BIOMASSEFJERNVARME – ET GRØNT TILFÆLDE

Comments

Transcription

BIOMASSEFJERNVARME – ET GRØNT TILFÆLDE
Referat af generalforsamling i
Bedre Bymiljø i Hosens 2014.
Sted:
Tid:
Ref:
Jørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 Horsens
Torsdag den 28.04.2014 kl. 19.15
Per Krogh Andersen.
Foredrag.
Aftenen startede kl. 18.30 med en rundvisning hos Stormsalen i Den gamle Byret i Rådhusgade,
samt en efterfølgende rundvisning i de nyrestaurerede lokaler, som har huset den gamle arrest.
Meget spændende at se, hvordan lokalerne er blevet nyindrettet til kontorformål, som næsten alle
er udlejet.
Fredede bygninger ved borgmester Peter Sørensen.
Efter dette fortsatte arrangementet til Jørgensens hotel, hvor borgmester Peter Sørensen
orienterede om de fredede bygninger i Horsens kommune, her kort tid før Kulturstyrelsen besøger
Horsens kommune til september.
Der er pt. 36 fredede bygningsanlæg i Horsens Kommune, og Peter Sørensen mener selv, at
politikerne skal presse på, for at bevare de gamle bygninger i Horsens, ikke for enhver pris – der
skal også nytænkes - men efter nøje vurderinger i hvert enkelt tilfælde. Det er en svær balance
med prioritering af økonomien, idet børnehaver, asfalt, skoler og ældrepleje vinder over at bevare
de gamle bygninger. Økonomien er ikke til, at Horsens Kommune går foran, og selv om vi skal passe
på de gamle bygninger, så må politikerne bare konstatere, at økonomien ikke er til det.
Interessen for Boller Slot er relativ stor, hvor projektet stiller store krav til en investor, så det er
spændende at se, hvad der sker vedr. denne sag i 2014.
Sagen om Rugballegård er netop blevet afsluttet i Økonomiudvalget, som har besluttet, at der
nedlægges et §14 forbud, der forhindrer en nedrivning. En sag som BBiH har været aktiv i. Peter
Sørensen oplyste, at det økonomisk set ikke var den rigtige løsning, men at hjertet havde valgt i
denne sag.
Peter Sørensen oplyste endvidere, at det ser ud til, at der kommer nye regler vedr. fredede
bygninger, så det er muligt at ændre dem indvendigt, mod at de bevares efter det oprindelige
udseende udvendigt.
Status for de fredede bygninger i Horsens v. Carsten Fynbo Larsen bestmdl. i BBiH.
Efter borgmesterens indlæg holdt Carsten Fynbo Larsen et mindre foredrag, med status på de
fredede bygninger i Horsens midtby.
Der er i alt 36 fredede bygningsanlæg i Horsens Kommune, hvoraf flere omfatter flere bygninger.
Ud af de 36 ligger de 20 i selve Horsens. Der blev vist billeder orienteret om følgende bygninger:
 Arresten i Rådhusgade, som blev besøgt først på aftenen.
 Det gamle Rådhus på Søndergade.
 Bastian i Emil Møllers Gade.
 Hospitalsgade 10 – Horsens almindelige Hospital.
 Hospitalsgade 6.
 Helms Apotek på Søndergade.
 Søndergade 32.
 Svanehuset i Fugholm.
 Pakhuset 85, Åboulevarden.
 Badstuestræde 12.
 Søndergade 43.
 Søndergade 45.
 Graven 2.
 Jørgensens Hotel på Søndergade.
 Nørregade 21.
 Nørregade 31 – Flensborg Stiftelsen.




Smedetorvet – flere bygninger.
Smedegade 49B – bagbygningen.
Smedegade 91C – Generalsgården.
Der ud over er der Åboulevarden 121, og Havnen 1.
Carsten spørger, om det ikke burde være de lokale, der har indflydelse på, hvilke bygninger der
skal fredes og affredes.
Jakob Revsbeck tilføjer, at det faktisk er de bevaringsværdige bygninger, der giver byens karakter,
nok mere end de fredede bygninger.
Jens Ole Laursen fra Arkitektfirmaet Birch og Svenning oplyser, at det er rart at samarbejde med
folkene bag Kulturstyrelsen på de enkelte sager, dette samarbejde giver tyngde i forhold til
bygherre og andre involverede parter i projekterne.
Plaketteuddelingen.
Efter foredraget var der uddeling af plakette til en vellykket restaurering. BBiH havde i år været
ude og se nærmere på flere emner vedr. Et vellykket byrum, deriblandt den ny Beringsplads og
Havnesporet, men har vurderet, at ingen af projekterne kunne præmieres. Havnesporet får dog ros
med på vejen, men dette projekt mangler fortsat den sidste færdiggørelse, forbindelsen fra
Kvickly-grunden og ned til Havnen, men projektet følges nøje fremadrettet. Der er mange fine
elementer i dette projekt, men også nogle svipsere.
Plaketten for En vellykket restaurering gik til Den gamle Toldbod på Havnen, som i dag huser dele
af Bestseller-koncernen, men bygningen ejes i dag af firmaet Nine United Properties Denmark A/S
efter et generationsskifte i firmaet. Prisen blev modtaget af ejendomsinspektør Ole S. Stürup og
arkitekt Erik Smidt begge fra Nine United Properties.
Det er dejligt for en forening som BBiH med interesse i de gamle bygninger og det gode kvalitative
bymiljø som fokusområde, at se og opleve en ejer og bygherre med en markant vilje og evne til at
bevare en af byens flotte gamle huse.
Generalforsamlingen 2014:
1. Valg af dirigent.
 Forslag fra bestyrelsen Lars Bjørneboe, blev valgt til dirigent. Som efterfølgende
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt for alle medlemmer.
2. Aflæggelse af beretning.
Formanden Martin Esbensen aflagde beretning.

