(NBV Endokrinologi). - Dansk Endokrinologisk Selskab

Comments

Transcription

(NBV Endokrinologi). - Dansk Endokrinologisk Selskab
Nationale BehandlingsVejledninger for Endokrinologi
(NBV Endokrinologi).
Baggrund:
Der har hos såvel yngre som ældre endokrinologer været et ønske om at selskabet tog initiativ til en
national ensretning af de endokrinologiske guidelines/instrukser/ vejledninger som aktuelt
foreligger på de endokrinologiske afdelinger. Samtidig forventes det, at der fra Sundhedsstyrelsen
på sigt vil komme et krav om sådanne vejledninger som led i et ønske om national ensretning af
behandlingsregimer.
Derfor er det i DES bestyrelsen i marts 2011 besluttet at etablere et forum mhp. over en 5-8 års
periode at få etableret nationale vejledninger indenfor alle basis endokrinologiske emner, således at
der forligger vejledninger tilgængelige på internettet koblet til DES hjemmeside.
(Etablering af NBV Endokrinologi er inspireret af www.Cardio.dk og www.DSOG.dk )
Behandlingsvejledninger.
Formålet med den nationale behandlingsvejledning er:




At samstemme udrednings og behandlingsvejledninger i forskellige dele af Danmark og derved
sikre større ensartethed i behandlingen af patienter med endokrinologiske sygdomme.
At stille ajourførte behandlingsvejledninger til rådighed for afdelinger, der behandler
endokrinologiske patienter.
At få udmeldt nye behandlingsprincipper i en form, der er lettere anvendelig end det mere
fyldige omfang af selskabets kliniske rapporter.
At tilbyde afdelingerne et redskab, som kan støtte opnåelsen af de kompetencer i
speciallægeuddannelsen.
DES’s behandlingsvejledning skal betragtes som vejledende og fritager ikke behandlere i det
danske sundhedsvæsen for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den
individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. Behandlingsvejledningen er,
som ordet siger, vejledende, og behandlende læge kan efter individuelt kvalificeret skøn fravige
denne.
DES har det overordnede ansvar for behandlingsvejledningens faglige indhold, som er tilvejebragt
af selskabets arbejdsgrupper. Tovhodlerne har ansvar for at de enkelte vejledninger opdateres efter
retningslinjerne.
Opbygning
Vejledningerne skal være korte, strukturerede og udrednings/behandlingsorienteret.
opbygget over følgende skelet:
 Definition
 Forekomst
 Ætiologi
 Symptomer og kliniske fund
 Udredning
NBV endokrinologi – beskrivelse –– BN 20/8 2011 (version 2.0)
1
Behandling
Derudover kan der laves supplerende relevante bilag med uddybende information.

Formidling Vejledningerne skal være tilgængelig via DES hjemmeside med en overordnet
indholdsfortegnelse og herunder struktureret indhold (se opbygning på Cardio.dk).
Ved de enkelte vejledninger anføres hvem der er tovholder med mailadresse, samt dato for
godkendelse af vejledningen og hvornår næste godkendelse skal foreligge. Vejledninger har en
gyldighedsperiode på 3 år, tovholder har kompetence til at godkende vejledningen for en periode på
yderligere 3 år såfremt der ikke er nyt på området. Vejledningen skal reviders/godkendes på
fællesmøde min hver 6 år. Den gældende version er den som foreligger på DES hjemmeside,
papirversioner bør undgås. Tidl. versioner gemmes i mappe på DES hjemmeside.
Struktur af arbejdsgrupper:






Det tilstræbes at der hvert år nedsættes arbejdsgrupper som i løbet af det næste år skal stå for
udfærdigelse af en given vejledning.
De stiles mod at der hvert år laves 6-8 nye vejledninger (alt efter hvor stort et område det
dækker).
For hver arbejdsgruppe udpeges en tovholder som er ansvarlig for processen, den endelige
sammensætning af arbejdsgruppen og at der foreligger en vejledning til næste møde.
Styregruppen har kompetence til at beslutte hvem der skal være tovholder.
Alle er velkomne til at deltage i arbejdsgruppen, men det tilstræbes at der i hver gruppe er
repræsenteret såvel højt specialiserede som regionale endokrinologiske afdelinger med en bred
geografisk sammensætning af såvel ældre som yngre endokrinologer. Optimal størrelse af
gruppen er min 3 max 8(10) personer.
Den enkelte gruppe er ansvarlig for udfærdigelse af vejledningen – kommunikation kan foregå
via mail og møder (det tages op i DES bestyrelse om DES yder tilskud til transport))
Vejledningen vurderes på det årlige møde (skal være udsendt til DES medlemmer senest 2 uger
før mødet).
o Såfremt et DES medlem ikke har mulighed for at komme til mødet kan kommentarer
sendes til styregruppen.
o Såfremt vejledningen godkendes på det årlige møde – lægges den umiddelbart efter
på hjemmesiden.
o Såfremt der er ønske om revidering kan denne laves og efterfølgende kan den ved
mindre revision godkendes af styregruppen, ved større revision tages vejledningen
op igen på næste NBV møde.
o Tovholder for arbejdsgruppen er ansvarlig for at vejledningen holdes opdateret –
således at denne laver mindre rettelser som formidles til hjemmesiden. Ved større
ændringer skal den diskuteres på næste møde inden godkendelse.
o Tovholder er ansvarlig for vejledningen indtil denne er overdraget til en anden
tovholder . En tovholder kan fortsætte i maks 9 år som tovholder på en vejledning.
Årlige møder:

Der planlægges hvert år et 2 dages møde fra fredag frokost til lørdag frokost i uge 43 –
lokaliseret på Sandbjerg Gods – eller tilsvarende lokalitet.
NBV endokrinologi – beskrivelse –– BN 20/8 2011 (version 2.0)
2




Den faglige del holdes fra 13- 18 fredag og 9- 12 lørdag og de holdes et socialt arrangement
fredag aften.
Møderne må ikke være sponsoreret af medicinal industrien.
På møderne gennemgås de vejledninger som arbejdsgrupperne har arbejdet med siden sidste
møde (Det må løbende vurderes om alle vejledninger skal gennemgås eller kun udvalgte
vejledninger).
Det tilstræbes at vejledningerne gennemgås i samlet forum - ikke parallelsessioner.
Styregruppen






Styregruppen har ansvaret for:
o Afholdelse af årlige møder, såvel den praktiske planlægning samt program.
o Endelig stillingtagen til hvilke vejledninger der skal arbejdes med det næste år
o Nedsættelse af arbejdsgrupper i samarbejde med tovholderen
o Endelig stillingtagen til godkendelse af vejledninger
Består af 6-7 personer initialt nedsat af DES bestyrelse med bred national fordeling.
NBV Endokrinolgi Styregruppe er et underudvalg under DES bestyrelse.
Den initiale styre gruppe består uændret de første 2 år herefter løbende udskiftning
medlemmerne hvert 4. år således at der fra den oprindelige styregruppe, dog kun udskiftes 1
person om året.
I styregruppen, defineres formand, næstformand og en praktisk ansvarlig, de øvrige er menige
medlemmer.
Styregruppen er som hovedregel selvsupplerende således at DES medlemmer kan kontakte
denne og vise interesse eller styregruppen kan opfordre medlemmer til at blive medlemmer.
Styregruppen fordeler selv rollerne indbyrdes. Dog har DES bestyrelsen den endelige
beslutningskompetence i tilfælde af uenighed vedr. styregruppens arbejde eller sammensætning.
Aktuel styregruppe består af :
Formand: Birte Nygaard
Næstformand: Peter Gustenhoff
Mening medlem: Peter Rossing
NBV endokrinologi – beskrivelse –– BN 20/8 2011 (version 2.0)
3
Forslag til liste over emner til fremlæggelse på fremtidige møder:
Thyreoidealidelser











Hypertyreose
Tyreotoksisk krise
Subklinisk hyperthyreose
Hypotyreose
Myxødemkoma
Subklinisk hypotyreose
TAO
Graviditet og thyreoideasygdom
Struma/solitær knude i gl. thyreoidea
Behandling med radioaktivt jod
Thyreoideakirurgi
Diabetes mellitus








Diagnostiske kriterier for diabetes mellitus
Type 1 diabetes mellitus
Type 2 diabetes mellitus
Dysreguleret diabetes mellitus
Diabetisk ketoacidose-generelt
Diabetisk ketoacidose-behandling
Hyperosmolært non-ketotisk coma
Diabetisk retinopati
Hypofyse- og binyrelidelser












Hypofysetumor og -insufficiens
Akromegali
Væksthormonmangel
Prolaktinom
Cushings syndrom
Binyrebarkinsufficiens
Fæokromocytom
Primær hyperaldosteronisme
Diabetes insipidus
Binyreincidentalom
Multipel endokrin neoplasi (MEN)
Binyrebarkinsufficiens og kirurgi (steroidparaply)
Kalcium- og knoglemetaboliske lidelser






Osteoporose
Hypercalcæmi
Osteomalaci og vitamin D mangel
Familiær hypocalciurisk hypercalcæmi
Pagets knoglesygdom
Hypocalcæmi
NBV endokrinologi – beskrivelse –– BN 20/8 2011 (version 2.0)
4
Gonadelideler og andre lidelser





Hirsutisme og PCOS
Adrenogenitalt syndrom
Hypogonadisme
Gynækomasti
Insulinom
NBV endokrinologi – beskrivelse –– BN 20/8 2011 (version 2.0)
5