meteorne vode STARA VAS

Comments

Transcription

meteorne vode STARA VAS
Št. 35201-27/2004-189
Datum: 22.4.2015
STANOVALCI V OBMOČJU
STARE VASI v Sežani
Zadeva: Ureditev odtoka meteorne vode iz privatnih parcel na javne površine pri
izgradnji objekta »Komunalna oprema UN US 12 –VAS IN PUP VAS« v Sežani.
Občina Sežana je pričela z izgradnjo komunalne »Komunalna oprema UN US 12 –VAS IN
PUP VAS« v Sežani, pri čemer se trenutno izvajajo kanali meteorne kanalizacije, primarni in
sekundarni fekalni kanali, komunalni priključki na fekalno kanalizacijo, prestavitve
vodovodnega omrežja, prestavitve električnega, telefonskega in internetnega omrežja.
Investitor občina Sežana opaža, da imajo nekateri privatni stanovanjski objekti urejeno
odvodnjavanje strešnih in drugih meteornih vod, tako, da so le-te vodene v odvodne cevi, ki
nato odvajajo meteorno vodo iz privatnih parcel na javne poti. Takšen način odvajanja
meteornih vod je v nasprotju z veljavnimi občinskimi odloki in pravilniki, zato občina Sežana
poziva vse lastnike stanovanjskih objektov, da si uredijo odvodnjavanje strešnih in meteornih
vod na lastni parceli.
Z izgradnjo nove komunalne opreme in s ponovno ureditvijo asfaltnih površin na vseh javnih
cestah in drugih površinah v lasti občine Sežana opozarjamo vse lastnike stanovanjskih
objektov, da poskrbijo za odvodnjavanje meteorne vode na lastni parceli tako, kot je to
predvideno v Odloku o občinskih cestah v občini Sežana, v Odloku o PUP v k.s. Sežana –
Občine Sežana, v Pravilniku o cestnih priključkih na javne površine ter o Pravilniku o
projektiranju cest.
Pravilniki določajo:
39. člen Odloka občinskih cestah v občini Sežana:
Prepovedano je:
1.
na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge
tekočine;
2.
na cestnem svetu občinske ceste ovirati odtekanje vode;
32. člen Odloka o PUP v k.s. Sežana-Občine Sežana
Odvodnjavanje meteorne strešne vode mora biti speljana preko posebej izdelanih
peskolovov v ponikalnico. Meteorne vode iz asfaltiranih površin, parkirišč, manipulativnih
platojev, garaž in podobnih površin se morajo speljati preko za to posebej dimenzioniranih
lovilcev olj in maščob v ponikovalnico.
Dovajanje meteornih voda v fekalni kanalizacijski sistem in obratno ni dovoljeno.
23. člen Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste
(1) Z izvedbo priključka se ne sme poslabšati kvaliteta odvodnjavanja glavne prometne
smeri.
(2) Odvodnjavanje mora biti strokovno pravilno rešeno za vse površine priključka ali križišča
(vozišča, površine za kolesarje in pešce, brežine, ...).
(3) Voda iz stranskih prometnih smeri ne sme teči preko ceste v glavni prometni smeri.
(4) Površina vozišča na območju priključka se odvodnjava v prečni in vzdolžni smeri z
odtokom površinske vode preko bankine ali skozi cestne jaške z vtokom pod robnikom ali
povozno rešetko. Povozne rešetke se ne sme uporabljati v območju kolesarskih pasov.
(5) Zaradi odvodnjavanja priključka se ne sme spremeniti prečnega nagiba glavne prometne
smeri.
(6) Revizijske jaške kanalizacije in druge vgrajene podzemne vode se locira izven vozišča.
(7) Vzdolžni profili po robovih voznih površin v priključku ali prikaz z izohipsami po vozišču
so sestavni del projektne dokumentacije vsake rekonstrukcije in novogradnje priključka.
43. člen Pravilnika o projektiranju cest
(1) Površinska voda z vozišča se odvodnjava prečno preko bankine in brežine nasipa v
cestni jarek ali razpršeno po terenu in v koritnico ali muldo, ki poteka ob robu vozišča in se
priključuje v jarek ali kanalizacijo.
(2) Odtok površinske vode z utrjene površine cestišča na območju varovanega vodozbirnega
območja se uredi skozi vodotesno kanalizacijo preko objektov za zadrževanje in čiščenje in
se priključi na bližnji odvodnik.
Pripravila :
Majda Valentinčič
Višja svet. za GJs in I