Se folder her - Hørning, Blegind og Adslev Kirker

Comments

Transcription

Se folder her - Hørning, Blegind og Adslev Kirker
Marie Vejrup Nielsen er leder for Center for
SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.
Ph.d. i teologi på en afhandling om evolu­
tionsbiologi og teologi.
KIRSKKOLEE
Iben Egekvist Krogsdal, salmedigter, reli­
gionsforsker og forfatter. Oprindeligt uddan­
net billedkunstner fra Det Jyske Kunstaka­
demi, ph.d. i religionsvidenskab fra Aarhus
Universitet. Har udgivet både voksen- og
børnelitteratur, faglitteratur og salmer.
HØJ
2 015
Jacob Køhn Andersen, sognepræst ved
­Hørning Kirke, digter og salmedigter.
ÆRE DUM
SKAL MAN V
E KRISTEN?
FOR AT VÆR
Knirkerevyen angriber satirisk kirkelige
temaer og trosspørgsmål fra en fordomsfri,
nærgående og kærlig vinkel. Medvirkende
skuespillere: Sven Wortmann, Thomas
Biehl, Henrik Vestergaard. Kapelmestre:
Flemming Høgild Berg, Hans Dammeyer
Ruth Østergaard Poulsen, sognepræst og sy­
gehuspræst i Aalborg. Underviser i sjælesorg
på Pastoralseminariet i Aarhus, forfatter til
bønnebogen ”Fra det dybe”.
Gudmund Rask Pedersen, væksthusgartner
og forfatter, sognepræst i Vær og Nebel
Sogne ved Horsens.
Poul Raaby, kirkesanger og administrator
ved Stilling Kirke, musiker. Skriver nye melo­
dier til gamle salmer.
Jesper Grønkjær, professionel tryllekunst­
ner. Har optrådt for munke, beduiner, indi­
anerstammer og kannibaler på sine mange
rejser. Foredraget byder på beretninger
om det universelle i glæden og troen. Det
hele er krydret med gode grin, dias, film og
naturligvis tryllerier.
KIRKE
HØJSKOLE
2015
SKAL MAN VÆRE DUM
FOR AT VÆRE KRISTEN?
len er et
Kirkehøjsko
mellem
e
samarbejd
nd-Adslev
gi
le
B
Hørninggne
og Stilling So
TEMA:
HVORNÅR: Tirsdag den 24. februar kl. 14.30 – 21.00
HVOR:
Hørning Sognegård
14.30: Betaling og kaffe.
15-16.15: Velkomst og sang
»Mødet mellem Folkekirken og dens
medlemmer« Foredrag ved lektor
Marie Vejrup Nielsen.
Hvad er det, der præger folkekirkens
medlemmer i deres brug af kirken - og
hvilke udfordringer stiller det kirken
og kristendommen?
16.15: KIRKE
HØJSKOLE
TRO PÅ NUDANSK
Pause
16.30-17.35:»Samtalen om tro i det moderne men­
neskes erfaringsverden« Foredrag ved
salmedigter Iben Krogsdal
Hvad søger mennesker efter i dag?
Hvordan kan man formulere kristen­
dom på nudansk? Under foredraget
skal vi synge nogle helt nye salmer
17.45:Sangtime i kirken v/sognepræst Jacob
Køhn Andersen. Hørning Kirkekor
medvirker sammen med organist Stig
Torndyb
18.30:Aftensmad
19.30: »Knirkerevyen – stor opstandelse« En
revy om livets store og små spørgsmål
– og alt det midt i mellem. Se den før
din næste!
20.45:Afslutning
TEMA:
TRO, TVIVL OG AFMAGT
HVORNÅR: Tirsdag den 27. oktober kl. 9.30 – 15.30
HVOR:
Stilling Sognegård
9.30: Betaling. Kaffe og rundstykker
10.00 : Velkomst og sang
»Hvad sker der med troen på Vorherre,
når man kommer på Herrens mark?« Foredrag ved sygehuspræst Ruth
Østergaard Poulsen
11.15: Pause
11.30:
»Hverdagstro i krydspunktet mellem
litteratur og bibel« Foredrag ved sog­
nepræst Gudmund Rask Pedersen
12.30: Frokost
13.15: Sangtime i kirken v/kirkesanger og
musiker Poul Raaby
14.00: »Om mødet med mennesker i tro og
magi« Fortryllende foredrag v/ trylle­
kunstner Jesper Grønkjær
15.15: Afslutning
2 015
SKAL MAN VÆ
RE DUM
FOR AT VÆRE
KRISTEN?
PRIS FOR DEL
TAGELSE
125 kr. pr. da
g inkl. forple
jn
Begge dage
kan fås for 20 ing.
0 kr. alt inkl
Ønsker man
usive.
bl
Jesper Grønk ot at se Knirkerevyen el
ler
jær er prisen
50 kr. pr. arra
ngement.
TILMELDING
TIL
Hørning Kir
kekontor
mail: hoerni
ng.sognskand
[email protected]
eller
.dk / tlf: 8692
2423
Stilling Kirke
kontor
mail: [email protected]
km.dk / tlf: 23
43 1751