ZOR - Gospodarska zbornica Slovenije

Comments

Transcription

ZOR - Gospodarska zbornica Slovenije
1
GZS ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE REGIJE
GZS ZOR
2
GZS ZBORNICA
OSREDNJESLOVENSKE
REGIJE
VPLIV NA GOSPODARSKO OKOLJE ZA USPEŠNO
DELO ČLANOV DOMA IN V TUJINI JE SMOTER DELOVANJA ZBORNICE
• Člani v organih GZS Zbornice osrednjeslovenske regije
aktivno določajo smer razvoja gospodarstva v regiji preko
zbornične mreže do najvišjega organa skupščine GZS in
sodelujejo v strateških razvojnih svetih in drugih zborničnih
platformah za razprave in odločanje
• GZS na nacionalni ravni povezuje in zastopa interese
gospodarstva pred vlado in institucijami v državi in v tujini
Regionalna organiziranost in povezovanje gospodarstva in
družbenega okolja pa poteka preko regionalne zbornične
mreže - ki je vključena tudi v druge evropske regije
• Specifični interesi podjetniški skupin, konzorcijev, klubov,
združenj in grozdov se uresničujejo na regionalnni in panožno
ravni v povezavi tudi z regionalnimi razvojnimi institucijami,
bankami, zavarovalnici in skladi.
•
GZS ZOR
3
Gospodarska zbornica Slovenije s svojimi sestavnimi deli
zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati
pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja in zagotavljanju
pogojev za gospodarski razvoj.
GZS je največja prostovoljna asociacija slovenskih podjetij
z več kot 150-letno tradicijo. Zbornica svojim članom nudi
širok nabor storitev za podporo poslovanju podjetij ter oblikuje nove priložnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na
tuje trge. Na ta način tudi prispeva h gospodarskemu, družbenemu in okoljskemu razvoju v Sloveniji
Gospodarstvo potrebuje močnega zagovornika svojih
interesov.
ZA GOSPODARSTVO SMO MED DRUGIM DOSEGLI:
• 160 mio eur ohranjene dodane vrednosti v gospodarstvu na leto zaradi umaknjenega predloga višjega DDV
• 640.000 € pričakovanega letnega prihranka za delodajalce zaradi zmanjšanja obremenitve odpravnine
delavcu ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas
• Do 50 % hitrejše ugotavljanje insolventnega položaja v
podjetjih
• Več kot 30 mio eur nižji stroški zaradi večje prožnosti in
sprememb pri letnem dopustu
GZS ZOR
4
VIZIJA ČLANOV ZBORNICE
•povezani člani želimo sodelovati pri razvoju naše regije,
ki naj postane odlična lokacija za inovativno gospodarstvo,
trgovino in posle ob dolgoročni skrbi za kakovost življenja
prebivalstva v regiji.
•promoviramo dejavnost podjetij članov, in vabimo nova podjetja in nove dejavnosti ter jim zagotavljamo podporo.
•spodbujamo, upravljamo in podpiramo gospodarske projekte
v korist razvoja občinskih gospodarstev in ustvarjanja delovnih mest.
POSLANSTVO ZBORNICE
•olajševati in pospeševati dejavnost svojih članov, izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lasten
dobiček
•članstvo naših podjetij nas zavezuje, da smo objektivni in
neodvisni ne glede na trenutne interese politike, saj nas
vodijo predvsem načela etičnega, uspešnega in odgovornega
gospodarstvenika
GZS ZOR
ČLANSTVO
5
KDO JE LAHKO ČLAN ZBORNICE
ZAKAJ BITI ČLAN ZBORNICE
Člani Gospodarske zbornice predstavljajo najpomembnejši del slovenskega gospodarstva in se povezujejo v nacionalni
zbornični sistem prek regije in/ali panoge. Tako je član regijske
zbornice hkrati tudi član nacionalne organizacije GZS in uporabnik njenih storitev.
Poslovna mreža članov gospodarskih zbornic in panog povezuje, informira, izobražuje in širi trg. Zbornična infrastruktura je v
službi članov. Tako pomagamo pri vaši promociji, širitvi znanja
in vaše poslovne mreže.
Član je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na velikost ali
področje. Dobrodošli so tudi podporni člani iz inštitucij in organizacij, ki želijo soustvarjati gospodarsko okolje.
