Sandsynlighedsregning (pdf)

Comments

Transcription

Sandsynlighedsregning (pdf)
Produktdatablad
Version 1 (09 / 2009) 03.08.2010
Sikaflex®-555
Primer- og isocyanatfri rudelim – opfylder bilindustriens OEM
specifikationer
Tekniske produktdata
Basis
1
Farve (CQP 001-1)
Hærdemekanisme
Vægtfylde (uhærdet) (CQP 006-4)
Stabilitet
Påføringstemperatur
Skinddannelse2 (CQP 019-1)
2
Åbentid (CQP 526-1)
Hærdehastighed (CQP 049-1)
Svind (CQP 014-1)
Shore A hårdhed (CQP 023-1 / ISO 868)
Trækstyrke (CQP 036-1 / ISO 37)
Brudforlængelse (CQP 036-1 / ISO 37)
Rivestyrke (CQP 045-1/ ISO 34)
Forskydningsstyrke (CQP 046-1 / ISO 4587)
3
Køreklartid (personbiler)
med airbags i hver side
ifølge FMVSS 212 / 208
uden airbags
Elektrisk ledningsmodstand (CQP 079-2 / ASTM D 257-99)
Anvendelsestemperatur
permanent
Holdbarhed (ved opbevaring under 25°C) (CQP 016-1) patron, unipack, tromle
Spand
CQP = Corporate Quality Procedure
Beskrivelse
Sikaflex®-555 er verdens første
rudelim med klassifikationsdispensation (som defineret i det nye EU
Direktiv 25 APT). Sikaflex®-555 er
en primerfri rudelim til montering af
originale bilruder samt udskiftning
af ruder på ”Eftermarkedet”. Produktet opfylder bilfabrikanternes
høje standarder.
®
Sikaflex -555 er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og
ISO 14001 Kvalitets- og miljøstyringssystemer.
2)
23°C / 50% relativ fugtighed
3)
6
Ca. 7 x 10 ȍ cm
-40°C - +90°C
9 måneder
6 måneder
Ved temperaturer mellem -10°C og +35°C
uafhængig af luftens fugtighed
Produktfordele
- Opfylder OEM specifikationer for
biler
- Afprøvet efter de amerikanske
standarder FMVSS 212/208
- Enkomponent
- Normal modulus
- Påføring uden primer
- Kræver ingen foropvarmning
- Trækker ikke tråde
- God stabilitet
- Let at påføre med alle standard
påføringspistoler med stempel
(håndbetjente, batteridrevne eller
trykluftpistoler)
- Indeholder ikke opløsningsmidler
- Isocyanatfri
Anvendelsesområder
®
Sikaflex -555 er udviklet til montering af bilruder i nye biler (OEM
specifikationer) samt udskiftning af
ruder på ”Eftermarkedet”. Ved udskiftning af ruder på busser, sporvogne og togvogne kontakt venligst Teknisk Service.
Dette produkt bør kun anvendes af
professionelle, erfarne brugere.
Der skal foretages afprøvninger på
de aktuelle emner og under de
aktuelle forhold for at sikre vedhæftning og materialets egnethed.
Sikaflex-555 1 / 2
1)
Enkomponent polyuretanhybrid
Sort
Fugthærdende
Ca. 1,2 kg/l
God
5°C - 40°C
Ca. 25 minutter
Ca. 10 minutter
Se diagram
Ca. 2%
Ca. 50
2
5 N/mm
> 300%
Ca. 15 N/mm
2
3,5 N/mm
6 timer
2 timer
Metalinas A/S
Sintrupvej 11 B
8220 Brabrand
Telefon 8624 2000
Fax 8624 3155
www.metalinas.dk
[email protected]
Metal med lak-primer
eller med delvis ny
lakering (< 25%)
Metal lakeret med
tokomponent
laksystem
10
8 23ºC/50% r.f.
Gammel polyuretan
rudelim (snitflader)
10ºC/50% r.f.
0
Getag 200 D, synligt lys
** For lamineret glas er denne grænse 0,2%
For rådgivning om specifikke opgaver, kontakt Teknisk Service.
Tid(dage)
®
Diagram 1: Hærdehastighed for Sikaflex 555
Kemisk modstandsdygtighed
®
Sikaflex -555 er modstandsdygtig
over for ferskvand og vandbaserede rengøringsmidler; kortvarigt
modstandsdygtig over for brændstoffer og mineralske olier; ikke
modstandsdygtig over for syrer, alkohol og basiske opløsninger eller
opløsningsmidler.
Ovenstående oplysninger er kun
generel information. Ønskes mere
uddybende rådgivning, kontakt venligst Teknisk Service Industry.
Brugsanvisning
Udtagning af gamle ruder
Den beskadigede rude fjernes i
