uvb-8hiB513

Comments

Transcription

uvb-8hiB513
Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Dec/jan 2014- 2015
Institution
VUC Hvidovre-Amager
Uddannelse
hfe
Fag og niveau
Historie B
Lærer(e)
Nina Bisgaard
Hold
8hiB513
Holdet er et såkaldt ’E-learnings-hold’. ’Holdet’ har ikke fulgt undervisning, men kursisterne har
arbejdet selvstændigt ved at være tilknyttet VUCHA’s elektroniske platform ’Fronter’. Kursisterne
har kunnet få respons på en række skriftlige modulopgaver, og de har kunnet få vejledning.
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 2
Den Europæiske Middelalder
Renæssance og Reformation
Enevælde, Oplysning og revolutioner
Titel 3
Nationalisme, magt og menneskesyn i 1800 tallets Danmark
Titel 4
Verden i 1800 tallet - udviklingen af globale relationer – økonomisk, kulturelt og
politisk.
Titel 5
Mellemkrigstiden i Europa. Historieopgaven.
Titel 6
Palæstinakonflikten (fra 1890’erne til i dag – med vægt på konfliktens rødder)
Titel 7
Danmark efter 1945 – fra modernitet til senmodernitet
Titel 8
Ny Verdensorden og Globalisering – Baggrund
Titel 1
Titel 1
Den Europæiske Middelalder - Renæssance og Reformation
Indhold
Carl-Johan Bryld, Verden før 1914 – i dansk perspektiv (iBog) Systime, 2010
 Kapitel 3: Europæisk Middelalder (500-1400)
 Kapitel 5: Renæssance og Reformation (1400-1648)
Kilder i uddrag fra iBogen
 Frankerkongernes befaling fra 847
 Hertugen af Berrys "Tidebog", 1412-1426
 Pico delle Mirandola fra 1486
 Kirkens magtposition i Middelalderen (Billede)
Videoklip fra iBogen
 Brian McGuire om Middelalderen
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Dertil kommer diverse tidslinjer, videoklip, billeder, tests, arbejdsspørgsmål
mv. fra iBogen
35 timer





Træning i læsning og arbejde med historisk materiale
Træning at bruge it og læse tekster digitalt – herunder brug af
markeringsværktøjer (især www.diigo.com)
Træning i at skabe overblik ved mindmaps (programmet cmaps),
tabeller mv.
Viden om perioden
Viden og indsigt i brud og forandringer i tidsperioden.
Titel 2
Enevælde, Oplysning og revolutioner
Indhold
Kernestof:
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 - i dansk perspektiv (iBog). Systime, 2010.
 Kap. 7: Enevælden og Oplysningstiden
Hele kapitlet inkl. arbejdsspørgsmål og den selvrettende test.
 Kap. 8: Revolutionernes epoke 1776-1848
Til og med afsnittet: ”Fra republik til kejserdømme 1792-1814” – inkl.
arbejdsspørgsmål og de to selvrettende test.
Kilder i uddrag:
 Fr. 3's håndfæstning (1648)
 Kongeloven (1665)
 Thomas Hobbes: Leviathan (1651)
 Bossuet: Statsforhold, uddraget af selve ordene i Den Hellige Skrift
(1709)
 John Locke: Om styreformen (1690)
 Den amerikanske uafhængighedserklæring (1776)
Supplerende stof:
Thomas Lyngby: Iscenesættelse.
Artiklen er fra bogen 1700-tallet – Parykker, profit og pøbel fra 2010, redigeret
af Ulrik Langen.
Kilder i uddrag:
· Portrætter af Ludvig d. 14. (1710), Ludvig d. 16 (1788) og Napoleon
Bonaparte (1812)
Rousseau: Emile (1762)
Campe: Robinson Krusoe (1779)
Omfang
Særlige
fokuspunkter
35 timer




