HAVNEGRILLEN

Comments

Transcription

HAVNEGRILLEN
DGC/03-12-2013
UDKAST
Arbejdsprogram 2014 for Det Nationale Center for Skov, Landskab og
Planlægning (Skov & Landskab)
Bilag 3.3 til Kontrakt 2012-15 om forskningsbaseret myndighedsbetjening
mellem
Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
og
Miljøministeriet
Sektion for Skov, Natur og Biomasse
Sektionens forskningsgrupper arbejder primært inden for Skov & Landskabs indsatsområder for Skov og
økologi (1), Udviklings- og miljøstudier (4) og Biomasse og bioenergi (5) - med bidrag til og samspil med
flere af de andre indsatsområder.
Nedenstående er foreløbige tekstbidrag vedr. de vigtige indsatsområder i 2014 med direkte relation til Skov
& Landskab, idet uddybende beskrivelser af de enkelte forskningsgrupper kommer på den nye hjemmeside
for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i januar 2014.
Konkrete milepæle for forskningsindsatsen i 2014 er under udarbejdelse i forskningsgrupperne og forventes
klar primo november 2013.
Sektionen
Skovene udgør de største terrestriske plantesamfund på kloden, hvorfor viden og forståelse om bæredygtig
udnyttelse af skovenes, træernes biologi og økosystemer sammen med den øvrige plante- og miljøforskning
er helt central i relation til klimaforskning, grønne teknologier og vores forståelse af planters biologi og
evolution generelt.
Vores tilgang er naturvidenskabelig og eksperimentel – med hele kæden fra økosystem via forvaltning til
produkter. Skove spiller en central rolle, men også andre terrestriske økosystemer indgår, f.eks. heder og
landbrug, og indenfor bæredygtig forvaltning af genetiske ressourcer hos træer og buske i Danmark og i
udviklingslande i troperne. Biomasse fra skove, men også fra affald og kortlevede afgrøder er genstand for
omfattende forskning især med henblik på forståelse af biomassens opbygning og anvendelse herunder til
energi, f.eks. flydende brændsler og kemikalier.
Forskningsgrupper
Sektionen består af følgende 7 grupper, der personmæssigt overlapper og supplerer hinanden:
•Biogeokemi - Forskergruppeleder: Per Gundersen
•Biomassevidenskab og teknologi - Forskergruppeleder: Claus Felby
•Skov, genetik og diversitet - Forskergruppeleder: Erik Dahl Kjær
•Skovressourceopgørelser og bioenergi - Forskergruppeleder: Karsten Raulund-Rasmussen
•Tropiske træer og landskaber - Forskergruppeleder: Lars Graudal
•Træer og skov - Forskergruppeleder: Hanne Rasmussen & Jørgen Bo Larsen
•Økologi og naturforvaltning - Forskergruppeleder: Inger Kappel Schmidt
1
Undervisning
Sektionen underviser i kurser på B.Sc., M.Sc. og Ph.d. niveau indenfor hele sektionens forskningsområde.
Sektionen har vejledning af speciale- og Ph. d. studerende indenfor tilsvarende faglige områder og råder
over mange datasæt og projekter til sådanne.
Sektionens undervisning bidrager til bl.a. bacheloruddannelserne Naturressourcer og Skov- og
landskabsingeniør og til flere kandidatuddannelser særligt Forest and Nature Management, Nature
Management – Landscape, Biodiversity and Planning og Agriculture (herunder Plant Science linjen) samt
den nye uddannelse i klimaforandringer. Derudover bidrager vi til andre uddannelser herunder BiologiBioteknologi.
Rådgivning og myndighedsbetjening
Vi udfører myndighedsbetjening for Miljøministeriet inden for hele sektionens forskningsområde.
Rådgivningen omfatter ud over myndigheder også private organisationer, konsulenter mm. samt andre
ministerier som fx Klima, energi og bygningsministeriet samt, Fødevareministeriet samt
Udenrigsministeriet.
Sektionen udfører for Miljøministeriet Den nationale skovstatistik (NFI, National Forest Inventory) baseret
på omfattende stikprøveundersøgelser i danske skove og intensive studier af skovøkosystemets udvikling i
relation til effekter af klima og luftforurening. Forskning og overvågning i denne forbindelse danner
grundlag for rådgivning af danske myndigheder, f.eks. i forbindelse med indrapportering til Kyotoprocessen, samt rapportering til en række internationale fora og database om skov.
Sektionen udarbejder endvidere artikler, videnblade og arrangerer samt deltager i worskhops, seminarer og
kurser.
Vigtige indsatsområder i 2014 (UDKAST)
Klima, vækst og tilpasning: Gennem en række nye projekter styrkes fokus på klimatilpasning af arter,
forædling og variation i genpuljer. Et større projekt om fremtidens træer sætter øget fokus herpå, med
start ultimo 2013 (FUTREE). Projektet vil såvel trække på Arboretets samling som andre forsøg. En række
andre projekter arbejder med biomasse produktion i skovene, herunder dyrkningssystemer og træartsvalg
(bl.a. ENERWOODS). Udnyttelse af biomasse fra skovene, til såvel gavntræ som masse og energi vil få øget
fokus i 2014. Herunder er projekterne knyttet til mulighederne for nye udnyttelser af træbiomasse i
bioraffinerings processer (Bio4Bio, B21st m.fl.) der sker i samarbejde med danske virksomheder, men også
er ved en udbygning af samarbejdet med Brasilianske partnere. I forbindelse med de nye rapporteringskrav
som følge af FN klimaaftalerne fra Doha, inkl. Harwested Wood Products (HWP), kommer der behov for ny
viden om træstrømme i Danmark.
Samspil mellem sygdomme, skadevoldere og træers gener er i fokus i flere projekter. I løbet af 2013 er der
startet flere projekter om asketoptørre, herunder samarbejde med UK (NORNEX) og bevillinger fra FTP.
Endelig er projekter om Phythopthora og Neonectria, begge svampesygdomme der potentielt kan få stor
betydning for de danske skove og mulighederne for vækst og sundhed. Disse temaer har stort element af
tværfagligt samarbejde mellem patalogi, genetik og dyrkning.
Klimaændringer og øget global handel øger risikoen for nye sygdomme og invasive arter. En række store
projekter afsluttes med udgangen af 2013 og vil danne grundlag for en styrket indsats i 2014. Der søges
etableret samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige fakultet om naturforvaltningens betydning for
spredning af nye sygdomme, bl.a. gennem påvirkning af levesteder for vektorer for disse (fx myg i forhold
til vådområder, flåter i forhold til vildtforvaltning og spredning af bynke-ambrosie).
2
Der brug for øget viden om træers fysiologi, veddets egenskaber og klimaets påvirkning af træerne. Dette
søges opbygget igennem opbygning af kompetencer inden for analyser af årringe, grundlæggende kemi og
opbygning af celler, koblet med klima, vækstvilkår, og gener. Et væsentligt datagrundlag hentes fra de
langsigtede feltforsøg og fra Arboretet. Det vil give nyt videngrundlag for træartsvalg, forædling og
dyrkningspraksis til gavn for skovene, for sikring af produktion og stabilitet, også under ændret klima.
Forskning i økosystemers funktion og processer er igennem 2013 blevet styrket på flere områder, bl.a.
gennem to store projekter der står foran afslutning (CLIMAITE, INCREASE) samt bevilling til indsatsen på
Bornholm omkring Øle å. Disse projekter samt en række andre projekter har fokus på koblingen mellem
miljøgoder og produktion, på restaurering og på samspil mellem klima og økosystemer. Nye projekter om
recirkulering af aske (ASHBACK) vil sætte fokus på nærringsstofbalancer og skovjorden i forbindelse med
biomasseudnyttelsen.
Træer i byer er et andet centralt indsatsområde. Dette fokuserer både på vækstvilkår, herunder påvirkning
fra glatførebekæmpelse og pleje og identifikation af risikotræer. Forskningen i hvorledes der sikres
levesteder for biodiversitet i byer er relateret til dette område, og styrket undervisning og projekter i
tilknytning hertil har igennem de sidste par år øget dette område.
Forskningen styrkes inden for biodiversitet, processer og strukturer, herunder opbygning af evidens baseret
forvaltning – fra hot spot til landskab. Dette søges styrket både med grundlag i eksisterende feltforsøg og
skovovervågning og gennem samarbejde med andre danske og internationale forskningsmiljøer. Væsentlige
projekter, herunder flere phd’er afsluttes i slutningen af 2013 eller starten af 2014, hvilket vil bidrage
yderligere til styrkelsen af indsatsen. Koblingen mellem forvaltning, vildt og græsning, og økosystemernes
respons er væsentlige områder i sammenhæng med biodiversitet. Der forventes søgt midler og startet nye
projekter i 2014 inden for området.
Ressource opgørelser og effektive opgørelsesmetoder der udnytter nye teknologier, herunder
mulighederne for remote sensing, er fortsat et indsatsområde. Fusionen med sektionen for Geografi, har
ført til at nærmere forskningssamarbejde inden for dette felt, med flere phd’er bland de nye initiativer.
Overvågning gennemgår en løbende optimering i forhold til at kunne følge tilstand og udvikling i alle
skovenes strukturer, funktioner og tilknyttede økosystem ydelser, bl.a. biodiversitet, kulstof, vand og
rekreation.
Milepæle for 2014
Nedenstående milepæle relaterer sig dels til forskningsområderne men også til den overordnede struktur
af indsatsområder inden for Skov & Landskabs forskningen.
Milepælene er grupperet efter om de er Initiativ (I), Output (O) eller Proces/Drift (P).
Det endelige arbejdsprogram udarbejdes frem til 15. november 2013.
Type
Indsatso
mråde
Tekst
Ansvarlig i afd.
Forskning og udvikling
I, O og P
Milepæle under udarbejdelse i forskningsgrupperne
Aktiviteter uddybes i kommende version
I
Ansøgninger om midler – løbende
3
VIP'er
Type
O
O
O
O
O
O
O
Indsatso
mråde
Tekst
Ansvarlig i afd.
Videnskabelige artikler - alle - mere end 50
alle
Rådgivning og formidling
1
Videntjenesten - Skov & Natur - drift, redaktion og videnblade
1.6
Videntjenesten - Pyntegrønt - drift, redaktion og videnblade
1.3
Kåringsudvalget - drift og styrkelse af arbejdet
1, 5
Formidling
1.5, 1.9, 5 Kyoto- og UNFCCC rapportering – i relation til artikel 3.4 og 3.3
Skove og plantager 2013
O
1.9, 5,
6.1, 2,7
1.9
O
1.4
O
O
O
O
O
O
1.4
1.4
1.4
1.4
5.6, 1.1
1.1, 2.6
Skovsundhed - sygdomme og svampe - risiko træer - løbende
opfølgning, kurser og beredskab
Asketoptørre
Rådgivning og formidling om Phytophthora
Rådgivning og formidling om Neonectria
Skadedyr og invasive arter - løbende opfølgning og beredskab
Rådgivning og formidling om bioaske
Rådgivning og formidling om vejsalg/alternativ glatførebekæmpelse
ift. Vejtræer/planter
Populær formidling af skovovervågning
Uddannelse og efteruddannelse
Vejledning af specialer på BSc og MSc niveau - tiltrækning af
studerende - gennem projektforslag/rekruttering
Afholdelse af kurser
Bidrage til udvikling af uddannelser på SCIENCE med udgangspunkt i
sektionens faglige styrkeområder
Studielederfunktion vedr. Nature Management – Landscape,
Biodiversity and Planning
Tiltrække studerende
Rekruttering af Phd-studerende - herunder start af min. 8 nye i
2014
I/O
O
O
P
O
I
Organisation
Fremme samarbejde og synergi inden for IGN
Styrke den faglige synergi for at fremme produktionen af
forskningspublicering
P
P
I
P
1, 5
P
1, 5
Fremme internationalt samarbejde gennem at have gæsteforskere
og ph.d. studerende tilknyttet - min. 2
Styrkelse af laboratorierne - herunder forbedret organisering,
fleksibilitet og styrkelse af udviklingsmuligheder for laboranter
Drift af langsigtede forsøg (måling, vedligeholdelse,
datahåndtering).
4
KJS/IMT
IMT
BJ/JKH
VKJ, TNL, LV,
ISM,
TNL, BJ m.fl.
BJ, TNL, VKJ,
LV, MOI, ISM
IMT, SSK
IMT
IMT
IMT/HPR
HPR
SSK/MOI
MOI/SSK
VIP'er
VIP'er
VIP'er
KRR
Alle
VIP'er
alle
VKJ samt
forskningsgrup
peledere
VKJ
VIP'er og
laboranter
BJ/TRNI
Type
Indsatso
mråde
1, 4
P
P
P
P
P
1.9, 1.2,
1.6, 6.1
1.9, 1.6,
6.1
1.9
1.9, 1.2
P
P
P
P
P
1.9
1.9
1.9, 1.6
1.9
1.9
P
1.9
P
P
P
1.9
1.9
1.9
P
P
P
1.9
1.9, 1.2
1.9, 1.2
P
Tekst
Ansvarlig i afd.
Indlejring af vævskulturlaboratorium fra SNM
SU/TR/IAMU arbejde
UBVA/UVVU
VKJ/JIF
Skovovervågning
Drift: planmæssig gennemførelse af målesæsonen 2014
Dataindsamling - NFI – feltarbejde
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
BJ
Dataindsamling - NFI – datafangst og kontrol
Dataindsamling – habitatovervågning
TRNI, TNL
VKJ, BJ, TRNI,
KRR
Implementering af QA/QC-procedurer i relation til NFI-data
TRNI, TNL
Dataindsamling - skovsundhed – ekstensiv overvågning – årligt
IMT, BJ
Dataindsamling - skovsundhed – intensiv overvågning – månedligt
MOI, LV, nn
Dataindsamling - skovsundhed – datakontrol og rapportering
IMT
Sikring af data til international rapportering - herunder koordinering LV, IMT, MOI,
på Europæisk niveau og med ICP.
TNL
Arealanvendelse - kortlægning
VKJ/TNL/OHC
m.fl.
Drift – koordination og internationalt
Funktion som sekretariat for Fagdatacenter-Skov
Håndtering af nationale henvendelser vedr. skovstatistik
Håndtering af internationale henvendelser vedr. skovstatistik (UNFAO), (MCPFE), EFDAC
Deltagelse i ENFIN: European National Forest Inventory
Deltagelse i styregruppe for FDC-biodiversitet og terrestrisk natur
Deltagelse i styregruppen for biodiversitet i EEA
Indsatsområder inden for Skov & Landskabs-forskningen
Nr.
BJ/HNR
S&L-Indsatsområde
Skov og økologi
Jord, næringsstoffer og vand
Biodiversitet og habitater
Vedplanters genressourcer
Invasive arter, sygdomme og skadedyr
Klimaændringer
Juletræer og pyntegrønt
Naturpleje og -genopretning
Skovdyrkning
Skovstatistik og -overvågning
Landskab og byer
5
VKJ, TNL
TNL, VKJ
TNL, VKJ
TNL, VKJ
VKJ
VKJ, IKS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Planlægning i det åbne land
Bydesign og regional udvikling
Landskabsarkitektur og urbanisme
Park- og naturforvaltning
Fysisk planlægning og forvaltning
Planter, drift og anlægsteknik
Vand – ressourcer og håndtering
Økonomi, politik og planlægning
Skov- og natur- og miljøøkonomi
Miljøpolitik og -sociologi
Natur- og miljøplanlægning
Udviklings- og miljøstudier
Vedplanters genressourcer
Institutioner, politik og naturressourcer
Fattigdom og skovafhængighed
Grønnere byer
Klimaforandringer og miljø
Biomasse og bioenergi
Biomasse – struktur og funktion
Biomasseproduktion og ressourcer
Bioenergi
Bioraffinering
Træteknologi
Bæredygtighed og miljø
Friluftsliv og sundhed
Natur og sundhed
Naturturisme
Friluftsliv
Udeskole
6
Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning
Landskabsarkitektur og Planlægning
I Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning arbejder vi med byerne, grønne områder og det åbne
land. Vores forskning, undervisning, rådgivning og formidling skal danne grundlag for at planlægge, designe
og forvalte velfungerende byer og landskaber. Menneskets brug af disse områder spiller en vigtig rolle i
arbejdet. Desuden er geografiske informationssystemer (GIS) et væsentligt tværgående arbejdsområde.
Sektionen skaber ny, uafhængig og pålidelig viden gennem grundforskning og anvendt forskning.
Resultaterne bidrager til at skabe byer og landskaber, der er bæredygtige i forhold til miljø og natur,
attraktive og sunde for mennesker og giver grundlag for kulturel udvikling og økonomisk aktivitet.
Vi forsker bl.a. i design, forvaltning og udvikling af gode byer og landskaber, økonomisk effektiv park-og
naturforvaltning, menneskers brug og forståelse af det fysiske miljø, og udvikling af planlægningsmetoder
og -processer.
Særlige temaer er f.eks. nye planredskaber i det åbne land, klimatilpasning med særligt fokus på vand,
naturens betydning for friluftsliv og sundhed, forvaltning af byernes grønne områder, styring af by- og
regionaludvikling, landdistrikternes udvikling og omdannelse af urbane landskaber. Vi er et attraktivt,
tværfagligt forskningsmiljø for både danske og internationale ph.d.-studerende og gæsteforskere.
Vigtige mål
Sektionen er dannet i 2013 ved sammenlægning af 2 forskningsafdelinger. Der er derfor fortsat i 2014
behov for at skabe sammenhæng og engagement i den nye sektion og udnytte de nye muligheder indenfor
forskning og undervisning.
Sektionen har et stort rekrutteringsbehov, dels pga. et efterslæb på ansættelser, dels pga. et kommende
generationsskifte på nogle områder. Det bliver en vigtig indsats – også i 2014 – at sikre rekruttering.
Sektionen har en række større internationale projekter, som er startet i 2013, men som skal sættes på
sporet for alvor i 2014. Det bliver en stor opgave at udnytte disse forskningsmæssigt til at styrke og
internationaliser forskningen.
Det er en udfordring til stadighed at udvikle uddannelserne og sikre såvel internationale som danske
studerende et godt studiemiljø og kvalitet i top. Både landskabsarkitektur og planlægning vil være i fokus
for udvikling i 2014.
Efteruddannelse på diplom- og masterniveau udvikles løbende. Et muligt tiltag i 2014 er udviklingen af et
masterforløb i haveterapi.
Videntjenesterne, seminarer og konferencer sammen med praksis vil fortsat have bevågenhed.
Konferencer og seminarer organiseres i samarbejde med praksis, og herigennem sikres relevans. Vi opfatter
det som en væsentlig vej for formidling.
7
Rumlig Forandring og Planlægning
Beskrivelse af gruppen
Gruppen arbejder i bredeste forstand med forvaltning og planlægning af byer og det åbne land.
Gruppens forskning og undervisning danner grundlag for en bæredygtig udvikling af byer og
kulturlandskaber i national som international sammenhæng.
Gruppens indsats spænder over forskning i byområder over bynære landskaber til landdistrikter, men det
er gruppens mål at sammentænke disse forskellige geografiske områder.
Menneskets brug af byer og landskabet spiller en dominerende rolle i forskningen. Forskningen omfatter
først og fremmest forvaltningsprocesser som planlægning, governance, borgerinddragelse, innovation og
entreprenørskab i både den private og offentlige sektor. Analytisk beskæftiger gruppen sig med by- og
landskabsanalyser som landskabskarakterkortlægning, kortlægning af ecosystem services og
landskabsfunktioner. En stor del af gruppens metodiske tilgang omfatter aktionsforskning i fx konkrete
landskaber, byer eller institutioner.
Gruppen bidrager med ny og uafhængig viden gennem grundforskning og anvendt forskning.
Særlige temaer i gruppens indsats omfatter f.eks. udvikling af nye planredskaber i det åbne land,
klimatilpasning, landskabet og som politisk/administrativ proces, styring af by- og regionaludvikling,
landdistrikternes udvikling og omdannelse af urbane landskaber, samt landbrugets multifunktionelle rolle i
samfundet. Gruppens arbejde omfatter projekter i Danmark, EU samt i Den 3. Verden.
Vigtige mål for arbejdet i 2014
Forskning og udvikling
Som nydannet forskningsgruppe er det centralt at styrke den faglige udveksling og synergi i gruppen. Det er
ligeledes vigtigt at styrke samarbejdet med beslægtede faggrupper på IGN.
Gruppen vil i 2014 igangsætte et antal store projekter, som gruppen er involveret i som centrale aktører.
Det drejer sig om EU-FP7 projekterne GREEN SURGE – Green infrastructures, RETHINK - Rethinking the links
between farm modernization, rural development and resilience, HERCULES - Sustainable futures for
Europe’s heritage in cultural landscapes og AGFORWARD - Agroforestry that will advance rural
development, samt projekterne Water Resilient Cities in Africa, forskningsprogrammet Fremtidens
landskaber med 13 planprojekter, DNMARK alliancen vedr. reduktion af N, Wind2050 - Local acceptance
and public regulation, Evaluering af kommunale klimatilpasningsplaner og endelig Byrandsundersøgelse i
Storkøbenhavn.
Gruppen vil derudover fortsætte arbejdet inden for en række andre projekter; herunder EU-FP7 projektet
PLEEC -Planning for energy efficient cities, samt projekterne Fra småprojekter til Strategisk Udvikling,
Compact cities - a comparison between Norway, Denmark, Finland and UK; samt Stedsbundne potentialer.
Endelig vil gruppen afslutte projekterne ØSE- Øsamfund skaber social entreprenørskab, Strategisk bydesign
CLUVA, Bikeability, DIAPLAN samt Collaborative innovation in the public sector
Undervisning
8
Gruppen vil i 2014 gennemføre en analyse af fremtidens undervisning og uddannelse på området fysisk
planlægning, omfattende både byplanlægning og åben-land planlægning.
Rådgivning og formidling
Gruppen vil afholde en konference i regi af Nordic Rural Researchers, samt afholde den årlige Åben Land
Konference. I regi af Center for Strategisk Byforskning afholdes praktikerkonference med fokus på livet i
små og mellemstore byer.
Milepæle for arbejdet i 2014
Tekst
Forskning
Tilvejebringe midler til fortsættelse af forskning i småbyer
Ansvar
Øget indsats på området Urban og Social Farming, som kan føre til
en større ansøgning på området
Afholdelse af landskabsscenarie – workshop i forbindelse med
DNMARK alliancen. Igangsættelse af landskabsscenarie-studier i
forbindelse med belastningen fra landbrug
Opstart af EU projekt Rethink; udførelse case-studie i landscape
strategi making
Afholdelse af temaworkshops og seminar, udarbejdelse af
undersøgelser, netværk i det nystartede projektet Fremtidens
Landskaber
Afholdelse af PLEEC workshop
Udarbejdelse af seks case studierapporter I PLEEC projektet
Udarbejdelse af projektforslag til Urban Europe om governance
compleksitet og resiliens.
Tilvejebringelse af midler til forskning i styring og forvaltning af
’socio-ecological systems’ gennem to forskellige JPI Europe
ansøgninger
Udarbejdelse af projektforslag til Urban Europe om klimatilpasning i
socialvidenskabeligt perspektiv
Deltagelse i Netværk for forskning i klimatilpasning
Deltagelse i ansøgt projekt Wind2050 omkring lokal accept og
offentlig regulering af vindkraftudbygning
Gennemførelse af kick-off møde i forbindelse med projektet
”Sustainable futures for Europe’s heritage in cultural landscapes”
Gennemførelse af kick-off-møde i forbindelse med projektet
”Agroforestry that will advance rural development"
Udarbejdelsen af en forskningsansøgning vedr. social farming i
samarbejde med Grantoftegaard
Iværksættelse af projekt om kommunale bymønstre. Ansøgning til
Realdania
Deltagelse i Cost projekt omkring energiafgrøders påvirkning af
landskabet
OHC
PhD
Afslutning af Ph.D. projekt i forbindelse med Bikeability
9
LIHE
PSA, HV, HEDR
LOKR, JPR
JPR, LOKR, HV, ASOL,
OHC, VNE, KAHM
CHFE, ASOL, TAC, NBG
CHFE, ASOL, TAC, NBG
KAR/DHL
KAH
DHL/KAR
GEJ/VNE
VNE
TP
TP
OHC
NBG/CF
OHC
BESN
Undervisning
To åbne seminarer i forbindelse med Master i Landdistriktsudvikling
og Landskabsforvaltning afholdes
Rådgivning, formidling og publicering
Publicere bog om dialogbaserede planprojekter i det åbne land
To seminarer i forbindelse med projektet Fra Småprojekter…
Deltagelse i AESOP konference med præsentation af PLEEC
resultater
Afholdelse af Åben Land Konferencen 2014
Afslutningskonference for Bikeability projektet
Afholdes af CSB praktikerkonference
Afholdelse af projektkonference i Dar es Salam om ”Water resileint
cities”
Nordic Rural Research Conference afholdes
ØSE seminar og konference afholdes
Afholdelse af workshops og borgermøder i Hurup og Ørbæk
Færdiggørelse af mindst 20 videnskabelige manuskripter til peer
review
Endelig publicering af mindst 20 peer reviewed papers
Produktion af mindst 30 Videnblade
Deltagelse med indlæg i mindst 20 internationale konferencer
HWT
JPR, LOKR, HV, KAHM
HWT
CHFE, ASOL, TAC NBG
OHC, KAHM
TAC, ASOP
GEJ, KAHM
LIHE
HWT, ATIE
HWT
KAR
Alle
Alle
Alle
Alle
Landskabsteknologi
Beskrivelse af gruppen
Gruppen arbejder med vand, terræn, planter og deres relation til landskabsarkitekturen. Formålet er at
skabe det bedste metodiske grundlag for udvikling, drift og forvaltning af grønne og bæredygtige bymiljøer.
