Skimmelsvamp i Grønland

Comments

Transcription

Skimmelsvamp i Grønland
REFERAT
fra ekstraordinær generalforsamling i AB Gunløg
mandag den 1. september 2014, kl. 18.30
Café Adendum i foreningens ejendom
34 medlemmer var fremmødt samt 8 ved fuldmagt
Dagsordenen var følgende:
1. Valg af dirigent og referent
Formand Frederik Homann bød velkommen. Formanden foreslog Marie Baumann som
dirigent, der herefter blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne § 24.1.
Kristoffer Friis blev valgt som referent.
2. Forslag om at benytte en del af AB Gunløgs frie likvider til at finansiere
påsætning af altan for interesserede andelshavere
Forslaget blev vedtaget med et snævert flertal. 21 for, 20 imod og én blank. Punktet
skabte stor debat, hvor flere mente, at AB Gunløg ikke "skulle lege" bank, mens andre
ser finansieringen som et positivt tilbud, der også giver mening for foreningens
økonomi.
3. 2. behandling af vedtagne forslag på den ordinære generalforsamling, se
bilag 1 for gennemgang af forslagene.
Forslag blev enstemmigt vedtaget.
4. Eventuelt
Følgende punkter blev drøftet under eventuelt:
•
•
•
•
•
•
•
Skrivelse om at lufte ud i forbindelse med skybrud i kælder/opgange.
Opfordring til at bruge app til at melde generelle opgaver ind til Max.
Forslag om cykelværksted.
Max har etableret vandhane i gården, men håndtaget stjæles?
Lad-cykler skal væk fra tørrestativerne. Generer, når der hænger tøj.
Dialog om skimmel-sagen. Koncentreret mest omkring Bergthorasgade 1-3,
dog er bestyrelsen yderst opmærksom på den dårlige udvikling omkring
tagbrædderne.
Porten ved Gunløgsgade stinker af tis.
•
•
•
Der skal tages billeder af ejendommen i forbindelse med HOFOR-arbejdet på
Bryggen.
Fester larmer - indstil til at vinduer mod gård lukkes.
Vandmåler - er det en mulighed og kan det have en præventiv effekt?
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet kl. 20.00.
København, den 14.09.2014
Dirigent:
_________________________
Marie Baumann
Bestyrelsen:
_________________________
Frederik Homann
Formand
_________________________
Kristoffer Friis
Bestyrelsesmedlem
_________________________
Marie Baumann
Næstformand
_________________________
Edgar Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
_________________________
Ea Fleischer
Bestyrelsesmedlem
_________________________
Simon Refn
Bestyrelsesmedlem
_________________________
Christian Magaard
Frivillig

Similar documents