Ny grafisk profil.
Nyt logo.
I forbindelse med arrangementet i Kuben i september måned, blev der udarbejdet et
nyt logo, som blev taget i brug i forbindelse med arrangementet, og som bruges i
fremtiden.
Medlemsfolder.
Til det samme arrangement var der udarbejdet en folder, som blev uddelt begge
dage. Nyt oplag skal bestilles.
BBiH på Facebook.
BBiH er gået på Facebook i 2014, og har i dag 62 ”likes”, som er en blanding af
medlemmer og ikke medlemmer.
Nyt hjemmesidedesign.
På baggrund af det nye logo og den nye medlemsfolder, samt at BBiH gik på
Facebook i 2014, skal hjemmeside opdateres, hvilket bliver afsluttet i løbet af 2014.

Arrangementer.
Medlemstur til Vejle.
Foreningen arrangerede i foråret en tur til Vejle, hvor vi besøgte Byplanlaboratoriet,
samt efterfølgende byvandring ledet af arkitekt Henrik Stjernholm. En spændende og
inspirerende tur.
Åbent hus i Kuben.
I september måned havde foreningen et arrangement - i samarbejde med
Komediehuset - i Kuben på Søndergade. Et arrangement beregnet til at give begge
foreningen mere PR.
Arrangementet var særdeles vellykket, ikke mindst på grund af Komediehusets,
deltagelse og bestyrelsen fik mange mennesker i tale de 2 dage arrangementet løb
over, og foreningen fik også et par nye medlemmer. Der var konkurrence for børn og
voksne med at tegne og udpege ”det bedste sted i byen”.
Arkitektens aften hos arkitektfirmaet Birch & Svenning A/S.
En inspirerende aften med rundvisning på tegnestuen og orientering om firmaet,
samt efterfølgende rundvisning på Bastian i Emil Møllers Gade, som Birch og Svenning
har været arkitekter på i forbindelse med restaureringen.
Medlemstur til Fængslet.
Marts måned 2014 havde foreningen et arrangement på Fængslet. Der var først
rundvisning i dele af Fængslet, som ikke altid er åben for offentligheden, og
arrangementet afsluttedes i Fængselskirken, hvor chef Claus Petterson orienterede
om Fængslet i dag og i fremtiden.

Indsigelser.
Lokalplan 150.
Revidering af den eksisterende Lokalplan 150 for den indre by samt indfaldsvejene,
som omfatter regler for bl.a. skiltning, og krav til den eksisterende bygningsmasse.
Nedrivning af Nim Præstegård.
Præstegården endte med nedrivning og ny er under opførelse.
Nedrivning af Rugballegård.
Indsigelse mod nedrivning. Inden generalforsamlingen var det netop blevet
offentliggjort i Horsens Folkeblad, at Økonomiudvalget netop havde nedlagt § 14
forbud mod nedrivning.
Lokalplanforslag – boliger på Kirkevej i Tyrsted.
Indsigelse mod manglende disposition for hele området, manglende infrastruktur,
mv.