Teknologiudviklingen spænder fra programmering, planlægning og projektering, over drift og forvaltning af
parker og urbane landskaber, til innovation og test af specifikke teknikker og metoder. Forskergruppen er
tværdisciplinær i sin sammensætning og vores forskning bygger på viden om vand, jord, planter,
konstruktionsmaterialer og på viden om metoder til organisering og styring af anlægs- og driftsopgaven.
Vi arbejder med spørgsmål som:
•
•
•
Kan de urbane vand-infrastrukturer gentænkes på en sådan måde, at byerne bliver robuste overfor
såvel ekstremregn som tørke og samtidig styrkes med hensyn til byliv, biodiversitet og rekreative
muligheder?
Hvordan udvikles landskabsarkitektonisk interessante samt bæredygtige beplantningskoncepter,
der fungerer på både planlægning-, projektering- og driftsniveau?
Hvordan organiseres drift og forvaltning af grønne områder, og hvilke ændringer og innovationer
sker der i branchen? Hvordan er samspillet mellem styringsmetoder, den organisatoriske
virkelighed og de grønne områder?
10
Gruppen samarbejder om forsknings- og udviklingsprojekter med bl.a. Department of Plants and
Environment, Teknologisk Institut, GEUS, Aalborg Universitet, CBS, DTU, DHI, kommuner,
landskabsarkitekter, anlægsgartnere og industrien, herunder i PartnerLandskab som er et fagligt netværk
for erfaringsudveksling og igangsætning af udviklingsprojekter for interessenter i den grønne sektor.
Gruppen spiller en central rolle på bachelor- og kandidatuddannelserne i landskabsarkitektur, Have og
Parkingeniøruddannelsen samt Teknisk Diplomuddannelse i Parkdrift og står for kurset Urban Water
Management under SDC master-uddannelsen Water and Environment (2013-2018) i Beijing. Gruppen står
for afvikling af flere af afdelingens sektorrettede arrangementer.
Vigtige mål for arbejdet i 2014
Forskning
Det er gruppens mål at styrke forskning inden for planter og planteanvendelse.
Forskningen i vand og klimatilpasning skal konsolideres internationalt. Der skal udarbejdes en strategi for
forskning inden for kirkegårdsområdet.
Der skal udarbejdes en strategi for fastholdelse af samarbejdet med praksis.
Undervisning
Det er gruppens mål gennem nyansættelse at styrke undervisningen indenfor planter og planteanvendelse,
og i samme forbindelse at etablere undervisningsaktiviteter tilknyttet campusområdet på Frederiksberg.
Rådgivning og formidling
Målet er at fastholde det nuværende aktivitetsniveau for rådgivning og konsulentydelser, under iagttagelse
af at enkeltstående konsulentopdrag skal søges puljet i PartnerLandskab.
Formidling af forskningsresultater gennem videnskabelige artikler i internationalt peer-reviewede
tidsskrifter og deltagelse i internationale videnskabelige netværk er fortsat højt prioriteret.
Milepæle for arbejdet i 2014
Tekst
Forskning
Slutrapportering for strategisk partnerskab Vand i Byer, herunder IP01
permeable befæstelser, IP02 filterjord, IP05 LAR og biodiversitet, IP07
Grønne tage, IP10 regnafstrømningens kvalitet, IP14 Økonomi i LAR
Slutrapportering for innovationskonsortiet Byer i Vandbalance, herunder
rensevirkning af vejbede med filterjord i Brøndby og Brønshøj, rensevirkning
af dobbeltporøs filtrering i Vanløse og Mårslet, samt hydraulisk ledningsevne
af geo-smarte infiltrationsrender i Mårslet og Høje Taastrup
Fastholde forskning i filterjord gennem vurdering af stardardjordblandingers
egnethed, evt. udført som speciale-projekt
Afslutning af projektet – Overseeding of fairways
Fastholde forskning på kirkegårdsområdet gennem hjemtagning af nyt
projekt og opslag af adjunktur
Styrkelse af forskning på planteanvendelsesområdet gennem opslag af
seniorstilling
Fastholde forskning i pesticidfri ukrudtsbekæmpelse gennem ansøgning til
Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning
Gennemføre første del af Ecocity projektet: Litteraturgennemgang af ecocity
konceptet vedr. vand, grøn infrastruktur og byens form; afholde workshop
11
Ansvar
JLS, STI, RJM, LFM,
JSA, MBJ
BBO, STI, JSA, MBJ
STI
AMDJ
CPK, MBJ
MBJ/GEJ
AMDJ
LL/MBJ
med kinesisk følgegruppe, påbegynde dataindsamling i caseområder
Hjemmeside om projekter vedrørende ”water resilient cities”
Gennemføre opstartsfasen af projektet ”Water Resilient Green Cities in
Afrika”: opstartsworkshop, præcisering af forskningsspørgsmål og metode,
udvælgelse af caseområder, opstart af vejledning af i alt 6 ph.d. studerende
fra Addis Abeba og Dar es Salaam
Gennemføre første fase af projekt Grøn Gentagelse – Udvikling af grøn
klimaskærm til Folehaven: Workshops og litteraturstudier til
kravspecifikation og udvikling af designrammer.
PhD
Monitering af forsøgsfelter med permeable belægninger ved Svanemøllen i
regi af Ph.d.-projektet ’Urban surfaces in a new era’
State of the art litteraturundersøgelse af grønne tages økosystem-funktioner
i regi af Ph.d.-projekt om grønne tage. Afholdelse af midtvejsseminar.
Monitering og modellering af infiltrationsdata ved hjælp af hydrogeosphere
for hydraulisk optimering af LAR-løsninger ud fra jordens geologiske
variation. Afslutning af ph.d.
Spørgeskemaundersøgelse under projekt “Maximizing Ecosystem Services in
Single-Family Housing Areas”. Afslutning af ph.d.
Opstille og evaluere scenarier ”Scenarios for Storm Water as a Ressource in
the Urban Landscape”. Afslutning af ph.d
Anlægge feltforsøg i projekt’ Urban biodiversity enhancement by design of
stormwater management systems’
Afslutte PhD projekt ” Innovative herbaceous vegetation for landscape
architecture based on ecological principles/ Planteanvendelse”
Opstart af projekt: “Construction of vegetated sound barrier for stormwater
management and air quality improvement in heavily trafficked residential
areas
Opstart af projekt: “Design and implementation of landscape-based
innovations for the multifunctional urban infrastructure” med vægt på
“Design and investigation on the technical, organisational and aesthetical
properties of the multifunctional green screen necessary to meet the climate
demands and people’s needs “
Fortsat rekruttering af 1-2 ph.d-studerende eller post.doc
Undervisning
Udarbejde manuskript til bog om Stormwater Management in the Urban
Landscape
Afholde MSc-kurset Urban Water Management i Beijing, under SDCprogrammet Water and Environment
LL/MBJ
ABAC/ LL/ MBJ
(Samarbejde med
Lise Herslund og
Patrick)
EMZ/DDN /
ABAC/STI/ MBJ
JLS
LFM
BBOC
MBOYE
RWT
RJM
MCB
DDN
EMZE
Alle
ABAC/MBJ
MBJ
Fortsat rekruttering af specialestuderende til faggruppen inden for teknik- og Alle
planteanvendelsesområdet
Afholde efteruddannelses kursus (Parkdiplom, 10 ECTS) ”Vand og Grøn
ABAC/MBJ
Vækst- modul I: Klimatilpasning med hjælp af grønne teknologier”
Afholde efteruddannelses kursus (Parkdiplom, 5 ECTS) ”Vand og Grøn Vækst- STI/MBJ
modul II: Innovation og forretningsmodeller”
12
Rådgivning, formidling og publicering
Samarbejde med Grøn forvaltning fortsættes med henblik på optagelse i
Arbeitskreis Pflanzenverwendung BdS
Afholde seminar/konference om multifunktionelle golfbaner
Sammen med Danske Planteskoler og sektorens interessenter færdiggøres
Kvalitetsstandard for Planteskoletræer med tilhørende sortimenter
Planlægge og afvikle forskningsdelen på World in Denmark
Afslutte PartnerLandskabsprojektet ’Grønne udviklingsplaner’
Afrapportering af rådgivningsopgave for BYGST:Værktøj til klimascreening af
statens ejendomme
Opstart af evalueringsopgave for Realdania og Fredensborg Kommune:
Regnvandteknisk funktion af klimatilpasning Kokkedal
Udføre monitoring af regnvandsløsninger i Realdanias klimatilpasnings
projekt i Kokkedal
Udarbejde manuskript til bog om Stormwater Management in the Urban
Landscape
Fortsat fokus på præsentation af faggruppens forskning ved internationale
konferencer
Publicere 10 Videnskabelige artikler
Publicere 10 Videnblade
MCB
AMDJ
OLB
Alle
AMDJ
JSA/ MBJ/ ABAC
JSA/MBJ/STI/ABAC
JSAMBJ/STI/ABAC
ABAC/MBJ
Alle
Alle
Alle
Natur, Menneske og Sundhed
Beskrivelse af gruppen
Den tværfaglige og internationale forskergruppe for ”Natur, menneske og sundhed” fokuserer på de
såkaldte ”cultural services” som byens grønne områder, skovene og andre naturarealer tilbyder. For at
forstå, måle og udvikle de goder, som kan opnås gennem bl.a. refleksion, æstetiske oplevelser,
friluftsaktiviteter og egentlig rekreation, omfatter gruppens forskning centrale temaer som: friluftsliv og
turisme; grønne områders betydning for sundhed og velvære; samt borgerinddragelse og grønne områders
branding-potentiale. Gruppens arbejde trækker på en bred vifte af discipliner og felter, herunder
landskabsarkitektur, skovbrug, geografi og samfundsvidenskab bredt betragtet.
