Museumstekstiler.dk

Comments

Transcription

Museumstekstiler.dk
Referat af centerrådsmøde
Den 6. oktober 2014 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU
Deltagere:
Søren Clausen, SOSU Sjælland
Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri
Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU
Kurt Ole Jørgensen EUC NVS
Frank Tonsberg, EUC NVS
Morten Kristiansen, Nordvestsjællands HF & VUC
Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands HF og VUC
Ulla Kock, VUC VVS/UCSJ
Jørgen Kay, VUC VSS
Maj-Britt Jensen, Vækstforum + Forum for
videregående uddannelser
Kaare Dybvad, Væksthus Sjælland
John Vinsbøl, Selandia-CEU
Pia Svendsen, Selandia-CEU (referent)
Dagsorden: 1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering af centerrådet
4. Tilforordning af direktører/forstandere
5. Tilordning af andre aktører, partnere eller
interessenter
6. Centerrådets funktion og opgaver
7. Godkendelse af forretningsorden for centerrådet
8. Orientering om udviklingskontrakt for perioden
2014 – 2015
9. VEU-centrenes udvikling og udfordringer
10. Økonomi
11. Orientering om website og ekstranet
12. Evt.
Ansvarlig
Pkt. 1:
Tidsfrist
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Referat fra sidste møde blev underskrevet.
Se medsendte præsentation.
Pia
Med ref.
~2~
Pkt. 2a:
Orientering om VEU-centrets aktiviteter:
Status på projekter :
VEU partnerskabsprojekter:
 Nye Veje – Nye Job(Regionalt socialfondsprojekt)
som er i den afsluttende fase. Slutter primo 2015.
 TUP 2013 – TUPSMART (Tværgående
udviklingspulje – tema 2 ”synliggørelse af AMU’s
styrker”). Projektet arbejder med de digitale medier
for at kunne tiltrække ny AMU brugere.
 Balance i kompetence og jobudvikling (Regionalt
socialfondsprojekt) som er godkendt til et år fra 1.
april 2014 – 31. marts 2015 med EUC Sjælland og
EUC NVS og projektpartnere.
”På vej”-projekter:
 QuickStart – et reginalt initiativ til regionens store
anlægsprojekter. Projektbeskrivelsen udsendes
med referatet.
Afsluttede projekter:
 TUP2012 (IKV-projekt i de to VEU-centre - projekt
ansvarlig).
 TUP2012 før-fasen (partner i Nordjysk projekt
AMU Aalborg)
Øvrige partnerskabsprojekter:
 TIP
 Talentvejen
Pkt. 3a:
Opfølgning på indsatsområder i udviklingskontrakten:
Status på afrapportering 2014
Indsatsområde 1 med 5 underliggende indikator.
Medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af
den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenog efteruddannelsesindsats.
Vi skal have besøgt minimum 400 unikke virksomheder (ej
genbesøg).
Fysiske virksomhedsbesøg: Måltal 612 – opnået 649 –
indberetter 618.
Personer der har modtaget individuel rådgivning og
vejledning: Måltal 1.179 – opnået 2.240 – indberetter
1.198.
Status på åben vejledning fra januar – september 2014:
EUC NVS, Holbæk - 21 vejledninger.
Nordvestsjællands HF & VUC - 8 vejledninger.
Selandia, Slagelse - 21 vejledninger.
Indsatsområde 2 med 5 underliggende indikator.
VEU-centret medvirker til at beskæftigede og lediges
behov for almene og erhvervsrettede kompetencer
Pia
Med ref.
~3~
imødekommes.
Indikatorer 1 – 5 er baseret på måltal, som oplyses af
Ministeriet.
GVU udgår i den nye kontrakt.
Erhvervsuddannelserne vil i tale sætte kompetencevurderingerne.
FVU indberetningerne tages ud fra de påbegyndte
indberetninger.
SOSU Sjælland har meget aktivitet på GVU området og
kan indgå med samme måltal på 18,08 i vores geografiske
dækningsområde.
Indsatsområde 3.
VEU-centret medvirker til at VEU indsatsen indtænkes i
den regionale og lokale erhvervs- og
beskæftigelsesudvikling.
VEU-centret samarbejder bl.a. med alle jobcentre, LBR
samt relevante fagforeninger og A-kasser. Derudover er
der et samarbejde med Vækstforum og Væksthus
Sjælland.
Bilag på ”Kvalitetsbeskrivelse og organisering af individuel
kompetencevurdering udleveret.
Supplerende bilag til afrapporteringen.
1. Strategiskoplæg til fælles VEU indsats for
indsatsområderne 3
2. Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland,
Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden &
Sjælland, VEU-center Øst- og Øerne samt VEUcenter Vestsjælland.
3. Projektoversigt 2014
4. Centerrådets udtalelse. Dette bilag er ikke et krav
længere, men giver en mulighed for at supplerer
med lokale/regionale overvejelser og input til VEU
indsatsen.
Der var opbakning til at der bliver udarbejdet centerrådets
udtalelse.
SOSU Sjællands tal tæller ikke med i VEU-center
Vestsjælland, men i VEU-center Øst- og Øerne.
Pkt. 4a:
Fremadrettet fokus på indsatsområder:
Orientering om møde hos Undervisningsministeriet 3.
oktober 2014
 Samme kontraktmodel i 2015 med 3
indsatsområder + 15 indikatorer, heraf to udskiftet.
 Generelt forhøjet måltal (fastholdelse af
kvantitative måltal ift. kvalitetsforventninger).
VEU
sekretariatet
~4~