Viden om den før-moderne tid ca. 1650-1814.
Viden og indsigt i tidens ideologier og styreformer.
Viden og indsigt i brud og forandringer i tidsperioden.
Træning af læsning af grundbog og kilder.
Titel 3
Nationalisme, magt og menneskesyn i 1800 tallets Danmark
Indhold
Kernestof:
- Dansk folkepartis valgvideo fra 2007 fundet på youtube
- Bryld, Carl Johan ’Danmark – fra oldtid til nutid’ s. 144-151, Gyldendal 2000
- Thomas Hylland Eriksen ’nationalisme’ s. 76-81 i bogen ’Kulturforskelle’
forlaget Munksgaard 2006.
- Uddrag af undervisningsmateriale om national identitet og billedkunst fra
Statens museum for kunst: http://www.smk.dk/udforskkunsten/undervisning/undervisningsmateriale/gymnasium-hf-hhx-vuc/
- Uddrag fra: Fokus: Fra oplysningstid til imperialisme s. 116-122, Gyldendal
2009.
- Uddrag fra bogen ‘Det moderne gennembrud’ afsnittet: ‘Den moderne
arbejder’ og ‘Det moderne København bryder frem’ Udgivet af skoletjenesten
Golden days 2002.
- Om politiske ideologier: Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 - i dansk
perspektiv (iBog). Systime, 2010:
http://ibog.verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=453
http://ibog.verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=437
http://ibog.verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=664
http://ibog.verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=451
Omfang
- Uddrag fra ‘Storbyen støbes’ s. 103-109, forlaget Akademisk forlag 1988.
- Uddrag fra ’Ud af røret’ (om Københavns kloakering) afsnittet ’baggrunden
for de store systemer’, Erhvervsskolernes forlag 2008.
Kilder:
- Peter Faber ’Den tapre landsoldat’
- H.C. Andersen ’I Danmark er jeg født’
- Adresse overdraget til Rigsdagen d. 17. februar 1887. Trykt i Dansk
Kvindesamfunds blad "Kvinden og Samfundet" nr 1, 1887, s. 28. Fra
www.kvinfo.dk
- F. Engels ‘Om boligspørgsmålet’ http://www.marxisme.dk/arkiv/marxeng/1872/boligspm/bolig2.asp
- F. Meldahls syn på arkitektur: Uddrag fra Den moderne by red. Søren Bitsch
Christensen, Aarhus universitetsforlag 2006.
- Kilder til Københavns historie:
http://www.emu.dk/gym/fag/hi/inspiration/tema/1870/index.html Kilderne:
Emil Hornemanns brev fra 1870 og A.C. Flinchs skrivelse (udateret)
Supplerende stof:
Udvalgte og selvvalgte sider fra www.danmarkshistorien.dk
Artiklen: ’Underlivet i bylivet’ fra WA 18.12.2009
Artiklen: ’Det går den vej som hønsene skraber – interview med Jens Engberg’
fra Kristeligt Dagblad 13.12.2005
35 timer
Særlige
fokuspunkter
• Opnå indsigt i baggrunden for og udviklingen af; Nationalstaten,
nationalismen og demokratiet i Danmark. • Indsigt i hvilken rolle menneskesyn og videnskab spillede for udviklingen af
København. • At formidle historiske problemstillinger
• At læse og analysere historiske kilder • Øvelse i at analysere billeder og filmklip
Titel 4
Verden i 1800 tallet - udviklingen af globale relationer – økonomisk, kulturelt
og politisk.
Indhold
Kernestof:
- Uddrag fra Deadline DR2 10.7.2010 om Danmarks koloniale fortid.
- Uddrag fra bogen Europa 1800-2000 s. 82-87 af Berntson, Hálfdanarson og
Jensen. RUC forlag 2003.
- Uddrag fra bogen Indiens historie efter 1739 af Niels Brimnes, s. 39-59 og boks
1 om eurocentrisme og boks 4 om racisme, forlaget Systime 2007
- Uddrag fra Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914 - i dansk perspektiv (iBog).
Systime, 2010: Afsnit: Europas dominans’, ’Motiverne bag imperialismen’,
’Industrialiseringen og moderniseringen’, ’Voksende befolkningstal’, ’USA i
spidsen’, ’Udviklingsoptimisme og social konflikt’ og ’Arbejderne og
socialismen’.
Omfang
- Uddrag fra ‘Store linjer i verdenshistorien’ s. 171 af Helles m.fl. Gyldendal
2003
Kilder:
- Fra Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914 - i dansk perspektiv (iBog). Systime,
2010:
a) Sir Charles Dilke ’Et større Storbritannien’; b) Sir Francis Galton ’Lad
kineserne få Afrika’; c) Erklæring fra den anti-imperialistiske liga.
- Racekarakteristikker. Et Foredrag, af Dr. E. Pontoppidan. Geografisk Tidsskrift
1883
- Uddrag fra ’Racisme som folkeforlystelse’ af Martin Zerlang fra Kultur og
klasse nr. 56.
Supplerende stof:
- Figur fra bogen Globalisering og udvikling af John Degnbol-Martinussen,
forlaget MS 2002
- Uddrag fra bogen ’Verdenshistorie 2’ Gyldendal 1964.
- Uddrag fra ’Tilskueren’ september 1912
- Uddrag fra opslaget ’Indien’ fra Salmonsens konversationsleksikon 1926
- ’Fordelene ved det britiske styre’ fra Fokus – kernestof i historie 2, forlaget
Gyldendal 2009.
35 timer
Særlige
fokuspunkter
• At forstå årsagerne til og virkningerne af de europæiske imperiemagters
indflydelse i verden.
• At opnå indsigt i argumenter for og imod kolonisering/ imperialisme.
• At opnå indsigt i de tanker europæere havde om andre befolkninger –
menneskesyn.
• At forstå og anvende teorier og begreber om menneskesyn, racisme og
imperialisme.
• At formulere relevante problemstillinger
Titel 5
Mellemkrigstiden i Europa. Historieopgaven.
Indhold
Kernestof:
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 - i dansk perspektiv (iBog). Systime, 2010.
Kap 4 ”Krisen i trediverne”
Kilder:
- uddrag af Weimarforfatningen (fra Svend Åge Karup, Weimarrepublikken,
Gyldendal 1976, side 38-40)
- Inflationen i Tyskland 1914-1923.
http://verdenidanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=728
- Otto Dietrich: Med Hitler til magten, 1933.
http://verdenidanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=722
- Bemyndigelsesloven, vedtaget 23. marts 1933 af Den tyske Rigsdag, udstedt
den 24. marts 1933
- Forordning af Rigspræsidenten til Beskyttelse af Folket og Staten 'Rigsdagsbrandforordningen' af 28. februar 1933. Fra: 'Deutsches Historisches
Museum, Berlin' (http://www.dhm.de/ausstellungen/grundrechte/katalog/6466.pdf). Downloaded 30/7/2002.
- Derudover selvvalgt materiale afhængig af emnevalg
Omfang
Ca.35 timer
Særlige
fokuspunkter
Fælles: Den politiske og økonomiske baggrund for 2. Verdenskrig:
- Weimarforfatningen fra 1919.
- Den økonomiske verdenskrise.
- Hitlers vej til magten.
Kursisten har selv valgt et underområde bl.a. følgende emner:
"Kunst i mellemkrigstiden: Surrealisme"
"Arkitektur: Funktionalismen"
"Den spanske borgerkrig"
"Fascismen i Italien"
"Antidemokratiske tendenser i Danmark"
"Jødeforfølgelserne"
"Kvinderne i 20érne og 30érne"
"Genetik, racehygiejne og nazisme"
Formål:
- at opnå viden om mellemkrigstidens ideologier og styreformer
- at opnå viden om et specifikt afgrænset område indenfor mellemkrigstiden
- at træne opgaveskrivning både i forhold til større faglig indsigt men også den
praktisk træning omkring noter og opbygning er i fokus
Titel 6
Palæstinakonflikten (fra 1890’erne til i dag – med vægt på konfliktens rødder)
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
 Johan Bender, Palæstinaproblemet. Krig Krise Fredsproces (1999), side
35-48
 Ilan Pappe: Nakbah og uafhængighed (uddrag af Det moderne
Palæstinas historie s.148-166)
 Johan Bender, Palæstinaproblemet i fortid og nutid(1996) følgende
kilder:
1.Theodor Herzl, Den jødiske stat (1896)
2. Baselprogrammet (1897)
3. Hussein-MaMahon aftalerne (1916)
4. Sykes- Picot aftalerne (1916)
5. Balfour (1917)
6. King-Crane kommisionen (1919)
7. Befolkningsudviklingen
8. Den arabiske Højkomites erklæring (1946)
9. Israelske uafhængighedserklæring (1948)


