Kursus i tolketeknik og tolkeetik

Comments

Transcription

Kursus i tolketeknik og tolkeetik
2. december 2014
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i schæferhundeklubben Kreds 2, Amager
tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00
i klubhuset på Selinevej 15, 2300 København S
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Kredsformandens beretning, herunder BHU og AU’s orientering
Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om
ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. VALG:
a. Valg af formand (Jørgen Komi genopstiller)
b. Valg af bestyrelsesmedlem (Christian Nielsen genopstiller)
c. Valg af 2 suppleanter
d. Valg af revisor (Linda Milton Nielsen genopstiller)
e. Valg af revisorsuppleant
f. Valg af kredsrepræsentanter
7. Eventuelt
Ad punkt 4: Regnskabet vil ligge til gennemsyn før generalforsamlingen i klubhuset og vil i øvrigt bli ve
uddelt til stemmeberettigede medlemmer ved generalforsamlingen.
Ad punkt 5: Forslag, der ønsker behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden
senest 19. januar 2015.
Stemmeberettigede og valgbare er kun kredsmedlemmer, der medbringer gyldigt medlemsbevis.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen