Kausijulkaisu 2013-2014 (pdf -tiedosto)

Comments

Transcription

Kausijulkaisu 2013-2014 (pdf -tiedosto)
Kausijulkaisu
2013-2014
O N M K Y: n k o r i p a l l o i l i j a t
Nuorisopäällikön
tervehdys!
Tätä juttua kirjoittaessa syyskau-
jan osana seuran kesätoimintaa.
si on jo käytännössä paketis-
Sekä Oulu Basket School, että
sa. Viimeiset ottelutapahtumat
Rokuan korisleiri ovat kasvat-
pelattiin viime viikonloppuna
taneet viimeisten vuosien ai-
(14.-15.12.) ja hiljalleen on
kana suosiotaan ynniläisten
aika rauhoittua Joulun viet-
keskuudessa ja lisäksi kiin-
toon. Tässä kohtaa onkin hy-
nostusta leirejä kohtaan on
vä aika miettiä, mitä tämän
kauden aikana on tähän mennessä tapahtunut.
Ynni järjesti kesän aikana jo perin-
ollut myös Pohjoisen alueen
muilla seuroilla. Viime kesänä leireille osallistui yhteensä lähes 70
lasta. Tavoitteena on edelleenkin kehittää
teeksi muodostuneet kesäleirit. Oulu Basket
Ynnin leirituotetta ja järjestää jatkossa entistäkin
School järjestettiin kaupunkileirinä koululaisten
parempia leirejä.
ensimmäisellä kesälomaviikolla. Tapahtumapaik-
Eipä muuta kuin pelaajat suurella joukolla mu-
kana oli totuttuun tapaan Tuiran koulu ja sen lä-
kaan taas ensi kesänä. Oulu Basket School jär-
hiympäristö.
jestetään 2.-5.6.2014 ja Rokuan Korisleiri 28.-
Rokuan kesäleiri puolestaan järjestettiin heinäkuun lopussa Ynnin leirikeskuksella Rokualla,
31.7.2014. Lisätietoa leireistä helmikuun aikana
nettisivuilta: www.onmky.fi/osastot/koripallo/.
jossa jälleen saatiin pelata korista ulkokentällä ja
Kilpailukauden aikana on ollut ilo huomata,
toteuttaa tukiharjoittelua mäkisissä Rokuan maas-
että C- ja minipoikiin on kehittynyt kilpailukykyi-
toissa. Saunominen ja uiminen olivat niin ikään
set joukkueet. C-pojat taistelivat itsensä SM-kar-
keskeisessä osassa leiriä.
sintasarjan kautta kevätkaudeksi valtakunnalli-
Ynnin kesäleirit ovat saaneet vankan jalansi-
seen SM-sarjaan. Kyseessä on pelikauden 2011-
Toimisto
Raatintie 7, 90100 Oulu, (08) 8155 550
toimisto (at) onmky.fi
Avoinna ma, ke, pe klo 12-16
www.onmky.fi/koripallo
Koripallo-osaston puheenjohtaja
Ilkka Immonen
050 328 6124
iimmonen (at) gmail.com
Nuorisopäällikkö Mika Lustig
044 0202 228
mika.lustig (at) onmky.fi
Toiminnanjohtaja Kari Mettovaara
040 515 6615
kari.mettovaara (at) onmky.fi
2 Kausiohjelma
2012 jälkeen ensimmäinen
juniorijoukkue, joka pelaa
valtakunnallista sarjaa.
Tästä isot onnittelut joukkueelle!