overensstemmelse med producentens anvisninger.
Forbehandling
Overfladerne skal være rene, tørre
og fri for fedt, olie og støv. Overfladerne behandles, som følger:
Hærdet glas med
ensartet og
uigennemsigtig,
mineralbaseret
keramisk kant med
en lystransmission*
større end 0,1%**
Hærdet glas med
ensartet og
uigennemsigtig,
mineralbaseret
keramisk kant med
en lystransmission*
mindre end 0,1%**
*
Sika®
Cleaner205
Sika®
Cleaner205 +
Sika®
Primer206 G+P
Sika®
Cleaner205
®
Sika
Aktivator +
®
Sika
Primer206 G+P
Sika®
Cleaner205
Påføring
Patron: Prik hul i patronens membran.
Pose: Sæt posen i påføringspistolen og klip lukkeklipsen af.
Tilskær patronspidsen ifølge bilfabrikantens anbefalinger. For at
sikre en ensartet konsistens anbefales det at påføre limen som
strenge med trekantet tværsnit (se
illustration.
Anbefalet limpåføring
2h
h
b
b
Den ideelle temperatur for emne
og lim er mellem 15oC og 25oC.
For rådgivning om valg, opstilling
og teknik for egnet pumpesystem,
kontakt Teknisk Service.
Glitning
Glitning skal ske, inden limen
danner skind. Vi anbefaler at bruge
Sika® Tooling Agent N. Andre produkter bør testes inden brug for at
fastslå produktets egnethed.
Rengøring
Uhærdet Sikaflex®-555 kan fjernes
fra værktøj og udstyr med Sika®
Remover-208 eller et andet egnet
opløsningsmiddel. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Hænder og udsatte hudområder rengøres straks med Sika® Handclean
eller vand. Brug ikke opløsningsmidler!
Yderligere information
Følgende publikationer kan fås ved
henvendelse:
- Sikkerhedsdatablad
- Sika Primerskema
Emballagestørrelser
Patron
300 ml
Basisværdier
Alle tekniske data nævnt i dette
produktdatablad er baseret på laboratorietests. De aktuelle data
kan afvige af grunde uden for vor
indflydelse.
Sundheds- og
sikkerhedsinformation
For information og rådgivning om
sikker håndtering, opbevaring og
bortskaffelse af kemiske produkter
henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede
data for den aktuelle type stof.
MAL-kode: 0-1 (1993)
Bemærk
”Enhver oplysning om eller forslag til
brug af Sika’s produkter, som vi enten
skriftligt eller mundtligt har givet til
købere eller slutbrugere af produktet, er
afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis
og det teknologiske og videnskabelige
erkendelsesniveau på tidspunktet for
meddelelse af sådanne forslag eller
oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika
Danmark A/S ud over, hvad der måtte
fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers
ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter
er egnede til den påtænkte brug og i
øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i
overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete
forhold, således at skader eller mindre
tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i
henhold til Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser,
som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende
datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende
datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”
Yderligere information kan ses på:
www.sika.dk
www.sika.com
Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark
Tel. 48 18 85 85
Fax 48 18 84 96
Sikaflex-555 2 / 2
Tykkelse af hærdet mat. (mm)
Hærdemekanisme
Sikaflex®-555 hærder ved luftens
fugtighed. Ved lave temperaturer
er luftens fugtindhold lavere, og
hærdeprocessen foregår derfor
langsommere (se diagram).
Metalinas A/S
Sintrupvej 11 B
8220 Brabrand
Telefon 8624 2000
Fax 8624 3155
www.metalinas.dk
[email protected]