En forudsætning for at sikre et bæredygtigt og afbalanceret samspil mellem såvel de enkelte
friluftsaktiviteter, samt benyttelsen/beskyttelsen af landskabet, er kendskab til omfanget, udviklingen og
karakteren af friluftslivet, samt indsigt i de besøgendes ønsker, holdninger og værdier. Blandt gruppens
vigtigste forskningstemaer er: udvikling og gennemførelse af monitering af friluftsaktiviteter; forståelse af
befolkningens natursyn og -værdier, skov- og landskabspræferencer samt ”sence of place”; konflikter i
forbindelse med friluftsaktiviteter; oplevelses- og tilgængelighedskortlægning; etik i forbindelse med jagt
og vildtforvaltning; samt udvikling af have- og naturbaseret turisme.
Gruppens forskning og undervisning i relation til sundhed baseres på det såkaldte ”Evidens-Based Health
Design”-koncept. Det er en proces, hvor den bedste tilgængelige forskning integreres med
praksisekspertise og klientviden. I et sundhedsfremmende perspektiv undersøges de støttende og
genoprettende funktioner i forbindelse med grønne miljøer på bl.a. arbejdspladser, legepladser og
lommeparker. Set fra et terapeutisk perspektiv er der fokus på helbredende grønne miljøer ved hospitaler,
centre for voldsramte kvinder og børn, samt egentlige terapihaver for eksempelvis stresspatienter. Det
anvendelsesorienterede perspektiv af forskningen er rettet mod såvel forskere og praktikere, og bidrager
13
herved til at vejlede politiske beslutningstagere, planlæggere, forvaltere, landskabsarkitekter og terapeuter
i at omsætte den opnåede viden til praksis.
Vigtige mål for arbejdet i 2014
Forskning og udvikling
Opfølgning på Miljøministeriets ”Nationale strategi for friluftsliv” og ”Naturplan Danmark” der forventes
offentliggjort og politisk behandlet i 2014.
Natur, Sundhed & Design Laboratoriet: Med færdigetableringen af terapihaven i Arboretet sættes der nu
for alvor fokus på forskningen tilknyttet denne – Nacadia Effect Study (NEST). Desuden øges fokus på den
forebyggende indsats med etableringen af Helseskoven på samme lokalitet. Helseskoven indvies i 2014 og
forskningsdelen indledes.
Opstart, management og deltagelse i nyt IGN-koordineret EU-FP7 forskningsprojekt ’GREEN SURGE’ med
fokus på koblingen mellem grønne områder/grøn infrastruktur, biodiversitet, mennesker og grøn økonomi.
Undervisning
Nyt kursus i friluftsliv (arbejdstitel: Outdoor recreation – planning and management) er beskrevet,
godkendt og udbudt.
En ny 2-årig masteruddannelse i haveterapi er beskrevet og godkendt (forventes udbudt i 2015)
Rådgivning og formidling
I samarbejde med Skovskolen og en række eksterne interessenter (bl.a.Friluftsrådet) startes etablering af
en webbaseret videnportal for friluftsliv, naturformidling og sundhed. Herunder afklaring af videnportalens
relation til de eksisterende Skov & Landskab Videntjenester.
Videnportalen “Nature & Human Health Information Portal” lanceres.
Milepæle for arbejdet i 2014
Tekst
Forskning
Afslutning af projektet ”Jagt, vildtforvaltning og samfund” med
færdiggørelse af mindst en videnskabelig og en populærvid. artikel
Bearbejdning af skovbesøgs-data fra 4 permanente bil-tællestationer
påbegyndt i NFI (National Forest Inventory) regi
Professorat/lektorat i Green space management besat
Nacadia Effect Study (NEST) påbegyndt med ansættelse af ph.d.
stipendiat
Opstart af EU-FP7-projektet GREEN SURGE (Green Infrastructure and
Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the
Green Economy)
Indsendt ansøgning omkring haveturisme
Indsendt ansøgning omkring kystfriluftsliv
Afslutning af projektet ”Experience mapping and multifunctionel
golfcourse development” med færdiggørelse af mindst en
videnskabelig og en populærvid. artikel
Udarbejdet projektforslag i samarbejde med Grantoftegård
14
Ansvar
FSJ
FSJ/VKJ
GEJ/UKS/FSJ
UKS/DDJ/ADRE/USP
ASOL/OHC/UKS/CCK
BCK
BCK
OHC/AMDJ/FSJ
OHC
”Udvikling af rekreativt brug af bynært landbrug”
Afslutning af projektet ”Biodiversitet i byer”
OHC/HPR/MBR
PhD
PhD forsvar ”Adolescents’ outdoor recreation – a comparison of
ethnic Danes’ and ethnic minorities’ use and preferences”
PhD forsvar ”Pocket Parks”
PhD seminar ”Haveterapi – soldater med PTSD”
Ansættelse af ny ph.d.-stipendiat med tilknytning til GREEN SURGE
Undervisning
Nyt kursus i friluftsliv udbudt
Ny masteruddannelse i haveterapi beskrevet
SGENTIN
KKP
DVP
ASOL/CCK
ASOL/FSJ
UKS/DVP/ADRE/DDJ
Rådgivning, formidling og publicering
Bidrag til design af videnportal for friluftsliv, naturformidling og
sundhed
Lancering af videnportalen ”Nature & Human Health Information
Portal”
Åbent hus i terapihaven Nacadia
Indvielse af Helseskoven
Klargjort/indsendt mindst 10 artikler til bedømmelse i
videnskabelige tidsskrifter
Publicering/accept af mindst 10 artikler i videnskabelige tidsskrifter
Produktion af mindst 20 Videnblade
Præsentation af mindst 10 indlæg ved internationale konferencer
UKS/FSJ
UKS/USP/ADRE
DDJ/UKS/ADRE/USP
UKS/ADRE/USP
Alle
Alle
Alle
Alle
GIScience og Geodesign
Beskrivelse af gruppen
Faggruppen omfatter forskere, undervisere og TAP’er indenfor GIS, remote sensing, digital kartografi, geokommunikation, (GPS-) tracking og andre fagområder, der beskæftiger sig med fangst-, lagring, analyse og
kommunikation af georelaterede data.
Gruppens arbejde omfatter både anvendelse af geoinformatik i forbindelse med instituttets øvrige
aktiviteter og mere grundlæggende/videnskabelige teknologiske, datalogiske, statistiske, organisatoriske,
kommunikative og kognitive aspekter af fagområdet.
Vigtige mål for arbejdet i 2014
Forskning og udvikling
Færdiggørelse af forskningsarbejde i forbindelse med Bikeability projektet – herunder afsluttende
konference 29. januar 2014, færdiggørelse af en række videnskabelige artikler, samt aflevering af Bernhard
Snizeks Ph.D. afhandling.
Der er etableret et uformelt samarbejde med det Kongelige Bibliotek, som opbevarer og formidler en
række enestående tidsserier af digitale og analoge geodata for staten. Samarbejdet omfatter
15
forskningsmæssige aktiviteter vedrørende økologisk og landskabsøkologisk forskning baseret på historiske
data og forventes at kunne udbygges i 2014.
Undervisning
Yderligere udbygning af undervisningen i brug af open source GIS – herunder i særdeleshed QGIS/POstGIS.
Det vil blive undersøgt, hvorvidt de positive erfaringer på Skovskolen skal/kan indarbejdes som en del af
kursus- og undervisningsstrategien på instituttets øvrige lokaliteter.
I takt med omlægningen af Bacheloruddannelsen i Landskabsarkitektur vil det nødvendige kursusudbud i
GIS/GeoDesign/CAD blive udviklet – evt. allerede i løbet af 2014.