Myös minipojat ovat
osoittaneet ennakkoluulottomia otteita keskisessä aluesarjassa. Syyskauden jälkeen saldona on
kunnioitettavasti sarjan
kakkospaikka saldolla:
viisi voittoa ja kaksi tappiota. Ynnin minipojat
jestettiin
ovat pelanneet monia tiukkoja vääntöjä ja kam-
27.-28.11.2013 Oulu-hallilla. Turnaukseen osallis-
menneet niistä useimmat komeasti voitoiksi. On-
tui lähes 190 joukkuetta ja pelaajia oli mukana lä-
nittelut myös minipoikien suuntaan mainiosta
hes 900. Nämä ovat koko Suomen mittakaavas-
syyskaudesta!
sa merkittäviä lukemia, kun mietitään yksittäistä
Tyttöpuolellakin kovasti töitä tehdään tulevai-
koululaisille suunnattua koripalloturnausta.
suuden menestyksen eteen. Joukkueet ovat kui-
Ynnin juniorikoriksella menee hyvin ja tästä on
tenkin tällä hetkellä rakennusvaiheessa. On help-
mukava jatkaa paremman tulevaisuuden rakenta-
po uskoa, että lähivuosina tyttöjuniorit tulevat
mista. Vuoden 2014 alusta paremman tulevaisuu-
niittämään menestystä keskisen alueen kovissa
den rakentaminen jatkuu uuden puheenjohtajan
sarjoissa ja jopa C-tyttöjen SM-sarja paikkakin on
turvin, kun Ilkka Immonen aloittaa juniorikoripal-
realismia.
lon puheenjohtajana.
Keskisen alueen kilpailullisen sarjatoiminnan
Haluan kiittää Jorma Kytökangasta niistä yli
lisäksi mini- ja C-ikäisten joukkueet pelaavat poh-
10:stä vuodesta, jotka hän on ansiokkaasti hoita-
joista aluesarjaa. Tätä kautta pystytään tarjoa-
nut puheenjohtajan tehtävää. Seura on ottanut si-
maan oman tasoista kilpailutoimintaa niille pe-
nä aikana isoja askeleita eteenpäin.
laajille, joille keskisen alueen sarjat ovat liian kovia (kuten uudet pelaajat). Tämä on keskeinen
Eipä muuta kuin
lähtökohta Ynnin koripallotoimintaa.
kovasti tsemppiä kaikille kevätkauteen 2014
Juniorikoripallolla on vetovoimaa Oulussa. Sii-
ja nähdään pelikentillä!
tä kertoo kasvussa oleva harrastajamäärä sekä yhtenä esimerkkinä koululaisten katukoripallotur-
Mika Lustig
naus Johan Pomppas. Tänä vuonna turnaus jär-
nuorisopäällikkö
Kausiohjelma 3
Oululaista
koripallokulttuuria
Hei korisväki,
on ollut hienoa, että olen saanut olla kanssanne
Seuramme on pyrkinyt omalta osaltaan hel-
luomassa oululaista koriskulttuuria. Aloitin itse
pottamaan mukaan tuloa tekemällä laatukäsi-
koripallon pelaamisen kymmenvuotiaana silloisen
kirjan, valmennusoppaan, joukkueenjohtajan op-
kansakouluni Heinätorin koulun liikuntakerhossa
paan, toimitsijaohjeet, pelisäännöt toimintaan se-
eli tuon kipinän syttymisestä on nyt 47 vuotta. Tuo
kä kouluttamalla pelaajia toimitsijoiksi, tuomareik-
oli myös se vuosi, jolloin Ynni pelasi ainoan kau-
si ja valmentajiksi. Tärkeää olisi, että jokainen
tensa silloisessa mestaruussarjassa. Pian ajauduin
löytäisi itselleen sopivan ja mielekkään tehtävän
seuran eli Ynnin joukkueeseen, joka oli Oulun Py-
tuosta valtavasta työmäärästä, ettei se näännyt-
rinnön ohella ainoa juniorikoripalloa harjoittava
täisi ketään.
seura Oulussa. Juniorivuosinani koripallolla oli
Toiminta seurassamme on laajentunut ja se tar-
vahva kannatus nuorison keskuudessa ja käytiin
vitsee jo nyt palkatun henkilökunnan vahvistamis-
tiukkoja pelejä eri yläasteiden ja lukioiden välillä.