• Pri nas dobite poslovni nasvet, ki ga iščete in nova znanja,
ki jih potrebujete
• Pomagamo vam pri širitvi trga doma in pri prodoru na tuja
tržišča
več informacij: www.gzs.si
• Naši člani so vedno med najbolje informiranimi o gospodarskih gibanjih in globalnih trendih.
GZS povezuje v svoji mreži 13 regionalnih oziroma območnih
zbornic in 24 panožnih združenj. Vsak sestavni del ima svoj
avtonomni program dela, skladno z interesom članstva in sklepi
članov upravnih odborov.
• Kot član zbornice osrednjeslovenske regije boste sodelovali pri razvoju regije, ki naj postane odlična lokacija za
inovativno gospodarstvo, trgovino in posle ob dolgoročni
skrbi za kakovost življenja prebivalstva v regiji.
• Tako boste vplivali, spodbudili, upravljali in podpirali
gospodarske projekte v korist razvoja delovnih mest in
prihodnosti
GZS ZOR
6
V POMOČ ČLANOM
• Redno spremljanje gospodarskega položaja v regiji, še posebej v gospodarsko manj razvitih občinah
• Tesnejše povezovanje med podjetji iz osrednjeslovenske regije
in poglabljanje stikov in kooperacij med podjetji iz drugih slovenskih regij prek zbornične mreže
• Zastopanje interesov članov pri institucijah in vladi in sodelovanje pri vseh pomembnih odločitvah, ki se nanašajo na
regionalni razvoj in splošno gospodarsko situacijo v okviru
sistema GZS in izven
• Spodbujanje blagovne menjave med podjetji člani zbornice
osrednjeslovenske regije s podjetji iz drugih držav
• Promocija in vključevanje članov v mednarodne poslovne
mreže doma in v tujini
• Vzpostavitev odlične platforme za izmenjavo strokovnih mnenj
članov in spodbujanje tesnejših poslovnih stikov med člani
• Pripravo in posredovanje temeljnih gospodarskih informacij
na zasedanjih upravnega odbora ter letnih srečanjih gospodarstva osrednjeslovenske regije
• Pripravo in posredovanje temeljnih pravnih informacij
• Stalno anketno preverjanje stanja poslovanja in poslovnih
trendov pri svojih članih
• Organiziranje posebnih omizij za izmenjavo mnenj članov
• Organiziranje strokovnih prireditev in svetovanj za člane
• Organiziranje ekskluzivnih poslovnih srečanj z gospodarskimi
delegacijami
• Strokovno podporo in organiziranje poslovnih stikov in srečanj (match-making), razstav in sejemskih nastopov
• Pomoč pri pripravi prijav na razpise
• Registracijo dejavnosti (s.p.) in storitve sistema E-VEM, svetovanje in strokovna pomoč
GZS ZOR
POMOČ PRI POSLOVANJU
7
• Pomoč pri vstopu na tuje trge
• seznami potencialnih poslovnih partnerjev doma in v tujini
• tehnološka in razvojna partnerstva preko mednarodnih mrež
• povezovanje in mreženje podjetij preko poslovnih dogodkov
• pridobivanje novih znanj na delavnicah in seminarjih GZS
• aktualne informacije o gospodarskem okolju (revije, strokovna
gradiva, priročniki, e-novice, družabna omrežja)
• odgovori na vaša vprašanja
• vaša promocija preko komunikacijskih poti in dogodkov
GZS VPLIV NA ZAKONODAJO IN POLITIKE
• vključite se v največjo mrežo zastopnikov gospodarskih
interesov
• sodelujte pri kreiranju ukrepov za boljše poslovno okolje
• sooblikujte stališča gospodarstva do aktualnih in akutnih
vprašanj
• predlagajte rešitve za izhod Slovenije iz krize
• izkoristite moč GZS, da bo vaš glas prispel do ključnih
odločevalcev
• spremenimo skupaj Slovenijo, da bo gospodarstvu in podjetništvu prijazna POPUSTI
• do 50% popust za udeležbo na plačljivih seminarjih, delavnicah in poslovnih konferencah
• do 50% popust za plačljiva gradiva in priročnike