Korte intronedslag i perioden 1967-2011 – links og egenproduktion
Dertil en del inspirationsmateriale til frivillig anvendelse ved
synopsskrivning
Omfang
35 timer
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Opfyldelse af læreplanens formål og faglige mål - – herunder udarbejdelse af
en synopsis
Emnets grundlæggende problemstilling
 Hvorfor opstod konflikten?
 Hvad går den ud på?
 Hvordan løses den?
 Konfliktens kerne
 Spørgsmålet om retten & hvordan de modstridende interesser kan
forenes.
Stikord
ZIONISMEN
PALÆSTINA UNDER 1.VERDENSKRIG
MANDATPERIODEN
RETTEN TIL PALÆSTINA?
STATEN ISRAELS OPRETTELSE OG FLYGTNINGEPROBLEMET
FORHOLDET MELLEM ISRAELERE OG PALÆSTINENSERE FRA 1967-KRIGEN
TIL I DAG (selektive nedslag)
Titel 7
Danmark efter 1945 – fra modernitet til senmodernitet
Indhold
Kernestof:
- Christoffersen m. fl.: Ungdomssociologi, s. 10-27. Columbus, 2006 (2. udg.).
- Information, 20.-21. aug.1994. Kærlighed og kys og globale processer.
Interview med Anthony Giddens.
- Information, d. 29. januar 2002. Fra liste Ø til Pia Kjærsgaard: Trygheden
findes til højre.
- Information, 22. december 2003. Fra skred i '73 til skælv i 2001.
- Søndberg: Danmarks historie, s. 124-32. Systime, 2001.
Supplerende stof:
Valgbart underforløb: Medieudviklingen i Danmark eller "fra P1 til blogger".
- Information, 22. okt. 2010. Det, de unge vil have.
- Klaus Bruhn Jensen: Dansk mediehistorie. Bind 3, 1960-1995. Samleren, 1997.
 s. 244-47: avisudviklingen
 s. 284-87: computerudviklingen
 s. 299-304: Modernisering og postmodernisme
- Peter Madsen & Erik Svendsen: Medier. Gyldendal, 2005.
 s. 10-15: Dansk radios historie – en oversigt
 s. 20-29: Dansk tv’s historie – en oversigt
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Kommunikation_Medier/Det_un
ge_medielandskab.htm
www.dr.dk/medier
 Bomholt om fremtidens fjernsyn
 1965: TV-byen indvies
 Lørdagshjørnet: Otto Leisner fra 3:19 og frem
 Debatten (2004): Public Service
 17 uddrag af TV-aviser fra 1965 til i dag
- Kulturministerens forord, s. 1-2, til DRs Public Service kontrakt for 2011-14
http://kum.dk/Documents/Kulturpolitik/medier/DR/public_servicekontrakt.PD
F
Valgbart underforløb: Ungdomskultur – fra anderumper til hippier og
studenteroprør
Socialdemokraten 1956: Artikel Rokke og rulle i aftes (fundet på
www.arbejdermuseet.dk)
Okkels-Olsen, Anne: Når lyset bryder frem, 1981, s. 17-22 + kilder:
 S. 25: Jeg er teenager
 S. 27: Fra crooner til Rocker
 S. 34: Oprør – tilpasning
 35-36: Jeg er blevet mig selv bevidst
 S. 48: To kulturer – familien Koppel



