LETNI DELOVNI NAČRT

Comments

Transcription

LETNI DELOVNI NAČRT
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE
LJUBLJANA,
Linhartova 13, Ljubljana
LETNI DELOVNI NAČRT
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Letni delovni načrt je sprejel svet zavoda na _______________
VSEBINA
1. UVOD
2. SPLOŠNO O DEJAVNOSTI ZAVODA
3. ORGANIZACIJA, OBSEG IN VSEBINA IZOBRAŽEVALNEGA DELA
4. KADRI IN NJIHOVO IZOBRAŽEVANJE
5. PROGRAM DELA DIREKTORJA ZAVODA
6. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV
7. KAKOVOST IN STROKOVNOST IZVAJANJA DELA
8. SODELOVANJE V PROJEKTIH
9. POSLOVNI PROSTORI ZAVODA IN MATERIALNI POGOJI
10. PROGRAM POVEZOVANJA ZAVODA Z OKOLJEM
11. MEDIJI IN OGLAŠEVANJE
12. NALOŽBE IN RAZVOJ
PRILOGE
 Letni delovni načrt Osnovne šole za odrasle in mladostnike - jesenski semester 2014/15
(priloga 1)
 Letni delovni načrt Srednje šole za odrasle za šolsko leto 2014/15 (priloga 2)
 Letni delovni načrt za jezikovno – projektno področje za šolsko leto 2014/15 (priloga 3)
 Letni delovni načrt za področje usposabljanja in izpopolnjevanja za šolsko leto 2014/15
(priloga 4)
 Seznam zunanjih sodelavcev zavoda v šolskem letu 2014/15 (priloga 5)
1. UVOD
Letni delovni načrt je temeljni dokument zavoda, ki določa uresničevanje nalog, predvidenih v
zakonih, izobraževalnih programih in predmetnikih.
Temeljna podlaga letnemu delovnemu načrtu Javnega zavoda Cene Štupar – Center za
izobraževanje Ljubljana (v nadaljevanju zavod) so:
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 Zakon o izobraževanju odraslih,
 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
 Zakon o maturi,
 Zakon o osnovni šoli,
 Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.
Predlog letnega delovnega načrta pripravi direktor v sodelovanju s strokovnimi delavci. Letni
delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi sprejme Svet zavoda. Za uresničitev letnega
delovnega načrta je odgovoren direktor zavoda.
Temeljni cilji delovnega načrta v šolskem letu 2014/2015:
 Priprava programov (UŽU programi, Borza znanja, Center vseživljenjskega učenja, neformalni
programi….) in prijava na razpis MIZŠ in ESS za naslednje programsko obdobje 2014 – 2020.
 Aktivno sodelovati pri pripravi razvojnega programa ljubljanske urbane razvojne regije za
obdobje 2014 – 2020 in pri pripravi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 -2020.
 Izvesti Mestni program izobraževanja odraslih (do konca leta 2014), ter pripraviti in izvesti letni
plan za leto 2015.
 Pripraviti Mestni program občine Ljubljana za področje podeželja.
 Priprava in prijava na projekt Zmanjševanje brezposelnosti med mladimi, v sodelovanju z
evropskimi mesti Berlin, Gent, Stuttgart, Tilburg, Dunaj….
 Prijava na razpis Norveškega finančnega mehanizma (sodelovanje s Spominčico in Družinskim
centrom).
 Izvesti program Ferfl – natečaj za družbeno odgovorno idejo (start up vikend + šola
podjetništva).
 Pripraviti podlage za ustanovitev socialnega podjetja.
 Pripraviti smernice za razvoj Interkulturnega centra kot del strategije razvoja zavoda.
 Dopolnjevati vsebine in izvajanje delavnic v okviru Centra medgeneracijskega učenja in priprava
na razpis Regijskih središč.
 Izvesti letni plan koncesijske pogodbe za Urejanje trga dela.
 Izvajati aktivnosti za ohranjanje znaka kakovosti POKI in Družini prijazno podjetje.
 Priprava in realizacija pogodbe z zapori Dob.
 Realizacija letnega plana področja projekti in jeziki.
 Prijava na projekt - Razvoj in vzpostavitev e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne
uporabe IKT v izobraževanju.
 Realizacija letnega plana – Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK.
 Priprava in izvedba Tedna vseživljenjskega učenja.
 V partnerstvu z Mestno občino Ljubljana sodelovati na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.
 Nadaljevati vpeljavo uporabe spletnih učilnic Moodle.
 Realizirati Letne delovne načrte za področje OŠ, SŠ, jeziki in projekti ter usposabljanja in
izpopolnjevanja.
3
 Dokončati informacijski sistem za vpis in vodenje udeležencev (SNIPI, Unip) v povezavi z
računovodskim delom (SAOP in VASCO).
 Zagotavljanje spodbudne delovne in socialne klime in razvijanje kulturnih medčloveških
odnosov.
 Vzpodbujanje timskega dela strokovnih delavcev in razvijanje kakovostne komunikacije vseh
sodelujočih v izobraževalnem procesu.
 V okviru direktorjevega dne izvesti strokovno ekskurzijo za zaposlene.
 Permanentno posodabljanje materialnih in drugih učnih pogojev.
2. SPLOŠNO O DEJAVNOSTI ZAVODA
2.1 Odlok o ustanovitvi
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je dne 9.7.2012 sprejel Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda
Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana. Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere
izvajanje je v javnem interesu.
2.2 Dejavnosti zavoda
Zavod bo v šolskem letu 2014/2015 izvajal naslednje dejavnosti:
 osnovnošolsko izobraževanje za odrasle in mladostnike,
 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje za odrasle,
 jezikovno izobraževanje,
 izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja,
 izvajanje priprav in preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
 izvajanje seminarjev, tečajev in delavnic,
 izvajanje domačih in evropskih projektov,
 dejavnost Centra za medgeneracijsko učenje,
 izvajanje koncesije za urejanje trga dela,
 izvajanje programa Mestne občine Ljubljana - letni plan izobraževanja odraslih,
 druge dejavnosti, povezane z izobraževanjem odraslih.
2.3 Svet zavoda
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, odlok o ustanovitvi zavoda ali drugi predpisi
ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda predstavljajo:
1. dva predstavnika ustanovitelja,
2. predstavnik odraslih, ki so vključeni v izobraževanje,
3. dva predstavnika zaposlenih.
