Sporočilo za javnost, ponedeljek, 22. junija 2015 Predstavljeni

Comments

Transcription

Sporočilo za javnost, ponedeljek, 22. junija 2015 Predstavljeni
Sporočilo za javnost,
ponedeljek, 22. junija 2015
Predstavljeni rezultati ob zaključku projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega
polja«
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja« bo doprinesel k doseganju ciljev
operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in sicer k več kot 95 %
opremljenosti aglomeracij z več kot 2000 populacijskih ekvivalentov (PE).
Projekt prispeva k varovanju zalog podtalnice na območju, ki bo posledično doprinesla k povečanju kapacitete
in izboljšanju kvalitete pitne vode. Tako bodo doseženi pozitivni vplivi na zdravstveno stanje prebivalstva
(vezani na biološke obremenitve) ter ugoden vpliv na okolje in ohranjanje rastlinskega ter živalskega sveta.
Projekt Izgradnja kanalizacijskega sistema 3 Bukovci – Formin in čistilne naprave Formin (kanalizacijsko
omrežje v dolžini več kot 17.334 m) bo kanalizacijsko urejal strnjeno pozidavo v smeri Bukovci – Formin na
desnem bregu dovodnega kanala Drave za HE Formin, kjer kanalizacijski sistem ni urejen in se bo zaključil s
čistilno napravo Formin (ČN). Prispevno območje ČN Formin kapacitete 4.000 PE tvorijo naselja v občinah
Gorišnica in Markovci s skupno obremenitvijo 3.311 PE.
Projekt Izgradnja kanalizacijskega sistema 5 v Mestni občini Ptuj bo z izvedbo predvidenih ukrepov, v večini
optimiziran in ustrezno dograjen obstoječi kanalizacijski sistem, tako da bo na CČN Ptuj odvedena največja
količina najbolj onesnažene odpadne vode. Sistem 5 zajema 23.000,00 m kanalov.
Več kot 95 odstotno bodo z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda pokrita območja (aglomeracije) z več
kot 2.000 PE:
• Stojnci (ID 14870) – sistem 3
• Ptuj (ID 15065) ter Ptuj – desni breg (ID 16418) – sistem 5
Pokritost območij z manj kot 2.000 PE:
• Bukovci (ID 14592) – sistem 3
• Grajena (ID 15057) – sistem 5
Ta dokument je nastal s finančno pomočjo Kohezijskega sklada EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Mestna občina Ptuj, organ upravljanja je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Dokument v nobenem pogledu ne odraža stališč Evropske unije.
Na zaključni novinarski konferenci, ki je potekala 22. junija v prostorih Mestne občine Ptuj, so Gorazd Orešek,
podžupan Mestne občine Ptuj, g. Jožef Kokot, župan Občine Gorišnica in g. Milan Gabrovec, župan Občine
Markovci predstavili doprinos navedenega projekta za posamezno občino ter načrte za prihodnost.
G. Gorazd Orešek, podžupan MO Ptuj, se je uvodoma zahvalil vsem občankam in občanom za razumevanje
pri izvajanju gradbenih del in predstavil načrte za prihodnost, v sklopu katerih so predvideni pločniki v
Žabjaku, pločnik Grajena, študija pokrivanja območij razpršene gradnje z malimi čistilnimi napravami na
območju MO Ptuj ter sekundarna kanalizacija dolžine cca 12 km.
Partnerji projekta za sklop 1 (Kanalizacijski sistem 3 Bukovci Formin in čistilna naprava Formin) so: Cestno
podjetje Ptuj d. d in Komunalno podjetje Ormož d.o.o. ter podizvajalec Elektrostudio d.o.o. Za sklop 2
(Kanalizacijski sistem 5 v Mestni občini Ptuj) so partnerji Cestno podjetje Ptuj d.d , DRAVA Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj d.d. ter podizvajalca NIGRAD, komunalno podjetje, d.d. in Komunalno podjetje PTUJ d.d.
G. Jožef Kokot, župan Občine Gorišnica je izrazil zadovoljstvo ob zaključku projekta, s katerim bo končano
95% kanalizacijskega omrežja v občini Gorišnica. Čistilna naprava na Forminu je v poskusnem obratovanju in
v kratkem pričakujejo uporabno dovoljenje. Ob zaključku projekta bodo urejena tudi cestišča. Za pridobitve
v občini se župan g. Kokot zahvali vladi, pristojnim ministrstvom, skrbniku projekta g. Gabrijelu,
pripravljavcem projekta, izvajalcem Cestnemu podjetju Ptuj d.d ter Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o in
podizvajalcem Elektro studio d.o.o. ter gradbeništvu Vinkovič, projektantom, nadzornikom, podjetju Altius
d.o.o. za obveščanje javnosti ter občankam in občanom.
Župan občine Markovci je v sklopu projekta izpostavil problem menjave vodovodne cevi , kjer so zaradi
gradnje nastali nepredvideni stroški za občino. V občini Markovci je zaključenih 85% kanalizacijskega omrežja,
manjka še sistem v Novi vasi, ki ni uspel pridobiti financiranja. V sklopu projekta so dodatno zgradili še
pločnike in cca 10 km kolesarskih poti, načrtujejo pa še komplet kolesarskih cest ob magistralki Spuhlja – Borl
in Spuhlja – Gorišnica.
Ta dokument je nastal s finančno pomočjo Kohezijskega sklada EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Mestna občina Ptuj, organ upravljanja je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Dokument v nobenem pogledu ne odraža stališč Evropske unije.
Slika 1: G. Jožef Kokot, župan Občine Gorišnica; Gorazd Orešek, podžupan Mestne občine Ptuj; g. Milan
Gabrovec, župan Občine Markovci; Saš Erlih, moderator
Upravljavec v sklopu projekta bo Komunalno podjetje PTUJ d.d.
Skupna vrednost projekta stroškov za sofinanciranje z DDV znaša 13.275.118,78 EUR upravičenih stroškov.
Stopnja sofinanciranja na ravni razvojne prioritete znaša 85% upravičenih stroškov.
Realizirana infrastruktura oz. rezultati le te bo doprinesla k dobrobitim za lokalno okolje. S tem se bo tudi po
zaključku projekta zagotovila trajnost vodnih virov čezmejnega območja in prispevek k čistejšim površinskim
vodam. Zaradi velikosti projekta (dolžina vodov) in kratkih rokov za izvedbo, je pri gradnji bilo kar nekaj
nevšečnosti, ki pa se jih je z veliko dobre volje in dobršno mero potrpežljivosti premostilo. Pri tem se je
Ta dokument je nastal s finančno pomočjo Kohezijskega sklada EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Mestna občina Ptuj, organ upravljanja je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Dokument v nobenem pogledu ne odraža stališč Evropske unije.
potrebno zahvaliti predvsem občankam in občanom za njihovo uvidevnost pri izvedbi gradbenih delih, še
posebej na lokacijah, kjer se je zaradi gradbenih del promet zaustavil in prekinil ustaljen življenjski ritem.
Dodatne informacije: Andreja Šajnovič
Tel: 02 749 32 13/ e-pošta: [email protected]
Ta dokument je nastal s finančno pomočjo Kohezijskega sklada EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Mestna občina Ptuj, organ upravljanja je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Dokument v nobenem pogledu ne odraža stališč Evropske unije.