________________________________ 1
3 ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA ______________________________________________________ 1
3.1 IME IN SEDEŽ VRTCA ___________________________________________________________________ 1
3.2 POSLOVNI ČAS VRTCA __________________________________________________________________ 1
4 OTROCI V VRTCU ___________________________________________________________________________ 2
4.1 DNEVNA RUTINA V ODDELKIH ____________________________________________________________ 2
4.2 ODDAJANJE OTROK ____________________________________________________________________ 2
4.3 DRUŽENJE SKUPIN _____________________________________________________________________ 2
5 PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE ____________________________________________________________ 2
6 DEJAVNOSTI _______________________________________________________________________________ 3
6.1 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ____________________________________________________________ 3
6.2 DODATNI PROGRAMI _____________________________________________________________________ 6
6.3 PROJEKTI _____________________________________________________________________________ 6
7 DEJAVNOSTI VRTCA PO LETNIH ČASIH ________________________________________________________ 8
7.1 TEDEN OTROKA ________________________________________________________________________ 8
7.2 JESEN ________________________________________________________________________________ 9
7.3 ZIMA __________________________________________________________________________________ 9
7.4 POMLAD ______________________________________________________________________________ 9
8 SODELOVANJE S STARŠI IN OKOLJEM________________________________________________________ 10
8.1 SODELOVANJE S STARŠI _______________________________________________________________ 10
8.2 SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM_______________________________________________________ 12
9 PROGRAM STALNEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ___________________ 12
10 ODDELKI TER RAZPOREDITEV OTROK, STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA________________ 13
10.1. RAZPOREDITEV OTROK IN STROKOVNIH DELAVCEV PO ODDELKIH ___________________________ 13
10.2 RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJIC ________________ 13
11 DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA _____________________________________________ 14
11.1 DELO POMOČNICE RAVNATELJA ZA VRTEC _______________________________________________ 14
11.2 DELO VZGOJITELJIC ___________________________________________________________________ 15
11.3 DELO POMOČNIC VZGOJITELJIC _________________________________________________________ 15
11.4 SVETOVALNA SLUŽBA __________________________________________________________________ 15
12 DOKUMENTACIJA __________________________________________________________________________ 15
1 UVOD
Letni delovni načrt vrtca je dokument, ki nam služi kot vodilo delovanja vrtca za celotno šolsko leto in je sestavni
del letnega delovnega načrta javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače. V njem so
zastavljeni cilji in naloge, opredeljeni so programi in dejavnosti pa tudi organizacija in ustvarjanje pogojev za
nemoteno celoletno delo in življenje v vrtcu.
2 POSLANSTVO IN VIZIJA VRTCA
Želimo si, da bi naš vrtec deloval »po meri« današnjega otroka, hkrati pa temeljil na pozitivnih izkušnjah iz
preteklosti. Sledimo novim strokovnim spoznanjem in jih premišljeno vnašamo v življenje in delo našega vrtca.
Prizadevamo si zagotavljati pogoje za optimalen razvoj otrokovih potencialov, zato vzgojno delo gradimo na
otrokovih zmožnostih in dajemo otrokom veliko prostora za igro, raziskovanje, pridobivanje novih izkušenj, iskanje
lastnih poti razmišljanja in učenja skozi igro. Izhajajoč iz poslanstva in vizije, smo oblikovali tudi slogan našega
vrtca:
»Smo vrtec, ki ima odprte dlani, srce in oči.«
Za uresničevanje poslanstva in vizije sledimo ciljem, ki nam jih zastavlja Kurikulum za vrtce:
 bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke,
 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih,
 bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne
onemogoča poglobljenosti na določenih področjih,
 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik,
 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok,
 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,
 rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu,
 rekonceptualizacija in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev,
 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.
3 ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA
3.1 IME IN SEDEŽ VRTCA
Vrtec deluje kot organizacijska enota javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače. Vrtec se
imenuje Enota vrtca pri OŠ Rače, nahaja se v Ulici Lackove čete 17, 2327 Rače.
V. d. ravnatelja OŠ Rače je Marija Zavernik, tel.: 02 609 71 11, e-pošta: [email protected]
Pomočnica ravnatelja za vrtec je Nina Brezner, tel.: 02 608 09 01, e-pošta: [email protected]
3.2 POSLOVNI ČAS VRTCA
Poslovni čas vrtca je prilagojen potrebam staršev in se z ozirom na spremembe delovnega časa večine staršev
med letom lahko spremeni. Zaradi racionalizacije poslovanja si vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov med
letom in v času počitnic. Do takih sprememb bo prihajalo ob praznikih in med šolskimi počitnicami, in to
predvidoma med:
 jesenskimi šolskimi počitnicami,
 novoletnimi prazniki,
 zimskimi šolskimi počitnicami,
 prvomajskimi prazniki in
1

