Vuosikertomus - Pellon Sähkö Oy

Comments

Transcription

Vuosikertomus - Pellon Sähkö Oy
Pellon Sähkö Oy
PELLON SÄHKÖ OY
Vuosikertomus
2010
Vuosikertomus I 2010
1
Pellon Sähkö Oy
Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta
23,9 miljoonaan kilowattituntiin. Nyt ei kannata pellolaisten röyhistellä rintojaan, vaikka se on alueemme siirron ennätys. Jo vuonna 1988 ylitettiin ensimmäisen kerran 20
miljoonaa kilowattituntia, 21 miljoonaa ylitettiin vuonna
1991, 22 miljoonaa vuonna 1993 ja 23 miljoonaa kilowattituntia ylitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001.
Urakointitoiminnan liikevaihto pieneni vuodesta 2009.
Tievalohuoltotoiminta jatkui Meri-lapin alueella, Pellossa ja
Kolarissa. Tievalaistuksen uudisrakentamista teimme Kolarissa, Äkäslompolossa, Levin alueella, Pelkosenniemellä
ja jopa Savukoskella. Tievalaistusurakointiin on tullut Lappiin uusia yrityksiä alueen ulkopuolelta. Nämä markkinavaltaajat polkevat hintoja parin kolmen vuoden ajan ja siten
pyrkivät saamaan osuuksia alueemme töistä. Tätä trendiä
tapahtuu aika ajoin, mitään uutta se ei ole. Yleensä he huomaavat, että hintataso ei ole sama kuin etelämpänä ja häipyvät vähin äänin takaisin. Meidän pitää olla kärsivällinen
ja odottaa tämän kehityksen ohi menoa. Tiettyjen urakoiden niputtaminen on ennen kaikkea Liikenneviraston trendi ja niiden tarjouskilpailu on venäläistä rulettia. Vuonna
2009 onnistuneen Haaparannan urakoinnin jälkeen ruotsalaiset urakoitsijat joutuivat pudottamaan hintatason alle
meidän ja siten emme onnistuneet saaman 2010 urakkaa.
Olemme investoineet ajoneuvokalustoon parina vuonna lähes 250 tuhatta euroa. Ajoneuvokalustomme on nyt
kunnossa, johon sisältyy keskiraskas nelivetokuorma-auto,
joka on varustettu monipuolisella nostotoimilaitteella.
Erikoisesti tievalaistuksen rakentamiseen varustettu pitkä
Sprinter hankittiin toimintavuonna. Auto mahdollistaa rakentamisen myös hankalissa olosuhteissa. Pitkään toimittiin hyvin vanhalla kalustolla ja aina oli epävarmuus, että
jäädäänkö tielle saati päästäänkö tielle.
Viime keväänä iso osa lappilaisista verkkoyhtiöistä teki sopimuksen Soneran kanssa etäluettavien sähkömittareiden hankinnasta ja mittauspalvelusta. Suuret kuluttajat
ovat jo etäluennan piirissä ja omakotitalot ja muut pienet
käyttöpaikat mittaroimaan vuosina 2012 - 2013. Varsinkin
sähkölämmitteisissä omakotitaloissa tämä tarkoittaa sähkölaskun suuruudessa kausivaihtelua. Tammi-maaliskuussa laskut ovat keskimääräistä suurempia ja kesäaikana
vastaavasti ovat keskimääräistä pienempiä.
Yhtiön alueella velvoitemyyntiä harjoittavassa Energiapolarissa toteutettiin omistajajärjestelyjä, joiden johdosta
yhtiön omistus jäi lappilaisten käsiin. Yhtiö tulee keskittymään ennen kaikkea alueen omiin kuluttajiin.
2
Energiamarkkinavirasto on todennut laskelmissaan, että
yhtiön verkkoliiketoiminta on ylituottoista, vaikka yhtiön siirtotariffit ovat valtakunnallisestikin maan halvimpia meidän
pääkuluttajaryhmille. Sähkölämmitteisen omakotitalon siirtohintamme on valtakunnan kolmanneksi halvin, ainoastaan Muonion Sähköosuuskunta ja Keravan Energia ovat
meitä halvempia. Koko maan painotettu keskiarvo, missä
huomioidaan yhtiöiltä vastaavalle asiakasryhmälle toimitetuilla energiamäärillä on yli 28 prosenttia kalliimpi hinta
kuin meillä. Kalleimman yhtiön hinta on yli viisikymmentä
prosenttia kalliimpi kuin meidän. Se hintataso, johon meitä vaaditaan, ei ole enää taloudellisesti kannattavaa, vaan
se ajaisi verkon sellaiseen tilaan, ettei sitä voisi uudistaa.
Yhtiössä tehdään kaikki voitava, että voisimme jatkossakin
toimia omana verkkoyhtiönä ja ratkaisut tapahtuvat pikaisesti kuluvan vuoden aikana.