• 50% popust za oglaševanje in promocija
• 30% popust za najem dvoran
• 20% popust za spletni certifikat Excellent SME
GZS ZOR
8
AKTIVNOSTI ZBORNICE
VEČ ZNANJA ZA GOSPODARSTVO
• Zaznavanje potreb gospodarstva in pomanjkanja strokovnih
kadrov; usmerjanje mladih v poklice PRIHODNOSTI na nivoju
osnovnega, poklicnega in srednješolskega izobraževanja
• Motivacijske delavnice z ravnatelji šol in izobraževalnih ustanov
• Motivacijske delavnice z mladimi
• Razvoj učnih podjetij
• Osvežitveni seminarji za posamezne stroke
• Sodelovanje in povezovanje z Univerzami (Ljubljana, Maribor,
Koper)
PROMOVIRAMO KULTURO INOVATIVNOSTI
• Mreža za inovativnost
• Razpis za najboljše inovacije v preteklem letu
• Vsakoletna razstava izzivi gospodarskega razvoja
INTERNACIONALIZACIJA
• Mednarodno sodelovanje
• Evropski projekti
• Delegacije, izmenjave, skupni sejemski nastopi
• Partnerstvo
• Mreženje B2B s tujimi podjetji
GZS ZOR
POVEZAVE V REGIJI IN ŠIRŠE
9
• Bratislavska gospodarska zbornica - Slovaška
• Konzorcij ERUSRS (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in
Hercegovina
• Gospodarska zbornica Novi Sad - Srbija
• Confartigianato Friuli Venezia Giulia
• Sodelovanje v evropskih makroregijah: Podonavska iniciativa,
Ionsko jadranska makroregija in Alpska makroregija
PUBLICIRAMO IN OBVEŠČAMO
• Odprti prostor malih in srednjih podjetij (zbornik konference)
• Inovativnost 2009 - 2014 (zbornik prireditve)
• Katalogi inovacij 2002 - 2014
• Razstava umetniških fotografij porečja Save
• Člani se predstavijo na strokovnih srečanjih in dogodkih, med
katerimi je najpopularnejši
PARTNERJI PRI RAZVOJU REGIJE
• Zavod za zaposlovanje Območna enota Ljubljana
• Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije
Ljubljana
• Tehnološki park Ljubljana
• IRI Ljubljana
• Regionalno razvojni sklad Ribnica
• Podjetniški center Kočevje Ribnica
• Združenje za projektni management
• ECPD Ljubljana
• GEA College Fakulteta za podjetništvo
GZS ZOR
10
ZAJTRK S STROKOVNJAKOM
Člani predlagajo teme za strokovna in tematska mesečna srečanja, na katera povabimo strokovnjake iz gospodarstva ali drugih
inštitucij, in s tem omogočamo poglabljanje in izmenjavo znanj
gospodarstvenikov, opozarjamo na novosti in trende v tehnologijah, industriji in storitvah.
Teme:
• Državne pomoči in de minimis v razpisih in projektih
• Varovanje informacij in dokumentov
• Tehnologije prihodnosti
• Novosti s področja davkov
• Intelektualna lastnina, pravna zaščita
• Vidiki upravljanja blagovnih znamk v podjetjih
• Osebnost kot blagovna znamka
• Delovnopravna zakonodaja in ukrepi aktivne politike
zaposlovanja
• Upravljanje in varovanje informacij
• Varnostne grožnje; SI-CERT, mobilne naprave in oblačno
računalništvo
• V klobuk po ideje (lateralno razmišljanje in usmerjanje
kreativnosti)
• Varstvo podatkov
• Prostor odprtih inovacij
• Varnost v oblaku
• Predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje vseživljenjske
karierne orientacije za delodajalce in zaposlene
GZS ZOR
11
MREŽA ZA INOVATIVNOST
Mreža za inovativnost želi spodbujati kreativnost in inovativnost v podjetjih in pri posameznikih, ter prispevati k promociji
kulture inovativnega in kreativnega razmišljanja v okolju.
Člani mreže za inovativnost prihajajo iz inštitucij, univerz,
zavoda za zaposlovanje in iz razvojnih oddelkov večjih in manjših podjetij, sodelujejo pa tudi inovatorji posamezniki. V Mrežo
so včlanjeni tudi študentje tehničnih in tehnoloških fakultet.
