ČUTNA POT IN ČUTILA

Comments

Transcription

ČUTNA POT IN ČUTILA
ČUTNA POT IN ČUTILA
Prioritetni cilj, ki nas vodi v šolskem letu 2014/15 je:
Povečati spodbude za čutno učenje na prostem in v prostorih vrtca.
Strokovni delavci nudimo otrokom spodbudno učno
okolje, kjer otroci ob različnih dejavnostih in
vzpodbudah iz okolja, aktivno raziskujejo, izražajo
ideje, pobude, ustvarjajo in se ob tem učijo. Otroci
imajo možnost izbire, ki upošteva interese, potrebe,
razvojni nivo.
Slika 1: Izdelovanje čutnih slik ,
enota Črni Vrh
Dejavnosti s tematiko čutil so
zasnovana
tako,
da
preko
raznovrstnih materialov vodijo k
aktivnem raziskovanju in učenju.
Slika 2:
Priprava
namaza,
oddelek v
OŠ
Strategija:
- zagotoviti niz varnih možnosti za igro, ki
vključuje
izziv,
izbiro,
tveganje
in
odločanje,
- omogočanje
otroku
spodbujanje
samozavesti in občutek obvladovanja
svojega okolja.
Otroci v neposrednem stiku z realnostjo,
ob življenjskih situacijah, z lastno
aktivnostjo, spoznavajo svet preko čutil.
Načrtovane
dejavnosti
omogočajo
interakcijo otrok z ljudmi in materiali,
izkustveno
učenje,
individualizacijo,
možnost izbire, sposobnost odločanja,
navajanje na samostojnost, kar vodi k
pozitivni samopodobi.
Zastavljeni cilji:
- z dejavnostmi spodbuditi večjo čutno občutljivost otrok,
- ponujanje različnih situacij, spoznavanje različnih materialov,
- sprejemanje, doživljanje okolice ali materialov prek čutil,
- ustvarjenje spodbudnega učnega okolja,
- razvijati, spoznavati in opisati svoja občutja občutke,
- spodbujanje k povezovanje, predvidevanje, sklepanje,
razmišljanje,
- eksperimentiranje,
- spoznavanje novih pojmov,
Slika 6: Poskusi,
enota Sp. Idrija
- več sodelovanja s starši in
zunanjimi sodelavci…
Slika 4: Prepoznavanje
različnih zvokov, enota
Prelovčeva
Slika 3: Hoja
po različnih
podlagah,
enota
Godovič
Slika 5: Slikanje s tempera barvo,
mešanje in prepoznavanje barv, enota
Sp. Idrija
Fotografije 1-6: arhiv Vrtca Idrija
Izdelki otrok Vrtca Idrija
Vir: mag. Mateja Režek, Oblikovanje spodbudnega učnega okolja v vrtcu,
predstavitev interno izobraževanje, 2015.