Oplæg v. Agnete Neidel, Socialstyrelsen

Comments

Transcription

Oplæg v. Agnete Neidel, Socialstyrelsen
Lokalsamfund og deltagelse
Hvad gør en forskel – og hvordan kan I gøre en forskel?
Disposition
• Baggrund – hvorfor er det vigtigt med fokus på
lokalsamfund og deltagelse
• Hvad er det spørgsmålet så til forskning og praksis?
• Hvad ser ud til at gøre en forskel - ifølge forskningen
• …Og hvad er jeres rolle i det?
Hvorfor fokus på inklusion og deltagelse?
Forskningen viser
•
At sociale relationer og netværk kan gøre en positiv forskel ifht. Recovery
•
At adgangen til positive sociale roller i samfundet gør en positiv forskel ifht. Recovery
– men valgfrihed og frivillighed spiller en afgørende rolle
•
At psykiske vanskeligheder ofte fører til/indebærer social eksklusion
•
At eksklusion forringer den mentale sundhed
•
At professionelle systemer har tendens til at sætte fokus på individet og på
systemmuligheder, frem for sociale netværk og samfundsdeltagelse
•
At professionelle tilbud ofte er relativt svagt forbundet med det lokalsamfund de er
placeret i
•
At mennesker med psykiske funktionsnedsættelser deltager mindre i samfundslivet
sfællesskaber (herunder foreningsliv) end mennesker uden funktionsnedsættelser
Hvad er de centrale elementer i en
praksis, som på tværs af kommunale
indsatser, sociale netværk og
lokalsamfund styrker psykisk sårbare
unges muligheder for at fastholde eller
genvinde et liv med positivt tilhørsforhold
til fællesskaber udenfor de professionelle
støttesystemer?
Styrk den enkeltes netværk
•
Både gensidige relationer og støttende relationer er betydningsfulde – på
hver deres måde
•
Social Kapital:
– Fokus på den værdi der findes i og skabes gennem sociale netværk
(som er større end summen af relationer)
– Peger mod opbygning af social kapital som på samme tid fællesskabsstyrkende og adgangsgivende (brobyggende vs. afgrænsende)
•
Systematisk fokus på socialt netværk i samarbejdet med borgeren: hvordan
ser dit netværk ud, hvordan har det set ud, hvordan kunne du drømme om
at det så ud
•
Tre veje: At fastholde og styrke eksisterende netværk, at etablere nye
relationer, at genetablere brudte relationer
Jeres rolle…?
•
Idrætsforeninger er ikke kun motion.
– Det kan også være steder hvor man lærer andre at kende og knytter
bånd
– …eller steder hvor man marginaliseres og falder fra
•
På hvilke måder arbejder I med at facilitere netværksskabelse og
menneskelige relationer gennem idrætten?
•
I hvilken udstrækning har I fokus på at understøtte udvikling af relationer
mellem deltagere på tværs af IFS og almene idrætsaktiviteter?
•
Hvordan?
Understøt deltagelse
•
Det betyder noget for trivsel og bedring, om man har adgang til selvvalgte, værdsatte
sociale roller i samfundslivet. At blive set (af sig selv og andre) som bidragydende
ressource
•
Det betyder noget for trivsel og bedring at have adgang til interessefællesskaber med
folk der ikke har en psykisk lidelse. At være sammen om noget, hvor de psykosociale
vanskeligheder ikke er det samlende (Uden nødvendigvis at knytte nære bånd).
•
Deltagelse kan også være en stress-faktor!
•
Idræt og foreningsarbejde kan være vigtige arenaer for deltagelse.
Nogle veje til at understøtte deltagelse
•
Place-then-train
•
Vær med til at skabe mangfoldige fællesskaber og gode mødesteder, hvor ressourcer
og fælles interesser er i centrum
•
Bidrag aktivt til at forebygge frafald – vent ikke til problemerne har vokset sig store
Jeres rolle…?
•
Idræt er ikke kun motion.
– Det kan også være et sted hvor man får adgang til en deltageridentitet, og som
er springbræt til yderligere samfundsdeltagelse
– Eller et sted hvor man marginaliseres eller ghettoiseres
•
På hvilke måder arbejder i med at skabe et godt psykisk idrætsmiljø, hvor mennesker
med forskellige forudsætninger kan komme til at se hinanden som en
ressource/værdifuld deltager?
•
På hvilke måder arbejder I med at skabe åbne døre (’stiblede linjer’) mellem
deltagelse i IFS og almene idrætsaktiviteter
•
Arbejder I med at forebygge frafald og mistrivsel i idrætsaktiviteterne på tværs af IFS
og almene idrætsaktiviteter?
•
På hvilke måder er idrætsdeltagelse hos jer en trædesten til yderligere
samfundsdeltagelse? Spiller I en rolle i det?