Svet zavoda se bo v šolskem letu 2014/2015 sestal predvidoma štirikrat.
3. ORGANIZACIJA, OBSEG IN VSEBINA IZOBRAŽEVALNEGA DELA
3.1. Načrt vpisa
Časovni načrt vpisa v izobraževalne programe v šolskem letu 2014/15:
4
 vpis v osnovno šolo – čez celotno leto, glavnina vpisa poteka konec avgust, začetek septembra,
 vpis v srednješolske programe – čez celotno leto, glavnina vpisa poteka v mesecu septembru in
oktobru,
 seminarji, usposabljanja in priprave na NPK – po razpisanih terminih, ki so objavljeni na
internetu, brošurah in oglasnih deskah v prostorih zavoda,
 jezikovno izobraževanje in projekti, po razpisanih terminih, ki so objavljeni na internetu,
brošurah in oglasnih deskah v prostorih zavoda,
Vpis poteka v času uradnih ur zavoda.
3.2. Izvajanje izobraževanja po programih
Osnovnošolsko izobraževanje za odrasle in mladostnike
Zavod izvaja program osnovne šole za odrasle in mladostnike v skladu z določili:
 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 Zakona o osnovni šoli,
 Zakona o izobraževanju odraslih.
Oddelki se oblikujejo na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ.
Osnovno šolo obiskujejo slušatelji, ki v času svojega rednega šolanja niso uspešno dokončali
svojega izobraževanja. V prvem semestru bo predvidoma vpisano 80 slušateljev, razporejenih v
šestih čistih oddelkih in enem kombiniranem.
Zaradi možnosti vpisovanja tekom šolskega leta, se številka vpisanih dnevno spreminja.
Pouk za mladostnike poteka v dopoldanskem času, za ostale pa v popoldanskem.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji po predmetnih področjih. Obravnavajo problematiko predmeta
oz. predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo predloge za izboljšanje
izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev, opravljajo druge strokovne naloge,
določene z letnim delovnim načrtom šole.
Program osnovne šole za odrasle in mladostnike bo v šolskem letu 2014/15 izvajala ena redno
zaposlena strokovna delavka in predvidoma 25 honorarnih sodelavcev.
Podrobnejši izvedbeni načrt je določen za vsak semester posebej in je priloga letnemu delavnemu
načrtu.
Izobraževanje odraslih po srednješolskih programih
Srednješolsko izobraževanje za odrasle udeležence v šolskem letu 2014/15 poteka po naslednjih
programih:
5
1. Programi srednjega poklicnega izobraževanja
• trgovec – poklic prodajalec,
• administrator – poklic administrator,
• bolničar-negovalec – poklic bolničar negovalec,
• gastronom hotelir – poklic gastronom hotelir.
2. Programi poklicno tehniškega izobraževanja
• ekonomski tehnik – poklic ekonomski tehnik,
• gastronomski tehnik – poklic gastronomski tehnik.
3. Programi srednjega strokovnega izobraževanja
• ekonomski tehnik – poklic ekonomski tehnik,
• logistični tehnik – poklic logistični tehnik,
• predšolska vzgoja – poklic vzgojitelj predšolskih otrok
• kozmetični tehnik – poklic kozmetični tehnik,
• gastronomski turistični tehnik – poklic gastronomski turistični tehnik.
4. Poklicni tečaj
• predšolska vzgoja – poklic vzgojitelj predšolskih otrok.
V postopku verifikacije je logistični tehnik PTI.
V izrednem izobraževanju bo potekalo izobraževanje na različne načine: organizirano izobraževanje
s predavanji, samostojno učenje, skupinske in individualne konzultacije, ekskurzije, terensko delo,
zagovor seminarske naloge.
Razpisano število prostih mest
Tabela 1 prikazuje število razpisanih prostih mest po programih. Končno število vpisanih, bo
predvidoma znano konec meseca oktobra.
Tabela 1: Število razpisanih mest po programih
Program
Administrator SPI
Trgovec SPI
Gastronomske in hotelske storitve SPI
Bolničar/negovalec SPI
Ekonomski tehnik SSI
Logistični tehnik SSI
Predšolska vzgoja SSI
Kozmetični tehnik SSI
Gastronomija in turizem SSI
Ekonomski tehnik PTI
Gastronomija PTI
Predšolska vzgoja PT
Skupaj
Število udeležencev
Prvi vpis/ponovni vpis
30/20
20/20
80/70
25/30
40/30
30/30
35/50
30/20
40/20
30/20
40/30
70/20
470/350
Izvedba posameznih programov poteka v skladu z zakonodajo. Z vsakim udeležencem
izobraževanja se opravi uvodni razgovor in izpolni osebni izobraževalni načrt. Izpolnjevanje
6
»šolskih« obveznosti slušateljev se preverja na vsake tri mesece, ko se jih tudi pozove na dodatne
konzultacije k organizatorjem izobraževanj. O načinu prijave k izpitu in prijave na konzultacijo so
udeleženci seznanjeni ob vpisu.
Urniki, razpored konzultacij in izpitov se pripravijo po tromesečjih in so priloga letnemu
delovnemu načrtu. Urniki so sestavni del dokumentacije in se po končanem šolskem letu priložijo k
realizaciji letnega delovnega načrta.
Predavatelji imajo dva krat mesečno vnaprej določene in razpisane termine za konzultacije,
mentorstva, izpitne roke in govorilne ure.
Udeleženci se morajo na izpite prijaviti vsaj pet dni pred razpisanim izpitnim rokom. Odjavijo se
lahko tri dni pred izpitnim rokom.
Udeleženci se morajo na konzultacije k mentorju prijaviti tri dni pred razpisanim datumom.
Vsak predavatelj vodi poročilo o opravljenem delu in ga konec meseca odda strokovnemu delavcu.
Poročila so sestavni del dokumentacije.
Izpitni roki v skupinah, ki poslušajo predavanja, so določeni na zadnje predavanje. Naslednji izpitni
roki so določeni s seznamom konzultacij in izpitnih rokov. Podrobnejši izvedbeni načrt je priloga
letnemu delavnemu načrtu.
LDN za področje srednjih šol je priloga skupnemu letnemu delovnemu načrtu.