ta, jotta pystymme lajina pysymään nykyajan vaa-
Vielä tänä päivänäkin osa sen aikaisista pelikave-
timalla tasolla. Maajoukkueen menestys, omien
reista pelaa tai heihin törmää ilokseni korispelien
edustusjoukkueidemme kehitys niin naisissa kuin
katsomoissa. Tuon ajan puuhamiehistä on syytä
miehissäkin vaatii lisäksi pelkän harrastuskoripal-
mainita ainakin Laakson Pekka, Lahdenperän Eero
loilunkin kehittämistä, jotta oululainen koripallo-
ja Hällin Pentti.
kulttuuri laajenisi ja kehittyisi. Toivotankin nyt uu-
Itse olen kerinnyt näiden vuosien aikana toi-
delle puheenjohtajalle ja hänen myötään myös joh-
mia koripallossa monessa eri roolissa ja tehtä-
tokunnalle, johon myöskin kaivattaisiin uusia teki-
vässä. Pelaaja, kapteeni, valmentaja, vanhempi,
jöitä, menestystä uusiin haasteisiin, sillä tämä on
toimitsija, joukkueenjohtaja, leirinvetäjä, tuomari,
sellainen työsarka, missä työt ei tekemällä lopu.
jaoston jäsen sekä liiton tasolla aluehallituksen
Lopuksi en malta olla mainitsematta ilmiötä ni-
jäsen, liittovaltuutettu ja liittohallituksen jäsen
meltä Tönköt. Tämä ikämiesporukka on jo vuosia
ovat ainakin olleet tehtäviäni rakkaan lajimme pa-
tehnyt ja tekee edelleen työtä Pohjois-Suomalaisen
rissa. Olisikin hienoa, että yhä useammat osallis-
ja Oululaisen koripalloilun eteen. Missään muualla
tuisivat jossakin muodossa johonkin koripallo-
Suomessa en ole törmännyt vastaavanlaiseen po-
toimintaan, sillä seuratyö ei onnistu ilman riittä-
rukkaan. Itsekin kuulun tuohon porukkaan ja olen
vää määrää toimijoita eri tehtävissä. Usein kuulee
sieltä saanut elinikäisiä kavereita niin pelikentille
sanottavan, että miksi seura ei tee sitä tai tätä
kuin sen ulkopuolellekin.
tai seuran tulisi panostaa siihen ja tuohon. Tosiasiassa se seura olemme me seuraihmiset, jotka
Terveisin ja tapaamisin
siihen annamme oman panoksemme niin ajalli-
koripallon merkeissä
sesti kuin taloudellisestikin.
Jorma Kytökangas
4 Kausiohjelma
Rakkaudesta
lajiin
Neljän vuoden visiitti Joensuuhun alkoi kääntyä
Olen työskennellyt koripallon parissa päätoi-
kohti loppuaan, kun keväällä päätimme yhdessä
misesti viimeiset kahdeksan vuotta ja suurin on-
perheeni kanssa palata Ouluun. Joensuun aika
gelma on mielestäni työn yksinäisyys. Urheiluseu-
opetti minulle paljon niin valmentajana kuin seu-
roissa kukaan ei ole yleensä katsomassa työnte-
ratyöntekijänäkin. Sain työskennellä Jukka Toijalan
kijän perään, ei hyvässä eikä pahassa. Haluaisin
apuvalmentajana sekä oppia kuinka Suomen paras
puheenjohtajan roolissa tarjota tuota tukea ja
koripallomanageri Jarkko Miinin hoitaa yhteistyö-
apua nykyisille Ynnin koripallotyöntekijöille. Kun
kuvioita. Olin onnellisessa asemassa ja koin hui-
työskentelyn perusasiat (ajankäytön suunnittelu,
keita hetkiä Korisliigassa sekä EuroChallengessa.
työskentelytavat, seurantamenetelmät yms.) ovat
Muutama mitalikin jäi muistoksi, mutta ennen
kunnossa, voidaan keskittyä varsinaiseen seura-
kaikkea paljon eväitä tulevaisuutta varten.
toiminnan kehittämiseen.