Såfremt en positiv akkreditering kan opnås, vil der i løbet af 2014 blive udviklet et kursus i GIS-baseret
registrering og analyse af menneskers bevægelsesmønstre til evt. kursusstart i efteråret 2014.
Den praksisorienterede undervisning i landskabshistorisk kortbladsanalyse, regionalisering og rumlig
planlægning ved hjælp af GIS, som udgør en del af tema-kurset i landskabsforvaltning, forventes videreført
og udviklet yderligere.
Rådgivning og formidling
Faggruppen vil være det naturlige sted at henvendes sig, når andre af instituttets/fakultetets projekter og
undervisningstiltag har brug for kompetence indenfor geoinformatik. Der sigtes dog primært mod
aktiviteter, hvor gruppens medlemmer inddrages for deres videnskabelige bidrag – ikke udelukkende i form
af teknisk/praktisk support.
Tilsvarende vil faggruppen fungere som kontaktpunkt mellem geoinformatikerhvervet og instituttet. Der
tænkes her på kontakt til overordnede myndigheder (fx GST NST, GEUS og Fødevarestyrelsen), software- og
dataleverandører, samt branchens interesseorganisation, Geoforum.
Milepæle for arbejdet i 2014
Tekst
Forskning
Hvis økonomisk støtte fra DSF/EUDP opnås vil et nyt projekt i
forbindelse med mobilitet og bæredygtighed (SMARTMOBILITY)
blive startet.
Ansøgning om midler til fuldskalaprojekt om bevægelse i byrummet
Afslutning af projekt om sammenhængen mellem bystruktur og
valget af cyklen som transport middel
Færdiggørelse af MAFREINA projektet
Færdiggørelse af forskningsaktiviteter i forbindelse med Bikeability
projektet
Etablering af samarbejde med det Kongelige Bibliotek vedrørende
økologisk og landskabsøkologisk forskning baseret på historiske
data.
Phd
Afslutning af Ph.D. projekt i forbindelse med Bikeability
Undervisning
Forslag til nyt kursus i GIS/GeosDEsign/CAD I forbindelse med
16
Ansvar
HSP m.fl.
HSP, SZN
HSP, PAKN, DTU
Transport (TSN)
HSP, BESN
HSP, BESN m.fl.
ANAACH
BESN
HSP, PAKN
Landskabsarkitektur BA uddannelsen
Afsøge mulighederne for gensidig koordinering og markedsføring af
GIS-undervisningen på ØVG, R23 og Skovskolen.
Videreudvikling af landskabshistorisk kortbladsanalyse,
regionalisering og rumlig planlægning ved hjælp af GIS
Nyt kursus: Human movement patterns
HSP
ANAACH
HSP
STABEN
Beskrivelse af gruppen
Staben løser en række tværgående service- og administrative opgaver for sektionen, bl.a.
personaleadministration, sekretariatsbetjening, budget og projektøkonomi, studiesekretærfunktion,
kommunikation og grafisk arbejde. Staben har til funktion at understøtte forskning, undervisning,
rådgivning og formidling i sektionen. Gruppen fungerer på flere områder som bindeled mellem fakultets-,
institut- og sektionsniveau samt bidrager til at fremme sammenhængskraften i sektionen på tværs af de
forskellige forskergrupper. Dette sker bl.a. ved planlægning og afholdelse af fælles arrangementer såsom
sektionsmøder, studieture og heldagsseminarer.
I samarbejde med sektionslederen bidrager staben til udarbejdelse af det mere overordnet planlægningsog strategiarbejde for sektionen. Dette relaterer sig bl.a. til arbejdsprogram, stillingsplan, udviklingsmål og
indrapportering vedr. myndighedsbetjeningen. Staben understøtter en effektiv og professionel
personaleadministration. Dette indebærer bl.a. en god velforberedt modtagelse af nye medarbejdere.
Staben sørger for ordentlige arbejdspladser for alle medarbejdere, herunder løbende opdatering af
lokaleplan.
Staben tilbyder grafisk arbejde fra idéudformning over udarbejdelse til tryk. Vi sikrer, at sektionens og
instituttets grafiske udtryk ligger inden for KU’s designguide, og vi agerer som bindeled mellem KU’s
designteam, fakultet, institut og sektion. Staben arbejder både med intern og ekstern kommunikation og
bidrager bl.a. til at sikre en opdateret og informativ hjemmeside (www.ign.ku.dk). Sektionens
forskningsresultater o.l. formidles bl.a. via nyheder på hjemmesiden for at gøre dem kendt i en bredere
kreds. I nogle tilfælde vil disse nyheder også egne sig som pressemeddelelser. Ph.d.-afhandlinger inddrages
systematisk i nyhedsstrømmen. Sektionens kommunikationsmedarbejdere og grafiske medarbejdere løser
også opgaver for IGN’s sekretariat og for andre sektioner. Roller og tidsforbrug afklares med
Sekretariatet/administrationschefen for at få en passende balance mellem opgaver for sektionen og
opgaver for andre.
Gruppens funktioner og arbejdsopgaver er præget af diversitet, og der er derfor ikke en tæt faglig
sammenhæng i gruppen. På visse områder mangler der stadig en klar arbejdsdeling i forhold til de enkelte
arbejdsgange både internt og i forhold til institutniveau, hvilket skal ses i forhold til fusionen d. 1.1.2013.
Det er i den forbindelse vigtig med god og tæt kontakt til IGN’s Fællessekretariatet. En styrket stab skal
være med til at sikre øget proaktiv handling i forhold til stabens funktioner.
Staben skal være kendetegnet ved en effektiv, grundig og velkoordineret sekretariatsbetjening af
sektionsleder, forskergrupper, forskerledergruppen, rådgivende udvalg samt undervisere og studerende.
Vigtige mål for arbejdet i 2014
Økonomi
17
Den største udfordring i 2014 bliver overgangen til nyt økonomisystem. Målet i forbindelse med
overgangen til det ny system må være at forbedre serviceringen af projektledere og sektionsledelse til
understøtning af styring af projekternes/sektionens økonomi.
Diverse servicefunktioner
Staben skal sikre, at medarbejderne i sektionen er bevidst om den brede vifte af serviceopgaver staben kan
levere i forhold til at understøtte forskning, undervisning, rådgivning og formidling. Klare kommandoveje og
afklaring af hvem der gør hvad, hvor og hvornår skal styrkes og kommunikeres klart ud til hele sektionen på
både dansk og engelsk.
Videntjenesterne
Videntjenesten for Planlægning og Friluftsliv skal fortsat arbejde på at øge mængden af abonnenter.
Videntjenesten for Park og Landskab skal holde antallet af abonnenter stabilt. Markedsføring overvejes for
at understøtte dette. Begge Videntjenester skal fastholde antal publicerede Videnblade, hvilket løbende
kræver en opsøgende indsats blandt medarbejderne. Desuden skal IGN’s strategi for bedre intern
forankring af Videntjenesterne som helhed gennemføres.
Milepæle for arbejdet i 2014
Tekst
Rådgivning, formidling og publicering
Publicering af mindst én nyhed på www.ign.ku.dk pr. måned
Videntjenesten for Park og Landskab udgiver mindst 30 Videnblade
Videntjenesten for Planlægning og Friluftsliv udgiver mindst 30
Videnblade
Videntjenesten for Park og Landskab publicerer mindst 5 spørgsmål
og svar
Fuld implementering og fastholdelse af KU-design på alle platforme i
hele IGN, bl.a. gennem udbygning af samarbejdet med KU´s Designteam og design-netværk
Sikre at alle medarbejdere i sektionen har en opdateret profil incl
billede på instituttets hjemmeside
Diverse serviceopgaver
Koordinere arbejdet med Arbejdsprogram 2015 for alle
forskergrupper
Notat for modtagelse af nye medarbejdere udarbejdes
Alle ph.d.-opslag sendes til en kommunikationsmedarbejder
Retningslinjer for Ph.d. administrationen forbedres
Implementering af Captia journaliseringssystem i sektionen
Udvikle viden om alle relevante funktioner i Obvius, herunder
betjening af Videntjenesten og abonnement-databasen, samt
udvikle tidssvarende design og sikre høj kvalitet på
projekthjemmesider
Oversigter over projekternes, interne og eksterne, økonomi
udsendes til projektledere mindst en gang i kvartalet
Indkøring af nyt faktureringsmodul i Navision til Skov & Landskabs
Videntjeneste
Indkøring af ny database til styring af abonnenter på Skov &
Landskabs Videntjeneste
Sikre en klar og servicemindet introduktion til medarbejderne ved
18
Ansvar
KSP/BLEP/TIT
KSP
BLEP
KSP
JEAL/IGU
BLEP/KAHM/IGU
KAHM/ERICH/JEKA
KAHM/ERICH/JEKA
JEKA
KAHM/ERICH/JEKA
JEKA/ERICH
IGU/JEAL
ER/ERAN
JEAL
JEAL
Alle
indførelse af div. nye interne procedurer og retningslinjer
Understøtte medarbejderne i forbindelse med journalisering
Sørge for at publikationsdatabasen bliver opdateret
Sørge for en hurtig behandling af fakturaer
JEKA/ERICH
JEKA/ERICH
JEKA/ERICH
Bachelor i Landskabsarkitektur og Kandidat i Landskabsarkitektur
Vigtige mål for arbejdet i 2014
•
På både bachelor og kandidatuddannelsen: Udarbejdelse af studieordningsændringer, som
skal træde i kraft 2015-16.