Mreža za inovativnost prispeva k promociji kulture inovativnega in kreativnega razmišljanja v okolju. Gre za spodbujanje in
nagrajevanje ter razvoj in uporabo inovacij v podjetjih in njihovo izmenjavo ter trženje inovacij in predvsem za dvig zavesti o
pomenu upravljanja z intelektualno lastnino.
Zbornica vzpostavlja tudi prostor za neposredno podporo članom pri razvoju in uveljavljanju njihovih inovacij tako od
osnovnih usmeritev pri pripravi dokumentacije v zvezi z različnimi prijavami na razpise, kot tudi z izobraževanjem in pravnimi
nasveti pri uporabi predpisov in zakonodaje s področja zaščite
intelektualne lastnine, patentov in blagovnih znamk.
Zakaj je podporni servis tako zelo pomemben za inovativna podjetja?
V prvi vrsti gre za zmanjšanje tveganja pri sprejemanju poslovnih odločitev predvsem pri podjetjih s krajšim stažem na trgu, ki
so tudi najbolj občutljiva. Oblikovanje sistematičnega pristopa
do teh vprašanj je ključnega pomena za mnoge podjetnike, ki
ne vedo, kam bi se obrnili s svojo novo zamislijo, ko bi jo radi
preverili, registrirali, poiskali financerje, jo plasirali na nove trge.
Upravljanje z intelektualno lastnino vpliva na povečanje konkurenčnosti in informiranosti tistih nosilcev razvoja in napredka
inovativnih podjetij.
Mreža mora omogočiti tudi dostopnost talentov do sodelovanja
z gospodarstvom v regiji in dostop delodajalcev do teh talentov., zato spodbuja nastajanje podjetniških pospeševalnikov
GZS ZOR
12
VSAKOLETNI RAZPIS ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE
Z razpisom za najboljše inovacije v gospodarstvu zbornica
povabi h kandidiranju vse snovalce novosti v podjetjih ali samostojne inovatorje, strokovna komisija pa izbere najboljše med
njimi. S promocijo produktov in zaščitenih inovacij, pa tudi dobrih
idej in inovativnosti na prireditvi Izzivi gospodarskega razvoja,
želimo sooblikovati osrednji dogodek uspešnega gospodarstva,
kjer se srečujejo regije, na kateri se bodo izmenjevale domače
in tuje dobre ideje in ustvarjali ustreztni poslovni pogoji za nove
ideje in partnerstva.
IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA
• vsakoletna razstava gospodarskih dosežkov na področju inoviranja in razvoja;
• INA3 - ideje in invencije mladih generacij;
• razstava gospodarskih novosti;
Namen prireditve
• Utrditev Slovenije v mednarodnem prostoru tehnologij in
inovacij
• Inovacijska kultura - promocija inovativnosti in inovacij
• Nove tehnologije in promocija znanj
• Medpodjetniški trg - vzpostavljanje in olajševanje domačih in
mednarodnih poslovnih povezav
Dolgoročni namen
• Povezati številne gospodarske iniciative slovenskih in evropskih regij v skupen mednarodni dogodek - prostor za izmenjavo
znanj in nova partnerstva
• Pritegniti regije drugih držav k sodelovanju in njihova podjetja,
ki gradijo na znanju (knowledge based economy)
• Promovirati uspehe partnerstva med raziskovalno sfero in
gospodarstvom
GZS ZOR
ške akcije za razpoznavnost
organizacije in članstva
• Močna celostna podoba
organizacije
•
E - VEM TOČKA
Slovensko izraelski poslovni klub
• svetovanje podjetnikom pri registraciji
• izbiri pravne oblike ob registraciji
• brezplačne delavnice za začetnike
• mentorstvo za novoustanovljena
podjetja
Slovensko izraelski poslovni klub je strokovno združenje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki delujejo na področju
slovenskega, evropskega in izraelskega trga in jih v prvi vrsti
druži potreba po širjenju gospodarskega, znanstvenega (strokovnega) in kulturnega povezovanja in sodelovanja ter želja po
urejenem vsebinskem in programskem delovanju gospodarskih
subjektov, ki delujejo na mednarodnem trgu s poudarkom na
tržišču Slovenije in Izraela.