Aloitin syksyn Ynnin miesten edustusjoukku-
Puheenjohtajana pyrin ohjaamaan toimin-
een valmennustiimissä, mutta huomasin varsin
taamme tehokkaasti kohti yhdessä valittuja ta-
nopeasti, että minulla ei ollut opintojeni vuoksi
voitteita. Tavoitteiden valinnassa näen tärkeim-
tarpeeksi aikaa osallistua päivittäiseen valmen-
mäksi yksittäiseksi asiaksi sen, että määrittelem-
nustoimintaan. Pari viikkoa ilman korista kului
me todella tarkkaan, mitä oikein haluamme seu-
nopeasti, kunnes tuli jälleen olo, että jotain ko-
rana olla. Viime vuosina olemme ilmoittaneet ta-
rishommia pitäisi varmaan tehdä. Olin kuullut
voitteeksemme palvella ”kaikenikäisiä ja kai-
aikaisemmin syksyllä, että koripallojaoston pu-
kentasoisia” pelaajia, mutta valitettavasti sillä
heenjohtajan paikka olisi mahdollisesti tulossa
hinnalla, että yksikään toiminnan osa-alue ei
avoimeksi ja tarkemman pohdiskelun jälkeen tu-
ole kehittynyt huippuunsa. Niukkojen resurssien
lin siihen tulokseen, että se paikka sopisi tämän
kohdentaminen on haastavaa, mutta juuri tuon
hetkiseen elämäntilanteeseeni hyvin. Voisin vai-
niukkuuden vuoksi toiminnan tavoitteita on
kuttaa asioihin, mutta minun ei tarvitsisi osallis-
syytä tarkastella kriittisesti. Unelmia ja visioita
tua päivittäiseen toimintaan niin aktiivisesti kuin
täytyy olla, mutta menestys täytyy rakentaa pala
vaikkapa valmentajana tai varsinaisena seura-
palalta ja usein näkyvä kehitys on tuskaisen
työntekijänä.
hidasta. Seuraavien kahden puheenjohtajavuoteni aikana toivonkin, että saisimme toimintamme sellaiseen valmiuteen, jotta valitsemiemme
tavoitteiden saavuttaminen on tulevaisuudessa
mahdollista.
Terveisin
Ilkka Immonen
puheenjohtaja
Kausiohjelma 5
Edustusjoukkueen
kesä/syksy
”Huhhuh” – pitkä syksy takana. Aloitimme 2013-
ja-agentit. Valmentaja käy heidän kanssaan läpi
2014 kauden rakentamisen jo hyvissä ajoin ke-
millaisia pelaajia etsimme ja sitä myötä saam-
väällä. Täksi kaudeksi oli tiedossa isoja satsauksia
me ehdolle heidän ehdottamia pelaajia. Valmenta-
mm. henkilöstöpuoleen, sillä suunnitelmiin kuului
ja katsoo kiinnostavilta pelaajilta useita ottelutal-
saada joukkueelle kokopäiväinen työntekijä. Pro-
lenteita, olemme yhteyksissä pelaajien aikaisem-
jektipäällikön pestin otti vastaan edel-
piin valmentajiin ja mikäli kaikki kolah-
liskauden joukkueenjohtaja Kim Martti-
taa kohdalleen, sopimusneuvottelut al-
la. Hän aloitti työnsä kokopäiväisenä
kavat. Kun kaikesta päästään sopuun, on
helmikuun alussa. Edustusjoukkueen
homma selvä.
johtoryhmän puheenjohtajaksi siirtyi jo
Tämän kauden kolmikko oli selvä jo
pari vuotta toiminnassa mukana ollut,
heinäkuun alkupuolella. Ensimmäinen so-
edelliskauden ottelutapahtuma-vastaavana toiminut Pekka Ruottinen. Valmentajakaksik-
pimus allekirjoitettiin Chicagolais-lähtöisen
Jemal Farmerin kanssa. Jemalilla oli kova tausta
ko saatiin lyötyä lukkoon jo myös hyvissä ajoin.