10.5.2011
Jukka Järnström
toimitusjohtaja
Vuosikertomus I 2010
Pellon Sähkö Oy
Hallinto
Omistussuhteet
Yhtiön Hallitus toimintavuona 2010
Yhtiön osakepääoma 100.027,63 euroa on jaettu 58.776
osakkeeseen. Suurin yksittäinen omistaja on Pellon kunta 18,1 % osuudella ja yhtiöllä on 263 omistajaa, joista
yksityiset henkilöt muodostavat suurimman kokonaisuuden.
Yritykset ja yhteisöt
( 9 kpl ) 19,6 %
erovuorossa
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Ari Risto
Antti Mäkituomas
2011
2011
Jäsenet:
Tuomo Jolma
Armas Kristo
Raimo Kuusijärvi
Reijo Lassila
2012
2012
2013
2013
Varajäsenet:
Seppo Kivelä
Jukka Kristo
Tapio Välimaa
2011
2012
2013
Hallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Jukka
Järnström. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 6
kertaa ja käsitteli 45 §.
Pellon kunta
18,1 %
Yksityiset henkilöt
( 257 kpl ) 62,3 %
Osakkuudet ja jäsenyydet
Yhtiö on osakkaana tai jäsenenä seuraavissa yhteisössä:
Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 7 p:nä toukokuuta 2010
Pellossa. Kokouksessa oli edustettuna 39 osakasta. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Hallitukseen valittiin erovuorossa olleet Raimo Kuusijärvi
ja Reijo Lassila uudelleen ja uudeksi varajäseneksi valittiin Tapio Välimaa Pellostä.
Osakkuudet:
Tornionlaakson Sähkö Oy
Energiapolar Oy
Lapin Sähkövoima Oy
Pellon Laskettelurinteet Oy
Tornion Golf Oy
Blue Ice Art Oy
Pellon Vesihuolto Osuuskunta
Jäsenyydet:
Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto ry STUL
Pellon Yrittäjät ry
Poikkinainti ry
Tilitarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
Rovaniemeltä, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari
Tauriainen.
Vuosikertomus I 2010
3
Pellon Sähkö Oy
HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS
Yhtiön rakenne
Yhtiö on emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiönä on
Tornionlaakson Sähkö Oy. Omistusosuus tytäryhtiöstä on
53,7 prosenttia. Emoyhtiö harjoittaa verkkoliiketoimintaa
Pellon kirkonkylän taajama-alueella sekä urakoi tievalojen
rakennus- ja huoltotöitä, joiden osuus liikevaihdosta oli
61,9 %.
Konsernin verkkoliiketoiminnan toimialueena ovat
Pellon, Kolarin ja Ylitornion kunnat sekä Tornion kaupungin haja-asutusalueet. Paikallisena sähkönmyyjänä toimii
Energiapolar Oy.
Olennaiset tapahtumat tilikaudella
ja sen päättymisen jälkeen
ja vuoden 2011 alussa käynnistettiin Ylitorniolta Pelloon
80-luvun alussa rakennetun voimajohdon vahvistaminen.
Kolarin sähköasemalla lisättiin päämuuntajalle katkaisijalähto. Verkostoinvestoinnit parantavat sähkön toimitusvarmuutta ja pienentävät siirtohäviöitä.
Emoyhtiön valaistusurakoinnin liikevaihto pieneni 14
prosenttia. Suurimpina kohteina olivat tievalojen rakentaminen Pelkosenniemellä sekä Kolarin keskustassa ja
Äkäslompolossa.
Emoyhtiö jatkoi selvitystä verkkotoiminnan ylituoton
tasaamiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Toimenpiteet toteutetaan vuoden 2011 aikana.
Emoyhtiö osallistui Enontekiön kunnan myyntitarjouskilpailuun Enontekiön Sähkö Oy:n 90 % osakekannan ostamiseksi. Neuvottelut myynnin toteutumiseksi ovat siirtyneet kuluvalle vuodelle.
Tuloskehitys ja talous
Konsernin toimialueella käytettiin tilikaudella sähköä 249
miljoonaa kilowattituntia, josta emoyhtiön osuus oli 23,9
miljoonaa kilowattituntia. Kulutus emoyhtiön alueella kasvoi 4,8 %. Koko konsernin sähkön kulutus kasvoi 6,2 %.
Kasvu johtui pääosin kylmästä säästä.
Osakkuussähkön tuotanto vastasi tilikaudella 64 prosenttia konsernin vastuualueen sähkönkulutuksesta. Norjasta vuokratun vesivoiman tuotanto oli ennätyksellisen
suuri, kun taas Tornionlaakson Voima Oy:n tuotanto jäi
huomattavasti keskimääräistä pienemmäksi. Osakkuussähkö myytiin Energiapolar Oy:lle ja sähköpörssiin.
Konsernin sähköverkoston rakentamisen painopiste oli siirtoverkon kehittämisessä. Liakasta Ylitorniolle 70-luvun alussa rakennettu voimajohto peruskorjattiin
Yhtiön liikevaihto oli 1 258 521 € (edellisellä tilikaudella
1 372 505 €) ja liikevoitto 130 331 € (139 270 €). Tytäryhtiöltä saatu 451 073 euron suuruinen osinko paransi
oleellisesti tilikauden tulosta. Konsernin liikevaihto oli 14,1
milj. € (11,7 milj. €) ja liikevoitto 5,7 milj. € (3,6 milj. €).