Skab viden og social bæredygtighed
sammen
•
Virksomme indsatser der fremmer inklusion og deltagelse i lokalsamfundet
bygger på viden om lokalsamfundets muligheder og udfordringer:
– Hvor er deltagelsesarenaerne?
– Hvilke mennesker, steder og organisationer kan være ressourcer?
– Hvem kender hvem – og kender vi dem?
•
Der er potentiale i indsatser der ikke kun fokuserer på individuel inklusion,
men også på lokalsamfundets mangfoldighed, sammenhængskraft og
trivsel (for alle). Fokus på social bæredygtighed
•
Det kræver dialog, samarbejde og partnerskab mellem socialpsykiatrien og
aktører i lokalsamfundet: uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kulturliv,
foreningsliv, boligforeninger mm.
•
Kommunen/socialpsykiatrien som partnerskabs-facilitator?
•
Idræt er ikke kun motion. Det kan også være en del af et lokalsamfund og
arbejdet med at styrke mangfoldighed og deltagelsesmuligheder for alle.
•
Ser I jeres arbejde som en del af en lokalsamfundsstyrkende indsats?
•
Hvordan?
•
Samarbejder I med andre aktører i lokalsamfundet om at styrke viden om
og muligheder for deltagelse i lokalsamfundet?
Inddrag dem det handler om i samskabelsen
•
De mennesker der oplever psykiske vanskeligheder er en unik kilde til
viden, der kan bruges i udvikling af social bæredygtighed på tværs af
professionelle indsatser og lokalsamfund
•
Inddragelse af dem det handler om i samskabelsen levendegør deres
perspektiv og deres erfaringer, og får dermed direkte effekt på proces og
resultat
•
Deltagelse i udvikling af viden og praksis kan i sig selv fremme deltagelse
og positive sociale roller
•
Kræver reel inddragelse – ellers kan det få den modsatte effekt
•
Patricia Deegan: ”Barrierer for brugerinddragelse – i bestyrelser, udvalg og
arbejdsgrupper”
Jeres rolle…?
•
Hvor meget ved I om medlemmernes sociale netværk og deltagelse – og
om relationen mellem den og deltagelsen i idrætslivet?
•
Hvilken rolle spiller IFS’ medlemmer i udviklingen af foreningslivet i IFS?
•
Hvilken rolle spiller IFS’ medlemmer i udviklingen af det bredere idrætsforeningsliv (fx i udvikling af et godt psykisk idrætsmiljø og af forbindelser
mellem IFS og den almene idræt)?
•
Hvilken rolle spiller medlemmerne i foreningens samarbejde med andre
aktører?
Vær brobygger og netværker
•
Fra fokus på relationsarbejde til fokus på samarbejde med den enkelte om
at (for)blive forbundet til sociale fællesskaber udenfor den professionelle
ramme
•
Det indebærer fx:
– Arbejde mere ud af ’kontorerne’
– Medarbejdere og tilbud skal systematisk udvikle deres kendskab til
deltagelsesmuligheder og fællesskaber i (lokal)samfundet.
– Medarbejdere skal være en del af lokalsamfundet: skabe forbindelser, bruge de
forbindelser de har, og få folk til at mødes og forbinde sig med hinanden .Være
døråbner, vejviser og følgesvend (eller understøtte at andre er det)
– Fokus på brobyggende social kapital: at bygge bro til/mellem sociale
fællesskaber der ellers ikke er i kontakt. Åbne for nye veje i deltagelse
– Udvide perspektivet fra individuel støtte. Støtte/sparring til fællesskaberne kan
være en god investering
Jeres rolle…?
•
Er det en del af jeres rolle at være brobyggere og netværkere ifht deltagelse
og sociale relationer i lokalsamfundet?
•
Hvordan?
Koordiner med fokus på livet – ikke på
organisationen
•
Koordination og sammenhæng skabes ofte af systemer, mellem systemer
•
En vellykket overgang til voksenlivet for unge kræver fokus på den
livsovergang de er på vej igennem og den livssituation de står i
•
Opgaven med at skabe koordination og sammenhæng rækker langt ud over
systemets egne grænser
•
Opgaven med at koordinere og skabe sammenhæng handler lige så meget
om dialog og facilitering som om systemer og procedurer
•
Udfordring: at samarbejde på tværs med borgeren frem for at samarbejde
på tværs om borgeren.
Afslutningsrefleksioner
•
På hvilke måder svarer de 6 elementer til de måder I allerede arbejder på?
•
På hvilke måder udfordrer de jeres arbejde?
•
Hvad ser I som de største udfordringer i at skabe et idrætsforening der
styrker mennesker med psykiske vanskeligheders sociale kapital og
deltagelsesmuligheder i samfundslivet?
•
Hvad er de væsentligste pointer eller tanker I tager med fra formiddagen?

Similar documents