yliopisto-koripallosta isosta Arkansasin yliopistos-
Päävalmentajana jatkoi Juha Valkama ja apuval-
ta ja olimme varmoja että Jemalin heitolle olisi
mentajana toimii Ville Vihla.
käyttöä myös Ynnissä. Toisena varmistimme pelaa-
Joukkueen rakentaminen alkoi heti kesällä hy-
jasopimuksen Detroitista kotoisin olevan Eric Evan-
villä uutisilla sillä Suomea alle 20-vuotiaiden EM-
sin kanssa. Eric oli toiminut yliopisto-joukkueensa
kisoissa viime kesänä edustanut Kristofer Clement
ykkös-pelintekijänä yli 3 vuotta. Viimeisenä muttei
etsi itselleen uutta pelipaikkaa koulupaikankin var-
vähäisimpänä korinalus-tontille löytyi oikea atleet-
mistuessa Oulun Yliopiston kasvatustieteellisessä
ti Corbin Thomas. Tasan kaksimetrinen Corbin tar-
tiedekunnassa, saatiin joukkueen rinkiin mukaan
koitti meille voimaa ja urheilullisuutta. Corbin on
erittäin nälkäinen ja motivoitunut nuori kaveri jol-
myös kotoisin Chicagosta joten he ehtivät tutustu-
le oli heti tarjolla isoa roolia joukkueessamme. Toi-
maan Jemalin kanssa jo ennen Ouluun saapumista.
nen kova hankinta oli viime kaudella JKS-Basketia
Aloitimme joukkueharjoitukset elokuun alussa
edustanut nuori Otso Laakkonen joka saapui Ou-
Suomalaiskaartimme kanssa kun Amerikkalais-kol-
luun syksyllä.
mikko saapui maahan syyskuun ensimmäisellä vii-
Amerikkalaispelaajien hankinta on moniosainen prosessi. Se vie paljon aikaa mutta huolelli-
kolla. Tästä alkoi kova kolmen viikon harjoittelujakso ennen sarja-avausta.
sesti tehtynä, voi säästää sinut monilta yllätyksil-
Kautemme alkoi hienosti. Otimme alkuun 3
tä. Kaikki lähtee liikkeelle Suomalaisrungosta jon-
voittoa, ja vaikka palettimme oli vielä hieman se-
ka mukaan valmentaja miettii mille pelipaikalle tar-
kaisin, saimme kuitenkin jokaisessa pelissä tultua
vitsemme kohennusta. Koska ulkomaalaispelaajien
takaa ohi ja voittoon. Kolmen voiton jälkeen lasku
määrä on rajattu kolmeen, on hankinnat mietittä-
oli rajumpi mitä nousu. Neljästä seuraavasta otte-
vä tarkasti. Tämän jälkeen vuoroon tulevat pelaa-
lusta tulos oli pyöreä 0. Oli selvää että jotain täy-
6 Kausiohjelma
tyi tehdä ja päätimme purkaa Amerikkalaispelaa-
teemme näyttää kuitenkin tässä vaiheessa hyvältä.
jamme Eric Evansin pelaajasopimuksen. Päätös oli
Pari kovaa voittoa, pari tappiota mutta kaikki
erittäin raskas sillä Eric oli erittäin pidetty henkilö
on silti edelleen auki. 2014 alkoi osaltamme paril-
mutta valitettavasti ei pystynyt sopeutumaan jouk-
la joukkueellemme erittäin raskaalla loukkaantu-
kueemme pelisysteemiin. Urheilussakin välillä jou-
misella, kun joukkueen kapteeni Jari Vanttaja on
tuu tekemään raskaita päätöksiä.
muutamia viikkoja sivussa. Kauden tavoitteemme
Ericin korvaaja löytyi varsin läheltä. Otimme yhteyttä kaudella 2010–11 Ynniä ykköseen nostamas-
edelleen on selviytyä neljän parhaan joukkoon, kevään nousikarsintoihin.
sa mukana olleeseen Aubrey Conerlyyn. Aubrey ma-
Edustusjoukkue kiittää tukijoitaan ja katsojiaan
jaili Lappeenrannassa kihlattunsa kanssa ja hänes-
syksystä 2013 ja toivoo hyvän tunnelman myös ke-
sä tiesimme tarkalleen mitä hänestä saisimme.
vään 2014 puolella jatkuvan Oulun Urheilutalolla!