poletnimi šolskimi počitnicami (julij–avgust).
Vrtec posluje skozi vse leto, vsak delovnik od ponedeljka do petka. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vrtec ne
posluje. Poslovni čas vrtca je od 5.45 do 16.45.
4 OTROCI V VRTCU
4.1 DNEVNA RUTINA V ODDELKIH
Vse dejavnosti v vrtcu potekajo po določenem dnevnem redu, pri čemer se upošteva:
 starost in razvojno stopnjo otrok,
 otrokove osnovne potrebe,
 trajanje bivanja otrok v vrtcu,
 zdravstveno-higienske navade in privajenosti,
 letni čas, praznike, aktualne dogodke, pomembne dneve,
 potrebe staršev in širše družbene skupnosti.
Dnevni urnik in dnevna rutina oblikujeta osnovno strukturo slehernega dne. Načrtovana morata biti tako, da
sledita razvojnim in individualnim potrebam otrok. Urnik in dnevna rutina se skozi ves dan prepletata in potekata
na osnovi načrtovanih dejavnosti, ki so:
 sprejem otrok,
 zaposlitve otrok – vodena zaposlitev (strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalni program z otroki v
skladu s Kurikulom za vrtce oz. cilji področij gibanja, narave, družbe, umetnosti, jezika in matematike;
natančno so načrtovani v letnem delovnem načrtu skupine),
 opravila v zvezi z osebno higieno,
 prehranjevanje otrok,
 počitek otrok,
 dejavnosti po malici.
4.2 ODDAJANJE OTROK
Strokovne delavke vrtca sprejemajo otroke osebno in jih pri odhodu iz vrtca prepustijo v oskrbo staršem ali
drugim osebam, pooblaščenim od staršev.
4.3 DRUŽENJE SKUPIN
V času od 5.45 do 7.10 so vsi otroci združeni v zbirni igralnici, igralnici številka 4 (Snežinke). Otroci skupin Lunice
in Mavrice so od 7.10 do 7.30 združeni v igralnici številka 1 (Lunice), ob 15.45 pa se znova združijo v igralnici št.
4 (Snežinke). Od 7.10 do 7.45 se v skupini Mehurčki združijo skupine Mehurčki in Kapljice. Od 7.10 do 7.45 je
skupina Zvezdice v skupini Snežinke, od 7.45 do 15.15 pa v svoji igralnici. Ob 15.00 se združijo skupine
Snežinke in Sončki (v skupini Snežinke), ob 15.15 pa se jim pridruži še skupina Zvezdice. Od 15.30 do 15.45 se
združijo skupine Kapljice, Mehurčki in Oblački v skupini Oblački. Ob 15.45 se v zbirni igralnici (Snežinke) združijo
vse preostale skupine vrtca.
5 PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE
DNEVNI PROGRAM
Dnevni program traja od 6 do 9 ur. Obsega vse dejavnosti, ki izhajajo iz dnevnega urnika in rutine.
POLDNEVNI PROGRAM
Poldnevni program traja 5 ur in ne zajema popoldanske malice.
2
6 DEJAVNOSTI
6.1 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas,
odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci
vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in z načeli
Kurikula za vrtce.
VSI ODDELKI

PRAVLJIČNE URICE – obogatitvena dejavnost, ki se izvaja v popoldanskem času in je namenjena
otrokom in staršem.
Dejavnost se bo izvajala trikrat letno. Po pravljici bo sledila kratka ustvarjalna delavnica. Pripovedovanje ali
branje s poustvarjanjem je namenjeno otrokom in staršem.
NOSILKE: Petra Vodošek/Jasmina Ogrizek, Mateja Ogrizek.
ROK: trikrat letno, od novembra 2014 do junija 2015.

URICA ŠIVANJA – obogatitvena dejavnost, ki se izvaja v popoldanskem času in je namenjena
otrokom in staršem.
Dejavnost bo potekala vsako zadnjo sredo v mesecu v popoldanskem času, in to skupaj s starši. Otroci se bodo
seznanili s poklicem šivilje in njegovim pomenom za širšo družbo, razvijali si bodo fino motoriko in umetniško
predstavljivost ter domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem, izboljšali si bodo ročne spretnosti in vztrajnost ter si
privzgojili skrb za čist izdelek.
NOSILKA: Dušanka Postružnik.
ROK: enkrat mesečno v popoldanskem času, od oktobra 2014 do junija 2015.

REKREACIJSKE URICE V ŠOLSKI TELOVADNICI
Vsi otroci vrtca bodo šolsko telovadnico obiskovali vsak četrtek od 9.20 do 10.05. S to dejavnostjo želimo otroke
skozi gibanje in igro spodbuditi in usmeriti v zdravo športno življenje.
NOSILKE: vzgojiteljice.
ROK: enkrat tedensko, od oktobra 2014 do junija 2015.

MALČEK-BRALČEK
Veselje do branja ima v življenju velik pomen. Najpogosteje je to skrivnostni ključ do kakovostnega življenja.
Otroci si z branjem laže predstavljajo svet, v katerem živijo. Pomaga jim pri učenju in spoznavanju resnic.
Prebrano je tema za izčrpne pogovore.
Bralna značka je vseslovensko gibanje popularizacije branja med otroki. S dejavnostjo se v našem vrtcu
priključujemo gibanju »malček-bralček«. Otroci imajo priložnost svoje bralne izkušnje s pripovedovanjem in
pogovorom deliti z drugimi otroki. Malčki-bralčki, ki jih sproti lahko zbirajo, jih vedno znova povabijo v svet
pravljic.
NOSILKE: vzgojiteljice.
ROK: do junija 2015.

SKRB ZA ZDRAVE ZOBE
Otroke obiskuje sestra Bojana Kuhar iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor – Oddelka za zobno
3
preventivo. Otroci se z njeno pomočjo naučijo pravilnega umivanja zob in si razvijajo potrebo po vsakodnevni
skrbi za zobe.
NOSILKA: Bojana Kuhar.
ROK: šolsko leto 2014/2015.

V DRUŽBI LUTK
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic bodo pripravile krajše lutkovne predstave. V kombiniranih oddelkih bodo
lutke gostovale enkrat na mesec, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa v mesecu decembru in februarju.
Seveda se bodo lutke v prilagojeni obliki predstavile tudi našim najmlajšim.
NOSILKE: vzgojiteljice kombiniranih oddelkov in oddelkov II. starostnega obdobja.
ROK: enkrat mesečno, od novembra 2014 do junija 2015.

CICIBAN PLANINEC
Za otroke in starše bomo v sodelovanju s Planinskim društvom Fram pripravili tri krajše izlete v naravo, ki bodo
prilagojeni in sprejemljivi za vse starostne skupine, od otrok do dedkov in babic.
NOSILKI: Jolanda Borovnik, Marta Predikaka.
ROK: od oktobra 2014 do junija 2015.
KOMBINIRANI ODDELKI

PLESNA SKUPINA RAČKE
Otroci kombiniranih oddelkov se bodo v dejavnost vključevali po lastnem interesu. Svojo plesno točko bodo
predstavili na eni od prireditev ob koncu šolskega leta.
NOSILKI: Teja Verglez, Petra Ornik.
ROK: enkrat tedensko, od oktobra 2014 do junija 2015.

