klikni_4

Comments

Transcription

klikni_4
MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA ZA EKONOMSKE IN STROJNE
TEHNIKE TER TEHNIKE RAČUNALNIŠTVA Z OPRAVLJENO POKLICNO
MATURO (podatki veljajo za dijake, ki se v 1. letnik študija vpisujejo v
študijskem letu 2015/16)
1. VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
DRUGE JAVNE IN KONCESIONIRANE
VIŠJE ŠOLE
*poslovni sekretar *strojništvo
*gozdarstvo in lovstvo
*avtoservisni *menedžment *balet
*bionika *ekonomist *elektroenergetika
*elektronika *fotografija *geotehnologija in
rudarstvo *gostinstvo in turizem
*gradbeništvo *hortikultura *informatika
*kozmetika *lesarstvo *logistično
inženirstvo *medijska produkcija
*mehatronika *naravovarstvo *oblikovanje
materialov *organizator socialne mreže
*snovanje vizualnih komunikacij in trženje
*telekomunikacije *upravljanje podeželja in
krajine *ustni higienik *varovanje *varstvo
okolja in komunala *velnes *živilstvo in
prehrana
2. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI
EKONOMSKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
FAKULTETA ZA UPRAVO
NARAVOSLOVNOTEHN IŠK A
FAKULTETA
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
*kmetijstvo-agronomija in hortikultura
*gozdarstvo *lesarsko inženirstvo
*kmetijstvo - živinoreja
*visoka poslovna šola
*družboslovna informatika
*aplikativna elektrotehnika
*multimedijske komunikacije
*operativno gradbeništvo *tehnično
upravljanje nepremičnin
*kemijska tehnologija
*praktična matematika
*fizikalna merilna tehnika
*prometna tehnologija in transportna
logistika *navtika *ladijsko strojništvo
*računalništvo in informatika
*strojništvo
*uprava
*geotehnologija in rudarstvo *metalurške
tehnologije *proizvodnja tekstilij in
oblačil *grafična in medijska tehnika
*babištvo *zdravstvena nega
*laboratorijska zobna protetika *ortotika
in protetika *radiološka tehnologija
*delovna terapija
Univerza v Mariboru:
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
FAKULTETA ZA TURIZEM
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
PEDAGOŠKA FAKULTETA
*mehatronika
*energetika
*gradbeništvo *prometno iženirstvo
*kemijska tehnologija
*agronomija - okrasne rastline,
zelenjava in poljščine *biosistemsko
inženirstvo *ekološko kmetijstvo
*management v agroživilstvu in razvoj
podeželja *vinogradništvo, vinarstvo
in sadjarstvo *živinoreja
*gospodarska in tehniška logistika
*organizacija in management
poslovnih in delovnih sistemov *
kadrovskih in izobraževalnih sistemov
*informacijskih sistemov
*strojništvo *tehnologije tekstilnega
oblikovanja
*varnost in policijsko delo
*informacijska varnost
*turizem
*zdravstvena nega
*športno treniranje
Na naslednje visokošolske programe se dijak lahko vpiše z opravljenim
maturitetnim tečajem in splošno maturo ali s poklicnim tečajem in poklicno
maturo na ustrezni srednji strokovni šoli:
PEDAGOŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA V MARIBORU
ZDRAVSTVENA FAKULTETA V
LJUBLJANI
Univerza v Ljubljani:
AKADEMIJA ZA GLASBO
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,
FILM IN TELEVIZIJO
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
IN OBLIKOVANJE
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Univerza na Primorskem:
*poslovna ekonomija
*elektrotehnika *računalništvo in
informacijske tehnologije *informatika
in tehnologije komuniciranja
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
PEDAGOŠKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE TURISTICA
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
*management
*predšolska vzgoja
*management turističnih destinacij
(izredno) *management turističnih
podjetij
*prehransko svetovanje - dietetika
*zdravstvena nega
Univerza v Novi Gorici:
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN
VINARSTVO
*gospodarski inženiring
*vinogradništvo in vinarstvo
Javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi:
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE
ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
GEA COLLEGE – FAKULTETA ZA
PODJETNIŠTVO PIRAN
MEDNARODNA FAKULTETA ZA
DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA DIZAJN (pridružena
članica Univerze na Primorskem)
FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN
SISTEME
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO
POLIMEROV
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN
POSLOVANJE NOVO MESTO
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
NOVO MESTO
