DEN MØRKE GNOSIS AF MARK V. AGAPE Gnosticisme, der

Comments

Transcription

DEN MØRKE GNOSIS AF MARK V. AGAPE Gnosticisme, der
Velfærd i en ny virkelighed
– udsatte børn og unge
Politisk Temadag i Syddanmark
v. Kontorchef Tina Wahl,
KL’s Center for Social og Sundhed
Udsatte børn og unge – Fremtiden
er deres
Vejen frem - Tre pejlemærker:
- Tidlig og forebyggende indsats.
Det tværprofessionelle samarbejde skal
styrkes
- Helhedsorienteret indsats.
Børnene og deres forældre skal opleve at
være i dialog med én kommune.
- Målrettet indsats.
Der skal fokus på effekt i foranstaltningerne.
12-03-2015
2
Fire temaer
1. Tilfør Kompetencer tidligt i livet
2. Styrk det tværprofessionelle samarbejde
3. Nytænk de specialiserede indsatser og
styrk sagsbehandlingen
4. Hav ambitioner for alle børn og unges
læring
12-03-2015
3
1. Tilfør kompetencer tidligt i livet
• KL anbefaler:
• En styrket rolle for sundhedsplejen i forhold til de
udsatte familier. Det kan ske gennem flere
hjemmebesøg, familiekurser samt et tættere
samarbejde med dagtilbud og skoler.
• Formaliserede arbejds- og kommunikationsgange
mellem jordemoderen og sundhedsplejersken i regi af
sundhedsaftalerne.
• Handleplan for, hvordan tandplejen bliver en fast del af
det tværprofessionelle samarbejde omkring udsatte
børn og deres familier.
• Strategi for, hvordan frivilligorganisationer,
sportsforeninger, boligforeninger mv. inddrages i
barnets og den unges opvækst.
• Budgetstrategi for, hvor de prioriterede investeringer
skal ske, samt hvor gevinsterne hentes på kort og lang
sigt.
12-03-2015
4
Det rejser spørgsmålet:
• Hvordan den enkelte kommune
vælger at foretage prioriterede
investeringer tidligt i et udsat barns
liv, og hvor gevinsten skal hentes
på kort og lang sigt? Det kan kræve
en genovervejelse af økonomien
på området.
• Hvordan vi bedst får spillet
forældrene og andre
ressourcepersoner fra barnets
netværk eller lokalsamfund på banen?
12-03-2015
5
2. Styrk det tværprofessionelle
samarbejde
• KL anbefaler:
• Én fælles model for opsporing og forebyggelse på
tværs af børne- og ungeområdet i den enkelte
kommune
• Fremskudte indsatser i dagtilbud og skoler fx ved at
have socialrådgivere og PPR tilknyttet i fremskudte
funktioner.
• At alle medarbejdere på tværs af børne- og
voksenområdet, som er i kontakt med den samme
udsatte familie, arbejder med én samlet plan, så
børnenes trivsel ses i sammenhæng med
forældrenes sociale problemstillinger og manglende
selvforsørgelse.
12-03-2015
6
Det rejser spørgsmålet:
Figur 2. Tilknytning til arbejdsmarkedet blandt forældre
til anbragte børn og unge i anbringelsesåret
100%
Førtidspension
90%
• Hvordan den enkelte kommune
får etableret de nødvendige
samarbejdsmodeller og indsatser,
så der er ledelsesmæssigt fokus
og et fælles sprog blandt
medarbejderne i forhold til at
opspore og forebygge blandt
udsatte familier?
80%
Sygedagpenge,
revalidering,
ledighedsydelse, fleksjob
Kontanthjælp (ikkearbejdsmarkedsparate)
70%
60%
50%
40%
Kontanthjælp
(arbejdsmarkedsparate)
30%
Dagpenge
20%
Beskæftigede/
uddannelsessøgende
10%
12-03-2015
0%
Forældre til Alle forældre
anbragte børn til 0-17 årige
og unge
7
3. Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen
• KL anbefaler:
• Principperne i indsatstrappen er udgangspunktet når den
kommunale tilbudsvifte for udsatte børn og unge tilrettelægges.
• Myndighedsarbejdet skal understøtte et systematisk fokus på
virksomme metoder, der bidrager til et liv med så almindelige
opvækstvilkår som muligt.
• Systematisk inddragelse af børn, unge og deres familie/netværk
under hele sagsforløbet.
• At børn og unge som udgangspunkt støttes af netværk og familie
– også når de anbringes.
• At døgninstitutioner indgår i et tættere samspil med kommunens
øvrige tilbud
• At kommunerne bidrager til udviklingen af metodepraksis.
Det kan ske i samarbejde mellem flere kommuner eller i regi af
KKR.
12-03-2015
8
Det rejser spørgsmålet:
• Hvorvidt den enkelte kommunes tilbudsvifte er
skruet sammen, så den bedst understøtter en
omstilling fra indgribende indsatser til forebyggelse?
• Og hvilke krav skal stilles til myndighedsarbejdet
for, at det understøtter den nødvendige omstilling
med tæt inddragelse af barnet, familien og
netværket i øvrigt?
12-03-2015
9
4. Hav ambitioner for alle børn og
unges læring
• KL anbefaler:
• Dagtilbud med et pædagogisk miljø, der så vidt muligt kan
kompensere for den manglende stimulering i hjemmet for udsatte
børn.
• Det pædagogiske personale i skolen bruger de muligheder, der er i
folkeskolereformen til at understøtte udsatte børn og unges læring
og trivsel.
• Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børns læring i
fællesskab med barnet/den unge og forældrene.
• Anbragte børn skal så vidt muligt gå i folkeskole på lige vilkår med
andre børn.
• Øget fokus på unges overgang til voksentilværelsen på tværs af
børne- og voksenområdet.
• Tættere partnerskaber mellem ungdomsuddannelserne
og
12-03-2015
kommunerne i forhold til at støtte udsatte unge.
10
Det rejser spørgsmålet:
• Hvilke politiske mål den enkelte kommune stiller for
udsatte børns læring og udvikling i dagtilbud og
skole, herunder hvordan børn og forældre
inddrages og styrkes?
• Og hvordan den enkelte kommune gennem mere
forpligtende partnerskaber med
ungdomsuddannelser kan støtte udsatte unge i at
gennemføre en ungdomsuddannelse?
12-03-2015
11

Similar documents