referatet her.

Comments

Transcription

referatet her.
Kristian Dalsgaard, Advokat (H)
Bent Aagaard, Advokat (H)
Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H)
Janny L. Mikkelsen, Advokat (H)
Claus M. Klausen, Advokat (L)
J.nr. 21007544 khl/sa
PROTOKOL
GENERALFORSAMLING 28.04.2014
i
Foreningen ”Kurbad Limfjorden” F.M.B.A.
(CVR nr. 34890862)
Ruth Caddock Hansen, Solicitor, Advokat
Ane Lisberg, Advokat
Mette Hjøllund-Jensen, Advokat
Jeppe Ravn Jensen, Advokat
Morten Malling Anker-Møller, Adv.fm.
Mads Aagaard, Adv.fm.
År 2014, den 28.04. kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen ”Kurbad
Limfjorden” F.M.B.A. på ”Værkstedet”, Hjermvej 31A, 7600 Struer.
Til stede var 24 fremmødte.
Dagsordenen var i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport (incl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Formanden, Jens Rysgaard, bød velkommen.
Ad 1 Valg af dirigent og referent
Smith Knudsen Advokataktieselskab
Store Torv 6 – Postbox 1460
7500 Holstebro
Telefon + 45 97 42 63 33
Telefax + 45 97 41 34 00
Fælledvej 17
7600 Struer
Telefon + 45 97 85 33 33
Telefax + 45 97 41 35 81
[email protected]
www.smithknudsen.dk
CVR-nr. 26 77 37 09
Giro 327 4810
På bestyrelsens vegne foreslog Formanden advokat Mette Hjøllund-Jensen som dirigent
og advokat Karsten Hjorth Larsen som referent. Der var ikke andre forslag. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, jf. herved
Vedtægtens §§ 9-11.
Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden aflagde beretning for aktiviteterne i perioden siden den stiftende generalforsamling den 14.12.2012, hvilken beretning vedlægges dette referat (bilag 1). Beretningen
blev taget til efterretning uden særlige bemærkninger.
Ad 3 Forelæggelse af årsrapport (incl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
Registreret revisor Karsten Jensen gennemgik Foreningens årsrapport (bilag 2), der blev
enstemmigt godkendt.
Ad 4 Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Registreret revisor Karsten Jensen fremlagde bestyrelsens budgetforslag (bilag 3). Der
budgetteres med et resultat på kr. 35.151 og en likviditet ultimo på kr. 575.982, idet der
først påregnes drift til slut på året, når byggeriet er færdiggjort. Med en bemærkning om,
at projektleder alene budgetteres i 4 måneder og muligvis kan spares helt, godkendes
budgettet enstemmigt.
Ad 5 Fastsættelse af kontingent
Med udgangspunkt i omdelt brochure med indlæg med angivelse af kontingenterne som
de aktuelt er fastsat og budgetteret (bilag 4) gennemgik Formanden kort kontingentsatserne, idet det bebudedes, at der ville blive lukket for privatmedlemsskaber til de favorable priser i forhold til normal markedspris, men at der stadig indtegnes til denne lave pris
hen over året.
Ad 6 Behandling af indkomne forslag
Side 2
Der var ikke modtaget forslag til behandling.
Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten gennemgik bestyrelsen, der består af
Jens Rysgaard – valgt for 2 år
Flemming Odde – valgt for 2 år
Jeannett Engtorp – valgt for 2 år
Ulrich Helledie – valgt for 2 år, men ønsker at fratræde grundet antagelse som dgl. leder
Morten Graversen – valgt for 1 år, genopstiller
Karsten Hjorth Larsen – valgt for 1 år – genopstiller ikke
Jens Chr. Søndergaard – valgt for 1 år – genopstiller ikke
I overensstemmelse med vedtægterne vælges således 4 bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen foreslog, udover genvalg af Morten Graversen:
Rasmus Færch
Lars Nielsen
Stig Laursen
Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter bestyrelsen for indeværende valgperiode er
Jens Rysgaard (valg indtil generalforsamlingen 2015), Flemming Odde (valgt indtil
2015), Jeannett Engtorp (valgt indtil 2015), Morten Graversen (valgt indtil 2016), Rasmus Færch valgt indtil 2016), Lars Nielsen (valgt indtil 2016), Stig Laursen (valgt indtil
2016).
Ad 8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Majbrit Hansen og Charlotte Hollænder.
Der fremkom ikke andre forslag, så disse blev valgt som første- henholdsvis anden suppleant indtil generalforsamlingen 2016.
Ad 9 Valg af revisor og revisorsuppleant
Side 3
Revision Limfjorden (v/ reg. revisor Karsten Jensen) blev valgt. Med Generalforsamlingens billigelse foretoges efter Bestyrelsens indstilling ikke valg af revisorsuppleant, da
der ikke var udsigt til vakance i embedet.
Ad 10 Eventuelt
Der blev forespurgt til, om enkelte foreninger ville få fordele frem for andre eller i forhold til private erhvervsdrivende i form af rabatter. Formanden og Flemming Odde oplyste, at det ikke ville blive tilfældet.
Dirigenten konstaterede kl. ca. 16.40 , at dagsordenen herefter var udtømt og hævede Generalforsamlingen og gav ordet tilbage til Formanden.
Holstebro den 30.04.2014
Karsten Hjorth Larsen, referent
Mette Hjøllund-Jensen, dirigent
Side 4

Similar documents