S. 55-58: Leg med en ny livsform
S. 81-85: Action mand!
S. 107: Den seksuelle revolution
Valgbart underforløb: Patriarkatets fald
Om periodens revolution i opfattelsen af køn og af magtforholdene kønnene
imellem.


Pia Fris Laneth: De første kvinder på månen, Information 1.5.2007
Olsen og Okkels-Olsen: Når lyset bryder frem, s.98-103 – Interviews
med to familier
 http://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-19451973/familieliv-og-kvindefrigoerelse
 Dertil en del inspirationsmateriale til frivillig anvendelse
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Titel 8
Indhold
35 timer




Viden om det danske samfunds opbrud efter 1945.
Viden og indsigt i forandrede livsformer, identitet og kulturforbrug.
Viden og indsigt i brud og forandringer i tidsperioden.
Træning af synopsisarbejde.
Ny Verdensorden og Globalisering – Baggrund









Henrik Bonne Larsen & Thorkil Smitt: Verden I nyeste tid, Systime 2008,
s.7-13
Verden efter den kolde krig (notat) 6 sider
FRANCIS FUKUYAMA: Osama bin Laden har ikke forpurret historiens
afslutning. (fra http://nyestetid.systime.dk/1-den-nyeverdensorden.html)
Mohammad Khatami og Desmond Tutu: CIVILISATIONERNES ALLIANCE
Kristeligt Dagblad 15.11.2006
Lars Andersen mfl.: Fokus bind 3. Fra verdenskrig til velfærd.
(Gyldendal, 2009) s. 76-92
Eigil Møller, Blik og overblik (fokus på Kulturudvikling og hvordan den
globale udvikling kan opfattes som formet gennem menneskelige
netværk) 16 sider
Benjamin R. Barber, Jihad versus McWorld, (Politiken 23 marts 1997)
Ulrich Beck – sammenklip fra: (Politiken 21.11.2003/ Politiken
5.11.2006/ Information 29.1.2010 (i alt 3 sider)
Karl Marx og Friedrich Engels: Det Kommunistiske Partis Manifest




Omfang
Særlige
fokuspunkter
(1848) – uddrag
Krigen mod terror er en kollektiv psykose, Interview med Noam
Chomsky (http://www.information.dk/print/129075 )
Katastrofe-kapitalismens krise er de progressives udfordring, Interview
med Naomi Klein (http://www.information.dk/print/160345
05/06/2008)
Ramin Jahanbegloo, Det er Gandhis tilgang til politik, vi ser i Kairos
gader (Kristeligt Dagblad 07.02. 2011)
Anthony Giddens: af en løbsk verden 2000
(http://nyestetid.systime.dk/8-globalisering.html)
35 timer



Arbejde med fagets mål i sin helhed
Træne eksamen og synopsisformen
Viden om tanker og udviklingstræk globalt efter 1989