VEDDELEV ANTENNELAUG

Comments

Transcription

VEDDELEV ANTENNELAUG
VEDDELEV ANTENNELAUG
Referat af generalforsamling 2013
i Veddelev Antennelaug tirsdag den 17. september 2013 kl. 1930 i VSB klubhus
Dagsorden i henhold
1.
til
vedtægterne:
Valg af dirigent.
til dirigent. Niels Skovgaard blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstateredg at general rsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Bestyrelsen forslog Niels Skovgaard
9 medlemmer var repræsenteret
af I I personer.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det kommende.
Bestyrefsens beretning for 2072 -2013 blev fremlagt af formanden Piet Jansen:
Det forløbne å¡ i vores antennelaug er igen gået uden, at vi har haft de store problemer med vores anlæg.
Forsyningen af TV-signaler og bredbånd i form af Internet og telefoni fra YouSee ha¡ været stabil uden
væsentlige problemer eller længerevarende afbrydelser.
stor betydning for os har det været, at Folketinget i foråret vedtog at ophæve tilslutningspligten til
fællesantennelæg. Loven er lavet så smart, så selvom en tilslutning er en tinglyst servitut på en parcel, som
ikke kan slettes, så har man i stedet vedtaget at pålægge kommunerng at de ikke må benytte den påtalere!
som de har. Så er en tinglyst servitut i praksis intet værd" da kun kommunen er den påtaleberettigede part.
Af
I bestyrelsen har vi efter en drøftelse beslutûet at vi vil tage konsekvensen og foreslå en ændring afvore
vedtægter såLledes, at medlemskab bliver frivilligt for alle. Ved samme lejlighed benytter vi lejligþeden til at
fä opdateret de mere end 25 år gamle vedtægter. -Nærrrere herom kommer ved selve fremlæggelsen af
forslaget til vedtægtsændringer.
Vi mener i bestyrelsen
godt" at vi kan klare at fastholde medlemmerne også uden en medlemspligt. Dette
især, hvis de initiativer, som vi nu ønsker at iværksætte med at undersøge muligheder og priser for
alternative leverandører til YouSee Også her - Mere herom om lidt.
Med hensyn til YouSee, så kunne vi på generalforsamlingen sidste å¡ berete om de endnu engang strandede
forhandlinger med YouSee om en forbedring af vores nuværende forsyningsaftale. Vi har længe ønsket at
kunne tilbyde et mere nuanceret pakkevalg, udover den nuværende fuldpakke. Vi har derfor ønsket ogsåL at
kunne tilbyde en grund- og en mellempakke med samtidig mulighed for at kunne fü både digital TV, internet
og telefóni i alle pakkerne.
Vi har efter de strandede forhandlinger
med YouSee sidste år ikke siden været i dialog med YouSee. Vi ha¡
simpelthen anset det for at være omsonst at diskutere mere med dem. I stedet har vi valgt at lade tiden
arbejde for oq, da både vi og alle andre kan se hvor IT-udviklingen med hens¡rn til TV og bredbånd bærer
hen.
Det er med beklagelse at vi i det forløbne år fortsat kun ha¡ kunnet tilbyde de eksisterende 2 muligheder:
a
En Basispakke kun med must-carry TV signaler, dels i digital form, dels analog form, samt radio.
Det bemærkes at denne pakke ikke er identiskmed YouSee Grundpakke, idet der i Grundpakken
indgår et mindre antal b€talingskanaler, herunder TV3, som vi ikke har med.
a
En YouSee fuldpakke med alle YouSee tilbud indeholdende både digital og analog TV, samt
mulighed YouSee plus film og serviceydelser i tilkøb. Endvidere mulighed for bredbånd internet,
samt IP telefoni. Priserne er fortsat favorable, sammenlignet med det der tiþdes til deres
individuelle kunder, blandt andet her i Veddelev.
Det som vi i best¡nelsen ikke er tilfredse med er at YouSee og deres programleverandører de sidste 10 år har
skruet priserne i vejret med 5-I0Vo pr. år, hvor pristallet kun er vokset medT-2Yz%o pr. år. Denne himmelflugt
af priserne fortalte vi også om sidste år- Nu er tiden måske kommet til at vi kan gøre noget ved det.
Nu synes der at være gang i en rivende teknisk udvikling som medfører, at der er nye muligheder og
alternativer, som vi i best5nelsen gerne i det kommende år vil undersøge nænnere.
Det er almindelþ kendt både i TV og i Antennebranchen at store dele af befolkningen er trætte af dels de
mange stadig mere ligeryldige programmer, samt meget dyre sportskanaler, som YouSee og andre f,lder
deres programpakker op med.
Mange forbrugere benytter sig i sredet og i stigende omfang diverse internet sheamingtjenester. Herigennem
kan man i dag se bade film og TV programmer på sit TV. Herunder TV programmer fra både Danmark og
alle dele af verden. Priserne for et stort udbud af film fra f.eks. Netflix er under 80kr/mdr.
Vi vil derfor i løbet af det kommende år nænnere undersøge de nye muligheder. De! som vi arbejde på er en
ny løsning med både TV/radio og en bredbånds/ internet del. Det er vores ambition at finde løsninger, som
meget gerne skal kunne halvere prisen for både TV og intemet i forhold til de priser vi har nu fra YouSee. Vi