Måltal på individuel vejledning hæves.
Udvikling af en vejledningsstrategi evt. i
samarbejde med de lokale A-kasser.
AMU-, FVU- og AVU kursister øges
IKV i AMU øges
Grundtilskuddet øges til 2.948.731 kr. og øget bonus ved
60 %, 80 % og ved 100 % indfrielse af måltallene. VEUcentret går efter 80 % indfrielse af måltal.
Når Ministeriet hæver måltallene øges de økonomiske
midler ikke.
Tidligere erfaringer viser at VEU-centre som har opfyldt
måltallene er blevet opjusteret i deres måltal. VEU-centre
som ikke har opfyldt måltallene er blevet nedjusteret.
Tidligere har måltallene i udviklingskontrakten været
udarbejdet i fællesskab mellem Ministeriet og de lokale
VEU-centre. I den nuværende udviklingskontrakt er
måltallene fastsat fra Ministeriet.
Pkt. 5a:
Økonomi:
Status på regnskab
Grundtilskuddet udgør 1.500.000 kr., derudover er der
bevilliget 931.492 kr. som total udgør 2.431.492 kr.
Realisteret pr. 30.september 1.961.033 kr. som går til bl.a.
løn til VEU-centerchef og to koordinatorer, markedsføring,
arrangementer m.v. Til 4. kvartal 2014 er der afsat
470.459,- kr.
på næste centerrådsmøde skal der drøftes, hvordan de
ekstra midler i den nye kontraktperiode skal bruges.
Pkt. 6a:
John/Pia
Næste
møde
Pia
Med ref.
Indkomne forslag:
Præsentation af Region Sjællands vækst- og udviklingsstrategi v/Maj-Britt Jensen
Se medsendte præsentation.
Der har tidligere været to strategiser, men den kommende
strategi er samlet i en.
Strategien er blevet præsenteret for Danmarks vækstråd,
som skal godkende strategien. Det forventes at strategien
bliver godkendt primo 2015.
Strategien er Vækstforums styringsværktøj.
Væksthus Sjælland har leveret flere rapporter til
strategien.
~5~
8 % af regionens virksomheder eksporterer, hvor det på
landsplan er 12 %.
19 % af regionens virksomheder er produktinnovative
virksomheder, hvor det på landsplan er 23 %.
Regionen investerer i de kommende år 140 mia.kr. til
områder inden for bl.a. anlægsinvesteringer,
kompetencebehov og innovationsmuligheder.
Regeringens vækstpakker har tildelt 40 mio.kr. til
innovation til Femern.
Vækstforum har fokus på:
 Brancher og vækstdrivere, der har størst potentiale
 Offentlige initieret indsatser kan gøre en forskel
 Virksomheder og aktører, der kan og vil skabe
vækst
Der er fokus på fire brancher med vækstpotentiale:
1. Fødevarer
2. Bygge og anlæg
3. Transport og logistik
4. Bioøkonomi
Region Sjælland samarbejde med København og Skåne.
Samt ”String samarbejdet” som udgår fra Hamborg til
Skåne.
Regionen har opstillet 10 målsætninger bl.a.
 Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland
 Bæredygtig udvikling med særligt fokus på
ressourceeffektivitet øger virksomheders
konkurrenceevne
 Regionens energi er grøn
Fire temaer, som skaber vækst og beskæftigelse
 Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i
vækst
 Innovation og store anlægsinvesteringer skaber
vækst
 De rette kompetencer styrker væksten
 Region Sjælland er et attraktivt sted at bo og
arbejde
Pkt. 7:
Evt.
Intet.
~6~
Godkendt den ___________________
__________________________________
Kurt Ole Jørgensen, EUC Nordvestsjælland
________________________________
Ulla Koch, VUC Vestsjælland syd
__________________________________
Morten Kristiansen, Nordvestsjælland HF & VUC
________________________________
Svend R. Hartmann, Selandia-CEU