•
På bacheloruddannelsen: Lave frafaldsundersøgelse
Teknisk diplomuddannelse i parkvirksomhed
Vigtige mål for arbejdet i 2014
•
Udbud af et obligatorisk kursusmodul: Opgavestyring
•
Gentagelse af Afgangsmodulet samt af tilvalgsmodulerne Driftsstyring og Klimatilpasning
vha. Grønne Teknologier.
•
Udbud af to nye diplomkurser: Innovation & Forretningsmodeller (studieretningen Vand &
Grøn Vækst) og Udendørsbelysning
Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning
Vigtige mål for arbejdet i 2014
•
Modulerne 1a: Landdistriktspolitik i teori og praksis og 1b: Det åbne lands planlægning
udbydes i foråret 2014.
•
Formentlig udbydes modul 2a og 2b i efteråret.
•
Der afvikles 2 åbne temadage i løbet af året.
Liste over medarbejdere i Sektion 6-7 pr. 24. september 2013
Titel
Ph.D.
Ph.D. Erhvervs
Navn
Andreas Aagaard Christensen
Anna Aslaug M. Lund
19
Initialer
ANAACH
AAL
Adjunkt
Ph.D.
Seniorrådgiver
Adjunkt
Postdoc
Adjunkt
Seniorforsker
Ph.D.
Lektor
Informationsmedarb.
Akademisk medarb.
Grafiker
Studiesekretær
Ph.D.
Akademisk medarb.
Professor
Adjunkt
Ph.D.
Ph.D.
Lektor
Ph.D.
Haveterapeut
Seniorforsker
Ph.D.
Professor
Kontorfunktionær
Ph.D.
Seniorforsker
Seniorforsker
Professor
Ph.D.
Seniorrådgiver
Seniorforsker
Post doc.
Professor
Lektor
Kontorfunktionær
Ph.D.
Ph.D.
Korrespondent
Sektionssekretær
Videnskabelig ass.
Ph.D.
Professor
Fuldmægtig
Informaionsmedsarb.
Ph.D.
Seniorforsker
Anne Dahl Refshauge
Anne M. Wagner
Anne Mette Dahl Jensen
Anne Tietjen
Antje Backhaus
Anton Stahl Olafsson
Berit Kaae
Bernhard Snizek
Bettina Lamm
Bibi Lisbet Edinger Plum
Bimala Prajapati
Birgit Brynjolf
Birte Munch Jensen
Britta Bockhorn
Carsten Johansen
Cecil c. Konijnendijk
Christian Fertner
Christian Kjøller
Chunli Zhao
Dennis Lund
Diederik de Neef
Dorthe Djernis
Dorthe Hedensted Lund
Dorthe Varning Poulsen
Ellen Marie Braae
Elsebeth Rønne
Emilia Danuta Zemlak
Erling Andersen
Frank Søndergaard Jensen
Gertrud Jørgensen
Hanne Wiemann Nielsen
Hanne Wittorff Tanvig
Hans Skov-Petersen
Helene F.E. Draux
Henrik Vejre
Ian Jørgensen
Inger Grønkjær Ulrich
Inger Lerstrup
Jan Luxhøj Støvring
Jette Alsing Larsen
Jette Kanneworff
Jonas Smit Andersen
Julie Molin
Jørgen Primdahl
Kamilla Hansen Møller
Karen Sejr Petersen
Karin Kragsig Peschardt
Karina Sehested
20
ADRE
AMW
AMDJ
ATIE
ABAC
ASOL
BCK
BESN
BELA
BLEP
BPRAJ
BIBR
BMJ
BBOC
CAJO
CCK
CHFE
CPK
ZHAO
Dl
DDN
DDJ
DHL
DVP
EMBRA
ER
EMZE
ERAN
FSJ
GEJ
HWN
HWT
HSP
HEDR
HV
IAJO
IGU
INLE
JLS
JEAL
JEKA
JOSA
MOLIN
JPR
KAHM
KSP
Karin-p
KAR
Lektor
Post DOC.
Ph.D.
Lektor
Lektor
Ph.D.
Ekstern lektor
Videnskabelig ass.
Sektionssekretær
Professor
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Seniorforsker
Seniorforsker
Forsker
Ph.D.
Akademisk medarb.
Underviser
Adjunkt
Amanuensis
Ph.D.
Lektor
Ph.D.
Adjunkt
Ph.D.
Professor
Adjunkt
Ph.D.
Informationsmedarb.
Lektor
Lektor
Lektor
Videnskabelig ass.
Professor
Seniorrådgiver
Seniorkonsulent
Ph.D.
Gæsteforsker
Karsten Kring
Li Liu
Lisa Diedrich
Lise Byskov Herslund
Lone Søderkvist Kristensen
Lotte Fjendbo Møller
Mads Farsø Rasmussen
Maja Steen Møller
Mariann Hedam Fermi-Erichsen
Marina Bergen Jensen
Mette Boye Nielsen
Mona Chor Bjørn
Natalie Gulsrud
Niels Boje Groth
Ole Hjorth Caspersen
Oliver Bühler
Patience Mguni
Patrik Karlsson Nyed
Peter Lundsgaard Hansen
Peter Stubkjær Andersen
Richard Hare
Rikke Juul Monberg
Rikke Munck Petersen
Rosalina Wenningsted-Torgaard
Simon Toft Ingvertsen
Sreetheran Maruthaveeran
Stig L. Andersson
Svava Riesto
Søren Zebitz Nielsen
Tilde Tvedt
Tobias Plieninger
Torben Dam
Trine Agervig Carstensen
Ulrik Sidenius Petersen
Ulrika Karlsson Stigsdotter
Vibeke Nellemann
Virginie Le Goffic
Zanariah Binti Jasmani
Åsa Klintborg Ahlklo
KK
LIU
LIDI
LIHE
LOKR
LFM
MADSFARS
MASM
ERICH
MBJ
MBOYE
MCB
NAGU
NBG
OHC
OLB
PAMG
PAKN
PLH
STUB
HARE
RJM
RMPE
RWT
STI
SREE
SLA
SVRI
SZN
TIT
TP
TODA
TAC
ULRIKSP
UKS
VNE
VLGO
ZBJ
AAKA
Department of Food and Resource Economics Work programme
Framework
The staff, projects, funds, educational responsibilities and responsibilities towards the forest and landscape
sectors and the Ministry of Environment formerly embedded in S&Ls Division 5 is now embedded in
Department of Food and Resource Economics, the Section of Environment and Natural Resources (MNR)
and the Section of Global Development (GU).
21
Research
Also the year 2014 will be a period of quite large outputs resulting from the large number of projects raised
during the period 2009-2011, where the group secured new projects in the excess of 90 million DKK.
However, it will also be a year of large upstarts, as new, large projects from e.g. the Ministry of
Environment, Strategic Research Councils, Development Research Councils, Danish National Science
Foundation (DG) and the KU2016 has been secured in 2013 – amounting to more than 30 million in-house
budget total.
Among the larger projects that will be concluded in 2014 are, e.g. the MIM funded project on ‘Outdoor
Recreation and the National Economic Account’, the EU-FP7 project NEWFOREX, the Marie Curie
TREUEVALUE and the DSF project CIDEA. Among larger projects which will start up are the DG Centre
for Macro Ecology, Evolution and Climate Change (CMEC), which is expected to continue beyond 2013
following a new large contribution from DG, on which new work will begin in 2014 and onwards. Also the
KU2016 Programme on ‘Plants for a Changing World’, as well as the five new FFU funded projects won in
2013, see below. Finally, the fifth and last recruitment round in the global PhD programme FONASO will
take place in 2013, and these new PhD students start in 2014.
In the beginning of 2013, we had more than 35 PhD students enrolled and 6-8 post docs, but during 2013
more than 10 PhDs graduated, and we expect to continue at somewhat lower levels (around 25 PhD
students), and we maintain a strong focus on high performance of PhD students and high supervision
standards. In 2013, we set a publication record with 40+ papers published, or more than 2.5 senior-VIP,
thereby leaving former goals much surpassed and forming a fundament for setting new.
