Kommentarer til AB92 ”Med de nedenfor anførte forbehold leveres i

Comments

Transcription

Kommentarer til AB92 ”Med de nedenfor anførte forbehold leveres i
Kommentarer til AB92
”Med de nedenfor anførte forbehold leveres i henhold til AB 92, som kan ses på www.skaarupel.dk/kontakt
eller kan tilsendes.”
1.2
2.2
3.1
3.2
3.5
6.0-6.8
7.0-4
8.0
8.3
10.3
10.4
12.2
13.2
22
24
25.
Køber er bygherren (=kunden). Bemærk, ved entrepriser indtræder hovedentreprenøren
som bygherre og underentreprenøren er sælger.
Bygherrens udbudsmateriale skal være præcist formuleret og indeholde en tidsplan.
Hvis flere entreprenører tilbyder i forening, et tilbuddet bindende for alle.
Hvis et tilbud angives med priser på delarbejder, er hvert enkelt delarbejde kun et
selvstændigt tilbud, hvis det er specificeret. Ellers skal tilbuddet betragtes i helhed.
Ved licitationer er tilbud gældende i 20 arbejdsdage.
Entreprenørens sikkerhedsstillelse udgør 15% under arbejdets udførelse og derefter 10%.
Efter 1 år nedsættes sikkerheden til 2%. Der tages forbehold: ”Sikkerhedsstillelse (AB92,
prgrf. 6 og 8: Entreprenøren stiller ikke sikkerhed medmindre der er indgået særskilt skriftlig
aftale herom. Dette gælder også hvis entreprenøren optræder som bygherre i forhold til
underentreprenører.”
Bygherren skal ved private arbejder stille sikkerhed (hvis entreprenøren kræver det)
svarende til 3 mdr’s arbejde. Når man selv er entreprenør bestemmer man selv om man vil
have sikkerhed (bankgaranti eller aconto betaling). Hvis man benytter underentreprenører,
kan de kræve sikkerhed - derfor overvejes at tage forbehold! (se punkt 6)
Ved større entrepriser (typisk om-/nybyg) kan du kræve at stå med på bygherrens
forsikringspolice.
Entreprenøren og underentreprenører skal have ansvarsforsikring.
Bemærk at materialer leveret på byggepladsen tilhører bygherren. Dette er et godt
argument for acontobetaling
Entreprenørens mangelansvar gælder i 5 år efter levering og omfatter materialer og andre
leverancer. I henhold til 10.5 har man mulighed for ikke at opfylde dette. Der tages
forbehold: ”Mangelansvar for materialer (AB92, prgrf. 10 stk. 4): Entreprenøren leverer ikke
materialer og andre leverancer med 5 års leverandøransvar for mangler (jvf. Prgrf. 36 stk
3,2).” Her gælder alene det mangelansvar som entreprenørens leverandør stiller. Man skal
dog være opmærksom på, at byggeleverancer til det offentlige altid kræves omfattet af 5 års
mangelansvar.
Skader som forskellige entreprenører forvolder hinanden er bygherren uvedkommende.
Såfremt arbejdet kræver offentlige godkendelser eller lign, skal udgiften betales af
entreprenøren.
Stk 1 fastsætter månedlige betalinger og det forudsætter at entreprenøren har anmodet
herom. Ifølge stk 2 kan bygherren kræve sikkerhed for betaling for materialer. Stk 4
omhandler en betalingsplan, der kan aftales. Stk 7 afskærer entreprenøren for efterfølgende
krav. Stk 8+9 giver tidsfrister for slutopgørelser, og overholdes disse ikke, fortabes retten til
betaling for ekstraarbejder. Stk 15 giver bygherren ret til at færdiggøre arbejdet for
entreprenørens regning. Der tages forbehold: ”Betaling (AB92, prgrf. 22): Denne paragraf
udgår. Betalingsbetingelserne, herunder eventuel aconto betaling og betaling for materialer,
fremgår af det konkrete tilbud. Hvor intet andet er anført, gælder følgende
Betalingsbetingelser:
Ved levering af materialer på byggepladsen: 25% af tilbudsprisen aconto netto kontant.
Under arbejdets udførelse: Ugentlig fakturering netto kontant.”
Afsnitte beskriver entreprenørens ret til forsinkelse
Bygherren kan kræve erstatning ved forsinkelse. Der tages forbehold: ”Erstatning ved
forsinkelse (AB92, prgrf. 25): Bygherren kan ikke kræve erstatning for forsinkelse,
medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale herom i for af dagbøder. ”
27.
31.4
32
34
Entreprenøren kan kræve erstatning ved forsinkelse. Der tages forbehold: ”Erstatning ved
forsinkelse (AB92, prgrf. 27): I det omfang Entreprenøren optræder som bygherre overfor
underentreprenører, kan disse ikke kræve erstatning for forsinkelse, medmindre der er
indgået særskilt skriftlig aftale herom i for af dagbøder.”
Hvis mangler ikke efter 2 forsøg og opfordringer er afhjulpet, har bygherren ret til at
afhjælpe for entreprenørens regning.
Entreprenøren har 5 års mangelansvar. Der tages forbehold: ”Afhjælpning af mangler (AB92,
prgrf. 32, stk. 1) er begrænset til 1 år (jvf. Prgrf. 36 stk 3,3).”
Bygherrens ret til nedslag i prisen eller udbedring for entreprenørens regning. Der tages
forbehold: ”Afslag i entreprisesummen som følge af mangler (AB92, prgrf. 34): Uanset
bestemmelserne er parterne enige om, af nedslag i prisen eller udgifter til afhjælpning af
mangler udført af andre, aldrig kan overstige 15% af entreprisesummen.”

Similar documents