INDSKRIVNING TIL NIBE SKOLE

Comments

Transcription

INDSKRIVNING TIL NIBE SKOLE
Fakta om Nibe Skole
INDSKRIVNING
TIL
NIBE SKOLE
Med denne folder ønsker vi at byde jer
velkommen på Nibe Skole og håber, den
kan give svar på nogle praktiske
spørgsmål omkring indskrivning af jeres
barn.
Nibe Skole, Lundevej 13, 9240 Nibe
Tlf. 99 82 44 70
www.nibeskole.dk
Mail: [email protected]
 Stor byskole
 680 elever
 50 lærere
 30 normalklasser
 3 spor
 Morgen-DUS på skolen
 Specialklasser
 Specialundervisning
 Nyindrettet mediatek
 Nyrenoverede lokaler
 Rullende skolestart
NIBE SKOLE
Nibe Skole er både en stor og en lille
skole
Vi søger at udnytte både den store og den
lille skoles fordele.
Den store skole har en rationel drift og et
varieret socialt og indlæringsmæssigt miljø,
der giver eleverne mange udfordringer og
muligheder.
Vi udnytter den lille skoles fordele med
trygge og overskuelige enheder ved at dele
skolen op i afdelinger, hvor indskoling
(børnehaveklasse – 2. klasse), mellemgruppe og overbygning fungerer som hver
sin enhed, og hvor der er mulighed for at
opdele klasserne i mindre hold.
INFORMATION OM SKOLESTART
2013/2014
Hvem?
Hvem?
Børn, der er født i 2008 indskrives i skolen.
Udsættelse af skolegang
Hvis dit barn skal vente, skal du kontakte
distriktsskolen.
Hvordan indskriver jeg mit barn?
Du indskriver dit barn elektronisk på
www.indskrivning.dk – det kræver Digital
Signatur, NemID eller Den fælles Pinkode.
Det elektroniske skema skal være udfyldt
senest d. 1/11-2013
Såfremt I har brug for hjælp til at udfylde
det elektroniske skema, kan skolen hjælpe
alle hverdage fra 8.30 – 14.30.
Hvornår hører I mere?
Der afholdes informationsmøder på skolen i
november og maj.
På Nibe Skole har vi rullende skolestart
og holddeling i indskolingsklasserne.
Det kan I læse mere om på de næste
sider.
Vi vil også med folderen fortælle lidt om,
hvad Nibe Skole er for en skole. Hvad
den står for og hvilke værdier, der
betyder noget for os.
På bagsiden af folderen kan I læse om,
hvordan I rent praktisk skal forholde jer,
når I indskriver jeres barn på skolen.
NIBE SKOLE 99 82 44 70
Flere spørgsmål?
Nibe Skole – en tryg skole og en skole
for alle
Det skal være trygt at gå på Nibe Skole.
Derfor har hver afdeling egne fysiske
rammer med egen lærergruppe. Arbejdet i
de yngre klasser er tilrettelagt med få lærere
om den enkelte klasse, så børn, forældre og
lærere kender hinanden godt.
Vi lægger vægt på, at alle børn får et godt
undervisningstilbud hos os, også når et barn
har problemer af den ene eller anden art.
Derfor
tilbyder
skolen
ud
over
undervisningen i almindelige klasser,
forskellige former for undervisning i
specialklasser.
Nibe Skole har undervisningsplan mod
mobning, og der bliver taget hånd om elever
i krise med skolens sorgplan.
Skulle der være yderlige spørgsmål, er I
velkomne til at kontakte skolen på telefon,
mail eller ved personlig henvendelse.
I kan desuden læse mere om skolen på vores
hjemmeside: www.nibeskole.dk
Læs mere om Nibe Skole
HVAD er rullende skolestart?
HVAD er aldersblandet
undervisning?
Nibe skole har rullende skolestart. Det
betyder, at barnet begynder i skolen i
forbindelse med sin 6- års fødselsdag. Barnet
begynder i skolen den første skolehverdag i
måneden efter fødselsdagen.
De fleste børn vil på denne måde komme til at
begynde i skolen på et lidt andet tidspunkt,
end de ville have gjort ved en traditionel
skolestart.
HVORFOR rullende skolestart?
I mange år har det været sådan, at et barn
startede sin skolegang i en børnehaveklasse
sammen med ca. 25 andre børn på samme
alder, men med aldersblandet undervisning
begynder de yngste elever i en gruppe, som i
forvejen eksisterer, og som består af børn, der
har gået i skolen i kortere eller længere tid, og
som derfor kender skolens normer og
leveregler.
Den almindelige indskrivning suppleres af to
halvårlige orienteringsmøder på skolen. I den
måned barnet fylder 6 år sker der følgende:



Vi sender brev med en invitation til at
begynde i skolen
Der indbydes til en trekantsamtale
mellem hjem, børnehave og skole
Barnet kan komme i før DUS ca. 4
måneder før skolestart.
Der kommer automatisk besked til jer
gennem børnehaven.
Den første skoledag i måneden efter barnet er
fyldt 6 år, starter det i skole. De første dage er
forældrene velkomme til at følge barnet, hvis
det er muligt.
NIBE SKOLES indsatsområder i
indskolingen
På Nibe Skole har vi hvert år nogle fokuspunkter, hvor vi arbejder med en særlig
indsats. Disse fokuspunkter er:




På Nibe skole undervises de yngste elever
både på faghold og i aldersblandede grupper.
CAFÉ HØNEN
Sund og billig skolemad til alle
Nibe Skole er en pengeløs skole og betaling af
skolemad foregår ved hjælp af et købekort
som alle elever får udleveret. Information
omkring anvendelse af købekort modtager I
fra kontoret.
De nye børn sluses langsomt ind i skolens
verden og lærer at færdes der – både af de
voksne og af de børn, der allerede kender
skolens verden.
Social læring for at mindske mobning
Rullende skolestart og holddeling i
indskolingen
Iagttagelser i indskolingen, hvor lærere og
kompetencecenterlærere ser på elevernes
færdigheder og sproglige kunnen for at
kunne tilrettelægge undervisningen på
bedste måde
Tilbud om motoriktimer til elever med
usikker motorik
Er mit barn skolemodent?
Når barnet undervises i en aldersblandet
gruppe, betyder det, at den usikkerhed, nogle
skolegården en fantastisk legeplads som
bruges hver dag af børn og voksne.
Vi tager på diverse ture ud af huset f.eks. til
svømmehallen og skøjtehallen, i egen bus.
Der er morgen-Dus på skolen, som tilbyder
pasning om morgenen fra 6.15 til skolestart.
På Nibe Skole tilbydes alle elever sund og
billig skolemad. Indskolingseleverne kan hver
dag fra kl. 11 købe hjemmebagt brød, dagens
varme ret, salatbar, frugt, lune småretter og
meget mere til priser mellem 5 og 15 kr. Læs
mere på vores hjemmeside, hvor priser og
menuer opdateres hver måned.
Alle børn vil være fyldt 6 år, når de begynder i
skolen, og skolestarten bliver en lidt mere
personlig sag, da der kun vil være en mindre
gruppe børn, der begynder i skolen i hver
måned.
Det giver skolen mulighed for at gøre mere ud
af det enkelte barn. Børnehavepædagogen og
lærerne har forberedt det enkelte barns første
skoledag, og de kan derfor bedre tilrettelægge
en god og tryg overgang fra børnehaven til
skolen.
HVORDAN foregår det i praksis?
forældre tidligere kunne have om deres barns
skoleparathed, falder væk, da det er naturligt,
at børn er forskellige i en aldersblandet
gruppe. Lidt forenklet kan man sige, at skolen
skal være ”barnemoden” og møde barnet der,
hvor det er kommet til i sin udvikling.
DUS et pasningstilbud før og efter
skoletid
Nibe DUS modtager børn fra indskolingen
dvs. 0.-2.klasse. DUS’en er placeret i
indskolingshusene på Nibe Skole, hvor vi
bruger Enghuset, Fjordhuset og Skovhuset i
fællesskab, så børnene kan bevæge sig på
tværs af husene, og få kammerater på tværs af
klasser.
DUSSEN råder derudover over egne lokaler,
hvor der er indrettet kreativ værksted,
computerrum, legerum, dukke/købmandskrog
og en cafe, hvor der er mulighed for at tegne,
spille og hygge sig. Vi har ud over
Lukning i skoleåret 2013 – 2014 i DUS
Kan ses på intra.