Jezikovno izobraževanje
V izobraževanju na področju tujih jezikov ima Cene Štupar dolgoletno tradicijo. V letošnjem letu
smo podaljšali pogodbo o sodelovanju s podjetjem SPAR, ki določa skupne promocijske aktivnosti
pri Spar plus kartici. V šolskem letu 2014/15 načrtujemo naslednje jezikovno izobraževanje:
Jezikovno izobraževanje po verificiranih programih
 angleščina za odrasle,
 nemščina za odrasle,
 italijanščina za odrasle,
 francoščina za odrasle,
 španščina za odrasle,
 ZIP (začetna integracija priseljencev),
 slovenščina za tujce.
V letošnjem letu razpisujemo izvajanje navedenih programov 1. – 8. stopnje, kot priprava na izpit
za pridobitev potrdil o znanju tujega jezika (OR, VR, FCE…), osvežitvene tečaje, tečaje
konverzacije, poslovni jezik…).
Smo pooblaščeni center za izvajanje izpitov za pridobitev slovenskega certifikata o znanju tujega
jezika (Republiški izpitni center). V šolskem letu 2014/15 bomo izvajali verificirane izpite iz štirih
tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina na osnovni in višji ravni). Izpitne roke
predpiše RIC v januarju-februarju, maju-juniju in septembru-oktobru.
Izvajali bomo tudi izpite iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni po pooblastilu Filozofske
fakultete, ki tudi določi izpitne roke.
7
Izvajamo tudi priprave na izpite za pridobitev mednarodnega certifikata, ki ne potekajo v naših
prostorih:
- angleški jezik: First Certificate in English – Cambridge University;
- nemški jezik: Zertifikat Deutsch – Goethe Institut.
Tečaji tujih jezikov: ruščina, španščina, portugalščina, madžarščina, hrvaščina, srbščina, češčina,
poljščina, kitajščina, japonščina, arabščina. Izvajali jih bomo od 1. do 5. stopnje, pa tudi v obliki
konverzacije ali osvežitvenih tečajev, ki jih bomo prilagajali potrebam in znanju posameznih
udeležencev.
Dogovorili se bomo za dodatne tečaje v različnem obsegu ur in za različne ciljne skupine v
posameznih podjetjih, ustanovah.
Projekti
Projekt »INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE IN PRIPRAVE NA NPK« sofinancirata
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ciljna skupina so
brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS.
Programi:
• Dietni kuhar / kuharica,
• Usposabljanje za skladiščnike,
• Računovodja,
• Skladiščnik.
• Slovenski jezik za tujce, I-III. Za OS Ljubljana,
• Pomočnik/-ica kuharja / kuharice,
• Socialni oskrbovalec/-ka na domu,
• UŽU – IP,
• UŽU – MI.
Projekt – CMU (center za medgeneracijsko učenje)
Ljudske univerze, članice Zveze ljudskih univerz Slovenije, smo v današnji družbi prepoznale
veliko potrebo po organiziranem in ciljno usmerjenem medgeneracijskem učenju. Da bi presegli
globok prepad med generacijami in olajšali prenos znanja med predstavniki različnih generacij, smo
v novembru 2013 po vsej Sloveniji na ljudskih univerzah vzpostavili 28 Centrov medgeneracijskega
učenja, med njimi tudi v našem Javnem zavodu Cene Štupar – Centru za izobraževanje
Ljubljana: Center medgeneracijskega učenja Ljubljana.
Centri medgeneracijskega učenja s skrbno zastavljenim programom predstavljajo projekt, ki odraža
potrebe čisto vseh generacij v Sloveniji, saj s svojo združevalno, povezovalno in izobraževalno noto
prinašajo zagon za izboljšanje življenja v skupnosti in delujejo kot dodatna spodbuda za aktivno
učenje v vseh življenjskih obdobjih.
S spodbudo za osebnostno rast, izboljšanje medgeneracijskega položaja in z željo po premostitvi
nastale zevi med generacijami, smo v projekt vključili različne partnerje, ki združujejo različne
generacije od šol, vrtcev, domov za starejše občane, društev upokojencev in ostalih nevladnih
organizacij.
8
Mestni program izobraževanja odraslih za razvoj ljubljanskega podeželja. Programi: UŽU
IP, kratki neformalni programi za razvoj ljubljanskega podeželja
•
•
PROGRAM UŽU IP je 120-urni program, ki je namenjen vsem, ki so motivirani za
pridobitev novih znanj in kompetenc ter znanja s področja podjetništva za izboljšanje
svojega ekonomskega in socialnega položaja na ljubljanskem podeželju. Udeležba je
BREZPLAČNA za prebivalce MOL-a. Potrebna je le predhodna prijava.
KRATKI NEFORMALNI PROGRAMI ZA RAZVOJ LJUBLJANSKEGA PODEŽELJA.
Kratki neformalni programi, namenjeni udeležencem, ki bi želeli pridobiti znanje o
možnostih podeželskega okolja za morebitno podjetniško pot na ljubljanskem podeželju in
za osveščanje prebivalcev o pomenu lokalnih produktih/storitvah in pomenu kulturne in
naravne dediščine ljubljanskega podeželja. Udeležba je BREZPLAČNA za prebivalce
MOL-a. Potrebna je le predhodna prijava.
Projekt Ferfl – program za družbeno odgovorno podjetništvo
»PROGRAM SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM UČINKOM FERFL - Vroče
ideje za družbeno odgovorno podjetništvo« podpira posameznike in podjetniške iniciative, ki želijo
s svojimi podjetniškimi idejami izboljšati delovanje družbe, v kateri živimo. Intenziven in celosten
socialno podjetniški izobraževalni program bo udeležencem na enem mestu ponudil tako kvalitetno
znanje, vrhunsko mentorstvo, kot tudi dostop do finančnih virov in osnovne infrastrukture, ki je
potrebna za pričetek posla. Program sestavljajo štirje večji sklopi aktivnosti. In sicer:
•
•
•
•
Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom: 6.10.2014 - 2.11.2014,
Startup vikend podjetništva z družbenim učinkom: 24.10.-26.10.2014,
Šola podjetništva z družbenim učinkom (za nosilce izbranih 6 zmagovalnih idej): 13.11.9.12.2014,
Socialno podjetniški inkubator (za nosilce izbranih 2 zmagovalnih idej).