mener, at dette mener vi er realistisk muligt ud fra det der sker på området i øjeblikketEn mulighed er at TV og radiosþaler, som kan nedtages digiølt med en antenne og derefter fordeles i vores
ariæ5, med et meget fleksibelt og individuelt pakke- og programvalg fra Boxer. Der kræves hertil en boks
fra f.eks. Boxer. Herefter kan man selv kan vælge sin egen programpakke med eventuelt tilkøb af de kanaler,
som dækker ens og familiens ønsker- Dette giver imidlertid kun en del af en løsning.
Den anden og komplementære halvdel er bredbånd og intemel Da TV og PC'ere i dag er delvist smeltet
sammen medfører det, at man med en l0Mbit eller højere internet forbindelse kan se, eller "streame" TV og
film over internettet. Man kan se hvad man ønsker og når man ønsker det til særdeles favorable priser fra
Netflix og andre tilsvarende udbydere. Det har vore børn og børnebørn allerede opdaget, nar de sidder og
surfer på hver deres I-phone og l-pad.
En anden mulig løsning er at koble vores antennenet på den store landsdækkende fibernet baserede IT
motorvej, som nu er etableret og drives af GlobalConnect. Dette er nu muligt gennem et samarbejde med
andre Antenneforeninger gennem en ny forening A2012- Herfra vil vi alle kunne modtage en række TV
programpakker, salnt enkeþrogrammer, hvis man ønsker det. Hertil kommer et tilbud på bredband og
internet.
Dette
vil i det'kommende
ar udgøre en væsentlig del af bestyrelsens opgave og planer. Vi
vil
løbende
kommunikere ud på vores website www.veddelev.dk/antennelaug. Skulle vi komme sålangt at der skal til at
træf[es beslutninger, vil der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Udover denne opgave
skal vi, som altid at sikre anlæggets tilfredsstillende drift og vedligehold.
Opgaven med at foretage indstillinger af nye digitale fiernsyn, samt fejlfinde i gamle kaenet installationer er
efterhånden blevet en så kompliceret opgave at vi i best¡nelsen ikke længere er i stand til at hjælpe
medlemmerne hermed. Bestyrelsen har nu truffet en aftale med NB-radio om at de udfører kontrol af
antenneinstallationen for en fast pris af 598kr. Fordenne pris udfiøres også mindre indstillinger og justeringer
Større opgaver, f.eks udskiftning af gamle kabler, dåser og forstærkere udføres naturligvis efter timetakst.
Nogle medlemmer har allerede benyttet sig af dette tilbud. NB-radio kan kontaktes på [email protected]
Det skal
til slut endnu engang
er muligt, da
nævnes, at de nye bedre og billige altemativer til vores nuværende udbud kun
vi fortsat selv ejer vores kabel-ne! samt at der til stadighed er beboere, som på frivillig basis vil
deltage i bestyrelsesarbejdet. Mange steder har man desværre valgt at lukke og slukke, og foræret anlægget
YouSee for I kr. Et anlæg, som for vores vedkommende en værdi af 5-10.000kr. pr. tilslutning.
til f.eks.
Efter nogle afklarende spørgsmål blev beretningen godkendt.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og forslag
gebyrer og tilslutnin gsafgifter.
til budget, herunder kontingent,
Regnskab og budget var forud fremlagt på wwrv.veddelev.dk under Veddelev Antennelaug.
Kassereren Per Helle fremlagde først regnskabet og derefter budgettet.
Begge dele blev efter nogle afklarende spørgsmål godkendt.
De arlige kontingenter er således for 20L3/-14
for henholdsvis YouSee's fuldpakke og VA's basispakke lç. 4.670 og kr.1.506.
4. Forslag
fra bestyrelsen
og medlemmerne.
Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmeme.
Fra bestyrelsen var der fremlagt forslagtil revision afvedtægterne.
Forslag til ændringer samt bernærkninger til forslaget var omdelt saÍlmen med indkaldelsen.
Formanden Piet Jansen gennemgik begrundelsen for ønsket om ændrede vedtægter
Derefter gennemgik han de enkelte paragraffer.
Efter nogle afldarende spørgsmål blev forslaget sattil afsæmning.
Dirigenten konstaterede enstemmig tilslutning til forslaget om de nye vedtægter.
5.
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
På valg i år er i bestyrelsen:
Klaus \il'ahl (Okseholm 26) gerrvalgl
Halfdan Nørgaard Mortens€n (I^anghohn 29) genvalg¡
B estyrel
sessuppleanter:
Anders Hedegaard (Maribovej 3) genvalgt
Jens Sylvest (Olseholm 24) genvalgl
Revisorer:
Marianne Steglich (Maribovej 4) genvalgt
Niels Skovgaard (Maribovej 6) genvaþ
6.
Eventuelt
Formanden orienterede om de mange muligheder i vores nuværende netværk og gav anvisning på en række
praktiske forholdsregler for bedst mulig tv-modtagelse.
Afslutningsvis takkede dirigenten forsamlingen for et godt møde.
Forrnanden sluftede med at takke dirigenten for god mødeledelse.
+- ld,ttu
Per Helle
Referent
Niels Skovgaard
dirigent
Efter generalforsamlingen har beslyrelsen konstitue¡et sig med følgende sammensætrring:
Piet Jansen, formand
Per Helle, kasserer
Halfdan Nørgaard Mortensen, sekretær
Klaus Wahl
Hernik Villars Jørgensen