Liikevaihdon kasvu ja tuloksen paraneminen johtuivat osakkuussähkön tuotannon kasvusta ja korkeasta markkinahinnasta sekä sähkön siirtomäärien kasvusta.
Yhtiö käytti investointeihin 152 000 € (260 000 €).
Konsernin investointien määrä oli 6,4 milj. € (9,3 milj.€).
Yhtiön ja konsernin taloudellista tilaa kuvaavat tunnusluvut
Tunnusluvut emoyhtiö
Liikevaihto, 1000
Liikevoitto, % liikevaihdosta
2006
2007
2008
2009
2010
Tunnusluvut konserni
2006
2007
1 235
1 678
1 166
1 373
1 259
Liikevaihto, 1000
9 119
9 942 13 463 11 653 14 054
21
20
16
10
10
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja
Liikevoitto, % liikevaihdosta
24
13
43
73
47
Oman pääoma tuotto %
7,1
7,9
12,8
24,5
13,1
Oman pääoma tuotto %
Sijoitetun pääoman tuotto %
6,6
7,7
10,7
19,1
10,6
Omavaraisuusaste %
94
95
94
95
95
62
17
258
260
152
pysyviin vastaaviin
3
3,5
3
5,5
3,6
Henkilöstö keskimäärin
Bruttoinvestoinnit
Henkilöstö keskimäärin
26
44
2009
2010
31
41
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja, % liikevaihdosta
pysyviin vastaaviin
26
2008
ja eroja, % liikevaihdosta
32
29
45
33
41
11,6
10,4
18,0
10,7
15
Sijoitetun pääoman tuotto %
8,2
7,8
14,4
8,4
12
Omavaraisuusaste %
90
90
89
90
85
2 178
4 012
3 286
9 323
6 390
32
32,5
32,0
34,5
33
Bruttoinvestoinnit
4
Vuosikertomus I 2010
Pellon Sähkö Oy
Arvio liiketoiminnan todennäköisestä
tulevasta kehityksestä
Konsernin liikevaihto alenee ja tulos jäänee edellisvuotta
pienemmäksi tuotanto- ja hintaennusten mukaan Verkkotoiminnan kannattavuus heikkenee maltillisen hinnoittelun ja kustannusten nousun vuoksi.
Emoyhtiön valaistusurakoinnin arvioidaan pysyvän
edellisen vuoden tasolla. Tytäryhtiöstä saatavan osingon
määrä kasvaa 677 000 euroon.
Emoyhtiön ja tytäryhtiön päällekkäiset rakennusorganisaatiot tulisi yhdistää lähi vuosina. Näillä toimenpiteillä
saadaan kustannussäästöjä ja resurssit kohdennettua oikein. Urakointi tullee kohdentumaan kasvavaan kaivosteollisuuteen.
Riskit ja epävarmuustekijät
Osakkuussähkön myynnistä saatava tulos riippuu sähkön
markkinahinnan kehityksestä sekä sadannasta voimalaitosalueilla. Hintariskiä on pienennetty sähköpörssin finanssituotteilla toteutetun suojauksen avulla. Hintasuojaus kattaa kolmanneksen seuraavan vuoden tuotannosta.
Verkkoliiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin häiriöihin sähkön jakelussa. Pitkistä, laajavaikutteisista sähkökatkoksista saattaa aiheutua erittäin suuret
kustannukset mittavien korjaustöiden ja asiakkaille maksettavien korvausten takia. Käynnissä olevat voimajohtoinvestoinnit vähentävät oleellisesti suurhäiriön riskiä
koko toimialueella.
Katuvalourakoinnissa riskinä on rakennuskohteiden
väheneminen ja kilpailun kiristyminen.
Hallintoelimet
Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet
Varajäsenet
Toimitusjohtaja
Tilintarkastus
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 30 vakinaista työntekijää, joista yksi osa-aikatyössä. Henkilöstön
määrä oli tilapäinen henkilöstö mukaan lukien kokopäivätyöksi muutettuna 33 työntekijää.
Tytäryhtiön ja emoyhtiön toimitusjohtajat eivät sisälly
henkilöstömääriin.
Ympäristövaikutukset
Verkkotoiminnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset
aiheutuvat sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta. Haittavaikutukset pyritään minimoimaan
kehittämällä suunnittelua ja tiivistämällä yhteistyötä kaavoittajan kanssa. Purettu materiaali lajitellaan ja otetaan
mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön.
Tytäryhtiö on mukana energia-alan energiatehokkuussopimuksessa.
Ari Risto
Antti Mäkituomas
Tuomo Jolma
Armas Kristo
Raimo Kuusijärvi
Reijo Lassila
Seppo Kivelä
Jukka Kristo
Tapio Välimaa
Jukka Järnström
Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö
Päävastuullisena tilintarkastajana
Ari Tauriainen KHT
Hallituksen esitys tuloksesta
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 2 419 418,33
euroa, josta tilikauden voitto on 545 547,82 euroa. Hallitus esittää jaettavaksi osinkona 528.984 euroa
eli 9 euroa osaketta kohti.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Emoyhtiön osakkeet
Yhtiöllä on 58 776 osaketta. Kukin osake oikeuttaa
yhteen ääneen yhtiökokouksessa.