Aubrey saapui Ouluun vielä samalla viikolla. Aubrey sopeutui hienosti tuttuun Ouluun sekä Ynnin
Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille!
peli-taktiikkaan ja ilmeemme kentällä muuttui
muutamassa viikossa äärimmäisen positiiviseksi.
Kim Marttila
Pari kovaa voittoa ja pari tappiota mutta tilan-
Projektipäällikkö
Tu t u s t u m i e s t e n e d u s t u s j o u k k u e e s e e n t a r k e m m i n w w w. y n n i . f i
Kausiohjelma 7
Miesten edustusjoukkue
Aaltonen Antti
Laakkonen Otso
Clement Kristofer
Manninen Okko
Conerly Aubrey
Selmgren Ville
Farmer Jemal
Siivikko Jani
Hautala Vili
Teppo Juho
Junila Teemu
Kauro Juho
Keinonen Santtu
Thomas Corbin
Vanttaja Jari
Yrjänheikki Tomi
Päävalmentaja Juha Valkama
Apuvalmentaja Ville Vihla
Joukkueenjohtaja Kim Mar ttila
8 Kausiohjelma
Kuva: Avi Studio
A-tytöt/naisten edustus
Bergman Veera
Lauri Emma
Halonen Elina
Netta Oinas
Jalas Talvikki
Niemelä Oona
Jalas Tellervo
Nyberg Eeva
Jurva Lotta
Karjalainen Anni
Kauniskangas Anna
Raudaskoski Vilma
Ruokonen Vera
Salo Ira
Kokkonen Pilvi
Seeskorpi Elli
Kokkonen Sini
Siponen Essi
Korteniemi Ella
Turunen Suvi
Kotila Salla
Valmentaja: Lustig Mika
Joukkueenjohtaja: Karjalainen Juha
Kausiohjelma 9
Kuva: Avi Studio
A-pojat
Eskola Aatu
Halonen Benjami
Heino Joonas
Määttä Jesse
Ngonda Ilmari
Siira Valtteri
Huhmo Antti
Sääskilahti Jaakko
Huhmo Saku
Sääskilahti Lauri
Manninen Okko
Taskinen Vili
Valmentajat: Dakaj Jorgo ja Lustig Mika
Joukkueenjohtajat: Huhmo Heikki ja Eskola Petri
10 Kausiohjelma
Kuva: Avi Studio
B-pojat
Askeli Teemu
Lankinen Ari
Bones Jussi
Lassila Antti
Forsblom Kalle
Huttu Henri
Jokiranta Peetu
Juntunen Arttu
Kanervo Oskari
Lahtinen Juho
Lehmikangas Antti
Montin Aapo
Määttä Tuomas
Nikula Robert
Pllashniku Gramos
Vilmi Pietu
Valmentajat: Kaner vo Panu ja Dakaj Jorgo
Joukkueenjohtajat: Nikula Matti, Vilmi Pasi ja Montin Petri
Kausiohjelma 11
Kuva: Avi Studio
C-pojat
Erkkilä Jesse
Nyembo Begani
Junkkonen Matias
Rahkola Samuli
Junttila Roni
Karppinen Miska
Ranta Samuel
Raudasoja Frans
Kontturi Saku
Rytkönen Markus
Korkala Iivari
Siitoin Eero
Kursula Veikka
Sirkiä Sampo
Kuula Mikael
Takkula Tuukka
Lauri Jaako
Taskinen Janne
Lindberg Joonatan
Lotvonen Jere
Tiiliharju Jani
Tuominen Matti
