Læs hele referatet her

Comments

Transcription

Læs hele referatet her
Referat af repræsentantskabsmødet 2015
Antal mødedeltagere
Esbjerg: 6
Tørring: 2
Ragnarok: 2
Discflyers: 3
Aarhus: 7
KFK: 4
MOJN: 2
Spinners: 1
Hucks: 3
Herning: 2
1. Valg af dirigent (Rikke Sternberg) og referent (Elin Næs Bertelsen)
Sidetal herunder henviser til State of the union rapporten,
http://dfsu.dk/files/public/State_of_the_union_2015.pdf
2. Beretning fra formanden (se side 6)
Oplæses i Jesper Gyldendahls fravær
3. Beretning fra DFSUs administrator (se side 7)
Orientering ved Niels Pagel
4. Aflæggelse af regnskab for 2014 (se side 8)
Orientering ved Bjarke Jespersen i Andreas Eiskjærs (kasserer) fravær
Den kritiske revisor orienterer om udfordringer omkring disclager og discsalg og det aktuelle
opdaterede disclager, samt svind af discs efter optælling hos diverse discsansvarlige. Det
anmodes om fremadrettet at holde et skarpere tilsyn med disclagre/optælling.
5. Fremlæggelse af budget for 2015 (se side 11)
a. Debat om DFSUs økonomi – bruges ressourcerne bedst muligt?
Der forventes fire nye klubber i 2015.
Der satses massivt at støtte til de forskellige landshold, som skal repræsentere Danmark til
EUC, U23 og WCBU.
Retningslinjer for medlemshvervningspuljen er endnu ikke klart defineret. Den endelige
fordeling af denne pulje er derfor stadig ”åben for fortolkning”
Budget for landsholdene (fri debat)
De enkelte landstrænere har råderet over puljen. Det opfordres til at landstrænerne i
fællesskab med holdet lægger en linje for brug af disse midler.
Generelt bred enighed om at det rigtigt at satse økonomisk tungt på landsholdene.
Vigtigt med ungdomssatsning.
6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
200 kr. pr. spiller pr. år (bibeholdes)
Pause
7. Valg af formand
Jesper Gyldendahl genopstiller ikke
Føst og fremmest en stor tak til Jesper for hans indsats som formand og som
administrator/sekretariatsleder.
Bestyrelsen foreslår at Matthias Zaccarin opstiller som formand. Ingen modkandidater.
Matthias er valgt som formand. Han ønsker fremadrettet at bestyrelsen sammensætter sig
på en nytænkende måde, evt. med to næstformænd.
8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem(mer) (se side 15)
Adskillige af de nuværende medlemmer ønsker genvalg, men der er også plads til nye
Sanne Tryk (genopstiller)
Rikke Sternberg (genopstiller)
Matthias Zaccarin (genopstiller)
Niels Pagel (genopstiller)
Andreas Eiskjær (ikke på valg - kasserer)
Bjarke (genopstiller ikke)
Martin Therkildsen (genopstiller ikke)
Mads Lindskrog (genopstiller ikke)
Jesper Gyldendal (genopstiller ikke)
Bjarne Lauersen (opstiller)
Thomas Simonsen (opstiller)
Rasmus Fink (opstiller)
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Revisor: Henrik Thomesen
Revisorsuppleant: Rasmus Lisborg
10. Nedsættelse af et DM-udvalg
Kun Søren Ravn og Kasper Roholt Mortensen ønsker genvalg. Der er plads til flere.
Søren Ravn, Kasper Roholt Mortensen, Bjarne Lauersen.
Der spørges rundt i klubberne (især blandt kvindelige østspillere) efter flere
udvalgsmedlemmer.
a. Værtsklub søges til DM-udendørs 2015
Orientering ved Kasper Roholt
Spørg gerne rundt i klubberne. Der er en god PR-gevinst, og mulighed for
medlemshvervning ved et sådan finalestævne.
11. Behandling af anmeldte forslag
a. Forslag til vedtægtsændring af kapitel 4.3
Nuværende formulering: ”4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år
mellem d. 1. februar og d. 15. marts.”
Forslag til ny formulering ”4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år
mellem d. 1. februar og d. 31. marts.”
Stemmer for ændring: 13
Stemmer imod for ændring: 8
Ændringsforslag falder
12. EM 2015 i København (se side 16)
Orientering ved tournament director Matthias Zaccarin
Accomodation-udvalg arbejder med bookning af DanHostel og 2 x Scandic Hotel. Arbejder
med mulighed for campingovernatning
Sponsorudvalget har netop landet en aftale med en hovedsponsor, der bidrager med
100.000 kr til EUC
Venue-udvalg håndterer alt praktiske i Valby Idrætspark. Det kommende udvalg kommer i
nærmeste fremtid til at arbejde med arbejdet omkring en Kiosk. Et udvalg er desuden så
småt i gang med sociale events, men flere personer søges til dette.
Volunteer-udvalg mangler især danske frivillige. Der er oprettet en frivilligfacebookgruppe
”EUC2015 Volunteers”
Koordineringsudvalg forsøger at samle trådene.
Spørgsmål kan rettes til [email protected]
13. Uddeling af årets disc-pris
Nomineringer kan indgives på mødet.

Matthias Zaccarin: For sit store engagement ifm. EUC og i DFSUs bestyrelse, samt
for arbejdet bag Herning Vipers.

Andreas Eiskjær: For sit store mangeårige engagement både i klubregi og på
nationalt plan bl.a. som kasserer, medlem af DM-udvalget, EUC styregruppe og
meget mere.

Jan Møller Sørensen: For at promovere og udbrede kendskabet til
ultimate/discsport i især Kina.

Henrik Thomesen: Grand old man. Har været aktivt på mange fronter og deler
gerne ud af sin erfaring både på klubbasis i Tørring, men også på nationalt plan, so
instruktørkursus og træner på Open Master Holdet.
[Efter mødet blev stemmerne optalt, og modtageren blev Andreas Eiskjær]
14. Eventuelt

Esbjerg stiller spørgsmålstegn ved om der kan holdes DM-ultimate fri i december og
juni pga. meget travlhed. Alternativt kan en DM runde falde ud.
o I forvejen er antallet af DM runder i udendørssæsonen skåret fra 3 til 2
regionale runder. Andre klubber har ønsker om andre ultimatefrie måneder,
bl.a. juli måned eller i perioden mellem indendørs- og udendørssæsonen.
o Spørgsmålet tages op i DM udvalget.

Er det muligt at opstarte en klubturnering?
o Ja, og DFSU vil gerne støtte op om projektet med PR arbejde mm.




Der opstartes formentlig en ny klub omkring Silkeborg Gymnasium
Alle eksisterende klubber, bortset fra 3, har haft tilbagegang i medlemstal. Vigtigt at
gøre sig overvejelser omkring, hvordan den enkelte klub øge medlemstallet.
Der blev spurgt til landsholdenes ansvar i forbindelse med tilmelding til EM og
svaret, at landsholdene selv skal stå for tilmeldingen.
Mere samarbejde på tværs af freestyle- og utimate-aktiviteterne blev efterlyst.