ZGODNJE NARAVOSLOVJE V VRTCU
Področje naravoslovne dejavnosti postopoma razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje,
zmožnosti reševanja problemov, postavljanja hipotez, klasificiranja idr. Ti procesi pri otrocih potekajo nezavedno,
vendar so hkrati osnovne znanstvene metode v naravoslovju.
Dejavnost zgodnje naravoslovje v vrtcu je namenjena otrokom kombiniranih oddelkov. Potekala bo trikrat letno v
času dopoldanske zaposlitve otrok. Poudarek bo na pridobivanju izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi ter
spodbujala veselje do raziskovanja in odkrivanja. S to dejavnostjo bomo spodbujali vedoželjnost in ustvarjalnost
otrok. Otroci bodo opazovali pojave okoli sebe, razmišljali o njih, se učili ravnati z živimi bitji, s predmeti in
snovmi, razvijali čut za naravo ter spoznavali lastnosti snovi in teles.
NOSILKI: Petra Ornik, Nada Kmetec.
ROK: trikrat letno, od oktobra 2014 do junija 2015.
II. STAROSTNO OBDOBJE

VRTEC V NARAVI
Otroci, ki bodo septembra 2015 postali prvošolčki, bodo v mesecu maju (27.–29. 5. 2015) doživeli tri nepozabne
dneve vrtca v naravi. Preživeli jih bodo v CŠOD Škorpijon (Sv. Duh na Ostrem vrhu). Aktivnosti temeljijo na ciljih
strokovnih področij narave, družbe, gibanja, umetnosti, jezika in matematike ter so oblikovane interdisciplinarno.
Celosten vidik izbrane vsebine bodo otroci doživljali na neposreden način v naravi z izkustvenim učenjem,
opazovanjem, doživljanjem in raziskovanjem.
4
Dejavnost sofinancirajo starši otrok in po potrebi šolski sklad.
NOSILKE: Nina Brezner, Natalija Bodner, Jasmina Ogrizek, Tina Ištvan.
ROK: maj 2015.

PESEM, PLES IN IGRA
Dejavnost se bo izvajala dvakrat mesečno v dopoldanskem času. Otroci bodo spoznavali slovenske ljudske
pesmi, plese in običaje, usvajali bodo osnove prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. Otroke bomo spodbujali
k opazovanju in spoznavanju sedanjosti in preteklosti.
NOSILKI: Polona Dobič, Amalija Hribernik.
ROK: dvakrat mesečno, od oktobra 2014 do junija 2015.

RAČUNALNIŠKE URICE
Računalniško učilnico v OŠ Rače bodo otroci obiskovali predvidoma ob sredah od 9.20 do 10.05. Naučili se bodo
predvsem pravilno in zmerno uporabljati računalnik. Ta v vrtcu predstavlja ustvarjalen učni pripomoček pa tudi
nenadomestljiv medij, ki otrokom omogoča raziskovanje in izražanje mnogih zamisli.
NOSILKE: Natalija Bodner, Petra Vodošek/Jasmina Ogrizek.
ROK: občasno, od oktobra 2014 do junija 2015.

PEVSKI ZBOR SMEHEC
Z dejavnostjo želimo spodbuditi otroke k petju in glasbenemu ustvarjanju. Zborček bo prepeval ljudske in
avtorske pesmice ter sodeloval na pevskih revijah in drugih prireditvah v vrtcu in kraju. Dejavnost bo potekala
enkrat tedensko v dopoldanskem času.
NOSILKI: Irena Hodak, Nina Brezner.
ROK: enkrat tedensko, od oktobra 2014 do junija 2015.

JEZIKOVNA KOPEL
V oddelkih II. starostnega obdobja (Kapljice in Mehurčki) se bo v integrirani obliki izvajala dejavnost postopnega
uvajanja tujega jezika. V oddelku bo prisotna učiteljica nemškega jezika in otroci bodo v sklopu načrtovane
dejavnosti v oddelku usvajali tuji jezik. V vsaki skupini se izvede 35 ur.
NOSILKA: Romana Zupančič.
ROK: enkrat tedensko, od oktobra 2014 do junija 2015.

MALI SONČEK
Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo, potrebo in
navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo
po športnem udejstvovanju. Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini
gibalnih vsebin v vrtcu. Največ pozornosti bo namenjene igri in vadbi, ki naj bosta prijetni in prilagojeni otroku.
V okviru športnega programa Mali sonček se izvaja program Naučimo se plavati. Občina Rače–Fram financira
prevoz in deseturni plavalni tečaj prilagajanja na vodo, ki bo izveden v času od 13. 4. do 17. 4. 2015 v Športnem
parku Ruše. V dejavnosti bodo sodelovali vsi otroci, ki bodo v naslednjem šolskem letu postali šolarji.
NOSILKA: Natalija Bodner.
ROK: šolsko leto 2014/2015.
5

CICI VESELA ŠOLA
Dejavnost je namenjena otrokom, ki bodo v naslednjem šolskem letu postali šolarji. S Cici veselo šolo bodo otroci
širili svoje znanje in vedoželjnost.
NOSILKA: Natalija Bodner.
ROK: od oktobra 2014 do junija 2015.

S PIŽAMO V VRTEC
Dejavnost se bo izvajala v skupini Oblački. Otroci bodo preživeli noč v vrtcu. Seveda nikakor ne bo manjkal nočni
pohod z lučkami in ples v pižamah.
NOSILKA: Jasmina Ogrizek.
ROK: maj 2015.