Program je iniciativa Javnega zavoda Cene Štupar - Centra za izobraževanje Ljubljana, zavoda
Uspešen podjetnik in Javne agencije SPIRIT. Vse aktivnosti za sodelujoče so brezplačne, ker so
našo pobudo podprli številni partnerji, predvsem finančni pokrovitelji, kot so Mestna občina
Ljubljana, Lekarna Ljubljana, JP Energetika Ljubljana, JP Vodovod-kanalizacija. Podpirajo nas tudi
Zavod RS za zaposlovanje, Evropska komisija in Ljubljanska urbana regija, številni ambasadorji in
sponzorji. Celoten program je predstavljen na www.ferfl.si
Projekt zmanjševanje brezposelnosti med mladimi
Skupni projekt evropskih mest (Dunaj, Kortjik, Ghent, Stuttgart, Hengelo; Eindhoven….). Cilj
projekta je razvoj programov, ki bi pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti med mladimi. Projekt
je v začetni fazi priprave.
Začetna integracija priseljencev
Program Začetna integracija priseljencev (skrajšano ZIP) je izobraževalni program za učenje
slovenščine za priseljence. Program obsega 180 pedagoških ur organiziranega izobraževanja. V
program učenja slovenščine so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo
priseljencev v slovensko družbo.
9
Izobraževalni program je bil oblikovan na Andragoškem centru Slovenije, sprejel ga je minister za
šolstvo in šport (Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija
priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011).
Projekt promocije socialnega podjetništva
Konzorcij, ki ga sestavlja 9 članov (od tega dva mednarodna), se s to ponudbo prijavlja na razpis za
brezplačni najem poslovnih prostor v Ljubljani. Javni zavod Cene Štupar v tej vlogi nastopa kot
glavni prijavitelj, ostalih 8 pa kot partnerji pri kreiranju vsebine in izvajanju.
Prostor na Dunajski cesti 20 želimo oblikovati kot Center socialnega podjetništva in družbenih
inovacij. Center bo služil kot platforma, skozi katero se:
•
•
•
promovira socialno podjetništvo, socialne inovacije in socialno ekonomijo kot eno ključnih
orodij pri ustvarjanju družbenih sprememb na bolje,
zagotavlja ustrezno podjetniško podporno okolje, namenjeno posameznikom, podjetniškim
skupinam in nevladnim organizacijam, ki so nosilci socialno podjetniških idej in socialnih
inovacij,
zagotavlja ustrezno podporno okolje namenjeno ustanoviteljem socialno podjetniških
podjemov, ter družbenim inovatorjem, ki so svojo idejo že realizirali in že poslujejo.
Koncesija za opravljanje storitve za trg dela, storitve vseživljenjske karierne orientacije - učenje
veščin vodenja kariere. Namen delavnic je pridobivanje veščin za spoznavanje posameznikovih
interesov in kompetenc, možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in
kariernih ciljev. Ciljna skupina so brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS.
Delavnice:
• Kariera po petdesetem,
• Učinkovit nastop na trgu dela,
• Učenje veščin vodenja kariere.
Mestni program občine Ljubljana. Programi se financirajo iz mestnega proračuna. Zunanji partner
mestnega programa je Univerza za tretje življenjsko obdobje. Urniki se oblikujejo, ko dobimo
zadostno število slušateljev. Program se bo iztekel ob koncu leta in na osnovi evalvacije bomo
pripravili program za naslednje leto.
Programi:
• UŽU programi – Most do izobrazbe (MI) in Beremo in pišemo skupaj (BIPS),
• jezikovni programi (angleščina, nemščina, španščina, ruščina, francoščina in italijanščina),
• slovenščina za starše,
• študijski krožki na različne tematike.
Projekt INTERKULTURNI CENTER
Stičišče različnih etničnih skupin in večinskega prebivalstva MOL-a.
Namen: uspešna integracija priseljencev v okolje preko svetovalnih, izobraževalnih in kulturnih
dogodkov, da ne bi prišlo do socialne in kulturne izolacije določenih skupin.
Center bo deloval na treh nivojih:
• svetovanje,
• izobraževanje,
• kultura.
10
Z namenom krepitve družbene kohezivnosti in integracije priseljencev se bodo v okviru
Interkulturnega centra odvijale različne aktivnosti, namenjene vsem generacijam in vsem
prebivalcem. Pod okriljem Interkulturnega centra se bodo odvijale naslednje aktivnosti:
• informiranje širše javnosti o pomenu večkulturnosti in vzajemne pomoči.
• pomoč strokovnim delavcem v vrtcih in osnovnih šolah za lažje delo z migranti medkulturni mediatorji.
• promocija pomena socialne in kulturne vključenosti migrantov in večinskega prebivalstva v
družbo,
• krepitev ključnih medkulturnih kompetenc (ozaveščanje delodajalcev o medkulturnih
kompetencah, da bi le-ti bolj učinkovito sodelovali pri integraciji priseljencev).
• krepitev pismenosti priseljencev; opismenjevanje.
Akcijski načrt za leto 2015:
1. vzpostavitev mreže organizacij za delovanje Interkulturnega centra (OŠ, vrtci, Pedagoška
fakulteta, Filozofska fakulteta, …),
2. priprava izobraževalnega programa: Medkulturni mediator,
3. izvedba 8 medkulturnih delavnic za vrtce, OŠ,
4. organizacija 1 multietničnega kulturnega dogodka,
5. pilotna izvedba 8-urne delavnice; Medkulturni odnosi, medkulturni dialog in medkulturne
kompetence za delodajalce in/ali uslužbence (15 udeleženec) (program že pripravljen)
6. pilotna izvedba mentorstva 8 priseljencem, ki bodo izvajali učno pomoč in pomoč
strokovnim delavcem pri delu s priseljenci v obsegu 50 ur na posameznika (albansko,
kitajsko, arabsko govoreči oz. po potrebi),
7. priprava gradiva in pilotna izvedba 24-urne delavnic Vseživljenjske karierne orientacije za
migrante - Učinkovit nastop na trgu dela (15 udeležencev),
8. izdelava analize potreb migrantov.
Pomen medkulturnosti navajajo vsi pomembni evropski, nacionalni in lokalni strateški dokumenti
(Evropa 2020, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, ReNPIO 2012-2020, Strategija razvoja
vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009-2019).
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2015. Predvidevamo najmanj 10 aktivnosti –
prireditev v TVU 2015.
F3ŽO 2015 Na festivalu bomo na stojnici MOL izvedli jezikovne delavnice, kjer so vključeni
upokojenci, in medgeneracijske dogodke različnih generacij.
Izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter delavnice
V šolskem letu 2014/15 bomo vpisovali v naslednje programe (zaradi kvalitete dela se bomo
usmerili predvsem v naslednje programe, za omenjene programe bomo izvedli tudi marketinške
akcije):
 osnove računovodstva,
 tečaj za voznike viličarjev,
 tečaj za obnovitvena znanja viličaristov,
 usposabljanje skladiščnikov,
podporni programi
 tečaj za upravljavce paletnih ročnih (električnih) viličarjev,
 upravljavci mostnih dvigal,
 računalniška pismenost za odrasle (javno veljavni program),
 priprava na strokovne izpite za zdravstvene delavce,
 HACCP,
 učinkovito sporazumevanje s strankami,
11
 učinkovito komuniciranje v težavnih situacijah.
Natančen časovni razpored posameznih izobraževanj je objavljen na internetu, v brošurah in na
oglasnih deskah v prostorih zavoda. Ostale oblike usposabljanja in izpopolnjevanja v podjetjih so
predmet ponudbe in povpraševanja.
Vpis v programe poteka skozi celotno šolsko leto.
Izvajanje priprav ter preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
V šolskem letu 2014/15 bomo na področju NPK-jev ter usposabljanja za pridobitev NPK-jev tržili:
 socialni oskrbovalec,
 dietni kuhar,
 računovodja,
 pomočnik kuharja,
 usposabljanje skladiščnikov,
 čistilec,
 vzdrževalec zunanjih površin,
 pediker,
 maniker,
 vizažist,
 refleksoterapevt,
 maser.
Priprava dodatnih NPK-jev je odvisna od potreb na trgu.
Seminarji, tečaji, delavnice
V šolskem letu 2014/15 se bomo z neformalnimi oblikami izobraževanj še posebej prilagodili
potrebam trga zato pripravljamo in ponujamo seminarje in delavnice z različno vsebino. Usmerjene
so v aktualne probleme vzgoje in izobraževanja, gospodarstva, javne uprave, kozmetike, sociale itd.
in povezane s spremembami predpisov ali dopolnjevanjem znanj in veščin za večjo učinkovitost pri
delu, npr.: zdrava odločnost, čustveno opismenjevanje, priprava poslovnega načrta, ABC
podjetništva, uspešna prezentacija, vodenje sestankov, timsko delo, poslovni bonton in protokol,
poslovno obnašanje in komuniciranje, reševanje konfliktov idr. Te trende bomo spremljali še
naprej, iskali tržne niše in tesnejše povezave z gospodarskimi in drugimi organizacijami, še posebej
s tistimi, s katerimi sodelujemo tudi na drugih področjih.
Podrobnejši izvedbeni načrt za področja usposabljanja, izpopolnjevanja in delavnic je priloga
letnemu delavnemu načrtu.
3.3 Lokacije izvajanja izobraževalnih programov
Tabela 2: Lokacije izvajanja pouka
Lokacija
Kališnikov
trg
11, 12
Gosposvetska 1
Linhartova 13
Vojkova 1
OŠ Mirana Jarca
BTC Logistični
12
Osnovna šola za
odrasle
in
mladostnike
Srednješolski
programi
za
odrasle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jezikovno
izobraževanje
Usposabljanje in
izpopolnjevanje
Nacionalne
poklicne
kvalifikacije
center
ZPKZ Dob pri
Mirni
Luize Pesjakove
9
Dom
starejših
občanov Tabor
Azilni dom
Dijaški
dom
Bežigrad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Za izvedbo seminarskih oblik izobraževanja bomo po potrebi najeli tudi druge prostore. Praktični
pouk v srednješolskih programih za odrasle se izvaja v različnih zavodih in podjetjih.
Po dogovoru z naročnikom izvajamo neverificirane izobraževalne programe tudi v njegovih
prostorih.
3.4 Organizacija izobraževanja
Izobraževanje po vseh programih, razen za mladino, poteka pretežno v popoldanskem času.
Urnik za osnovno šolo za odrasle je pripravljen za vsak semester posebej, se pa vmes zaradi
različnih razlogov organizacijske narave tudi spremeni. Izobraževanje poteka za odrasle po
posameznih predmetih v bloku štirih ur, za mladino pa se skušamo z urnikom približati urniku
rednih osnovnih šol (več predmetov v istem dnevu).
Urniki za odrasle, ki se izobražujejo v srednješolskih programih, pripravijo strokovne delavke za tri
mesece vnaprej. Udeleženci jih prejmejo po pošti ali elektronski pošti.
Urniki za jezikovne tečaje, projekte, NPK-je ter usposabljanja in izpopolnjevanja se pripravijo, ko
dobimo zadostno število udeležencev.
3.5 Nacionalno preverjanje znanja, zaključni izpiti, poklicna matura
Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli za odrasle in mladostnike
 redni rok: 5.5 – 11. 5. 2015 (9. razred), ni obvezen za odrasle
Poklicna matura bo v šolskem letu 2014/15 potekala v naslednjih rokih:
 zimski: 2.2. do 7.3.2015
 spomladanski: 30.5. do 22.7.2015
 jesenski: 24.8. do 2.9.2015
Zaključni izpiti bodo v šolskem letu 2014/15 potekal v naslednjih rokih:
 zimski: 2. 2. 2015 do 5. 3. 2015
 spomladanski: 9. 6. 2015 do 24. 6. 2015
 jesenski: 25. 8. 2015 do 8. 9. 2015
Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli za odrasle in mladostnike
 Ravnatelj: mag. Bojan Hajdinjak
 Namestnik za izvedbo NPZ: Neva Physicos
Izpitni odbor za zaključne izpite:
 Predsednik komisije: Bojan Hajdinjak
 Namestnica predsednika: Renata Bačvić
13






Članica: Alenka Rezar
Namestnica članice: Mirjana Okrogelnik
Članica: Mirjana Okrogelnik
Namestnica članice: Alenka Rezar
Članica, tajnica šolske komisije: Branka Bricl
Namestnica članice: Neva Physicos
ŠMK za poklicno maturo:
 Predsednik komisije: Bojan Hajdinjak
 Namestnica predsednika: Branka Bricl
 Članica: Neva Physicos
 Namestnica članice: Alenka Rezar
 Članica: Alenka Rezar
 Namestnica članice: Neva Physicos
 Članica: tajnica šolske komisije Renata Bačvić
 Namestnica članice: Mirjana Okrogelnik
Zaključni izpit in poklicna matura bosta potekala v skladu s predpisi.