Vuosikertomus I 2010
5
Pellon Sähkö Oy
KONSERNITULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2010
1.1. - 31.12.2009
14,054,075.71
-26,292.00
36,457.79
11,653,052.97
49,563.00
59,371.92
-2,867,201.17
-1,244,142.69
-2,872,752.15
-1,272,586.90
-1,302,222.28
-1,291,763.57
-206,375.18
-85,865.82
-200,233.35
-116,232.94
-1,742,150.38
-914,366.50
-1,544,316.58
-865,891.27
5,701,917.48
3,598,211.13
3,567.39
55,288.31
10,027.21
68,583.12
30,708.27
74,290.34
10,212.90
105,042.81
-21,767.60
-15,200.79
-356.41
5,817,615.91
3,802,908.25
-
-
LIIKEVAIHTO
Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus omistusyhteysyritysten tuloksesta
Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Muut korko- ja rahoitustuotot
Rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset
Korkokulut ja muut rahoituskulut
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ
Satunnaiset erät
Satunnaiset kulut
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
5,817,615.91
3,802,908.25
-843,856.81
-685,439.76
-1,971,595.63
-361,341.66
-558,379.38
-1,298,346.10
TILIKAUDEN VOITTO
2,316,723.71
1,584,841.11
6
Vuosikertomus I 2010
Pellon Sähkö Oy
KONSERNITASE
31.12.2010
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Verkosto
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
Sijoitukset
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset urakat
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto
Vähemmistöosuudet
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Liittymismaksut
Lainat rahoituslaitoksilta
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Saadut ennakot
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut velat
Siirtovelat
359,832.52
10,940.1
10,348.57
381,121.20
248,868.34
1,113,429.74
27,422,247.30
839,546.30
5,162.82
524,588.04
31.12.2009
284,762.10
13,653.12
6,560.77
304,975.99
248,868.34
1,177,284.25
22,786,738.12
843,628.55
5,162.82
30,153,842.54
846,865.99
25,908,548.07
4,765,383.60
1,813,470.01
11,410,937.35
17,989,790.96
4,816,002.16
2,949,975.90
11,027,699.93
18,793,677.99
18,597.00
39,522.00
58,119.00
13,272.00
65,814.00
79,086.00
2,999,313.69
1,855,202.13
207,288.51
337,483.04
2,399,973.68
2,538,641.15
282,250.67
178,421.87
100,027.63
60,178.10
755,049.42
14,669,888.21
2,316,723.71
18,462,261.36
1,244,440.00
4,155,725.99
7,127,812.61
3,600,233.89
58,710,000.00
51,086,495.62
17,901,867.07
13,379,674.05
100,027.63
60,178.10
755,049.42
13,614,428.68
1,584,841.11
16,114,524.94
11,796,607.84
18,121,671.20
23,862,427.35
355,560.00
791,865.98
55,550.00
135,292.62
813,799.13
1,413,963.80
3,470,286.23
21,591,957.43
264,980.79
78,420.00
96,241.30
532,827.99
610,935.33
1,583,405.41
-
3,566,031.53
58,710,000.00
Vuosikertomus I 2010
7
51,086,495.62
Pellon Sähkö Oy
TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2010
1.1. - 31.12.2009
1,258,520.70
-26,292.00
7,844.12
1,372,505.42
49,563.00
6,263.76
-388,570.15
-232,949.18
-489,098.17
-272,340.03
-208,914.56
-249,284.48
-34,872.65
-18,115.72
-37,873.51
-19,194.95
Suunnitelman mukaiset poistot
-112,223.06
-90,476.91
Liiketoiminnan muut kulut
-114,096.42
-130,794.42
LIIKEVOITTO
130,331.08
139,269.71
451,512.83
0.00
835,627.00
447.98
0.00
11,908.72
3,535.34
27,881.85
-6.76
-99.87
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ
Satunnaiset erät
Satunnaiset kulut
593,745.87
1,006,662.0
-
-
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
593,745.87
1,006,662.01
-15,127.98
-33,070.07
-31,360.25
-35,393.73
545,547.82
939,908.03
LIIKEVAIHTO
Keskeneräisten töiden varaston muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Rahoitustuotot ja kulut
Tuotot osuuksista saman konsernin yhtiöissä
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Muut korko ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys/ vähennys
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO
8
Vuosikertomus I 2010
Pellon Sähkö Oy
TASE
31.12.2010
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Verkosto
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset urakat
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisamiset
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Vararahasto
Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto
13,382.70
10,348.57
23,731.27
5,411.27
6,560.77
11,972.04
862,888.88
14,792.99
641,707.23
182,557.09
839,057.31
3,092,340.75
96,666.01
18,534.47
3,207,541.23
3,092,340.75
96,666.01
13,229.93
3,202,236.69
18,597.00
39,522.00
58,119.00
13,272.00
65,814.00
79,086.00
258,722.68
92,763.49
14,648.08
82,429.53
189,841.10
14,792.99
648,671.36