Z IGRO ODKRIVAMO MATEMATIČNE IN NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI
Dejavnost se bo izvajala v skupini Kapljice in Mehurčki. Pri naravoslovnih dejavnostih se bodo otroci učili
strategij mišljenja in raziskovanja, prinašali bodo živa bitja in predmete, jih opazovali in vračali v naravo. S
poskusi bodo ugotavljali lastnosti snovi, predmetov in živih bitij. Na tak način bodo spoznavali vzroke in posledice
dogajanj in stanj.
Za matematične dejavnosti, ki bodo povezane z naravoslovjem, bodo otroci uporabljal vsakdanje okolje,
predmete, priložnosti, ob tem razmišljali, govorili in si razvijali določene spretnosti. Najprimernejši način
zgodnjega poučevanja matematike je igranje, obogateno z matematičnimi cilji. Spoznavali bodo: števila, simbole
in grafične prikaze, vzročno-posledične odnose, simetrijo, geometrijska telesa in like, prostor in orientacijo,
urejanje, razvrščanje in merjenje.
NOSLIKI: Mateja Dovnik, Mateja Ogrizek.
ROK: enkrat mesečno, od oktobra 2014 do junija 2015.
6.2 DODATNI PROGRAMI
Programi se izvajajo izven programa vrtca. Cena teh programov ni vključena v ceno rednega programa vrtca.
Dejavnosti dodatnega programa izvajajo zunanji sodelavci. Financirajo jih starši sami. Te dejavnosti so:
 športna vadba za predšolske otroke (ŠRD Svizec),
 plesni tečaj (plesna šola Samba, Pingi),
 baletna šola (Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška),
 tečaj rolanja (Lucky Luka).
Po zaključni dejavnosti morajo otroka prevzeti starši ali z njihove strani pooblaščena oseba.
6.3 PROJEKTI
EKOVRTEC
Ekovrtec je sestavni del ekošole. Z vsebinami zgodnjega naravoslovja vpliva na vzgojno-izobraževalno delo otrok
in tako razvija vrednote. Ena najpomembnejših je odnos do narave, okolja in družbe.
Cilji, ki jih uresničuje ekovrtec:
 vzgoja za okoljsko odgovornost,
 razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
 vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
6
Vsako leto je za potrditev eko zelene zastave potrebno sodelovanje v dveh tematskih sklopih, ki sta obvezna. V
šolskem letu 2014/2015 sta to »Odpadki« in »Voda« ter po želji tudi »Čebele«. Poleg teh dveh obveznih
tematskih sklopov pa moramo v vrtcu izvesti še en tematski sklop iz zgodnjega naravoslovja. Letos smo se
odločili za tematski sklop »Z gibanjem in opazovanjem raziskujemo svet«. Sodelovali bomo tudi pri projektih
»Ekobranje za ekoživljenje« ter »Šport in špas«. Vsi projekti in tematski sklopi ekovrtca potekajo vse šolsko leto,
vanj pa so vključeni vsi otroci iz našega vrtca.
NOSILKA: Jolanda Borovnik.
Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV
V šolskem letu 2014/2015 že četrto leto zapored sodelujemo v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo
»Z igro do prvih turističnih korakov«. Letošnja rdeča nit projekta je »Zgodbe turizma«. V projektu bomo iskali žive
obstoječe zgodbe, ki vsaj v določeni meri že delujejo kot turistični produkt in predstavljajo posebnost določenega
kraja ali dogodka v Sloveniji, kot so recimo miti, ljudske pripovedke, naravne danosti, zgodovinske osebnosti in
podobno. Ni pa nujno, da zgodbe črpamo iz preteklosti, saj lahko šele nastajajo ali pa so aktualen odsev
današnjega časa. Pomembno je, da so za otroke zanimive, privlačne in jih nagovarjajo k raziskovanju in
odkrivanju posebnosti naše domovine. Bistveno je, da v projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo
nam bo vprašanje »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?«.
Sodelovanje v projektu nam lahko koristi pri promociji našega vrtca, turizma in kraja, v katerem živimo
NOSILKA: Irena Hodak.
ZDRAVJE V VRTCU
Namen programa je razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo zdravje kot pomembno
vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in
izboljševanje zdravja. Projekt je usmerjen na vse ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci) in okolico, da se
vsakodnevno odločamo za zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kakovost zdravja. Upoštevali
bomo dejavnike za ohranjanje zdravja otrok (zdrava prehrana, gibanje, zdravo okolje in skrb zase) in tako skupaj
s starši skrbeli za zdravje otrok in preprečevanje širjenja bolezni. Z različnimi dejavnostmi bomo poskušali
otrokom predstaviti in približati čim bolj zdrav način življenja in jim pokazati, da je » zdravo« lahko tudi zabavno.
Rdeča nit v tem šolskem letu je »Moje zdravo in varno okolje«.
NOSILKA: Andrea Herceg.
VELIKI NEMARNI ŠKORNJI
Projekt Veliki nemarni škornji izhaja iz istoimenske zgodbe. Zgodba se začne, ko se zgodi gobja katastrofa.
Škornji namreč zbrcajo nekaj gob in besede odmevajo po gozdu ter pripovedujejo zgodbo o velikih nemarnih
škornjih. K visokemu hrastu prihajajo gozdne živali in škrati s svojimi zgodbami o nemarnem vedenju velikih
škornjev. Rdeča nit programa je tako zgodba Veliki nemarni škornji in nastala problematika: kaj naj junaki
naredijo – kaj bi naredil ti? Projekt se bo izvajal v skupini Mehurčki.
Veliki nemarni škornji spodbujajo kreativnosti, inovativnost ter razvoj kritičnega mišljenja, izhajajoč iz ekološke
tematike posredovane otrokom skozi zgodbo.
Skozi celotno šolsko leto otroci s pomočjo junakov iz zgodbe spoznavajo početje velikih nemarnih škornjev.
Preizkusijo se kot reševalci nastalega problema. Skupaj z junaki iščejo načine, kako velike nemarne škornje
opozoriti, da to, kar počnejo, velikokrat ni pravilno.
Projekt spodbuja:
 drugačnost, saj je odlično, če si drugačen, če imaš ideje; raznolikost krepi medsebojne odnose;
 vztrajnost, saj je pot do prave ideje dolga in vredna, ker se na njen veliko naučiš;
 timsko sodelovanje, saj na na poti s timom najdeš, dosežeš odlične rezultate;
 enakovrednost, saj ni pomembno, od kod si, ali si odličen ali »slabši«, štejejo motivacija, ideje, učenje iz
napak;
7