14
4. KADRI IN NJIHOVO IZOBRAŽEVANJE
4.1 Delavci v rednem delovnem razmerju
V javnem zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bo v šolskem letu 2014/15 v
rednem delovnem razmerju 20 delavcev.
Tabela 3: Zaposleni v šolskem letu 2014/15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ime in priimek
Breda Tomašič
Alenka Rezar
Delovno mesto po sistemizaciji
poslovna sekretarka
organizatorka
izobraževanja
odraslih
Alida
Zagorc organizatorka
izobraževanja
Šuligoj
odraslih
Branka Bricl
organizatorka
izobraževanja
odraslih
Rosana Mlakar
administratorka
Bojan Hajdinjak
direktor
Mirjana
organizatorka
izobraževanja
Okrogelnik
odraslih
Renata Bačvić
organizatorka
izobraževanja
odraslih
Neva Physicos
organizatorka
izobraževanja
odraslih
Dragica Glažar
organizatorka
izobraževanja
odraslih
Jure Jamšek
organizator
izobraževanja
odraslih
Jana Mlačnik
organizatorka
izobraževanja
odraslih
Mojca Bergant
organizatorka
izobraževanja
odraslih
Sabina Zupan
organizatorka
izobraževanja
odraslih
Rok Trdan
administrator
Aleksandra
administratorka
Janežič Lipar
Slava Horvat
vodja računovodstva
Sonja Jefić
knjigovodja
Živka Stojkić
čistilka
Vlado Krulčić
hišnik
mentorica
Delovni čas
NDČ
NDČ
mentorica
NDČ
Naziv
svetovalka NDČ
mentor
mentorica
NDČ
DČ
NDČ
mentorica
NDČ
mentorica
NDČ
NDČ
NDČ
mentorica
NDČ
DČ porodniški
dopust
DČ
DČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
4.2. Razporeditev dela po področjih (organizatorji)
Branka Bricl – organizatorka izobraževanja, področje srednješolskega izobraževanja, komisija za
kakovost, tajnica zaključnih izpitov, vodenje delavnic za urejanje trga dela, skupina za kakovost
POKI.
15
Neva Physicos - organizatorka izobraževanja: program osnovne šole za odrasle; slovenščina na OŠ,
izvajanje izpitov za Filozofsko fakulteto, slovenščina za tujce; namestnica za izvedbo NPZ, vodenje
delavnic za urejanje trga dela.
Alenka Rezar – organizatorka izobraževanja: programi usposabljanja in izpopolnjevanja, NPK
programi, program HACCP, delavnice iz poslovnega komuniciranja in poslovodenja, vodja
delavnic za urejanje trga dela, skupina za kakovost POKI.
Mirjana Okrogelnik - organizatorka izobraževanja, področje srednješolskega izobraževanja,
vodenje delavnic za urejanje trga dela, skupina za kakovost POKI.
Renata Bačvić - organizatorka izobraževanja, področje srednješolskega izobraževanja, NPK
programi, tajnica poklicne mature, vodenje delavnic za urejanje trga dela.
Jure Jamšek - organizator izobraževanja, področje srednješolskega izobraževanja, zapori Dob,
poučevanje UŽU programov.
Alida Zagorc Šuligoj – organizatorka izobraževanja: področje jezikovnega izobraževanja,
slovenščina za tujce, poučevanje UŽU programov, področje projektov in razpisov, vodenje delavnic
za urejanje trga dela, skupina za kakovost POKI.
Dragica Glažar - organizatorka izobraževanja, področje jezikov in projektov, poučevanje UŽU
programov, vodenje delavnic za urejanje trga dela.
Jana Mlačnik - organizatorka izobraževanja, področje jezikovnega izobraževanja in projektov,
vodenje delavnic za urejanje trga.
Sabina Zupan - organizatorka izobraževanja, področje projektov, vodenje delavnic za urejanje
trga.
Mojca Bergant - organizatorka izobraževanja, področje projektov, poučevanje UŽU programov,
vodenje delavnic za urejanje trga.
4.4 Zunanji sodelavci
Pri izvajanju svojih dejavnosti zavod sodeluje z cca. 150 zunanjimi sodelavci na različnih
strokovnih področjih. Seznam učiteljev se tekom leta dopolnjuje. Seznam zunanjih sodelavcev je
priloga delovnega načrta.
4.5 Izobraževanje delavcev
V šolskem letu 2014/15 bomo veliko pozornosti namenili izobraževanju vseh delavcev zavoda.
Učitelji in drugi strokovni delavci se bodo vključevali v programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja v VIZ – zlasti na področju izvajanja prenovljenih programov in na poklicno maturo
ter zaključni izpit, v spremljanje novosti posameznih predmetov in v didaktično prenovo pouka ter
v metode dela z odraslimi udeleženci izobraževanja. Posebno pozornost bomo namenili tudi
izobraževanju za izvajanje EU projektov in računalniški pismenosti ter nadgradnji obstoječih
programov evidenc ter izobraževanju namenjenemu spremljanju sprememb na področju finančne
politike javnih zavodov ter sprememb v računovodstvu.
16
Vključevali se bomo v izobraževanja, ki jih organizirajo Zavod RS za šolstvo, Center RS za
poklicno izobraževanje, Državni izpitni center, Andragoški center Slovenije, Filozofska fakulteta,
CMEPIUS, ZLUS, GIZ, MIZŠ, Zveza računovodij Slovenije, s ciljem izboljšati kvaliteto
pedagoškega in andragoškega ter strokovnega dela. Izobraževanje bomo omogočili tudi našim
zunanjim sodelavcem, kadar je to potrebno za kvalitetno in strokovno izobraževalno delo in za to
nimajo druge možnosti.