Marjomaa Konsta
Willman Juuso
Myllylä Pietari
Virsunen Juho
Niemi Matias
Nissilä Juho
Ylipekkala Matias
Zhu Heng-Tao
Valmentajat: Pöyhtäri Iivari, Liimatainen Toni ja Perälä Santeri
Joukkueenjohtaja: Taskinen Jukka
12 Kausiohjelma
Kuva: Avi Studio
C00-tytöt
Aalto Erika
Nygård Oona
Akural Sara
Paaso Krista
Castren Maija
Röntynen Johanna
Haaksila Ida
Salmi Anna
Huru Lotta
Salmi Veera
Jalas Kanerva
Taskila Jenni
Korhonen Essi
Lehikoinen Sanna
Toppi Julia
Valjus Ronja
Myllymäki Sonja
Valmentajat: Kannus Emilia ja Haikola Tiina
Joukkueenjohtajat: Anttila Kaisa ja Taskila Marjo
Kausiohjelma 13
Kuva: Avi Studio
C01-tytöt
Hanni Janette
Jaara Wilma
Pllashniku Gresa
Ruikka Anni
Korhonen Noora
Räsänen Oona
Lintulahti Roosa
Vanhala Sofia
Naamanka Pipsa
Ylitalo Veera
Valmentajat: Jussila Risto ja Naamanka Petra
Joukkueenjohtaja: Vanhala Pekka
14 Kausiohjelma
Kuva: Avi Studio
Minipojat
Alanko Aleksi
Botti Jose
Hadzic Aladin
Myllyneva Joona
Nasi Waltteri
Nuutinen Kalle
Hyvönen Tuukka
Oikarinen Valtteri
Hänninen Anton
Ojala Tino
Kilpeläinen Aappo
Kosunen Tuomas
Pasma Jimi
Puumalainen Jimi
Kuisma Mikko
Rahko Aleksi
Kyllönen Ville
Rajaniemi Teemu
Kärki Niklas
Lounela Thomas
Moilanen Juho
Sirkiä Kalle
Vilmi Aatu
Ylitervo Arttu
Montin Eino
Valmentajat: Salo Ira, Kähkönen Maria ja Naamanka Petra
Joukkueenjohtaja: Kuisma Jani
Kausiohjelma 15
Kuva: Avi Studio
Minitytöt
Hirvonen Oona
Määttä Sofie
Iso-aho Amanda
Ojalehto Emmi
Isohätälä Julia
Parttimaa Pieta
Isohätälä Miia
Pesonen Saara
Isohätälä Sara
Pirilä Sanna
Kukka Viivi
Salmi Saara
Kurttila Marika
Smal Emilia
Luoma-aho Sara
Vähäsarja Venni
Malinen Meri
Valmentajat: Jussila Risto ja Naamanka Petra
Joukkueenjohtaja: Isohätälä Sari ja Kukka Johanna
16 Kausiohjelma
Anna elämän rokata.
Oulun OP rahoittaa. Pohjola vakuuttaa. OPKK välittää.
Kun haluat onnistua pankki- ja vakuutusasioissa, luota
satavuotiaaseen ammattilaiseen! Nyt on mitä mainioin hetki
keskittää sekä pankki- että vakuutusasiat samaan paikaan.
Keskittämällä palvelusi saat käyttöön parhaat edut.
Saat alennukset vakuutuksista ja kertyneitä bonuksia
käytät niiden maksamiseen.
Tule, niin lasketaan yhdessä, miten keskittäminen
vaikuttaa sinun ja perheesi asiointiin!
Soita ja varaa aika numerosta 010 2535 014!