znanje na poti do rešitve,saj je to nekaj najvrednejšega in učenje iz napak je odlično;
iznajdljivost, ustvarjalnost, sodelovanje, saj krepijo lastno samopodobo, vztrajnost, povezovanje in
postavljanje vprašanj;
odnos do sprememb, saj se življenje nenehno spreminja, delovati moramo neprestano in iskati nove
poti, možnosti;
kreativnost, saj za reševanje enega problema obstaja več možnih rešitev;
aktivnost, saj kadar imaš idejo, pot, je to treba spraviti v akcijo;
kritično razmišljanje, saj vedno obstajajo vprašanja zakaj, kako in posledice;
solidarnost, saj kadar nekaj znaš, je prav, da to naučiš še druge.
NOSILKE: Petra Vodošek/Jasmina Ogrizek, Mateja Ogrizek.
POMAHAJMO V SVET
Projekt Pomahajmo v svet je mednarodni projekt, v katerem otroke v vrtcih med seboj povezujemo prek
videoomrežja, kjer se lahko vidijo v živo, si pomahajo in se naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek bomo
namenili predvsem spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si lahko pokažejo, kako se igrajo,
kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo itd.
Namen projekta je, da otroke prek različnih, njim zanimivih dejavnosti, motiviramo in jih tako navajamo na
rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do
starejših itd. S tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebno
sedaj, ko svet postaja vedno bolj odprt in dostopen.
Vsak vrtec, ki bo sodeloval pri projektu Pomahajmo v svet in uspešno sledil programu, si bo pridobil časten naziv
»Strpen vrtec«, kar bo lahko otrokom, staršem in celotnemu strokovnemu timu v velik ponos. Vrtec bo s tem
pokazal, da se otroci učijo strpnosti in razumevanja drugačnosti v vseh oblikah. Znanje, ki ga bodo majhni in veliki
v projektu Pomahajmo v svet pridobili, jih bo vodilo k razumevanju, razumevanje pa jih bo vodilo k sprejemanju.
Projekt se bo izvajal v skupini Mehurčki.
NOSILKI: Natalija Bodner, Mateja Dovnik.
PASAVČEK
Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih
pasov med vožnjo. To bomo dosegli s promocijo uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov, z
opozarjanjem učencev in staršev, s projektnim delom in sodelovanjem s policijo. Projekt se bo izvajal v skupini
Mehurčki in Kapljice.
NOSILKI: Natalija Bodner, Jasmina Ogrizek.
7
DEJAVNOSTI VRTCA PO LETNIH ČASIH
Dejavnosti potekajo v okviru vzgojnega dela in skozi vse šolsko leto. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic jih
načrtujejo in realizirajo na nivoju oddelka. Dejavnosti so na nivoju vrtca povezane in usklajene z LDN-jem vrtca.
Da je ponudba dejavnosti pestra in raznovrstna, strokovne delavke povabijo medse tudi zunanje sodelavce. Pri
tem vključujejo vsa področja:
 obeležitev pomembnih dni, tednov in mesecev v letu,
 naravoslovje, jezik, matematiko, družbo, glasbo idr.,
 pomembne praznike, določene s koledarjem (kulturni dnevi, družinski, občinski, državni).
7.1 TEDEN OTROKA
V okviru tedna otroka načrtujemo:
 ure pravljic – knjižničarka pripoveduje,
8




likovno-ustvarjalne delavnice,
jesenske delavnice,
lutkovno gledališko predstavo Jesenska (petek, 10. 10. 2014, Teater za vse, Jesenice),
kostanjev piknik.
NOSILKE: vzgojiteljice.
ROK: oktober 2014.
7.2 JESEN




Na sprehodih bomo zbirali naravni material za pripravo jesenskih izdelkov.
V petek, 21. 11. 2014, bomo pripravili tradicionalni slovenski zajtrk (otrokom bomo ponudili živila
slovenskega porekla ter sezonsko sadje in zelenjavo lokalnih pridelovalcev).
Obiskali bomo kmetijo – opravljanje in opazovanje kmečkih opravil (ličkanje, čiščenje buč …).
Ogledali si bomo etnografsko zbirko – starine.
NOSILKE: vzgojiteljice.
ROK: oktober, november 2014.
7.3 ZIMA
VESELI DECEMBER
Otroci bodo mesec december doživljali kot mesec veselja in pričakovanj. Izdelovali bodo dekoracije in okraske za
igralnice, hodnike vrtca in novoletno jelko. Ogledali si bodo lutkovno gledališko predstavo Zajčkov zvonček
(sreda, 17. 12. 2014, Teater za vse, Jesenice). Pripravili bodo program dedku Mrazu, ki bo obiskal vrtec in obdaril
otroke v dopoldanskem času. V prednovoletnem času bomo tudi letos sodelovali na novoletnem bazarju, ki ga
organizira Občina Rače–Fram.
NOSILKE: vzgojiteljice.
ROK: december 2014.
KNJIGE PRAZNUJEJO
Tudi letos bodo imele knjige pri nas posebno mesto:
 ob slovenskem kulturnem prazniku bo druženje s knjigo pogostejše,
 malček-bralček in eko bralna značka seznanjata otroke z vedno novimi ekovsebinami,
 obiskali in ogledali si bomo šolsko knjižnico,
 razstavili bomo knjige, ki jih bomo izdelali sami.
NOSILKE: knjižničarka OŠ Rače, vzgojiteljice.
ROK: februar 2015.
PUSTOVANJE
Otroci se seznanjajo s starimi šegami in z običaji in tako prispevajo, da se ohranjajo. V dopoldanskem času bomo
pustno rajanje organizirali v vrtcu.
NOSILKE: vzgojiteljice.
ROK: februar 2015.
7.4 POMLAD
V pričakovanju pomladi potekajo različne aktivnosti, katerih cilj je razvijati odgovoren in spoštljiv odnos do žive in
nežive narave. Izvedli bomo:
9



