Flydende gødning er billigst og mest præcis

Comments

Transcription

Flydende gødning er billigst og mest præcis
Konsulenten
Flydende gødning er
billigst og mest præcis
Det er genialt at kunne sprede den billigste kvælstofform på store
arbejdsbredder med meget stor præcision og spare op til 300 kr. pr. hektar.
Men den kræver rettidig omhu ved udbringning, ellers er den håbløs.
Risikoen for fordampning
er størst ved udbringning
under tørre og varme forhold
uden udsigt til regn, mens
risikoen for fordampning
er mindst ved nedfældning
eller ved udsprøjtning
umiddelbart før nedbør.
Af konsulent
Lars Skovgaard Larsen
Gefion
Fordampning af kvælstof
Hovedingrediensen i flydende gødninger er urea opløst
i vand. Derfor består cirka
halvdelen af kvælstofdelen af
amid-kvælstof (urea). Amidkvælstof omdannes efter ud-
bringning til ammonium og
derefter til nitrat. Under de
forkerte omstændigheder kan
en del af kvælstoffet fordampe
som ammoniak inden det omsættes til nitrat.
Risikoen for fordampning
er størst ved udbringning under tørre varme forhold uden
udsigt til regn, mens risikoen for fordampning er mindst
ved nedfældning eller ved udsprøjtning umiddelbart før
nedbør.
Husk rettidig omhu
I et enkelt Landsforsøg er der
registreret et kvælstoftab på
helt op til 30 procent i flydende N32 i forhold til fast NS 27-5
og et tab på seks procent som
gennemsnit af 12 forsøg udført
Figur 1. Historiske kvælstofpriser for N32, N34 og NS28-5
012
Kr/kg N
010
NS 28-5
N 34
008
N 32
006
004
002
000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Data fra www.kornbasen.dk
M A RK SPEC I A L NR. 2 - 20 12
38
I Danmark udgør kvælstof fra
flydende gødninger knapt 10
procent af det samlede forbrug
af kvælstof i handelsgødning.
Prisen på kvælstof i flydende gødning er attraktiv sammenlignet med prisen på kvælstof i fast handelsgødning. Det
gælder både de aktuelle priser,
men også i et historisk perspektiv.
På figur 1 ses prisudviklingen på kvælstof i tre store N-gødninger siden 2002.
Kvælstof i den flydende N32 er
i gennemsnit over de sidste 10
år seks procent billigere end
N34 og hele 24 procent billigere end i NS 28-5.
I tabel 1 er givet nogle eksempler på gødningsplaner
med og uden flydende gødning.
Eksemplerne viser, at rentabiliteten i forhold til fast handelsgødning er størst, hvor en stor
kvælstofmængde kan erstattes med flydende gødning, eller hvor der skal anvendes en
dyr kvælstofkilde. Besparelsen
ved at anvende flydende gødning i hvede er ved aktuelle
gødningspriser op til 300 kr.
pr. hektar.
2008-2010.
Et kvælstoftab på 30 procent koster med aktuelle dagspriser optil 1.000 kr. pr. hektar (seks til syv hkg pr. hektar),
mens seks procent giver et udbyttetab på 140 kr. pr. hektar
(cirka et hkg pr. hektar).
Under markforhold vil det
være svært at registrere et udbyttetab i den størrelsesorden.
Det er derfor ekstremt vigtigt,
at der udvises rettidig omhu
omkring udbringningen, når
der anvendes flydende gødning
– er det ikke muligt så glem alt
om flydende gødning!
Tilsætning af Agrotain
mindsker fordampningsrisikoen væsentligt. Agrotain er
et tilsætningsstof, der gør omsætningen af urea til ammonium langsommere. Det øger
chancen for, at der kan nå at
komme nedbør, inden der sker
fordampning af ammoniak.
Merprisen for gødning med
Agrotain er fem til seks kr. pr.
100 kg i forhold til flydende
gødning uden Agrotain.
Svidninger
Mange oplever på et eller andet tidspunkt bladsvidning af
flydende gødning.
Men da gødningen som regel udbringes på de tidlige
Tabel 1. Eksempler på gødningsplaner og økonomien i disse.
Svidninger
Eksempel 1
Vinterhvede, jb 6 Gødet til 159 kg N/ha
●
Der gødes med større mængder kvælstof efter
1. maj (planter med mange blade)
●
Der ikke anvendes gødningsdyser
●
Der køres på stressede planter (tørke, vindslid, frost og lignende)
●
Der køres i kraftig solskin
●
Der køres på våde planter
●
Der køres umiddelbart efter en ukrudtssprøjtning
Risikoen for svidninger er størst hvis:
Ca. pris
Besparelse ved
flydende gødning
Kr/ha
Grundgødet med 250 kg/ ha NPKS 8-11-20
Gødet op til kvoten med
N32
955,-
N34 (max 18)
1.045,-
90,-
NS 28-5
1.260,-
305,-
Eksempel 2
Vinterhvede, jb 6 Gødet til 159 kg N/ha
Ca. pris
Besparelse ved
flydende gødning
Kr/ha
Grundgødet med 535 kg/ ha NPKS 12-4-14
Gødet op til kvoten med
N32
655,-
N34 (maks 18 meter spredebredde)
715,-
60,-
NS 28-5
860,-
205,-
vækststadier inden midten
af april, har svidninger normalt ingen eller kun meget
ringe betydning for udbyttet.
K raf tig sv idning af
gødskning ind i maj må formodes at have betydning for
udbyttet.
PK-gødning
Eksempel 3
Vinterhvede, jb 6 Gødet til 159 kg N/ha
Ca. pris
Besparelse ved
flydende gødning
Kr/ha
PK dækket andet sted i sædskifte
Gødet op til kvoten med
NS 29-3 (flydende)
1.150,-
75 kg NS 21-24 (svovlsur amm.)
N 34 (maks 18 meter spredebredde)
1.245,-
95,-
NS 28-5
1.440,-
290,-
Eksempel 4
Vinterhvede, jb 6 Gødet til 159 kg N/ha
Ca. pris
Besparelse ved
flydende gødning
Kr/ha
Grundgødet med 25 ton slagtesvinegylle
Gødet op til kvoten med
545,-
75 kg NS 21-24 (svovlsur amm.)
+ omk. ekstra kørsel
Resten i N34 (maks 18)
620,-
NS 28-5
590,-
45,-
Eksempel 5
Vårbyg, jb 6 Gødet til 110 kg N/ha
Ca. pris
Besparelse ved
flydende gødning
250 kg NPKS 8-11-20 Ekstra kørsel N32
1625,-
75,-
Kr/ha
525 kg NPKS 21-3-10
(Ved korrektion for forskel i PK er prisen)
1.655,(1.800,-)
30,(175,-)
Eksempel 6
Vårbyg, jb 6 Gødet til 110 kg N/ha
Ca. pris
Besparelse ved
flydende gødning
PK dækket andet sted i sædskifte
Præcisionen med flydende
gødning er til gengæld større. Marken gødes kun til
kanten med flydende gødning, lyder argumentet ofte.
Moderne handelsgødningsspredere spreder dog højst
0,3 procent gødning ud over
kanten af marken, hvis kantspredeudstyret er indstillet
korrekt. På en 10 hektar hvedemark svarer det til kun cirka to kg N i alt.
Omvendt ses ofte undergødskning i de yderste par meter af marker gødet med centrifugalspredere. Dette er nok
mere et problem for øjet end
for udbyttet, da gødningen så
forhåbentligt er fordelt inde på
marken i stedet!
Flydende gødning giver naturligvis mulighed for at aflukke sektioner ved kiler. Køres
der med flowmåler, giver det
en god fornemmelse at vide
præcist, hvor mange kg gødning marken har fået.
Flydende gødning –
genial eller håbløs
Flydende gødning er genialt
for nogle og håbløst for andre.
Det er genialt at kunne sprede
den billigste kvælstofform på
store arbejdsbredder med meget stor præcision og spare op
til 300 kr. pr. hektar.
For andre er det håbløst
ikke at køre gødning, når de
har tid, men må vente, til vejret
er til det. For dem kan en besparelse på 2 til 300 kr. pr. hektar hurtigt være tabt ved forkert håndtering af gødningen.
Kr/ha
NS 27-3 (flydende)
835,-
NS 27-4 (fast)
930,-
95,-
Priser fra www.kornbasen.dk. Gødningspriser anvendt: N32: 220,-, NS 27-3:
205,NS 24-6: 202,- NS 29-3: 210,- N34: 255,- NS 21-24: 230,- NS 27-4:
229,- NS 28-5: 250,- NPKS 8-11-20: 370,- NPKS 21-3-10: 315,-
M A RK SPEC I A L NR. 2 - 20 12
NS 24-6 (flydende)
Flydende gødninger produceres med indhold af P og
K, men det er ikke muligt at
producere gødninger med
høje indhold af P og K. PKbehov bør derfor normalt
dækkes med en højprocent
fast gødning, husdyrgødning eller andre former for
organiske gødninger.
Spredekapaciteten er
størst ved fast handelsgødning, men præcisionen
mindst. N34 anbefales normalt ikke ved bredder over
18 meter og de billigste NSgødninger kan have problemer med spredbarheden,
når arbejdsbredden kommer over de 24 meter.
En stor fordel ved flydende gødning er, at det med
sprøjten er muligt, at udbringe den billigste kvælstof på store arbejdsbredder. Anvendes f lydende
gødning er der til gengæld
færre dage til udbringningen. Udbringning bør være
afsluttet inden midten af
april, men skal køres ud i
perioder, hvor der ikke kommer nattefrost, det vil sige
marken skal være farbar og
afdrænet.
Større præcision
39