Lidt om fremtiden.
Fortsætte det nuværende aktivitetsniveau.
Bestyrelsen vil i 2014, fastholde det nuværende aktivitetsniveau og om muligt
udbygge dette.
Følge med i den aktuelle byudvikling på Havnen.
Bestyrelsen vil nøje følge de nye tiltag på Havnen, hvor Horsens Kommune netop har
købt jord på Nordkajen til byudvikling.
Rekruttere flere medlemmer.
Bestyrelsen vil forsøge at rekruttere nye medlemmer, især inden for området af
firmamedlemmer.
Fokus på ”Horsens skjulte skatte”.
Bestyrelsen har i forbindelse med planlægning af arrangementer, fokus på det som
bestyrelsen kalder ”Horsens skjulte skatte” som f.eks. ”Den gamle Arrest”, hører til,
som vi netop har været inde og se i aften. Flere arrangementer vil følge efter.
Fokus på de fredede bygninger i Horsens samt evt. affredninger.
Bestyrelsen vil i 2014 have fokus på de fredede bygninger især i forbindelse med
Kulturstyrelsen kommer på besøg til september.
Fokus på nedrivning af bevaringsværdige bygninger, især på landet.
Bestyrelsen er hele tiden opmærksom på de nedrivningssager, der jævnligt dukker
op. Rugballegård er et godt eksempel på dette.
Fokus på de tomme lokaler i Midtbyen. Fra Shopping til kultur.
Bestyrelsen følger nøje udviklingen i Midtbyen og dens ændring fra aktive shopping
gader til nogen steder med kulturelle aktiviteter. Midtbyen har svært ved i
øjeblikket at udleje alle ledige butikslokaler.
Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev vedtaget uden anmærkninger.
3. Aflægning af regnskab for 2013.
Regnskabet var udsendt til samtlige medlemmer i forbindelse med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Der er i år ikke fremsendt giroindbetalingskort til medlemmerne, men opkrævningen
er i stedet fremsendt på mail. Dette har afstedkommet en del manglende
indbetalinger.
Foreningens kasserer Jakob Revsbeck fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Budget/kontingent 2014.
Udgiftsposten på ekstraordinære udgifter som blev bevilget på sidste
generalforsamling er kun bogført med 15.000 kr. i regnskabet for 2013.
Bestyrelsen ønsker at kunne budgettere med 10.000 kr. i 2014/2015 til
ekstraordinære udgifter.
Samtidig ønskes kontingentet for medlemsskabet sat op fra de nuværende 150 kr. til
200 kr. for private medlemmer, og fra 300 kr. til 400 kr. for firmamedlemsskaber
gældende fra 2015.
Der er forslag om prøvemedlemsskab, med nedsat kontingent. Jakob oplyser, at
dette er afprøvet for private medlemmer, men ikke for firmaer. Dog uden den store
succes. Bestyrelsen overvejer dette tiltag.
Der er forslag om at kontingentet for firmaer øges til 500 kr. i stedet for de
nuværende 300 kr.
Jakob foreslår, at der regnes yderligere på udgifter/indtægter, når vi kommer
nærmere næste år.
Forslag om at generalforsamlingen giver BBiH’s bestyrelse fuldmagt til at hæve
kontingentet til næste generalforsamling indenfor de oplyste rammer, hvis
bestyrelsen finder dette nødvendigt.
Forslaget blev vedtaget.
Budgettet blev herefter godkendt.
5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
Der var ikke nogen medlemmer på generalforsamlingen, der ønskede at opstille til
bestyrelsen ud over de kandidater, som var offentliggjort i forbindelse med
indkaldelsen. Ud af bestyrelsen træder Lise Gorritzen, og Arne Lundø.
De opstillede bestyrelsesmedlemmer: Jakob Revsbeck, Jarl Rolighed Larsen, Carsten
Fynbo Larsen og Per Krogh Andersen er alle villige til genvalg. De blev valgt.
Endvidere blev arkitekt Jonas Rump Nielsen valgt til bestyrelsen som nyt medlem.
Flemming Ilsøe Nielsen blev valgt som suppleant.
Til revisor havde Mette Ravn valgt at stoppe, og Arne Lundø blev valgt til ny revisor.
Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til de afgåede bestyrelsesmedlemmer og
den afgående revisor.
7. Eventuelt.
 Forslag fra Agnete Bjørneboe om, at foreningen arrangerer en tur til Århus Havn.
Dette kunne samtidig omfatte et besøg i Den gamle By, hvor der et sket nye tiltag.

Forslag om at involvere de studerende på VIA mere i arrangementerne. Der kunne
f.eks. arrangeres en introtur for nye studerende.

Sagen om Svaneboligen er et ulykkeligt eksempel på, hvordan det kan gå en fredet
bygning. Ombygningen er p.t. stoppet på grunden af ejerens – Jan Løvbjergs utilfredshed med omkostninger til arkæologiske udgravninger, der skal foretages
inden projektet sættes i gang. Udgifterne skal afholdes af ejer.
BBiH prøver at finde ud af status i sagen ved de involverede parter. Borgmesteren
gav i aften udtryk for at kommunen vil forsøge at fremmesagen sagen mest muligt.
Lars Bjørneboe og BBiH har i samarbejde forsøgt at fremme sagen, men indtil nu
uden held.
Efter denne afsluttede debat, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, med tak for
god ro og orden.