Table 4: Predvidena izobraževanja strokovnih delavcev
Ime in priimek
Breda Tomašič
Delovno mesto po sistemizaciji
poslovna sekretarka
Alenka Rezar
organizatorka
odraslih
izobraževanja
Zagorc organizatorka
odraslih
izobraževanja
Alida
Šuligoj
Branka Bricl
organizatorka
odraslih
Rosana Mlakar
administratorka
Mirjana
Okrogelnik
organizatorka
odraslih
izobraževanja
Neva Physicos
organizatorka
odraslih
izobraževanja
Renata Bačvić
organizatorka
odraslih
izobraževanja
Slava Horvat
vodja računovodstva
Sonja Jefić
knjigovodja
Vlado Krulčič
Živka Stojkić
Aleksandra
Janežič Lipar
Jana Mlačnik
hišnik
čistilka
administratorka
17
organizatorka
odraslih
izobraževanja
Izobraževanje
jezikovni tečaj, arhiviranje, kadrovsko
področje
angleški jezik, poslovno komuniciranje,
upravljanje s konfliktom in stresom v
izobraževanju, Uspešna komunikacija
in obvladovanje konfliktov, seminarji
ACS in ZLUSa, letni posveti na
tematiko izobraževanja odraslih, NLP
tuji jeziki, šolanje v okviru projektov
MNZ, ACS ter ZLUSa, šola za
ravnatelje, NPK svetovalec
seminarji ACS in ZLUSa, letni posveti
na tematiko izobraževanja odraslih,
priprave in strokovni izpit za
inšpektorja
tečaj računalništva (Excel), tečaj
angleščine - konverzacija
seminarji ACS in ZLUSa, letni posveti
na tematiko izobraževanja odraslih,
član komisij za potrjevanje, izpit za
inšpektorja
seminarji ACS in ZLUSa, letni posveti
na tematiko izobraževanja odraslih,
programi Filozofske fakultete –
področje jezika,
seminarji ACS in ZLUSa, letni posveti
na tematiko izobraževanja odraslih,
priprave in strokovni izpit za
inšpektorja, angleški jezik
usposabljanja
iz
finančno
računovodskega področja in aktualne
davčne zakonodaje
tuji jezik, usposabljanja iz finančno
računovodskega področja in aktualne
davčne zakonodaje
tečaji tujih jezikov
poslovne
veščine
komunikacija,
marketing in retorika, excel
izobraževanja seminarji ACS in ZLUSa, seminarji s
področja podjetništva
Jure Jamšek
Bojan Hajdinjak
organizator
odraslih
organizatorka
odraslih
organizatorka
odraslih
organizatorka
odraslih
direktor
Rok Trdan
administrator
Dragica Glažar
Sabina Zupan
Mojca Bergant
izobraževanja seminarji ACS in ZLUSa, letni posveti
na tematiko izobraževanja odraslih,
izobraževanja seminarji ACS in ZLUSa, letni posveti
na tematiko izobraževanja odraslih,
izobraževanja seminarji ACS in ZLUSa,
izobraževanja seminarji ACS in ZLUSa, retorika,
vodenje projektov
izobraževanja iz poslovnega področja
in aktualni posveti ACS in ZLUS
spletne strani, trženje
5. PROGRAM DELA DIREKTORJA ZAVODA
Direktor zavoda, bom kot poslovodni organ in vodja andragoškega zbora zavoda v skladu s svojimi
pristojnostmi vodil andragoški zbor in odgovorno skrbel za organizacijo dela in poslovanje zavoda
ter za strokovnost in zakonitost dela zavoda.
Kot direktor sem si kot prioritetne zastavil sledeče naloge:
 Priprava programov (UŽU programi, Borza znanja, Center vseživljenjskega učenja, neformalni
programi….) in prijava na razpis MIZŠ in ESS za naslednje programsko obdobje 2014 – 2020.
 Aktivno sodelovati pri pripravi razvojnega programa ljubljanske urbane razvojne regije za
obdobje 2014 – 2020 in pri pripravi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 -2020.
 Pripraviti Mestni program občine Ljubljana za področje podeželja.
 Priprava in prijava na projekt Zmanjševanje brezposelnosti med mladimi, v sodelovanju z
evropskimi mesti Berlin, Gent, Stuttgart, Tilburg, Dunaj….
 Izvesti program Ferfl – natečaj za družbeno odgovorno idejo (start up vikend + šola
podjetništva).
 Pripraviti podlage za ustanovitev socialnega podjetja.
 Pripraviti smernice za razvoj Interkulturnega centra kot del strategije razvoja zavoda.
 Dopolnjevati vsebine in izvajanje delavnic v okviru Centra medgeneracijskega učenja in priprava
na razpis Regijskih središč.
 Prijava na projekt - Razvoj in vzpostavitev e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne
uporabe IKT v izobraževanju.
 Nadaljevati vpeljavo uporabe spletnih učilnic Moodle.
 Dokončati informacijski sistem za vpis in vodenje udeležencev (SNIPI, Unip) v povezavi z
računovodskim delom (SAOP in VASCO).
6. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV
6.1 Andragoški zbor
Kolegij zaposlenih se bo v šolskem letu 2014/15 predvidoma sestajal enkrat na mesec. Na svojih
sejah bo obravnaval načrtovane naloge in analiziral delo ter opravljal druge naloge v okviru svojih
pristojnosti. Andragoški zbor v razširjeni sestavi (vsi učitelji) pa se bo predvidoma sestal trikrat
oziroma odvisno od aktualnosti problematike.
18
6.2 Strokovni aktivi
Strokovni aktivi so organizirani po posameznih izobraževalnih področjih in se sestajajo v povprečju
3-4 krat na leto. Naloge strokovnih aktivov so:
 izdelava letnih delovnih načrtov,
 izdelava kriterijev za ocenjevanje,
 priprava internih skript in gradiv,
 oblikovanje predlogov za nakup literature, pripomočkov, posodobitev,
 predlaganje novih didaktičnih pristopov,
 druga aktualna problematika.
Vodje strokovnih aktivov so:
 program osnovne šole za odrasle – Neva Physicos;
 programi usposabljanja in izpopolnjevanja, koncesija za urejanje trga dela – Alenka Rezar;
 področje jezikovnega izobraževanja: Alida Zagorc Šuligoj;
 področje projektov: Alida Zagorc Šuligoj, Jana Mlačnik, Dragica Glažar
 srednješolski programi za odrasle: Branka Bricl, Jure Jamšek, Mirjana Okrogelnik, Renata
Bačvić.
