Almenpsykiatrisk Afsnit P1 - Specialuddannelsen for sygeplejersker

Comments

Transcription

Almenpsykiatrisk Afsnit P1 - Specialuddannelsen for sygeplejersker
Ikast Andelsboligforening, afd. 11
Mødereferat 3. februar 2014
A.
B.
C.
D.
E.
Der blev indkaldt til konstitutions-møde for Ikast Andelsboligforening, afd.11
kl. 19.00 den 3.februar på Stadion Alle 63
Til stede:
Johnny Møller Bay, Jan Kristensen, Palle P. Christensen, Tina Jensen, AnneGrethe
Lehmann
Konstituering af nyvalgt afdelingsbestyrelse for afd. 11
Formand: Johnny Møller Bay
Næstformand: Jan Kristensen
Medlem: AnneGrethe Lehmann
1.Suppleant: Tina Jensen
2.Suppleant: Palle P Christensen
Afdelingsbestyrelsesmøder
Vi mødes en gang om måneden. 2.mandag i hver måned.
Følgende bestyrelses medlemmer og suppleant er valgt for 2 år.
Johnny Møller Bay, AnneGrethe Lehmann, Tina Jensen
Følgende bestyrelsesmedlem og suppleant er valgt for 1 år
Jan Kristensen, Palle P Christensen
Opsummering.
Følgende emner blev diskuteret
”Markvandring” med driftleder Erik Nielsen den 20. feb.
Hvis det er muligt, ser vi gerne at det flyttes til kl. 16.00 i stedet for som foreslået kl. 15.00.
Til markvandringen ønsker vi at ide-gruppen også deltager, i videst muligt omfang. Lone
Bonde/Louise Egeriis har mail-liste med medlemmer.
Lokaler:
I forbindelse med køkkenrenovering er der lavet et ”udstillings køkken” i et kælderlokale. Er
det muligt at afdelingsbestyrelsen kan få det stillet til rådighed? Dels som mødelokale, dels
som ”åben kontor” til beboerhjælp/rådgivning, der er åben en gang om måneden, dagen er
endnu ikke fastsat.
Forretningsorden/Vedtægter
Eksisterer der en allerede, eller skal vi have udarbejdet en forretningsorden og vedtægter for
afdelingsbestyrelsen, vi ser om vi kan finde nogle færdige løsninger som vi kan tilpasse så
de passer til os.
Afdelingsbudget/Vedligeholdsplaner.
Vi vil gerne have tilsendt budgettet, samt vedligeholdsplanen for afdelingen
Ordenreglement.
Trænger ordensreglementet til at blive opdateret
Hjemmeside for afd.11
Er det muligt at lave en underside på boligforeningens hjemmeside.
F. Dagsorden for det næste møde
Der er ikke fastlagt nogen dagsorden for det næste møde endnu.
G. Afslutning:
Møde blev hævet kl. 20.30.
Det næste bestyrelsesmøde er kl. 19:00 den 10.marts.
Referatet er sendt af: Johnny Møller Bay
Afdeling 11 – Stadion Alle
Afdelingsbestyrelsens møde den 3. februar 2014
Administrationen har modtaget referatet den 3. februar 2014
Administrationen har gennemgået referatet den 5. februar 2014
Administrationens bemærkninger til referatet:
Ad pkt. E
Markvandring:
Det er ikke muligt den 20. februar 2014 kl. 16:00.
Det er efterfølgende aftalt, at markvandring sker den 27. februar 2014 kl. 16:00.
Lokaler:
Viceværterne sætter lokaler i kld. under blok 4 i stand. Vi har et bord og nogle stole, der evt. kan
bruges.
Forretningsorden/Vedtægter:
Vi har ikke nogen forretningsorden for afdelingsbestyrelsen. For inspiration er link til BL’s
hjemmeside om beboerdemokrati sendt til formanden.
Afdelingsbestyrelsen arbejder efter boligforeningens vedtægter. Kapitel 4 beskriver afdelingens
ledelse.
Afdelingsbudget/Vedligeholdelsesplaner:
Budget 2014 med tilhørende vedligeholdelsesplaner er fremsendt den 5. februar 2014.
Ordensreglement:
Husorden er hovedbestyrelsens ansvarsområde, og ændringer skal vedtages både af
hovedbestyrelsen og generalforsamlingen.
Hjemmeside for afd. 11:
Vi kan gøre, som vi har gjort for afdelingsbestyrelsen i Svaneparken.
http://iabf.dk/beboerinformation/naar-du-bor-til-leje.aspx
Det er nu etableret.

Similar documents