199,424.53
188,313.69
1,350.81
69,058.18
100,027.63
60,178.10
1,354,239.10
1,873,870.51
545,547.82
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Liittymismaksut
Lyhytaikainen
Ostovelat
Saadut ennakot
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat
31.12.2009
38,306.83
55,550.00
36,263.96
70,201.21
48,284.58
-
-
1,563,094.97
1,608,166.46
5,974,098.03
5,930,359.60
3,933,863.16
3,917,299.34
477,507.39
462,379.41
1,314,120.90
1,306,487.12
248,606.58
5,974,098.03
Vuosikertomus I 2010
100,027.63
60,178.10
1,354,239.10
1,462,946.48
939,908.03
9
15,610.99
78,420.00
29,599.14
50,010.88
70,552.72
244,193.73
5,930,359.60
Pellon Sähkö Oy
RAHOITUSLASKELMA
1000€
Konserni
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja kulut
Muut oikaisut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
(vähennys+) / (lisäys-)
Vaihto-omaisuuden( vähennys+) / (lisäys-)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
(vähennys-) / (lisäys+)
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetutu välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta ( A )
Pellon Sähkö Oy
2010
2009
2010
2009
5,818
3,803
594
1,007
1,742
-116
-3
7,441
1,544
-174
-23
5,150
112
-463
243
90
-867
230
-527
21
94
-55
-69
21
310
-55
1,627
-974
4
48
8,562
4,215
199
533
-22
69
-844
7,765
-16
105
-361
3,943
12
-33
178
31
-35
529
Investointien rahavirta
Investoinnit ainellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Omien osakkeiden lunastus
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit muihin sijoituksiin
lainasaamisten lisäys
Lainasaamisten takaisinmaksut
Luovutustulot muista sijoituksista
Saadut osingot investoinneista
Saadut korot investoinneista
Investointien rahavirta ( B )
-6,006
-
-8,500
-
-147
-
-234
-
3
-384
-640
1,704
9
55
-5,259
2
-823
-350
97
147
10
74
-9,343
-5
451
299
-26
836
576
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nosto
Maksetut osingot
Saadut liittymismaksut
Rahoituksen rahavirta ( C )
1600
-918
340
1,022
-1,092
250
-842
-529
7
-522
-367
4
-363
Rahavirtojen lisäys/vähennys ( A-B+C )
Rahavarat 1.1.
3,528
3,600
-6,242
9,842
-45
1,608
742
866
Rahavarat 31.12.
7,128
3,600
1,563
1,608
10
Vuosikertomus I 2010
Pellon Sähkö Oy
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2010
TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Konsernisuhteet
Yhtiö on emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiönä on
Tornionlaakson Sähkö Oy, kotipaikka Pello, omistusosuus
53,7 % sekä omistusyhteysyrityksinä Tornionlaakson Voima Oy, kotipaikka Ylitornio, Pellon Laskettelurinteet Oy,
kotipaikka Pello ja Kittilän Alueverkko Oy, kotipaikka Rovaniemen kaupunki.
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset ja omistusyhteysyritykset
Konsernitilinpäätöksen laskentaperusteet
Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta
vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu käyttöomaisuuteen. Kohdistettuja eriä oli 31.12.2010 maa-alueissa
52.534 euroa, verkostossa 51.739 euroa ja voimalaitososakkeissa 1.192.091 euroa. Verkostoon ja voimalaitososakkeisiin kohdistetut erät poistetaan käyttöomaisuuserien poistosuunnitelman mukaan.
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten katteet, sisäisiä aktivointeja vastaavat kulut, sisäiset
saamiset ja velat on eliminoitu.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu tilikauden tuloksesta ja
poistoerojen muutoksesta, konsernin omasta pääomasta
ja kertyneistä poistoeroista sekä esitetty tuloslaskelmassa ja taseessa oman eränään.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan
sekä niiden tilikauden aikana tapahtunut muutos laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen.
Omistusyhteysyritykset
Omistusyhteysyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus
yhtiöiden tuloksista on esitetty rahoituserissä. Yhdistelyn
vaikutus omaan pääomaan on -70.412 euroa ja tilikauden tulokseen 3.567 euroa.
Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykket on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella.
Poistoajat ovat:
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset ja rakennelmat
Kevyet rakennelmat
Verkosto
Koneet ja kalusto
Voimalaitososakkeisiin
kohdistettu konserniaktiiva
Vuotta
Tasapoisto %
5 - 20
10
30 - 40
10
20 - 25
5 - 20
20 - 5
10
3,3 - 2,5
10
4-5
20 - 5
40
2.5
Rahoitusvälineiden arvostus
Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon tai sitä
alempaan markkinahintaan.
Tuloverot
Veroihin on kirjattu konserniyhtiöiden tilikausien tuloksia
vastaavat verot ja laskennallisen verovelan muutos.