7. KAKOVOST IN STROKOVNOST IZVAJANJA DELA
Kakovost je postala bistven element razvoja in konkurenčnosti na trgu ter pomemben kriterij pri
odločanju za izobraževalno institucijo.
Nadaljevali bomo s projektom Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga
organizira in vodi Andragoški center. Za šolsko leto 2014/15 smo si zadali, da bomo uvedli sledeče
izboljšave:
 Poslovnik delovanja Andragoškega zbora Cene Štupar – CILJ.
 Pravilnik o nagrajevanju učiteljev, ki uporabljajo pri delu Moodle in izvajajo e-konzultacije –
pomoč pri učenju udeležencem SŠ in Slov. za tujce.
 Opremiti 3 učilnice z interaktivno tablo in opremo za učenje tujih jezikov.
 Dokončna prenova programa SNIPI za izpis evidenc.
 Dostop do spletnih gradiv.
 Evalvacija dela z učitelji.
 E – konzultacije za udeležence SŠ in Slov. za tujce.
 Zgledovalni obisk.
Projekt POKI bo uvrščen kot redna točka kolegijev, kjer bomo skupaj iskali možnosti razvoja na
področju kakovosti.
Do konca leta 2015 bomo morali implementirati ukrepe, ki jih je iz nabora ukrepov Družini prijazno
podjetje izbrala skupina, ki sodeluje pri projektu.
Končali bomo s prenovo računalniškega programa za vodenje evidenc slušateljev ter ga povezali z
računovodstvom. Program bo omogočal slušateljem dostop do ocen (e redovalnica), lažja prijava na
izpite in konzultacije, SMS obveščanje o ocenah, dogodkih in dostop do spletnih gradiv. V
letošnjem letu bomo slušateljem omogočili tudi e konzultacije. Prav tako bomo v letošnjem letu
začeli z razvijanjem in s testno uporabo spletnih učilnic MOODLE.
Dosledno bomo spremljali tudi kvaliteto dela naših zunanjih sodelavcev s pomočjo evalvacijskih
vprašalnikov, ki jih bomo pripravili za udeležence izobraževanj.
19
8. SODELOVANJE V PROJEKTIH/AKTUALNIH RAZPISIH
V šolskem letu 2014/15 si bomo še naprej prizadevali za pridobivanje sredstev s prijavljanjem na
različne domače in tuje razpise. Računamo, da bodo razpisani aktualni projekti v š.l. 2014/15:
 dvig ravni pismenosti (novo programsko obdobje, predvidoma 2014 – 2020),
 borza znanja (novo programsko obdobje, predvidoma 2014 – 2020),
 CVŽU (novo programsko obdobje, predvidoma 2014 – 2020),
 Ljubljanska urbana razvojna regija – prijavljeni projekti CVŽU, interkulturni center in socialni
inkubator,
 prijava na razpis Letni program izobraževanje odraslih,
 Norveški finančni mehanizem,
 projekti Erasmus+ (nov program vseživljenjskega učenja),
 zmanjševanje brezposelnosti med mladimi (konzorcij evropskih mest),
 socialno podjetništvo,
 regijska medgeneracijska središča – razpis MDDSZ,
 skupni projekti Hrvaška – Slovenija.
in drugi aktualni razpisi, za katere bomo presodili, da jih lahko kvalitetno izvedemo.
9. POSLOVNI PROSTORI ZAVODA IN MATERIALNI POGOJI ZA DELO
Poslovni prostori zavoda so na naslednjih lokacijah:
 Vojkova 1 (v upravljanju),
 Linhartova 13 (v upravljanju),
 Gosposvetska 1 (v lasti),
 Kališnikov trg 11/12 (v upravljanju),
 Ulica Luize Pesjakove 9 (v upravljanju),
 Červar – apartma (v lasti).
10. PROGRAM POVEZOVANJA ZAVODA Z OKOLJEM
V šolskem letu 2014/15 bomo sodelovali z različnimi institucijami:
 Mestna občina Ljubljana,
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 Zavod RS za šolstvo,
 Center RS za poklicno izobraževanje,
 Andragoški center RS,
 Zavod RS za zaposlovanje,
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 zavodi za prestajanje kazni zapora,
 centri za socialno delo,
 Filozofska fakulteta,
 Republiški izpitni center,
 CMEPIUS,
 ZLUS,
 organizacije za izobraževanje odraslih,
 vrtci, osnovne in srednje šole ter zavodi,
 dijaški domovi,
20





domovi starejših občanov,
Spominčica,
Simbioza,
Zavod Papilot,
različna podjetja in ustanove, kjer se izvaja praktično in drugo izobraževanje SPAR, BTC….
Še naprej si bomo prizadevali sodelovanje poglobiti, poiskati nove oblike in partnerje.
11. MEDIJI IN OGLAŠEVANJE
V šolskem letu 2014/15 se bomo glede na razpolagajoča finančna sredstva usmerili v naslednja
področja in oblike:
 razvoj naših spletnih strani, Facebook in Twitter,
 povezava spletnih strani z ustreznimi strežniki, zakup ključnih besed, bannerji na gostujočih
spletnih straneh - podaljšanje oz. širjenje sodelovanja z Najdi.si, HTTPool agencijo, sistemom
Portal Znanja,
 Oglaševanje z bannerji na portalu ONA – ON,
 Spar plus kartica,
 oglaševanje na radijskih postajah radio Express, radio Antena, radio Aktual, radio Hit, Radio
Center,
 izdelava internih letakov in brošur,
 objava člankov v reviji Ljubljana.
12. NALOŽBE IN RAZVOJ
V šolskem letu 2014/15 načrtujemo sledeče naložbe:
Opomba
Osnovno sredstvo
Menjava oken na objektu Linhartova
Nabava
novih
računalnikov,
interaktivne table, projektorjev in
tiskalnikov
Druge manjše obnove vseh objektov
SKUPAJ
Vrednost z DDV
16.000
3.000
3.000
22.000
Mol + lasten vir
Lasten vir
Lasten vir
Navedene investicije so nujne za normalno delovanje zavoda. Vir za investicije: proračun Mestne
občine Ljubljana in lastna sredstva.
Ljubljana, 24.09.2014
Direktor
mag. Bojan Hajdinjak
Predsednica sveta zavoda:
Dr. Metka Tekavčič
21