*informatika v sodobni družbi
*računalništvo in spletne tehnologije
*podjetništvo
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO;
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
FAKULTETA ZA
FARMACIJO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
*tehnologija polimerov
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO; FAKULTETA ZA
MATEMATIKO IN FIZIKO
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
*poslovna informatika *upravljanje in
poslovanje
*varstvo okolja in ekotehnologije
*zdravstvena nega
*zdravstvena nega
FAKULTETA ZA ŠPORT
FAKULTETA ZA UPRAVO
FAKULTETA ZA UPRAVO; FAKULTETA
ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
FILOZOFSKA FAKULTETA
*poslovanje v sodobni družbi
*dizajn
*tehnologije in sistemi
*predšolska vzgoja
*predšolska vzgoja
*fizioterapija
3. UNIVERZITETNI STROKOVNI PROGRAMI PRVE STOPNJE ALI ENOVITI
MAGISTRSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE Z DODATNIM MATURITETNIM
PREDMETOM
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerza v Ljubljani:
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO;
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN
BIOSISTEMSKE VEDE
*glasbena umetnost *glasbena
pedagogika
*dramska igra
*industrijsko in unikatno oblikovanje
*kiparstvo *konserviranje in
restavriranje likovnih del *oblikovanje
vizualnih komunikacij *slikarstvo
*biotehnologija *kmetijstvo-agronomija
*lesarstvo *kmetijstvo - zootehnika
*mikrobiologija *živilstvo in prehrana
*univerzitetna poslovna in ekonomska
šola
*arhitektura *urbanizem
*politologija – študije demokracije in
upravljanja
*elektrotehnika
*multimedija
*kozmetologija *laboratorijska
biomedicina
*gradbeništvo *vodarstvo in okoljsko
inženirstvo *geodezija in
geoinformatika
*biokemija *kemija *kemijsko
inženirstvo *tehniška varnost
*pedagoška matematika *matematika
*finančna matematika *fizika
*meteorologija z geofiziko
*tehnologija prometa
*računalništvo in informatika
*računalništvo in matematika
*socialno delo
*strojništvo – razvojno raziskovalni
program
*športno treniranje
*upravljanje javnega sektorja
*upravna informatika
*anglistika(e,d) *antični in humanistični
študiji(e) *arheologija(e)
NARAVOSLOVNOTEHN IŠK A
FAKULTETA
PEDAGOŠKA FAKULTETA
TEOLOŠKA FAKULTETA
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
*bibliotekarstvo in informatika(e)
*bohemistika(d) *etnologija in kulturna
antropologija(e,d) *filozofija(e,d)
*francistika z romanistiko(e)
*francistika(d) *geografija(e,d)
*germanistika(e) *nemcistika(d) *grški
jezik, književnost in kultura(d)
*italijanski jezik in književnost(d)
*japonologija(e,d) *južnoslovanski
študiji(d) *kulture vzhodne Azije(d)
*latinski jezik, književnost in kultura(d)
*muzikologija(e) *pedagogika in
andragogika(e,d) *polonistika(d)
*primerjalno jezikoslovje(d) *splošno
jezikoslovje(d) *primerjalno slovansko
jezikoslovje(d) *sinologija(e)
*slovakistika(d) *slovenistika(e,d)
*sociologija(d) *sociologija kulture(e)
*španski jezik in književnost(d)
*umetnostna zgodovina(e,d)
*zahodnoslovanski študiji(e)
*zgodovina(e,d)
*geologija *geotehnologija in okolje
*inženirstvo materialov *načrtovanje
tekstilij in oblačil *grafične in
interaktivne komunikacije *oblikovanje
tekstilij in oblačil
*dvopredmetni učitelj
*teologija *teološki in religijski študiji
*teološki študiji(d)
*sanitarno inženirstvo
Univerza v Mariboru:
EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO;
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO;
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO;
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN
BIOSISTEMSKE VEDE
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
MATEMATIKO
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
*ekonomske in poslovne vede
*elektrotehnika *računalništvo in
informacijske tehnologije *informatika
in tehnologije komuniciranja
*telekomunikacije *medijske
komunikacije
*
gospodarsko inženirstvo -smer
gradbeništvo * - smer strojništvo
*mehatronika
*energetika
*gradbeništvo *arhitektura *prometno
inženirstvo
*kemija *kemijska tehnologija
*agrikultura in okolje
*logistika sistemov
*biologija *ekologija z naravovarstvom
*fizika *izobraževalna biologija(d)
*izobraževalna fizika(d) *izobraževalna
kemija(d) *izobraževalna matematika(d)
*izobraževalno računalništvo(d)
*izobraževalna tehnika(d)
*organizacija in management poslovnih
in delovnih sistemov *kadrovskih in
izobraževalnih sistemov *informacijskih