Vuosikertomus I 2010
11
Pellon Sähkö Oy
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2010
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
Konserni
Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Vuokratulot
Muut
Henkilöstömenot
Palkat
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Tuloslaskelman henkilöstökulut
Aktivoidut henkilöstömenot
Maksetut palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet
Muu henkilöstö
Emoyhtiö
2010
2009
2010
2009
3,119
1,248
32,091
36,458
23,085
9,551
26,736
59,372
3,364
4,480
7,844
3,364
2,900
6,264
1,302,222
206,375
85,866
1,594,463
234,199
1,828,662
1,291,764
200,233
116,234
1,608,231
191,410
1,799,641
208,915
34,873
18,116
261,904
0
261,904
249,284
37,088
19,195
305,567
0
305,567
214,804
1,285,935
1,500,739
201,190
1,206,258
1,407,448
92,188
98,324
190,512
83,524
123,162
206,686
13.0
20.0
33.0
13.0
21.5
34.5
0.0
3.6
3.6
1.0
4.5
5.5
12,904
880
13,784
12,923
7,092
20,015
3,196
880
4,076
3,220
7,092
10,312
46,928
63,853
1,364,785
212,398
54,186
1,742,150
45,041
64,322
1,180,418
200,350
54,186
1,544,317
1,979
55,552
54,693
112,223
1,491
53,360
35,626
90,477
20,312
-17,846
2,628,491
5,350
6,872
-15,306
2,135,228
20,819
1,671
255
6,735
6,468
169
274
8,849
22,068
2,636,307
2,147,613
15,128
31,360
Henkilöstön määrä keskimäärin
Toimihenkilöitä
Työntekijöitä
Toimitusjohtajat eivät sisälly
henkilöstömääriin
Tilintarkastus
Tilintarkastuspalkkoit
Muut palkkiot
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Sähköverkosto
Koneet ja kalusto
Osakkeet ja osuudet
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos
Aineettomat hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Sähköverkosto
Koneet ja kalusto
Jaettu konsernissa tulokseen ja
laskennallisen verovelan muutokseen
12
Vuosikertomus I 2010
Pellon Sähkö Oy
TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset emoyhtiö
Hankintameno
1.1.2010
Lisäykset
1.1.-31.12
Hank.meno
31.12.2010
Kert. SUMUpoisto 31.12.
Kirjanpitoarvo
31.12.2010
9,950
31,724
18,342
13,383
14,793
21,625
1,696,376
539,582
21,625
1,047,705
340,158
14,793
0
648,671
199,425
Ainettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakenn.
Verkosto
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
14,793
21,625
1,633,861
468,022
62,516
73,633
3,202,237
5,305
Tase-erät yhteensä
5,362,311
151,404
21,774
Vähennykset
1.1.-31.12
2,073
3,207,541
2,073
3,207,541
5,511,642
1,427,829
4,083,813
Hank.meno
31.12.2010
Kert. SUMUpoisto 31.12.
Kirjanpitoarvo
31.12.2010
1,177,787
101,778
817,955
90,838
359,832
10,940
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset konserni
Hankintameno
1.1.2010
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
1,058,502
Muut pitkävaik.menot
101,778
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
248,868
Rakennukset ja rakenn.
2,403,318
Verkosto
39,868,065
Koneet ja kalusto
4,673,784
Muut aineelliset hyödykkeet
5,163
Keskeneräiset hankinnat
846,866
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
16,764,861
Tase-erät yhteensä
65,971,205
Lisäykset
1.1.-31.12
Vähennykset
1.1.-31.12
119,285
6,000,294
210,388
29,301
313,226
635,504
386,805
7,029,998
664,805
248,868
2,403,318
45,868,359
4,854,871
5,163
524,588
13
248,868
1,113,430
27,422,247
839,546
5,163
524,588
17,151,666
975,347
16,176,319
72,336,398
25,635,465
46,700,933
Osakkeiden ja osuuksien tasearvoon sisältyy 1994 tehtyjä arvonkorotuksia 1 597 785 €.
Vuosikertomus I 2010
1,289,888
18,446,112
4,015,325
Pellon Sähkö Oy
Osakkeet ja osuudet emoyhtiö
Saman konsernin yritykset
Tornionlaakson Sähkö Oy
Omistusyhteysyritykset
Pellon Laskettelurinteet Oy
Muut osakkeet ja osuudet
Energiapolar Oy
Lapin Sähkövoima Oy
Tornion Golf Oy
Muut pienet omistusosuudet yht.
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä
Yhteensä
Osakkeet ja osuudet konserni
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Tornionlaakson Voima Oy
Pellon Laskettelurinteet Oy
Kittilän Alueverkko Oy
Yhteensä
Muut yhtiöt (omistus alle 20% )
Lapin Sähkövoima Oy
Energiapolar Oy
Kymppivoima Oy
Kymppivoima Hydro Oy
Muut pienet omistusosuudet yht.