New major initiatives include the submission of several applications for the Social Science Research
Council, the Development and the Strategic Research Councils targeting several issues in development
studies and environmental sociology and economics. Furthermore, we are targeting a large EU FP7
application (+ 6 mill € - hopefully) on provision of public goods from agriculture and forestry, as a follow-up
on NEWFOREX, just as we also target a project on urban economic dynamics as a follow-up on ‘Gevinster
ved investering i Byliv’. Finally, we continue to develop the “Copenhagen Centre on Global Development”,
as platforms of research interaction and visibility.
Education
We are responsible for several courses offered for the internationalised MSc in Forest and Nature
Management (cand.silv.) at KU-LIFE. During 2010-2011 we won second phase of the Erasmus Mundus
educations ‘Sustainable Tropical Forestry’ and ‘Sustainable Forest and Nature Management’. Current focus
is on strengthening the programs through staff exchange with universities outside the EU – with an emphasis
on excellence. We monitor and prepare for our expected transfer to a permanent program in Erasmus
Mundus for all under H2020. We will also hope to further develop the Global Environmental Governance
initiative, and e.g. secure its integration with the new MSc on climate issues, and collaboration with new
initiatives at University of Aarhus. We will seek out options to improve the coordination with the MSc in
Environmental Economics to improve the performance of the MSc in Forest and Nature Management. We
will also work to enhance the profile of the BSc Natural Resources, generalise courses within our area to
enhance relevance to students across the university, and contribute to further development of e-learning
through our leading role in this in the KU2016 Educational initiative. Finally we will embark on work to
establish a new BSc programme related to global development and environment.
Capacity building, extension and communication
We continue to supervise several PhD students from abroad enrolled under DANIDA’s capacity building
objectives, but also in many other programs. Also next year, this will result in new PhDs graduating. Our
extension and communication activities are much guided by our communication with the sectors we address,
i.e. the forest and nature management sectors and the development sector. Next year, we expect to publish
results from several completed PhD projects as well as results from projects on urban qualities of life,
biodiversity, economics and uncertainty. These publications will address the general public, policy makers
and specialists in the professional sectors. Finally, we will look for options to continue to publish
Development Policy Briefs.
22
Milestones
Milestone Categories: O: Output, I: Initiative, P: Process
I
I
I
I
I
I
I
O
Tekst
Refer
Description
ence
Forskning, udvikling og kapacitetsopbygning
Research, development and capacity-building
Applications under the FSE’s initiative and/or EU ERC Starters grant
Recruiting 6-8 new PhD students within our core areas
Applying for 3-5 post doc scholarships from the Research Councils
and other sources
Several applications for FFU building on South and North driven
partnerships
- Human-Wildlife conflicts in Tanzania
- Sustainable extraction in Ghana.
- Property, Access and Exclusion along the charcoal
commodity chain in Ghana (AX)
Application for EU FP7 on the methods for ensuring provision of
ecosystem services in agriculture and forestry
Initiative on the economic modelling of location choices (sorting
models) by households and firms in the urban fabric
Various applications to DSF
- Sustainable pathways for biofuels in shipping and aviation
- Wind-Wind 2020
Ansvarlig
Responsible
Completion of Ph.D.-theses (NB: Not complete yet!):
Supervisors and PhD
students
Biswa Nath Oli: “Analyzing Outcomes of Decentralized Forest Management
in Nepal”
Dorthe Christensen “Mapping the Peer-to-Peer Model for Enhancing Adult
Learning among Land Owners”
Ezekiel Edwards “A growth model of the miombo woodlands and
implications for carbon pools”
Jamie Nicole Cotta: “Assessment of Amazonian palms: their role in ribereño
livelihoods and shock coping strategies in the Ampiyacu Basin
(Loreto, Peru)
Klaus Dons “REDD+, Inclusion of degradation in baselines”
Maya Sepheri: “Social Dimensions of Deforestation and REDD+ in
Cambodia”
Yuan Zheng: “Climate Change and Adaptive Capacities and Actions among
Mountain Peasants in the Yunnan Province”
Fatemeh Bakhtiari: “On the Economic Valuation of Biodiversity –studies of
conceptual aspects”
Habtamu Tilahun Kassahun: “Stated Preference Studies for Valuing the
Environment in Developing Countries”
Xi Joao: ““Rural livelihoods, vulnerability and micro-level adaptive capacity
in the Greater Mekong Sub-region”
Anna Filyuskina
Betina Vind Ebbesen: “Title pending”
Sara G. Berthou: “Title pending”
23
JBJ/JFL et al
All senior staff
Several PhDs internal
and external
CSH/CPH/JEE/CHG et
al
JBJ/FH/BJT mfl
TEP/KLV/THLU/JBJ/B
JT
TB/JEE/CHG
Rebecca Rutt: “Title pending”Kewin Kamerlyzck: “Environmental sciencepolicy interactions
- the example of forestry and REDD+ in Zambia”
O
O
O
O
O
O
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
I
I
I
I
I
I
I
I
I
O
O
O
O
Submission of at least 2 peer-review paper/research employee (i.e.
with PhD degree)
Increasing publication rate in ISI-recognised journals to 90% of total
Final Conference in NEWFOREX
All
Completion of US-DK knowledge exchange with MIM
Completion of project on structural conditions (taxation) for the
forestry sector in Denmark
JEE
JBJ/HEME/BJT/VKJ/T
NL
Coordinate implementation of fifth call in FONASO
FP7 projects:
Completion of NEWFOREX
Completion of TREUEVALUE
Completion of I-REDD+
Data analyses and article submission on hunting, wildlife and society
Data analyses and dissemination on VKR project on biodiversity and
forest ecosystems
Start-up PhD and post doc within KU2016 Plants for a Changing
World
REDD+, the forest grab of all times?
Science and Power in Participatory Forestry
Strengthening Civil Society and Private Sector Participation in Forest
Law Enforcement and Governance for Sustainable Forest
Management in Cameroon, Democratic Republic of Congo, Ghana
and Ivory Coast
FLEGT in Myanmar; Laying Foundations & Mobilizing Civil
Society
CSO/FH/NST/BJT
Uddannelse
Education
Scholarship application for SUTROFOR along with increased
campaigning for EU applicants.
Scholarship application for SUFONAMA along with campaigning
for EU applicants.
Maintain meeting series between students and key /teachers
New course on ecosystem services, valuation and management
PhD-course:
PhD-course: Environmental Valuation: Theory and Methods –
permanent course
Start-up of our participation in KU2016 Strategic Education initiative
PhD-course: Art of Scientific Writing, also to be delivered online
PhD-course: Philosophy of Science and Res. Ethics
E-learning PhD course FONASO: Philosophy of Science and Res.
Ethics
Developing and implementing online MSc courses in integrated
24
All
BJT/JBJ/SVE
BJT/JBJ/SVE/TB
MADA/BJT/NST
IDATH
JFL/CHG/BJT/JEE et al
THLU/NST/BJT et al
CHG/BJT/SVE/ACB
IDATH et al
JFL et al
TTR et al
TTR et al
CSO/FH with LIFEstudy adm.
NST/FH with LIFEstudy adm.
Study Director TB et al
NST/JBJ/KRR
IN/HOL
JBJ/SOBO/THLU/BJT
CSH et al
BJT
CHG
CHG
CSH
packages with international partners
O
I
I
P
O
O
O
O
O
O
O
I
I
I
Rådgivning og formidling
Extension and communication
At least one new contract with Ministry of Environment
Contibured cooperation with the EFI FLEGT/REDD program
through the new project center
Advisory services Harapan Rain Forest Project (HRFP), Indonesia
Publish ca. 10 popular articles/knowledge leaf-lets/policy briefs on
e.g.:
- Valuation of biodiversity under climate change
- Forest management and climate change
- Valuation of forest ecosystem services
- Landowners and market based instruments
- 3-5 development research topics
Various reviews of policy documents for DANIDA
Support for the Ministry of Environment in setting and designing
compensation schemes etc
Support for the Danish Economic Councils’ Environment Office
Dissemination of the results from ‘Outdoor Recreation and the
National Economic Accounts’ in cooperation with MIM and FR
Dissemination of the results from NaturplanDK demo-project
Dissemination of the results from ‘Analyses of selected frame
conditions for the Danish private forestry sector’
Organisation
Initiative to maintain informal network among ex-S&L staff
Continued integration into the new Department
Internal capacity building: Best practice workshops among seniors
and junior on various application types, fund raising and publication
strategies and support tools
25
Various
CPH/JFL/INA/BJT
IDAT
All
All involved
Selected persons by case
Selected persons by case
BJT et al
NST et al
JBJ et al
BJT/VKJ
All
BJT et al

Similar documents