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
FAKULTETA ZA TURIZEM
FILOZOFSKA FAKULTETA
PEDAGOŠKA FAKULTETA
sistemov
*strojništvo *tehniško varstvo okolja
*oblikovanje in tekstilni materiali
*turizem
*germanistika(e) *sociologija in
interdisciplinarno družboslovje(e)
*zgodovina(e) *madžarski jezik s
književnostjo(d)
*likovna pedagogika
Univerza na Primorskem:
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
FAKULTETA ZA MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
PEDAGOŠKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE TURISTICA
*geografija(e,d) *italijanistika(e)
*kulturna dediščina(e) *medijski
študiji(e) *medkulturno jezikoslovno
posredovanje(e) *slovenistika(e)
*zgodovina(e,d) *antropologija(d)
*arheologija(d)
*management
*aplikativna kineziologija *biodiverziteta
*bioinformatika *biopsihologija
*matematika *matematika v ekonomiji
in financah *računalništvo in
informatika *sredozemsko kmetijstvo
*edukacijske vede *razredni pouk
*turizem *kulturni turizem
Univerza v Novi Gorici:
FAKULTETA ZA APLIKATIVNO
NARAVOSLOVJE
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
FAKULTETA ZA FARMACIJO
FAKULTETA ZA ŠPORT
FILOZOFSKA FAKULTETA
MEDICINSKA FAKULTETA
PEDAGOŠKA FAKULTETA
PRAVNA FAKULTETA
VETERINARSKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
MATEMATIKO
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
FILOZOFSKA FAKULTETA
*kulturna zgodovina *slovenistika
*okolje
*pravo
*javna uprava
*informatika v sodobni družbi
*uporabne družbene študije
*ekonomija v sodobni družbi
*analitska sociologija *družboslovna
informatika *evropske študije družboslovni vidiki *komunikologija medijske in komunikacijske študije
*komunikologija - tržno komuniciranje in
odnosi z javnostmi *kulturologija
*mednarodni odnosi *novinarstvo
*politologija - obramboslovje
*politologija - študije politike in države
*sociologija – upravljanje organizacij,
človeških virov in znanja
*farmacija
*kineziologija *športna vzgoja
*medjezikovno posredovanje(e)
*primerjalna književnost in literarna
teorija(e,d) *psihologija(e) *rusistika(d)
*medicina *dentalna medicina
*razredni pouk *socialna pedagogika
*specialna in rehabilitacijska pedagogika
*likovna pedagogika
*pravo
*veterinarstvo
Univerza v Mariboru:
*fizika I. stopnje
Javni koncesionirani samostojni visokošolski zavodi:
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN
EVROPSKE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE
ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
FAKULTETA ZA UPORABNE
DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
MEDNARODNA FAKULTETA ZA
DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
MEDICINSKA FAKULTETA
PEDAGOŠKA FAKULTETA
PRAVNA FAKULTETA
*matematika
*varstvoslovje
*psihologija(e) *slovenski jezik in
književnost(e,d) *angleški jezik in
književnost(d) *filozofija(d) *geografija(d)
*prevodoslovne študije - angleščina(d)
*prevodoslovne študije - nemščina(d)
*nemški jezik in književnost(d)
*pedagogika(d) *sociologija(d)
*umetnostna zgodovina(d)
*splošna medicina
*glasbena pedagogika *razredni pouk
*pravo
V naslednje študijske programe se v izjemnih primerih lahko vpiše tudi
kandidat, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev, izkazuje pa izjemno
umetniško nadarjenost:
AKADEMIJA ZA GLASBO
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
IN OBLIKOVANJE
*glasbena umetnost
*vsi programi
4. ŠE PREOSTALI UNIVERZITETNI PROGRAMI po opravljenem
MATURITETNEM TEČAJU in SPLOŠNI MATURI
Ekonomski in strojni tehnik ter tehnik računalništva, ki po opravljeni
poklicni maturi uspešno opravijo maturitetni tečaj in splošno maturo, se
lahko vpišejo v vse smeri študija. Poleg vseh zgoraj naštetih programov,
se lahko vpišejo še v naslednje:
Univerza v Ljubljani:
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,
FILM IN TELEVIZIJO
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
*dramaturgija in scenske umetnosti
*gledališka režija *film in televizija
*biologija *gozdarstvo in obnovljivi
gozdni viri *krajinska arhitektura
Z zaključenim četrtim letnikom izobraževalnega programa za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe, se dijak lahko vpiše tudi v POKLICNI TEČAJ.
Na ta način si pridobi drugo/še eno srednjo strokovno izobrazbo.
Poklicni tečaj se zaključi s poklicno maturo.
Natančnejše podatke o možnostih nadaljnjega študija po končanem
šolanju za ekonomskega in strojnega tehnika ter tehnika računalništva
lahko dobite v svetovalni službi.