SEKCIJE IN INTERESI
Sekcija za upravljanje varovanja informacij SUVI
Zagotavljanje varnosti in varovanja informacij je eno najpomembnejših vprašanj današnje dobe. Vse številčnejši vdori v
omrežja, zlorabe in kraje podatkov ter odtujitve opreme nas
opozarjajo na ranljivost celotne organizacije, predvsem pa
komunikacijskih in informacijskih sistemov (KIS), ter nas silijo v
razvoj in izgradnjo varnostnih rešitev, s katerimi se lahko pred
takšnimi neljubimi dogodki ubranimo.
Najbolj optimalna pot za sistematičen in celovit pristop v izgradnji varnostnih rešitev je vzpostavitev sistema upravljanja
varovanja informacij po standardu ISO27001:2005.
Kakovostna vzpostavitev sistema upravljanja varovanja informacij v katerikoli organizaciji zahteva resno in odgovorno delo.
Takšen pristop uveljavljajo tudi člani sekcije, ki so svoje znanje,
izkušnje in interes združili v Sekciji za upravljanje varovanja
informacij, pri GZS Zbornici osrednjeslovenske regije.
Člani sekcije imajo namen zgraditi omrežje, ki združuje organizacije, ki delujejo na področju nudenja storitev informacijske
varnosti oz upravljanju varovanja informacij. Sekcija za upravljanje varovanja informacij je bila ustanovljena 31.01.2011.
Kontakt: 01 / 58 98 174
13
Deluje pod okriljem GZS Zbornice osrednjeslovenske regije
od marca 2011. Klub želi poglobiti sodelovanje in gospodarsko
izmenjavo Slovenije z Izraelom, ki je na prvem mestu v svetu
po številu inovacij na 1000 prebivalcev. Slovenijo kot priljubljeno
destinacijo za izraelske turiste obišče letno 30.000 gostov.
Med državama, ki imata skoraj enako površino je veliko podobnosti, pa tudi razlik in priložnosti za sodelovanje na področju
upravljanja z vodnimi viri, saj se je Izrael, kljub dejstvu, da puščava predstavlja kar 60% površine in redke vodne vire, razvil v
enega vodilnih centrov v svetu za izdelavo tehnologij upravljanja z vodo in obsežnih rastlinjakov za vzgojo sadja n zelenjave,
kar je zanimiv izziv za slovenske proizvajalce hrane. Med dejavnostmi kluba je skrb za povečanje razvoja poslovnih stikov in
poslovnih srečanj med gospodarstveniki, ki so zainteresirani
za sodelovanje ter organiziranje bilateralnih srečanj in obiskov
mednarodnih konferenc in sejmov ter svetovanje v sodelovanju z GZS Centrom za konkurenčnost. Med aktivnostmi kluba
v letu 2011 je bila odmevna udeležba izraelskih strokovnjakov
na Forumu tehnologij na prireditvi Inovativnost 2011, ter udeležba slovenske delegacije na mednarodni konferenci in sejmu
WATEC za področje tehnologij voda, obnovljivih virov energij in
okoljevarstvenih tehnologij, v Tel Avivu. V letu 2012 klub načrtuje tudi obisk konference o nanotehnologiji in Agrotech v Izraelu
ter gostovanje izraelskih strokovnjakov za področje upravljanje
voda v Sloveniji.
Kontakt: 01 / 58 98 174
GZS ZOR
14
OBČINE
Skupna površina:
3.541 km2
Število prebivalcev:
535.050
Število občin:
32
•Borovnica
•Brezovica
•Dobrepolje
•Dobova
•Dol pri Ljubljani
•Domžale
•Grosuplje
GZS ZOR
•Horjul
•Ig
•Ivančna Gorica
•Kamnik
•Kočevje
•Komenda
•Kostel
•Litija
•Ljubljana
•Log-Dragomer
•Logatec
•Loški potok
•Lukovica
•Medvode
•Mengeš
•Moravče
•Osilnica
•Ribnica
•Sodražica
•Škofljica
•Šmartno pri Litiji
•Trzin
•Velike Lašče
•Vodice
•Vrhnika
15
KONTAKT
GZS Zbornica osrednjeslovenske regije
Dunajska 156, 1000 Ljubljana
T: +386 1 58 98 174
E: [email protected]
W: www.ozljubljana.si
GZS ZOR