Ohjeita, kun ryhdyt rakentamaan

Comments

Transcription

Ohjeita, kun ryhdyt rakentamaan
 LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA
KUN RYHDYT RAKENTAMAAN:
1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus
Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta.
Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla. Varmista kunnan Rakennusvalvonnasta
ennen tontin ostamista, että rakennuspaikalla on rakennusoikeutta.
2. Rakentamisen luvanvaraisuus
Rakentamisen luvanvaraisuus määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä Lappajärven
kunnan rakennusjärjestyksen perusteella.
Lupamuotoja ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus, purkamislupa, purkamisilmoitus sekä maisematyölupa.
Tarkista lupamuoto rakennusvalvonnasta ja huomioi, että myös vähäisistä rakennelmista
tehdään kirjallinen ilmoitus.
3. Pääsuunnittelijan palkkaaminen
Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät (MRL 120 a §).
Hankkeen onnistumisen kannalta, oman pääsuunnittelijan (arkkitehti, rakennusarkkitehti,
talonrakennusalan DI, rakennusinsinööri tai rakennusmestari) hankinta on ensimmäisiä
tärkeitä tehtäviä.
4. Rakennussuunnittelija
Rakentamisen suunnittelussa on oltava rakennussuunnitelmasta vastaava rakennussuunnittelija. Rakennussuunnittelijan on huolehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että rakennussuunnitelma täyttää rakentamista koskevien
säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä rakennussuunnitelmaan rakennustyönaikaiset muutokset sekä laadittava MRL 117 i
§:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje rakennussuunnitelman sisällön osalta
(MRL 120 b §).
Pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija voivat olla sama henkilö.
Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi
1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA
5. Suunnittelun ohjaus
Suositellaan tapaamisajan varaamista rakennustarkastajalle.
Tavoite on, että rakennuslupahakemus on jätettäessä kaikilta osin valmis ja varsinainen
lupakäsittely sujuu nopeasti. Lupakäsittelyn nopeuttamiseksi hakemuksessa tulee hyvien
suunnitelmien lisäksi olla myös kaikki vaadittavat liitteet.
Älä tilaa talopakettia etukäteen.
6. Rakennuslupahakemus
Rakennuslupahakemus on aina kirjallinen ja sitä haetaan rakennusvalvonnasta. Luvan
hakijana toimii rakennuspaikan haltija.
Luvan käsittely kestää 2-4 viikkoa. Syksyllä lupakäsittely on nopeampaa kuin keväällä lupahakemusten määrästä johtuen.
Lupa-asiakirjojen laatimisen ja niiden täydentämisen on parasta antaa pääsuunnittelijan
tehtäväksi. Näin suunnitelmissa mahdollisesti olevat puutteet tulevat pääsuunnittelijan tietoon.
7. Lupakäsittely ja –päätös
Paritalojen ja sitä pienempien rakennushankkeiden rakennuslupapäätökset tekee rakennustarkastaja. Lupapäätöksiä tehdään viikoittain.
Tätä suurempien rakennushankkeiden rakennuslupapäätökset tekee rakennuslautakunta,
joka kokoontuu tarvittaessa joka kuukauden kolmas torstai. Rakennuslupahakemus liitteineen tulee jättää rakennusvalvontaan valmistelua varten vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta.
Lupapäätöstä valmisteltaessa lupaviranomainen pyytää tarvittaessa lausuntoja esimerkiksi
pelastusviranomaiselta ja ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Luvan saajan on syytä perehtyä lupapäätökseen huolellisesti. Lisäksi tulee huomata, että
rakennustyön voi aloittaa vasta kun lupapäätös on lainvoimainen. Rakennustarkastajan
päätöksissä oikaisupyyntöaika on 14 päivää ja rakennuslautakunnan päätöksissä valitusaika on 30 päivää.
Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi
2 LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA
8. Luvan voimassaoloaika
Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta luvan myöntämisestä. Rakennustyöt tulee aloittaa kolmen (3) vuoden kuluessa myöntämisajankohdasta tai hakea perustelluista syistä
jatkoaikaa aloitukselle. Jatkoaikaa voi hakea myös erikseen rakennustyön loppuunsaattamista varten.
9. Vastaava työnjohtaja
Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava vastaava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä rakennustyössä vastaava työnjohtaja ei ole aina tarpeen. Vastaavan työnjohtaja johtaa rakennustyötä ja vastaa viranomaisiin päin rakennustyön suorittamisesta.
Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä
huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.
Vastaavan työnjohtajan hakemus toimitetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan.
10. Erityisalojen työnjohtajat
Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on vastaavan työnjohtajan lisäksi oltava
kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, jos se on laitteistojen rakentamisen vaativuuden vuoksi tarpeellista.
Omakotitalojen rakennustyössä tulee olla kvv- ja iv-laitteistojen asennustyöstä vastaavat
työnjohtajat.
Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi
3 LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA
11. Aloituskokous
Rakennusvalvontaviranomainen harkitsee aloituskokouksen tarpeen rakennusluvassa.
Aloituskokouksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus ja
sen toteuttajien asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikuttavat tekijät.
Rakennusluvan myöntämisen jälkeen aloituskokouksen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ennen rakennustöiden aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennustarkastaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen
pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.
Aloituskokouksessa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä.
12. Rakennustyön aloittaminen
Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle.
Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai
perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen.
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan
työnjohtaja on hyväksytty.
13. Erityissuunnitelmien hyväksyttäminen
Erityissuunnitelmat toimitetaan ennen töiden aloittamista lupaehtojen mukaisesti.
Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi
4 LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA
14. Viranomaiskatselmukset
Rakennushankkeessa edellytetyt katselmukset on merkitty rakennuslupapäätökseen. Ne
tilataan työn edistymisen mukaan rakennustarkastajalta vähintään viikkoa ennen toivottua
katselmusta.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan tulee
olla läsnä katselmuksessa.
Esimerkkejä katselmuksista:
Sijainnin merkitseminen
- rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen hyväksyttyjen piirustusten
mukaisesti
Pohjakatselmus
- kun perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta-, paalutus tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on suoritettu
Rakennekatselmus
- kun kantavat rakenteet sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty
Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
- kun lämmityslaitteistot, vesi- ja viemärilaitteistot, ilmanvaihtolaitteistot ja savuhormit
on tehty
Osittainen loppukatselmus
- ennen rakennuksen käyttöönottamista, ennen muuttoa
- edellytyksenä hyväksymiselle on, että rakennustyö on vain vähäisiltä osin kesken ja
että rakennus on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen
Loppukatselmus
- rakennustyö on valmis, rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan kannalta säädetyt ja määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet on suoritettu
- rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista
myönnetyn luvan voimassaoloaikana
- tarkista lupapäätöksestä, mitä rakennushankkeen loppukatselmuksessa tulee olla
valmiina:
o rakennustyön tarkastusasiakirja
o sähköasennuksen käyttöönotto tarkastusasiakirja
o rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi
5 LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA
15. Käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että sellaiselle rakennukselle, jota käytetään
pysyvään asumiseen tai työskentelyyn, laaditaan käyttö- ja huolto-ohje.
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet.
Talokohtaisen käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla valmis ja käytettävissä loppukatselmukseen mennessä.
Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi
6 

Similar documents