osakkeita
kpl
Omistusosuus
ja äänimäärä %
nimellisarvo
€
kirjanpitoarvo
€
64,439
53.7
108,378
3,092,341
6,000
40.3
96,876
96,666
12,298
8,438
1
1.4
0.6
-
12,298
1,419
168
856
5,046
3,123
9,509
856
18,534
3,207,541
500
6,000
1,760
50.0
40.3
28.0
84,094
96,876
1,760,000
2,883,136
70,636
1,811,611
4,765,383
206,625
126,036
45,840
1,329
14.4
11.4
3.1
8.3
34,752
126,036
964,015
17,809
6,697,232
122,778
4,400,895
178,086
11,946
11,410,937
16,176,320
Yhteensä
Konserni on sitoutunut kattamaan vuonna 2013 valmistuvalta ydinvoimalaitokselta hankkimallaan energialla osuutensa
laitoksen rakentamis- ja sähköntuotantokustannuksista sekä ostamaan varaamansa osuuden Kymppivoima Oy:n
Statkraftilta 15 vuoden leasingsopimuksella hankkimasta Ranan vesivoimalaitoksen sähköntuotanto-osuudesta.
2010
Siirtosaamiset
Korkosaatavat
Myynnin jaksotus
Verosaaminen
Eläkevakuutus
Arvonlisäverosaamiset
Muut siirtosaamiset
Oman pääoman muutokset
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Vähemmistöosuuden muutos
Vararahasto
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Omien osakkeiden lunastus
Osakehankinnan eliminointi
Vähemmistöosuuden muutos
EMOYHTIÖ
2009
2010
-
-
1,351
1,351
2,653
11,995
14,648
109,682
164,694
7,875
282,251
103,077
92,503
11,708
207,288
-
-
418
109,624
10,422
5,854
52,104
178,422
134
90,857
236,283
134
16,441
65,589
10,209
337,483
418
22,065
10,422
5,854
30,299
69,058
100,028
60,178
755,049
0
755,049
15,199,270
388,529
100,028
60,178
752,237
2,812
755,049
13,967,925
29,046
709,181
100,028
60,178
1,354,239
2,402,854
-
100,028
60,178
1,354,239
1,830,296
-
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
Siirtoisaamiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
KONSERNI
14
Vuosikertomus I 2010
2009
266
82,430
Pellon Sähkö Oy
Osingonjako
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma yhteensä
Jakokelpoinen oma pääoma
Voittovarat 1.1.
Tilikauden voitto
Kertyneestä poistoerosta omaan
pääomaan merkitty osuus
Yhteensä
Ostovelat
Muille
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut
Tilitys myyntiyhtiölle
Lopullinen tulovero
Korkojaksotukset
Eläkevakuutusmaksut
Muut
Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista
Vastuusitoumukset
Luotollisen shekkitilin limiitin vakuutena
Annetut kiinteistökiinnitykset
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
Vakuudeksi annetut talletukset
Takausvastuut muiden veloista
Annetut pantit
Lapin Sähkövoima Oy:n velasta
pantatut osakkeet
Yrityskiinnitykset
Pohjolan Osuuspankista otetun lainan vakuutena
Lainan määrä 31.12.
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
Muut vastuut
Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeisiin
liittyvä rahastoonmaksuvelvollisuus
2010
-917,911
14,669,888
2,316,724
17,901,867
2009
-1,091,723
13,614,429
1,584,841
16,114,525
2010
-528,984
1,873,870
545,548
3,933,863
2009
-367,350
1,462,946
939,908
3,917,299
14,669,888
2,316,724
13,614,429
1,584,841
1,873,870
545,548
1,462,946
939,908
-7,413,220
9,573,392
-6,190,423
9,008,847
2,419,418
2,402,854
791,866
264,981
38,307
15,611
-
-
36,264
36,264
29,599
29,599
135,293
96,241
-
212,991
211,134
810,788
31,270
65,795
81,986
1,413,964
226,482
274,597
24,674
20,739
64,443
610,935
24,220
24,065
48,285
27,851
20,739
21,963
70,553
-
-
124,152
120,219
512,973
2,963,259
26,050
-
512,973
2,963,259
21,072
28,637
512,973
2,963,259
26,050
-
512,973
2,963,259
21,072
-
6,694,109
6,316,176
-
-
-
-
4,856
12,935
17,791
3,409
12,708
16,117
8,125,558
8,503,491
-
-
3,609,128
1,600,000
Emoyhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovänennyksiä 44 160 € ja konserni 3 058
583 €, mikäli kiinteistöjen käyttö vähenee suhteessa alkuperäiseen rakentamisen valmistusaikaiseen käyttötarkoitukseen tarkistuskauden aikana.
Emoyhtiöllä ja konsernilla on valtioneuvoston asetuksen 440/2003 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden
hävittämisestä.
Johdannaissopimukset
Sähkökaupan finanssisopimukset
Kohde-etuuden käypä arvo
-755,834
Johdannaissopimukset on edellä arvostettu nettona tilinpäätöshetken markkina-arvoon.
Sopimukset erääntyvät vuonna 2011.
Vuosikertomus I 2010
15
455,898
Pellon Sähkö Oy
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2010
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto, %
100 x (tulos ennen satunnaisia eriä - verot)
oma pääoma + verovelattomat varaukset + arvostuserät
Nimittäjän korjattu oma pääoma kaikkine erineen lasketaan
tilikauden alun ja lopun keskiarvona.