Kausiohjelma 17
Kuva: Avi Studio
Mikropojat
Aalto Aleksi
Kilpeläinen Elmo
Broström Roope
Liimatta Samuel
Forsblom Alvar
Nuutinen Olli
Haapalainen Jami
Parkkila Otto
Hannuksela Jere
Hienonen Onni
Hirvonen Osakari
Stenius Kasper
Tervaluoto Jalmari
Tuikka Veikko
Katanasho Oliver
Valmentajat: Broström Jarmo, Siponen Essi, Lauri Emma, Ikonen Juhani ja Mar ttila Kim
Joukkueenjohtajat: Katanasho Ritva-Leena
18 Kausiohjelma
Asianajotoimisto Antti Myllymäki Oy
Hallituskatu 23 A 6
90100 Oulu
puh 0440 800 268
[email protected]
Kausiohjelma 19
Kuva: Avi Studio
Mikrotytöt
Jalava Ella
Jurmu Tilda-Mari
Hellsten Fanni
Madetoja Vilma
Kuisma Laura
Martikainen Nelli
Mäklin Malviina
Mikaela
Montin Oona
Katriina
Nousiainen Peppi
Valmentajat: Suvanto Amanda, Siponen Essi, Lauri Emma ja Ikonen Juhani
Joukkueenjohtaja: Kuisma Mari
20 Kausiohjelma
Yhteistyötä asiantuntemuksella!
Asianajotoimisto Botnia Oy
Hallituskatu 21, 90100 OULU
www.botnialaw.fi
Soita 08 530 1300
www.safetycar.fi
Liikennekoulu Safetycar
Saaristonkatu 1, 90100 OULU
Gsm 040 746 5088
Puh. 08 530 1300, Fax 08 530 1315
[email protected]
Kausiohjelma 21
PePa
Anttila Kaisa
Petäjäaho Mirja
Ensio Kaisa
Ruokonen Tuija
Huoponen Pauliina
Kankainen Paula
Kannus Emilia
Keskinarkaus Taisa
Kivioja Tiina
Koivuniemi Katja
Näslund Ida
Orell Kaisa
Paaso Henna
Salmela Johanna
Salmi Tanja
Sipari Piia
Soininen Minna
Somppi Niina
Tenkula Miia
Toivonen Krista
Törmä Sirpa
Väyrynen Leila
Pesonen Hertta
Joukkueenjohtaja: Väyrynen Leila
22 Kausiohjelma
R OHK E AS T I AIT O
Kausiohjelma 23
Tönköt
Aalto Arto
Annanolli Markku
Lukkarinen Pentti
Makkonen Ilpo
Juntunen Kalevi
Manninen Aki
Järvinen Antero
Miesmaa Marko
Järvinen Kari
Kanniainen Ari
Mäkelä Jyrki
Puotiniemi Kari
Kumpumäki Timo
Pyrhönen Jaakko
Kuurlunti Jani
Pääkkönen Jarmo
Kytökangas Jorma
Siltari Kalle
Lahdenperä Erkki
Suhonen Esa
Joukkueenjohtaja: Kumpumäki Timo
24 Kausiohjelma
Etsitkö
kotia?
sato.fi
SATO Vuokraus ja myynti
Puh. 0201 34 4400
Hallituskatu 20, PL 15, 90101 Oulu
www.olkkari.fi
sato.fi
Puhelujen hinnat: kiinteästä verkosta 8,28 snt/puh, +7 snt/min, matkapuhelimesta 8,28 snt/puh+17 snt/min. Ulkomaan puhelut hinnaston mukaisesti.
Kausiohjelma 25
ONMKY Kaikki
Ala-aho Kalle
Ikni Omar
Ikonen Jaakko
Karhu Toni
Katajamäki Juhani
Kehusmaa Toni
Kostakos Vassilis
Kärsämänoja Lauri
Marjaniemi Make
Perälä Sampsa
Pääkkönen Pekka
Pöyhtäri Iivari
Rytivaara Veikko
Tervonen Vesa-Matti
Joukkueenjohtaja: Marjaniemi Make
26 Kausiohjelma
Korkealaatuiset
sähkö- ja
automaatiokeskukset
Kiuruvedeltä.
ZZZ¿ER[¿
Kausiohjelma 27
Hyvän Työn Puu
Mikä on hyvää työtä? Kirjoita ajatuksesi Hyvän
työn puuhun. Lue mitä muut ovat kirjoittaneet.
Lahjoitamme 5 000 eurolla suomalaista työtä
hyvään tarkoitukseen.
K\YDDW\RWDÀ.
Hyvää työtä.