spomladansko čistilno akcijo ob dnevu Zemlje (sreda, 22. 4. 2015),
izlete, sprehode, športne dopoldneve,
zbiranje starega papirja.
NOSILKE: vzgojiteljice.
ROK: marec, april 2015.
DRUŽINSKI PRAZNIKI
Skozi načrtovane dejavnosti ob valentinovem, dnevu žena, materinskem dnevu in dnevu družine otroci
spoznavajo, da smo vsi, tako odrasli kot otroci, del večje celote – družbe.
Otroci bodo izdelali skromna darilca, s katerimi bodo izkazali pozornost svojim najdražjim. Pripravili bomo
dejavnosti, na katerih bodo otroci, starši in drugi člani njihovih družin skupaj ustvarjali in se družili. Dan družine
bomo proslavili tako, da se bomo pridružili projektu Šport in špas – 8. dan druženja in gibanja vseh generacij
(sobota, 16. 5. 2015).
NOSILKE: vzgojiteljice.
ROK: februar, marec, april in maj 2015.
SVEČANI ZAKLJUČEK MALČKA-BRALČKA IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV
Ob zaključku dejavnosti malček-bralček bomo naše male »bralce« nagradili z lutkovno gledališko predstavo
Nerodna miška Marjanca (torek, 12. 5. 2014, Teater za vse, Jesenice) in jim podelili priznanja in nagrade. Ob
zaključku šolskega leta pa bomo pripravili tematsko zaključno prireditev, na kateri se bodo predstavile
posamezne skupine našega vrtca, predstavljeni bodo projekti in dejavnosti, ki so se odvijali med letom, hkrati pa
se bomo poslovili od otrok, ki z jesenjo vstopajo v šolo. Bodočim prvošolcem bomo podarili uokvirjeno risbo v
trajen in lep spomin na vrtec.
NOSILKE: vzgojiteljice.
ROK: junij 2015.
8
SODELOVANJE S STARŠI IN OKOLJEM
8.1 SODELOVANJE S STARŠI
Eden pomembnejših vidikov kakovosti predšolske vzgoje je tudi sodelovanje s starši, zato mu v našem vrtcu
namenjamo veliko pozornosti. Zavedamo se, da je naša in starševska dolžnost poskrbeti za otrokovo dobro
počutje v vrtcu.
RODITELJSKI SESTANKI
Za starše organiziramo tri oz. štiri roditeljske sestanke.
Roditeljski sestanki
1. roditeljski sestanek
2. roditeljski sestanek
3. roditeljski sestanek
4. roditeljski sestanek
NOSILKE: vzgojiteljice.
ROK: šolsko leto 2014/2015.
10
september 2014
januar 2015
maj 2015
junij 2015 (starši
novincev)
GOVORILNE URE
Govorilne ure potekajo vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 17. uri.
Vsebina pogovorov:
 usklajevanje individualnih posebnosti otrok,
 pomoč staršem pri vzgoji otroka,
 individualno spremljanje otrokovega razvoja (opažanja in dosežki).
NOSILKE: vzgojiteljice, svetovalna delavka.
ROK: šolsko leto 2014/2015.
SESTANKI PREDSTAVNIKOV STARŠEV ODDELKOV VRTCA
Predstavniki staršev oddelkov vrtca se praviloma trikrat letno, pred sejo sveta staršev, sestanejo na sestanku,
kjer obravnavajo problematiko dela v vrtcu, pripravijo gradivo ter oblikujejo predloge sklepov za seje sveta staršev
in/ali seje sveta zavoda. Sestankov se praviloma udeležujejo predstavniki staršev, član sveta zavoda –
predstavnik staršev vrtca in pomočnica ravnatelja za vrtec.
ROK: šolsko leto 2014/2015.
DAN ODPRTIH VRAT IN UVAJANJE NOVINCEV
Za lažje privajanje otroka na novi ritem življenja v mesecu avgustu in septembru pripravljamo dneve odprtih vrat
in uvajalni teden. Dnevi odprtih vrat bodo potekali v tednu od 24. 8 2015 do 26. 8. 2015. Uvajalni teden, v
katerem se bo čas bivanja otroka v vrtcu postopoma podaljševal, bo potekal od 1. 9. 2015 do 4. 9. 2015.
NOSILKE: vzgojiteljice, svetovalna delavka.
ROK: avgust in september 2015.
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA STARŠE
Starši se bodo lahko udležili naslednjih delavnic in predavanj:
 Prva pomoč za starše (v šol. letu 2014/2015, društvo Za življenje),
 Čudežna moč branja (20.–24. 10. oz. 3.–11. 2014, predavateljica Darka Tancer Kajnih, urednica revije
Otrok in knjiga),
 Razvoj bralne pismenosti (torek, 3. 2. 2015, dr. Sonja Pečjak).
NOSILKA: svetovalna delavka (koordinatorica).
ROK: šolsko leto 2014/2015.
DRUGE OBLIKE SODELOVANJA
Pomembno je predvsem sodelovanje med strokovnima delavkama in starši na nivoju oddelka, saj omogoča
poenotenje vzgojnih prijemov. Vzgojiteljice sistematično načrtujejo to področje v svojem LDN-ju. Načrt
sodelovanja predlagajo tudi starši na prvem roditeljskem sestanku.
Druge oblike sodelovanja so še:
 članstvo v svetu staršev,
 delavnice za starše (božično-novoletne ustvarjalne delavnice (december 2014)),
 razne zbiralne akcije,
 dnevni stiki,
 druženje na izletih in prireditvah, dan za družino (marec 2015), Šport in špas – 8. dan druženja in
gibanja vseh generacij (sobota, 16. 5. 2015) in zaključna prireditev (junij 2015).
11
8.2 SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM
Cilja sodelovanja sta:
 obogatiti vzgojno-izobraževalni program vrtca in
 s sodelovanjem z različnimi inštitucijami popestriti življenje otrok v vrtcu.
SODELOVANJE Z OŠ RAČE
Vsebine sodelovanja:
 izmenjava stališč, izkušenj med strokovnim timom vrtca in šole ter
 sodelovanje na nivoju kulturnega in družabnega življenja (knjižnica, razstave idr.).
SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI
Vsebine sodelovanja:
 Zobozdravstvena preventivna služba: izvajanje zobozdravstvene preventivne dejavnosti,
 Dispanzer za pedopsihiatrijo, Center za sluh in govor: sodelovanje s strokovnimi delavci za otroke s
posebnimi potrebami.
SODELUJEMO ŠE:





z Občino Rače–Fram,
s Policijsko postajo Rače,
s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor,
z RK Rače in Karitasom Rače in
z lokalnimi društvi.
9 PROGRAM STALNEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN
IZPOPOLNJEVANJA
Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje bo potekalo na pedagoških konferencah, strokovnih aktivih, študijskih
skupinah v organizaciji vrtca in Zavoda RS za šolstvo ter ob študiju strokovne literature.
 Pripravili bomo seminarje oz. predavanja za strokovne delavce:
o obnovitveni tečaj prve pomoči ( dr. Aleksander Jus, 13. 10. 2014 ),
o delavnico Razvoj bralne pismenosti (dr. Sonja Pečjak, 3. 2. 2015),
o delavnico Kultura medosebnih odnosov (mediatorji OŠ Rače, marec 2015 ),
o učinkovito komuniciranje v kolektivu (šol. leto 2014/15).
 Strokovne delavke bodo izbrale izobraževanje po lastnem izboru iz kataloga stalnega strokovnega
izobraževanja za šolsko leto 2014/15.
 Strokovne delavke se bodo udeleževale srečanj študijskih skupin. V šolskem letu 2014/2015 še naprej
sodelujemo s študijskim središčem Vrtca Otona Župančiča, Slovenska Bistrica. Osrednja vsebina v tem
šolskem letu je gibanje v vrtcu.
 Aktivno bomo sodelovali na aktivih in pedagoških konferencah.
 Spremljali bomo strokovno literaturo.
V našem vrtcu še naprej omogočamo opravljanje pedagoške prakse oz. pripravništva dijakom III. gimnazije
Maribor, program predšolske vzgoje, in študentom Pedagoške fakultete Maribor, Oddelka za predšolsko vzgojo.
12
10 ODDELKI TER RAZPOREDITEV OTROK, STROKOVNIH IN DRUGIH
DELAVCEV VRTCA
10.1. RAZPOREDITEV OTROK IN STROKOVNIH DELAVCEV PO ODDELKIH
ODDELEK
Lunice
Mavrice
Zvezdice
Snežinke
Sončki
Mehurčki
Oblački
Kapljice
STAROST
OTROK
1–2 leti
2–3 leta
2–4 leta
2–4 leta
2–4 leta
4–5 let
4–6 let
5–6 let
ŠTEV.
OTROK
14
14
19
19
19
24
22
24
POMOČNICA ZGOJITELJICE
VZGOJITELJICA
Polona Dobič
Irena Hodak
Jolanda Borovnik
Nada Kmetec
Irena Flajšman
Petra Vodošek/Jasmina Ogrizek
Andrea Herceg
Natalija Bodner
Dušanka Postružnik
Teja Verglez
Darja Pušenjak
Petra Ornik
Marta Predikaka
Mateja Ogrizek
Amalija Hribernik
Mateja Dovnik
Mobilna pomočnica vzgojiteljice
0,35 %
10.2 RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA VZGOJITELJIC IN POMOČNIC
VZGOJITELJIC
IME IN PRIIMEK
Natalija Bodner
DELOVNO
MESTO
vzgojiteljica
ODDELEK
DELOVNI ČAS
ODMOR
Kapljice
7.00–13.30
5.45–12.15
8.00–15.30
8.15–15.45
7.00–13.30
5.45–12.15
8.00–15.30
8.15 –15.45
7.00–13.30
30 min.
Mateja Dovnik
pom. vzgojiteljice
Kapljice
Petra Vodošek/Jasmina
Ogrizek
Mateja Ogrizek
vzgojiteljica
Mehurčki
pom. vzgojiteljice
Mehurčki
Andreja Hreceg
vzgojiteljica
Oblački
Amalija Hribernik
pom. vzgojiteljice
Oblački
30 min.
Sončki
8.00–15.30
8.15 –15.45
7.10 –13.15
Irena Flajšman
vzgojiteljica
Marta Predikaka
pom. vzgojiteljice
Sončki
8.15–15.45
30 min.
Nada Kmetec
vzgojiteljica
Snežinke
7.10–13.15
30 min.
Petra Ornik
pom. vzgojiteljice
Snežinke
7.30 –15.00
30 min.
Jolanda Borovnik
vzgojiteljica
Zvezdice
7.45 –14.15
30 min.
Darja Pušenjak
pom. vzgojiteljice
Zvezdice
7.45 –15.15
30 min.
Irena Hodak
vzgojiteljica
Mavrice
7.30 –14.00
30 min.
Teja Vergelz
pom. vzgojiteljice
Mavrice
8.00 –15.30
30 min.
Polona Dobič
vzgojiteljica
Lunice
7.30–14.00
30 min.
13
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.
Dušanka Postružnik
pom. vzgojiteljice
Mobilna pomočnica
vzgojiteljice
mobilna pom.
vzgojiteljice
Lunice
7.45–15.15
30 min.
14.00–16.45
10.3 ZAPOSLENI V VRTCU
IME IN PRIIMEK
Nina Brezner
Irena Flajšman
Irena Hodak
Polona Dobič
Nada Kmetec
Jolanda Borovnik
Natalija Bodner
Andrea Herceg
Petra Vodošek/Jasmina Ogrizek
Marta Predikaka
Mateja Dovnik
Teja Verglez
Dušanka Postružnik
Petra Ornik
Darja Pušenjak
Amalija Hribernik
Mateja Ogrizek
Mobilna pomočnica vzgojiteljice
Tina Ištvan
Irena Pauman
Benjamin Peršuh
Dejan Lašič
Alenka Weiss
Dragica Ogrizek
Ivica Veber
Drago Predikaka
Jernej Kaiser
DELOVNO MESTO
pomočnica ravnatelja za vrtec
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
mobilna pomočnica vzgojiteljice
pedagoginja
poslovna sekretarka
računovodja
kuhar, org. prehrane in ZHR
pomočnica kuharja
čistilka
čistilka, perica
hišnik
hišnik
SEDEŽ