Sijoitetun pääoman tuotto, %
100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut)
sijoitettu pääoma
Sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona
Sijoitettu pääoma = korolliset velat + arvostuserät + varaukset, joista on vähennetty verovelka + oma pääoma + liittymismaksut
Omavaraisuusaste, %
100 x (oma pääoma + verovelattomat varaukset + arvostuserät + liittymismaksut)
taseen loppusumma - saadut ennakot
16
Vuosikertomus I 2010
Pellon Sähkö Oy
SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAISET LIITETIEDOT
SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET
SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2010
1.1. - 31.12.2009
479,450
468,412
4,731
4,814
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Häviösähkö
-66,989
Muut ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Alueverkko-,kantaverkko- ja
verkkopalvelumaksut
-121,192
Muut ulkopuoliset palvelut
-54,624
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
-22,766
Henkilösivukulut
Eläkekulut
-3,800
Muut henkilösivukulut
-2,857
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Sähköverkon hyödykkeistä
-55,657
Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä
-2,909
Liiketoiminnan muut kulut
Muut liiketoiminnan kulut
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
-242,805
-113,083
-51,877
-29,423
-2,486
-1,853
-21,051
-58,566
-53,466
-3,759
-57,225
-28,995
-22,503
124,392
150,017
1,268
-3
1,370
-
125,762
-7,412
-1,577
TILIKAUDEN VOITTO
-8,989
-33,070
83,702
Vuosikertomus I 2010
-222,430
-16,712
1,373
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos
Sähköverkon hyödykkeistä
Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Tuloverot
-55,604
-1,866
17
1,268
151,285
-8,834
15
-8,819
-35,394
107,072
Pellon Sähkö Oy
VERKKOTOIMINNAN TASE
31.12.2006
31.12.2005
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Sähköverkon aineettomat hyödykkeet
Muu aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sähköverkon aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
Sisäiset saamiset
Saamisaet saman konsernin yrityksiltä
Saamiset muilta
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
780
18,645
19,424
885
7,619
8,504
648,671
22,086
670,758
641,707
22,091
663,798
-
3,200,391
63,162
63,162
584,077
4,537,812
-
3,181,834
2,399
82,047
3,266,28
539,612
4,478,194
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osuus osakepääomasta
Osuus ylikurssirahastosta
Osuus vararahastosta
Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto
92,025
55,364
1,239,198
1,212,672
83,702
2,682,961
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Liittymismaksut
Lyhytaikainen vieraspääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
Velat saman konsernin yrityksille
Velat muille
36,264
43,028
18
92,025
55,364
1,239,198
1,163,788
107,072
2,657,447
461,438
452,449
1,314,121
1,306,487
79,292
4,537,812
Vuosikertomus I 2010
29,599
32,212
61,811
4,478,194
Pellon Sähkö Oy
LISÄTIEDOT
Selvitys eriyttämisestä ja yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperusteista eriytetyille toiminnoille.
Verkkoliiketoiminnan eriyttäminen on toteutettu sisäisen
laskennan avulla aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Yhteiset kulut on jaettu kohdistettujen toimintakustannusten ja käytön suhteessa.Yhteiset tase-erät on kohdistettu eri liiketoiminnoille aiheuttamisperiaatetta mahdollisimman tarkasti noudattaen. Tasauseränä on käytetty
sisäisiä saamisia ja velkoja. Tilinpäätöksen laadinnassa
on noudatettu Kauppa- ja teollisuusministeriön antamaa
sähköliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten kaavaa.
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen
laskentaperusteista poistoryhmittäin.
Poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistosuunnitelma on esitetty liitetiedoissa.
Verkkotoiminnasta lasketut tunnusluvut
Investoinnit:
Siirto- ja jakeluverkosto
Sähkölaitosvaraston lis+/vähKeskeneräiset omat työt lis+/vähOsakkeet ja osuudet
KWh-mittarit ja ohjausyksiköt
Koneet ja kalusto
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Investoinnit yhteensä
1000 €
63
0
0
0
2
0
8
0
73
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti laskettuna KTM.n
tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaisesti on 2,8 %
(3,4%). Siirtohintojen on arvioitu ylittävän kohtuullisen
tuoton arvioinnin sallimat rajat. Ylituotto tasoitetaan valvontajakson aikana.
Vuosikertomus I 2010
19
Pellon Sähkö Oy
TILINTARKASTUSKERTOMUS
Pellon Sähkö Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Pellon Sähkö Oy:n kirjanpidon,
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2010–31.12.2010. Tilinpäätös sisältää sekä
konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaava tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat
oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja
toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa
huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden
sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Lausunto
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä
periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme
kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä,
ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja
syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka
rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Pellossa 29. päivänä huhtikuuta 2011
Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö
Ari Tauriainen
KHT
PELLON SÄHKÖ OY
Y-tunnus 0193689-8
61. Toimintavuosi
Myllytie 1, 95700 Pello
Puhelin 020 7739 600
Faksi (016) 515 079
www.pellonsahko.fi
Jakelualueen toimitusvelvollinen
sähkön myyjä

Similar documents