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec
šola
šola
šola
vrtec
vrtec
vrtec
vrtec, šola
šola
vrtec, šola
11 DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA
11.1 DELO POMOČNICE RAVNATELJA ZA VRTEC
Osnovne naloge pedagoškega vodje, ki je odgovoren za uresničevanje vzgojno-izobraževalnih, razvojnih in
drugih smotrov, so:
 planiranje dejavnosti in aktivnosti po LDN-ju,
 spremljanje in koordiniranje dela med posameznimi in več dejavnostmi,
 organizacija vzgojno-varstvenega dela,
 organizacija delovne prakse in mentorstva,
 načrtovanje, vsebinska priprava, vodenje konferenc vzgojiteljskega zbora,
 usklajevanje in usmerjanje dela strokovnega aktiva,
 spremljanje, usmerjanje, svetovanje in vrednotenje vzgojno-varstvenega dela,
 priprava poročil o realizaciji in uresničevanju prednostnih nalog pri vzgoji in varstvu predšolskih otrok,
 priprava letnega poročila o delovanju v vrtcu,
 organizacija strokovnega izpopolnjevanja vzgojno-varstvenih delavcev,
 sodelovanje s starši.
14
11.2 DELO VZGOJITELJIC
Vzgojiteljice opravijo 30 ur tedenske delovne obveze v oddelku in 10 ur s pripravami na vzgojno delo v oddelku,
kar pomeni 6 ur in 30 minut neposrednega dela z otroki dnevno (z vmesnim obveznim odmorom) in 1 uro in 30
minut dela skladno z zakonom izven oddelka, ki obsega:
 načrtovanje in pripravo na vzgojno delo,
 vodenje predpisane pedagoške dokumentacije,
 sodelovanje na strokovnih aktivih,
 pogovorne ure s starši in roditeljski sestanki,
 permanentno strokovno izobraževanje,
 pedagoške konference,
 mentorstvo dijakom, študentom in pripravnikom in
 druga dela po nalogu ravnatelja.
11.3 DELO POMOČNIC VZGOJITELJIC
Pomočnice vzgojiteljic opravijo 40 ur tedenske delovne obveze, in sicer 7 ur in 30 minut dnevnega neposrednega
dela z otroki (z obveznim vmesnim odmorom), pol ure pa opravljajo drugo delo. Drugo delo vključuje pomoč
vzgojiteljici pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, skrb za urejenost igralnic in drugih prostorov, ki jih
uporabljajo otroci pri dnevnem bivanju v vrtcu, urejanje perila in posode za svoj oddelek, razkuževanje igrač, skrb
za urejenost in dopolnitev igralnih kotičkov in skrb za zaposlitev in varnost otrok v času, ko v oddelku ni
vzgojiteljice.
11.4 SVETOVALNA SLUŽBA
Delo svetovalne službe je opredeljeno s programskimi smernicami za svetovalno službo v vrtcu. Nekatere naloge
opravlja svetovalni delavec samostojno, druge pa z vzgojiteljicami, vodstvom vrtca in drugimi strokovnimi delavci.
To pomeni, da je delo te službe sestavljeno iz neposrednega svetovanja, posvetovalnih oblik dela, koordiniranja
in drugih oblik sodelovanja. Svetovalno službo sestavljata pedagoginja in specialna pedagoginja, ki nudita
dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.
12 DOKUMENTACIJA
Vrtec vodi in shranjuje dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v vrtcu (Ur. l. RS št. 61/2012).
VRSTE DOKUMENTACIJE
KNJIGE IN SPLOŠNI DOKUMENTI
VRTCA
Kronika
Letni delovni načrt vrtca
Poročilo o uresničevanju letnega
delovnega načrta
DOKUMENTACIJA O DELU
ODDELKOV V VRTCU
Dnevnik
DOKUMENTACIJA O OTROCIH
Vloga za vpis otroka v vrtec
Pogodba med starši in vrtcem
Zdravniško spričevalo
Osebna mapa otroka, ki potrebuje
svetovanje oz. pomoč
Začasna oz. stalna izpisnica
ODGOVORNI
SHRANJEVANJE
DOKUMENTACIJE
pedagoška vodja
pedagoška vodja
pedagoška vodja, vzgojiteljice
trajno
trajno
trajno
vzgojiteljice
eno leto po odhodu otroka iz vrtca
vzgojiteljice
vzgojiteljice
vzgojiteljice
pedagoška vodja
eno leto po odhodu otroka iz vrtca
eno leto po odhodu otroka iz vrtca
eno leto po odhodu otroka iz vrtca
eno leto po odhodu otroka iz vrtca
pedagoška vodja
1 leto
15
DOKUMENTACIJA O DELU
STROKOVNIH DELAVCEV
Letni delovni načrt strokovnega
delavca
Končna evalvacija oziroma poročilo
o uresničevanju letnega delovnega
načrta strokovnega delavca
Priprave
DOKUMENTACIJA O DELU
STROKOVNIH ORGANOV
Zapisniki vzgojiteljskega zbora
Zapisniki strokovnih aktivov in
študijskih komisij
DRUGA DOKUMENTACIJA
Različna soglasja staršev
vzgojiteljice
do konca šolskega leta
vzgojiteljice
1 leto
vzgojiteljice
do konca šolskega leta
pedagoška vodja
pedagoška vodja
trajno
5 let
vzgojiteljice
1 leto
16